Kamulaştırma Kamulaştırmasız El Atma ve İmar Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Erdoğan BUYURGAN - Emel KARABAĞ
ISBN: 978-605-05-0538-2
Stok Durumu: Stokta var
265,50 TL 295,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erdoğan BUYURGAN, Emel KARABAĞ
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Son Değişikliklerle Birlikte Açıklamalı - İçtihatlı

Kamulaştırma Kamulaştırmasız  El Atma ve İmar Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

Erdoğan BUYURGAN - Emel KARABAĞ

2020/03 1. Baskı, 1692 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-05-0538-2

18. Hukuk Dairesi'nin Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu kararı ile kapatılmasından sonra, 01.01.2017 tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanunu ve kamulaştırmasız el atmaya dayalı uyuşmazlıkların tamamına Yargıtay 5. Hukuk Dairesi tarafından bakılmaktadır.

Bölge Adliye Mahkemeleri bilindiği gibi 20.07.2016 tarihi itibariyle göreve başlamıştır. Bu tarihten sonra verilen İlk Derece Mahkemesi kararları önce istinaf kanun yoluna tabidir.

Bölge Adliye Mahkemeleri kararlarının içtihat olma özelliği bulunmamaktadır. Bu kararlar, Yargıtay denetiminden geçtikten sonra Yargıtay'ın onama ya da bozma kararı ile içtihat özelliği kazanmaktadır.

Bu nedenle; kitabımıza, Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin en yeni ve yerleşmiş içtihatları alınmıştır.

Kitap; 31.12.2019 tarihi itibariyle Kamulaştırma Kanunu ve ilgili kanunlarda yapılan değişikliklerin tamamı ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararları, Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararları ve Yargıtay 5. Hukuk Dairesi kararlarını kapsamaktadır.

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları ile kamulaştırmasız el atma davalarına ilişkin kitaba alınan içtihatlar değer biçme yöntemi bakımından her iki dava türünde de geçerlidir.

Kitabımıza alınan her kararın oluşumundaki emek ve hukuki katkıları için Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin saygı değer üyelerine, kitabın yazım aşamasında ve kararların derlenmesindeki katkıları için Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Yazı İşleri Müdürü Sn. Melek GÜLER, Kalem Şefi Sn. Serdar BEKTAŞ ile başta Sn. Yasemin İNALTEKİN olmak üzere Yargıtay 5. Hukuk Dairesi çalışanlarına teşekkür ederiz.

Kitabın tüm hukukçu uygulayıcılara bir nebzede olsa yararlı olmasını diliyoruz.


İÇİNDEKİLER

KAMULAŞTIRMA KANUNU (Md. 1-43)35

AÇIKLAMALI * GEREKÇELİ *
KAMULAŞTIRMA KANUNU

Amaç ve Kapsam Md. 171

·         Gerekçesi71

·         Açıklaması72

Kamulaştırmanın Konusu72

a-Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar72

b-Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin  mülkiyetinde bulunan kaynaklar73

1-6326 sayılı Petrol Kanunu (Yürürlük tarihi: 16/3/1954)74
2- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (Yürürlük tarihi 20.12.2013)74
3- 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit geçişine dair Kanun
 (Yürürlük tarihi 29.06.2000)75
4- 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Yürürlük tarihi 02.05.2001)77
5- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Yürürlük tarihi 30.03.2013)77
6- 3213 sayılı Maden Kanunu (Yürürlük tarihi 15.06.1985)82
7- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
(Yürürlük tarihi 12.04.2000)83

TANIMLARMd. 287

·         Gerekçesi87

·         Açıklaması87

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Kamu İdareleri89

Özel Bütçeli İdareler90

A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri90

B)Özel Bütçeli Diğer İdareler93

·         Kamulaştırma kanununun 2. Maddesine İlişkin Kararlar95

İKİNCİ BÖLÜM
KAMULAŞTIRMANIN OLUŞTURULMASI

KAMULAŞTIRMA ŞARTLARI Md. 397

·         Gerekçesi97

·         Açıklaması98

·         Kamulaştırma Kanununun 3. Maddesine İlişkin Kararlar99

İRTİFAK HAKKI KURULMASI Md. 4102

·         Gerekçesi102

·         Açıklaması102

·         İrtifak Hakkı Kavramı103

·         Kamulaştırma Yapılmasını Gerektirmeyen İrtifak Tesisleri104

·         Kamulaştırma Kanununun 4. Maddesine İlişkin Kararlar105

KAMU YARARI KARARI VERECEK MERCİLERMd. 5108

·         Gerekçesi108

·         Açıklaması109

·         Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesine İlişkin Kararlar110

ONAY MERCİİMd. 6113

·         Gerekçesi113

·         Açıklaması114

·         Kamulaştırma Kanununun 6. Maddesine İlişkin Kararlar115

KAMULAŞTIRMADA ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER ve
İDARİ ŞERHMd. 7117 

·         Gerekçesi117

·         Açıklaması118

·         Kamulaştırmada Önce Yapılacak İşlemler ve İdari Şerh118

·         Kamulaştırmada Önce İdarece Yapılacak İşlemler118

·         Kamulaştırmanın tapu siciline şerh edilmesi119

·         Kamulaştırma şerhinin süresi119

·         Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine İlişkin Kararlar120

SATIN ALMA USULÜ Md. 8126

·         Gerekçesi127

·         Açıklaması127

SATIN ALMA USULÜ İLE
KAMULAŞTIRMANIN ŞARTLARI

1- Kamulaştırılan taşınmazın tapuda kayıtlı olması şartı128
2-Kamulaştırmada satın alma usulünün öncelikli olarak uygulanması
gerektiği şartı128
3- Kamulaştırmayı Yapacak İdare Bünyesinde Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu  Kurulması Şartı130

·         Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine İlişkin Kararlar133

·         Taşınmaz malikinin anlaşma isteği ile idareye başvurusu üzerine
yapılacak işlemler131

·         8. madde uyarınca düzenlenecek anlaşma tutanağının sonuçları131

KADASTRO GÖRMEMİŞ YERLERDE TESPİT İŞLEMİMd.9145

·         Gerekçesi145

·         Açıklaması145

İKİNCİ KISIM
Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti,
İdare Adına Tescil ve Bedelin Tespiti Esasları,
Dava Hakkı ve Bilirkişiler

BİRİNCİ BÖLÜM
Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve
İdare Adına Tescil, Bedelin Tespiti Esasları

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ ve
TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİMd. 10147

·         Gerekçesi150

·         Açıklaması151

·         Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili151

·         Yetkili ve Görevli Mahkeme157

·         Davanın tarafları157

·         Yargılama Usulü157

·         Davanın  Açılması158

·         Davanın  Açılması ile Mahkeme Tarafından Yapılacak İşlemler159

·         Mahkemece takdir edilen bedelin bankaya yatırılması usulü160

·         Mahkemece Verilecek Tescil Kararı162

·         Fazla Ödenen Kamulaştırma Parasının İadesi162

·         Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Davalarında Faiz163

·         Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili İçin
Açılan Davalarda, Harç, Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri164

·         Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine İlişkin Kararlar179

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ESASLARIMd. 11229

·         Gerekçesi230

·         Açıklaması230

Bilirkişi Raporunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler230
Arazi Kavramı232

ARAZİYE DEĞER BİÇME YÖNTEMİ232

Kapitalizasyon Faizi233
Tarım arazisine değer biçme yöntemine ilişkin örnek233
Tarım Arazisi Üzerinde Bulunan Ağaçlara Değer Biçme Yöntemi234

ARAZİ İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ

ÖRNEK 1235

ÖRNEK 2241

ÖRNEK 3248

ARSALARA DEĞER BİÇME YÖNTEMİ258

·         Arsa Kavramı258

·         Bakanlar Kurulunun 28.02.1983 Gün 1983/6122 sayılı
Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkında Kararı259

·         İmar parseli259

·         Kadastral parsel259

·         Arsalara Değer Biçilirken Dikkat Edilecek Hususlar260

·         Özel Amaçlı Alım Satımlar260

·         Düzenleme Ortaklık payı261

·         Emsal Karşılaştırmasında Düzenleme Ortaklık Payı Uygulaması263

·         Emsal İncelemesinde Taşınmaz ve Emsalin Vergi Değerlerinin
Karşılaştırılması264

·         Arsa Değerlendirmesinde Emsallerin Taşınmazla Karşılaştırılması265

ARSA İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ

ÖRNEK 1269

ÖRNEK 2275

ÖRNEK 3282

ÖRNEK 4288

YAPILARA DEĞER BİÇME YÖNTEMİ

·         Giriş294

·         Yapı ve Bina Kavramı294

·         Yapı ve Binaların Değerlendirme Esasları294

·         Yapılarda Enkaz Bedeli296

·         Başkası Adına Tapulu, Sahipsiz ve/veya Zilyedi Tarafından İktisap Edilmemiş Taşınmazlar Üzerindeki Yapıların Bedeli296

·         Kat Mülkiyetli Yapılara Değer Biçme Yöntemi297

·         Değirmene değer biçme yöntemi298

·         Akaryakıt istasyonuna değer biçme yöntemi298

·         Maden, taş-kum ocağına değer biçme yöntemi298

·         Dalyan ve Voli Yerlerine Değer Biçme Yöntemi299

YAPI İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ

ÖRNEK 1300

ÖRNEK 2308

ÖRNEK 3309

ÖRNEK 4316

ÖRNEK 5318  

İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI

·         Daimi İrtifak Hakkı Karşılığı Kavramı323

·         İrtifak Hesaplamasında Dikkat Edilecek Hususlar324

·         Enerji Nakil Hattının Kaldırılması Halinde Taşınmazın Tapu Kaydındaki İrtifak Hakkı Şerhinin Terkini324

·         Arazilerde İrtifak Hakkı Hesabı325

İRTİFAK İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ

ÖRNEK 1326

ÖRNEK 2331

ÖRNEK 3339

·         ARAZİ İLE İLGİLİ KARARLAR344

·         AĞAÇ İLE İLGİLİ KARARLAR383

·         ARSA İLE İLGİLİ KARARLAR408

·         YAPI İLE İLGİLİ KARARLAR489

·         İRTİFAK KAMULAŞTIRMASINA İLİŞKİN KARARLAR510

KISMEN KAMULAŞTIRMA Md. 12520

·         Gerekçesi521

·         Açıklaması522

·         Kamulaştırmadan Artan Kısımda Değer Azalışı524

·         Kamulaştırmadan Artan Kısımda Değer Artışı Olması524

·         Kısmi Kamulaştırmada Artan Bölümün İşe Yaramaz Hale Gelmesi526

·         Baraj inşaası için yapılan kamulaştırmalar sonunda,
kamulaştırma sahasına mücavir olan taşınmazlar526

·         Paylı Mülkiyette Rızai Taksim Yapılması Halinde Bedel Takdiri527

·         Kamulaştırma Kanununun 12. Maddesine İlişkin Kararlar528

İKİNCİ BÖLÜM
DAVA HAKKI VE BİLİRKİŞİLER

TEBLİGAT Md. 13584

·         Gerekçesi585

·         Açıklaması586

·         Kamulaştırma Kanununun 13. Maddesi Uyarınca Tebligat Yapılması Gereken Durumular586

·         Kamulaştırma Kanununun 13. Maddesi Uyarınca Yapılacak
Tebligat Usulü587

·         Köy Yararına Kamulaştırmalarda Yapılacak Olan Tebligat587

·         Kamulaştırma İşleminin İlanen Tebliğ Edilmesi588

·         Kamulaştırma Kanununun 13. Maddesi Uyarınca Tebliği
Gereken Belgeler588

·         Kamulaştırma kanununun 13. Maddesine ilişkin kararlar589

DAVA HAKKIMd. 14600

·         Gerekçesi601

·         Açıklaması602

·         Dava Hakkının Kullanılması602

·         Açılabilecek Davalar603

·         İdari Yargıda Taşınmaz Maliklerinin İptal Davası Açması603

·         Maddi Hata İstemli Dava Açılmasının Sonuçları604

·         İştirak Halinde veya Müşterek Mülkiyette Dava Hakkı 605

·         Husumet605

·         Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesine İlişkin Kararlar606

BİLİRKİŞİLER Md. 15623

·         Gerekçesi624

·         Açıklaması628

·         Bilirkişilik Kavramı628

·         Kamulaştırma Kanununun 15. Maddesi Uyarınca Bilirkişilik629

·         Kamulaştırma Bilirkişilerinin Görev Alacakları Davalar629

·         Bilirkişi Kurulunun Oluşumu629

·         Bilirkişi Kurulunun Görevi629

·         Bilirkişi Raporunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler630

·         BİLİRKİŞİLİK KANUNU631

·         BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ643

·         Kamulaştırma Kanununun 15. Maddesine İlişkin Kararlar676

ÜÇÜNCÜ KISIM
Aynın İhtilaflı Bulanması Tescil ve Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malın Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Zilyedin Hakları

BİRİNCİ BÖLÜM
El koyma

ACİL İŞLERDE EL KOYMA VE TESCİL Md. 16687

·         Gerekçesi688

·         Açıklaması688

·         Acele El Koyma ve Tescil688

·         Mülga 16. Maddeye Göre Tescil Kararı Verilmesinin Koşulları689

·         16. Maddeye Göre Tescil İstemi689

·         Görevli ve Yetkili Mahkeme689

·         Mahkemenin Görevi689

·         Tescil Kararının Sonuçları689

·         Acele El Koymada Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri691

·         Kamulaştırma Kanununun 16. Maddesine İlişkin Kararlar691

İKİNCİ BÖLÜM
Aynın İhtilaflı Olması ve Tescil

TAPULU TAŞINMAZ MALLARDA TESCİLMd. 17704

·         Gerekçesi704

·         Açıklaması705

·         17. Maddeye Göre Tescil Koşulları705

·         17. Maddeye göre Tescil İstemi706

·         Görevli ve Yetkili Mahkeme706

·         Mahkemenin Görevi706

·         Tescil Kararının Sonuçları707

·         Tescil Davasında Vekalet Ücreti708

·         Kamulaştırma Kanununun 17. Maddesine İlişkin Kararlar708

AYNIN İHTİLAFLI BULUNMASI Md.18718

·         Gerekçesi719

·         Açıklaması720

·         Aynın İhtilaflı Bulunması720

·         Kamulaştırılacak Taşınmazın Aynının İhtilaflı Bulunması Halinde
İdarenin Yapacakları720

·         Kamulaştırılacak Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olması Halinde
Mahkemenin Yapacakları720

·         Kamulaştırma Kanununun 18. Maddesine İlişkin Kararlar722

TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN TESCİLİ VE
ZİLYEDİN HAKLARI Md. 19737

·         Gerekçesi738

·         Açıklaması739

·         Kamulaştırma Kanununun 19. Maddesine İlişkin Kararlar742

DÖRDÜNCÜ KISIM
Kamulaştırmada Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma

BİRİNCİ BÖLÜM
Boşaltma

TAŞINMAZ MALIN BOŞALTILMASI Md. 20759

·         Gerekçesi759

·         Açıklaması761

·         Kamulaştırılan Taşınmazın Boşaltılmasına İlişkin Koşullar761

·         Kamulaştırılan Taşınmazın Boşaltılması ile İlgili Olarak Taraflara Getirilen Kısıtlama, Hak ve Yükümlülükler761

·         Ekili Arazinin Boşaltılması762

İKİNCİ BÖLÜM
KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME VE GERİ ALMA

İDARENİN TEK TARAFLI VAZGEÇMESİ Md. 21763

·         Gerekçesi763

·         Açıklaması763

·         İdarenin Kamulaştırmadan Tek Taraflı Olarak Vazgeçmesi Kavramı764

·         İdarenin Kamulaştırmadan Tek Taraflı Olarak Vazgeçmesinin Koşulları764

1-Kamulaştırmanın Adli ve İdari Yönden Kesinleşmemiş Olması
Koşulu764
2-Kamulaştırmadan Vazgeçme Kararının, Kamulaştırma Kararı Veren ve Onaylayan Yetkili Merci Tarafından Alınmış Olması Koşulu764

·         İdarenin Kamulaştırmadan Tek Taraflı Olarak Vazgeçmesinin Sonuçları765

·         Kamulaştırma Kanununun 21. Maddesine İlişkin Kararlar767

VAZGEÇME, İADE VE DEVİR Md. 22776

·         Gerekçesi776

·         Açıklaması777

·         Kamulaştırmanın Kesinleşmesinden Sonra Tarafların Anlaşmasıyla Vazgeçmenin Koşulları778

1- Kamulaştırma İşleminin ve Kamulaştırma778
2-Kamulaştırılan Taşınmazın Kamu Hizmetine Özgülenmesine Gereksinim Kalmaması778

·         Kamulaştırma Yapan İdarenin 22. Maddeden Kaynaklanan
Yükümlülükleri779

·         Kamulaştırma Kanununun 22. Maddesi Uyarınca İdarenin İade Yükümlüğünün Koşulları780

·         Kamulaştırılan Taşınmaz Malikinin Yükümlülükleri780

·         Madde Metninde 6552 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişikliklerden Kaynaklanan Kısıtlamalar780

·         Kamulaştırma Kanununun 22. Maddesine İlişkin Kararlar782

MAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKI Md. 23800

·         Gerekçesi801

·         Açıklaması801

·         Kamulaştırılan Taşınmazın Mal Sahibi Tarafından Geri Alınmasına İlişkin Koşullar802

1- Kamulaştırma Bedelinin Kesinleşmiş Olması802
2- Kamulaştırma Bedelinin Kesinleşmesinden İtibaren 5 Yıl Geçmiş Olması Koşulu803
3-Taşınmazın Kamulaştırma ya da Devir Amacına Uygun Hiç Bir İşlem veya Tesisat Yapılmayarak Olduğu Gibi Bırakılması803
4- Kamulaştırmanın Kesinleşmesinden İtibaren Beş Yıllık Sürenin Dolmasından İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde
Geri Alma Hakkının Kullanılması803

·         Mal Sahibinin Geri Alma Hakkını Kullanamayacağı Durumlar804

·         Kamulaştırılan Taşınmazın Eski Maliki Tarafından Geri Alma Hakkının Kullanılması805

·         Harç ve Vekalet Ücreti805

·         Kamulaştırma kanununun 23. Maddesine ilişkin kararlar806

BEŞİNCİ KISIM
Hasar, Doğacak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu ile ve Acele Kamulaştırma

BİRİNCİ BÖLÜM
Hasar

KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN DÜŞÜLEBİLECEK
HASARMd.24828

·         Gerekçesi829

·         Açıklaması829

·         Hasar Kavramının Tanımı829

·         Kamulaştırma Bedelinden Düşülebilecek Hasar 829

·         Kamulaştırma Kanununun 24. Maddesinin Uygulanabilmesinin
Koşulları830

·         Kamulaştırma Kanununun 24. Maddesi Uyarınca Hasarın Hesaplanması831

·         Kamulaştırma Kanununun 21, 22, 23 ve 24. Maddelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümündeki Görevli Yargı Yolu831

İKİNCİ BÖLÜM
Tebliğ ile Doğacak Haklar ve Borçlar

HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI VE MÜLKİYETİN İDAREYE
GEÇMESİMd. 25832

·         Gerekçesi833

·         Açıklaması833

·         Kamulaştırma İşleminin Mal Sahibi Yönünden Başlama Anı833

·         Kamulaştırılan Taşınmazın Mülkiyetinin İdareye Geçmesi834

a)Halen Yürürlükte Bulunan Kamulaştırma Kanununa Göre Mülkiyetin İdareye Geçmesi 834
b)Kamulaştırma Kanununda 05/05/2001 Tarihinde 4650 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerden Önceki Düzenlemelere Göre Kamulaştırılan Taşınmazın Mülkiyetinin İdareye Geçmesi 835

·         Kamulaştırılan Taşınmazın İdare Adına Tescil Edilmesi Anına Kadar Malikin Yetkileri837

·         Kamulaştırma Kanununun 25. Maddesine İlişkin Kararlar839

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TRAMPA YOLU VE ACELE KAMULAŞTIRMA

TRAMPA YOLU İLE KAMULAŞTIRMA Md. 26857

·         Gerekçesi857

·         Açıklaması858

·         Trampa Yolu İle Kamulaştırma Koşulları858

1- Mal Sahibinin Trampayı Kabul Etmesi 858
2- Kamu Hizmetine Tahsis Edilmemiş Belli Bir Taşınmaz ile
Değiştirme 858
3-Kamulaştırma Bedeli Yerine Verilecek Taşınmazın Değerinin İdarenin İhale Komisyonunca, İhale Komisyonu Yoksa Bu Amaçla Kuracağı Bir Komisyon Marifetiyle Tespit Edilmesi Koşulu859
4-Trampa Edilecek Mal Bedelleri Arasındaki Farkın Taraflarca Nakit Olarak Karşılanması859
5-İdarenin Vereceği Taşınmaz Mal Değerinin Kamulaştırma Bedelinin Yüzde Yüz Yirmisini Aşamaması859

·         Kamulaştırma Kanununun 26. Maddesine İlişkin Kararlar859

ACELE KAMULAŞTIRMAMd. 27865

·         Gerekçesi865

·         Açıklaması866

·         Acele Kamulaştırma İşleminin Niteliği866

·         Acele Kamulaştırmanın Uygulanabileceği Durumlar867

·         Acele Kamulaştırma İstemi Halinde İdare ve Mahkemece Yapılacak İşlemler868

·         Acele Kamulaştırma Kararının Kapsamı869

·         Acele Kamulaştırma Kararının Sonuçları869

·         Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesine İlişkin Kararlar871

ALTINCI KISIM
BEDELSİZ KULLANMA, GİDERLERİN ÖDENMESİ VE
İDARELER ARASINDA TAŞINMAZ MAL DEVRİ

BİRİNCİ BÖLÜM
BEDELSİZ KULLANMA VE GİDERLER

BEDELSİZ KULLANMA YETKİSİ Md. 28885

·         Gerekçesi886

·         Açıklaması886

GİDERLERİN ÖDENMESİ Md. 29887

·         Gerekçesi887

·         Açıklaması887

·         Anayasa Mahkemesi Kararları889

·         Kamulaştırma Kanununun 29. Maddesine İlişkin Kararlar904

İKİNCİ BÖLÜM
KAMU KURUMLARI VE TÜZELKİŞİLERİ ARASINDA
TAŞINMAZ MAL DEVRİ

Bir idareye ait taşınmaz malın diğer idareye devri Md. 30917

·         Gerekçesi918

·         Açıklaması920

·         30. Maddenin Kapsamı ve Yapılacak İşlemin Niteliği920

·         30. Maddeye Göre Devir Koşulları920

·         Tarafların Devirde Anlaşmaları veya Danıştay İlgili Dairesi Tarafından Devir Kararı Verilmesinden Sonra Yapılacak İşlemler921

·         Bedelin Belirlenmesi Aşamasında Mahkemece Yapılacak İşlemler922

·         30. Madde Uyarınca Devrin Sonuçları922

·         İçişleri Bakanlığının Güvenlik Gerekçesiyle İhtiyaç Duyduğu
Taşınmazların Durum922

·         Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesine İlişkin Kararlar923

YEDİNCİ KISIM
YASAK İŞLER VE CEZA HÜKÜMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
YASAK İŞLER

Yasak işler ve eylemler Md. 31935

·         Gerekçesi935

·         Açıklaması937

·         Yasak İş ve Eylemlerin Yaptırımı937

·         Kamulaştırma Kanununun 31. Maddesine İlişkin Kararlar938

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVLİ KİŞİLERİN SUÇLARI VE
CEZA HÜKÜMLERİ

Görevli kişilerin suçları Md. 32940

·         Gerekçesi940

·         Açıklaması940

CEZALARMd. 33 941

·         Gerekçesi941

·         Açıklaması942

SEKİZİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MAL SAHİBİNİN SAĞLADIĞI YARARLARI GERİ ALMA
HAKKI Md. 34943

·         Gerekçesi943

·         Açıklaması943

İMAR MEVZUATI UYGULANAN VEYA ÖZEL
PARSELASYON YAPILAN YERLER Md. 35944

·         Gerekçesi944

·         Açıklaması944

·         35. Madde Kapsamında Bulunan Yerler945

·         3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Düzenlemeye Tabi Tutulan Taşınmazlar945

·         İmar Uygulamasına Tabi Tutulduktan Sonra Maliki Tarafından Bir Kısmı Kamusal Hizmetlerde Kullanılmak Kaydı ile Belediye ya da Valilikler Lehine Terk Edilen (Bağışlanan) Taşınmazlar948

·         Özel Parselasyon Yapılan Yerlerdeki Taşınmazların Durumu949

·         Kamulaştırma Kanununun 35. Maddesine İlişkin Kararlar949

KAMULAŞTIRMADAN SONRA ALINAN
TAPU KAYDININ İPTALİMd. 36967

·         Gerekçesi967

·         Açıklaması967

·         Kamulaştırma Kanununun 36. Maddesi Uyarınca Sonradan Oluşan
Kaydın İptaline İlişkin Koşullar968

1- Kamulaştırma Nedeniyle İdare Adına Tescil Edilmiş Bir Taşınmaz,
Mal, Kaynak Ya Da İrtifak Hakkı Bulunması968
2- Kamulaştırılan Taşınmaz ile İlgili Olarak Sonradan Tapu Kaydı Oluşturulması968

·         Mahkemece İptal Kararı Verilmesi968

·         Görevli ve Yetkili Mahkeme969

·         Yargılama Giderleri969

·         Kamulaştırma Kanununun 36. Maddesine İlişkin Kararlar970

YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME VE
YARGILAMA USULÜMd. 37976

·         Gerekçesi976

·         Açıklaması976

·         Kamulaştırma Davalarında Yetkili Mahkeme977

·         Kamulaştırma Davalarında Yargılama Usulü977

·         Kamulaştırma Kanunundan Kaynaklanan ve Adli Yargıda Çözümlenmesi Gereken Uyuşmazlıkların İvedi İşlerden Olup Olmadığı977

·         Kamulaştırma Kanununun 37. Maddesine İlişkin Kararlar978

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREMd. 38981

·         Gerekçesi981

·         Açıklaması981

·         İptal Edilen 38. Maddenin Kapsamı ve Yürürlükte Olduğu Dönemdeki Uygulaması982

·         Kamulaştırma Kanunun 38. Maddesinin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmesinden Sonraki Durum984

·         Kamulaştırma Kanununun 38. Maddesine İlişkin Kararlar985

VERGİLENDİRMEMd. 39992

·         Gerekçesi992

·         Açıklaması993

KALDIRILAN VE SAKLI TUTULAN HÜKÜMLER Md. 40994

·         Gerekçesi994

·         Açıklaması994

İSTİMLAK KANUNUNA YAPILAN ATIFLAR Md. 41995

·         Açıklaması995

EK MADDE 1995

·         Açıklaması997

·         Fiili ve Hukuki El Atma Konusundaki Uygulamaya İlişkin Süreç998

·         Tasarrufu Hukuken Kısıtlanan Taşınmaz Kavramı1003

·         Tasarrufu Hukuken Kısıtlanan Taşınmaz/ Fiilen El Atılan
Taşınmaz Ayrımı1005

·         Kamulaştırma Kanununun ek 1. Maddesine İlişkin Kararlar1006

EK MADDE 21028

·         Açıklaması1028

·         Ek Madde 2 Kararı1028

EK MADDE 31030

·         Açıklaması1030

·         Ek Madde 3'ün Uygulama Koşulları1031

·         Açılan Davada Hesap Yöntemi1031

·         Ek Madde 3 Kararları1032

GEÇİCİ MADDE 11035

·         Gerekçesi1035

·         Açıklaması1035

GEÇİCİ MADDE 2 1036

·         Gerekçesi1036

·         Açıklaması1036

GEÇİCİ MADDE 31036

·         Açıklaması1037

GEÇİCİ MADDE 41037

·         Açıklaması1037

GEÇİCİ MADDE 51038

·         Açıklaması1038

Kamulaştırılmaksızın Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazların
Bedel TespitiGeç. Md. 61038

·         Açıklaması1041

·         Kamulaştırmasız El Atma Kavramı1041

·         Geçici 6. Madde Kapsamında Bulunan Taşınmazlar1042

·         Geçici 6. Madde Kapsamında Bulunan Taşınmazlar Yönünden
Uzlaşmanın Dava Şartı Olması1044

·         Geçici 6. Madde Kapsamındaki Taşınmazlar Yönünden Uzlaşma Prosedürünün Uygulanması1044

·         Geçici 6. Madde Kapsamındaki Taşınmazlar ile ilgili olarak Uzlaşmanın Gerçekleşmemesi Halinde Yapılacak İşlemler1045

·         Geçici 6. Madde Kapsamındaki Taşınmazlar ile İlgili Olarak Açılan Davalarda Yetkili ve Görevli Mahkeme1045

·         Geçici 6. Madde Kapsamındaki Taşınmazlar ile İlgili Olarak Açılan Davalarda Uygulanacak Yargılama Usulü1046

·         Geçici 6. Madde Kapsamındaki Taşınmazlar ile İlgili Olarak Açılan Davalarda Mahkemece Yapılacak İşlemler1046

·         Geçici 6. Madde Kapsamındaki Taşınmazlar ile İlgili Davalarda
Harç ve Vekalet Ücreti1047

·         Kamulaştırma Kanununun 38. maddesinin Yürürlükte Olduğu
Dönemde Açtıkları Davalar Hak Düşürücü Süre yönünden Reddedilen
Mal Sahiplerinin Durumu1047

·         Geçici 6. Madde Kapsamında Olan Taşınmazlar ile İlgili Devam Eden Davalardaki Durum1048

·         Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesine İlişkin Kararlar1048

GEÇİCİ MADDE 71066

·         Açıklaması1066

·         Kamulaştırma Kanununun geçici 7. Maddesine İlişkin Kararlar1066

GEÇİCİ MADDE 81070

·         Açıklaması1070

·         Kamulaştırma Kanununun Geçici 8. Maddesine İlişkin Kararlar1071

GEÇİCİ MADDE 91073

·         Kamulaştırma Kanununun Geçici 9. Maddesine İlişkin Kararlar1073

GEÇİCİ MADDE 101080

·         Açıklaması1080

GEÇİCİ MADDE 111081

·         Açıklaması1081

·         Anayasa Mahkemesi Kararı1081

GEÇİCİ MADDE 121089

·         Açıklaması1089

·         Anayasa Mahkemesi Kararı1090

·         Kamulaştırma Kanununun Geçici 12. Maddesine İlişkin Kararlar1111

GEÇİCİ MADDE 131113

·         Açıklaması1113

·         Kamulaştırma Kanununun Geçici 13. Maddesine İlişkin Kararlar1114

GEÇİCİ MADDE 141116

·         Açıklaması1116

GEÇİCİ MADDE 151117

·         Açıklaması1117

Madde 42, Madde 431117

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN
KAYNAKLANAN DAVALAR

BİRİNCİ BÖLÜM
KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA KAVRAMI

Kamulaştırmasız El Koyma Kavramının Tanımı1123

Kamulaştırmasız El Koyma Halleri1124

·         Kamulaştırmasız El Koyma Davalarının Temeli Olan Yargıtay’ın İçtihadı Birleştirme Kararları 1127

·         Kamulaştırmasız El Koyma Kavramının İstisnaları1128

a) 221 Sayılı Kanun1128
b) 3194 sayılı İmar Kanunu 1129
c) Kamulaştırma Kanununun 35. Maddesi1132
d) 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu1133
e) Taşınmazların tapu kaydına kamulaştırma şerhi konulması1133
f) İdarelerin Plan ve Projeye Dayalı Eylemleri Nedeniyle Meydana
Gelen Dolaylı Zararlar1133

İKİNCİ BÖLÜM
KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMADAN
KAYNAKLANAN DAVALAR

·         Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklı El Atmanın Önlenmesi
ya da Tazminat (Bedel) Davası Açılabilmesinin Genel Koşulları1135

A) Tapu ile Malik Olma Koşulu1136
B)El Koyma İşleminin 09/10/1956 Tarihinden Sonra Gerçekleşmesi Koşulu1137
C) El Koymanın Fiili ve Kalıcı Olması Koşulu1137
D) Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesindeki Uzlaşmaya
Başvuru Koşulu1138

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT(BEDEL) DAVALARI

·         Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklı Tazminat Davalarında Özellikli Meselelere Genel Yaklaşım ve Usuli Konular 1139

1- Yargı Yolu (Adli/İdari Yargı) Ayırımı1139
2- Yetkili ve Görevli Mahkeme 1142
3- Hakem – Asliye Hukuk Mahkemesi Ayırımı1142
4- Taraf ve Dava Ehliyeti 1143
5- Uzlaşmanın Dava Şartı Olması 1146
6- Paylı Mülkiyette Dava Hakkı 1147
7- Bekletici Mesele Konusu 1147
8-Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davalarında Değerlendirme Tarihi, Faiz Başlangıcı ve Faizin Cinsi1148
9-Fiilen El Atılmayan Ancak 6487 sayılı Yasa ile Yapılan Düzenlemelerden Önce Tasarrufunun Hukuken Kısıtlanması Nedeniyle Tazminata Hükmedilen Taşınmazlara İlişkin Olarak Açılan Ek Davalarda Görev Yeri1149
10- İmar Planına Uygun El Atma Durumunda Görev Yeri1149
11- Proje Bütünlüğü İlkesi ve Kısmi Olarak El Atılan Taşınmazların Durumu 1149
12- Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazlara Değer Biçme Yöntemi1150
13-Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davalarında
Yargılama Usülü1150

·         Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan Davalarda Karar1151

a)  Davanın Reddi1151
b) Davanın Kabulü1152
14- Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davalarında
Harç ve Vekalet Ücreti1152

·         Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklı Tazminat Talep Edilemeyecek Durumlar 1152

a) 221 Sayılı Yasa1153
b) 3194 Sayılı İmar Kanunu1153
c) Taşınmazların Tapu Kaydına Kamulaştırma Şerhi Konulması1153
d) Kamulaştırma Kanunun 35. Maddesi1153
e)3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesi Hakkındaki
Kanun1154

Kamulaştırmasız El Atma Nedeni ile
Tazminat Davalarına İlişkin Kararlar

·         Kamulaştırmasız El Atma Kavramına İlişkin Kararlar1157

·         Değer Biçme Yöntemi ile İlgili Kararlar1208

·         Arazi ve Üzerindeki Ağaçlar ile İlgili Kararlar1216

·         Arsa ile İlgili Kararlar1234

·         Yapı İle İlgili Kararlar1264

·         Göreve İlişkin Kararlar1274

·         Husumet İle İlgili Kararlar1301

·         Usul Kurallarına İlişkin Kararlar 1316

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI

·         Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi Davalarında Özellikli Meselelere Genel Yaklaşım ve Usuli Konular 1341

1- Yetkili ve Görevli Mahkeme 1341
2- Hakem - Asliye Hukuk Mahkemesi Ayırımı1341
3- Taraf ve Dava Ehliyeti 1341
4- Uzlaşmanın Dava Şartı Olması1343
5- Paylı Mülkiyette Dava Hakkı 1343
6-Bekletici Mesele Konusu 1343
7- İmar Planına Uygun El Atma Durumunda Görev Yeri1344
8-Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi Davalarında
Yargılama Usulü1345
9- Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi Davalarında Karar1345
a) Davanın Reddi1345
b) Davanın Kabulü1346
10- El Atmanın Önlenmesi Davalarında Harç ve Vekalet Ücreti1346
11- Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi Davası Açılamayacak Durumlar1347
A) 221 Sayılı Yasa1347
B) 3194 Sayılı İmar Kanunu1347
C) İmar Planlarında Taşınmazın Tamamının veya Bir Kısmının
Kamu Hizmetleri İçin Ayrılması1347
D)Taşınmazların Tapu Kaydına Kamulaştırma Şerhi Konulması1348
E)Kamulaştırma Kanunun 35. Maddesi1348
F)3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesi Hakkındaki Kanun1348

·         El Atmanın Önlenmesi ile İlgili Kararlar1349

ECRİMİSİL DAVALARI

·         Ecrimisil Kavramı1364

·         Kamulaştırmasız El Koyma Hukuksal Nedenine Dayalı Davalarda
Ecrimisil Talep Edilmesi1365

·         Kamulaştırmasız El Koyma Nedenine Dayalı Olarak Ecrimisil Talep Edilmesi Halinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar1366

·         Ecrimisil Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme1367

·         Ecrimisil Davalarında Hesap Yöntemi1367

a- Kamulaştırmasız el konulan taşınmazın arsa olması halinde
ecrimisil hesabı1368
b- Kamulaştırmasız el konulan taşınmazın arazi olması halinde
ecrimisil hesabı1368

·         Ecrimisil Davalarında Faiz1369

·         Ecrimisil Davalarında  Zamanaşımı 1369

·         Ecrimisil Davalarında Harç ve Vekalet Ücreti1370

·         Ecrimisil İlgili Kararlar1370

KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA FAİZ

·         Genel Olarak Faiz Kavramı1382

·         Kamulaştırma Davalarında Faiz1382

·         Daha Önce Kesinleşen Kamulaştırma Davalarında Hüküm Altına 
Alınmayan Faiz Alacağı ile İlgili Davalar1384

·         Kamulaştırma Davalarında Faize İlişkin Genel İlkeler1386

·         Kamulaştırma Davalarında Faize İlişkin Kararlar1386

KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA YARGILAMA GİDERLERİ

·         Yargılama Gideri Kavramı1402

·         Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklan Bedel Davalarında Yargılama
Harç ve Giderleri1404

·         Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Yargılama Giderlerine İlişkin Kararlar1404

KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ
EL ATMA DAVALARINDA KANUN YOLLARI

·         Genel Olarak Hukuk Sistemimizde Kanun Yolları1414

·         İstinaf Kanun Yolu1415

·         Giriş1415

·         Bölge Adliye Mahkemeleri Tarafından Duruşma Yapmadan Verilecek Kararları1416

·         Temyiz Kanun Yolu1418

·         Bölge Adliye Mahkemelerinin Temyiz Edilemeyen Kararları1418

·         Kamulaştırma Davalarında Başvurulacak Kanun Yolları1420

·         İstinaf ve Temyiz Kanun Yoluna Başvuru Süresi1420

·         Kanun Yoluna Başvuru Sırasında Yatırılması Gereken Harç ve
Giderler1421

·         Kanun Yollarına Başvuru Yönünden Kesinlik Sınırı1421

a) İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Yönünden Kesinlik Sınırı1421
b)Temyiz Kanun Yoluna Başvuru Yönünden Kesinlik Sınırı1422

·         Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davalarında  Kanun Yollarına İlişkin Kararlar1424

HÜKMÜN TASHİHİ1433

·         Hükmün Tashihine İlişkin Kararlar1434

HÜKMÜN TAVZİHİ1437

·         Hükmün Tavzihine İlişkin Kararlar1438

YARGILAMANIN İADESİ1445

·         Yargılamanın İadesine İlişkin Kararlar1446

221 SAYILI KANUN AMME HÜKMİ ŞAHISLARI VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDA KANUN1451

·         221 Sayılı  Kanunun Zaman Bakımından Kapsamı1452

·         221 Sayılı Kanun Kapsamındaki Taşınmazların Hukuki Durumu1452

·         221 Sayılı Kanunun Uygulanmasının İstisnaları1453

·         221 Sayılı Kanundan Kaynaklanan  Hukuki Sonuçlar1455

·         İlgili Kararlar1455

İMAR MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN
UYUŞMAZLIKLAR

AÇIKLAMA1463

İMAR MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR1463

3194 SAYILI İMAR KANUNU/İLGİLİ MADDELER1463

1-İmar Planlarında Umumi Hizmetlere ve Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerler ile İlgili Uyuşmazlıklar (İmar Kanunu’nun 13. maddesi)1468
2- Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımlar ile İlgili Uyuşmazlıklar (İMAR KANUNUNUN 17. MADDESİ)1468
3- Parselasyon Planlarının Hazırlanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (İmar Kanununun 18. Maddesi)1469
a)Düzenleme Ortaklık Payı1469
b)İmar Uygulaması Sırasında Kamu Hizmetlerine Rastlayan Yerlerde Bulunan Yapı ve Ağaçlar1472
4-Ruhsatsız veya Ruhsat Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar
(İmar Kanununun 32. maddesi)1472
5- Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar
(İmar Kanununun 39. Maddesi)1473

2981 SAYILI
İMAR AFFI KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR

2981 SAYILI İMAR AFFI KANUNU/İLGİLİ MADDELER1475

İMAR AFFI KANUNUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR1481

·         İmar Affı Kanununun Amacı1481

·         İmar Affı Kanununun Kapsamı1481

·         Tapu Tahsis Belgesi1481

·         Tapu Tahsis Belgesi Verilen Gecekondular Hakkında Yapılacak Uygulamalar1482

·         2981 sayılı İmar Affı Kanunu Hükümleri Uyarınca Kamulaştırılan veya Kamulaştırmasız Yıktırılan Binalar Bakımından Yargıtay 5.Hukuk Dairesi Uygulamaları1483

·         İmar  Mevzuatı ile İlgili Kararlar1485

·         2981 Sayılı Kanun İle İlgili Kararlar1507

·         Şahıslar Arasında Kurulan İpotek Bedeline İlişkin Kararlar1524

KAMULAŞTIRMA HUKUKU İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ
KARAR ÖZETLERİ1529

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU
KARARLARI1536

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ KAMULAŞTIRMA
MEVZUATI

6830 SAYILI İSTİMLÂK KANUNU1585

MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK HUSUSAT İÇİN EFRADA AİT ARAZİ İLE TAŞ OCAKLARININ MUVAKKATEN İŞGALİ
HAKKINDA KANUN1597

İSTİMLAK KARARNAMESİ1601

İMAR MEVZUATINA İLİŞKİN KANUNLAR

İMAR KANUNU1605

GECEKONDU KANUNU1645

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA
UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ1663

MÜLGA 6785 SAYILI İMAR KANUNU1669

KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA KULLANILABİLECEK TABLO VE ÇİZELGELER

TÜİK ENDEKS TABLOSU1681

YIPRANMA PAYINA İLİŞKİN ÇİZELGE1682

YAPI BİRİM FİYAT LİSTESİ1684

VEKALET ÜCRETİ TABLOSU1690

PARASAL - KESİNLİK SINIRLARI1691


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.