Kambiyo Senetlerinde Teminat Kaydı

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Egemen ATAY
ISBN: 978-975-02-6037-7
Stok Durumu: Stokta var
69,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Egemen ATAY
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Kambiyo Senetlerinde Teminat Kaydı ( Teminat Senetleri )

Av. Egemen ATAY

2020/07 2. Baskı, 270 Sayfa

ISBN 978-975-02-6037-7

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 133. maddesi gereği, kambiyo senedinin aksi kararlaştırılmadıkça ifa uğruna düzenlendiği kabul edilmektedir. Uygulamada ise teminat amacıyla düzenlenen bazı kambiyo senetlerinin, teminat senedi olarak adlandırıldığı, bu noktada doğrudan ifa uğruna düzenlenen kambiyo senedinin dar ve teknik anlamda teminat ilişkisi kurmak üzere düzenlenen kambiyo senedi ile karıştırıldığı görülmekte; dar ve teknik anlamda teminat amacıyla düzenlenen kambiyo senedi ile ilgili olarak, hem kıymetli evrak hem de medeni usûl ve icra - iflâs hukuku alanlarında farklı görüşlere rastlanılmaktadır.

Çalışmanın amacı; temel ilişki ile kambiyo senedi arasında dar ve teknik anlamda teminat ilişkisi kuran kambiyo senedi olarak tanımladığımız teminat senedinin çeşitlerinin tasnif edilmesi, her bir teminat senedi çeşidinin kambiyo senedi niteliği ve def'iler bakımından değerlendirilmesi ve teminat senedi ile ilgili delillerin hangi koşullarda ileri sürülebileceğinin doktrindeki farklı görüşler ve Yargı kararları bağlamında değerlendirilmesidir.

Kitabın güncellenmiş ve genişletilmiş ikinci baskısında; ilk baskıdan bu yana teminat senetleri hususunda doktrinde ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin kararları da dahil olmak üzere yargı kararlarındaki yeni görüşler derlenmiş; kitabın uygulayıcılara yatkınlığını sağlamak adına yargı kararları daha sistematik bir şekilde yansıtılmıştır.

Konu Başlıkları
Teminat Senedinin Hukuki Niteliği
Teminat Senedinin İcraya ve Davaya Konu Olması
Teminat Senedi ve Bağlantılı İddia ve Savunmaların İncelenmesi ve İspatı (Delillerin Değerlendirilmesi)

İçindekiler

İkinci Basıma Önsöz  7

Önsöz  9

Kısaltmalar  15

Giriş  17

Birinci Bölüm

TEMİNAT SENEDİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

I. KAMBİYO SENETLERİNDE KAYIT  19

A. Kayıtların (Unsurların) Çeşitleri  19

1. Zorunlu Kayıtlar  19

2. İhtiyari Kayıtlar  20

a. Kanun Tarafından Kişilerin İhtiyarına Bırakılan İhtiyari Kayıtlar  21

b. Kanunda Düzenlenmeyen ve Uygulama ile Ortaya Çıkan İhtiyari Kayıtlar  23

3. Yasak Kayıtlar  25

a. Kambiyo Senedi Niteliğini Etkileyen Yasak Kayıtlar  25

b. Yazılmamış Sayılan Yasak Kayıtlar  26

II. TERİM SORUNU  27

III. TEMİNAT SENEDİNİN AMACI VE TANIMI  29

IV. TEMİNAT SENEDİNİN ÇEŞİTLERİ  36

A. Yazılı Bir Kayda Dayanmayan Teminat Senedi  36

B. Sözleşmede Yazılı Bulunan Kayda Dayanan Teminat Senedi  37

C. Mücerret Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedi  37

Ç. Temel İlişkiyi İşaret Eden Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedi  37

D. Şartlı Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedi  38

V. TEMİNAT SENEDİNİN HÜKÜMLERİ  38

A. Teminat Senedinin Kambiyo Senedi Niteliği Bakımından Ortaya Çıkan Görüşler  39

1. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydına Dayanmayan Teminat Senetlerini Bakımından  39

2. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  43

a. Mücerret Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedinin Kambiyo Senedi Niteliği Bakımından  43

b. Temel İlişkiyi Gösteren Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedinin Kambiyo Senedi Niteliği Bakımından  55

c. Şartlı Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedinin Kambiyo Senedi Niteliği Bakımından  57

B. Teminat Senedinin Kambiyo Senedi Niteliği Bakımından Değerlendirilmesi  58

1. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydına Dayanmayan Teminat Senetlerinin Değerlendirilmesi  58

a. Kıymetli Evrak Teorileri (Kıymetli Evrakta Hakkın Doğumu)  59

b. Ara Değerlendirme  60

2. Kambiyo Senedindeki Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetlerinin Değerlendirilmesi  61

a. Şartın Hukuki Niteliği  61

b. Ara Değerlendirme  63

c. Düzenleyenin İradesi Dışında Şartlı Teminat Kaydı Eklenmesinin Sonuçları  65

C. Def’iler Bakımından Teminat Senedi  66

1. Genel Olarak Def’i Kavramı  66

a. Dar Anlamda Def’i Kavramı  66

b. İtiraz ve Dar Anlamda Def’i Arasındaki Farklar  66

c. Teminat Senedinin Bedelsizliği İddiasının İtiraz veya Dar Anlamda Def’i Olup Olmadığı  67

ç. Kambiyo Senetlerinde Def’i Kavramı (Geniş Anlamda Def’i)  72

2. Kambiyo Senetlerinde Def’ilerin Sınıflandırılması  72

a. Mutlak Def’iler  73

i. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler  73

ii. Senedin Geçersizliğine İlişkin Def’iler  74

b. Nispi Def’iler  74

i. Şahsi (Kişisel) Def’iler  74

ii. Şahsi (Kişisel Olmayan) Nispi Def’iler  75

3. Teminat Senedinin Def’iler Bakımından Değerlendirilmesinde Ortaya Çıkan Görüşler  76

a. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydına Dayanmayan Teminat Senetleri Bakımından  76

b. Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  80

i. Mücerret Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senedi Bakımından  80

ii. Temel İlişkiyi İşaret Eden Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  84

iii. Şartlı Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  85

4. Def’iler Bakımından Değerlendirme  85

a. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydına Dayanmayan Teminat Senetleri Bakımından  85

b. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  85

i. Mücerret Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  85

ii. Temel İlişkiyi İşaret Eden Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  86

iii. Şartlı Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri Bakımından  87

5. Aval Kurumu Bakımından Değerlendirme  87

İkinci Bölüm

TEMİNAT SENEDİNİN İCRAYA VE DAVAYA KONU OLMASI

I. TEMİNAT SENEDİNİN İCRA TAKİBİNE KONU OLMASI  91

II. TEMİNAT SENEDİNİN İFLAS TAKİBİNE KONU OLMASI  93

III. TEMİNAT SENEDİNİN ALACAK DAVASINA KONU OLMASI  94

IV. TEMİNAT SENEDİ ve BUNUNLA BAĞLANTILI İDDİA VE SAVUNMALARIN İLERİ SÜRÜLMESİ  94

A. Teminat Senedi ve Bununla Bağlantılı İddia ve Savunmaların İcra Dairesinde İleri Sürülmesi  94

B. Teminat Senedi ve Bununla Bağlantılı İddia ve Savunmaların Doğrudan İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi  95

C. Teminat Senedi ve Bununla Bağlantılı İddia ve Savunmaların Genel Mahkemede İleri Sürülmesi  96

1. Menfi Tespit Davasında İleri Sürülmesi  97

2. İstirdat Davasında İleri Sürülmesi  97

3. İtirazın İptali Davasında İleri Sürülmesi  97

4. İflas Davasında İleri Sürülmesi  98

5. Alacak Davasında İleri Sürülmesi  99

Üçüncü Bölüm

TEMİNAT SENEDİ VE BAĞLANTILI İDDİA VE SAVUNMALARIN İNCELENMESİ VE İSPATI (DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ)

I. İCRA MAHKEMESİNDE İNCELEME VE İSPAT  101

A. İtirazın Kesin Kaldırılması Yolunda (İİK m. 68) İnceleme ve İspat  102

B. Borca İtiraz Yolunda (İİK m. 169–169/a) İnceleme ve İspat  106

C. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolunda Kambiyo Hukuku Bakımından Şikâyet Bakımından (İİK m. 163/3, İİK m. 170/a) İnceleme ve İspat  124

1. Teminat Kaydının Kambiyo Senedi Üzerinde Bulunması  128

2. Teminat Kaydının Senedi Şarta Bağlaması  133

3. Borcun Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmemiş Olması  136

II. İCRA MÜDÜRÜNÜN TEMİNAT SENEDİNİ İNCELEME YETKİSİ  136

III. İCRA MAHKEMESİNİN RE’SEN İNCELEME YETKİSİ  137

IV. GENEL MAHKEMELERDE İNCELEME VE İSPAT  138

A. Görevli Mahkeme  140

1. Genel Bilgi  140

2. Ticari Dava  141

3. Teminat Senetlerinde Durum  142

B. İspat Yükü  151

1. Kambiyo Senedinin Hiçbir Kayıt İçermemesi Halinde İspat Yükü  151

2. Kambiyo Senedinin Bedel Kaydı İçermesi Halinde İspat Yükü  159

3. Kambiyo Senedinin Teminat Kaydı İçermesi Halinde İspat Yükü  178

C. Deliller  178

1. Senede Karşı Senetle İspat Kuralı,  180

a. Genel Olarak  180

b. Teminat Senedinde Teminatı Talep Etme Şartının Gerçekleşmediği Savunmasının Niteliği  182

c. Teminat Senedinin Bedelsizliğinin Senetle İspatı  186

i. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydına Dayanmayan Teminat Senetleri  198

ii. Kambiyo Senedi Üzerindeki Teminat Kaydı ile Oluşturulan Teminat Senetleri  206

2. Senede Karşı Senetle İspat Kuralının İstisnaları  210

a. Delil Başlangıcı Bulunması Halinde Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatı  210

i. Bedel Kaydının Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatı İçin Delil Başlangıcı Olması İhtimali  212

(1) Bedel Kaydının Teminat Senedinin Bedelsiz Olmadığının İspatı İçin Kambiyo Senedi Alacaklısı Lehine Delil Başlangıcı Olması İhtimali  213

(2) Bedel Kaydının Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatı İçin Kambiyo Senedi Borçlusu Lehine Delil Başlangıcı Olması İhtimali  214

ii. Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatında Diğer Delil Başlangıcı İhtimalleri  216

b. Maddi İmkânsızlık Halinde Teminat Senedinin Bedelsizliğin İspatı  221

c. Hayatın Olağan Akışına Aykırılık Halinde Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatı  221

ç. İşçi – İşveren İlişkisinin Mevcudiyeti Halinde Teminat Senedinin Bedelsizliğinin İspatı  223

3. Ticari Defterler ile İspat  228

a. Ticari Defterlerin Hukuki Niteliği  228

b. Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması  230

c. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması  232

ç. Delillerin Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Hasredilmesi  232

d. Teminat Senedinin Bedelsizliğinin Ticari Defterler ile İspatı  233

Ç. Teminat Senedinin Bedelsizliğinin Üçüncü Kişiye Karşı İleri Sürülmesi  242

Sonuç  251

Kaynakça  259

Kavramlar Dizini  269

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar