Türk Vergi Hukukunda

İzaha Davet Kurumu

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Mine UZUN ÇAM
ISBN: 9789750266164
Stok Durumu: Stokta var
63,90 TL 71,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mine UZUN ÇAM
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 248

İzaha davet kurumu, vergi ziyaına sebebiyet verdiğine dair emareler tespit edilen mükelleflere, vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce açıklama yapma imkânı sunan ve yaklaşık dört yıllık uygulama geçmişiyle "yeni" olarak nitelendirilebilecek bir kurumdur. İzahın değerlendirilmesi sonucunda, vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükellefler konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmez. Vergi ziyaına sebebiyet verildiği anlaşılan durumlarda ise mükelleflere belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanarak daha ağır müeyyidelerden korunmaları sağlanır. Mükellefin dinlenilme hakkını kanunî bir hüküm olarak koruma altına alan izaha davet, idarî süreçlerde mükellef haklarının olumlu yönde gelişmesine katkı sağlamasının yanında, idare ile mükellef arasında çıkabilecek ve uyuşmazlığa dönüşebilecek sorunların çözümünde de etkili bir kurum olma potansiyeli taşımaktadır.

Bu kitap, izaha davet kurumunu bütün yönleriyle ele almaktadır. Birinci bölümde kurumun hukukî niteliği, ilişkili kavramlar ve kapsamı ayrıntılı olarak incelenmiştir. İkinci bölüm, izaha davet kurumunun uygulamasına ilişkindir. Mükellefin vergi ziyaına yol açtığına dair emareler nedeniyle yapılan ön tespitlerle başlayan süreç, mükellefin izaha davet sürecinde izahta bulunup bulunmaması, izahta bulunuldu ise izah değerlendirme sonucunda verilen kararlara göre farklı yönde ilerlemektedir. Üçüncü bölümde ise izaha davet kurumunun bazı mükellef hakları, anayasal ilkeler, vergi denetim kurumları ve idari çözüm yollarıyla etkileşimi ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Hukukî Nitelik, İlişkili Kavramlar ve Kapsam
İzaha Davet Kurumunun Uygulaması
İzaha Davet ile İlişkili Haklar, Anayasal İlkeler ve Kurumlar
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
HUKUKÎ NİTELİK, İLİŞKİLİ KAVRAMLAR VE KAPSAM
I. İZAHA DAVET KURUMUNUN HUKUKÎ NİTELİĞİ  17
A. Genel Açıklama  17
B. İzaha Davet Kurumunun Hukukî Niteliği  20
II. İZAHA DAVET KURUMU İLE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR  23
A. Genel Açıklama  23
B. Vergi Ziyaı Kavramı  24
C. Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kavramları  32
III. İZAHA DAVET KURUMUNUN KAPSAMI  38
A. Genel Açıklama  38
B. Özne Bakımından Kapsam: Mükellef ve Vergi Sorumluları  39
C. Konu Bakımından Kapsam  40
1. İlk Yasal Düzenlemelere Göre İzaha Davet Kurumunun Kapsamı  40
2. Yürürlükteki Düzenlemelere Göre İzaha Davet Kurumunun Kapsamı  67
2.1. İzaha Davet Yazısı Gönderilen Mükellefler  68
2.2. SMİYB Ön Tespit Yazısı Gönderilen Mükellefler  70
İkinci Bölüm
İZAHA DAVET KURUMUNUN UYGULAMASI
I. İZAHA DAVETİN ŞARTLARI  75
A. Genel Açıklama  75
B. Verginin Ziyaa Uğratıldığına Delalet Eden Emareler Bulunması  76
C. Yetkili Mercilerce Yapılan Bir Ön Tespitin Bulunması  79
1. Tanım  79
2. Şartları  79
2.1. Vergi İncelemesine Başlanılmamış veya Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin Yapılmamış Olması  80
2.2. İhbarda Bulunulmamış Olması  83
3. Ön Tespit Yapmaya Yetkili Merciler  85
3.1. Genel Açıklama  85
3.2. Gelir İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Kurulan Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu  86
3.3. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bünyesinde Kurulan Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu  87
3.4. Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonunun Görev ve Yetkileri  87
D. Verginin Ziyaa Uğratılmış Olabileceğine İlişkin Ön Tespitlerin Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu Maddesinde Yer Alan Fiillere İlişkin Olmaması  87
II. İZAHA DAVET UYGULAMASI  93
A. Genel Açıklama  93
B. Genel Olarak Vergi Ziyaına Dayanan Ön Tespitler Nedeniyle İzaha Davet Uygulaması  94
1. Kapsam  94
2. İzaha Davet Yazısı  98
3. İzah Süresi  99
4. İzahın İspatı  100
5. İzahın Değerlendirilmesi  103
5.1. İzahın Kabulü: Vergi Ziyaına Neden Olunmadığının Tespit Edilmesi  103
5.2. İzahın Reddi: Vergi Ziyaına Neden Olunduğunun Tespit Edilmesi  104
5.3. Mükellefin İzahta Bulunmaması  111
6. Uzlaşma ve Cezada İndirim  112
7. Pişmanlık ve Islah  114
C. Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılmasına Dayanan Ön Tespitler Nedeniyle İzaha Davet Uygulaması  115
1. Kapsam  115
2. SMİYB Ön Tespit Yazısı  118
2.1. Hiç Verilmemiş Olan Vergi Beyannamelerinin Verilmesi, Eksik Yapılan Vergi Beyanının Tamamlanması veya Yanlış Yapılan Vergi Beyanının Düzeltilmesi  120
2.2. Ödeme Süresi Geçmiş Bulunan Vergilerin İzah Zammı ile Birlikte Ödenmesi  121
2.3. Uzlaşma ve Cezada İndirim  122
2.4. Pişmanlık ve Islah  122
3. Ön Tespit Yazısının Tebliği Üzerine Beyanname Verilmesi ve Ödemede Bulunulması Halinde Yapılacak İşlemler  123
III. İZAHA DAVET KURUMUNUN SONUÇ VE ETKİLERİ  123
A. Genel Açıklama  123
B. Mükellefin Vergi İncelemesi veya Takdir Komisyonuna Sevk Edilmesinin Önlenmesi  124
C. Vergi Uyuşmazlığının Önlenmesi  125
D. İndirimli Vergi Cezası Uygulanması  128
E. Vergi Uyumu ve İş Birliğinin Sağlanması  129
F. Emek ve Zaman Kaybının Önlenerek Vergi Denetimi Yükünün Hafifletilmesi  130
G. Vergiler ile Cezanın Bir Kısmının Tahsil Edilmesi  131
IV. İZAHA DAVET BENZERİ DÜZENLEMELER  132
A. Genel Açıklama  132
B. Ülkemizdeki İzaha Davet Benzeri Düzenlemeler  133
1. Katma Değer Vergisi İade Talepleri  133
2. Asgari Kâr Haddi Esası/Ortalama Kâr Haddi Esası  134
3. Zirai Kazançlarda Asgari Kazanç Esası  138
4. Gider Esası  139
5. Servet Beyanı Esası  140
C. Seçilmiş Ülkelerdeki İzaha Davet Benzeri Düzenlemeler  142
1. Amerika Birleşik Devletleri  142
2. İngiltere  145
3. Almanya  147
4. Fransa  148
Üçüncü Bölüm
İZAHA DAVET İLE İLİŞKİLİ HAKLAR, ANAYASAL İLKELER VE
KURUMLAR
I. MÜKELLEF HAKLARI YÖNÜNDEN İZAHA DAVET KURUMU  149
A. Genel Açıklama  149
B. İdari Süreçlerde Mükellef Hakları: İyi Yönetim Hakkı  150
1. İyi Yönetim Hakkı Kavramı  150
2. Dinlenilme Hakkı  152
3. Savunma Hakkı  155
C. Adli Süreçlerde Mükellef Hakları: Adil Yargılanma Hakkı  157
1. Adil Yargılanma Hakkı Kavramı  157
2. Mahkemeye Başvurma Hakkı: İzaha Davet Kapsamında Verilen Beyannamelere Karşı Dava Açılması  159
II. ANAYASAL İLKELER YÖNÜNDEN İZAHA DAVET KURUMU  162
A. Genel Açıklama  162
B. Kanunîlik İlkesi  164
1. Verginin Kanunîliği İlkesi  164
2. İdarenin Kanunîliği İlkesi  172
3. Suçta ve Cezada Kanunîlik İlkesi  174
4. İzaha Davet Kurumunun Kanunîlik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi  178
C. Eşitlik İlkesi  181
1. Vergilendirmede Eşitlik İlkesi  185
2. İzaha Davet Kurumunun Eşitlik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi  188
III. İDARİ DENETİM KURUMLARI YÖNÜNDEN İZAHA DAVET KURUMU  191
A. Genel Açıklama  191
B. Yoklama ve İzaha Davet Kurumu  192
C. Vergi İncelemesi ve İzaha Davet Kurumu  193
D. Arama ve İzaha Davet Kurumu  198
E. Bilgi Toplama ve İzaha Davet Kurumu  200
IV. İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI YÖNÜNDEN İZAHA DAVET KURUMU  202
A. Genel Açıklama  202
B. Uzlaşma ve İzaha Davet Kurumu  202
C. Hata Düzeltme ve İzaha Davet Kurumu  211
D. Cezalarda İndirim ve İzaha Davet Kurumu  213
E. Pişmanlık ve Islah ve İzaha Davet Kurumu  216
Sonuç  225
Kaynakça  229
Kavramlar Dizini  243

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar