Karayoluyla Eşya Taşımacılığında Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hatice Kübra TURGUT
ISBN: X9786050511475
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hatice Kübra TURGUT
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 126

Karayoluyla Eşya Taşımacılığında Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu

Hatice Kübra TURGUT

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ......................................................................................................I

KISALTMALAR................................................................................. VII

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK TAŞIMACILIK

1.1. Taşımacılık Kavramı .................................................................... 1

1.1.1. Genel Olarak ...................................................................... 1

1.2. Taşımacılık Türleri ....................................................................... 2

1.2.1. Demiryolu Taşımacılığı...................................................... 3

1.2.2. Karayolu Taşımacılığı........................................................ 4

1.2.3. Denizyolu Taşımacılığı ...................................................... 4

1.2.4. Havayolu Taşımacılığı ....................................................... 5

İKİNCİ BÖLÜM

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

2.1. Genel Olarak Karayolu Taşımacılığı .......................................... 7

2.2. Karayolu Taşımacılığında Temel Unsurlar ................................ 7

2.2.1. Sürücüler ............................................................................ 7

2.2.2. Araçlar................................................................................ 8

2.2.3. Yükler................................................................................. 8

2.3. Karayolu Taşımacılığının Tarihsel Gelişimi............................... 9

2.3.1. Dünyada Karayolu Taşımacılığının Tarihi......................... 9

2.3.2. Ülkemizde Karayolu Taşımacılığının Tarihi...................... 9

2.4. Karayolu Taşımacılığının Avantajları ...................................... 12

2.5. Karayolu Taşımacılığının Dezavantajları................................. 14

2.6. Karayoluyla Taşımada Temel Bileşenler .................................. 15

2.6.1. Eşya Kavramı................................................................... 15

2.6.1.1 Genel Olarak..................................................... 15

IV Hatice Kübra TURĞUT

2.6.1.2 CMR’de Öngörülen İstisnalar...........................18

2.6.1.2.1. Uluslararası Posta Taşımaları..........18

2.6.1.2.2. Cenaze Taşımaları...........................18

2.6.1.2.3. Ev Eşyası Taşımaları.......................18

2.6.2. Gönderen Kavramı ...........................................................19

2.6.3. Taşıyıcı Kavramı ..............................................................20

2.6.4. Gönderilen Kavramı.........................................................21

2.6.5. Taşıma Senedi ..................................................................21

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAŞIYICININ SORUMLULUĞU, HUKUKİ NİTELİĞİ 

VE ŞARTLARI

3.1. Genel Olarak Sorumluluk Kavramı..........................................25

3.2. Sorumluluğun Hukuki Niteliği...................................................26

3.2.1. Taşıyıcının Sorumluluğu ..................................................29

3.2.2. Taşıyıcının Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu ................30

3.2.2.1. Genel Olarak .....................................................30

3.2.2.2. Sorumluluğun Şartları.......................................34

3.2.2.2.1. Zarar................................................34

3.2.2.2.2. Kusur...............................................36

3.2.2.2.3. İlliyet Bağı ......................................37

3.2.3. Taşıyıcının Yardımcılarından ve Fiili Taşıyıcılardan 

Dolayı Sorumluluğu .........................................................38

3.3. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulmasını Sağlayan Sebepler.44

3.3.1. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulmasını Sağlayan Genel 

Sebepler............................................................................44

3.3.2. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulmasını Sağlayan Özel 

Sebepler............................................................................47

3.3.2.1. Üzeri Örtülmemiş Taşıtlarla Taşımanın 

Yapılması..........................................................48

Karayoluyla Eşya Taşımacılığında Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu V

3.3.2.2. Taşıma Konusu Eşyanın, Ambalajlanmaması Ya 

da Yetersiz Ambalajla Taşınması ..................... 50

3.3.2.3. Gönderen veya Gönderilenin Yükü Hatalı İşleme 

Tabii Tutması, Yüklemesi, İstiflemesi veya 

Boşaltması......................................................... 53

3.3.2.4. Yükün Niteliği Sebebiyle Zıya ve Hasarın 

Oluşması ........................................................... 56

3.3.2.5. Tehlikeli Eşya Taşınması.................................. 60

3.3.2.6. Taşıtın Taşıma İşine Uygun Olmaması............. 61

3.3.2.7. Canlı Hayvan Taşıması..................................... 62

3.4. Sorumsuzluk Kaydı..................................................................... 62

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TAŞIYICININ EŞYAYI SÜRESİNDE TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, 

GECİKME VE GECİKMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞUN 

KAPSAMI VE TAZMİNAT DAVASI

4.1. Taşımanın Süresi......................................................................... 67

4.2. Taşıyıcının Eşyayı Süresinde Teslim Etme Yükümlülüğü ...... 70

4.3. Geç Teslim Kavramı ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğun 

Şartları ......................................................................................... 71

4.3.1. Genel Olarak .................................................................... 71

4.3.2. Eşyanın Geç Teslimi Kavramı ......................................... 72

4.3.3. Eşyanın Geç Teslim Edilmesinden Doğan Sorumluluğun

Şartları.............................................................................. 76

4.3.3.1. Zarar.................................................................. 76

4.3.3.1.1. Maddi Zarar .................................... 79

4.3.3.1.1.1. Doğrudan Zarar .......... 80

4.3.3.1.1.2. Dolaylı Zarar .............. 81

4.3.3.1.2. Manevi Zarar................................... 81

4.3.3.2. Kusur................................................................. 82

4.3.3.3. İlliyet Bağı ........................................................ 84

4.4. Sorumluluğun Kapsamı.............................................................. 87

VI Hatice Kübra TURĞUT

4.4.1. Genel Olarak.....................................................................87

4.4.2. Sınırlı Sorumluluk ............................................................88

4.4.3. Sınırsız Sorumluluk..........................................................92

4.5. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Haller ....................................93

4.6. Taşıyıcının Sorumluluğu Sebebiyle Açılacak Tazminat 

Davası ...........................................................................................95

4.6.1. Genel Olarak.....................................................................95

4.6.2. Arabuluculuğa Başvuru Zorunluluğu...............................97

4.6.3. Bildirim Yükümlülüğü ...................................................101

4.6.4. Davanın Tarafları ...........................................................104

4.6.4.1. Davacı .............................................................104

4.6.4.2 Davalı..............................................................106

4.6.5. Zamanaşımı ....................................................................107

4.6.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme..........................................110

SONUÇ.................................................................................................115

KAYNAKÇA........................................................................................116

ADIGÜZEL, Burak; Taşıma Hukuku (Deniz Ticareti Hariç); 2. Baskı,

Adalet Yayınevi, Ankara 2019. (Taşıma Hukuku)

AKAN, Pınar; Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Yüke Özen Yükümlüğünün İhlalinden Doğan Sorumluluğu ( TTK m. 1061 ); Ankara, 2007, Adalet Yayınevi.

AKDENİZ, Umut; Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sözleşmesi; Ankara

Adalet Yayınevi, Ankara 2012.

AKINCI, Ziya; Karayolu ile Milletlerarası Eşya Taşımacılığı ve

CMR; Seçkin Yayıncılık, Ankara 1999.

AKSOY, Sami; Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı; 1. Baskı, On İki

Levha Yayıncılık. İstanbul 2015. (Fiili Taşıyıcı)

ARKAN, Sabih; Karada Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu; Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara,

1982.

ARKAN, Sabih; CMR Hükümlerine Göre Yardımcıların Fiillerinden

Doğan Sorumluluk, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65. Yaş Armağanı; Ankara 1999.

ARKAN, Sabih; Demiryolu İşletmesinin Eşya Taşımalarından Doğan

Sorumluluğu Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından İkinci

Taşımacılık Sempozyumu; 24-25 Ocak 1985, Maçka İstanbul, Ankara 1985.

ARKAN, Sabih; Demiryoluyla Yapılan Uluslararası Eşya Taşımaları,

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü; Yayın No.206,

Ankara 1987 (Demiryolu Taşımaları).

ARKAN, Sabih; Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Konvansiyon (CMR) Üzerine Bir İnceleme, Sorumluluk ve

Sigorta Hukuku Bakımından Eşya Taşımacılığı Sempozyumu;

26-27 Ocak 1984, Maçka-İstanbul, Ankara 1984(İnceleme).

ARKAN, Sabih; Karayolu ile Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu; İstanbul 1984 (Taşıyıcının Sorumluluğu).

ARKAN, Sabih, Karayolu ile Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası

Sözleşmenin Uygulanma Koşulları ve Taşıyıcının Sorumluluğu-

118 Hatice Kübra TURĞUT

nu Düzenleyen Hükümleri; Batider; C.X, S.2, Ankara 1979 (Karayolu ile Eşya Taşınması)

ATABEK, Reşat; Eşya Taşıma Hukuku; İstanbul 1960.

AYBAY, Aydın/HATEMİ, Hüseyin; Eşya Hukuku; İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2014.

AYDIN, Alihan; CMR’ ye Göre Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğu; Beta Yayınları, İstanbul 2006.

AYHAN, Rıza/ÇAĞLAR, Hayrettin/ÖZDAMAR; Mehmet: Ticari İşletme Hukuku, 12. Baskı, Ankara, 2019.

BALLOU, Ronald H; Business Logistics Management; Planning, Organizing and Controlling the Supply Chain; Prentice-Hall, Internatıonal, Inc., Copenhagen 2010,Forth Edition

BİRİNCİ UZUN, Tuğba; Uluslararası Hava Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu Seçkin Yayınevi, Ankara 2015.

CAN, Mertol; CMR ve Alman Ticaret Kanunu ile Mukayeseli Olarak

Türk Taşıma Hukukunun Genel Esasları; Birinci Cilt, İmaj Yayıncılık, Ankara 2017.

CLARKE, Malcolm; International Carriage of Goods by Road: CMR;

Fifth Edition, London, 2014.

CLARKE, Malcolm/YATES David; Contracts of Carriage by Land

and Air; Bodmin, Cornwall, 2004

COUR, d’Appel Paris; Bulletin des Transports et de la Logistique;

2007.

COŞGUN, Özlem Karaman; Kara ve Deniz Yoluyla Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyanın Gecikmeden Doğan Sorumluluğu; Prof.

Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, BETA Yayınları, İstanbul,

2003.

ÇANCI, Metin/ERDAL, Murat; Lojistik Yönetimi, Utikad Yayınları, İstanbul 2003.

Çelik, Ahmet; Karayoluyla Yolcu Taşıma Taşımacının ve Sigortacının

Sorumluluğu; İstanbul, 2008.

ÇİM, Halit; Uluslararası Karayoluyla Eşya Taşıma Sözleşmesine

(CMR) Göre Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu (TTK

ve TTK Tasarısı ile Mukayeseli Olarak), Yayımlanmamış Yüksek

Karayoluyla Eşya Taşımacılığında Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu 119

Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

İzmir 2006.

CUMALİOĞLU, Emre; Kırkambar Sözleşmesi, Ankara, Turhan Kitabevi, 2011.

EDİS, Altan; Die Haftung des Frachtführers nach schweizerischem

Obligationen und turkischem Handelsrecht; Frankfurt 1975.

EMİNOĞLU, Cafer/ERDOĞAN; Ersin, Ticari Uyuşmazlıklarsa İhtiyari ve Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk; Adalet Yayınları,

Ankara 2020.

ERDEM, Ercan; CMR Konvansiyonu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret

Kanunu’na Göre Karayolu Taşıma Hukuku; Bilge Yayınevi, Ankara 2013.

ERDİL, Engin; Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku, İçtihatlı CMR Konvansiyonu Şerhi; Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015.

EREN, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler; 25. Baskı, Yetkin

Yayınevi, Ankara 2020.

EREN, Fikret; Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1975.

ERİŞ, Gönen; Türk Ticaret Kanunu’na Göre Taşıma Hukuku (Açıklamalı-Gerekçeli-İçtihatlı); Seçkin Yayınevi, Ankara 2015.

ERKAN Ümit; Stoklarda Zayi Olma, Fire Ve Değer Düşüklüğünün

Vergi Mevzuatı Ve Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesi ve Mali Tablolara Yansıtılması, İstanbul Üniversitesi, SBE,

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2019.

FEYZİOĞLU N. Feyzi; Borçlar Hukuku Akdin Muhtelif Nevleri; İstanbul, 1978,

GEDİK, Hasan/TURĞUT, Muhammed; Uluslararası Ticarette Lojistik

Köyler; Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2020

GENÇTÜRK, Muharrem; Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku; Vedat

Kitapçılık, İstanbul 2006.

HAAK, Krijn F.; The Liability of the Carrier under the CMR; The

Hague 1986.

120 Hatice Kübra TURĞUT

HILL, James Donald (Author)/MESSENT, Andrew/GLASS, Davıd;

CMR Contracts For The Carriage of Goods by Road; London

1995.

HOEKS, Maria Anna Ida; Henriette Multimodal Law; Breda, Kluwer

Law International,London 2009.

İNAL, Hamdi Tamer; Borca Aykırılık ve Sonuçları, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2009.

KARADUMAN, Ece; Karayoluyla Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve CMR Konvansiyonu

Kapsamında Sorumluluğu, Altınbaş Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013.

KARAN, Hakan; Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi Hakkında

Konvansiyon, CMR Şerhi; Turhan Kitabevi, Ankara 2011.

KAYA, Arslan; Karayolu ile Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası

Sözleşmenin Uygulanma Şartları ve Öngörülen Sorumluluğun

Esasları; Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, (Karayolu ile

Eşya Taşınması).

KAYIHAN, Şaban; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016

KENDİGELEN, Abuzer; Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile

Birlikte), C. I, Taşıma ve Sigorta Hukuku; Kararları Tamamlanmış 2. Bası, İstanbul 2006.

KILIÇOĞLU, Ahmet; Borçlar Hukuku Genel Hükümler. 14. Bası.

Ankara 2011.

KIRAN, Süleyman.; Taşıma Hukukunda Karayoluyla Tehlikeli Eşya

Taşıması; Adalet Yayınevi. Ankara, 2015. (Tehlikeli Eşya Taşıma)

KIRAN, Süleyman; Karayoluyla Eşya Taşımasında Taşıma Ücreti;

Adalet Yayınevi. Ankara, 2018 (Taşıma Ücreti)

KIRMAN, Ahmet; Hava Yolu İle Yapılan Uluslararası Yolcu Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu; 1990, Ankara, Banka ve Ticaret

Hukuku Araştırma Enstitüsü Yay. No: 237.

KOÇYİĞİT İlker/BULUR Alper; Ticari Uyuşmazlıklara Dava Şartı

Arabuluculuk; Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire

Başkanlığı Yayını, Birinci Baskı, Mart 2019

Karayoluyla Eşya Taşımacılığında Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu 121

KOLLER, Ingo; Transportrecht, Kommentar zu Spedition, Gütertransport und Lagergessachäft, 6.Auflage; München 2007,

KÜÇÜK, Orhan; Lojistik İlkeleri ve Yönetimi. 3. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2014.

LOEWE, Roland; Commentary on the Convention of 19 May 1956 on

the Contractfor the International Carriage of Goods by Road

(CMR), ETL 1976, Vol. 11.

NİSİM, Franko; Hatır Nakliyatı ve Hukukî Mahiyeti, Banka ve Ticaret

Hukuku Araştırma Enstitüsü̈,, Ankara, 1992

OKAY, Sami; Deniz Nakliyatında Âdemi Mesuliyet Kayıtları, İstanbul, 1954

Oğuzman, Kemal/SELİÇİ Özer, ÖZDEMİR OKTAY Saibe; Eşya Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2017.

OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler,

Cilt II, Vedat Yayıncılık, İstanbul, 2020.

ÖZDEMİR, Atalay; Hava Taşıyıcısının Sorumluluğu: Bagaj, Yükün

Kaybı, Hasarı Ve Gecikmesinden Doğan Zararlar Nedeniyle,

Ankara, 1992.

ÖZDEMİR, Turkay; Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (Zıya ve/veya

Hasar Sorumluluğu), Vedat, İstanbul, 2006.

RODİERE, Rodière; “The Convention on Road Transport”, ETL

1971.

SEROZAN, Rona; İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, Üçüncü Cilt,

Beşinci Bası, İstanbul, 2009

SEVEN, Vural; 6201 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK m. 856–893)

Hükümlerine Göre Taşıma Hukukunda Gönderilen, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2012

SEVEN, Vural; Taşıyanın Yüke Özen Borcunun İhlalinden Doğan

Sorumluluğu, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003.

SİRMEN, A. Lale; Eşya Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2015, s. 4.i

Dergisi, 1 (2),

SÖZER, Bülent; Deniz Ticareti Hukuku, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Hazırlanmış 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.

122 Hatice Kübra TURĞUT

ÜLGEN, Hüseyin: Hava Taşıma Sözleşmesi, İstanbul, 1987.

ÜLGEN, Hüseyin; Uluslararası Taşımacılık ve Hukuki Sorunlar, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 1988-27, İstanbul 1998, (Taşımacılık).

VON JHERİNG, Rudolf; Culpa in contrahendo oder Schadenersatz

bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen,

Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen romischen und deutschen

Rechts, 4. Band,1861

YAVAŞ, Aksoy; Karayolunda Konteyner ile Yapılan Yük Taşımasında Kayıp veya Hasardan Doğan Sorumluluk (Türk Hukukunda ve Uluslararası Sözleşmelerde), 1. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Nisan 2016.

YAVUZ, Cevdet; Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 6098

sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş

11. Baskı, İstanbul, 2012.

YAZICIOĞLU, Emine; Hamburg Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu-Lahey/Visby Kuralları ile Karşılaştırmalı Olarak,

Beta Yayınları, İstanbul 2000.

YEŞİLOVA, Ecehan; Taşıyıcının CMR Hükümlerine Göre Yardımcı

Şahısların ve Müteakip Taşıyıcılarının Eylemlerinden Doğan

Sorumluluğu, (CMR Madde 3-34), Yetkin Yayınevi, Ankara 2004.

YETİŞ ŞAMLI, Kübra; Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013. (Zıya, Hasar ve

Geç Teslimden Sorumluluk)

YETİŞ ŞAMLI, Kübra; Taşıyıcının/Taşıyanın Sınırlı Sorumluluktan

Yararlanma

Hakkının Kaybı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2008. (Sınırlı Sorumluluk)

YILMAZ, Ejder; Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2011.

YILMAZ, Oğuz; CMR Hükümlerine Göre Müteakip Taşıma, İzmir,

2008.

YILMAZ, Zekeriya; Trafik Kazaları ve Taşımacılıktan Doğan Hukuki

Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014,

Karayoluyla Eşya Taşımacılığında Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu 123

TANDOĞAN, HALUK; Borçlar Hukuku-Özel Borç İlişkileri-C.II,

Ankara 1987.

TAŞDELEN, Nihat; Uyuşmazlıkların Çözümünde Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2021.

TEKİNAY Selahâttin Sulhi/AKMAN/Sermet BURCUOĞLU/Halûk,

ALTOP Atillâ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Filiz Yayınevi,

7. Bası, İstanbul 1993.

TUHR Andreas Von; Borçlar Hukuku 1-2 (Çeviren: Cevat EDEGE), Filiz Kitabevi, Ankara 1983.

ZEYNELOĞLU, Ahmet; Uygulamalı Taşıma Hukuku, 2. Baskı, Yetkin

Yayınları, Ankara1993.

MAKALELER

AYDEMİR Hulusi, ÇUBUK/KÜRŞAT Mustafa; Karayollarının Türkiye’de Genel Durumunun Araştırılması İle Yaşanan Değişimler

Ve Gelecek Stratejilerine Dair Tavsiyeler, Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Ankara 2016.

ARKAN, Sabih; Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin

Konvansiyon (CMR) Üzerinde Bir İnceleme, Sorumluluk ve Sigorta

Hukuku Bakımından Eşya Taşımacılığı Sempozyumu: BildirilerTartışmalar, Haz.: Sigorta Hukuku Türk Derneği, Ankara, 1984

ARKAN, Sabih; “TTK’nın Taşıma Senetlerine ve İlmuhaberlere İlişkin

Hükümleri Üzerine Bir İnceleme”, Batider, C. IX, S. 3, 1978 .

ARKAN, Sabih; “Karayolu ile Eşya Taşınmasına İlişkin Uluslararası

Sözleşmenin Uygulanma Koşulları ve Taşıyıcının Sorumluluğunu

Düzenleyen Hükümleri- TTK İle Karşılaştırmalı Bir İnceleme” , Batıder, C.10, S.2, 1979.

BAHTİYAR Mehmet/BİÇER, Levent ; "Adi İş/Ticari İş/Tüketici İşlemi

Ayrımı Ve Bu Ayrımın Önemi" , Marmara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S. 3.2016

BAŞKOL, Melih; “Lojistik ve Lojistik Yönetimi” Bartın Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bartın, 2010.

ÇELİK, Canan/ILGIN, Özlem; Denizyolu ile Eşya Taşımacılığında Geç

Teslimden Doğan Zararlardan Sorumluluk, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 7,Sayı 14.

124 Hatice Kübra TURĞUT

ÇAĞA, Tahir; ‘‘Hava Taşıyıcısının Sınırlı ve Sınırsız Mesuliyetine

Dair’’, Ticaret ve Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu,

Bildiriler – Tartışmalar – V (25-26 Mart 1988)

DÖNER Kemal; “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar” , Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Say. 36,

2017.

DURSUN Adem/EROL Sercan; “Denizyolu Yük Taşımacılığı Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Yapı Analizi” Atatürk

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (3), Erzurum

2013, s. 367-382. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ata

unisosbil/issue/2831/38466

ERCAN, Tayfun; Lojistik Sektörü İhtilafları ve Arabuluculuk yoluyla

Çözümü, Gaziantep University Journal of Sciences, 19(3), 2020.

EKŞİ, Nuray; CMR Konvansiyonuna İlişkin Yargıtay Kararları, Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, C.1,S.1

GEDİK, Hasan/TURĞUT, Muhammed; Uluslararası Ticarette Lojistik

Köylerin İhracat Sürecine Etkileri: Konya İli Örneği. The Journal Of International Scientific Researches, 2, Konya, 2017.

GÜNAL, Yılmaz; Müterafik Kusur, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,

Cilt 16, (Sayı 01, 1961).

HAMAZ, İsmet Betül; “Kara Taşımalarında Taşıyıcının Yüke Özen

Borcu”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel

Hukuk Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015.

İNAN, Atilla; “Kusursuz Sorumluluk Örneği Olarak Noterlerin Hukuki

Sorumluluğu”, Sayıştay Dergisi, S:36, Ocak-Mart 2000.

KASAPOĞLU, Lerzan/CERİT, Güldem;.Türkiye'de. İntermodal. Konteyner Taşımacılığında Demiryolu Ulaştırma Potansiyelinin Analizi”. İzmir Ulaşım Sempozyumu, İzmir, 2009.

KILIÇ, Doğan/TURĞUT, Muhammed; Kentsel Lojistik Açısından İstanbul Havalimanı Ve Atatürk Havalimanı’nın Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dergisi, 21 (2) , 148-157 .2019 DOI: 10.33707/akuiibfd.600706

ORBAY ORTAÇ, Nurdan; Havayolu İle Taşımalarda Bagajın Zıyaı Veya

Hasara Uğraması Nedeniyle Doğan Âkdi Sorumluluk, (Bagaj) TBB

Dergisi S. 114, Ankara, 2014.

Karayoluyla Eşya Taşımacılığında Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu 125

ÖZSUNAY, Ergun; “Türk Hukukunda İşletenin Sorumluluğu ve Sorumluluktan Kurtulması Bakımından Kusurun Etkisi ve Önemi”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler 1. Sempozyumu Ankara, 21-22 Ekim 1977.

SARILGAN, Ali Emre; Türkiye’de Bölgesel Havayolu Taşımacılığının

Geliştirilmesi İçin Yapılması Gerekenler”, Anadolu Üniversitesi

Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir 2011/1,

SEKMEN, Orhan; “Karayoluyla Eşya Taşımasında Taşıyıcının Zıya ve/

veya Hasar ile Gecikmeden Doğan Sorumluluğu”, İstanbul Barosu

Dergisi, Cilt: 85, Sayı: 4, İstanbul, 2011.

TOPSOY, Fevzi; “Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri”,

Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 2, Ankara 2014.

TAŞDELEN, Nihat; "Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklığın Vergi Borçlarından Dolayı Sorumluluğu ve Yurt Dışına Çıkış Yasağı". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10-11/12-

13-14-15, Nisan 2009.

TÜRKMEN, Ahmet; "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Organizasyon Sorumluluğu (TBK M. 66/3)"; Journal of Istanbul University Law Faculty 70/2, 2013.

TÜZÜNER, Özlem; “Karayoluyla Eşya Taşıma Sözleşmesinin Hukuki

Niteliği ve İş Görme Güden Sözleşmeler İlişkisi’’, TBB Dergisi,

2012, S. 101.

VAROL, Gözde; “Karayolunda Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Ve CMR Konvansiyonu

Kapsamında Kayıp Veya Hasardan Kaynaklanan Sorumluluğu”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, SBE, İstanbul, 2019.

YILDIRIR, Keser/AY Hilal/ÇETİN IŞIN; Ulaştırmada Karayolları: Türkiye’deki Gelecek Beklentileri, TESAM Akademi Dergisi , 5 (2) ,

2018

YÜCE, Aydın Alber. "Karayolu Taşımalarında Taşıyıcının Zıya, Hasar

ve Gecikmeden Doğan Sorumluluktan Kurtulmasında Özel Sebepler". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları

Dergisi 25/1 (Haziran 2019): 360-387 . https://doi.org/10.33433/

maruhad.583736

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.