Kamu Özel İşbirlikleri: Yap İşlet Devret Modeli ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ongun Ekin İNCÜVEZ
ISBN: 9786050512588
85,00 TL 100,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ongun Ekin İNCÜVEZ
Baskı Tarihi 2022/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 183

Kamu Özel İşbirlikleri: Yap İşlet Devret Modeli ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Ongun Ekin İNCÜVEZ LL.M. 


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ................................................................................................5

İÇİNDEKİLER ..................................................................................7

KISALTMALAR .............................................................................11

GİRİŞ

KONUNUN SUNULMASI VE TAKDİMİ

I. KONUNUN SUNULMASI ........................................................15

II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI .......................................17

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ

I. KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ KAVRAMI ve ANLAMI .............19

1. TERİM SORUNU ...................................................................19

2. KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNİN TANIMI ...............................23

II. KAMU ÖZEL İŞBİLİRLİĞİ UYGULAMALARININ

GELİŞİMİ ...................................................................................30

1. GENEL OLARAK KAMU ÖZEL İŞBİLİĞİ

UYGULAMALARININ GELİŞİMİ ......................................30

2. FARKLI ÜLKELERDEN KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ

ÖRNEKLERİ ..........................................................................35

A. İNGİLTERE ......................................................................35

B. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ............................38

C. FRANSA ...........................................................................41

D. AVRUPA BİRLİĞİ ...........................................................44

8

E. DİĞER ÜLKELER ...........................................................48

III. KAMU ÖZEL İŞBİLİRLİĞİ MODELLERİ .........................50

1. YAP İŞLET DEVRET............................................................ 55

2. YAP İŞLET .............................................................................56

3. YAP KİRALA DEVRET ........................................................59

IV.KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNİN UYGULANMA

NEDENLERİ ..............................................................................61

V. KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNİN GEREKLİLİĞİ .....................64

VI.KAMU ÖZEL İŞBİLİRĞİNİN LEHİNE ve ALEYHİNE

GÖRÜŞLER, AVANTAJLARI ve DEZAVANTAJLARI .....66

1. KAMU ÖZEL İŞBİRLİKLERİ LEHİNDE GÖRÜŞLER

(KAMU ÖZEL İŞBİRLİKLERİNE OLUMLU

YAKLAŞIMLAR) ..................................................................66

2. KAMU ÖZEL İŞBİRLİKLERİ ALEYHİNDE GÖRÜŞLER

(KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARINDA

KARŞILAŞILABİLECEK ZARARLAR, KAMU ÖZEL

İŞBİRLİKLEİRNE OLUMSUZ

YAKLAŞIMLAR/ELEŞTİRİLER) ........................................74

3. KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELLERİ LEHİNE ve

ALEYHİNE GÖRÜŞLER ÜZERİNE GENEL BİR

DEĞERLENDİRME ..............................................................83

İKİNCİ BÖLÜM

YAP İŞLET DEVRET MODELİ

I. GENEL OLARAK YAP İŞLET DEVRET MODELİ ............87

1. YAP İŞLET DEVRET UYGULAMALARININ GELİŞİMİ 87

2. TÜRKİYE’DE YAP İŞLET DEVRET İLE İLGİLİ

MEVZUAT .............................................................................96

3. YİD MODELİNİN TANIMI ..................................................98

9

A. DOKTRİNDE YAP İŞLET DEVRET TANIMLARI ......98

B. MEVZUATTA YAP İŞLET DEVRET TANIMLARI ...102

II. YİD MODELİNİN TARAFLARI ...........................................104

A. YATIRIM SAHİBİ ......................................................... 104

B. PROJE ŞİRKETİ .............................................................104

III.YİD MODELİNİN UNSURLARI ...........................................105

1. RİSK PAYLAŞIMI UNSURU .............................................106

2. FİNANSMAN UNSURU .....................................................111

3 ESER İNŞASI UNSURU .....................................................119

4. İŞLETME UNSURU ............................................................123

IV.YİD MODELİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ ..............................129

1. YİD BİR SÖZLEŞMEDİR ...................................................129

2. YİD BİR ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİDİR .....................130

3. YİD’İN AMACI FİNANSMAN TEMİNİDİR .....................131

4. YİD SUI GENERIS BİR SÖZLEŞMEDİR ..........................133

5. YİD TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN BİR

SÖZLEŞMEDİR ...................................................................138

6. YİD SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİDİR ..................................141

V. YİD SÖZLEŞMELERİNDE ŞEKİL SORUNU ....................142

VI.YAP İŞLET DEVRET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

143

1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİNİN SONA ERMESİ .................143

2. SÖZLEŞMENİN FESHİ .......................................................145

VII. YİD MODELİNDE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ....146

1. GENEL OLARAK YAP İŞLET DEVRET MODELİNE

İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR .............................................146

A. SÖZLEŞME YAPILMADAN ÖNCE ÇIKAN

UYUŞMAZLIKLAR ......................................................147

10

B. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDAN

KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN

ÇÖZÜM YOLLARI ........................................................148

a. ICSID TAHKİM YARGILAMASI ...........................149

b. ICSID TAHKİM SÜRECİ ........................................151

b.a. Tahkim Başvurusu .............................................151

b.b. Uygulanacak Hukuk ..........................................152

b.c. Tahkim Yeri .......................................................152

b.d. Hakem Heyetinin Seçimi ...................................152

b.e. Karar ..................................................................154

b.f. Kararın Kesinleşmesi, Yorumu, Düzeltilmesi ve

İptali ...................................................................155

b.g. Tenfiz .................................................................157

SONUÇ ............................................................................................159

KAYNAKÇA ..................................................................................165

KAYNAKÇA

ACARTÜRK, Ertuğrul / KESKİN, Sabiha: "Türkiye'de Sağlık

Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı", SDÜİİBFD, C. 17, S. 3, 2012, s. 25

– 51.

ADAIR, A. / BERRY, J. / GULATI, M. / HARAN, M. / HUTCHINSON, N. / KASHYAP, A. / MCCORD, M. / MCGREAL, S. /

OYEDELE, J. / TIWARI, P.: The Future of Private Finance Initiative

And Public Private Partnership Research Report, London 2011

AKDOĞAN, Muzaffer: “Avrupa Birliği Kamu Alımları Direktifleri ve Türkiye Uygulamasına Yansımasının İlerleme Raporları Işığında Değerlendirilmesi”, İÜHFM, C. 72, S. 2, 2014, s. 683 – 701.

AKINTOYE, Akintola / BECK, Matthias / HARDCASTLE,

Cliff: Public-Private Partnerships: Managing Risks and Opportunities,

Oxfor 2003, s. xix.

AKYILMAZ, Bahtiyar / SEZGİNER, Mura t /KAYA, Cemil:

Türk İdare Hukuku, Ankara 2017.

ALBALATE, Daniel / BEL, Germa / GEDDES, Richard R.: Do

Public Private Parthnership Enabling Laws Increase Private Investment

in Infrastructure, http://www.chaire-eppp.org/files_chaire/albalate_et_al.pdf

ALİCAN, Nesrin: Avrupa Birliği Mevzuatı ve Uygulamaları Işığında Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları (Yayımlanmamış Avrupa Birliği

Uzmanlık Tezi), TC Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler

Dairesi Başkanlığı, Ankara 2008.

166

ALTINTAŞ, M. Ayhan: "Birlikte Tüketim Konusu Olan Mal ve

Hizmetlerde Yap-İşlet-Devret Modelinin Düşündürdükleri", İdarecinin

Sesi Dergisi, C.3, S.3, Ankara 1989.

ALTOP, Atilla: Özellikle Taşınır Yatırım Mallarına İlişkin Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi, Ankara 1990.

ANDRADE, Alexandre / SANTOS, R. André:"Public Private

Partnership in Portugal- The Legal Stracture of the Public-Private Partnership Contract and the Peripheral Contract”, EPPL (European Procurement & Public Private Partnership), V. 5, Issue 1, Berlin 2010.

Asian Development Bank (ADB): "Public-Private Partnership

Handbook", Hata! Köprü başvurusu geçerli değil.

AUGENBLICK, Mark / CUSTER, B. Scott Jr.: The Build, Operate, and Transfer (BOT) Approach to Infrastructure Projects in Developing Countries, Policy, Research, and External Affairs Working Papers, Infrastructure, The World Bank, WPS 498, 1990.

BARRERA – OSORIO, Felipe / PATRINOS, Harry Anthony /

GUAQUETA, Juliana: The Role and Impact of Public-Private Partnerships in Education, Washington 2009.

BAYAZIT, Bahar: Kamu Özel İşbirliklerinde Kamu Yararı, Ankara 2018.

BAYTAN, İlhan: Özelleştirme Hukuku ve Uygulamaları, Ankara

2009.

BERGÈRE, François / BEZANÇON, Xavier / DERUY, Laurent

/ GOULARD, Guillaume / FORNACCIARI, Marc: Le guide opérationnel des PPP, Paris 2010.

BERGVALL, Daniel: Joint Meeting On Public-Private Partnerships -The Future Of PPP, Sweden 2008, s. 9,

https://www.oecd.org/mena/governance/41752711.pdf

167

BİLGE, Necip: Borçlar Hukuku Özel Hukuk Münasebetleri, Ankara 1962.

BOARDMAN, Anthony E. / POSCHMANN, Finn / VINING Aidan R.: “North American Infrastructure P3s: Examples and Lessons

Learned”, The Challenge of Public-Private Partnerships: Learning from

International Experience, Cheltenham & Massachusetts 2005, s. 162-

190.

BOZ, Selman Sacit: “Kamu Özel İşbiliği (PPP) Modeli”, İnönü

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4., Ankara 2013, s. 277-332

BRACONNIER, Stéphane: “L'indemnisation des préjudices nés

de la rupture anticipée d'un contrat public d'affaires pour motif d'intérêt

général”, AJDA, No: 37, 2009, s. 2035-2043,

BUDAUS, Dietrich / EICHORN, Peter: Public Private Partnership, Neue Formen öffentlicher Aufgabenerfüllung, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1997.

BUTTON, Maurice: A Pratctical Guide to PPP in Europe, Londra

2006.

CARMONA, Jose: “Stimulus packages, PPP could spearhead

construction industry’s recovery”, Caribbean Business, Porto Riko

2009.

CEE Bankwatch Network: Never Mind The Balance Sheet, The

Danger Posed By Public - Private Partnersihps, In Central And Eastern

Europe, Prag 2008.

COGHILL, Ken / WOODWARD, Dennis,: “Political Issues of

Public Private Partnerships”, The Challenge of Public-Private Partnerships: Learning from International Experience, Cheltenham & Massachusetts 2005, s. 81 – 94.

168

COLE, Stuart: Applied Transport Econımics: Policy, Manegemant

& Decision Making, London 2005.

CORNER, David: “The United Kingdom Private Finance Initiative: The Challenge of Allocating Risk”, OECD Journal on Budgeting,

Volume 5, 2006, s. 37 – 55.

COŞKUN, İsa:"Yap İşlet Devret / Yap İşlet Modelleri ve Yabancı

Sermaye", Yaklaşım Dergisi, Y.6, S.67, 1998.

CÖMERT, Faruk: "Yabancı Sermayenin Dünü, Bugünü ve Geleceği", Hazine Dergisi, S.12, 1998, s 1-25.

ÇAKIR, Mehmet Kadir: Kamu Özel İşbirliği Kavramı ve Yeni Bir

Model: Yap Kirala Devret, Ankara 2016.

ÇAL, Sedat: Türkiye‘de Kamu Hizmeti Ve İmtiyazın Dönüşüm

Öyküsü, Ankara 2008.

ÇAL, Sedat: “İmtiyaz ve Kamu Hizmeti Kavramlarına Analitik Bir

Yaklaşım Önerisi ve Bu Bağlamda Enerji Sektöründe Karşılaşılan Hukuki Sorunlara Getirilebilecek Çözüm Üzerine Denemeler”, Finans

Dünyası Dergisi, S.100, İstanbul 1998.

DELMON, Jeffrey: Understanding Options For Public-Private

Partnerships In Infrastructure Sorting Out The Forest From The Trees:

BOT, DBFO, DCMF, Concession, Lease…, 2010.

DELMON, Jeffrey: Private Sector Investment In Infrastructutr

Project Finance, BOT Projects ans Risk, Alphen aan den Rijn 2005.

DEMİRCİ, Zeki: Yap-İşlet-Devret ve Hidroelektrik Projeler, İstanbul 2000.

DOST, Süleyman: Yabancı Yatırım Uyuşmazlıkları ve ICSID Tahkimi, Isparta 2006.

DURAN, Lütfi: "Yap-İşlet-Devret", AÜSBF Dergisi, C. 46, S. 1,

Ankara, 1991, s 147-170.

169

EIC: EIC White Book on BOT/ PPP, Germany 2003.

EIB: he EIB’s Role in Public-Private Partnerships (PPPs), European Investment Bank, 2004, https://www.eib.org/attachments/thematic/eib_ppp_en.pdf

EKER, Ali Yıldırım: “Kamu Özel Sektör Ortaklıkları”, Bütçe

Dünyası Dergisi, 2007, C. 2, S. 25, s. 59 – 67.

EMEK, Uğur: Alt Yapıda Kamu Özel İşbirliği Yöntemleri, İstanbul 2010.

EU Comission: Green Paper On Public Private Partnerships and

Community Law On Public Contracts and Concessions, 2004.

EPEC: France: PPP Units and Related Institutional Framework,

2012.

ERBAŞ, Özgür / YAVUZ, Cavit Işık / İLHAN, Bayazıt: Soru ve

Yanıtlarla Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı, Ankara 2012.

ERDOĞDU, Seyhan: "Yap-İşlet Devret Modeli Özelleştirmenin

Kestirme Yolu", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, C.21, S.200, Ankara,

1997, s. 22-29.

ERSÖZ, Melis: Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Işığında Public

Private Partnership Uygulamaları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans

Tezi), TC Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

2010.

ERTEN, Rıfat: Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunun Türk Yabancılar Hukuku Sistemi İçindeki Yeri ve Rolü, Ankara 2005.

ESCAP: A Guidebook On Public-Private Partnership In Infrastructure, Bangkok 2011.

EVREN, Çınar Can: Kamu Özel İşbirlikleri, Ankara 2016.

170

GAFFEY, David W.: “Outsourcing Infrastructure: Expanding the

Use of Public-Private Partnerships in the United States”, Public Contract Law Journal, Vol. 39, 2010, s. 351-372.

GAO (United States General Accounting Office): Public-Private

Partnerships, Terms Related to Building and Facility Partnerships,

Washington 1999.

GARSSE, Steven van: “Public Private Partnerships, Concessions

and Public Procurement Law”, 3rd International Public Procurement

Conference Proceedings, 2008, s. 221-240.

GEDDES, Richard R. / WAGNER, Benjamin L.: Why Do US

States Adopt Public – Private – Partnership Enabling Legislation,http://www.ub.edu/graap/Final%20Papers%20PDF/Geddes%20Wagner.pdf

GENÇOĞLU, Şerife: Türk İdare Hukukunda Yap İşlet Devret Modeli (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008.

GÖKTÜRK, Serhan: Bir Kamu Özel İşbirliği Modeli Olarak Yap

– Kirala – Devret Sözleşmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),

Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2019.

GÖKYURT, Fatih: İdare Hukuku Bakımından Kamu Özel İşbirliği Sözleşmeleri, Ankara 2018.

GÖZLER, Kemal / KAPLAN, Gürsel: İdare Hukuku Dersleri,

Bursa 2012.

GRIMSEY, Darrin / LEWIS Mervyn: “Developing a Framework

for Procurement Options Analysis”, Policy, Finance & Management for

Public Private Partnerships, New York 2009, s. 398 – 413.

GROMITSARIS, Athanasios: “Where is the Public Law Element

in Public Sector Contracts? : A Comparison of the British, French and

171

German Points of View”, The Public Private Law Divide: Potential for

Transformation?, Londra 2009, s. 245 – 283.

GÜNEŞ, Ahmet M.: "Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Yeni

Bir Yöntem Kamu Özel Ortaklığı", Güncel Hukuk Dergisi, 2009, s. 58-

62.

GÜNEŞ, Cengiz: Tüm Yönleriyle Enerji ve Altyapı Yatırım Modelleri Uygulamaları ve Mevzuatı, Ankara 2002.

GÜRKAN, Mehmet Fatih: Kamu Özel Ortaklığı, Ankara 2014.

GÜZELSARI, Selime: “Kamu Özel Sektör Ortaklığı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yayın No: 598,

2009, s.43–77.

HARTMANN, David: “Public Private Partnerships in France -The

Principles and the Legal and Policy Frameworks”, European Public Private Partnership Law Review, Vol. 1, Issue:1, 2006, s. 36-42.

HALL, David / DE LA MOTTE, Robin / DAVIES, Steve: “Terminology of Public-Private Partnerships (PPPs)”, Working Paper of

Public Services International Research Unit, 2003,

https://www.epsu.org/article/terminology-public-private-partnershipsppp, (Erişim Tarihi: 15.05.2021).

House of Commons Treasury Committee: Private Finance Initiative, Seventeenth Report of Session 2010 – 2012, https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/1146.pdf,

(Erişim Tarihi: 14.05.2021).

HM Treasury: A New Approach To Public Private Partnerships,

2013 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211518/pf2_public_sector_equity_consultation.pdf (Erişim Tarihi: 10.05.2021).

172

HM Treasury: PFI - Meeting The Investment Challenge, 2003

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm-treasury.gov.uk/media/F/7/PFI_604a.pdf (Erişim Tarihi: 10.05.2021).

HM Treasury: Value For Money Assessment Guidance, London

2006 (Value For Money).

IMF: Public-Private Partnerships Government Guarantees and Fiscal Risk, Washington 2006.

International PPP Platform Turkey: Açılış Töreni Konuşma Metinleri, İstanbul 2008.

İMRE, Erol: Türkiye’de Yap İşlet Devret Modeli Yasal Çatısı Uygulaması, Yüksek Denetleme Kurulu, 2001https://archive.is/V8av1

(Erişim Tarihi: 27.5.2021).

İNSEL, Ahmet: Neo - Liberalizm Hegemonyanın Yeni Dili, İstanbul 2011.

JALE, Ece Nur: “Denizcilik Sektörünün Özelleştirilmesi”,

https://www.denizhaber.com/denizcilik-sektoru-ve-ozellestirme-makale,30.html (Eşirim Tarihi: 20.04.2021).

JAMIL, Sarah: The Miscellaneous Desirability of Public-Private

Partnerships and an Approach to Design an Appropriate Constitution,

https://www.wipo.uni-freiburg.de/dateien/tagungen/reformen/the_miscellaneous_desirability_of_public.pd, (Erişim Tarihi: 11.05.2021),

2008.

JEFFERIES, Marcus / GAMESON, Rod / ROWLINSON,

Steve: "Critical Success Factors of The BOOT Procurement System;

Reflections From The Stadium Australia Case Study", Engineering

Construction Architectural and Management, 9/4, 2002, s. 352-361.

173

JOYNER, Kate: “Dynamics Evolution in Public-Private Partnerships, The Role of Key Actors in Managing Multiple Stakeholders”, Managerial Law, Volume 49, 2007, s. 205 – 217.

Kalkınma Bakanlığı: Dünyada ve Türkiye'de Kamu Özel İşbirliği

Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler, 2017

KALÇA, Adem: “Yap İşlet Devret (YİD) Modeli ve Türkiye Uygulamaları”, Banka ve Ekonomi Yorumları Dergisi, Y. 35, S.5, 1998, s.

3 – 27.

KAPLAN, İbrahim: “Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet Finans Modelleri ve Yatırım Sözleşmeleri", BATİDER, C. 19, S.4, Aralık 1998,

s. 9-42.

KARACA, Yüksel: “Yap İşlet Devret Modeli", Yaklaşım Dergisi,

S.34, 1995, S. 57-64.

KARAGÖZ, Dilek: Sağlık Sektöründe Kamu Özel İşbirliği Sözleşmeleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2019.

KARAHANOĞULLARI, Onur: “Kamu Hizmetleri Piyasa İlişkisinde Dördüncü Tip: Eksik İmtiyaz (Kamu- Özel Ortaklığı)", Ankara

Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 66, Ankara 2011, sf. 177-215.

KARAHANOĞULLARI, Yiğit: “Kamu Özel Ortaklığı Modelinin

Mali Değerlendirmesi”, AÜSBFD, C. 67, S. 2, 2002, 195 – 225.

KARASU, Koray: "Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde KamuÖzel Ortaklığı", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 66, Ankara

2011, sf. 217-262 (Sağlık).

KARASU, Koray: “Yeni Kamusal‟ Örgütler: Kamu Yararı Şirketleri”, AÜSBFD, C. 64, S. 3, s. 117 – 147.

KARTAL, Bilal: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ankara 1993.

174

KERR, M. Thomas: "Supplying Water Infrastructure to Developing Countries via Private Sector Project Financing", (Cite as: 8 Geo

Int'l Envtl.L.Rev.91), Georgotown International Enviromental Law Review, V.8, 1995, s. 91 – 108.

KERSCHBAUMER, Katja: “Public Private Partnerships In Eastern Europe: Case Studies From Lithuania Republika Srpska And Albina”, Eurohealth, Volume 13, London 2007.

KEŞLİ, Ahmet Teyit: Kamu Özel Sektör İşbirliği PPP Projelerinin

Hukuki Rejimi (Yayımlanmış Doktora Tezi), TC Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2016.

KOCAĞA, Köksal: Türk Özel Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi, Ankara 1999.

KOENIG Christian / WETZEL, Julia: “The Relevance Of EC

State Aid Control For PPP Infrastructure Funding”, (EPPL) European

Procurement and Public Private Partnership Law Review, Berlin 2007,

s. 5-11.

KUBİLAY, İlkay Sanem: Kamu Özel İşbirliği Projelerinde Üst

Hakkı Şehir Hastanesi Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2019.

KUMARASWAMY, Moham / ZHANG, Xue Qing: "Govermental Role in BOT-led Infrastructure Development", International Journal

Project Management, 2001, s. 195-205.

KUNTALP, Erden: Finansal Kiralama Kanununa Göre Finansal

Kiralama (Leasing) Tanımı ve Hükümleri, Ankara 1988.

KUNTALP, Erden: Karışık Muhtevalı Akit, Ankara 1971, (Kuntalp II).

KURU, Baki: Hukuk Mahkemeleri Usulü, İstanbul 1991.

KURU, Baki: Hukuk Mahkemeleri Usulü El Kitabı, İstanbul, 1995.

175

LINDER, Stephen H.: “Coming to Terms With the Public-Private Partnership: A Grammar of Multiple Meanings”, The American

Behavioral Scientist, 43/1, 1999, 35-51.

MAUEL, John G.: "Commo Contractural Risk Allocations in International Power Projects", Columbia Business Law Review, V. 37, s.

37 – 59.

MINOGUE, Martin: “Changing the State: Concepts and Practice

in the Reform of Public Sector”, Beyond the New Public, 1998, s.17–

37.

MORRISON, Neil: "Project Finance in The United Kingdom", International Banking and Financial Law, 1996.

NASSAR, Nagla: "Project Finance, Public Utulities, and Public

Concerns; A Practitioner’s Perspective”, Fordham International Law

Journal, V 23, Issue 6, 1999, 60 – 85.

NOMER, Ergin / EKŞİ, Nuray / ÖZTEKİN, Günseli: Milletlerarası Tahkim, İstanbul 2003

OECD: Public-Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and

Value for Money,Paris 2008.

OĞUZMAN, M. Kemal / ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku Dersleri Genel Hükümler, İstanbul 2005.

OKTAY, Saibe: “İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve

Boşluklarının Tamamlanması”, İHFM, C. 9, 1996, s.264-295.

ÖNDER, Tekin M.: Özelleştirme Uygulamalarına ilişkin Anayasa

Mahkemesi ve Danıştay Kararları, Ankara 2006.

ÖZBEK, Taner: Türkiye’de ve Dünya’da Özelleştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans

Tezi), Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir 2006.

176

ÖZER, Kadir: Yap İşlet Devret Modeli ve Türkiye Uygulamaları”,

Ziraat Mühendisliği Dergisi, S. 358, s. 30-35.

ÖZSUNAY, Ergun: “Uluslarası Ticari Tahkimde Hakem Kararları”, Uluslarası Uyuşmazlıklarda Kurumsal Tahkimin Güncel Sorunları, İstanbul 2004, s. 147-188.

ÖZTÜRK, Neva Övünç: ICSID Tahkiminde Esasa Uygulanacak

Hukuk(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000.

ÖZYÖRÜK, Mukbil: İdare Hukuku Ders Notları, Ankara 1972-

1973.

PEKGÜÇLÜ KARABULUT, Güzin: Türk Özel Hukukunda Yap

İşlet Devret (YİD) Sözleşmesi, Ankara 2007

PİLETİC, Jana Habian: "The Public-Private Partnership Act of

the Repubic of Slovenia”, European Public Private Partnership Law Review, Vol. 3, 2008, s. 171 – 174.

PİRLER, Orhan: Yerel Yönetimler ve Yap-İşlet-Devret Modeli",

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, S.1, Ankara 1995, s. 47-60.

POLATKAN, Vahit: Yap İşlet Devret, Ankara, 1997.

POLATKAN, Vahit: Yap-İşlet-Devret Modeli ile Ulusal ve Uluslararası Tahkim, Ankara 2000.

POLLITT, Michael: “Learning from UK Private Finance Initiative

Experience”, The Challenge of Public-Private Partnerships: Learning

from International Experience, Massachusetts 2005, s. 207 – 230.

PPIAF: Public-Private Partnerships, Reference Guide, Washington

2012 (Guide).

PPIAF: Toolkit for Public - Private Partnerships in Roads &

Highways, Module 1: Overview & Diagnosis, 2009,

177

https://ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/highwaystoolkit/1/index.html, (Erişim Tarihi: 25.05.2021), s. 30.

RICS: The Future of Private Finance Initiative And Public Private

Partnership, Research Report, Birleşik Krallık 2011.

SARISU, Ayhan: Kamu & Özel İşbirlikleri (Public Private Partnership-PPP), Ankara, 2009.

SEZER, Yasin: “Kamu Hizmetlerinin Görülmesinde Yap İşlet

Devret Modeli” (Yayımlanmamış Doktora Tezi), TC Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul, 2000.

Simmons - Simmons & Grup Law Office: İngiltere ve Galler PPP

Hukuku ve Sözleşmeleri / England and Wales PPP Law & Contracts ,

London & İstanbul, 2008.

SİRMEN, Lale: “Sözleşme Hukuku Açısından Yap İşlet Devret

Modeli”, Yap İşlet Devret Modelinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan

Sorunlar ve Öneriler Sempozyumu, Ankara, 1996, s. 11-17.

SOZZI J., Christopher: "Project Finance and Facilitating Telecommunications Infrastructure, Develeopment in Newly–Industrializing Countries", Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, V. 12, Issue 2, 1996, s. 436-487.

STEWART - SMITH, Martin: "Private Financing and Infrastructure Provision in Emerging Markets", Law and Policy in International

Business, 1995, s. 987–1011.

ŞAHİN, Mehmet / UYSAL, Özge: “Kamu Maliyesine Etkileri

Açısından Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Üzerine Bir Değerlendirme”,

Maliye Dergisi, 2012, S. 162, Ankara 2012, s. 155 – 174 (Değerlendirme).

ŞAHİN, Mehmet / UYSAL, Özge: Kamu Ekonomisi Perspektifinden Kamu - Özel Sektör Ortaklıkları, Bursa 2008.

178

ŞANLI, Cemal: Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve

Uyusmazlıkların Çözüm Yolları, İstanbul 2016.

ŞENYÜZ, Doğan: Borçlar Hukukuna Göre Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi ve Tarafların Vergiler Karşısındaki Durumu, Ankara 1996.

TALUS, Kim: "Enerji'de Kamu Özel Ortaklığı Avrupa'da Kamu

Hizmeti İmtiyazlarının ve İdari İşlemlerinin Sonlandırılması ", Çev.

CANTÜRK Gözde, TBB Dergisi , S. 84, 2009, s. 347 – 374.

TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri,

4.Bası, C.I/1, Ankara 1985.

TANDOĞAN, Haluk: "Arsa Üzerine İnşaat Sözleşmelerinde İşi

Tamamlamadan Bırakan Müteahhidin Yapılan Kısımla Orantılı Ücret

Alması Sorunu Üzerine Görüşler", BATİDER, C.11, 1981, s. 1-49.

TC Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Dünyada

ve Türkiye’de Kamu- Özel İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler

Raporu, 2018.

The Canadian Council for Public-Private Partnerships: PublicPrivate Partnerships: A Guide for Municipalities, Kanada 2011.

TIONG, Robert L.K.,: "Risk and Guarantees in BOT Tender", Journal of Construction Engineering and Management, V.21, s. 183-188

TIONG, Robert L.K. / ALUM, Jahidul: Final Negotiation in

Competitive BOT Tender", Journal of Construction Engineering and

Management, V.123, Issue 1, 1997, s. 83 – 94.

TORRES, Laurdes / PİNA, Vicente / ACERETE, Basilio: "Public-Private Partnerships in Spanish Local Governments", Europen Business Organization Law Review 4, 2003, s. 429 -452.

TUYGUN, Salih: ICSID Tahkimine İlişkin Hakem Kararlarının

İcra Edilmesi, İzmir 2007.

179

Türk Tabipler Birliği: "Dünyada Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı:

Kavram ve Değişimler", Sağlık Alanında Kamu Özel Ortaklığı Sempozyumu, Ankara 2011, s. 13 – 29.

Türkiye Bilişim Derneği: Kamu Özel Sektör İşbirliği Çerçevesinde BT Alım Yöntemleri Nihai Rapor, 2011,

https://eski.tbd.org.tr/usr_img/cd/kamubib17/raporlarPDF/RP3-

2011.pdf, (Erişim Tarihi: 20.05.2021).

TÜSİAD: 1980 Sonrası Ekonomide Kamu-Özel Sektör Dengesi

TÜSİAD Raporu, İstanbul 1988.

UĞUR, Oktay: Yap-İşlet-Devret Girişim Modelinin Hukuksal ve

Ekonomik - Mali Etkileri”, 1993 yılı Hesap Uzmanları Kurulu Konferansları IV, Ankara 1993.

UNECE: Guidelines on Private Public Partnerships for Infrastructure Development, New York 2000.

UNCITRAL: Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects, New York 2001.

URYAN, Yıldırım / KAPTI, Alican: "Güvenlik Hizmetlerinde

Devlet-Özel Sektör İşbirliği: Metodoloji ve Kriterler ", Polis Bilimleri

Dergisi , C. 13, 2011, s. 155-178.

US House of Representatives Committee on Ways ans Means

Subcommittee on Select Revenur Measures: Hearing ont The Use of

Tax – Preferred Bond Financing, Washington 2006.

UYSAL, Yusuf: “Yerel Yönetimlerde Kamu Özel İşbirliği (KÖİ)

Uygulamalarının İki Yönü: Avantajlar ve Dezavantajlar”, Kent Kültürü

ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, C. 10, S. 2, 2017, s. 169 – 199.

VAN de VYVER, Pierre / REFALO, Marie: “Extending the

Scope of Public-Private Partnerships in France”, European Public Private Partnership Law Review, Vol. 4, Issue: 1, 2009, 42 – 48.

180

YALÇIN, Bilge: Karşılaştırmalı Hukukta Kamu Özel Sektör İşbirliği Uygulamaları – Türkiye‘de Yapılacak Hukuki Düzenlemelere İlişkin Öneriler, (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi), Ankara 2008. (Hukuki

Düzenlemeler)

YALÇIN, Fatma Ceren: Kamu Özel İşbirlikleri (Yayımlanmamış

Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

2014.

YERLİKAYA, Gökhan Kürşat: Yap İşlet Devret Modeli Hukuki

Mahiyeti ve Vergilendirme, Ankara 2002.

YESCOMBE, E. R.: Public-Private Partnerships, Elsevier 2007.

YILDIRIM, Turan: “Kamu Hizmeti ve Kar Amacı”, Hukuk-Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Ankara

2001.

YILDIZ, Emine Merve: “KÖİ Modelinin Uygulanmasında Uyuşmazlıkların Çözümü Yöntemlerinin Analizi”, Teoriden Uygulamaya

Türkiye Kamu Özel İşbirlikleri, Ankara, 2019, s. 295, 327.

YILMAZ, Osman: Yap İşlet Devret Modeli Ve Türkiye Uygulaması, (Yayımlanmış DPT Uzmanlık Tezi), Ankara 1999.

YILMAZ, Ferimah Yusufi / GÜLTEKİN KARAKAŞ, Derya:

"Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı'nın Yapısal/Konjonktürel ve Türkiye'ye

Özgü Nedenleri ", Sağlık Alanında Kamu Özel Ortaklığı Sempozyumu,

Ankara 2011, s. 29 – 84.

WB-PPIAF: Public-Private Partnerships: Reference Guide Version

3.0, Washington 2017.

WISS, Marcia / FARİA, Teresa Maurea: "Public-Private Partnerships in Latin Amerika: Govermental Salvation or Deception?”, Business Law International, Vol. 8, 2007, 186 – 206.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.