Kaçakçılık Suçları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Şentürk ÇILDIR - Oğuz KORKMAZ
ISBN: 9786050507072
Stok Durumu: Stokta var
233,75 TL 275,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Şentürk ÇILDIR, Oğuz KORKMAZ
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1202

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunda Düzenlenen KAÇAKÇILIK SUÇLARI

07.01.1932 tarihinde yürürlüğe giren, dönemin öznel koşuları altın-da hazırlanan ve ağır yaptırımlar içeren 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 1907/2003 tarihinde bu kez ekonomik suça eko-nomik ceza verilmesi ilkesini benimseyen 4926 sayılı kaçakçılıkla mü-cadele kanununun yürürlüğe girmesi ile uygulamadan kaldırılmıştır.

Temel yasa özelliğini taşıyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmesi üzerine, anılan temel yasalara uyum amacıyla, Kaçakçılıkla Mücadele Yasasının da yeniden düzen-lenmesi ihtiyacı karşısında hazırlanan ve 31.03.2007 tarihli Resmi Gaze-tede yayımlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile de 4926 sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile artık ekonomik suça ekonomik ceza anlayışından vazgeçilerek, bütün kaçakçılık suçlarına hürriyeti bağlayıcı ceza ve adli para cezaları getirilmiştir.

Kaçakçılıkla yapılan mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, ülke ekonomisinin tümüyle kayıt altına alınmasının yanı sıra, kaçakçılıkla mücadele alanında çalışan adli ve idari tüm kamu görevlilerince, bu ko-nudaki mevzuatın çok iyi bilinmesi, yorumlanması ve uygulanması ge-rektiği kanısındayız. 

Kusursuzluk ve noksansızlık iddiası bulunmayan bu mütevazı ese-rin temel amacı, kaçakçılıkla mücadele alanında uygulayıcı konumda bulunan hâkim, Cumhuriyet savcısı ve avukatlar ile kaçakçılıkla müca-delede fiilen görev yapan idari personele, kaçakçılık mevzuatının yo-rumlanması ve uygulanması alanında yardımcı olmaktır. 

Bu çalışmada, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu mümkün olduğunca geniş bir bakış açısıyla ele alınmış, Yasa maddeleri sıra nu-marasına göre açıklanırken, bilimsel görüşlerden yararlanmanın yanı sıra, konulara ilişkin en son Yargıtay içtihatlarına ilgili madde altında yer verilmiştir. Kaçakçılık fiilleri, kaçakçılık suçları ve kaçakçılık kabahatle-ri ana başlıkları altında, ithalat ve ihracat alt başlıkları kapsamında sis-tematik olarak incelenmiştir. 

TCK.43, TCK.58, CMK.231. Maddelerinin 5607 sayılı kanuna mu-halefet suçları ile birlikte uygulanması, menşey incelemesi, internetten satış, kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların ithal ve ihraç kaçakçılığı, ilgisi nedeniyle 6 madde altında yolcu beraberi, kişisel ve hediyelik eş-yada gümrük muafiyeti, 3/6 madde altında engeli araçlarına ilişkin güm-rük muafiyeti açıklamalarına ayrı başlıklar altında yer verdim.

Çalışmamızda her zaman yanımızda olup, desteğini kitabın basımını üstlenerek sizlere ulaşmasını sağlayan Yetkin Kitabevi sahibi sayın Mu-harrem BAŞER ile yayınevinin değerli çalışanlarına teşekkür ediyoruz.


07.01.1932 tarihinde yürürlüğe giren, dönemin öznel koşuları altın-da hazırlanan ve ağır yaptırımlar içeren 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 1907/2003 tarihinde bu kez ekonomik suça eko-nomik ceza verilmesi ilkesini benimseyen 4926 sayılı kaçakçılıkla mü-cadele kanununun yürürlüğe girmesi ile uygulamadan kaldırılmıştır.

Temel yasa özelliğini taşıyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmesi üzerine, anılan temel yasalara uyum amacıyla, Kaçakçılıkla Mücadele Yasasının da yeniden düzen-lenmesi ihtiyacı karşısında hazırlanan ve 31.03.2007 tarihli Resmi Gaze-tede yayımlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile de 4926 sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile artık ekonomik suça ekonomik ceza anlayışından vazgeçilerek, bütün kaçakçılık suçlarına hürriyeti bağlayıcı ceza ve adli para cezaları getirilmiştir.

Kaçakçılıkla yapılan mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, ülke ekonomisinin tümüyle kayıt altına alınmasının yanı sıra, kaçakçılıkla mücadele alanında çalışan adli ve idari tüm kamu görevlilerince, bu ko-nudaki mevzuatın çok iyi bilinmesi, yorumlanması ve uygulanması ge-rektiği kanısındayız. 

Kusursuzluk ve noksansızlık iddiası bulunmayan bu mütevazı ese-rin temel amacı, kaçakçılıkla mücadele alanında uygulayıcı konumda bulunan hâkim, Cumhuriyet savcısı ve avukatlar ile kaçakçılıkla müca-delede fiilen görev yapan idari personele, kaçakçılık mevzuatının yo-rumlanması ve uygulanması alanında yardımcı olmaktır. 

Bu çalışmada, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu mümkün olduğunca geniş bir bakış açısıyla ele alınmış, Yasa maddeleri sıra nu-marasına göre açıklanırken, bilimsel görüşlerden yararlanmanın yanı sıra, konulara ilişkin en son Yargıtay içtihatlarına ilgili madde altında yer verilmiştir. Kaçakçılık fiilleri, kaçakçılık suçları ve kaçakçılık kabahatle-ri ana başlıkları altında, ithalat ve ihracat alt başlıkları kapsamında sis-tematik olarak incelenmiştir. 

TCK.43, TCK.58, CMK.231. Maddelerinin 5607 sayılı kanuna mu-halefet suçları ile birlikte uygulanması, menşey incelemesi, internetten satış, kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların ithal ve ihraç kaçakçılığı, ilgisi nedeniyle 6 madde altında yolcu beraberi, kişisel ve hediyelik eş-yada gümrük muafiyeti, 3/6 madde altında engeli araçlarına ilişkin güm-rük muafiyeti açıklamalarına ayrı başlıklar altında yer verdim.

Çalışmamızda her zaman yanımızda olup, desteğini kitabın basımını üstlenerek sizlere ulaşmasını sağlayan Yetkin Kitabevi sahibi sayın Mu-harrem BAŞER ile yayınevinin değerli çalışanlarına teşekkür ediyoruz.Şentürk ÇILDIR – Oğuz KORKMAZ

Ankara, Ağustus 2020


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 27

Birinci Bölüm

AMAÇ VE TANIMLAR

MADDE 1: AMAÇ 48

AÇIKLAMALAR 48

MADDE 2: TANIMLAR 50

AÇIKLAMALAR 50

I. GENEL OLARAK 50

II. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA

  YER ALAN TANIMLAR 51

A. Gümrük Vergileri 51

B. Gümrüklenmiş Değer 51

C. Akaryakıt 52

III. DİĞER TANIMLAR 52

A. FOB Kıymet (Free On Board: Gemi Güvertesinde Teslim) 52

B. CIF Kıymet (Cost+Insurance+Freight: Malın Bedeli+Sigorta Masrafı+Navlun 53

C. Teşebbüs 55

D. Teşekkül 56

E. Gümrük Mevzuatı 56

F. Gümrük İşlemi 57

G. Gümrük Bölgesi 57

H. Gümrük Kapısı 57

I. Gümrük Kapısı 58

İkinci Bölüm

KAÇAKÇILIK FİİLLERİ

MADDE 3: SUÇLAR VE KABAHTLER 59

I. AÇIKLAMALAR 67

A. Gümrük Rejimleri 68

B. Eşyanın Yasal Yollardan İthali 69

1. Gümrük Bölgesi 69

2. Gümrük Beyanı 71

a. Yazılı Beyan 72

b. Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Beyan 73

c. Sözlü Beyan 73

d. Tasarruf Yoluyla Beyan 74

3. Beyan Sahibi ve Temsilcisi 74

a. Dolaylı Temsil 75

b. Doğrudan Temsil 76

4. Beyannamenin Tescili 76

5. Beyannamenin Bağlayıcılığı 77

6. Beyannameye Eklenecek Belgeler 77

7. Beyannamede Düzeltme 79

8. Beyannamenin İptali 80

9. Beyanın Kontrolü, Eşya Muayenesi ve Tahlil 81

a. Beyanın Kontrolü 81

b. Eşyanın Muayenesi 83

ba. Muayene 83

bb. Muayene Edilmeyecek Eşya 84

bc. İkinci Muayene 84

bd. Beyan ile Muayene Arasında Cins, Nevi veya

Nitelik Farkı 85

be. Muayene Masrafları 86

bf. Ayniyet Tespiti 86

c. Eşya Tahlili 86

ca. Tahlil Şartları 86

cb. Numune Alma 88

MADDE 3/1: EŞYAYI GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTMADAN İTHAL ETMEK SUÇU 90

I. AÇIKLAMALAR 90

II. SUÇUN UNSURLARI 91

A. Kanuni Unsur 91

B. Maddi Unsur 92

C. Manevi Unsur 92

D. Fail 92

E. Yaptırım 93

F. Görev 93

G. Zamanaşımı 94

III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 96

IV. DAİRE KARARLARI 115

MADDE 3/2: EŞYAYI SAHTE BELGE KULLANMAK

SURETİYLE GÜMRÜK VERGİLERİ KISMEN VEYA 

TAMAMEN ÖDENMEKSEZİN İTHAL ETMEK SUÇU 195

I. AÇIKLAMALAR 195

A. Aldatıcı İşlem Ve Davranışlar Kavramı 195

B. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Resmi Belgede Sahtecilik 198

1. Madde Metni 198

2. Maddi Unsur 198

3. Manevi Unsur 198

4. Fail 198

5. Ağırlaştırıcı Neden 199

6. Hafifleştirici Neden 199

C. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Resmî Belgeyi Bozmak,

Yok Etmek veya Gizlemek 199

1. Madde Metni 199

2. Maddi Unsur 199

3. Manevi Unsur 199

4. Fail 200

5. Ağırlaştırıcı Neden 200

6. Hafifleştirici Neden 200

D. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Özel Belgede Sahtecilik 200

1. Madde Metni 200

2. Maddi Unsur 200

3. Manevi Unsur 201

4. Fail 201

5. Hafifletici Neden 201

E. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Özel Belgeyi Bozmak, 

Yok Etmek veya Gizlemek 201

1. Madde Metni 201

2. Maddi Unsur 201

3. Manevi Unsur 201

4. Fail 201

F. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Sahtecilik Suçlarında İçtima 202

1. Madde Metni 202

2. Açıklama 202

II. SUÇUN UNSURLARI 202

A. Kanuni Unsur 202

B. Maddi Unsur 203

C. Manevi Unsur 203

D. Fail 203

E. Yaptırım 204

F. Görev 204

G. Zamanaşımı 204

III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 204

IV. DAİRE KARARLARI 216

MADDE 3/3: TRANSİT EŞYA KAÇAKÇILIĞI SUÇU 251

I. AÇIKLAMALAR 251

A. Genel Olarak 251

B. Tanım-Kapsam-Amaç 252

C. Beyan 253

II. SUÇUN UNSURLARI 253

A. Kanuni Unsur 253

B. Maddi Unsur 253

C. Manevi Unsur 254

1. Yola Devam Edememe 254

2. Süre Aşımı 254

3. Güzergâh Değişikliği 255

D. Fail 255

E. Yaptırım 256

F. Görev 256

G. Zamanaşımı 256

III. DAİRE KARARLARI 256

MADDE 3/4:GEÇİCİ İTHALAT VE DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ

ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN EŞYAYI SAHTE BELGE İLE YURT DIŞINA ÇIKARMIŞ GİBİ İŞLEM YAPMAK SUÇU 283

I. AÇIKLAMALAR 283

A. Geçici İthalat Rejimi 283

1. Tanım 283

2. Çeşitleri 284

a. Tam Muafiyet 284

b. Kısmi Muafiyet 285

3. İzin 285

4. Süre 286

5. Teminat 287

B. Dâhilde İşleme Rejimi 287

1. Tanım-Amaç 287

2. Eşdeğer Eşya 288

3. Şartlı Muafiyet Sistemi 289

4. Teminat 290

5. Geri Ödeme Sistemi 291

II. SUÇUN UNSURLARI 292

A. Kanuni Unsur 292

B. Maddi Unsur 292

C. Manevi Unsur 294

D. Fail 294

E. Yaptırım 294

F. Görev 294

G. Zamanaşımı 295

III. DAİRE KARARLARI 295

MADDE 3/5: KAÇAK EŞYAYI, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK VE 

TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALMAK, SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, TAŞIMAK VEYA SAKLAMAK SUÇU 330

I. SUÇUN UNSURLARI 330

A. Kanuni Unsur 330

B. Maddi Unsur 330

C. Manevi Unsur 332

D. Fail 333

E. Yaptırım 334

F. Görev 334

G. Zamanaşımı 334

II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 334

MADDE 3/6: ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE GÜMRÜK VERGİLERİNDEN KISMEN VEYA TAMAMEN MUAF OLARAK İTHAL EDİLEN EŞYAYI, İTHAL AMACI DIŞINDA BAŞKA BİR KULLANIMA TAHSİS ETMEK, SATMAK VEYA DEVRETMEK YA DA BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK SATIN ALMAK VEYA

KABUL ETMEK SUÇU 377

I. SUÇUN UNSURLARI 381

A. Kanuni Unsur 381

B. Maddi Unsur 381

C. Manevi Unsur 382

D. Fail 382

E. Yaptırım 383

F. Görev 383

G. Zamanaşımı 383

II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 383

III. DAİRE KARARLARI 386

MADDE 3/7: İTHALİ KANUN GEREĞİ YASAK OLAN EŞYAYI İTHAL ETMEK YA DA EŞYANIN BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK SATIN ALMAK, SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, TAŞIMAK VEYA SAKLAMAK SUÇU 397

I. İLGİLİ MEVZUAT 398

A. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun 398

B. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 174 ve 188. Maddeleri 399

II. SUÇUN UNSURLARI 401

A. Kanuni Unsur 401

B. Maddi Unsur 401

C. Manevi Unsur 402

D. Fail 402

E. Yaptırım 402

F. Görev 403 

G. Zamanaşımı 403

III. DAİRE KARARLARI 403

MADDE 3/8: İHRACI KANUN GEREĞİ YASAK OLAN EŞYAYI ÜLKEDEN ÇIKARMAK SUÇU 411

I. SUÇUN UNSURLARI 411

A. Kanuni Unsur 411

B. Maddi Unsur 411

C. Manevi Unsur 412

D. Fail 412

E. Yaptırım 412

F. Görev 412

G. Zamanaşımı 412

II. DAİRE KARARLARI 413

MADDE 3/9: İHRACAT GERÇEKLEŞMEDİĞİ HALDE GERÇEKLEŞMİŞ GİBİ GÖSTERMEK YA DA HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK SUÇU (HAYALİ İHRACAT) 415

I. SUÇUN UNSURLARI 415

A. Kanuni Unsur 415

B. Maddi Unsur 416

C. Manevi Unsur 417

D. Fail 417

E. Yaptırım 417

F. Görev 417

G. Zamanaşımı 417

II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 417

III. DAİRE KARARLARI 423

MADDE 3/10: AKARYAKIT, TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇKİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU 441

I. SUÇUN UNSURLARI 442

A. Kanuni Unsur 442

B. Maddi Unsur 442

C. Manevi Unsur 443

D. Fail 443

E. Yaptırım 443

II. DAİRE KARARLARI 443

III. DAİRE KARARLARI 454

MADDE 3/11: KAÇAK AKARYAKITI TİCARÎ AMAÇLA ÜRETME, BULUNDURMA, NAKLETME YA DA SATIŞA ARZETME, 

SATMA VEYA TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALMA SUÇU 472

I. AÇIKLAMALAR 472

II. SUÇUN UNSURLARI 474

A. Kanuni Unsur 474

B. Maddi Unsur 474

a. Kaçak akaryakıtı ticari amaçla üretmek 475

b. Kaçak akaryakıtı satışa arz etmek 475

c. Kaçak akaryakıt satmak 475

d. Ticari amaçla kaçak akaryakıt bulundurmak 477

e. Kaçak akaryakıtı bilerek ticari amaçla satın almak 478

f. Kaçak akaryakıtı ticari amaçla taşımak 478

C. Manevi Unsur 479

D. Fail 479

E. Yaptırım 480

F. Görev 481

G. Zamanaşımı 481

III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 483

IV. DAİRE KARARLARI 501

MADDE 3/12: AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNDEN AKARYAKIT ÜRETMEK, SATIŞA ARZETME, SATMA, BULUNDURMA, TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALMA, TAŞIMA

VEYA SAKLAMA 511

I. AÇIKLAMA 511

I. SUÇUN UNSURLARI 512

A. Kanuni Unsur 512

B. Maddi Unsur 512

C. Manevi Unsur 513

D. Fail 513

E. Yaptırım 513

F. Görev 513

G. Zamanaşımı 513

III. DAİRE KARARLARI 514

MADDE 3/13: BORU HATLARINDAN, DEPOLARINDAN VEYA KUYULARDAN KANUNLARA AYKIRI ŞEKİLDE ALINAN SIVI VEYA GAZ HALİNDEKİ HİDROKARBONLARLA, HİDROKARBON TÜREVİ OLAN YAKITLARI SATIŞA ARZETME, SATMA, BULUNDURMA, TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALMA, TAŞIMA VEYA SAKLAMA SUÇU 526

I. SUÇUN UNSURLARI 526

A. Kanuni Unsur 526

B. Maddi Unsur 529

C. Manevi Unsur 529

D. Fail 529

E. Yaptırım 529

F. Görev 530

G. Zamanaşımı 530

II. DAİRE KARARLARI 530

MADDE 3/14: LİSANSA ESAS TEŞKİL EDEN BELGELERDE BELİRLENENLERE AYKIRI OLARAK SABİT YA DA SEYYAR TANK, DÜZENEK VEYA EKİPMAN BULUNDURMAK SUÇU 531

I. SUÇUN UNSURLARI 531

A. Kanuni Unsur 531

B. Maddi Unsur 534

C. Manevi Unsur 534

D. Fail 534

E. Yaptırım 535

F. Görev 535

G. Zamanaşımı 535

II. DAİRE KARARLARI 535


MADDE 3/15: ULUSAL MARKERİ YETKİSİZ OLARAK ÜRETME, SATIŞA ARZETME, SATMA, YETKİSİZ KİŞİLERDEN SATIN ALMA, KABUL ETME, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK NAKLETME VEYA BULUNDURMA 539

I. AÇIKLAMALAR 539

II. SUÇUN UNSURLARI 540

A. Kanuni Unsur 540

B. Maddi Unsur 540

C. Manevi Unsur 540

D. Fail 541

E. İştirak 541

F. İçtima 541

G. Yaptırım 541

H. Görev 541

I. Zamanaşımı 542

MADDE 3/16: BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA VEYA BENZERİ İŞARETLERİN TAKLİTLERİNİ İMAL ETME VEYA ÜLKEYE SOKMA İLE BUNLARI BİLEREK BULUNDURMA, NAKLETME, SATMA YA DA KULLANANMA SUÇU 543

I. AÇIKLAMALAR 543

II. SUÇUN UNSURLARI 547

A. Kanuni Unsur 547 

B. Maddi Unsur 547

C. Manevi Unsur 547

D. Fail 547

E. Yaptırım 548

F. Görev 548

G. Zamanaşımı 548

III. DAİRE KARARLARI 548

MADDE 3/17: BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA VEYA BENZERİ İŞARETLERİ BELİRLENEN ÜRÜNLERDE KULLANMAKSIZIN YAYMA, SAHTE EVRAK VEYA DOKÜMANLARLA VEYA HERHANGİ BİR BİÇİMDE TEMİN ETME, BUNLARI TAKLİT VEYA TAHRİF EDEREK AMACI DIŞINDA KULLANMA SUÇU 554

I. AÇIKLAMALAR 554

II. SUÇUN UNSURLARI 559

A. Kanuni Unsur 559

B. Maddi Unsur 560

C. Manevi Unsur 560

D. Fail 560

E. Yaptırım 560

F. Görev 560

G. Zamanaşımı 560

G. Davaya Ktılma 560

III. CEZA GENEL KURULU KARARI 561

IV. DAİRE KARARLARI 562

MADDE 3/18: BANDROL VE BENZERİ İŞARETLERİ BELİRLENEN ÜRÜNLERDE KULLANMAKSIZIN YAYMA, SAHTE EVRAK VEYA DOKÜMANLARLA VEYA HERHANGİ BİR BİÇİMDE TEMİN ETME, BUNLARI TAKLİT VEYA TAHRİF EDEREK AMACI DIŞINDA KULLANMA SUÇU 563

I. AÇIKLAMALAR 563

II. SUÇUN UNSURLARI 571

A. Kanuni Unsur 571

B. Maddi Unsur 571

C. Manevi Unsur 572

D. Fail 572

E. Yaptırım 572

F. Görev 572

G. Zamanaşımı 572

III. CEZA GENEL KURULU KARARI 572

IV. DAİRE KARARLARI 578

MADDE 3/20: TESİS DIŞI ÜRETİLEN TÜTÜN MAMÜLÜ VEYA BENZERLERİ İLE İZİNSİZ TÜTÜN TİCARETİ 613

MADDE 3/21: KAÇAKÇILIK FİİLLERİNDE TEŞEBBÜS 616

I. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA TEŞEBBÜS 616

A. Kanun Metni 616

B. Kavram 616

C. Teşebbüs Koşulları 617

1. Kast Bulunması 617

2. İcraya Başlama 617

3. Hareketlerin Elverişliliği 617

4. Suçun Tamamlanamaması 617

D. Teşebbüste Ceza 618

II. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA 

  TEŞEBBÜS 618

III. DAİRE KARARLARI 619

MADDE 3/22: KAÇAK EŞYA DEĞERİNİN FAHİŞ OLMASI 624

I. AÇIKLAMALAR 624

II. DAİRE KARARLARI 626

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN EŞYA VE ALIKONULAN TAŞITLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 629

MADDE 4: NİTELİKLİ HALLER 650

MADDE 4/1: KAÇAKÇILIK SUÇUNUN ÖRGÜTLÜ İŞLENMESİ 653

I. İLGİLİ MEVZUAT 653

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma 653

Etkin pişmanlık 654

II. AÇIKLAMALAR 654

III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 657

IV. DAİRE KARARLARI 690

MADDE 4/2: KAÇAKÇILIK SUÇUNUN TOPLU İŞLENMESİ 711

I. AÇIKLAMALAR 711

II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI632 713

III. DAİRE KARARLARI 737

MADDE 4/3: KAÇAKÇILIK FİİLİNİN TÜZEL KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ 754

I. İLGİLİ MEVZUAT 754

5237 S. TCK m. 60 754

II. AÇIKLAMALAR 754

III. DAİRE KARARLARI 756

MADDE 4/4: KAÇAKÇILIK SUÇUNUN GÖREVLİ KİŞİLER VEYA MESLEK VE SANATIN SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN YARARLANARAK İŞLENMESİ 757

I. AÇIKLAMALAR 757

A. Kaçakçılık Suçunun Kaçakçılık Fiillerini Önlemek, İzlemek, Araştırmak ve Soruşturmakla Görevli Kişiler Tarafından

İşlenmesi 757

B. Kaçakçılık Suçunun Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıklardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 757

II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 758

III. DAİRE KARARLARI 760

MADDE 4/5: KAÇAKÇILIK FİİLLERİNİN BELGEDE SAHTECİLİK 

YAPILARAK İŞLENMESİ 770

I. İLGİLİ MEVZUAT 770

5237 S. TCK m. 204-205-207-208-212 770

II. AÇIKLAMALAR 771

III. DAİRE KARARLARI 772

MADDE 4/6: KAÇAKÇILIK FİİLLERİNE GÖZ YUMULMASI 776

I. İLGİLİ MEVZUAT 776

5237 s. TCK m. 37 776

II. AÇIKLAMALAR 776

III. DAİRE KARARLARI 777

MADDE 4/7: DEVLET VE KAMU GÜVENLİĞİ ALEYHİNE İŞLENEN

KAÇAKÇILIK SUÇU 781

I. AÇIKLAMALAR 781

II. DAİRE KARARLARI 783

MADDE 4/8: SABİT YA DA SEYYAR TANK, DÜZENEK VEYA EKİPMAN KULLANILARAK KAÇAK AKARYAKIT SATIŞI 786

I. AÇIKLAMALAR 786

II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 787

III. DAİRE KARARLARI 798

MADDE 4/9: KAMUOYUNA İLAN 799

I. AÇIKLAMALAR 799

MADDE 5- ETKİN PİŞMANLIK 801

I. İLGİLİ MEVZUAT 804

5237 S. TCK m. 36 804

II. AÇIKLAMALAR 804

III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 808

IV. DAİRE KARARLARI 826

MADDE 6: YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN KAÇAK EŞYA 836

I. AÇIKLAMALAR 836

1. Failin 29.09.2009 gün ve 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda Belirtilen Şartları Haiz Yolcu Sıfatını Taşıyan, Pasaport ya da Pasaport Yerine Geçen Belge Sahibi Gerçek

Bir Kişi Olması 840

a. Kişisel (Zati) Eşya Kavramı 842

b. Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya Muafiyeti 842

aa. Genel Olarak 842

bb. Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi (Ek 9) 843

cc. Yolcu beraberi hediyelik eşya limiti 845

dd. Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde

veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı

yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya 845

ee. Muafiyet limitlerinin aşılması ve

eşyanın vergilendirilmesi 845

ff. Gümrük kapılarında bulunan mağazalardan alınan

eşya 846

2. Fiilin; Yolcunun Gümrük Denetiminden Geçişi Sırasında Oluşması 846

3. Eşyanın Ticari Miktar ve Mahiyette Olmaması veya

İthalinin ya da İhracının Yasaklanmamış Olması 847

II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 847

III. DAİRE KARARLARI 857

MADDE 7: DENİZ TAŞITLARI 873

I. AÇIKLAMALAR 874

Üçüncü Bölüm

USUL HÜKÜMLERİ

MADDE 9: ARAMA VE ELKOYMA 877

I. AÇIKLAMALAR 877

A. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Arama 884

1. Arama Kavramı 884

2. Kapalı Yerlerde Arama 885

a. Şüpheli veya Sanığa Ait Yerlerde Yapılan Arama 885

aa. Aramanın Amacı 885

bb. Arama Zamanı 887

cc. Arama Kararı Verme Yetkisi 887

aaa. Hâkimin Arama Kararı 887

bbb. Cumhuriyet Savcısının Arama Emri 888

ccc. Kolluk Amirinin Arama Emri 889

dd. Arama Kararı 891

ee. Arama Kararı Alınmadan Yapılacak Aramalar 891

ff. Aramada Hazır Bulunabilecekler 892

gg. Aramanın Yapılması 893

b. Şüpheli Olmayan Kişilerle İlgili Arama 895

3. Kişinin Üst Araması 896

4. Araçlarda Arama 897

5. Avukat Bürolarında Arama 898

B. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda

El Koyma 899

C. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda

Arama ve Elkoyma 900

1. Genel Hükümlere Göre Arama ve Elkoyma 900

2. Gümrük Salon ve Kapılarında Arama ve Elkoyma 900

3. Gümrük Kapı ve Yolları Dışında Arama ve Elkoyma 901

II. İLGİLİ MEVZUAT 901

A. 1982 Ana Yasası Hükümleri 901

1. Özel hayatın gizliliği 901

2. konut dokunulmazlığı 902

B. 5271 S. CMK MD. 116-134 902

III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 912

IV. DAİRE KARARLARI 970

MADDE 10: KAÇAK EŞYA NAKLİNDE KULLANILAN TAŞITA ELKOYMA 987

I. İLGİLİ MEVZUAT 988

Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 988

II. AÇIKLAMALAR 990

A. Nakil Aracına Elkoyma 992

B. Nakil Aracının Alıkonulması, İadesi ve Tasfiyesi 992

III. DAİRE KARARLARI 993

MADDE 11: ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI 1000

I. AÇIKLAMALAR 1001

A. Birinci Fıkra 1001

B. İkinci Fıkra 1002

C. Üçüncü Fıkra 1002

D. Dördüncü Fıkra 1002

E. Beşinci Fıkra 1002

F. Altıncı Fıkra 1003

G. Yedinci Fıkra 1003

H. Sekizinci Fıkra 1003

II. DAİRE KARARLARI 1003

MADDE 12: YASAK EŞYANIN GERİ GÖNDERİLMESİ 1006

I. AÇIKLAMALAR 1006

A. Birinci Fıkra 1006

B. İkinci Fıkra 1007

MADDE 13: MÜSADERE 1008

I. AÇIKLAMALAR 1009

A. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Müsadere 1011

1. Eşya Müsaderesi 1011

2. Kazanç Müsaderesi 1013

B. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda

Müsadere Usulü 1014

C. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Müsadere 1015

II. İLGİLİ MEVZUAT 1016

A. 5237 S. TCK Md. 54-55 1016

B. 5271 S. CMK Md. 256-259 1017

III. CEZA GENEL KURUL KARARLARI 1018

IV. DAİRE KARARLARI 1036

MADDE 15: KAİM DEĞER 1072

I. İLGİLİ MEVZUAT 1072

A. 5237 S. Türk Ceza Kanunu md. 54-55 1072

II. AÇIKLAMALAR 1073

III. DAİRE KARARLARI 1075

MADDE 16: TASFİYE 1078

I. AÇIKLAMALAR 1080

A. Birinci Fıkra 1080

B. İkinci Fıkra 1081

C. Üçüncü Fıkra 1081

D. Dördüncü Fıkra 1081

II. DAİRE KARARLARI 1081

MADDE 16/A : KAÇAK AKARYAKITIN TASFİYESİ 1084

I. AÇIKLAMALAR 1086


Dördüncü Bölüm

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 17: YETKİLİ MERCİLER 1089

I. İLGİLİ MEVZUAT 1090

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun İhtisas Mahkemelerinin Yargı Alanları ile Görevli Mahkemelere İlişkin Kararı 

(İlgili Kısım) 1090

II. AÇIKLAMALAR 1091

III. CEZA GENEL KURUL KARARLARI 1091

IV. DAİRE KARARLARI 1095

MADDE 18: DAVAYA KATILMA 1102

I. İLGİLİ MEVZUAT 1102

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m. 237-243 1102

II. AÇIKLAMALAR 1104

A. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Davaya Katılma 1104

1. Kavram 1104

2. Kamu Davasına Katılma 1104

3. Katılma Usulü 1105

4. Katılanın Hakları 1106

5. Katılmanın Hükümsüzlüğü 1106

B. Kaçakçılık Suçlarında Davaya Katılma 1107

1- Gümrük İdaresinin Davaya Katılması 1107

2- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Davaya Katılması 1108

3- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Davaya Katılması 1110

III. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 1110

IV. DAİRE KARARLARI 1115

MADDE 19:KAÇAKÇILIĞI ÖNLEME, İZLEME VE 

ARAŞTIRMAKLA GÖREVLİ OLANLAR 1124

I. AÇIKLAMALAR 1125

II. DAİRE KARARLARI 1126

MADDE 20: TUTANAKLAR 1128

I. AÇIKLAMALAR 1128

II. YARGITAY KARARLARI 1132

MADDE 21: KONTROLLÜ TESLİMAT 1133

I. AÇIKLAMA 1133

II. YARGITAY KARARLARI 1132

MADDE 22: SİLAH KULLANMA YETKİSİ 1143

I. AÇIKLAMALAR 1143

II. CEZA GENEL KURULU KARARLARI 1146

III. YARGITAY CEZA DAİRESİ KARARLARI 1148

MADDE 23: İKRAMİYELER 1161

I. AÇIKLAMALAR 1165

A. Genel Olarak 1165

B. Silah ve Mühimmatta İkramiye 1166

C. Uyuşturucu Maddelerde İkramiye 1167

D. Kaçak Akaryakıtta İkramiye 1169

E. Diğer Kaçak Eşyalarda İkramiye 1170

F. Ortak Hükümler 1171

G. Kontrollü Teslimat Yakalamalarında İkramiye 1173

II. DANIŞTAY KARARLARI 1175

III. İLGİLİ MEVZUAT 1177

- 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak

Eşya Yakalanması Halinde Muhbir Ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 1177

MADDE 24: KRİMİNAL LABORATUAR 1189

I. AÇIKLAMALAR 1189

Beşinci Bölüm

GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

MADDE 25: YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 1191

AÇIKLAMALAR 1191

MADDE 26: YÜRÜRLÜK 1191

AÇIKLAMALAR 1191

MADDE 27: YÜRÜTME 1192

AÇIKLAMALAR 1192

KAYNAKÇA 1193

KAVRAM İNDEKSİ 1195


Birsen Karakaş, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uygulamalı ve İçtihatlı,  Adalet Yayınevi, Ankara, 2019 Eylül 

Cahit GÖKÇELİK, Gümrük Rejimleri, 2005-Ankara.

Erdener YURTCAN, Yeni Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şerhi, 2007-İstanbul, Beta Basım AŞ.

İzzet ÖZGENÇ, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Ankara 2007.

İ. Yılmaz ARSLAN, Enerji Hukuku, C:2, Petrol Piyasasında Rekabet ve Regülasyon, İstanbul 2008.

Kaptan KILIÇ, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Nisan 2007-Ankara, Gümrük Kontrolörleri Derneği, Yayın No: 30.

Metin ERTUĞRUL, 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2004-Ankara, Seçkin Yayıncılık.

Murat BALCI, Petrol Kaçakçılığı Suçları ve Petrol Piyasası Kanununda Düzenlenen Kabahatler, Adalet Yayınevi, Ankara 2010.

Mustafa Özen, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununda Düzenlenen Suçlar,  2015 Kasım, Adalet Yayınevi 

Nazım BİLİCAN-Cahit GÖKÇELİK-Gülsen TOPCUOĞLU, Açıklamalı 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Nisan 2007-Ankara.

Seyfettin ÇİLESİZ, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklaması ve Kaçak Petrol Suçları, Adalet Yayınevi, Ankara 2011.

Seyfettin ÇİLESİZ, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklaması Adalet Yayınevi, 2018

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları: 549, 10. Baskı, Ankara 2005.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.