İsimsiz Uluslararası Sözleşmeler ve Tahkim

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Yasemin ASLANKOÇ
ISBN: 9786050510515
170,00 TL 200,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yasemin ASLANKOÇ
Baskı Tarihi 2021/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 205

İsimsiz Uluslararası Sözleşmeler ve Tahkim

Yasemin ASLANKOÇ


İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR ....................................................................................VII

İÇİNDEKİLER ............................................................................. VIII

KISALTMALAR .......................................................................... XIII

GİRİŞ ...................................................................................................1

BİRİNCİ BÖLÜM

İSİMSİZ ULUSLARARASI SÖZLEŞME KAVRAMI, 

TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ

I. İSİMSİZ ULUSLARARASI SÖZLEŞME KAVRAMI..........7

A. Genel Olarak İsimsiz Sözleşme Kavramı ..............................7

B. İsimsiz Sözleşmelerin Dogmatik Temelleri...........................9

C. İsimsiz Uluslararası Sözleşme Tanımı.................................11

II. İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN TÜRLERİ.............................12

A. Kendine Özgü Yapısı Olan (Sui Generis) Sözleşmeler .......12

B. Karma Sözleşmeler ..............................................................13

1. Tanımı ............................................................................13

2. Karma Sözleşmelerin Türleri .........................................14

a. Bileşik Edimli (Kombine) Sözleşmeler......................14

b. Çift Tipli Sözleşmeler.................................................14

c. Çeşitli Tiplere Ait Unsurların Birbirine Karıştığı 

Sözleşmeler...............................................................15

d. Kendisine Yabancı Yan Edimleri İçeren Sözleşmeler15

C. Bileşik Sözleşmeler..............................................................15

III. İSİMSİZ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN

ÖZELLİKLERİ.......................................................................16

A. Kanunlarda Düzenlenmemiş Olması ...................................16

B. Genellikle Uzun Soluklu Olması (Long Term Duration) ....19

C. Sözleşme Konusu Projenin Teknik Nitelikte ve Yüksek 

Hacimli Olması ....................................................................20

D. İhlal Olasılığı ve Belirsizlik .................................................21

E. İhlale Karşı Duyarlılık .........................................................23

F. Sözleşmenin Karmaşık (Kompleks) Olması........................24

IX

G. Sözleşmeye Fazla Sayıda Tarafın Dahil Olması..................26

H. Tarafların Karşılıklı Bağımlılığı, İş birliği ve Dayanışma 

İhtiyacı .................................................................................26

İKİNCİ BÖLÜM

İSİMSİZ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE 

UYGULANACAK HUKUK VE TAHKİM

I. İSİMSİZ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE

UYGULANACAK HUKUK ...................................................30

A. Sözleşmeye Uygulanacak Hukukun Önemi.........................30

B. Uygulanacak Hukukun Seçiminde Kuralları Yumuşatma 

Eğilimi..................................................................................33

C. İsimsiz Uluslararası Sözleşmeler ve Lex Mercatoria ..........36

D. İSİMSİZ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE 

UYGULANACAK HUKUKUN KANUNLAR İHTİLAFI 

KURALLARI UYARINCA BELİRLENMESİ ..................40

1. Uygulanacak Hukukun Taraflarca Belirlenmesi ............40

2. Uygulanacak Kanunlar İhtilafı Kurallarının Hakemler 

Tarafından Belirlenmesi.................................................43

3. Kanunlar İhtilafı Kuralları, Uygulanacak Maddi Hukuk 

ve Tahkim Arasındaki İlişki...........................................44

4. Modern Esnek Kuralların Avantajları ............................46

a. Esneklik ......................................................................46

b. Tahmin Edilebilirlik ...................................................47

5. Sonuç..............................................................................48

E. 5718 SAYILI MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE 

USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN’UN 24’ÜNCÜ 

MADDESİNİN (IPRG ART. 187) UYGULANMASI........49

1. Sorun ..............................................................................49

2. Hakemlerin MÖHUK’un 24’üncü (IPRG Art. 187) 

Maddesini Uygularken Uyacakları Ana Esaslar ............52

a. 24’üncü (IPRG Art. 187) Maddenin Belirli Bir Tekniği 

Değil, Sonucu Tanımlaması......................................52

b. Kanunlar İhtilafı Kurallarına Atıf (Voie Directe’nin 

Dışlanması)...............................................................53

c. Kanuni Karinelere Dayanan Şekilci Yaklaşımın 

Dışlanması ................................................................53

X

d. Uyuşmazlığın Maddi Gerçekleri ve Tarafların 

Beklentileri ...............................................................55

3. En Yakın Bağlantı Kriterini Belirleyecek Yöntemler....55

a. İlgili Hukuk Sistemlerinin Kanunlar İhtilafı 

Kurallarının Ortak (Kümülatif) Biçimde 

Uygulanması.............................................................56

b. Kanunlar İhtilafının Genel İlkelerinin Uygulanması..57

4. Sonuç..............................................................................59

II. İSİMSİZ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE

ULUSLARARASI TAHKİM..................................................59

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SÖZLEŞMELERİN UYARLANMASI VE TAHKİM 

HEYETİNİN UYARLAMA YETKİSİ

I. SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI 

(VERTRAGANPASSUNG)......................................................67

A. Temel Prensip Olarak Pacta Sunt Servanda (Ahde Vefa)...68

B. Uyarlama ve Sözleşmenin Tamamlanması Arasındaki İlişki

..............................................................................................71

C. Sözleşme Boşluklarının Nisbiliği Kavramı .........................74

D. İsimsiz Uluslararası Sözleşmelerin Uyarlanması.................77

E. İsimsiz Uluslararası Sözleşmelerin Uyarlanmasının 

Ekonomik Etkileri................................................................78

1. Dürüstlük Kuralı ve Uyarlama .......................................81

2. Üstün Risk Taşıyıcısı (Superior Risk Bearer)................82

3. İsimsiz Uluslararası Sözleşmelerde Feshin Son Çare 

Olması ............................................................................83

F. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN (AKDİ) UYARLAMA 

HÜKÜMLERİ......................................................................84

1. Açık Uyarlama Hükümleri.............................................85

a. Açık Olumlu Uyarlama Hükümleri ............................85

b. Açık Olumsuz Uyarlama Hükümleri..........................86

2. Örtülü Uyarlama Hükümleri ..........................................87

a. Örtülü Olumlu Uyarlama Hükümleri .........................87

b. Örtülü Olumsuz Uyarlama Hükümleri .......................87

3. İsimsiz Uluslararası Sözleşmelerde Tercih Edilen 

Uyarlama Klozları ..........................................................87

XI

a. Edimin Tek Taraflı Olarak Belirlenmesi (Variation 

and Change Orders by One of the Parties)

Klozları .....................................................................89

b. Otomatik Uyarlama Klozları (Automatic Adaptation 

Clauses).....................................................................90

c. İstikrar Klozları (Stabilization Clauses) .....................92

d. Yeniden Gözden Geçirme Klozları (Review Clauses)

ve Yeniden Müzakere Klozları (Renegotiation 

Clauses) ....................................................................93

4. Tarafları Akdi Sorumluluktan Kurtaran Klozlar: Mücbir 

Sebep, Aşırı İfa Güçlüğü ve Özel Risk Klozları ............95

a. Tetikleyici Olayların (Trigger Events) Tanımı...........96

b. Mücbir Sebep (Force Majeure) Klozları....................97

c. Aşırı İfa Güçlüğü (Hardship) Klozları .......................98

d. Özel Risk Klozları (Special Risk Clauses)...............100

e. Mücbir Sebep, Aşırı İfa Güçlüğü ve Özel Risk 

Klozlarının Unsurları..............................................100

i. Öngörülemeyen veya Beklenmeyen Olaylar............100

ii. Haricilik Unsuru (Dışsallık) Unsuru ........................101

f. İsimsiz Uluslararası Sözleşmelerde Mücbir Sebep, 

Özel Risk ve Aşırı İfa Güçlüğü Klozlarının 

Sonuçları.................................................................101

G. İSİMSİZ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE 

YENİDEN MÜZAKERE YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

(Neuverhandlungspflicht)...................................................105

II. HAKEM HEYETİNİN UYARLAMA YETKİSİ................111

A. İsimsiz Uluslararası Sözleşmelerin Uyarlanmasında 

Hakemlerin Yetkisi ............................................................111

B. Uyarlama Klozlarının Yokluğunda Sözleşmelerin Değişen 

Koşullara Uyarlanmasında Uygulanacak Maddi Hukuk ...114

1. Türk-İsviçre ve Alman Hukuku Uyarınca Sözleşmelerin 

Uyarlanması .................................................................114

2. Alman Hukukundaki İşlem Temelinin Çökmesi (Wegfall 

der Geschäftsgrundlage) ve Türk-İsviçre Hukukundaki 

Clausula Rebus Sic Stantibus Doktrinleri ....................115

a. Subjektif Teoriler......................................................116

b. Objektif (Nesnel) Teoriler ........................................118

3. Diğer Hukuk Sistemlerine Genel bir Bakış..................121

XII

a. Fransız Hukukundaki Mücbir Sebep (Force Majeure) 

Doktrini...................................................................121

b. İngiliz Hukukundaki (Common Law) Frustration

Doktrini...................................................................122

c. İtalyan Hukukundaki Aşırı Külfet (Eccessiva 

onerosità) Doktrini .................................................124

SONUÇ.............................................................................................125

EK I...............................................................................................129

YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE İCRASI

HAKKINDAKİ 10 HAZİRAN 1958 TARİHLİ NEW YORK

SÖZLEŞMESİ...............................................................................129

EK II.............................................................................................135

RULES OF ARBITRATION OF THE INTERNATIONAL

CHAMBER OF COMMERCE......................................................135

BİBLİYOGRAFYA ........................................................................189AKINCI, Ziya : Milletlerarası Tahkim, 4. Baskı, İstan

bul, 2016.

AKYOL, Şener : Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye

Kullanılması, İstanbul, 1995.

ARAL, Fahrettin/

AYRANCI, Hasan : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 

Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 13. 

Baskı, Ankara, 2020.

ARAT, Ayşe : Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlan

ması, Ankara, 2006.

ATAMER, Yeşim M. : “Sözleşme Boşluklarının Hakim Tara

fından Doldurulması

Sorununa İlişkin Düşünceler”, İÜHFM,

C. LXIII, S. 1-2, 2005.

AYDEMİR, Fatih : Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi,

İstanbul, 2017.

AYGÜL, Musa : “Milletlerarası Ticari Sözleşmelerde 

Lex Mercatoria’nın Uygulanması”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 3-4, 2004.

AYHAN İzmirli, Lale : “Milletlerarası Ticari Sözleşmelerde

Hukuk Seçimine Dair Lahey Prensiplerinin Yapısı ve Kapsamı”, ERÜHFD, C.

XV, S. 2, 2020.

AYRANCI, HASAN : Enerji Sözleşmeleri, Ankara, 2010.

BALKAR BOZKURT,

Süheyla : “Uluslararası Sözleşmelere Uygulana

cak Kuralları

Belirlemede Kullanılan Yöntemlere Eleştirel Bir Bakış”,

190

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C. 10,

S. 1, 2011/1, İstanbul, s. 144-145.

BAYATA CANYAŞ, Aslı : AB ve Türk Hukuku Uyarınca Sözleşmeye Uygulanacak Hukuka İlişkin Genel 

Kural, Ankara, 2012.

BERGER, Klaus Peter : International Economic Arbitration,

Berlin, 1993.

BİNGÖL, F. Itır : “Lex Mercatoria ve Türk Tahkim Huk

uku’ndaki Yeri”, DEÜHFD, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C. 19, Özel Sayı2017.

BÖCKSTIEGEL,

Karl Heinz : “ICC Schiedsgerichtsbarkeit aus derSicht eines Schiedsrichters”, Vol. 8,Cologne, 1989.

BUCHER, Andreas/

TSCHANZ, Pierre-Yves: “Das Kapitel 11 des IPR-Gesetzes überdie internationale Schiedsge richtsbarkeit”, Festschrift Moser, Zurich, 1987.

…………………… : International Arbitration in Switzerland, 

Basel, 1989 (Arbitration).

BUDAK, S. Aslı : “Türk Eser Sözleşmeleri Hukuku Işı

ğında FIDIC Sözleşmeleri”, Uluslara rası 

İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Ed. Atamer, Yeşim M./Baş 

Süzel, Ece/Geisinger, Elliott, İstanbul, 

2018.

CONNERTY, Anthony : “Lex Mercatoria: Is Relevant to International Commercial Arbitration?”, Uluslararası Ticari Tahkim ve Yeni Lex Mercatoria, Ed. Yıldırım, Ahmet Cemil/Eskiyörük, Serhat, İstanbul, 2014.

CRAIG, W. Laurence/

PARK, William W./

191

PAULSSON, Jan : International Chamber of Commerce 

Arbitration, New York, 1990.

ÇALGIN, Nazmiye : “İş Sahibi-Yüklenici-Alt Yüklenici İlişkilerinde Yaşanan Sorunlar”, Uluslararası 

İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Ed. Atamer, Yeşim M./Baş 

Süzel, Ece/Geisinger, Elliott, İstanbul, 

2018.

ÇELİKER, Cem : “Sözleşme Görüşmeleri Safhasında Adil 

Risk Paylaşımına İlişkin Prensiplerin Gözetilmesi ve Bunun İleride Doğabilecek 

İhtilafların Engellenmesi Üzerine Etkileri”, Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve 

Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Ed. Atamer, 

Yeşim M./Baş Süzel, Ece/Geisinger, Elliott, İstanbul, 2018.

DASSER, Felix : Internationale Schiedsgerichte und Lex 

Mercatoria, Zurich, 1989.

DEBEVOISE, Whitney : “The Arbitrability of Gaps in Long 

Term Scientific, Technical and Industrial 

Development Contracts”, 17. Harv. Int. 

Law Journal 122, 1976.

DRAETTA, Ugo/

LAKE, Ralph B/

NANDA, Ved B. : “Breach And Adaptation of International Contracts: An Introduction to Lex 

Mercatoria”, International Journal of Legal Information, Volume 20, Issue 2, New 

York, 1992.

DURAL, MUSTAFA : Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki 

İmkansızlık (BK 117), Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1976.

DUXBURY, Robert : Contract in a Nutshell, London, 1987.

EKŞİ, Nuray : “FIDIC Sözleşmelerinde Yer Alan 

Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin 20. Mad-

192

deden Kaynaklanan Sorunlar”, Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık 

Çözüm Yolları, Ed. Atamer, Yeşim 

M./Baş Süzel, Ece/Geisinger, Elliott, İstanbul, 2018 (FIDIC).

EKŞİ, Nuray : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Tahkim, İstanbul, 2013.

ELÇİN, Doğa : “Milletlerarası Özel Hukukta Ön Sorun”, TAAD, S. 33, Ocak 2018.

ERDEM, H. Ercüment : “Lex Mercatoria ve Uluslararası Ticarette Örf ve Adetin Önemi”, Uluslararası 

Ticari Tahkim ve Yeni Lex Mercatoria, 

Ed. Yıldırım, Ahmet Cemil/Eskiyörük, 

Serhat, İstanbul, 2014.

ERDEM, B. Bahadır : “Türk Milletlerarası Tahkim Hukukunda Lex Mercatoria”, Uluslararası Ticari Tahkim ve Yeni Lex Mercatoria, Ed. 

Yıldırım, Ahmet Cemil/Eskiyörük, Serhat, İstanbul, 2014.

ERDOĞAN, Feyiz : “Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde 

Muhtemel Uyuşmazlıkların Çözümü”, İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları- I, Ed. Atamer, Yeşim M./Baş 

Süzel, Ece/Geisinger, Elliott, İstanbul, 

2018.

EREN, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. 

Baskı, Ankara, 2013.

ESKİYÖRÜK, Serhat : “Towards a Transnational Dispute Resolution”, Uluslararası Ticari Tahkim ve 

Yeni Lex Mercatoria, Ed. Yıldırım, Ahmet Cemil/Eskiyörük, Serhat, İstanbul, 

2014.

FOUCHARD, Philippe : L’Arbitrage Commercial International, 

Paris, 1965.

FRICK, Joachim G. : Arbitration And Complex International 

Contracts, Zürich, 2001.

193

GAUCH, Peter/

SCHLUEP, Walter R./

SCHMID, Jörg/

REY, Heinz : “Schweizerisches Obligationenrecht”, 

Allgemeiner Teilohne ausservertragliches Haftpflichrecht, Bd. I, 8.Aufl., Zurich, 2003.

GEISINGER, Elliott : “Tahkim Uygulamasında Zarar Miktarının Hesaplanması ve İspatı”, çev. Gökçe 

Kurtulan, Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Ed. 

Atamer, Yeşim M./Baş Süzel, Ece/Geisinger, Elliott, İstanbul, 2018.

GILLETTE, Clayton : “Commercial Rationality and the Duty 

to Adjust Long Term Contracts”, 75 Cal. 

L. Rev. 521, 1987.

GOLDMAN, Berthold : “Les Conflicts de Lois Dans L’Arbitrage International de Droit Privé”, 109 II 

Rec. Des Cours 347, 1963.

GÖZÜBÜYÜK,

Abdullah Pulat : “Olağanüstü Sebepler veya Beklenmedik Haller Hukuku”, AD., 1953.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, 2012.

GÜRSOY, Kemal Tahir: Hususi Hukukta Clausula Rebus Sic 

Stantibus (Emprevisyon Nazariyesi), Ankara, 1950.

GÜVEN, Koray : “Lex Mercatoria ve Milletlerarası Tahkim”, İ.Ü. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C. 34, S. 

2, Ağustos 2014.

HAARMANN, Wlhelm : Wegfall der Geschäftsgrundlage bei Dauerrechtsverhältnissen, Berlin, 1979.

HARRISON, Jeffrey : “A Case For Loss Sharing”, 56 Southern 

California L. Rev., 1983.

194

HELVACI, İhsan : Türkçe-Fransızca-Almanca-İngilizce 

Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Terimleri ve Kullanım Örnekleri, İstanbul, 

2021.

HILLMAN, Robert A. : “Court Adjustment of Long Term Contracts: An Analysis Under Modern Contract Law”, Duke Law Journal 1, 1987.

HONSELL, Henrich : “Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht”, Obligationenrecht, Article 1-

529, Basle, 1996.

HORN, Norbert : “Changes in Circumstances and the Revision of Contracts in Some European 

Laws and in International Law”, ed. 

Horn, Adaptation and Renegotiation of 

Contracts in International Trade and Finance, Devanter, 1985(Changes).

………………… : Standard Clauses on Contract Adaptation in International Commerce, Der 

Komplexe Langzeitvertrag, Heidelberger 

Kolloquium Technologie und Recht, 

1986 (Standard Clauses). 

………………… : “Vertragsbindung unter veränderten 

Umständen-Zur Wirksamkeit von Anpassungsregelungen in langfristigen 

Verträgen”, NJW, 1985 (NJW).

………………… : Neuverhandlungspflicht, AcP 181 

(AcP).

………………… : Die Vertragsdauer als schuldrechtliches 

Regelungsproblem, Gutachten und 

Vorschläge zur Überarbeitung des 

Schuldrechts, Band 1, Köln, 1981.

HUBER, Lucius : Das Joint Venture im Internationalen 

Privatrecht, Zurich, 1992.

IŞIKTAÇ, Yasemin : Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme, İstanbul, 2014.

195

JAKUBOWSKI, Jerzy : "Reflection on the Philosophy of International Commercial Arbitration and 

Conciliation”, In the art of Arbitration: 

Essays on International Arbitration, ed. 

Schultsz, Jan C./Berg Albert Jan van der, 

1982.

KAPLAN, İbrahim : Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi, Ankara, 1987.

………………… : İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri 

Yatırım Sözleşmeleri, Ankara, 2013 (İnşaat Sözleşmeleri Hukuku).

KAYA, Ümmühan : “Sözleşmenin Uyarlanmasında Sonradan Değişen Şartlar ve Öngörülemezlik 

İlkesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 

22, S. 3, İstanbul, 2016.

KILIÇ ÖZTÜRK, Gizem : Borçlar Hukukunda Borçlunun Temerrüdü, Ankara, 2016.

KILIÇOĞLU, Ahmet M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2020.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU,Necip

: Borçlar Hukuku Dersleri, Birinci Fasikül, İstanbul, 1985.

KONURALP, Cengiz

Serhat : Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: 

Tahkim, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim 

Dalı Doktora Tezi, İstanbul, 2011.

KÖSOĞLU, Mehmet : Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep ve Aşırı

İfa Güçlüğü/Hardship Klozları, (Yayımlanmamış Y.L. Tezi), İstanbul, 2010.

KRONMAN, Anthony : “Specific Performance”, 45 Chicago 

Law Review 351, 1978.

KUNTALP, Erden : Karışık Muhtevalı Akit (Karma Sözleşme), Ankara, 2013.

196

KURŞAT, Zekeriya : İnşaat Sözleşmesi, İstanbul, 2017.

LANDO, OLE : “The Law Applicable to the Merits of 

the Dispute”, Ed. Sarcevic, Petar, Essays 

on International Commercial Arbitration, 

London, 1989.

LASTENOUSE, Pierre : “Why Setting Aside an Arbitral Award 

is not Enough to Remove it from the International Scene”, Journal of International Arbitration, 1999.

LENZ, Claus H. : “Yüklenicilerin ve İş Sahiplerinin Taleplerinin İleri Sürülmesine İlişkin Usuller ve Potansiyel Tehlikeler”, çev. Gökçe 

Kurtulan, Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Ed. 

Atamer, Yeşim M./Baş Süzel, Ece/Geisinger, Elliott, İstanbul, 2018.

LEW, Julian D.M. : Contemporary Problems in International 

Arbitration, London, 1987.

LLEWELLYN, Karl : “On Warranty of Quality And Society”, 

Columbia Law Review, 341, 1937.

LLOYD, Humphrey : “Ansätze zur Anpassung und Streitbeilegung bei Langzeitverträgen”, in: Der 

Komplexe Langzeitvertrag, Heildelberger Kolloquium Technologie und Recht, 

1986.

MACNEIL, Ian R. : “Barriers to the Idea of Relational Contracts”, ed. Nicklisch, Fritz, in: Der Komplexe Langzeitvertrag, Heidelberger Kolooquium Technologie und Recht, 1986 

(Relational Contracts).

………………… : “Economic Analysis of Contractual Relations”, 75 Northwestern U.L. Revision 

1018, 1981 (Contractual Relations).

………………… : “Reflections on Relational Contract”, 

141 ZgS, 1985.

197

………………… : “The Many Futures Of Contract”, Southern California Rev., 1974 (Futures of 

Contract).

MANN, Francis A. : “The Aminoil Arbitration”, 54 Brit. 

Y.B. INT’l L. 213,1983.

MARRELLA, Fabrizio : “Lex Mercatoria and The Unidroit Principles: A Shock Or A New Chapter Of 

Contemporary Private International 

Law?”, Uluslararası Ticari Tahkim ve 

Yeni Lex Mercatoria, Ed. Yıldırım, Ahmet Cemil/Serhat, Eskiyörük, İstanbul, 

2014.

MÜLLER, Peter/

GRAFF, Christian : “Long Term Business Relations: Conflicts and the Law”, 141 ZgS, 1985 (Conflicts and the Law).

………………… : “Zeitschrift für die gesamte staatswisssenschaft”, Journal of Institutional and 

Theoretical Economics, V. 141, December 1985.

NICKLISCH, Fritz : “Vorteile einer Dogmatik für komplexe 

Langzeitvertrage”, in: Der Komplexe 

Langzeitvertrag, Heildelberger Kolloquium Technologie und Recht 1986.

OBA, Meltem Ece : “Anayonel Hukuk Kuralları ve Uygulama Alanı”, TBB Dergisi, 2017 (129).

OERTMANN, Paul : Die Geschäftsgrundlage, Ein neuer 

Rechtsbegriff, Leipzig 1921.

OFTINGER, Karl : Die kriesenbedingte Veranderung der 

Grundlagen bestehender Vertrage (Von 

der sog. Clausula rebus sic stantibus), SJZ 

26 (1939/40), S. 247.

OĞUZMAN, Kemal/

BARLAS, Nami : Medeni Hukuk-Giriş-Kaynaklar-Temel 

Kavramlar, İstanbul, 2000.

OĞUZMAN, Kemal/

198

ÖZ, Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 

18. Baskı, İstanbul, 2020.

OKTAY, Saibe : “İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların Tamamlanması”, 

İÜHFM, 1996, C. LV.

OLCAY, Sinan : Borçlar Hukuku Açısından Sözleşmelerin Uygulanma Alanının Belirlenmesi Sorunu, Özellikle Taksitle Satış Sözleşmesi 

Örneği, (Yayımlanmamış Y.L Tezi), Ankara, 2016.

PAULSSON, Jan : “Arbitration Unbound: Award Detached 

from the Law of its Country of Origin”, 

30 ICLQ, Cambridge, 1981.

………………… : “Delocalization of International Commercial Arbitration 32 International&Comparative Law Journal 53, 1983 

(Delocalization).

PIETRANCOSTA,

Alain : German-French Symposium on Company Law and Capital Markets Law, Max 

Planch Institute, 2016.

POSNER, Richard A./ : “Impossibility and Related Doctrines inContract Law: An Economic Analysis”, 

Journal of Legal Studies, V. 6, No:1, 6th 

Article, 1977.

ROSENFIELD, Andrew M.

PULAŞLI, Hasan : Şarta Bağlı Hukuki İşlemler ve Hukuki 

Sonuçları, Ankara 1989.

RADO, Türkan : Roma Hukuku Dersleri, Borçlar Hukuku, İstanbul, 1992.

REDFERN, Alan/

HUNTER, J. Martin : Law and Practice of International Commercial Arbitration, 3rd ed., London, 

1999. 

………………… : International Arbitration (Arbitration), 

2nd ed., Oxford.

199

RÖSLER, Hannes : “Alman ve Uluslararası Sözleşme Hukukunda Değişen ve Öngörülemeyen Koşullar”, çev. Tülay Aydın Ünver, İÜHFM, 

C. LXVI, S. 1, 2008.

RUBINO : International Arbitration Law, Deventer, Boston, 1990.

SAMMARTANO, Mauro

SCHMIEDLIN, Stefan : Frustration of Contract und Clausula 

Rebus Sic Stantibus, Eine Rechtverggleichende Analyse, Basle Univ. Diss., 

Frankfurt, 1985.

SCHMITTHOFF,

Clive M. : “Hardship and Intervener Clauses”, The 

Journal of Business of Law, London, 

1980.

SEROZAN, Rona : Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, 

2019.

SEROZAN, Rona : İfa İfa Engelleri Haksız Zenginleşme İstanbul, 2009 (İfa Engelleri).

SEROZAN, Rona : Sözleşmeden Dönme, İstanbul, 1975 

(Dönme).

SHABANI, Faton : “Changed Circumstances as Ground for 

Non-Performance of Contracts (An Overview of Macedonian Contract Law)”, 

EJSDR, V. 2, Issue 1, 2017.

SİRMEN, Lale : Türk Özel Hukukunda Şart, Ankara, 

1992.

SOPATA, Lisa : “Mitsubishi Motors Corp. v. Soler 

ChryslerPlymouth”, Inc: International 

Arbitration and Antitrust Claims, 

Northwestern Journal of International 

Law and Business, V. 3, Issue 3, Spring 

1986.

SPEIDEL, Richard : “Court-Imposed Price Adjustments under Long-Term Supply Contracts”, 76 

Northwestern U. Law Review 369, 1981.

200

SULZER, Stefan Robert : Zweckstörungen im schweizerischen 

Vertragsrecht, Zürich, 2002.

ŞAHİN, Hale : Mücbir Sebep Nedeniyle Borcun İfa 

Edilememesi, Ankara, 2020.

ŞANLI, Cemal : Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 

İstanbul, 2005.

TANDOĞAN, Haluk : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri 

Kendisine Özgü Yapısı Olan ve Karma 

Sözleşmeler, Satış ve Çeşitleri, Trampa 

Bağışlama, C.I/1, 6. Baskı, İstanbul, 

2008.

TEZCAN, Mehmet : Clausula Rebus Sic Stantibus İlkesi ve 

Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması, (Yayımlanmamış Y.L. Tezi), Ankara, 2004.

TOPUZ, Seçkin : Türk-İsviçre ve Alman Borçlar Hukukunda Denge Bozulası ve İfa Güçlüğü 

Durumlarında Sözleşmeye Müdahale, 

Ankara, 2009.

TREIBEL, Volker/

PETZOLD, Eckart : “Grenzen der lex mercatoria in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit”, 34 

RIW, 1988.

TREITEL, Guenter : The Law Of The Contract, London, 

1999.

TÜMERDEM, Murat : Sürekli Borç İlişkilerinde Borçlunun Temerrüdü ve Sonuçları, Ankara, 2018.

UÇARYILMAZ,

Talya Şans : “Roma Hukukunda Sözleşmesel Bona 

Fides (Dürüstlük Kuralı) Kavramı ve 

Çağdaş Hukuka Etkisi”, TBB Dergisi, 

2018.

VON MEHREN, Arthur : “To What Extent is International Commercial Arbitration Autonomous”, ed. 

Fouchard/Kahn/Lyon-Caen, Le Droit des 

201

Rélations Économiques Internationales, 

Études offerteà Berthold Goldman, Paris, 

1982.

WEICK, Günter : Vereinbarte Standardbedingugn im deutschen und englischen Bauvertragsrecht, 

1977.

YAĞCI, Salim Serdar : “Milletlerarası Özel Hukukta Vasıflandırma”, DEÜHFD, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C. 19, Özel Sayı, 2017.

YAVUZ, Cevdet : Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, 10. Baskı, İstanbul, 2012.

YENER KESKİN, Cansu : Milletlerarası Tahkim Anlaşmasının 

Kurulması ve Etkisi, İstanbul, 2017.

YEŞİLOVA, Bilgehan : “Milletlerarası Tahkimin Hukuki Niteliği Üzerine Düşünceler ve Güncel Gelişmeler”, TBB Dergisi, S. 76, 2008.

YILMAZ, Ejder : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 

Ankara, 2013.

YÜCER AKTÜRK, İpek : İsimsiz Sözleşme Genel Teorisi ve 

Uzaktan Öğretim Sözleşmesi, Ankara, 

2016.

ZWEIGERT, Konrad/

VON HOFFMAN, Bernd :“Internationale Joint Venture”, 

Festschrift für Martin Luther Zum 

70th Geburtstag, Munich, 1976.

202

Mahkeme Kararları

Yargıtay HGK 10.10.2019 T., 2017/143 E. 2019/1055 K. (e.t.

23.01.2021).

Yargıtay HGK 12.11.2014 T., 2014/1614 E. 2014/900 K. (e.t.

27.01.2021).

Yargıtay HGK 06.02.2020 T., 2017/520 E. 2020/96 K. (e.t.

24.01.2021).

Yargıtay HGK 23.09.2020 T., 2017/1251 E. 2020/673 K. (e.t.

01.02.2021).

Yargıtay HGK 07.07.2020 T., 2019/621 E., 2020/530 K. karşı oy 

(e.t. 01.02.2021).

Yargıtay HGK 24.06.2020 T., 2016/603 E., 2020/462 K. (e.t.

01.02.2021).

Yargıtay HGK 2013/1913 E. 2015/1260 K. (e.t. 21.12.2020).

Yargıtay 3. H.D. 12.11.2019 T., 2017/14562 E. 2019/9074 K. (e.t.

27.01.2021).

Yargıtay 3. H.D. 17.03.2016 T. 2015/7901 E. 2016/4120 K. (e.t.

14.02.2021).

Yargıtay 11. H.D. 07.10.2020 T., 2019/83 E. 2020/3914 K. (e.t.

23.01.2021).

Yargıtay 11. H.D. 26.06.2020 T., 2018/5089 E. 2020/3243 K. (e.t.

24.01.2021).

Yargıtay 13. H.D. 14.10.2019 T., 2018/2556 E. 2019/9872 K. (e.t.

27.01.2021).

Yargıtay 13. H.D. 25.11.2019 T., 2017/4038 E. 2019/11484 K. (e.t.

14.02.2021).

Yargıtay 15. H.D. 02.05.2016 T. 2016/442 E. 2016/2507 K. (e.t.

27.01.2021).

Yargıtay 15. H.D. 02.06.2020 T., 2019/3771 E. 2020/1216 K. (e.t.

27.01.2021).

Taylor v. Caldwell (1863) 3 B&S 826 (Treitel, Guenter, s. 805-

806).

Krell v. Henry (1903), 2. K.B. 740.

203

Dubai Electricity Co. v. Iran Shipping Lines [1984] 2 Lloyd's Rep. 

380 (Bayata Canyaş, s. 14).

Mitsubishi Motors v. Soler Chrysler-Plymouth, US Supreme Court, 

1985, No. 83-1569 (Sopata, s. 595-617).

Tahkim Kararları

Framatome v. Atomic Energy Organisation of Iran (1982), ICC 

Case No. 3896 (Güven, s. 39).

Elf Aquitaine Iran v. National Iranian Oil Company (NIOC) Ad Hoc 

Case (14.01.1982)

(Güven, s. 42).

Sapphire v. National Iranian Oil Co. (15.03.1963, ILR., 35) (Güven,

s. 43-44).

Westinghouse International v. The Republic Of Philippines (1991) 

ICC Case No. 6401

(Frick, s. 61-62).

Kuwait v. Aminoil Ad Hoc Arbitration Case (1982) (Mann, s. 127).

Pabalk v. Norsolor S.A. (26.10.1979) ICC Case No.2121 (Güven,

s. 46-47).

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar