Açıklamalı – İçtihatlı

Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması

Devlet İhale Kanunu'nun Yürürlükteki İlgili Hükümleri
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Muhittin ABACIOĞLU - Ali ABACIOĞLU
ISBN: 9789750268502
Stok Durumu: Stokta var
315,00 TL 350,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Muhittin ABACIOĞLU, Ali ABACIOĞLU
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 12
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1480

Kamu İhale Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra mevzuatta çok sayıda önemli değişiklikler yapılmıştır. Ancak, esasa dönük önemli değişiklikler 20.11.2008 tarih ve 5812 sayılı yasa ile getirilmiştir. Değişiklikler bununla da sınırlı kalmamış 2014 yılı da dahil devam etmiştir. Nitekim, 6552 sayılı yasayla alt yüklenici ve taşeron uygulamaları ile ilgili önemli düzenlemeler getirilmiştir. Tüm bu değişiklikler ile ikincil mevzuat ve tebliğlerde buna paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. Kitabın 12. baskısında, yapılan bu son değişiklikler de işlenerek 4734 ve 4735 sayılı yasalar açıklamalı olarak yer almıştır.

Kitap hazırlanırken teorik bilgilerden çok uygulamalı örneklerle uygulayıcıların işlerini kolaylaştırmak hedeflenmiştir. Yeniden düzenlenen yönetmelik, şartname, tebliğ ve standart formlar yanında, uygulamacılara ışık tutması ve yön vermesi amacıyla, konularına göre seçilen yeni örnek Kamu İhale Kurulu kararları ile Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu kararlarına yer verilmiştir. Diğer yandan, uygulamaya yönelik olarak yeniden düzenlenen Kamu İhale Genel Tebliğ ve diğer ilgili mevzuata da geniş bir şekilde yer verilerek uygulayıcıların ihale işlemlerinin kolaylaştırılması sağlanmıştır. Kitapta ayrıca, yapım işlerine özel bir önem verilerek ayrı bir bölüm halinde düzenleme yapılmıştır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun yürürlükte olan maddelerine de geniş bir şekilde yer verilerek, mevzuatın bütünlüğünün korunmasına özen gösterilmiştir.

İhale alanında içtihada dönüşmüş olan KİK'in en yeni düzenleyici ve diğer kararlarına da oldukça fazla yer verilerek ilgililere örnek kararlarla yardımcı olunmaya çalışılmıştır. İhale mevzuatına ilişkin yönetmelik, tebliğ, şartname, sözleşme ve standart formlar ile diğer ilgili yasa ve yönetmelikler ise kitap ekindeki CD'de sunulmuştur.

Konu Başlıkları
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Yürürlükteki Maddeleri
Tüm Uygulama Yönetmelikleri
Tip Sözleşmeler, Şartnameler ve Standart Formlar
Muayene ve Kabul Yönetmelikleri
Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
Yapım İşleri Uygulamaları
Kamu İhale Kanunundan İstisna Edilen Kurumların İhale Esasları
Maliye Bakanlığı Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin Genelgesi
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapım İşleri Uygulama Esasları Genelgesi ve Örnek Uygulamalar
İçindekiler
Önsöz  5
Yazarların Özgeçmişi  9
Birinci Kitap
AÇIKLAMALAR
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri
Madde 1: Amaç  21
Madde 2: Kapsam  22
Madde 3: İstisnalar  32
Madde 4: Tanımlar  45
Madde 5: Temel İlkeler  58
Madde 6: İhale Komisyonu  68
Madde 7: İhale İşlem Dosyası  75
İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları
Madde 8: Eşik Değerler  89
Madde 9: Yaklaşık Maliyet  91
Madde 10: İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları  106
Madde 11: İhaleye Katılamayacak Olanlar  398
Madde 12: Şartnameler  411
Madde 13: İhale İlan Süreleri ve Kuralları ile Ön İlan  424
Madde 14: Ortak Girişimler  440
Madde 15: Alt Yükleniciler  448
Madde 16: İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi  450
Madde 17: Yasak Fiil veya Davranışlar  451
İKİNCİ KISIM
İhale Süreci
BİRİNCİ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Uygulaması
Madde 18: Uygulanacak İhale Usulleri  461
Madde 19: Açık İhale Usulü  462
Madde 20: Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  462
Madde 21: Pazarlık Usulü  466
Madde 22: Doğrudan Temin  473
Madde 23: Tasarım Yarışmaları  486
İKİNCİ BÖLÜM
İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı, İhale Dokümanının Verilmesi
Madde 24: İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar  487
Madde 25: Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar  491
Madde 26: İlânın Uygun Olmaması  497
Madde 27: İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması…  500
Madde 28: İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi  508
Madde 29: İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması  511
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması
Madde 30: Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması  517
Madde 31: Başvuru Belgelerinin Sunulması  522
Madde 32: Tekliflerin Geçerlilik Süresi  523
Madde 33: Geçici teminat  525
Madde 34: Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler  530
Madde 35: Teminat Mektupları  532
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Madde 36: Tekliflerin Alınması ve Açılması  542
Madde 37: Tekliflerin Değerlendirilmesi  547
Madde 38: Aşırı Düşük Teklifler  626
Madde 39: Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali  664
Madde 40: İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması  667
Madde 41: Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi  679
Madde 42: Sözleşmeye davet  681
Madde 43: Kesin Teminat  686
Madde 44: Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu  689
Madde 45: Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu  693
Madde 46: İhalenin Sözleşmeye Bağlanması  694
Madde 47: Sonuç Bildirimi  696
BEŞİNCİ BÖLÜM
Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler
Madde 48: Danışmanlık Hizmetleri  698
Madde 49: Ön Yeterlik ve İsteklilerin Belirlenmesi  702
Madde 50: İhaleye Davet  706
Madde 51: Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi  710
Madde 52: Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması  713
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kamu İhale Kurumu, Şikâyetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İhale Kurumu
Madde 53: Kamu İhale Kurumu  733
İKİNCİ BÖLÜM
İhalelere Yönelik Başvurular ve İnceleme
Madde 54: İhalelere Yönelik Başvurular  747
Madde 55: İdareye Şikayet Başvurusu  759
Madde 56: Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu  780
Madde 57: Yargısal İnceleme  809
DÖRDÜNCÜ KISIM
Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu
Madde 58: İhalelere Katılmaktan Yasaklama  815
Madde 59: İsteklilerin Ceza Sorumluluğu  839
Madde 60: Görevlilerin Ceza Sorumluluğu  855
Madde 61: Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı  863
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Madde 62: İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar  864
Madde 63: Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler  873
Madde 64: Sürelerin Hesabı  877
Madde 65: Bildirim ve Tebligat Esasları  877
Madde 66: Değişiklik Yapılması  881
Madde 67: Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi  881
ALTINCI KISIM
Son Hükümler
Madde 68: Uygulanmayacak Hükümler  883
Ek Madde 1: Elektronik Kamu Alımları Platformu  883
Ek Madde 2: Çerçeve anlaşmalar  903
Ek Madde 3:  940
Ek Madde 4: Dinamik Alım Sistemi  940
Ek Madde 5: Elektronik Eksiltme  942
Ek Madde 6: Finansal kiralama  944
Ek Madde 7: Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçları için ihale yapılması  944
Ek Madde 8: Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları  945
Ek Madde 9: Kamu Alımlarının Bölgesel Kalkınma ve Teknolojik Gelişme Amaçlı Kullanımı  947
Ek Madde 10: FATİH Projesi Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri  949
Geçici Madde 1: Standart İhale Dokümanları ve Yönetmelikler  950
Geçici Madde 2: Başlanmış Olan İhaleler  951
Geçici Madde 3: Güncelleme  951
Geçici Madde 4: İstisnalara İlişkin Esas ve Usuller  951
Geçici Madde 5: Kamu İhale Kurumunun Kurulması  953
Geçici Madde 6:  954
Geçici Madde 7:  954
Geçici Madde 8: Başlanmış Olan İhaleler  955
Geçici Madde 9: Mevcut görevlendirmeler  955
Geçici Madde 10: Kurul başkan ve üyelerinin görev süreleri  956
Geçici Madde 11: Üyeliğin Devamı  956
Geçici Madde 12: Başkanlık Müşavirliğine Atanmış Sayılma  956
Geçici Madde 13:  957
Geçici Madde 14: Başlanmış olan ihaleler  958
Geçici Madde 15:  958
Geçici Madde 16:  959
Geçici Madde 17:  960
Geçici Madde 18:  960
Madde 69: Yürürlük  961
Madde 70: Yürütme  961
İkinci Kitap
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler
Madde 1: Amaç  965
Madde 2: Kapsam  965
Madde 3: Tanımlar  966
Madde 4: İlkeler  969
İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşmelerin Düzenlenmesi
Madde 5: Tip Sözleşmeler  970
Madde 6: Sözleşme Türleri  971
Madde 7: Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar  975
İKİNCİ KISIM
Sözleşmenin Uygulanması
BİRİNCİ BÖLÜM
Fiyat Farkı, Sigorta, Mücbir Sebepler, Denetim,
Muayene ve Kabul İşlemleri
Madde 8: Fiyat Farkı Verilebilmesi  980
Madde 9: İş ve İşyerinin Sigortalanması  1015
Madde 10: Mücbir Sebepler  1017
Madde 11: Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri  1028
YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ  1030
İKİNCİ BÖLÜM
Kesin Teminata İlişkin Hükümler
Madde 12: Ek Kesin Teminat  1047
Madde 13: Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi  1048
Madde 14: İade Edilemeyen Teminatlar  1052
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin Devri ve Feshi
Madde 15: Sözleşmede Değişiklik Yapılması  1053
Madde 16: Sözleşmenin Devri  1054
Madde 17: Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti  1058
Madde 18: Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık,…  1060
Madde 19: Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi  1062
Madde 20: İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi  1062
Madde 21: Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih  1064
Madde 22: Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler  1065
Madde 23: Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi  1072
Madde 24: Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi  1073
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yasaklar ve Sorumluluklar
Madde 25: Yasak Fiil ve Davranışlar  1085
Madde 26: İhalelere Katılmaktan Yasaklama  1086
Madde 27: Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu  1114
Madde 28: Görevlilerin Ceza Sorumluluğu  1115
Madde 29: Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı  1116
Madde 30: Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu  1117
Madde 31: Yapı Denetim Görevlilerinin Sorumluluğu  1122
Madde 32: Danışmanlık Hizmeti Sunucularının Sorumluluğu  1124
Madde 33: Tedarikçilerin Sorumluluğu  1125
Madde 34: Hizmet Sunucularının Sorumluluğu  1125
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Madde 35: Teminat  1129
Madde 36: Hüküm Bulunmayan Haller  1129
Madde 37: Tebligat  1129
Madde 38: Değişiklik Yapılması  1129
BEŞİNCİ KISIM
Son Hükümler
Madde 39: Uygulanmayacak Hükümler  1130
Ek Madde 1: Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı  1130
Ek Madde 2: Sözleşme Uygulamalarına Yönelik İtiraz Başvuruları ve Anlaşmazlıkların Çözümü  1131
Geçici Madde 1: Tip Sözleşmelerin Hazırlanması  1131
Geçici Madde 2: Yapım İşlerinde Fiyat Farkı  1132
Geçici Madde 3:  1132
Madde 40: Yürürlük  1134
Madde 41: Yürütme  1134
Geçici Madde 1:  1134
DEVLET İHALE KANUNU  1137
Üçüncü Kitap
YAPIM İŞLERİ UYGULAMALARI
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER  1207
İLGİLİ MEVZUAT
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  1395
YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ  1449

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: kamu ihale kanunu
İlgili Yayınlar