İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi Halinde İşçilik Alacaklarının Korunması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Çiğdem YORULMAZ
ISBN: 9786050506204
Stok Durumu: Stokta var
106,25 TL 125,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Çiğdem YORULMAZ
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi Halinde İşçilik Alacaklarının Korunması,

Av. Dr. Çiğdem YORULMAZ

2020/07 1. Baskı, 485 Sayfa

ISBN 978-605-05-0620-4

İÇİNDEKİLER

TAKDİM v

ÖNSÖZ vii

İÇİNDEKİLER xi

KISALTMALAR CETVELİ xxv

GİRİŞ 29

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞVEREN AÇISINDAN ÖDEME GÜÇLÜĞÜ KAVRAMI VE İŞÇİLİK ALACAKLARININ KAPSAMI

§1. İŞVEREN AÇISINDAN ÖDEME 

GÜÇLÜĞÜ KAVRAMI

I. Genel Olarak 33

II. Uluslararası Hukuk ve Mukayeseli Hukukta İşveren 

Açısından Ödeme Güçlüğü Kavramı 38

1. Uluslararası Hukukta 38

A. Uluslararası Çalışma Örgütü 38

B. Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı 39

C. Avrupa Birliği Hukuku 40

2. Mukayeseli Hukukta 40

III. Türk Hukukunda İşveren Açısından Ödeme Güçlüğü 

Kavramı 42

1. Genel Olarak 42

2. İşveren Açısından Ödeme Güçlüğü Halleri 43

A. İşverene Karşı Aciz Vesikası Alınması 43

a. Genel Olarak 43

b. Aciz Vesikasının Çeşitleri ve Alacaklıya 

Tanıdığı İmkânlar 46

aa. Kesin Aciz Vesikası 46

aaa. Genel Olarak 46

bbb. Kesin Aciz Vesikasının İşçiye 

Tanıdığı İmkânlar 47

bb. Geçici Aciz Vesikası 48

c. Aciz Vesikasının Sicilden Silinmesi 50

B. İşverenin İflas Etmesi 50

a. İflasın Tanımı ve Amacı 50

b. İflas Hukukunun Cebri İcra Hukukundan Farkları 51

c. İflasa Tabi Olanlar 53

aa. Tacirler 53

aaa. Gerçek Kişi Tacirler 53

bbb. Tüzel Kişi Tacirler 54

bb. Tacir Olmadıkları Halde Tacirler 

Hakkındaki Hükümlere Tabi Olanlar 55

cc. Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanun Hükümlerine Tabi Olanlar 56

aaa. Ticareti Terk Edenler 57

bbb. Kollektif Şirket Ortakları 57

ccc. Komandit Şirket Ortakları 57

ddd. Tereke 58

eee. Karar ve İşlemleri İle Bir Bankanın İflasına Neden Olanlar 58

fff. Konkordato Mühleti Kaldırılan, Konkordatosu Onaylanmayan veya Konkordato Tamamen Feshedilen Borçlular 59

d. İflasın Sebepleri 60

e. İflas Yolları 61

aa. Takipli İflas 61

aaa. Genel İflas Yoluyla Takip 61

bbb. Kambiyo Senetlerine Özgü İflas 

Yoluyla Takip 62

bb. Takipsiz İflas 63

aaa. Alacaklının Talebi İle Doğrudan 

Doğruya İflas 63

bbb. Borçlunun Talebi İle Doğrudan 

Doğruya İflas 65

aaaa. İhtiyari İflas Nedeni 65

aaaaa. Genel Olarak 65

bbbbb. Aciz Haline Düşmek 65

bbbb. Zorunlu İflasNedeni 66

aaaaa. Genel Olarak 66

bbbbb. Borca Batık Olma 67

cc. Terekenin İflas Hükümlerine Göre 

Tasfiyesi 70

f. İflasın Hukuki Sonuçları 70

aa. Müflis Bakımından Hukuki Sonuçları 71

aaa. Müflisin Malları Bakımından 71

bbb. Müflisin Tasarruf Yetkisi 

Bakımından 73

ccc. Müflis Hakkındaki Bazı Takiplerin Durması ve Düşmesi Bakımından 74

bb. Alacaklılar Bakımından Hukuki Sonuçları 77

g. İflasın Tasfiyesi 80

aa. İflas Masasının Oluşturulması ve İdaresi 80

bb. Masa Mallarının Paraya Çevrilmesi ve 

Paraların Paylaştırılması 85

C. İşverenin İflasının Ertelenmesi 86

D. İşverenin Konkordato İlan Etmesi 87

a. Konkordatonun Tanımı 87

b. Konkordatonun Amacı 88

c.  Konkordatonun Çeşitleri 89

d. Konkordato Talebi 91

e. Konkordato Talebinin İncelenmesi ve Geçici Mühlet Kararı 93

f. Kesin Mühlet Kararı ve Kesin Mühletin Kaldırılması 95

g. Kesin Mühletin Kaldırılması Kararı 96

h. Konkordatonun Onaylanması veya 

Onaylanmaması 97

§2. İŞÇİLİK ALACAKLARININ KAPSAMI

I. Genel Olarak 99

II. Ücret Alacakları 104

1. Temel ücret 104

2. Ücret Ekleri 106

A. Genel Olarak 106

B. İkramiye 109

C. Prim 111

D. Bahşiş 113

E. Kârdan Pay Alma 114

F. Komisyon 115

G. Sosyal Yardımlar 117

H. İlave Tediye Ücreti 119

3. Diğer Ücret Alacakları 122

A. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti 122

B. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti 140

C. Hafta Tatil Ücreti 142

D. Yıllık İzin Ücreti 146

E. Boşta Geçen Süre Ücreti 155

F. İşçi Buluşları 160

4. Tazminat Alacakları 165

A. Kıdem Tazminatı 165

B. İhbar Tazminatı 176

C. Kötüniyet Tazminatı 179

D. Sendikal Tazminat 181

E. Ayrımcılık Tazminatı 182

F.  İş Güvencesi Tazminatı 186

G. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Nedeniyle 

Doğan Maddi ve Manevi Tazminat 188

H. Kişilik Haklarının İhlalinden Doğan Tazminat 190

İKİNCİ BÖLÜM

İŞVERENİN ÖDEME GÜÇLÜĞÜNE DÜŞMESİ

HALİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARININ KORUNMASI

GEREKLİLİĞİ, İŞÇİLİK ALACAKLARINI KORUMA

YÖNTEMLERİ VE KORUMAYA YÖNELİK

DÜZENLEMELER

§1. İŞVERENİN ÖDEME GÜÇLÜĞÜNE DÜŞMESİ 

HALİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARININ KORUNMASI GEREKLİLİĞİ VE İŞÇİLİKALACAKLARINI KORUMA YÖNTEMLERİ

I. İşçilik Alacaklarının Korunması Gerekliliği 201

II. İşçilik Alacaklarını Koruma Yöntemleri 204

§2.İŞVERENİN ÖDEME GÜÇLÜĞÜNE DÜŞMESİ

DURUMUNDA İŞÇİLİK ALACAKLARININ

KORUNMASINA YÖNELİK ULUSLARARASI HUKUK

ve MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER

I. Uluslararası Hukuk 207

1. Genel Olarak 207

2. Birleşmiş Milletler 209

A. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 209

B. Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 210

C. Uluslararası Çalışma Örgütü 212

a. Genel Olarak 212

b. Philadelphia Bildirisi 215

c. Ücretin Korunması Hakkındaki 95 Sayılı 

Sözleşme 216

d. Ücretlerin Korunmasına Yönelik 85 Sayılı 

Tavsiye Kararı 217

e. İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi 

Durumunda İşçilik Alacaklarının Korunmasına İlişkin 173 Sayılı Sözleşme 218

f. İşçilik Alacaklarının Korunmasına İlişkin 

180 Sayılı Tavsiye Kararı 220

g. Bir Amme Makamı Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik 94 Sayılı Sözleşme 222

3. Avrupa Konseyinin Gözden Geçirilmiş Avrupa 

Sosyal Şartı 223

4. Avrupa Birliği Hukuku 225

A. Genel Olarak 225

B. Avrupa Birliği Hukukunun İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi Durumunda İşçilik Alacaklarının Korunmasına İlişkin2008/94 Sayılı Direktifi 226

II. Mukayeseli Hukuktaki İşverenin Ödeme Güçlüğüne 

Düşmesi Durumunda İşçilik Alacaklarının 

Korunmasına Yönelik Düzenlemeler 231

1. Genel Olarak 231

2. İngiltere Hukuku 231

3. Avusturya Hukuku 232

4. İsveç Hukuku 233

5. Danimarka Hukuku 234

6. Fransa Hukuku 234

7. Kanada Hukuku 237

8. Almanya Hukuku 238

§3. İŞVERENİN ÖDEME GÜÇLÜĞÜNE DÜŞMESİ DURUMUNDA İŞÇİLİK ALACAKLARININ 

KORUNMASINA YÖNELİK TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER

I. Genel Olarak 239

II. İmtiyazlı Koruma 239

1. İmtiyazlı Korumanın Tanımı, Hukuki Niteliği 

ve Amacı 240

A. İmtiyazlı Korumanın Tanımı ve Hukuki Niteliği 240

B. İmtiyazlı Korumanın Amacı 240

2. İmtiyazlı Koruma Yönteminin Kapsamı 241

A. Genel Olarak 241

B. İmtiyazlı Koruma Kapsamındaki Alacaklar ve 

İmtiyazlı Korumaya Yönelik Düzenlemeler 241

a. Sıra Cetveli Kavramı 241

b. Sıra Cetvelinin İcra ve İflas Hukuku 

Yönünden Farklılıkları 242

c. İmtiyazlı Koruma Kapsamındaki 

Alacaklardan Önce Gelen Alacaklar 244

aa. Satış Masrafları İle Masa Alacakları 244

bb. Rehinli Alacaklar 247

cc. Malın Aynından Doğan Amme 

Alacakları 247

d. İmtiyazlı Koruma Kapsamındaki Alacaklar 249

aa. İşçilik Alacaklarının İmtiyazlı 

Korunması 249

aaa. İşçilik Alacaklarının İmtiyazlı Korumasının Tarihsel Gelişimi 249

aaaa. 2004 Sayılı İcra ve İflas 

Kanunu 249

bbbb. 3890 Sayılı İcra ve İflas 

Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Dönemi 251

cccc. 3222 Sayılı İcra ve İflas 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununun 92, 93 ve 94 üncü Maddeleri İle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 500 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 

Dönemi 251

dddd. 4949 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Dönemi 252

bbb. İmtiyazlı Korunan İşçilik Alacaklarının Kapsamı 253

aaaa. İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıllık Döneme Dayanan Kıdem veİhbar Tazminatı Dâhil 

Alacaklar 253

aaaaa. İşçilerin İş İlişkisine Dayanan Kıdem ve İhbar Tazminatı Dâhil Alacaklarının Bulunması 253

bbbbb. İflasın Açılmasından 

Önceki Bir Yıllık Dönem İçinde Tahakkuk Etmiş Olması 256

bbbb. İflas Nedeniyle İş İlişkisinin 

Sona Ermesi Üzerine Ödenmeyen Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacakları 258

aaaaa. Genel Olarak 258

bbbbb. İflas Nedeniyle İş 

İlişkisinin Sona Ermesi Kavramı 258

ccccc. İflas Nedeniyle İş 

İlişkisinin Sona Ermesi Üzerine İmtiyazlı Koruma Kapsamındaki Alacaklar 261

ccc. İşçilik Alacaklarının İmtiyazlı Korunmasına Yönelik Düzenlemelerin Değerlendirilmesi 263

bb. Diğer İmtiyazlı Alacaklar 265

aaa. Birinci Sıradaki Diğer İmtiyazlı 

Alacaklar 265

bbb. İkinci Sıradaki İmtiyazlı Alacaklar 265

ccc. Üçüncü Sıradaki İmtiyazlı Alacaklar 266

e. Diğer Adi Alacaklar 266

III. Fon Vasıtasıyla Koruma 267

1. Genel Olarak 267

2. Ücret Garanti Fonu 268

A. Tanımı 268

B. Fonun Kurumsal Yapısı 269

C. Fonun Kapsamı 270

D. Fonun Finansmanı ve Prim Oranları 271

E. Fondan Yararlanma Koşulları 273

a. İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi 273

b. İşsizlik Sigortası Kanununa Göre Sigortalı 

Sayılan İşçilerden Olması 274

c. İşçinin Son Bir Yıl İçinde Aynı İşyerinde 

Çalışmış Olması 275

d. Ödenmeyen Ücret Alacağının Bulunması 278

e. İşçi Alacağı Belgesi ile Birlikte Kuruma 

Başvuru 280

F. Kurum Tarafından Yapılacak Ödeme ve Bildirim 283

G. Kurumun İşverene Rücu Hakkı 284

3. Kıdem Tazminatı Fonu 286

A. Genel Olarak 286

B. Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonu İle 

İlgili Çalışmalar 287

a. Genel Olarak 287

b. Kıdem Tazminatı İle İlgili Çalışmalar 290

c. Kıdem Tazminatı Fonu İle İlgili Çalışmalar 291

C. Fon Kurulması Konusunda Tarafların Görüşleri 295

a. İşçi Tarafı 295

b. İşveren Tarafı 296

D. Kıdem Tazminatının Fon Kapsamında Ödenmesine İlişkin Türkiye Noterler Birliği Uygulaması 297

E. Kıdem Tazminatı Fonunun İşçilik Alacaklarının Güvencesi Yönünden Değerlendirilmesi ve

Çözüm Önerileri 299

IV. Diğer Yöntemler İle Koruma 303

1. Genel Olarak 303

2. İcra ve İflas Hukukunda 304

A. Genel Olarak 304

B. Haciz Halinde 305

a. İşçinin ve Üçüncü Kişilerin, İşverene 

Haciz İşlemi Uygulaması Halinde İşçilik Alacaklarının Korunması 305

b. Hacze İştirak 306

aa. Genel Olarak 306

bb. Hacze İştirak 308

aaa. Tanımı 308

bbb. Türleri 308

ccc. Hacze Adi İştirakten Yararlanma 

Şartları 310

aaaa. Takip Yapmış Olma Şartı 310

bbbb. Öncelik Şartı 311

cccc. Belge İle İspat Şartı 313

dddd. Süre Şartı 314

ddd. Hacze Adi İştirakin Usulü 314

cc. Hacze İştirakin İşçilik Alacakları 

Yönünden Değerlendirilmesi 315

C. Konkordato Halinde 318

3. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda 321

A. Genel Olarak 321

B. Kamu Makamlarının ve Asıl İşverenlerin Hak Edişlerinden Ücret Kesme Yükümlülüğü İle 

Getirilen Güvence 322

a. Genel Olarak 322

b. Kamu İşverenlerinin Müteahhit İşçilerin İşçilik Alacaklarının Korunması Yönünden 

Sorumluluğu 323

c. Devir, Haciz ve İcra Takiplerinin Varlığı 

Halinde İşçilik Alacaklarının Korunması 329

d. İşverenin İşyerinde Bulunan Mallarının Haczi Halinde İşçilik Alacaklarının Korunması 330

e. Asıl İşverenlerin Alt İşveren İşçilerinin 

Ücretine Karşı Sorumluluğu 331

C. İş Görmekten Kaçınma Hakkı 332

a. Genel Olarak 332

b. İş Görmekten Kaçınma İçin Gerekli Koşullar 334

aa. Ödenmeyen Ücret Alacağının Varlığı 334

bb. Ödenmeyen Ücretin Yirmi Günden 

Fazla Gecikmesi 336

cc. İş Görmekten Kaçınmaya Dair İşçinin 

Kararının Kişisel Olması 338

c. İş Görmekten Kaçınılması Durumunda Çalışılmayan Süreye İlişkin Hukuksal 

Durum 340

D. İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi 345

E. İş Sözleşmesinin Askıya Alınması 349

a. Genel Olarak 349

b. Koşulları 351

aa. İfa veya İfayı Kabulün İmkânsız veya Beklenilemez Olması 352

bb. İfa İmkânsızlığının Geçici Olması 353

cc. İmkânsızlığın Borçluya Yüklenememesi 354

dd. İfa Zamanının Esaslı Olmaması 355

c. Ücretsiz İzin 356

aa. Uygulama Usul ve Esasları 356

bb. Etkileri 359

aaa. Ücret ve Diğer Ödemelere 359

bbb. Kıdeme 362

ccc. İş Sözleşmesinin Feshine 364

d. Sona Ermesi 365

F. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği 366

a. Kısa Çalışma 366

aa. Genel Olarak 366

bb. Kavramı 368

cc. Benzer Çalışma Türlerinden Farklılıkları 370

aaa. Kısa Çalışma ve Kısmi Süreli 

Çalışma 371

bbb. Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin 372

ccc. Kısa Çalışma ve Telafi Çalışması 373

dd. Koşulları 375

aaa. Genel Ekonomik, Sektörel, 

Bölgesel Kriz ile Zorlayıcı Nedenin Ortaya Çıkması 375

bbb. Çalışma Süresinin Geçici Olarak 

Önemli Ölçüde Azaltılması, İşyerindeki Faaliyetin Kısmen veya Tamamen Durması 377

ee. Talebi ve Bildirimi 380

ff. İşverenin Talebinin Uygunluğu 381

gg. Sigortalılık Durumu 384

hh. Kısa Çalışmanın Etkileri 385

aaa. Genel Olarak 385

bbb. İş Hukuku Bakımından 386

aaaa. İş sözleşmelerine 386

bbbb. İş Sözleşmelerinin Sona 

Ermesine ve Feshe 387

cccc. Kıdeme 391

dddd. Yıllık Ücretli İzin Günlerine 391

ccc. Toplu İş Hukuku Bakımından 391

aaaa. Sendika üyeliğine 391

bbbb. Üyelik ve Dayanışma 

Aidatlarına 392

cccc. Toplu İş Sözleşmesindeki 

Haklara 393

dddd. Toplu İş Sözleşmesi 

Prosedürüne 393

ddd. Sosyal Güvenlik Hukuku 

Bakımından 394

aaaa. Sigorta primlerine 394

bbbb. Sigortaya Bildirime 396

cccc. Hizmet Borçlanmasına 397

b. Kısa Çalışma Ödeneği 398

aa. Genel Olarak 398

bb. Koşulları 399

cc. Uygulama Usul ve Esasları İle 

Hesaplanması 403

aaa. Uygulama Usul ve Esasları 403

bbb. Hesaplanması 406

aaaa. İşyerindeki Faaliyetin 

Kısmen veya Tamamen 

Durması Halinde 406

bbbb. İşyerindeki Haftalık Çalışma Süresinin Önemli Ölçüde Azaltılması Halinde 411

4. Medeni Hukukta 416

A. Hapis Hakkı 416

a. Genel Olarak 416

b. Hapis Hakkının Koşulları ve Uygulanacak Hükümler 417

B. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması 419

a. Genel Olarak 419

b. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılmasının 

Hukuki Dayanağı 421

SONUÇ 426

KAYNAKÇA 445Modern İş Hukukunun doğuş sebebi olan işçilerin korunması ilkesi gereğince, genel olarak sosyal adaletin ve toplumsal dengenin sağlanması amaçlanmaktadır. Sürekli iş ilişkisi kuran iş sözleşmesi ile çalışan işçinin işverene bağımlı olması, işçinin özel olarak korunmasını ve böylece iş ilişkisinin tarafları arasında belirli ölçüde denge sağlanmasını gerekli kılar. İşçinin işverene bağımlı olarak onun otoritesi altında ve emir ve talimatlarına uygun bir biçimde iş görmesi, işçinin hukuki bağımlılığını ifade eder. İşçinin, kendisinin ve ailesinin geçimi için tek gelir kaynağının işveren tarafından ödenen ücret olması, işçiyi işverene karşı ekonomik olarak da bağımlı hale getirir.

Ülkenin ekonomik denge ve istikrarı, işletmelerin kârlı ve verimli çalışmasına bağlıdır. Bu açıdan öncelikle işletmenin korunması ve geliştirilmesi gerekir. Bunun için, İş Hukukunun tek amacının salt işçinin korunması olduğunu kabul etmek günümüz anlamında İş Hukukunun amacı ile bağdaşmaz. İş ilişkisini oluşturan sosyal taraflar arasında aslında çok sıkı bir bağlantı vardır. Birinin varlığı, diğerinin varlık sebebidir; bir bütün olarak da toplumun genel yararı ile yakından ilgilidir. İşçinin ve işverenin korunması amacı, işverenin mal ve hizmet üretimi sonunda elde ettiği yarar ile emeğin verimli kullanılmasıyla elde edilen yarar arasında denge kurulmasına hizmet etmelidir. Bu dengenin sağlanabilmesi için işveren tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

Emek yoğun teknolojilerin uygulandığı çalışma alanlarının tamamında, işgücü verimliliğinin belirlenmesinde en önemli unsur işçidir. İşçinin korunmasını sağlayan hakların kullandırılması ve uygulanması halinde işçi, çok daha verimli olacak, zaten ihtiyacı olan ve çalışmak zorunda olduğu işe tüm gücüyle sarılacak ve daha çok çalışacaktır. Ayrıca diğer unsurlarla birlikte ekonomik açıdan çalışma barışının sağlanmasına da hizmet edilmiş olacaktır.

İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde, işçilik alacaklarının korunması gerekliliği, endüstri toplumlarında işçi açısından büyük öneme sahiptir. Kitapta işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi kavramı, bu durumun işçilik alacaklarına etkisi, işçilik alacaklarının korunması gerekliliği ve mevzuatımızda buna ilişkin düzenlemeler ayrıntılı bir şekilde, uygulamadan örneklerle birlikte ele alınmış ve değerlendirilmiştir. İşçinin ekonomik açıdan gerçek anlamda korunabilmesi için mevzuatımızda yer alan bu düzenlemeler, öncelikle iş hukukunun konusunu oluşturmakla birlikte, elbette icra ve iflas hukuku ve medeni hukukta yer alan düzenlemeler, işçilik alacaklarının korunmasında büyük öneme sahiptir. Kitapta sistematik bir şekilde iş ve sosyal güvenlik hukuku, icra ve iflas hukuku ve medeni hukukta işçilik alacaklarını korumaya yönelik düzenlemelere, Yargıtay kararları ve öğreti görüşleri ile desteklenmek suretiyle yer verilmiştir. Bu açıdan kitap bir bütün olarak işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde işçilik alacaklarının korunması hususunda temel bir kaynak niteliği taşımaktadır. Yüksek lisans ve doktora aşamalarında danışmanı olarak birlikte çalıştığımız Çiğdem Yorulmaz’ın titiz ve özverili çalışması sonucunda iş hukuku bilim alanımız için çok değerli bir eserin ortaya çıktığını düşünüyorum. Çalışmanın kitap halinde yayımlanması, böylece iş hukuku uygulayıcılarına da ulaşması, çalışma hayatına ve iş hukukuna önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

 

Sevgili Av. Dr. Çiğdem Yorulmaz’a en içten başarı dileklerimle …

 

N.Binnur TULUKCU

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı programı kapsamında doktora tezim, 02.03.2020 tarihinde Prof. Dr. M. Fatih UŞAN başkanlığında, Prof. Dr. Aydın Başbuğ, Prof. Dr. Talat CANBOLAT, Prof. Dr. Murat ATALI ve tez danışmanım Prof. Dr. Nezihe Binnur TULUKÇU’dan oluşan jüri önünde savunularak oybirliği ile kabul edilmiştir.

İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi Halinde İşçilik Alacaklarının Korunması adlı doktor tezimin savunulmasından sonra ülke genelinde yaşanan yeni Koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle mevzuatımıza eklenen yeni düzenlemeler dikkate alınarak birtakım ilaveler yapılarak güncellenmiştir.

Doktora tez çalışmamın her aşamasında her an varlığını yanımda hissettiğim, zorlandığım her aşamada tüm engelleri aşmamı sağlayan ve bana mesleki tecrübesi ile yol gösteren, kıymetli hocam ve tez danışmanım Prof. Dr. Nezihe Binnur TULUKÇU’ya bana olan sabrı ve sonsuz inancı için minnettarım.

Yüksek lisans dönemimden itibaren her aşamada desteklerini benden esirgemeyen kıymetli hocam Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER’e şükranlarımı sunuyorum.

Savunma jürimde yer alan Prof. Dr. M. Fatih UŞAN, Prof. Dr. Aydın Başbuğ, Prof. Dr. Talat CANBOLAT ve Prof. Dr. Murat ATALI’ya engin bilgi ve tecrübeleri ile bana yol gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum.

Aynı gün birlikte hukuk doktora savunmasına girdiğimiz doktora sürecinin her aşamasında desteğini benden eksik etmeyen, doktor unvanını birlikte aldığımız Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin GÖKTAŞ’a teşekkür ediyorum.

Lisans döneminde kendisinden ders alma şansını yakaladığım, bana icra ve iflas hukukunu sevdirip öğretmekle kalmayıp aynı zamanda mesleğe başladığımda öğütleri ile yolumu bulduğum, tezimin hazırlanmasında engin bilgilerine başvurduğum çok değerli hocam Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES’e şükranlarımı sunuyorum.

Tartışmalı hususlarda görüşlerimin oluşmasında tecrübeleri ile bana yol gösteren kıymetli hocam Oğuz ATALAY’a minnettarım.

Tezimin hazırlanma aşamasında benden zamanını, bilgi ve tecrübesini hiçbir zaman esirgemeyen, savunmamın yapıldığı anda dahi beni yalnız bırakmayan değerli hocam Prof. Dr. Muhittin ASTARLI’ya ne kadar teşekkür etsem azdır.

Çalışmam sırasında aramızda mesafeler olsa da her aradığımda zamanını benden esirgemeyen her zaman telefonun ucunda olup uzakları yakın eden bilgi ve tecrübesiyle hep yanımda olan değerli hocam Doç. Dr. Ulaş BAYSAL’a çok teşekkür ederim.

Yorulmaz Hukuk Bürosundaki kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve özellikle Av. Duygu BAYKUŞ’a ve Stj. Av. Zeynep DOĞAN’a yoğun çalışma sürecimde tezime odaklanmamı sağladıkları, mesleki faaliyetlerimi yürütmemde bana destek oldukları için teşekkürü borç bilirim, iyi ki varsınız.

Mesleğe başladığım yıllardan bu zamana kadar bana bir anlamda öğretmenlik yapan, iş hukukunu sevdiren, tecrübesiyle her zaman varlığını yanımda hissettiğim kıymetli abim Av. Mustafa AVCI’ya sonsuz teşekkür ederim.

Her zaman sıkıntılı anlarımda dertlerimi dinleyen bana destek olan varlığı ile hayatımı anlamlandıran, çocuklarımın yanında olup bana çalışma imkânı sağlayan aileme, çocuklarımın halaları Elmas KALKAN ve Tuğba KÖLSÜN’e verdikleri destek için çok teşekkür ederim.  

Hukuk fakültesinde okumamı teşvik ederek doktora serüvenimin başlamasına vesile olan ve her zaman varlığını yanı başımda hissettiğim canım abim Özgür YEŞİLYURT’a çok teşekkür ederim.

Üniversiteye başladığım ilk yıldan beri hep yanı başımda olup her anı birlikte yaşadığım sevgili eşim, dostum, hayat arkadaşım Av. Sedat YORULMAZ’a ne kadar teşekkür etsem az. Lisans dönemi ve sonrasında varlığı ile bana güç veren, doktora eğitimine başlamamı, mesleğimdeki kariyer planlamamı teşvik eden, yoğun çalışma programım içerisinde yokluğumu çocuklarımıza hissetirmeden bana her an destek olan eşime minnettarım. Elbette bu yoğun süreçten en çok etkilenen evimin melekleri oğlum Eray ve kızım Dila, sizleri “annem tez yazıyor” cümlesi ile tanıştırdığım bu dönemde beni anlayışla karşılayıp desteklediniz. Hayat enerjilerim, iyi ki varsınız.

Çalışmamın baskıya hazırlanma sürecinde katkıları ile doktora   tezimini zenginleşmesine katkı sağlayan bilgi ve tecrübesiyle her zaman varlığını yanımda hissettiğim Av. Abdulhalim EKE’ye çok teşekkür ederim.

Son olarak yüksek lisans tezimden sonra doktora teziminin         basımını da üstlenen Yetkin Yayınevi çalışanlarına, özellikle         Muharrem BAŞER’e sonsuz teşekkürler.

 

Av. Dr. Çiğdem YORULMAZ


İÇİNDEKİLER

TAKDİM v

ÖNSÖZ vii

İÇİNDEKİLER xi

KISALTMALAR CETVELİ xxv

GİRİŞ 29

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞVEREN AÇISINDAN ÖDEME GÜÇLÜĞÜ KAVRAMI VE İŞÇİLİK ALACAKLARININ KAPSAMI

§1. İŞVEREN AÇISINDAN ÖDEME 

GÜÇLÜĞÜ KAVRAMI

I.   Genel Olarak 33

II.  Uluslararası Hukuk ve Mukayeseli Hukukta İşveren 

Açısından Ödeme Güçlüğü Kavramı 38

1. Uluslararası Hukukta 38

A. Uluslararası Çalışma Örgütü 38

B. Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı 39

C. Avrupa Birliği Hukuku 40

2. Mukayeseli Hukukta 40

III.  Türk Hukukunda İşveren Açısından Ödeme Güçlüğü 

Kavramı 42

1. Genel Olarak 42

2.  İşveren Açısından Ödeme Güçlüğü Halleri 43

A.  İşverene Karşı Aciz Vesikası Alınması 43

a.  Genel Olarak 43

b. Aciz Vesikasının Çeşitleri ve Alacaklıya 

Tanıdığı İmkânlar 46

aa.  Kesin Aciz Vesikası 46

aaa.  Genel Olarak 46

bbb.  Kesin Aciz Vesikasının İşçiye 

Tanıdığı İmkânlar 47

bb.  Geçici Aciz Vesikası 48

c. Aciz Vesikasının Sicilden Silinmesi 50

B.  İşverenin İflas Etmesi 50

a.  İflasın Tanımı ve Amacı 50

b.  İflas Hukukunun Cebri İcra Hukukundan Farkları 51

c.  İflasa Tabi Olanlar 53

aa.  Tacirler 53

aaa.  Gerçek Kişi Tacirler 53

bbb.  Tüzel Kişi Tacirler 54

bb.  Tacir Olmadıkları Halde Tacirler 

Hakkındaki Hükümlere Tabi Olanlar 55

cc.  Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanun Hükümlerine Tabi Olanlar 56

aaa.  Ticareti Terk Edenler 57

bbb.  Kollektif Şirket Ortakları 57

ccc.  Komandit Şirket Ortakları 57

ddd.  Tereke 58

eee.  Karar ve İşlemleri İle Bir Bankanın İflasına Neden Olanlar 58

fff.  Konkordato Mühleti Kaldırılan, Konkordatosu Onaylanmayan veya Konkordato Tamamen Feshedilen Borçlular 59

d.  İflasın Sebepleri 60

e.  İflas Yolları 61

aa.  Takipli İflas 61

aaa.  Genel İflas Yoluyla Takip 61

bbb.  Kambiyo Senetlerine Özgü İflas 

Yoluyla Takip 62

bb.  Takipsiz İflas 63

aaa.  Alacaklının Talebi İle Doğrudan 

Doğruya İflas 63

bbb.  Borçlunun Talebi İle Doğrudan 

Doğruya İflas 65

aaaa.  İhtiyari İflas Nedeni 65

aaaaa. Genel Olarak 65

bbbbb. Aciz Haline Düşmek 65

bbbb.  Zorunlu İflasNedeni 66

aaaaa. Genel Olarak 66

bbbbb. Borca Batık Olma 67

cc.  Terekenin İflas Hükümlerine Göre 

Tasfiyesi 70

f. İflasın Hukuki Sonuçları 70

aa.  Müflis Bakımından Hukuki Sonuçları 71

aaa.  Müflisin Malları Bakımından 71

bbb.  Müflisin Tasarruf Yetkisi 

Bakımından 73

ccc.  Müflis Hakkındaki Bazı Takiplerin Durması ve Düşmesi Bakımından 74

bb.  Alacaklılar Bakımından Hukuki Sonuçları 77

g.  İflasın Tasfiyesi 80

aa.  İflas Masasının Oluşturulması ve İdaresi 80

bb.  Masa Mallarının Paraya Çevrilmesi ve 

Paraların Paylaştırılması 85

C. İşverenin İflasının Ertelenmesi 86

D. İşverenin Konkordato İlan Etmesi 87

a.  Konkordatonun Tanımı 87

b.  Konkordatonun Amacı 88

c.   Konkordatonun Çeşitleri 89

d. Konkordato Talebi 91

e. Konkordato Talebinin İncelenmesi ve Geçici Mühlet Kararı 93

f. Kesin Mühlet Kararı ve Kesin Mühletin Kaldırılması 95

g. Kesin Mühletin Kaldırılması Kararı 96

h. Konkordatonun Onaylanması veya 

Onaylanmaması 97

§2.  İŞÇİLİK ALACAKLARININ KAPSAMI

I. Genel Olarak 99

II.  Ücret Alacakları 104

1.  Temel ücret 104

2.  Ücret Ekleri 106

A. Genel Olarak 106

B.  İkramiye 109

C.  Prim 111

D.  Bahşiş 113

E. Kârdan Pay Alma 114

F.  Komisyon 115

G.  Sosyal Yardımlar 117

H.  İlave Tediye Ücreti 119

3.  Diğer Ücret Alacakları 122

A.  Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti 122

B.  Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti 140

C.  Hafta Tatil Ücreti 142

D.  Yıllık İzin Ücreti 146

E.  Boşta Geçen Süre Ücreti 155

F.  İşçi Buluşları 160

4.  Tazminat Alacakları 165

A.  Kıdem Tazminatı 165

B. İhbar Tazminatı 176

C.  Kötüniyet Tazminatı 179

D.  Sendikal Tazminat 181

E.  Ayrımcılık Tazminatı 182

F.   İş Güvencesi Tazminatı 186

G.  İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Nedeniyle 

Doğan Maddi ve Manevi Tazminat 188

H.  Kişilik Haklarının İhlalinden Doğan Tazminat 190

İKİNCİ BÖLÜM

İŞVERENİN ÖDEME GÜÇLÜĞÜNE DÜŞMESİ

HALİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARININ KORUNMASI

GEREKLİLİĞİ, İŞÇİLİK ALACAKLARINI KORUMA

YÖNTEMLERİ VE KORUMAYA YÖNELİK

DÜZENLEMELER

§1. İŞVERENİN ÖDEME GÜÇLÜĞÜNE DÜŞMESİ 

HALİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARININ KORUNMASI GEREKLİLİĞİ VE İŞÇİLİKALACAKLARINI KORUMA YÖNTEMLERİ

I.  İşçilik Alacaklarının Korunması Gerekliliği 201

II.  İşçilik Alacaklarını Koruma Yöntemleri 204

§2.İŞVERENİN ÖDEME GÜÇLÜĞÜNE DÜŞMESİ

DURUMUNDA İŞÇİLİK ALACAKLARININ

KORUNMASINA YÖNELİK ULUSLARARASI HUKUK

ve MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER

I.  Uluslararası Hukuk 207

1. Genel Olarak 207

2. Birleşmiş Milletler 209

A. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 209

B.  Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 210

C.  Uluslararası Çalışma Örgütü 212

a. Genel Olarak 212

b. Philadelphia Bildirisi 215

c.  Ücretin Korunması Hakkındaki 95 Sayılı 

Sözleşme 216

d.  Ücretlerin Korunmasına Yönelik 85 Sayılı 

Tavsiye Kararı 217

e.  İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi 

Durumunda İşçilik Alacaklarının Korunmasına İlişkin 173 Sayılı Sözleşme 218

f.  İşçilik Alacaklarının Korunmasına İlişkin 

180 Sayılı Tavsiye Kararı 220

g.  Bir Amme Makamı Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik 94 Sayılı Sözleşme 222

3. Avrupa Konseyinin Gözden Geçirilmiş Avrupa 

Sosyal Şartı 223

4. Avrupa Birliği Hukuku 225

A. Genel Olarak 225

B. Avrupa Birliği Hukukunun İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi Durumunda İşçilik Alacaklarının Korunmasına İlişkin2008/94 Sayılı Direktifi 226

II. Mukayeseli Hukuktaki İşverenin Ödeme Güçlüğüne 

Düşmesi Durumunda İşçilik Alacaklarının 

Korunmasına Yönelik Düzenlemeler 231

1. Genel Olarak 231

2.  İngiltere Hukuku 231

3.  Avusturya Hukuku 232

4.  İsveç Hukuku 233

5.  Danimarka Hukuku 234

6. Fransa Hukuku 234

7.  Kanada Hukuku 237

8.  Almanya Hukuku 238

§3. İŞVERENİN ÖDEME GÜÇLÜĞÜNE DÜŞMESİ DURUMUNDA İŞÇİLİK ALACAKLARININ 

KORUNMASINA YÖNELİK TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER

I.  Genel Olarak 239

II.  İmtiyazlı Koruma 239

1.  İmtiyazlı Korumanın Tanımı, Hukuki Niteliği 

ve Amacı 240

A. İmtiyazlı Korumanın Tanımı ve Hukuki Niteliği 240

B. İmtiyazlı Korumanın Amacı 240

2.  İmtiyazlı Koruma Yönteminin Kapsamı 241

A.  Genel Olarak 241

B.  İmtiyazlı Koruma Kapsamındaki Alacaklar ve 

İmtiyazlı Korumaya Yönelik Düzenlemeler 241

a.  Sıra Cetveli Kavramı 241

b.  Sıra Cetvelinin İcra ve İflas Hukuku 

Yönünden Farklılıkları 242

c.  İmtiyazlı Koruma Kapsamındaki 

Alacaklardan Önce Gelen Alacaklar 244

aa.  Satış Masrafları İle Masa Alacakları 244

bb.  Rehinli Alacaklar 247

cc.  Malın Aynından Doğan Amme 

Alacakları 247

d.  İmtiyazlı Koruma Kapsamındaki Alacaklar 249

aa.  İşçilik Alacaklarının İmtiyazlı 

Korunması 249

aaa. İşçilik Alacaklarının İmtiyazlı Korumasının Tarihsel Gelişimi 249

aaaa.  2004 Sayılı İcra ve İflas 

Kanunu 249

bbbb.  3890 Sayılı İcra ve İflas 

Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Dönemi 251

cccc.  3222 Sayılı İcra ve İflas 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununun 92, 93 ve 94 üncü Maddeleri İle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 500 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 

Dönemi 251

dddd.  4949 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Dönemi 252

bbb.   İmtiyazlı Korunan İşçilik Alacaklarının Kapsamı 253

aaaa. İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıllık Döneme Dayanan Kıdem veİhbar Tazminatı Dâhil 

Alacaklar 253

aaaaa. İşçilerin İş İlişkisine Dayanan Kıdem ve İhbar Tazminatı Dâhil Alacaklarının Bulunması 253

bbbbb. İflasın Açılmasından 

Önceki Bir Yıllık Dönem İçinde Tahakkuk Etmiş Olması 256

bbbb.  İflas Nedeniyle İş İlişkisinin 

Sona Ermesi Üzerine Ödenmeyen Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacakları 258

aaaaa. Genel Olarak 258

bbbbb. İflas Nedeniyle İş 

İlişkisinin Sona Ermesi Kavramı 258

ccccc.  İflas Nedeniyle İş 

İlişkisinin Sona Ermesi Üzerine İmtiyazlı Koruma Kapsamındaki Alacaklar 261

ccc. İşçilik Alacaklarının İmtiyazlı Korunmasına Yönelik Düzenlemelerin Değerlendirilmesi 263

bb.  Diğer İmtiyazlı Alacaklar 265

aaa.  Birinci Sıradaki Diğer İmtiyazlı 

Alacaklar 265

bbb.  İkinci Sıradaki İmtiyazlı Alacaklar 265

ccc.  Üçüncü Sıradaki İmtiyazlı Alacaklar 266

e.  Diğer Adi Alacaklar 266

III.  Fon Vasıtasıyla Koruma 267

1.  Genel Olarak 267

2.  Ücret Garanti Fonu 268

A.  Tanımı 268

B.  Fonun Kurumsal Yapısı 269

C. Fonun Kapsamı 270

D. Fonun Finansmanı ve Prim Oranları 271

E. Fondan Yararlanma Koşulları 273

a.  İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi 273

b. İşsizlik Sigortası Kanununa Göre Sigortalı 

Sayılan İşçilerden Olması 274

c. İşçinin Son Bir Yıl İçinde Aynı İşyerinde 

Çalışmış Olması 275

d.  Ödenmeyen Ücret Alacağının Bulunması 278

e.  İşçi Alacağı Belgesi ile Birlikte Kuruma 

Başvuru 280

F. Kurum Tarafından Yapılacak Ödeme ve Bildirim 283

G.  Kurumun İşverene Rücu Hakkı 284

3.  Kıdem Tazminatı Fonu 286

A. Genel Olarak 286

B. Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonu İle 

İlgili Çalışmalar 287

a.  Genel Olarak 287

b.  Kıdem Tazminatı İle İlgili Çalışmalar 290

c.  Kıdem Tazminatı Fonu İle İlgili Çalışmalar 291

C.  Fon Kurulması Konusunda Tarafların Görüşleri 295

a.  İşçi Tarafı 295

b.  İşveren Tarafı 296

D.  Kıdem Tazminatının Fon Kapsamında Ödenmesine İlişkin Türkiye Noterler Birliği Uygulaması 297

E.  Kıdem Tazminatı Fonunun İşçilik Alacaklarının Güvencesi Yönünden Değerlendirilmesi ve

Çözüm Önerileri 299

IV. Diğer Yöntemler İle Koruma 303

1. Genel Olarak 303

2.  İcra ve İflas Hukukunda 304

A.  Genel Olarak 304

B.  Haciz Halinde 305

a.  İşçinin ve Üçüncü Kişilerin, İşverene 

Haciz İşlemi Uygulaması Halinde İşçilik Alacaklarının Korunması 305

b.  Hacze İştirak 306

aa.  Genel Olarak 306

bb.  Hacze İştirak 308

aaa.  Tanımı 308

bbb.  Türleri 308

ccc.  Hacze Adi İştirakten Yararlanma 

Şartları 310

aaaa. Takip Yapmış Olma Şartı 310

bbbb.   Öncelik Şartı 311

cccc.  Belge İle İspat Şartı 313

dddd. Süre Şartı 314

ddd. Hacze Adi İştirakin Usulü 314

cc.  Hacze İştirakin İşçilik Alacakları 

Yönünden Değerlendirilmesi 315

C.  Konkordato Halinde 318

3. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda 321

A.  Genel Olarak 321

B.  Kamu Makamlarının ve Asıl İşverenlerin Hak Edişlerinden Ücret Kesme Yükümlülüğü İle 

Getirilen Güvence 322

a. Genel Olarak 322

b.  Kamu İşverenlerinin Müteahhit İşçilerin İşçilik Alacaklarının Korunması Yönünden 

Sorumluluğu 323

c.  Devir, Haciz ve İcra Takiplerinin Varlığı 

Halinde İşçilik Alacaklarının Korunması 329

d. İşverenin İşyerinde Bulunan Mallarının Haczi Halinde İşçilik Alacaklarının Korunması 330

e.  Asıl İşverenlerin Alt İşveren İşçilerinin 

Ücretine Karşı Sorumluluğu 331

C.  İş Görmekten Kaçınma Hakkı 332

a. Genel Olarak 332

b. İş Görmekten Kaçınma İçin Gerekli Koşullar 334

aa.  Ödenmeyen Ücret Alacağının Varlığı 334

bb.  Ödenmeyen Ücretin Yirmi Günden 

Fazla Gecikmesi 336

cc. İş Görmekten Kaçınmaya Dair İşçinin 

Kararının Kişisel Olması 338

c. İş Görmekten Kaçınılması Durumunda Çalışılmayan Süreye İlişkin Hukuksal 

Durum 340

D. İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi 345

E. İş Sözleşmesinin Askıya Alınması 349

a.  Genel Olarak 349

b. Koşulları 351

aa.  İfa veya İfayı Kabulün İmkânsız veya Beklenilemez Olması 352

bb. İfa İmkânsızlığının Geçici Olması 353

cc.  İmkânsızlığın Borçluya Yüklenememesi 354

dd.  İfa Zamanının Esaslı Olmaması 355

c. Ücretsiz İzin 356

aa. Uygulama Usul ve Esasları 356

bb.  Etkileri 359

aaa.  Ücret ve Diğer Ödemelere 359

bbb.  Kıdeme 362

ccc.  İş Sözleşmesinin Feshine 364

d. Sona Ermesi 365

F. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği 366

a. Kısa Çalışma 366

aa. Genel Olarak 366

bb. Kavramı 368

cc. Benzer Çalışma Türlerinden Farklılıkları 370

aaa. Kısa Çalışma ve Kısmi Süreli 

Çalışma 371

bbb. Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin 372

ccc. Kısa Çalışma ve Telafi Çalışması 373

dd. Koşulları 375

aaa. Genel Ekonomik, Sektörel, 

Bölgesel Kriz ile Zorlayıcı Nedenin Ortaya Çıkması 375

bbb. Çalışma Süresinin Geçici Olarak 

Önemli Ölçüde Azaltılması, İşyerindeki Faaliyetin Kısmen veya Tamamen Durması 377

ee. Talebi ve Bildirimi 380

ff. İşverenin Talebinin Uygunluğu 381

gg. Sigortalılık Durumu 384

hh. Kısa Çalışmanın Etkileri 385

aaa. Genel Olarak 385

bbb.  İş Hukuku Bakımından 386

aaaa. İş sözleşmelerine 386

bbbb. İş Sözleşmelerinin Sona 

Ermesine ve Feshe 387

cccc. Kıdeme 391

dddd.  Yıllık Ücretli İzin Günlerine 391

ccc. Toplu İş Hukuku Bakımından 391

aaaa. Sendika üyeliğine 391

bbbb. Üyelik ve Dayanışma 

Aidatlarına 392

cccc.  Toplu İş Sözleşmesindeki 

Haklara 393

dddd. Toplu İş Sözleşmesi 

Prosedürüne 393

ddd. Sosyal Güvenlik Hukuku 

Bakımından 394

aaaa. Sigorta primlerine 394

bbbb.  Sigortaya Bildirime 396

cccc. Hizmet Borçlanmasına 397

b. Kısa Çalışma Ödeneği 398

aa.  Genel Olarak 398

bb. Koşulları 399

cc. Uygulama Usul ve Esasları İle 

Hesaplanması 403

aaa. Uygulama Usul ve Esasları 403

bbb. Hesaplanması 406

aaaa. İşyerindeki Faaliyetin 

Kısmen veya Tamamen 

Durması Halinde 406

bbbb. İşyerindeki Haftalık Çalışma Süresinin Önemli Ölçüde Azaltılması Halinde 411

4.  Medeni Hukukta 416

A.  Hapis Hakkı 416

a.  Genel Olarak 416

b.  Hapis Hakkının Koşulları ve Uygulanacak Hükümler 417

B.  Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması 419

a.  Genel Olarak 419

b.  Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılmasının 

Hukuki Dayanağı 421

SONUÇ 426

KAYNAKÇA 445Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.