Uygulamada

İtirazın İptali

(Konu Dizin Listeli)
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
ISBN: 9789750269912
89,10 TL 99,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Baskı Tarihi 2021/07
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 392

Kitap uygulamaya yönelik şekilde, okuyucuya pratikte kolaylık sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Genel bilgiler ve özellikle banka uyuşmazlık konusu olan itirazın iptali davalarında, örnek dilekçeler, yazışmalar, uzman bilirkişi raporları ile Yargıtay İçtihatları araştırılmıştır.

İtirazın iptali davası, müddeabihi takip konusu yapılmış ve borçlunun itiraz etmiş olduğu alacak olan normal bir eda davasıdır.

Takip hukukundan doğan bu davada tespit edilecek husus, borçlunun icra takibine yapmış olduğu itirazında haklı olup olmadığının belirlenmesidir.

İtirazın iptali davası, yargılama usulü bakımından genel hükümlere tabidir (İİK m. 67/1). Alacaklı, alacağının varlığını mülga Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre caiz olan her türlü delil ile ispat edebilir.

Bu çalışma tamamen uygulamayla ilgili olup, icra dosyasına yapılan itirazın iptali usul, yargılama ve örneklerle araştırılmıştır.

Her hukukçu, bankacı ve muhatap borçluların faydalanabileceği bu çalışma kılavuz niteliğindedir.

Konu Başlıkları
Yüksek Yargı Kararları ile; Genel Bilgiler–Bilgi Notlu Örnekli Açıklamalar
Uygulamadan Örnekler – Dilekçeler – Bilirkişi Raporları
İçindekiler
Özet  7
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. MEVZUAT – İTİRAZIN İPTALİ – İCRA VE İFLAS KANUNU  19
II. İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI  25
A. Usul ve Yargılama Esasları  25
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  27
2. Harç ve yargılama Gideri  32
3. İtirazın İptali Davalarının Yasal Şartları  33
4. Arabuluculuk  35
5. İtirazın İptali Kararı (Davanın Reddi ya da Kabulü Yönünde Verdiği Karar, Maddi Anlamda Kesin Hüküm)  43
6. İcra İnkar Tazminatı – Kötüniyet Tazminatı  43
7. İstinaf  45
8. Banka Alacakları  46
9. İtirazın İptali Davalarında Örnek Uyuşmazlık Türleri  48
a. Abonelik Sözleşmesi  48
b. Avukatlık Ücreti  51
c. Trafik – Rücuen Tazminat  53
d. Eser Sözleşmesi  55
e. Adi Ortaklık Sözleşmesi  56
f. Simsarlık Sözleşmesi  58
g. Sebepsiz Zenginleşme  59
İkinci Bölüm
YARGITAY İÇTİHATLARI
I. GÖREVLİ MAHKEME İLE İLGİLİ KARARLAR  63
II. YETKİLİ MAHKEME İLE İLGİLİ KARARLAR  79
III. ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ KARARLAR  92
IV. USUL VE YARGILAMA ESASLARI İLE İLGİLİ KARARLAR (KONU DİZİN LİSTELİ)  101
1. Fatura  101
2. Boşanma – Fiilen Yaşama – Kurum Alacağı  102
3. Eser Sözleşmesi  103
4. Maddi Hasarlı Kaza  105
5. Alkol – Trafik Kazası  106
6. Sigorta sözleşmesi – Pasif Dava Ehliyeti  107
7. Birleştirme – Karar Verilmemesi  107
8. %20 İcra İnkar Tazminatı İstemi  109
9. Sahte Sigortalılık Bildirimi  111
10. Taşeronunun Borcu  113
11. İhbar Tazminatı  114
12. İş Bedelinin Tahsili  115
13. Davacının, Ticari Defter Kayıtlarının Gerçeğe Aykırı Tutulması  116
14. İşleten Tanımı  118
15. Emtia Bedelinin Tahsili  119
16. Kredi Borcu  120
17. Kesinlik – Miktar  121
18. Kredi Kartı Limitinin Artırılması  121
19. Ret Edilen Miktar – Vekalet Ücret  122
20. Satış  123
21. Genel Kredi Sözleşmesi  123
22. Kredi Kartından Kaynaklanan Borcun Ödenmemesi  124
23. Taşıma İlişkisi  125
24. Mal Teslimi  125
25. İtirazın Bulunması Zorunluluğu  126
26. Zamanaşımına Uğramış Çek  126
27. Alacağın Temliki  127
28. Muris Aleyhine İcra Takibi  127
29. Çek Yaprağı  128
30. Çek  128
31. Sigorta Acentelik Sözleşmesi  129
32. Maaş Hesabı – Bloke  129
33. Vekalet Ücretinin Tahsili  130
34. Haksız Azil  131
35. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  132
36. Bozma Gereğinin Yapılması  132
37. Genel Haciz Yoluyla Takip  132
38. Menfî Tespit ve İstirdat Davaları  133
39. Kefil  134
40. Likit Alacak  135
41. Müteselsil Kefil  135
42. Kredi Borcu – Kat Edilmesi  136
43. Sahtecilik  137
44. Sorumlu Olduğu Miktarın Belirlenmesi  138
45. Kiracı  139
46. Ortak Gider  139
47. Ortak Gider Borcu  140
48. Tacir – Yargı Yeri  141
49. Ecrimisil  141
50. İstirdat  143
51. Müteselsil Kefil  143
52. Araç Kiralama  145
53. Banka Kusuru  145
54. İhtiyati Haciz  146
55. Muaccel Hale Gelen Kredi Borcu – İhtiyati Haciz  146
56. Kefil – İhtiyati Haciz  147
57. Genel Kredi Sözleşmesi – Müteselsil Kefilleri  148
58. Yaklaşık İspat  148
59. Menfi Tespit – Çek  149
60. Kefil  150
61. Kredi Sözleşmeleri  150
62. Şirket Hesabından Kendi Şahsi Hesabına Aktardığı Paraların İadesi  150
63. Kaçak Elektrik  151
64. Temlik Sözleşmesi  152
65. Üye İş Yeri Sözleşmesi  153
66. Kesin Hüküm  154
67. Hayat Sigortası Poliçesi  154
68. Kredi – 10 Yıl  155
69. Alacağın Hesap Edilebilir Olası  155
70. Kefalet Limiti  155
71. Kısmi Ödeme  156
72. Kat İhtarında Borçlulara Tanıdığı Ödeme Süresinin Muacceliyeti  158
73. Depo Etme Sorumluluğu  159
74. Çek İçin Depo İstemi  160
75. Kefil  160
76. Çek Hamiline Ödemekle Sorumlu Olduğu Zorunlu Karşılık Tutarı  160
77. Kredi Kartı Sözleşmesi – Likit ve Belirlenebilir Nitelikte  161
78. Davalının Kefil Sıfatıyla İmzasının Bulunmaması  161
79. Gayri Nakdi Kredilerin Deposuna İlişkin Bir Düzenleme Bulunmaması  162
80. Temerrüt Faizi  162
81. Asıl Borçlu/ Kefil  163
82. Banka Borcu – Ödeme  163
83. Kredi Kartını Şifresiyle Birlikte Kaybetme İddiası  164
84. Banka – Ödeme  165
85. Yetkili İcra Dairesi  165
86. Harici Ödeme –Kabul Edilmemesi  166
87. Eser – Ödeme Belgelerinin İbrazı  167
88. Şikayet  171
89. Rehin  172
90. Takas  172
Üçüncü Bölüm
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
I. İTİRAZIN İPTALİ DAVALARINDA ÖRNEK DİLEKÇELER  177
Kredi Sözleşmesi – İtirazın İptali  177
Kredi Genel Sözleşmesi – Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil  179
İlamsız İcra Takibi – İtirazın İptali – Asıl Borç ve Faize İtiraz  181
Banka – Karşılığı Bulunmayan ve Ödenmeyen Çek ve Senetler  184
Fatura – Hizmet Sözleşmesi  187
Belediye – Taşınmaz Alımı  189
İlamsız İcra – İtirazın İptali  191
Ticari Alış Veriş  192
Araç Satışı  194
Çalınma – Dava Dilekçesi  197
Çek  200
Kira – İtirazın Kaldırılması Dilekçesi  202
Sözleşme – İtirazın Kaldırılması Dilekçesi  204
Senet  206
Tazminat – Takibin İptali – Talep Dilekçesi  207
Temlik Alma – Talep Dilekçesi  209
Delil Dilekçesi  210
İlamsız İcra Takibi – İtirazı İptali – Cavap Dilekçesi  211
Banka – Borçlu Cevap Dilekçesi (Replik) – I  217
Banka – Borçlu Cevap Dilekçesi (Replik) – II  219
Banka – Borçlu Cevap Dilekçesi (Replik) – III  220
Mükerrer EFT – Cevaba Cevap Dilekçesi – I  222
Banka – Cevaba Cevap Dilekçesi (Düplik) – II  224
Adli Yardım Talepli – İflas Erteleme – İstinaf Dilekçesi  229
İstinaf Dilekçesi – Trafik Kazası  231
Eser Sözleşmesi – İstinaf Dilekçesi  234
II. TAKİBE İTİRAZ – İCRA DAİRESİNDE YAPILAN İŞLEM ÖRNEKLERİ  236
Yetkiye İtiraz  236
Elektrik Aboneliği Borcu  237
Asıl ve Fer’i Borçlara İtiraz  238
Telefon Borcu – Yetki İtiraz  239
İlamsız Takip – Borca ve Ferilerine İtiraz  240
Çek Zayii Nedeniyle İtiraz  241
Akdi İlişkiye İtiraz  242
Cari Hesap Bakiyesi  243
Satış Protokolü – İmzaya İtiraz  244
İcra Takibinden Feragat  245
Karar Tensip Tutanağı – I  246
Karar Tensip Tutanağı – II  247
Karar Tensip Tutanağı – III  248
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takipte Ödeme Emri  249
Dördüncü Bölüm
ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Otomatik Geçiş Sistemi, (OGS) Sözleşmesi – İtirazın İptali  251
Tüketici Kredisi Sözleşmesi ile Çek Taahhütnamesi – İtirazın İptali  259
İcra Dosyasındaki Borca, Faiz ve Diğer Tüm Ferilerine İtiraz İncelemesi  262
Genel Nadi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesi – Müteselsil Kefil – İtirazın İptali  267
Genel Kredi Sözleşmesi – Sözleşme Kapsamında Davacıya Kullandırılan Krediler ile Kredilerden Kaynaklı Tahsil Edilen Masraf, Ücret, Komisyonlar Hesabı  271
Davacı Banka ile Davalı Borçlu Şirket Arasında İmza Altına Alınan ve Diğer Davalıların Kefaletinin Alındığı Genel Kredi Sözleşmesi – İtirazın İptali  275
Banka Tarafından Davalıya Üye İşyeri Sözleşmesi – Ticari Hizmetler Sözleşmesine İstinaden Pos Cihazı Teslim Edildiği, Davalının Pos Cihazını Sözleşmeye Aykırı Kullanımı  281
Tespit (Banka Zararı, Menfi Tespit)  285
Tespit (Banka Zararı, Menfi Tespit) – Ek Rapor  289
Tespit – (Banka Zararı, Menfi Tespit) – Ön Rapor  291
Banka – Krediler Borcu İtirazın İptali  293
Banka – Asıl Borçlu – Kefil – İtirazın İptali  297
Banka – Menfi Tespit – Hatır Çeki (Kıymetli Evrak)  304
Ek Rapor – Erken Kapama Ücreti ile KKDF Ücretinin Fahiş Olup Olmadığı Konusunda İnceleme  311
Hesap İşlemleri Tespiti  315
Bankası Şubesine Ait Çekin Karşılıksız Çıkması Nedeni ile 5941 Sayılı Yasanın 5. Maddesi Gereği Karşılıksız Çıkan Çekin Ticari Temerrüt Faizi, Takip ve Yargılama Giderlerinin Hesaplanması  321
5941 Sayılı Yasanın 5. Maddesi Gereği Karşılıksız Çıkan Çekin Ticari Temerrüt Faizi, Takip ve Yargılama Giderlerinin Hesaplanması  324
Karşılıksız Çekin İcra ve Takip Masrafı Hesaplaması  327
Karşılıksız Çıkan Çeklerin Ticari Temerrüt Faizi, Takip ve Yargılama Giderlerinin Hesaplanması  330
İpoteğin Paraya Çevirme Takibine İlişkin Yapılan İtiraz Nedeni ile Davacı Borçluların Borç Miktarlarının Hesaplanması  334
Dosya Hesabının Yapılması ve İcra Vekalet Ücretinden Stopaj Kesintisi Yapılmayacak Şekilde Hesaplama  339
Bakiye Borç Muhtırası ile İlgili Rapor  342
Dosyada Takip Konusu Aylara İlişkin Kira Bedellerinin Davacının Hesabına Yatırılıp Yatırılmadığı ile İlgili Rapor  344
Bakiye Borç Muhtırasının İptali  346
Nafaka Hesaplaması – İtirazın İptali  350
Elektrik Kullanımı – Alacak – İtirazın İptali  355
Ticari Kayıtlar – İtirazın İptali – I  358
Ticari Kayıtlar – İtirazın İptali – II  361
Ticari Kayıtlar – İtirazın İptali – III  363
Ticari Kayıtlar – İtirazın İptali – IV  366
Kur Farkı – İtirazın İptali  369
Ticari Kayıtlar – İtirazın İptali – Ön Rapor  373
Banka Kayıtları – İtirazın İptali – Ön Rapor  374
İtirazın İptali – (Limited Şirket) – Fatura İncelemesi  375
İnşaat Sözleşmesi – İtirazın İptali  378
İtirazın İptali – 04.07.2003 Tarihli Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine Göre Tahsilât ve Ödemeler  382
İtirazın İptali – Riskli Çeklerin Ödenmemesi  387
Kaynakça  389
Kavram Dizini  391

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.