İş Mevzuatı Açısından

İşverenin El Kitabı 2021

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Öcal Kemal EVREN
ISBN: 9789750266591
Stok Durumu: Stokta var
80,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Öcal Kemal EVREN
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 20
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 416
Baskı Niteliği Güncellenmiş

İş Mevzuatı Açısından İşverenin El Kitabı (Açıklamalar – Belge Örnekleri)
Öcal Kemal EVREN
2020/01 19. Baskı, 408 Sayfa


Hızla gelişen teknoloji ile değişen rekabet şartları yeni çalışma biçimlerini, yeni çalışma biçimleri yeni bir takım üretim ilişkilerini ve üretim ilişkilerindeki bu değişim de iş ilişkileri hakkındaki mevzuatın hızla değişmesini veya yenilerinin öngörülmesini gerektirmektedir. Gerek mevcut gerekse değişen kurallara uyum mikro bazda işyerlerinde daha sağlıklı iş ilişkilerinin kurulmasına ve sürdürülebilmesine olanak sağlamakta, maliyetleri azaltmakta, Devletin düzenleyici faaliyetlerinin ve yargı kararlarının işletmeye olası olumsuz etkilerini en aza indirmektedir. Bu husus aynı zamanda rekabet şartlarında işletmenin korunması ve büyümesi anlamında politikalar belirlenmesine ve bunların sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesine olanak sağlayan araçlardan biri olmaktadır.

Bu bağlamda Ülkemizde iş ilişkilerine olan ilgi daha ziyade meydana gelmesinden sonra bir sorunun nasıl çözülebileceğine yöneliktir. Ancak sorunun çözümü için katlanılması gereken maliyetler sorun çıkmaması yolunda katlanılması gereken maliyetlerden daha fazla olacaktır. Bu husus ise iş ilişkilerinin düzenlenmesine proaktif bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Bu ifade sorun çıkarmayacak bir sistemin kurulması ve işletilmesi anlamına gelmektedir. Böyle bir iş ilişkileri sisteminin en başta iş mevzuatına uygun olması gerektiği açıktır.

İşte bu kitap; anılan proaktif yaklaşımın bir yansıması olarak işyerinde iş ilişkilerinin ilgili mevzuata göre ne şartlarda kurulacağına ve nasıl yürütüleceğine kılavuzluk etme iddiasında olan bir kitaptır.

Konu Başlıkları
İş Mevzuatı Açısından İşyerinin Kurulması ile İlgili İşveren Yükümlülükleri
İş Sözleşmesinin Yapılması ve Sona Ermesi İle İlgili İşveren Yükümlülükleri
İş Sözleşmesinin Devamı Süresince Yerine Getirilmesi Gereken İşveren Yükümlülükleri
Çalışma Kuralları Özel Olarak Düzenlenenler İle İlgili İşveren Yükümlülükleri
Yükümlülüklerin Hukuki Niteliği ve Aykırı Davranmanın Sonuçları
Önsöz  7
Birinci Bölüm
İŞYERİNİN KURULMASI İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. İŞYERİ KAVRAMI  19
II. İŞ YASASINA GÖRE İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ  20
A. İşyerinin Kurulması ve Bildirilmesi ile İşyerinin Kapatılması  20
B. Alt İşverenliğin Tescili  21
C. İşin Durdurulması  23
1. Genel Olarak İşin Durdurulması  24
2. Özel Düzenlemeler Bağlamında İşin Durdurulması  28
İkinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI VE SONA ERMESİ İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI  33
A. İş İlişkisi Kavramı  33
B. İş Sözleşmesinin Tarafları (İşçi, İşveren ve İşveren Vekili)  33
C. Alt İşverenlik Uygulamaları  35
1. Genel Olarak Alt İşverenlik Kavramı  35
2. Alt İşverenlik Uygulamalarında Muvazaa  36
3. Alt İşverenlikle İlgili Diğer Asıl İşveren Yükümlülükleri  39
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Özel Hususlar  40
a. Kadroya Alma Yasağı  40
b. Ücretlerin Ödendiğinin Kontrol Edilmesi Zorunluluğu  40
5. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Özel Hususlar  41
D. Birlikte İstihdam Kavramı  42
E. İş Sözleşmesinin Yapılması  44
1. İş Sözleşmesi Yapılması ve Türleri  44
a. İş Sözleşmesi Kavramı  44
b. İş Sözleşmesinin Yapılması  44
c. İş Sözleşmesinin Türleri  45
ca. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri  45
cb. Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi  46
cc. Çağrı Üzerine Çalışma  47
cd. Uzaktan Çalışma  48
ce. Takım Sözleşmesi  48
ce. Asgari ve Azami Süreli İş Sözleşmeleri  49
2. Sürekli Süreksiz İş Ayrımı  50
3. Deneme Süresi  51
4. Geçici İş İlişkisi  52
5. Yazılı Belge Verilmesi  56
6. İşyerinin Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi  56
7. İş Sözleşmesinin Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi  57
F. İşçi ile İlgili Belge ve Kayıtların Düzenlenmesi  58
1. İstisnalar  58
2. İşçi Özlük Dosyasının Düzenlenmesi  60
3. Alınması Gereken İzinler ve İstenilecek Yeterlilik Belgeleri  60
4. Sağlık Raporlarının Alınması  60
5. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Mesleki Eğitim Alınması  61
6. Yurt Dışına İşçi Götürülmesi  62
G. İş Sözleşmesi Yapma veya Çalıştırma Zorunlulukları  66
1. İşe İade Halinde Çalıştırma Zorunluluğu  66
2. Toplu Çıkarma Sonrası Çalıştırma  66
3. Engelli Çalıştırma  67
4. İşyerinin İşçisi İken Malul Olanları Çalıştırma  67
5. Askerlik ve Yasadan Doğan Çalışma Nedeniyle İşten Ayrılanları Çalıştırma  67
6. Ücretin Gününde Ödenmemesi Halinde Çalıştırma Zorunluluğu  67
7. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli ile İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma  67
8. Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurtlarında Uzman Çalıştırma  68
9. İşçi Sendikası ve Konfederasyonu Yöneticilerinin Çalıştırılmaları  68
10. Grev ve Lokavt Esnasında Çalıştırma Zorunluluğu  68
11. İlkyardımcı Çalıştırma  69
12. Özel Öğretim Kurumlarında İş Sözleşmesi ile Çalıştırma  69
13. Avukat Çalıştırma Zorunluluğu  69
14. Gıda ve Yem İşletmelerinde Meslek Mensubu Çalıştırma  71
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  72
A. Sona Erme Halleri ve Yapılacak İşlemler  72
1. İş Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi  72
a. Tarafların Ölümü  72
aa. İşçinin Ölümü ve Ölüme Bağlı İşveren Yükümlülükleri  72
ab. İşverenin Ölümü  76
b. Belirli Sürenin Bitimi  77
c. Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Tam Süreli Çalışmaya Başlaması  77
2. İş Sözleşmesinin Fesih Bildirimi ile Sona Ermesi  78
a. Genel Olarak Bildirimli Fesih  78
b. Bildirimli Feshin Özel Halleri  79
ab. Değişiklik Feshi  79
ac. Şüphe Feshi  82
ad. Baskı Feshi  84
c. Bildirimsiz Fesih  87
aa. Genel Olarak  87
ab. Fesih Hakkını Doğuran Haller  88
ac. Diğer Yasalarda Yer Alan Haller  91
3. İş Sözleşmesinin Eylemli Olarak Sona Erdirilmesi  93
B. Tarafların Anlaşarak İş Sözleşmesini Sona Erdirmesi (İkale Sözleşmesi)  96
C. Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu  101
D. Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru Zorunluluğu  103
E. Verilmesi Gereken Ücret, Tazminat ve Belgeler  104
1. Ücret ve Tazminatların Ödenmesi  104
a. Ücretlerin Ödenmesi  104
b. İhbar Tazminatı Ödenmesi  104
c. Kıdem Tazminatı Ödenmesi  106
d. Kullanılmamış Yıllık İzin Ücretlerinin Ödenmesi  109
2. Gerekli Belgelerin Düzenlenmesi ve Verilmesi  110
a. Çalışma Belgesi Verilmesi  110
b. İşten Ayrılma Bildirimi Verilmesi  110
c. İş Sözleşmesinin Sona Erdiğinin Bildirilmesi  111
3. Yeni İş Arama İzni Verilmesi  112
F. Fesih Bildirimi ile İlgili Diğer Hususlar  112
1. İş Güvencesi  112
a. İş Güvencesi Şartları  112
b. İş Güvencesinde Uygulanacak Süreç  114
c. İş Güvencesinin Sonuçları  114
2. Çalışma Koşullarında Değişiklik  115
3. Yeni İşverenin Sorumluluğu  115
4. Toplu İşçi Çıkarma  116
5. Rekabet Yasağı  117
6. Zamanaşımı Süreleri  118
7. İbraname  119
8. İşçinin Geri Verme Yükümlülüğü  120
9. Ceza Koşulu Öngörme  121
10. İşçinin Haksız Olarak İşe Başlamaması veya Aniden İşi Bırakması  121
11. Eğitim Giderlerinin Geri İstenmesi  122
12. İş Sözleşmesinin Feshinde Takas–Mahsup ve Hapis Haklarının Kullanılması  124
a. Takas ve Mahsup Hakkı  125
b. Hapis Hakkı  126
13. Organik Bağ Kavramı ve İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi  127
14. Fesih Yasağı  129
Üçüncü Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SÜRESİNCE
YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. ÇALIŞMANIN DÜZENLENMESİ  131
A. Yasada Tanımlanan Çalışma Türleri  131
1. Normal Çalışma  131
a. Genel Olarak  131
b. Denkleştirme Esası  132
2. Haftalık İş Sürelerine Bölünemeyen Çalışmalar  133
3. Günde En Çok Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Sürmesi Gereken Çalışmalar  136
4. Vardiyalı Çalışmalar  138
5. Fazla Çalışma  142
6. Fazla Sürelerle Çalışma  146
7. Telafi Çalışması  148
8. Hazırlama Tamamlama Temizleme İşleri  148
9. Gece Çalışmaları  150
10. Kısmi Süreli Çalışmalar  152
11. Gebelik ve Doğum Halinde Çalışma  155
12. Kısa Çalışma  157
B. Çalışma Süresinden Sayılan Haller  160
C. Ara Dinlenmesi  161
D. Çalışma ve Dinlenme Saatlerinin İlanı  162
II. ÜCRET ÖDENMESİ  162
A. Genel Anlamıyla ve Uygulamasıyla Ücret  162
1. Ücretin Ödenmesi  162
a. Genel Olarak  162
b. Ücretlerin Banka Aracılığıyla Ödenmesi  163
2. Ücretin Korunması  170
a. İş Yasasındaki Düzenlemeler  170
b. Diğer Yasalarda Yer Alan Düzenlemeler  175
B. Ücret Kesme Cezası  180
C. Asgari Ücret  181
D. Ücret Hesap Pusulası  182
E. Ücretle İlgili Diğer Kavramlar  182
1. Fazla Çalışma Ücreti  182
2. Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti  185
3. Hafta Tatili Ücreti  185
4. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti  187
5. Yüzde Usulüne Göre Ücret  187
6. Yıllık İzin Ücreti  189
7. Hazırlama Tamamlama Temizleme İşleri Ücreti  190
8. Yarım Ücret  190
9. Kısa Çalışma Ödeneği  191
10. Ücretsiz İzin Desteği  192
F. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi (Ücret Garanti Fonu)  194
III. İZİN VERİLMESİ  195
A. Yıllık İzin  195
1. Yıllık İzne Hak Kazanma ve İzin Süreleri  195
2. Yıllık İznin Kullanılması  197
B. Hafta Tatili  199
C. Ulusal Bayram ve Genel Tatil  200
D. Mazeret İzni  201
E. Ücretsiz İzinler  202
F. Doğum ve Emzirme İzni  203
G. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Karşılığı İzin  206
IV. HİZMET BULUŞLARI (İŞÇİ BULUŞLARI)  206
A. Genel Olarak  206
B. Hizmet Buluşları  207
C. Serbest Buluşlar  212
D. Hizmet Buluşu Karşılığı Bedelin Belirlenmesi  213
E. Hizmet Buluşu Karşılığı Bedelin Hesaplanması, Ödeme Şekli ve Süresi  215
F. Uyuşmazlıkların Çözümü  216
G. Sair Hükümler  217
V. OLUŞTURULMASI ZORUNLU KURULLAR VE ÜNİTELER  218
A. Yıllık İzin Kurulu  218
B. Değerlendirme Kurulu  219
C. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu  220
D. Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurdu Açma  224
E. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma  229
F. Kantin Açılması  229
G. Disiplin Kurulu Kurulması  229
VI. İŞ HUKUKUNDA MALİ TATİL UYGULAMASI  230
VII. YENİ BORÇLAR YASASININ İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  231
A. Genel Olarak  231
B. Değerlendirme  231
1. İş sözleşmesinin Tanımı ve Kurulması  231
2. İşçinin Borçları  231
3. İşverenin Borçları  234
4. Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakkı  245
5. Hizmet İlişkisinin Devri  245
6. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi  246
Dördüncü Bölüm
ÇALIŞMA KURALLARI ÖZEL OLARAK DÜZENLENENLER İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLANANLAR  251
A. Çalışma Şartları Bakımından Özel Olarak Korunanlar  251
1. Çocuk ve Genç İşçiler  252
2. Engelli İşçiler  255
a. Genel Olarak  255
b. Yükümlülüğün Belirlenmesi  256
c. Çalıştırma Esasları, Yürütülecek İşlemler  256
d. Engelli Çalıştırma Hakkındaki Teşvikler  257
3. Kadın İşçiler  259
a. Kadınların Çalışma Şartları Bakımından Korunması  259
b. Gebe, Emziren veya Daha Büyük Yaşta Çocuğu Olan Kadınların Korunması  261
B. Konut Kapıcıları  269
C. Mevsimlik İşlerde Çalışanlar  272
D. Ağır Vasıta Sürücüleri  273
II. DİĞER YASALARDAN KAYNAKLANANLAR  277
A. Meslek Eğitimi Görenler  277
1. Aday Çırak ve Çıraklar  277
2. Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler  278
B. Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Yönetici ve Öğretmenler  280
C. Özel Güvenlik Görevlileri  286
D. Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseselerinde Çalışanlar  288
Beşinci Bölüm
YÜKÜMLÜLÜKLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE
AYKIRI DAVRANMANIN SONUÇLARI
I. YÜKÜMLÜLÜKLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ  291
II. HUKUKİ YAPTIRIMLAR  292
A. Tazminat Niteliğindeki Ödemeler  292
1. Sözleşmelerden Kaynaklanan Ödemeler  292
2. Yasadan Kaynaklanan Ödemeler  292
B. Yasanın Statüyü Belirlemesi  294
C. İşin Durdurulması ve Çalışmaktan Alıkonulma  294
III. CEZAİ YAPTIRIMLAR  295
A. Ceza Türleri  295
1. İdari Para Cezaları  295
2. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar  297
B. Cezaların Tebliği ve Cezalara İtiraz  298
C. Cezalarla İlgili Diğer Hususlar  299
1. Uygulama Mercileri  299
2. Cezaların Ödenmesi Tahsili ve Gecikme Zammı  300
3. Zamanaşımı  301
E K L E R
BELGE ÖRNEKLERİ  305
Ek 1 İş Sözleşmesi Örneği  305
Ek 2 Çağrı Üzerine Çalışma Bildirimi  306
Ek 3 Takım Sözleşmesi  307
Ek 4 Deneme Dönemi Değerlendirme Formu  308
Ek 5 Geçici İş İlişkisi Sözleşme Örneği  309
Ek 6 Geçici İş İlişkisi İşçi Onayı  310
Ek 7 Çalışma Şartlarının Bildirilmesi  311
Ek 8 İşçi Özlük Dosyasında Bulunabilecek Evraklar  312
Ek 9 İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu/Ağır ve Tehlikeli İşlerde Rapor  313
Ek 10 Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensupları Listesi  317
Ek 11 Tutanak Örneği  319
Ek 12 İfade Tutanağı Örneği  320
Ek 13 Fesih Bildirimi (Önel Verilerek)  321
Ek 14 Fesih Bildirimi (Derhal Fesih)  322
Ek 15 Fesih Bildirimi (Önelsiz ve Tazminatsız Olarak)  323
Ek 16 Örnek İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesaplanması  324
Ek 17 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları  326
Ek 18 İkale Sözleşmesinde İşçinin Vereceği Dilekçe Örneği  327
Ek 19 İkale Sözleşmesi Örneği  328
Ek 20 İbraname Örneği  329
Ek 21 Çalışma Belgesi Örneği  330
Ek 22 İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB)  331
Ek 23 İş Güvencesinde 30 İşçi Hesabında Kapsama Dahil Olanlar  332
Ek 24 İş Güvencesinde 30 İşçi Hesabında Kapsama Dahil Olmayanlar  333
Ek 25 İş Güvencesinde İşçiden Savunma Alınması  334
Ek 26 İş Güvencesinde Savunma Verilmesi  335
Ek 27 İş Güvencesinde Fesih Bildirimi (Önel Verilerek)  336
Ek 28 İş Güvencesinde Fesih Bildirimi (Önel Verilmeksizin)  337
Ek 29 İş Güvencesinde İşe Başlama Başvurusu  338
Ek 30 İş Güvencesinde İşe Başlama İsteminin Kabulü  339
Ek 31 İş Güvencesinde İşe Başlama İsteminin Reddi  340
Ek 32 İş Güvencesinde İşe Başlamanın Tespiti  341
Ek 33 Çalışma Koşullarında Değişikliğin İşçiye Bildirilmesi  342
Ek 34 Çalışma Koşullarında Değişikliğe İşçinin Onay Vermesi  343
Ek 35 Toplu İşçi Çıkarma Bildirimi (Resmi Kurumlara Yönelik Olarak)  344
Ek 36 Toplu İşçi Çıkarma Bildirimi (Sendika Temsilcisine Yönelik Olarak)  345
Ek 37 Toplu İşçi Çıkarma Bildirimi (Faaliyete Son Verme)  346
Ek 38 Toplu İşçi Çıkarma Sonrası İşe Çağırma Bildirimi  347
Ek 39 Rekabet Memnuiyeti (Yasağı) Örneği  348
Ek 40 Haftalık İş Sürelerine Bölünemeyen İşlerde Oluşturulacak Çalışma Çizelgesi  349
Ek 41 Günde Ancak Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Listesi  350
Ek 42 Günde Ancak Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşlerde Yapılacak Bildirim  355
Ek 43 Vardiyalı Çalışmalarda Yapılacak İlan  356
Ek 44 Aylık Puantaj  357
Ek 45 Günlük Puantaj  358
Ek 46 Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma İşçi Onayı  359
Ek 47 Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçi Onayı  360
Ek 48 Kısa Çalışma Talep Formu  361
Ek 49 Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşlerinde İşyerinde Yapılacak Tebliğ  364
Ek 50 Gece Postalarında Çalıştırılacak Kadın İşçilere Ait İsim Listelerinin Bildirilmesi  365
Ek 51 Çalışma ve Dinlenme Saatlerinin İlanı  366
Ek 52 İşçi Alacak Belgesi  367
Ek 53 Ücret Kesme Cezasının Kayıt Altına Alınması  368
Ek 54 Ücret Kesme Cezası Bildirimi  369
Ek 55 Asgari Ücret Tutarları  370
Ek 56 Ücret Hesap Pusulası  371
Ek 57 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Kullanılacak Puan Cetveli  372
Ek 58 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Yapılacak İlan  373
Ek 59 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Hesap Pusulası Toplamlarının İşçilere Bildirilmesi  374
Ek 60 Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Değerlendirme Kurulu Seçim Sonuçlarının İlan Edilmesi  375
Ek 61 Yıllık İzin Talep Dilekçesi  376
Ek 62 Yıllık Ücretli İzin Kaydı  377
Ek 63 Toplu İzin İlanı  378
Ek 64 Yıllık İzin Kurulu Seçim Sonuçlarının İlanı  379
Ek 65 Hizmet Buluşlarında Buluştan Elde Edilen Kazanç ve Çalışana Ödenecek Bedel Hesaplama Örnekleri  380
Ek 66 Yıllık İzin Kurulu Karar Defteri  381
Ek 67 Engelli Çalıştırma Başvuru ve Talep Dilekçesi  382
Ek 68 Engellilerin Kayıtlı Olduğu Listelerin İstenmesi  383
Ek 69 Engellilerin Belirlenmesi ve İstenmesi  384
Ek 70 Engellilerin İstihdamı Konusunda Bilgi Verme  385
Ek 71 Kurum Aracılığıyla Yapılmayan Engelli İstihdamında Kuruma Kaydettirme  386
Ek 72 Engelli Çalıştırma Konusunda SGK Primi Teşvikinin Belgelenmesi Başvurusu  387
Ek 73 Korumalı İşyeri Formu  388
Ek 74 Aylık Personel Durum Çizelgesi  389
Ek 75 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler Listesi  390
Ek 76 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılmalarında Veli/Vasisine Bilgi Verilmesi  392
Ek 77 Kapıcının Çalışma Koşulları ve Görevleri ile İlgili İlan  393
Ek 78 Konut Sakinlerine Sunulması Gereken ve Kapıcının Çalışma Koşulları ve Görevleri ile İlgili Belge  394
Ek 79 Konut Kapıcısına Konut Tesisatının Kullanma Biçimiyle İlgili Teknik Bilgi Verilmesi  395
Ek 80 4857 Sayılı İş Kanununun Uygulanması Bakımından Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşleri Listesi  396
Ek 81 Mevsimlik İşlerde İş Sözleşmesinin Askıya Alınması  402
Ek 82 Mevsimlik İşlerde İşçinin İşe Çağırılması  403
Ek 83 Özel Öğretim Kurumlarında Görev Alan Eğitim Personeline Ait İş Sözleşmesi  404
Ek 84 Özel Güvenlik Görevlisinin İşe Başladığının Bildirilmesi  407
Ek 85 Özel Güvenlik Görevlisinin İşinin Sona Erdiğinin Bildirilmesi  408
Ek 86 İş Yasasında Yer Alan İdari Para Cezaları Listesi  409
Kavramlar Dizini  411

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: iş mevzuatı