Karayolları Trafik Kanunun'nda Kusur

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer ER
ISBN: 9786050511666
102,00 TL 120,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer ER
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 194

Karayolları Trafik Kanunun'nda Kusur

Ömer ER

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ vii

KISALTMALAR xvii

GİRİŞ 1


BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ  

VE KUSUR KAVRAMI

1. SORUMLULUK KAVRAMI 5

2. KUSUR SORUMLULUĞU 7

2.1. GENEL OLARAK 7

2.2. KUSUR 7

2.2.1. Kusurun Tanımı 7

2.2.2. Kusur Teorileri 9

2.2.2.1. Sübjektif Kusur Teorisi 9

2.2.2.2. Objektif Kusur Teorisi 10

2.2.3. Sorumluluk Hukukunda Kusurun Rolü 10

2.2.4. Kusurun Objektif ve Sübjektif Yönü 12

2.2.4.1. Kusurun Objektif Yönü 12

2.2.4.2. Kusurun Sübjektif Yönü 12

2.2.5. Kusurun Çeşitleri 13

2.2.5.1. Kast 13

2.2.5.2. İhmal 14

2.2.6. İhmalin Türleri 15

2.2.6.1. Genel Olarak 15

2.2.6.2. Ağır İhmal 16

2.2.6.3. Hafif İhmal 16

2.2.6.4. Orta İhmal 16

2.2.7. Bilinçli İhmal-Bilinçsiz İhmal 17

2.2.8. Kusuru İspat Yükümlülüğü 17

2.2.9. Kusurun Ceza Hukuku ile Sorumluluk Hukuku Arasındaki İlişkisi 18

2.2.10. Zarar Görenin Kusuru 19

2.2.11. Üçüncü Kişinin Kusuru 20


İKİNCİ BÖLÜM

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 

ÇERÇEVESİNDE KAVRAMLAR

1. YASAL DÜZENLEME VE TRAFİĞİN TANIMI 23

1.1. YASAL DÜZENLEME 23

1.2. TRAFİK TANIMI 24

1.3. TRAFİĞİN UNSURLARI 25

1.3.1 İnsan Unsuru 25

1.3.1.1 Sürücü 25

1.3.1.2. Yaya 26

1.3.1.3. Yolcu 26

1.3.1.4. Trafik Görevlisi 26

1.3.2. Araç Unsuru 27

1.3.3. Çevre ve Yol Unsuru 27

2. TRAFİK KAZASI KAVRAMI 27

2.1. TRAFİK KAZASI SAYILAN HALLER 28

2.1.1. Trafik Kazasının Meydana Geldiği Yere Göre 29

2.1.1.1. Karayolunda Meydana Gelen Kazalar 29

2.1.1.2. Karayolu Dışında Meydana Gelen 

Kazalar 29

2.1.2. Trafik Kazasına Karışan Araçlara Göre 31

3. İŞLETEN KAVRAMI VE İŞLETEN SAYILANLAR 32

3.1. İŞLETEN KAVRAMI 32

3.1.1. Gerçek İşleten 33

3.1.1.1. Araç Sahibi 34

3.1.1.2. Aracın Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla 

Alıcısı 36

3.1.1.3. Aracın Uzun Süreli Kiracısı, Ariyet ve 

Rehin Alanı 37

3.1.1.4. Adı, Trafik Belgesinde Yazılı Kişiler 39

3.1.1.5. Adına Sigorta Poliçesi Düzenlenen 

Kişiler 39

3.1.2. Aracı Kendi Hesabına ve Tehlikesi Kendisine Ait Olmak Üzere İşletme 40

3.1.3. Araç Üzerinde Fiili Olarak Tasarrufta Bulunma 40

3.1.4. İşletenin Tespitine İlişkin Özellik Arz Eden 

Haller 41

3.1.4.1. Motorlu Aracın Eşlerce Ortak Kullanılması ya da Bir EşTarafından Diğer Eşe ya da Çocuğa Tahsis Edilmesi Halinde Gerçek İşletenin Tespiti 41

3.1.4.2. Motorlu Aracın İşçiye ya da Tüzel Kişinin Bir ÜyesineTahsis Edilmesi Halinde 

İşletenin Tespiti 42

3.1.4.3. Birden Fazla İşleten 42

3.1.5. İşletenin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibi 43

3.1.6. Farazi İşleten 45

3.1.6.1. Motorlu Araçla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunan Kişiler 45

3.1.6.2. Yarış Düzenleyicileri 47

3.1.6.3. Motorlu Aracı Çalan veya Gasbeden 

Kişiler 48

3.1.6.4. Devlet ve Diğer Kamu Tüzel Kişileri 49

3.1.7. İşleten ve Teşebbüs Sahibinin Sorumlu Olduğu Kişiler 50

3.1.7.1. Sürücü 52

3.1.7.2. Aracın Kullanılmasına Katılan Yardımcı Kişiler 54

3.1.7.3. Motorlu Aracın Kullanılmasına Müdahale Eden Yolcu 56

3.1.7.4. Aracın Bırakıldığı Diğer Kişiler 57


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KARAYOLLARI TRAFİK 

KANUNU’NDA KUSUR

1. GENEL OLARAK 61

1.1. TRAFİK KAZALARINDA ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER 62

1.1.1. Kırmızı Işıklı Trafik İşaretinde veya Yetkili Memurun Dur İşaretinde Geçme 64

1.1.2. Taşıt Giremez Trafik İşareti Bulunan Karayoluna veya Bölünmüş Karayolunda Karşı Yönden Gelen Trafiğin Kullandığı Şerit, Rampa ve Bağlantı Yollarına Girme 69

1.1.3. İkiden Fazla Şeritli Taşıt Yollarında, Karşı 

Yönden Gelen Trafiğin Kullandığı Şerit veya Yol Bölümüne Girme 71

1.1.4. Arkadan Çarpma 74

1.1.5. Geçme Yasağı Olan Yerlerde Geçme 76

1.1.6. Doğrultu Değiştirme Manevralarını Yanlış 

Yapma 79

1.1.7. Şeride Tecavüz Etme 83

1.1.8. Kavşaklarda Geçiş Önceliğine Uymama 86

1.1.9. Kaplamanın Dar Olduğu Yerlerde Geçiş 

Önceliğine Uymama 89

1.1.10. Manevraları Düzenleyen Genel Şartlara 

Uymama 91

1.1.11. Yerleşim Birimleri Dışındaki Karayolunun Taşıt Yolu Üzerinde, Zorunlu Haller Dışında Park Etme veyaDuraklama ve Her Durumda Gerekli Tedbirleri Almama 96

1.1.12. Park İçin Ayrılmış Yerlerde veya Taşıt Yolu Dışında Kurallara Uygun Olarak Park Edilmiş Araçlara Çarpma 101

2. KUSUR TESPİTİ 108

2.1. GENEL OLARAK 108

2.2. CEZA YARGILAMASINDA KUSUR TESPİTİ 109

2.3. HUKUK YARGILAMASINDA KUSUR TESPİTİ 112

2.4. TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞININ 

MAHİYETİ 113

2.4.1. Anlaşma Tutanağı 117

2.5. KUSUR TESPİTİNDE BİLİRKİŞİLERİN ROLÜ 119
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KARAYOLLARI TRAFİĞİNDE HUKUKİ 

SORUMLULUK VE KUSURUN ROLÜ

1. YASAL DÜZENLEME 125

2. MOTORLU ARAÇ İŞLETENİ İLE ARAÇ İŞLETİCİSİNİN BAĞLI OLDUĞU TEŞEBBÜS SAHİBİNİN SORUMLULUĞU 127

2.1. SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ 127

2.2. SORUMLULUĞUN ŞARTLARI 130

2.2.1. Sorumluluğun Genel Şartları 130

2.2.1.1. Bir Zarar Doğmuş Olmalı 130

2.2.1.2. Zarar Bir Trafik Kazasından Doğmuş 

Olmalı 131

2.2.1.3. Kaza ve Zarara Motorlu Bir Araç Sebep Olmalı 133

2.2.1.4. Kaza (Zarar) ile Motorlu Araç Arasında Uygun İlliyet Bağı Bulunmalı 134

2.2.2. Sorumluluğun Özel Şartları 134

2.2.2.1. İşleten ve Teşebbüs Sahipliği Sıfatı 135

2.2.2.2. Zarara Motorlu Aracın İşletilmesi veya Kanunda Öngörülen Diğer Bir Olay Sebep Olmalıdır 135

2.2.2.2.1. Zarara, Motorlu Aracın İşletilmesinin Sebep Olması 135

2.2.2.2.2. Zarara, İşletilme Halinde 

Olmayan Bir Aracın Sebep 

Olması 136

2.2.2.2.3. Zarara, Kazadan Sonra Yapılan Yardım Çalışmalarının Sebep Olması 140

2.2.2.3. İşleten Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olmalıdır 141

2.2.2.3.1. Genel Olarak 141

2.2.2.3.2. İşleten veya Bağlı Bulunduğu Teşebbüs Sahibi ile Bunların, Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kusuru 142

2.2.2.3.3. Araçtaki Bozukluk 142

2.2.2.3.4. Mücbir Sebep 143

2.2.2.3.5. Zarar Görenin Ağır Kusuru 145

2.2.2.3.6. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru 147

3. ZARAR VERENLERİN BİRDEN ÇOK OLMASI YA DA KAZAYA BİRDEN FAZLA MOTORLU ARACIN KARIŞMASI HALİNDE SORUMLULUK 148

3.1. GENEL OLARAK 148

3.2. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ZARARA UĞRAMASI HALİNDE SORUMLULUK 149

3.2.1. Müteselsil Sorumluların Dış İlişkideki 

Durumu 150

3.2.2. Müteselsil Sorumluların İç İlişkideki Durumu 151

3.3. BİRDEN ÇOK İŞLETEN VEYA TEŞEBBÜS 

SAHİBİNİN BİRBİRLERİNE VERDİKLERİ ZARARLARDAN DOLAYI SORUMLULUK 155

3.3.1. Genel Olarak 155

3.3.2. Bedensel Zarardan Sorumluluk 157

3.3.3. Şeye İlişkin Zarardan Sorumluluk 159

3.3.4. Sorumlular Arasında Rücu Sorunu 160

3.3.5. Kusurun Rolü 162

4. TEHLİKE SORUMLULUĞUNUN İSTİSNALARI 163

4.1. GENEL OLARAK 163

4.2. HATIR İÇİN TAŞIMA VEYA ARACIN HATIR İÇİN VERİLMESİ 164

4.2.1. Yasal Düzenleme 164

4.2.2. Hatır Taşımasının Koşulları 165

4.2.3. Hatır Taşımasının Hukuki Niteliği 167

4.2.4. Hatır Taşımasının Hükümleri ve Sonuçları 168

4.2.5. Hatır İlişkisinde Tazminatın Tayini ve İspat 

Sorunu 169

4.3. ARACIN MALİKİ İLE İŞLETENİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ARACA GELEN ZARARLARDAN 

DOLAYI SORUMLULUK 172

4.4. ARACIN ÇALINDIĞINI VEYA GASBEDİLDİĞİNİ BİLEREK BİNEN YOLCULARA KARŞI SORUMLULUK 173

4.5. MANEVİ ZARARLARDAN SORUMLULUKTA KUSURUN ROLÜ 174

SONUÇ 179

KAYNAKÇA 187


Günümüzde, motorlu araç sayısının ve çeşitliliğinin artması sonucu, hemen hemen her gün yazılı ve görsel basın-yayın organlarında duyduğumuz trafik kazalarını, toplum olarak kanıksamış durumdayız. Bu trafik kazaları sonucu birçok insan hayatını kaybetmekte, birçoğu sakat kalmakta ve hatırı sayılır bir tutarda milli servet yok olmaktadır. Bununla birlikte trafik kazalarına karışan kişiler arasında, sonrasında adliyeye sirayet eden birtakım uyuşmazlıklar da ortaya çıkmaktadır.

Adliye tarafından olaya baktığımızda, sorunun cezai ve hukuki sorumluluk alanında kendisini gösterdiğini söyleyebiliriz. Her iki durumda da kusurun ortaya çıkarılması, kusurlu olanın cezalandırılması ve kusurlu olanın hukuki sorumluluk altına girmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle trafik kazasının meydana gelmesine neden olan tarafların kusurunun tespiti önem arz etmektedir. Bu tespitin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için mevzuat hükümlerinin iyi irdelenmesi gerekmektedir.

Çalışmamızda, trafik kazalarında hukuki sorumluluğu düzenleyen Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesinde kusur olgusu, mevzuatta asli kusurlu sayılan haller ve trafik kazaları sonucu meydana gelen zarardan sorumlulukta kusurun rolü incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken güncel mevzuat olarak ilgili kanun ve yönetmelikler ile Yargıtay kararları süzgeçten geçirilmiş, gerekli analizler ve değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca kütüphane çalışmaları kapsamında konuyla ilgili bilimsel eserler, ilgili doktora tezleri, güvenilirliği teyit edilmiş internet kaynakları, bilimsel makaleler ve akademik dergiler olmak üzere her türlü yazıdan yararlanılmıştır.

Bu vesileyle, öncelikle çalışma konumu belirlememde bana yön veren ve eserin hazırlanması esnasında ilgi, yardım ve kıymetli zamanını esirgemeyen danışman hocam Sayın Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Caner’e ve eseri desteklememe yardım eden Sayın Dr. Öğr. Üyesi Hatice Karacan Çetin’e teşekkürlerimi sunarım. Öğrencilik hayatımda ufkumu genişleten, hiçbir zaman yardımını esirgemeyen, bana “Dünyada uçmanızı diliyorum” temennileriyle cesaret veren ve bu eserin yazım aşamasında da ilgisini esirgemeyen hocam Sayın Dr. Öğr. Üyesi Serçin Kutucu’ya sonsuz teşekkürleri bir borç bilirim. Bana hukuku sevdiren, maddi-manevi hiçbir yardımını benden sakınmayan, yeri bende apayrı olan hocam Sayın Dr. Öğr. Üyesi Neşe Kızıl’ı ömrüm boyunca unutmayacağım.

Eserin ortaya konulmasında yararlandığım kaynakların yazarları öncelikli olmak üzere, az ya da çok emeği geçen herkese en kalbi saygılarımı iletirim. Eserin yazımı esnasında bana huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan ve özverili çalışmalarıyla zaman kazandıran Bandırma Adliyesi İnfaz Hâkimliği kalem çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Hayatım boyunca hep yanımda olduklarını hissettiren aileme, bana her zaman inandıkları ve cesaret verdikleri için minnettarım.

Beni sevginin her türlüsüyle buluşturan biricik eşim, yol arkadaşım Aybüke Burcu ER’e, eserin yazım süreci boyunca verdiği destek, gösterdiği sabır, anlayış ve fedakârlıkları dolayısıyla sonsuz teşekkür ederim.

Son olarak, “Bir kızı olmalı insanın…” sözünün vücut bulmuş hali, hiçbir şeyin “O’na rağmen” değil, her şeyin “O’nun için” olduğu, hayat yolumun yareni, biricik kızım İlay Yaren’e, tezimi ithaf ediyorum.

ADAL Erhan, “Motorlu Taşıt İşleticisinin Uğradığı Zararla İlgili
Olarak «Sorumluluk Çatışmaları»”, BATİDER, C. IV, S. 4, (1968), ss. 620-645
[ÖE21] 

AKMAN Sermet, “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğunun Hukuki Mahiyeti”, İstanbul Barosu Dergisi, C. LXIII, S. 7-8-9, (1989), ss. 347-371

ANTALYA O. Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, 1. b., İstanbul: Legal Yayıncılık, 2017

ARAS Bahattin, “Karayolları Trafik Kanununa Göre İşletenin Kusur Sorumluluğu”, Yargıtay Dergisi, C. 34 S. 4, (Ekim 2008), ss. 527-578 (Aras, “KTK’na Göre İşletenin Kusur Sorumluluğu”)

ARAS Bahattin, “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve Uygulamada Karşılaşılabilecek Sorunlar”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 3, S. 23, (Temmuz 2008), ss. 125-134 (Aras, “Trafik Kazası Tespit Tutanağı”)

ARAT Ayşe, “6098 Sayılı Borçlar Kanunu m. 58’e Göre Manevî Tazminatın Belirlenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanunu m. 49/II’nin Kaldırılmasının Etkisi”, EÜHFD, C. XVII, S. 3–4, (2013), ss. 185-206

AŞÇIOĞLU Çetin, Trafik Kazalarından Doğan Hukuk ve Ceza Sorumlulukları, 3. b., Ankara: Sözkesen Matbaacılık, 2012

ATAMER Yeşim M., Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması: Özellikle Uygun Nedensellik Bağı ve Normun Koruma Amacı Kurumları, 1. b., İstanbul: Beta Yayınevi, 1996[ÖE22] 

ATEŞ Hüseyin, “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Farazi İşleten Kavramı”, Legal Hukuk Dergisi, (Haziran 2011), ss. 2349-2355

ATEŞ Hüseyin, “Motorlu Araç İşletenin Bağlı Bulunduğu Teşebbüs Sahibi ve İşletenin ve Teşebbüs Sahibinin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişiler”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 85, S. 4, (2011), ss. 96-105

ATEŞ Hüseyin, “Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğunun Azaltılması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl 24, S. 97, (Kasım- Aralık 2011), ss. 301-320 (Ateş, TBB Dergisi)

BERBEROĞLU YENİPINAR Filiz, Trafik Kazalarında Kusur ve Bilirkişi Rapor Örnekleri, 1. b., Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021

BOLATOĞLU Bolat, Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğu (İşleten Kavramı ve Sorumluluğun Şartları), Ankara: Kazancı Hukuk Yayınları, 1988

CANBOLAT Ferhat, Günhan Gönül Koşar, “Motorlu Aracın İşletilmesinden Doğan Hukuki Sorumlulukta ‘Kusur’un Önemi ve Sorumluluğa Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 23, S. 2, (2021), ss. 839-872

ÇELİKTAŞ Demet, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda İşletenin Hukuki Sorumluluğu, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1987

ÇEVİKBAŞ Rafet, Fatih Hakan Doğan, “Trafik Hizmetlerinde Yerel Yönetimlerin Rolü”, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 2, (Aralık 2015), ss. 50-75

DURAK Yasemin, Turan Şahin, “Hatır İçin Taşıma”, İÜHFM, C. LXXIII, S. 1, (2015), ss. 339-362

ERDOĞAN İhsan, “Haksız Fiilde Kusurlu Sorumluluk ve Özellikle Kusur Unsuru”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3 S. 1, (1990), ss. 109-134

EREN Fikret, “Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Akit Dışı Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve Unsurları”, AÜHFD, C. 39, S. 1-4, (1982-1987), ss. 159-212 (Eren, “Motorlu Araç İşletenin Akit Dışı Sorumluluğu”)

EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. b., Ankara: Yetkin Yayınları, 2018 (Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler)

EREN Fikret, Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, 1. b., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara: Sevinç Matbaası, 1975 (Eren, Uygun İlliyet Bağı)

ERLÜLE Fulya, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat, 1. b., Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011

FEYZİOĞLU Feyzi Necmeddin, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, 2. b., İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1976

GÖKCAN Hasan Tahsin, Haksız Fiil Hukuku ve Maddi-Manevi Tazminat Davaları, 1. b., Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008

GÖKCAN Hasan Tahsin, Karayolları Trafik Kanununa Göre Hukuki Sorumluluk Tazminat Sigorta ve Rücu Davaları, 8. b., Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014 (Gökcan, KTK’na Göre Hukuki Sorumluluk)

GÖKCAN Hasan Tahsin, Seydi Kaymaz, Karayolları Trafik Kanununa Göre Hukuki Sorumluluk, Tazminat-Sigorta Rücu Davaları Trafik Suç ve Kabahatleri, 7. b., Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2010

GÜNAY Erhan, Uygulamada Trafik Kazalarında Kusur, Gözden Geçirilmiş 7. b., Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2020

GÜNAY Erhan, “Yargıtay Kararları Eşliğinde Trafik Kazalarında Sorumluluk Türleri ve Manevi Tazminat Davası”, Terazi Hukuk Dergisi, C.11, S. 115, (Mart 2016), ss. 64-70

GÜNDOĞMUŞ Ümit Naci, Ömer Kurtaş, H. Boz, Ümit Biçer, Başar Çolak, “Kusur ve Kusur Oranlarının Belirlenmesinde Bilirkişilerin Fonksiyonu”, Adli Bilimler Dergisi, C. 1, S. 1, (Eylül 2002), ss. 63-67

GÜRSOY Kemal Tahir, İsviçre Hukukunda Trafik Kazalarından Doğan Hukuki Sorumluluğun Ana Hatları, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırmaları Enstitüsü, 1974

GÜVEN Osman Sabri, “Kusur Kavramı ve Çeşitleri (I)”, Yargıtay Dergisi, C. XX, (1981), ss. 570-588

HATEMİ Hüseyin, Emre Gökyayla, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 3. b., İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2015

HAVUTÇU Ayşe, K. Emre Gökyayla, Uygulamada 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Hukuki Sorumluluk, 1. b., Ankara: Seçkin Yayınevi, 1999

İMRE Zahit, Doktrin ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Hâlleri: İngiliz, Sovyet Rusya, Alman, Fransız ve İsviçre Hukuklarının Mukayesesiyle, İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, 1949

İNAN Ali Naim, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Kitabı, Ankara, 1979

İYİMAYA Ahmet, “Hatır Taşıması”, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sorunları, Ankara, (1990), ss. 252-277

KANETİ Selim, “Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur Kavramının Görevi”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu 1977, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Yayını, (1980), ss. 29-66 (Kaneti, “Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur Kavramının Görevi”)

KANETİ Selim, Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru, İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınevi, 2007

KARACAN ÇETİN Hatice, Karayolları Trafik Kanununda Hukuki Sorumluluk (Türk, İsviçre ve Alman Hukukları Karşılaştırmalı), 1. b., Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016

KARAHASAN Mustafa Reşit, Sorumluluk Hukuku: Kusura Dayanan Sözleşme Dışı Sorumluluk-Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk, 6. b., İstanbul: Beta Yayınevi, 2003

KELLER Alfred, Haftpflicht im Privatrecht, Band I, 5. A., Bern: Verlag Stämpfli and CIE AG, 1993

KILIÇOĞLU Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler: Yeni Borçlar Kanunu’na Göre Hazırlanmış, 18. b., Ankara: Turhan Kitabevi, 2014 (Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler)

KILIÇOĞLU Ahmet, “2918 S.lı Yasaya Göre Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu”, BATİDER, C. XII, S. 2-3, (1984), ss. 3-52 (Kılıçoğlu, BATİDER)

KILIÇOĞLU Mustafa, Sorumluluk Hukuku, C. I, Sözleşme Dışı Sorumluluk, Ankara: Turhan Kitabevi, 2002 (Kılıçoğlu, Sorumluluk Hukuku)

KOÇHİSARLIOĞLU Cengiz, “Objektif Sorumluluğun Genel Teorisi”, DÜHFD, S. 2, (1984), ss 175-305

KOŞAR Günhan, Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur ve Etkisi, (Doktora Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019

MURAT Bedrettin, Trafik Hukuku, 7. b., Ankara: Adalet Yayınevi, 2013

NARTER Sami, Trafik Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk, 4. b., Ankara: Adalet Yayınevi, 2016

NOMER Haluk Nami, “2918 S.lı Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğu”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 66 S. 1-3, (1992), ss. 36-89 (Nomer, “KTK’na Göre Motorlu Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğu”)

NOMER Haluk Nami, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 13. b., İstanbul: Beta Yayınevi, 2013 (Nomer, Borçlar Hukuku Genel Hükümler)

OĞUZMAN M. Kemal, M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, 12. b., İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2014

OĞUZMAN M. Kemal, Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, 11. b., İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2014 (Oğuzman, Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II)

ÖZSUNAY Ergun, “Trafik Hukukunda Araç Sahibinin Fiil ve Davranışlarından Sorumlu Olduğu Şahıslar”, BATİDER, C. IV, S. I, (1967), ss. 1-64 (Özsunay, “Araç Sahibinin Sorumlu Olduğu Şahıslar”)

ÖZSUNAY Ergun, “Türk Hukukunda İşleten’in Sorumluluğu ve Sorumluluktan Kurtulması Bakımından “Kusur”un Etkisi ve Önemi”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu 1977, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Yayını, (1980), ss. 67-128 (Özsunay, “İşletenin Sorumluluğunda Kusurun Etkisi”)

ÖZSUNAY Ergun, “Türk Hukukunda Zarar Giderimi Sorumlusu Olarak “İşleten” (Araç Sahibi) Kavramına İlişkin Bazı Sorunlar”, BATİDER, C. IV, S. 1, (1971), ss. 83-110 (Özsunay, “İşleten Kavramına İlişkin Bazı Sorunlar”)

PEKMEZ Cüneyt, “Alman Karayolları Trafik Kanunu’nda 20 Haziran 2017’de Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Türk/İsviçre Hukuku’nda Araçların Otonomlaştırılmasının İşletenin Sorumluluğuna Etkisi”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 77 (1), (2019), ss. 153-184

REİSOĞLU Safa, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. b., İstanbul: Beta Yayınları, 2014

SEROZAN Rona, “Manevi Tazminat İstemine Değişik Bir Yaklaşım”, Ed: Turhan Esener, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, 1. b., Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1990

STARK Emil W., Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2. A., Zürich: Schulthess, 1988

ŞAHİN Ayşenur, “Vücut Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Zarar ve Tazmini”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV, S. 2, (2011), ss. 123-165

TANDOĞAN Haluk, Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi, 1981 (Tandoğan, Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku)

TANDOĞAN Haluk, Türk Mesuliyet Hukuku, 1961 Yılı Birinci Basıdan Tıpkı Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2010 (Tandoğan, Türk Mesuliyet Hukuku)

TEKİNAY Selahattin S., Sermet Akman, Haluk Burcuoğlu, Atilla Altop, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. b., İstanbul: Filiz Kitabevi, 1993

TUNÇ Ramazan, “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre Gerçek İşleten Kavramı”, Yargıtay Dergisi, C. 26 S. 1-2, (Ocak-Nisan 2000), ss. 234-246

TUNÇOMAĞ Kenan, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6. b., İstanbul, 1976

UYUMAZ Alper, Motorlu Taşıt Rehni, 1. b., İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2012

ÜNAL Mehmet, “Manevi Tazminat ve Bu Tazminat Çeşidinde Kusurun Rolü”, AÜHFD, C. XXXV, S. 1-4, (1978), ss. 397-437

ÜNAN Samim, “Karayolları Trafik Kanununun Sekizinci Kısmının ‘İşleten ve Araç İşleticisinin Bağlı Bulunduğu Teşebbüs Sahibinin Hukuki Sorumluluğu’ Başlıklı Birinci Bölümü ile ‘Sigorta’ Başlıklı İkinci Bölümünde Yapılan Değişikliklere Dair”, Sigorta Hukuku Dergisi, S. 1, (1998), ss. 81-88

YAYLA Nadir, “Karayolu Trafik Kazalarında Bilirkişilik ve Kusur Tespiti”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 88, S. 2, (Mart 2014), ss. 25-29

YILMAZ Hamdi, Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Hukuksal Sorumluluğu, 1. b., İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2014 (Yılmaz, KTK’na Göre Motorlu Araç İşletenin Hukuksal Sorumluluğu)

 

YILMAZ Zekeriya, Trafik Kazaları ve Taşımacılıktan Doğan Hukuki Sorumluluk[ÖE23] , Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları, 2. b., Ankara: Adalet Yayınevi, 2010 (Yılmaz, Trafik Kazalarından Doğan Hukuki Sorumluluk, 2. b.)

YILMAZ Zekeriya, Trafik Kazaları ve Taşımacılıktan Doğan Hukuki Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları, 3. b., Ankara: Adalet Yayınevi, 2014 (Yılmaz, Trafik Kazalarından Doğan Hukuki Sorumluluk, 3. b.)

 

Yararlanılan Elektronik Kaynaklar

 

https://www.anayasa.gov.tr/tr/anasayfa/

https://www.tuik.gov.tr/

https://www.yok.gov.tr/

UYAP[ÖE24] 


 [ÖE21]Kaynakçadaki eserlerde ilk satırdan sonra bu şeklide çıkıntı olmalı

 [ÖE22]İtalik yazılmalı

 [ÖE23]ESERİN KÜNYESİNİN TAMAMI AYNI SAYFADA YER ALMALI

 [ÖE24]BELİRTTİĞİM ŞEKLİYLE HİZALANMALI

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar