Son Değişiklerle Birlikte / Açıklamalı - İçtihatlı

Kamulaştırma Kamulaştırmasız El Atma ve İmar Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Erdoğan BUYURGAN - Emel KARABAĞ
ISBN: 9786050507911
276,25 TL 325,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erdoğan BUYURGAN, Emel KARABAĞ
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1705
Baskı Niteliği Güncellenmiş ve Genişletilmiş

Kitabımız 01.02.2021 tarihi itibariyle Kamulaştırma Kanunu ve ilgili kanunlarda yapılan değişikliklerin tamamı ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararları, Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararları ve Yargıtay 5. Hukuk Dairesi kararlarını kapsamaktadır.

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları ile kamulaştırmasız el atma davalarına ilişkin kitaba alınan içtihatlar değer biçme yöntemi bakımından her iki dava türünde de geçerlidir. 

Kitabımızın ilk baskısı bir yıldan daha kısa bir süre içerisinde tükenmiş olup, bu süre zarfında 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda 7251 sayılı yasa ile değişiklikler yapılmış, Anayasa Mahkemesi tarafından Kamulaştırma Kanunundaki birtakım maddeler de iptal edilmiştir. Kitabımızda bu hususlara ilişkin değişikliklere özellikle yer verilerek, diğer kanunlarda yapılan değişiklikler ve bu değişikliklere paralel olarak Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin  güncel kararlarına da yer verilmiştir.

Gösterdikleri ilgiden dolayı tüm hukukçu dostlarımıza ve bu kitabın oluşumundaki hukuki katkıları nedeniyle Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin sayın Başkan, üye ve tetkik hakimlerine, yazım ve derleme aşamasındaki katkıları için Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Yazı İşleri Müdürü ve personeline teşekkür ederiz.


İÇİNDEKİLER

2. BASKIYA ÖNSÖZ 9

1. BASKIYA ÖNSÖZ 11

İÇİNDEKİLER 13

KAMULAŞTIRMA KANUNU 37

 AÇIKLAMALI * GEREKÇELİ * 

KAMULAŞTIRMA KANUNU

BİRİNCİ KISIM Genel hükümler 69

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve tanımlar 69

AMAÇ VE KAPSAM Md. 1 69

Gerekçesi 69

Açıklaması 70

Kamulaştırmanın Konusu 70

a- Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar: 70

b- Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin  mülkiyetinde bulunan kaynaklar: 71

1- 6326 sayılı Petrol Kanunu (Yürürlük tarihi: 16/3/1954) 72

2- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (Yürürlük tarihi 20.12.2013) 73

3- 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit geçişine dair Kanun (Yürürlük tarihi 29.06.2000) 74

4- 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Yürürlük tarihi 02.05.2001) 75

5- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Yürürlük tarihi 30.03.2013) 75

Dağıtım faaliyeti 75

Halen Dağıtım Yetkisine Sahip Elektrik Dağıtım Tüzel Kişileri ve Bağlı Olduğu İller : 80

6- 3213 sayılı Maden Kanunu (Yürürlük tarihi 15.06.1985) 81

7- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 

(Yürürlük tarihi 12.04.2000) 81

TANIMLAR Md. 2 85

Gerekçesi 85

Açıklaması 86

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre  Kamu İdareleri 87

Özel Bütçeli İdareler 88

A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri 88

B) Özel Bütçeli Diğer İdareler 92

Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar 93

Sosyal Güvenlik Kurumları 94

Kamulaştırma Kanununun 2. Maddesine İlişkin Kararlar 94

İKİNCİ BÖLÜM 

KAMULAŞTIRMANIN OLUŞTURULMASI

KAMULAŞTIRMA ŞARTLARI Md. 3 96

Gerekçesi 96

Açıklaması 97

Kamulaştırma Kanununun 3. Maddesine İlişkin  Kararlar 98

İRTİFAK HAKKI KURULMASI Md. 4 101

Gerekçesi 101

Açıklaması 101

İrtifak Hakkı Kavramı 102

Kamulaştırma Yapılmasını Gerektirmeyen İrtifak Tesisleri 103

Kamulaştırma Kanununun 4. Maddesine İlişkin Kararlar 104

KAMU YARARI KARARI VERECEK MERCİLER Md. 5 107

Gerekçesi 107

Açıklaması 108

Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesine İlişkin Kararlar 109

ONAY MERCİİ Md. 6 112

Gerekçesi 112

Açıklaması 113

Onay Mercii 113

Onaylanması Gerekmeyen Kamu Yararı Kararları 113

Kamulaştırma Kanununun 6. Maddesine İlişkin Kararlar 114

KAMULAŞTIRMADA ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER VE 

İDARİ ŞERH Md. 7 116

Gerekçesi 116

4650 sayılı kanun ile yapılan değişikliğin gerekçesi; 117

7. Madde Açıklaması 117

Kamulaştırmada Önce Yapılacak İşlemler ve İdari Şerh 117

Kamulaştırmada Önce İdarece Yapılacak İşlemler 117

Kamulaştırmanın tapu siciline şerh edilmesi 118

Kamulaştırma şerhinin süresi 118

Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine İlişkin Kararlar 119

SATIN ALMA USULÜ Md. 8 125

Gerekçesi 126

Açıklaması 126

SATIN ALMA USULÜ İLE 

KAMULAŞTIRMANIN ŞARTLARI

1- Kamulaştırılan taşınmazın tapuda kayıtlı olması şartı 127

2- Kamulaştırmada satın alma usulünün öncelikli olarak uygulanması 

gerektiği şartı 127

3- Kamulaştırmayı Yapacak İdare Bünyesinde Kıymet Takdir Komisyonu 

ve Uzlaşma Komisyonu  Kurulması Şartı 129

Taşınmaz Malikinin Anlaşma İsteği İle İdareye Başvurusu Üzerine Yapılacak İşlemler; 130

8. madde uyarınca düzenlenen anlaşma tutanağının sonuçları: 131

6745 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik öncesi için anlaşma tutanağının sonuçları: 131

Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesine İlişkin Kararlar 132

KADASTRO GÖRMEMİŞ YERLERDE TESPİT İŞLEMİ Md. 9 145

Gerekçesi; 145

Açıklaması 145

Kadastro Görmemiş Yerlerde Tespit İşlemi 145

İKİNCİ KISIM 

Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti, 

İdare Adına Tescil ve Bedelin Tespiti Esasları,  

Dava Hakkı ve Bilirkişiler

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve  

İdare Adına Tescil,Bedelin Tespiti Esasları

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ VE TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ Md. 10 147

Gerekçesi; 151

Açıklaması 152

Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili 152

Genel Bilgi 152

Yetkili ve Görevli Mahkeme: 158

Davanın tarafları 159

Yargılama Usulü 159

Davanın  Açılması: 160

Davanın  Açılması İle Mahkeme Tarafından Yapılacak İşlemler 161

Mahkemece takdir edilen bedelin bankaya yatırılması usulü 162

Mahkemece Verilecek Tescil Kararı 164

Fazla Ödenen Kamulaştırma Parasının İadesi 164

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Davalarında Faiz 165

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili İçin  Açılan Davalarda, Harç, Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri 166

Anayasa Mahkemesi Kararı 174

Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine İlişkin Kararlar 182

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ESASLARI Md. 11 235

Gerekçesi 236

Açıklaması 236

Bilirkişi Raporunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler 236

ARAZİLERE DEĞER BİÇME YÖNTEMİ

Arazi Kavramı 238

Arazilere Değer Biçme Yöntemi 238

Kapitalizasyon Faizi 239

Tarım Arazisine Değer Biçme Yöntemine İlişkin  Örnek: 240

Tarım Arazisi Üzerinde Bulunan Ağaçlara Değer Biçme Yöntemi 240

ARAZİ İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ

ÖRNEK 1: 241

ÖRNEK 2: 247

ÖRNEK 3: 247

ARSALARA DEĞER BİÇME YÖNTEMİ

Arsa Kavramı 261

Bakanlar Kurulunun 28.02.1983 Gün 1983/6122 sayılı Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkında Kararı: 262

İmar parseli: 262

Kadastral parsel: 263

Arsalara Değer Biçilirken Dikkat Edilecek Hususlar: 263

Özel Amaçlı Alım Satımlar 263

En iyi Emsal satışlar: (Kural olarak) 264

Düzenleme Ortaklık payı: 264

Emsal Karşılaştırmasında Düzenleme Ortaklık Payı Uygulaması 267

Emsal İncelemesinde Taşınmaz ve Emsalin Vergi Değerlerinin Karşılaştırılması 267

Arsa Değerlendirmesinde Emsallerin Taşınmazla Karşılaştırılması 268

ARSA İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ

ÖRNEK 1: 272

ÖRNEK 2: 278

ÖRNEK 3: 285

ÖRNEK 4: 291

YAPILARA DEĞER BİÇME YÖNTEMİ

Giriş 297

Yapı ve Bina Kavramı 297

Yapı ve Binaların Değerlendirme Esasları 298

Yapılarda Enkaz Bedeli 299

Başkası Adına Tapulu, Sahipsiz ve/veya Zilyedi Tarafından İktisap Edilmemiş Taşınmazlar Üzerindeki Yapıların Bedeli 299

Kat Mülkiyetli Yapılara Değer Biçme Yöntemi 300

Değirmene değer biçme yöntemi : 301

Akaryakıt istasyonuna değer biçme yöntemi: 301

Maden, taş-kum ocağına değer biçme yöntemi: 302

Dalyan ve Voli Yerlerine Değer Biçme Yöntemi: 302

YAPI İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ

ÖRNEK 1: 304

İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI

Daimi İrtifak Hakkı Karşılığı Kavramı 316

İrtifak Hesaplamasında Dikkat Edilecek Hususlar 317

Enerji Nakil Hattının Kaldırılması Halinde Taşınmazın Tapu Kaydındaki İrtifak Hakkı Şerhinin Terkini 317

Arazilerde İrtifak Hakkı Hesabı 318

Örnek Çalışma: 319

İRTİFAK İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ

ÖRNEK 1: 320

ÖRNEK 2: 328

ARAZİ İLE İLGİLİ KARARLAR 334

AĞAÇ İLE İLGİLİ KARARLAR 373

ARSA İLE İLGİLİ KARARLAR 400

YAPI İLE İLGİLİ KARARLAR 484

İRTİFAK KAMULAŞTIRMASINA İLİŞKİN KARARLAR 505

KISMEN KAMULAŞTIRMA Md. 12 515

Gerekçesi 516

Açıklaması 517

Kamulaştırmadan Artan Kısımda Değer Azalışı 519

Kamulaştırmadan Artan Kısımda Değer Artışı Olması 519

Kısmi Kamulaştırmada Artan Bölümün İşe Yaramaz Hale Gelmesi 521

Baraj İnşaası İçin Yapılan Kamulaştırmalar Sonunda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Olan Taşınmazlar 521

Paylı Mülkiyette Rızai Taksim Yapılması Halinde Bedel Takdiri 522

Görevli Ve Yetkili Mahkeme 522

Kamulaştırma Kanununun 12. Maddesine İlişkin Kararlar 523

İKİNCİ BÖLÜM 

DAVA HAKKI VE BİLİRKİŞİLER

TEBLİGAT Md. 13 578

Gerekçesi 579

Açıklaması 580

Kamulaştırma Kanununun 13. Maddesi Uyarınca Tebligat Yapılması Gereken Durumular 580

Kamulaştırma Kanununun 13. Maddesi Uyarınca Yapılacak Tebligat 

Usulü 581

Köy Yararına Kamulaştırmalarda Yapılacak Olan Tebligat 581

Kamulaştırma İşleminin İlanen Tebliğ Edilmesi 582

Kamulaştırma Kanununun 13. Maddesine İlişkin Kararlar 583

DAVA HAKKI Md. 14 594

Gerekçesi 595

Açıklaması 596

Dava Hakkının Kullanılması 596

Açılabilecek Davalar: 597

İdari Yargıda Taşınmaz Maliklerinin İptal Davası Açması 597

Adli Yargıda Taşınmaz Maliklerinin Maddi Hatalara Karşı Düzeltim Davası Açması 597

İdarenin Maddi Hatalara Karşı Düzeltim Davası Açma Hakkı 598

Maddi Hata İstemli Dava Açılmasının Sonuçları: 598

İştirak Halinde veya Müşterek Mülkiyette Dava Hakkı 599

Husumet 599

Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesine İlişkin Kararlar 600

BİLİRKİŞİLER Md. 15 618

Açıklaması 623

Bilirkişilik Kavramı 623

Kamulaştırma Kanununun 15. Maddesi Uyarınca Bilirkişilik 624

Kamulaştırma Bilirkişilerinin Görev Alacakları Davalar 624

Bilirkişi Kurulunun Oluşumu 624

Bilirkişi Kurulunun Görevi 625

Bilirkişi Raporunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler 625

BİLİRKİŞİLİK KANUNU 627

BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ 639

Kamulaştırma Kanununun 15. Maddesine İlişkin Kararlar 671

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Aynın İhtilaflı Bulanması Tescil ve  

Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malın Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Zilyedin Hakları

BİRİNCİ BÖLÜM 

Elkoyma

ACİL İŞLERDE EL KOYMA VE TESCİL Md. 16 681

Gerekçesi 682

Açıklaması 682

Acele El Koyma ve Tescil 682

Mülga 16. Maddeye Göre Tescil Kararı Verilmesinin Koşulları 683

16. Maddeye Göre Tescil İstemi 684

Görevli ve Yetkili Mahkeme 684

Mahkemenin Görevi 684

Tescil Kararının Sonuçları 684

Acele El Koymada Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri 685

Kamulaştırma Kanununun 16. Maddesine İlişkin Kararlar 686


İKİNCİ BÖLÜM 

Aynın İhtilaflı Olması ve Tescil 

TAPULU TAŞINMAZ MALLARDA TESCİL MD. 17 698

Gerekçesi 698

Açıklaması 699

17. Maddeye Göre Tescil Koşulları 699

17. Maddeye göre Tescil İstemi 700

Görevli ve Yetkili Mahkeme 700

Mahkemenin Görevi 700

Tescil Kararının Sonuçları 701

Tescil Davasında Vekalet Ücreti 702

Kamulaştırma Kanununun 17. Maddesine İlişkin Kararlar 702

AYNIN İHTİLAFLI BULUNMASI Md. 18 712

Gerekçesi 713

Açıklaması 714

Aynın İhtilaflı Bulunması 714

Kamulaştırılacak Taşınmazın Aynının İhtilaflı Bulunması Halinde İdarenin Yapacakları 714

Kamulaştırılacak Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olması Halinde Mahkemenin Yapacakları 714

Kamulaştırma Kanununun 18. Maddesine İlişkin Kararlar 716

TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN TESCİLİ VE ZİLYEDİN HAKLARI Md. 19 732

Gerekçesi 733

Açıklaması 734

İdarenin Yapacakları 734

Mahkemenin Yapacakları 735

İstihkak Davası 736

Bina ve Ağaçların Değerinin Hesaplanması 736

Asgari Levazım Bedeli Nedir 737

Kamulaştırma Kanununun 19. Maddesine İlişkin Kararlar 738

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kamulaştırmada Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma

BİRİNCİ BÖLÜM 

Boşaltma

TAŞINMAZ MALIN BOŞALTILMASI Md. 20 755

Gerekçesi 756

Açıklaması 757

Kamulaştırılan Taşınmazın Boşaltılmasına İlişkin Koşullar 757

Kamulaştırılan Taşınmazın Boşaltılması ile İlgili Olarak Taraflara Getirilen Kısıtlama, Hak ve Yükümlülükler 757

Ekili Arazinin Boşaltılması 758

İKİNCİ BÖLÜM 

KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME VE GERİ ALMA

İDARENİN TEK TARAFLI VAZGEÇMESİ Md. 21 759

Gerekçesi 759

Açıklaması 759

İdarenin Kamulaştırmadan Tek Taraflı Olarak Vazgeçmesi Kavramı 759

İdarenin Kamulaştırmadan TekTaraflı Olarak Vazgeçmesinin Koşulları 760

1- Kamulaştırmanın Adli ve İdari Yönden Kesinleşmemiş 

Olması Koşulu 760

2- Kamulaştırmadan Vazgeçme Kararının, Kamulaştırma Kararı Veren 

ve Onaylayan Yetkili Merci Tarafından Alınmış Olması Koşulu 760

İdarenin Kamulaştırmadan Tek Taraflı Olarak Vazgeçmesinin Sonuçları 761

Kamulaştırma Kanununun 21. Maddesine İlişkin Kararlar 763

VAZGEÇME, İADE VE DEVİR Md. 22 772

Gerekçesi 773

Açıklaması 773

Kamulaştırmanın Kesinleşmesinden Sonra Tarafların Anlaşmasıyla Vazgeçmenin Koşulları 774

1- Kamulaştırma İşleminin ve Kamulaştırma Bedelinin Kesinleşmesi 774

2- Kamulaştırılan Taşınmazın Kamu Hizmetine Özgülenmesine Gereksinim Kalmaması 775

Kamulaştırma Yapan İdarenin 22. Maddeden Kaynaklanan 

Yükümlülükleri 775

Kamulaştırma Kanununun 22. Maddesi Uyarınca İdarenin İade Yükümlüğünün Koşulları 776

Kamulaştırılan Taşınmaz Malikinin Yükümlülükleri; 776

Madde Metninde 6552 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişikliklerden Kaynaklanan Kısıtlamalar; 777

Kamulaştırma Kanununun 22. Maddesine İlişkin Kararlar 779

MAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKI Md. 23 797

Gerekçesi 798

Açıklaması 798

Kamulaştırılan Taşınmazın Mal Sahibi Tarafından Geri Alınmasına 

İlişkin Koşullar 799

1- Kamulaştırma Bedelinin Kesinleşmiş Olması 799

2- Kamulaştırma Bedelinin Kesinleşmesinden İtibaren 5 Yıl Geçmiş Olması Koşulu 800

3- Taşınmazın Kamulaştırma Ya da Devir Amacına Uygun Hiç Bir 

İşlem veya Tesisat Yapılmayarak Olduğu Gibi Bırakılması 800

4- Kamulaştırmanın Kesinleşmesinden İtibaren Beş Yıllık Sürenin Dolmasından İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde 

Geri Alma Hakkının Kullanılması 801

Mal Sahibinin Geri Alma Hakkını Kullanamayacağı Durumlar 801

Kamulaştırılan Taşınmazın Eski Maliki Tarafından Geri Alma Hakkının Kullanılması 802

Harç ve Vekalet Ücreti 803

Kamulaştırma Kanununun 23. Maddesine İlişkin Kararlar 803

BEŞİNCİ KISIM 

Hasar, Doğacak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu ile ve Acele Kamulaştırma

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hasar

KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN DÜŞÜLEBİLECEK 

HASAR Md. 24 825

Gerekçesi 826

Açıklaması 826

Hasar Kavramının Tanımı 826

Kamulaştırma Bedelinden Düşülebilecek Hasar 826

Kamulaştırma Kanununun 24. Maddesinin Uygulanabilmesinin 

Koşulları 827

Kamulaştırma Kanununun 24. Maddesi Uyarınca Hasarın 

Hesaplanması 828

Kamulaştırma Kanununun 21, 22, 23 ve 24. Maddelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümündeki Görevli Yargı Yolu 828

İKİNCİ BÖLÜM 

Tebliğ ile Doğacak Haklar ve Borçlar

HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI VE MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇMESİ Md. 25 829

Gerekçesi 830

Açıklaması 830

Kamulaştırma İşleminin Mal Sahibi Yönünden Başlama Anı 831

Kamulaştırılan Taşınmazın Mülkiyetinin İdareye Geçmesi 831

a) Halen Yürürlükte Bulunan Kamulaştırma Kanununa Göre Mülkiyetinİdareye Geçmesi 831

b) Kamulaştırma Kanununda 05/05/2001 Tarihinde 4650 Sayılı Kanun İleYapılan Değişikliklerden Önceki Düzenlemelere Göre Kamulaştırılan Taşınmazın Mülkiyetinin İdareye Geçmesi 832

Kamulaştırılan Taşınmazın İdare Adına Tescil Edilmesi Anına Kadar Malikin Yetkileri 834

Kamulaştırma Kanununun 25. Maddesine İlişkin Kararlar 836

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TRAMPA YOLU VE ACELE KAMULAŞTIRMA

TRAMPA YOLU İLE KAMULAŞTIRMA Md. 26 855

Gerekçesi 855

Açıklaması 856

Trampa Yolu İle Kamulaştırma Koşulları 856

1- Mal Sahibinin Trampayı Kabul Etmesi 856

2- Kamu Hizmetine Tahsis Edilmemiş Belli Bir Taşınmaz ile 

Değiştirme 856

3- Kamulaştırma Bedeli Yerine Verilecek Taşınmazın Değerinin 

İdarenin İhale Komisyonunca, İhale Komisyonu Yoksa Bu Amaçla Kuracağı Bir Komisyon Marifetiyle Tespit Edilmesi Koşulu 857

4- Trampa Edilecek Mal Bedelleri Arasındaki Farkın Taraflarca 

Nakit Olarak Karşılanması 857

5- İdarenin Vereceği Taşınmaz Mal Değerinin Kamulaştırma 

Bedelinin Yüzde Yüz Yirmisini Aşamaması 857

Kamulaştırma Kanununun 26. Maddesine İlişkin Kararlar 857

ACELE KAMULAŞTIRMA Md. 27 863

Gerekçesi; 864

27. Madde Açıklaması 864

Acele Kamulaştırma İşleminin Niteliği 864

Acele Kamulaştırmanın Uygulanabileceği Durumlar 865

Acele Kamulaştırma İstemi Halinde İdare ve Mahkemece Yapılacak İşlemler 866

Acele Kamulaştırma Kararının Kapsamı 867

Acele Kamulaştırma Kararının Sonuçları 867

Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesine İlişkin Kararlar 869

ALTINCI KISIM

BEDELSİZ KULLANMA, GİDERLERİN ÖDENMESİ VE İDARELER ARASINDA TAŞINMAZ MAL DEVRİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

BEDELSİZ KULLANMA VE GİDERLER

BEDELSİZ KULLANMA YETKİSİ Md. 28 882

Gerekçesi 883

Açıklaması 883

GİDERLERİN ÖDENMESİ Md. 29 884

Gerekçesi 884

Açıklaması 884

Kamulaştırma Kanununun 29. Maddesine İlişkin Kararlar 901

İKİNCİ BÖLÜM 

KAMU KURUMLARI VE TÜZELKİŞİLERİ ARASINDA  

TAŞINMAZ MAL DEVRİ

BİR İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALIN 

DİĞER İDAREYE DEVRİ Md. 30 914

Gerekçesi 916

Açıklaması 917

30. Maddenin Kapsamı ve Yapılacak İşlemin Niteliği 917

30. Maddeye Göre Devir Koşulları 917

Tarafların Devirde Anlaşmaları veya Danıştay İlgili Dairesi Tarafından Devir Kararı Verilmesinden Sonra Yapılacak İşlemler 918

Bedelin Belirlenmesi Aşamasında Mahkemece Yapılacak İşlemler 919

30. Madde Uyarınca Devrin Sonuçları 919

İçişleri Bakanlığının Güvenlik Gerekçesiyle İhtiyaç Duyduğu 

Taşınmazların Durum 919

Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesine İlişkin Kararlar 920

YEDİNCİ KISIM 

YASAK İŞLER VE CEZA HÜKÜMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

YASAK İŞLER

YASAK İŞLER VE EYLEMLER Md. 31 933

Gerekçesi 934

Açıklaması 935

Yasak İş ve Eylemlerin Yaptırımı 935

Kamulaştırma Kanununun 31. Maddesine İlişkin Kararlar 936

İKİNCİ BÖLÜM 

GÖREVLİ KİŞİLERİN SUÇLARI VE 

CEZA HÜKÜMLERİ

GÖREVLİ KİŞİLERİN SUÇLARI Md. 32 938

Gerekçesi 938

Açıklaması 938

CEZALAR Md. 33 939

Gerekçesi 939

Açıklaması 940

SEKİZİNCİ KISIM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MAL SAHİBİNİN SAĞLADIĞI YARARLARI GERİ ALMA 

HAKKI Md. 34 941

Gerekçesi 941

Açıklaması 941

İMAR MEVZUATI UYGULANAN VEYA ÖZEL PARSELASYON YAPILAN YERLER Md. 35 942

Gerekçesi 942

Açıklaması 942

35. Madde Kapsamında Bulunan Yerler 943

3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Düzenlemeye Tabi Tutulan Taşınmazlar 943

İmar Uygulamasına Tabi Tutulduktan Sonra Maliki Tarafından Bir 

Kısmı Kamusal Hizmetlerde Kullanılmak Kaydı ile Belediye ya da Valilikler Lehine Terk Edilen (Bağışlanan) Taşınmazlar 946

Özel Parselasyon Yapılan Yerlerdeki Taşınmazların Durumu 947

Kamulaştırma Kanununun 35. Maddesine İlişkin Kararlar 947

KAMULAŞTIRMADAN SONRA ALINAN TAPU KAYDININ 

İPTALİ Md. 36 964

Gerekçesi 964

Açıklaması 964

Kamulaştırma Kanununun 36. Maddesi Uyarınca Sonradan Oluşan 

Kaydın İptaline İlişkin Koşullar 965

1- Kamulaştırma Nedeniyle İdare Adına Tescil Edilmiş Bir Taşınmaz, 

Mal, Kaynak Ya Da İrtifak Hakkı Bulunması 965

2- Kamulaştırılan Taşınmaz ile İlgili Olarak Sonradan Tapu Kaydı Oluşturulması 965

Mahkemece İptal Kararı Verilmesi 965

Görevli ve Yetkili Mahkeme 966

Yargılama Giderleri 966

Kamulaştırma Kanununun 36. Maddesine İlişkin Kararlar 967

YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME VE YARGILAMA 

USULÜ Md. 37 973

Gerekçesi 973

Açıklaması 973

Kamulaştırma Davalarında Yetkili Mahkeme 973

Kamulaştırma Davalarında Görevli Mahkeme 974

Kamulaştırma Davalarında Yargılama Usulü 974

Kamulaştırma Kanunundan Kaynaklanan Ve Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereken Uyuşmazlıkların İvedi İşlerden Olup Olmadığı 975

Kamulaştırma Kanununun 37. Maddesine İlişkin Kararlar 975

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Md. 38 978

Gerekçesi 978

Açıklaması 978

İptal Edilen 38. Maddenin Kapsamı Ve Yürürlükte Olduğu Dönemdeki Uygulaması 979

Kamulaştırma Kanunun 38. Maddesinin Anayasa Mahkemesi 

Tarafından İptal Edilmesinden Sonraki Durum 981

Kamulaştırma Kanununun 38. Maddesine İlişkin Kararlar 982

VERGİLENDİRME Md. 39 989

Gerekçesi 990

Açıklaması 990

KALDIRILAN VE SAKLI TUTULAN HÜKÜMLER Md. 40 991

Gerekçesi 991

Açıklaması 991

İSTİMLAK KANUNUNA YAPILAN ATIFLAR Md. 41 992

41. Madde Açıklaması 992

EK MADDE 1 993

Ek Madde 1 Açıklaması 993

Fiili ve Hukuki El Atma Konusundaki Uygulamaya İlişkin Süreç 995

Tasarrufu Hukuken Kısıtlanan Taşınmaz Kavramı 1000

Tasarrufu Hukuken Kısıtlanan Taşınmaz/ Fiilen El Atılan Taşınmaz 

Ayrımı 1002

Kamulaştırma Kanununun Ek 1. Maddesine İlişkin Kararlar 1003

EK MADDE 2 1028

Ek Madde 2 Açıklaması 1028

Ek Madde 2 Kararlar 1028

EK MADDE 3 1031

Ek Madde 3 Açıklaması 1031

Ek Madde 3'ün Uygulama Koşulları 1032

Açılan Davada Hesap Yöntemi 1032

Ek Madde 3 Kararları 1033

GEÇİCİ 1. MADDE 1036

Gerekçesi; 1036

Geçici 1. Madde Açıklaması 1036

GEÇİCİ 2. MADDE 1037

Gerekçesi; 1037

Geçici 2. Madde Açıklaması 1037

GEÇİCİ 3. MADDE 1038

Geçici 3. Madde Açıklaması 1038

GEÇİCİ 4. MADDE 1038

Geçici 4. Madde Açıklaması 1038

GEÇİCİ 5. MADDE 1039

Geçici 5. Madde Açıklaması 1039

GEÇİCİ 5. MADDE 1039

GEÇİCİ 6. MADDE 1039

Geçici 6. Madde Açıklaması 1042

Kamulaştırmasız El Atma Kavramı 1042

Geçici 6. Madde Kapsamında Bulunan Taşınmazlar 1043

Geçici 6. Madde Kapsamında Bulunan Taşınmazlar Yönünden Uzlaşmanın Dava Şartı Olması 1044

Geçici 6. Madde Kapsamındaki Taşınmazlar Yönünden Uzlaşma Prosedürünün Uygulanması 1045

Geçici 6. Madde Kapsamındaki Taşınmazlar ile ilgili olarak Uzlaşmanın Gerçekleşmemesi Halinde Yapılacak İşlemler 1046

Geçici 6. Madde Kapsamındaki Taşınmazlar ile İlgili Olarak Açılan Davalarda Yetkili ve Görevli Mahkeme 1046

Geçici 6. Madde Kapsamındaki Taşınmazlar ile İlgili Olarak Açılan Davalarda Uygulanacak Yargılama Usulü 1046

Geçici 6. Madde Kapsamındaki Taşınmazlar ile İlgili Olarak Açılan Davalarda Mahkemece Yapılacak İşlemler 1047

Geçici 6. Madde Kapsamındaki Taşınmazlar ile İlgili Davalarda Harç ve Vekalet Ücreti 1048

Kamulaştırma Kanununun 38. maddesinin Yürürlükte Olduğu Dönemde Açtıkları Davalar Hak Düşürücü Süre yönünden Reddedilen Mal Sahiplerinin Durumu 1048

Geçici 6. Madde Kapsamında Olan Taşınmazlar ile İlgili Devam Eden Davalardaki Durum 1049

Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesine İlişkin Kararlar 1049

GEÇİCİ 7. MADDE 1068

Geçici 7. Madde Açıklaması 1068

Kamulaştırma Kanununun Geçici 7. Maddesine İlişkin Kararlar 1068

GEÇİCİ 8. MADDE 1072

Geçici 8. Madde Açıklaması 1072

Kamulaştırma Kanununun Geçici 8. Maddesine İlişkin Kararlar 1073

GEÇİCİ 9. MADDE 1075

Geçici 9. Madde Açıklaması 1075

Kamulaştırma Kanununun Geçici 9. Maddesine İlişkin Kararlar 1076

GEÇİCİ 10. MADDE 1082

Geçici 10. Madde Açıklaması 1082

GEÇİCİ 11. MADDE 1083

Geçici 11. Madde Açıklaması 1083

Anayasa Mahkemesi Kararı 1083

GEÇİCİ 12. MADDE 1091

Geçici 12. Madde Açıklaması 1091

Anayasa Mahkemesi Kararı 1092

Kamulaştırma Kanununun Geçici 12. Maddesine İlişkin Kararlar 1113

GEÇİCİ 13. MADDE 1117

Geçici 13. Madde Açıklaması 1117

Kamulaştırma Kanununun Geçici 13. Maddesine İlişkin Kararlar 1118

GEÇİCİ MADDE 14 1120

Geçici Madde 14 Açıklaması 1120

GEÇİCİ MADDE 15 1121

Geçici Madde 15 Açıklaması 1121

Madde 42, Madde 43 1122

KAMULAŞTIRMASIZ  

EL ATMADAN KAYNAKLANAN DAVALAR

BİRİNCİ BÖLÜM 

KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA KAVRAMI

Kamulaştırmasız El Koyma Kavramının Tanımı 1127

Kamulaştırmasız El Koyma Halleri 1128

Kamulaştırmasız El Koyma Davalarının Temeli Olan Yargıtayın İçtihadı Birleştirme Kararları 1131

Kamulaştırmasız El Koyma Kavramının İstisnaları 1132

a) 221 Sayılı Kanun 1132

b) 3194 sayılı İmar Kanunu 1133

c) Kamulaştırma Kanununun 35. Maddesi 1136

d) 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu 1137

e) Taşınmazların tapu kaydına kamulaştırma şerhi konulması; 1137

f) İdarelerin Plan Ve Projeye Dayalı Eylemleri Nedeniyle Meydana 

Gelen Dolaylı Zararlar 1137

İKİNCİ BÖLÜM 

KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMADAN 

KAYNAKLANAN DAVALAR

Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklı El Atmanın Önlenmesi  ya da Tazminat (Bedel) Davası Açılabilmesinin Genel Koşulları 1139

A) Tapu İle Malik Olma Koşulu 1140

B) El Koyma İşleminin 09/10/1956 Tarihinden Sonra Gerçekleşmesi 

Koşulu 1141

C) El Koymanın Fiili Ve Kalıcı Olması Koşulu 1141

D) Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesindeki Uzlaşmaya 

Başvuru Koşulu 1142

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT(BEDEL) DAVALARI

Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklı Tazminat Davalarında Özellikli Meselelere Genel Yaklaşım ve Usuli Konular 1144

1- Yargı Yolu (Adli/İdari Yargı) Ayırımı 1144

2- Yetkili ve Görevli Mahkeme 1146

3- Hakem – Asliye Hukuk Mahkemesi Ayırımı 1146

4- Taraf ve Dava Ehliyeti 1147

Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Bedel (Tazminat) Davalarının Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılıp Açılamayacağı 1149

5- Uzlaşmanın Dava Şartı Olması 1150

6- Paylı Mülkiyette Dava Hakkı 1151

7- Bekletici Mesele Konusu 1151

8- Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davalarında Değerlendirme Tarihi, Faiz Başlangıcı ve Faizin Cinsi 1152

9- Fiilen El Atılmayan Ancak 6487 sayılı Yasa ile Yapılan Düzenlemelerden Önce Tasarrufunun Hukuken Kısıtlanması Nedeniyle Tazminata Hükmedilen Taşınmazlara İlişkin Olarak Açılan Ek Davalarda Görev Yeri 1153

10- İmar Planına Uygun El Atma Durumunda Görev Yeri: 1153

11- Proje Bütünlüğü İlkesi Ve Kısmi Olarak El Atılan Taşınmazların Durumu 1153

12- Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazlara Değer Biçme Yöntemi : 1154

13-Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davalarında Yargılama Usulü 1154

Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan Davalarda Karar 1155

a) Davanın Reddi 1155

b) Davanın Kabulü 1156

14- Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davalarında 

Harç Ve Vekalet Ücreti: 1156

Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklı Tazminat Talep 

Edilemeyecek Durumlar 1156

a) 221 Sayılı Yasa 1157

b) 3194 Sayılı İmar Kanunu 1157

c) Taşınmazların Tapu Kaydına Kamulaştırma Şerhi Konulması; 1158

d) Kamulaştırma Kanununun 35. Maddesi; 1158

e) 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesi Hakkındaki Kanun 1158

Kamulaştırmasız El Atma Nedeni ile 

Tazminat Davalarına İlişkin Kararlar

Kamulaştırmasız El Atma Kavramına İlişkin Kararlar 1161

Değer Biçme Yöntemi İle İlgili Kararlar 1216

Arazi ve Üzerindeki Ağaçlar İle İlgili Kararlar 1224

Arsa İle İlgili Kararlar 1242

Yapı İle İlgili Kararlar 1272

Göreve İlişkin Kararlar 1282

Husumet İle İlgili Kararlar 1309

Usul Kurallarına İlişkin Kararlar 1324

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI

Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi Davalarında Özellikli Meselelere Genel Yaklaşım veUsuli Konular 1349

1- Yetkili ve Görevli Mahkeme 1349

2- Hakem – Asliye Hukuk Mahkemesi Ayırımı 1349

3- Taraf ve Dava Ehliyeti 1349

4- Uzlaşmanın Dava Şartı Olması 1350

5- Paylı Mülkiyette Dava Hakkı 1351

6-Bekletici Mesele Konusu 1351

7- İmar Planına Uygun El Atma Durumunda Görev Yeri : 1352

8- Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi Davalarında Yargılama 

Usulü 1353

9- Kamulaştırmasız El Atmanın ÖnlenmesiDavalarında Karar 1353

a) Davanın Reddi 1353

b) Davanın Kabulü 1354

10- El Atmanın Önlenmesi Davalarında Harç ve Vekalet Ücreti 1354

11- Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi Davası Açılamayacak 

Durumlar 1354

A) 221 Sayılı Yasa 1355

B) 3194 Sayılı İmar Kanunu 1355

C) İmar Planlarında Taşınmazın Tamamının Veya Bir Kısmının       Kamu Hizmetleri İçin Ayrılması; 1355

D) Taşınmazların Tapu Kaydına Kamulaştırma Şerhi Konulması; 1355

E) Kamulaştırma Kanunun 35. Maddesi; 1355

F) 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesi 

Hakkındaki Kanun 1356

EL ATMANIN ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ KARARLAR 1356

ECRİMİSİL DAVALARI

Ecrimisil Kavramı 1371

Kamulaştırmasız El Koyma Hukuksal Nedenine Dayalı Davalarda 

Ecrimisil Talep Edilmesi 1372

Kamulaştırmasız El Koyma Nedenine Dayalı Olarak Ecrimisil Talep Edilmesi Halinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar 1373

Ecrimisil Davalarında Yetkili Ve Görevli Mahkeme: 1374

Ecrimisil Davalarında Hesap Yöntemi 1374

a- Kamulaştırmasız el konulan taşınmazın arsa olması halinde 

ecrimisil hesabı, 1375

b- Kamulaştırmasız el konulan taşınmazın arazi olması halinde 

ecrimisil hesabı 1375

Ecrimisil Davalarında Faiz 1376

Ecrimisil Davalarında  Zamanaşımı 1376

Ecrimisil Davalarında Harç ve Vekalet Ücreti 1377

Ecrimisil İlgili Kararlar 1377

KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA FAİZ

Genel Olarak Faiz Kavramı 1391

Kamulaştırma Davalarında Faiz 1391

Daha Önce Kesinleşen Kamulaştırma Davalarında Hüküm Altına   Alınmayan Faiz Alacağı İle İlgili Davalar 1393

Kamulaştırma Davalarında Faize İlişkin Genel İlkeler 1395

Kamulaştırma Davalarında Faize İlişkin Kararlar 1396

KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA YARGILAMA GİDERLERİ

Yargılama Gideri Kavramı 1411

Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Bedel Davalarında Yargılama Harç ve Giderleri 1413

Kamulaştırma Ve Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Yargılama Giderlerine İlişkin Kararlar 1414

KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ  

EL ATMA DAVALARINDA  KANUN YOLLARI

Genel Olarak Hukuk Sistemimizde Kanun Yolları 1423

İstinaf Kanun Yolu 1424

Giriş 1424

Bölge Adliye Mahkemeleri Tarafından Duruşma Yapmadan Verilecek Kararları 1425

Temyiz Kanun Yolu 1427

Bölge Adliye Mahkemelerinin Temyiz Edilemeyen Kararları 1427

Kamulaştırma Davalarında Başvurulacak Kanun Yolları 1429

Kanun Yoluna Başvuru Sırasında Yatırılması Gereken Harç ve Giderler 1430

Kanun Yollarına Başvuru Yönünden Kesinlik Sınırı 1430

a) İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Yönünden Kesinlik Sınırı 1430

b)Temyiz Kanun Yoluna Başvuru Yönünden Kesinlik Sınırı 1431

Karar Düzelme Red’de Humk M. 442/3 Gereğince Uygulanması Gereken Para Cezası Miktarları 1432

Kamulaştırma Ve Kamulaştırmasız  El Atma Davalarında  Kanun Yollarına İlişkin Kararlar 1433

HÜKMÜN TASHİHİ 1445

Hükmün Tashihine İlişkin Kararlar 1446

HÜKMÜN TAVZİHİ 1449

Hükmün Tavzihine İlişkin Kararlar 1450

Hükmün Tamamlanması 1457

YARGILAMANIN İADESİ 1458

Yargılamanın iadesi sebepleri 1458

Yargılamanın İadesine İlişkin Kararlar 1459

221 SAYILI KANUN AMME HÜKMİ ŞAHISLARI VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDA KANUN 1464

221 Sayılı  Kanunun Zaman Bakımından Kapsamı 1465

221 Sayılı Kanun Kapsamındaki Taşınmazların Hukuki Durumu 1465

221 Sayılı Kanunun Uygulanmasının İstisnaları 1466

221 Sayılı Kanundan Kaynaklanan  Hukuki Sonuçlar 1468

İlgili Kararlar 1468

İMAR MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN 

UYUŞMAZLIKLAR

AÇIKLAMA 1477

İMAR MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR 1477

3194 SAYILI İMAR KANUNU/İLGİLİ MADDELER 1477

1- İmar Planlarinda Umumi Hizmetlere ve  Kamu Hizmetlerine Ayrilan 

Yerler İle İlgili Uyuşmazliklar (İmar Kanununun 13. Maddesi) 1482

2- Kamulaştirmadan Arta Kalan Kisimlar İle İlgili Uyuşmazliklar 

(İmar Kanununun 17. Maddesi) 1482

3- Parselasyon Planlarinin Hazirlanmasindan Kaynaklanan Uyuşmazliklar (İmar Kanununun 18. Maddesi) 1483

a) Düzenleme Ortaklık Payı 1483

b) İmar Uygulaması Sırasında Kamu Hizmetlerine Rastlayan        Yerlerde Bulunan Yapı ve Ağaçlar 1486

4- Ruhsatsız Veya Ruhsat Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar 

(İmar Kanununun 32. Maddesi) 1486

5- Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar (İmar Kanununun 39. Maddesi) 1487

2981 SAYILI 

İMAR AFFI KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR

2981 SAYILI İMAR AFFI KANUNU/İLGİLİ MADDELER 1489

Değerlendirme Esasları 1491

İMAR AFFI KANUNUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1495

İmar Affı Kanununun Amacı : 1495

İmar Affı Kanununun Kapsamı: 1495

Tapu Tahsis Belgesi: 1495

Tapu Tahsis Belgesi Verilen Gecekondular Hakkında Yapılacak Uygulamalar 1496

2981 sayılı İmar Affı Kanunu Hükümleri Uyarınca Kamulaştırılan veya Kamulaştırmasız Yıktırılan Binalar Bakımından Yargıtay 5.Hukuk Dairesi Uygulamaları: 1497

İmar  Mevzuatı İle İlgili Kararlar 1499

2981 Sayılı Kanun İle İlgili Kararlar 1521

Şahıslar Arasında Kurulan İpotek Bedeline İlişkin Kararlar 1538

KAMULAŞTIRMA HUKUKU İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ 

KARAR ÖZETLERİ 1543

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME  BÜYÜK GENEL KURULU 

KARARLARI 1549

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ  

KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

6830 SAYILI İSTİMLÂK KANUNU 1599

MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK HUSUSAT İÇİN  EFRADA AİT ARAZİ İLE TAŞ OCAKLARININ MUVAKKATEN İŞGALİ HAKKINDA KANUN 1611

İSTİMLAK KARARNAMESİ 1615

İMAR MEVZUATINA İLİŞKİN KANUNLAR

İMAR KANUNU 1619

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Arazi ve Arsa Düzenleme Esasları 1628

GECEKONDU KANUNU 1659

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ 1677

MÜLGA 6785 SAYILI İMAR KANUNU 1683

KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA KULLANILABİLECEK TABLO VE ÇİZELGELER

TÜİK ENDEKS TABLOSU 1695

YIPRANMA PAYINA İLİŞKİN ÇİZELGE 1696

YIPRANMA PAYI 1696

Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük’ün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Tüzük’e Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Tüzük 1696

YAPI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1698

VEKALET ÜCRETİ TABLOSU 1703

PARASAL - KESİNLİK SINIRLARI 1704

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNA GÖRE BELİRLENEN  PARASAL SINIRLAR 1704


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.