Kat Mülkiyeti Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Mahir Ersin GERMEÇ
ISBN: 978-975-02-6007-0
Stok Durumu: Stokta var
300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mahir Ersin GERMEÇ
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 9
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Kat Mülkiyeti Hukuku (Kat Mülkiyeti - Kat İrtifakı - Devre Mülk ve Toplu Yapı - Kat Mülkiyeti Yasasının Uygulanmasından Kaynaklanan Davalar)
Mahir Ersin GERMEÇ
2020/05 9. Baskı, 1512 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-975-02-6007-0

Çalışmada, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin hakları-borç ve yükümlülükleri, ana taşınmazın yönetimi, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının sona ermesi, devre mülk hakkı, toplu yapı, toplu yapılarda kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, toplu yapının (özellikle ortak yer ve tesislerin) yönetimi konularında uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalar ve bin beş yüze yakın Yargıtay kararları yer almaktadır.

Yargı önüne gelen uyuşmazlıkların çözümünde uygulanan yasalar kadar, kuşkusuz o yasaların somut olaylara doğru ve doyurucu gerekçelerle uygulanması da önem taşır. Bir yasa ne denli özenle yapılırsa yapılsın, kuralları doğru algılanıp gerektiği gibi somut olaya uygulanmış olmadıkça doğru sonuca ulaşılamaz. Bunun içindir ki yargı kararlarının ve özellikle uygulamada -yasal boşlukları da dolduran- Yargıtay İçtihatlarının önemi yadsınamaz. İşte bu gerçekten yola çıkılarak kitapta, Kat Mülkiyeti Yasası'na ilişkin maddeler sırasıyla ve teker teker açıklanırken, çok sayıda emsal Yargıtay kararlarına da yer verilmiş bulunmaktadır.

Ayrıca, uygulama açısından yararlı olabileceği düşüncesiyle Kat Mülkiyeti Yasası'nın uygulanmasından kaynaklanan davalara ilişkin ayrıntılı açıklamalar, dava dilekçesi örnekleri, ilgili mevzuat hükümleri, apartman ve toplu yapı (site) örnek yönetim planları, konut kapıcılığı sözleşmesi, kapıcı yönergesi vb. düzenlemeler çalışmanın son bölümlerine eklenmiştir.

Yukarıda içeriği özetlenen bu kitap; başta hukukçular (yargıçlar, avukatlar) olmak üzere, kat mülkiyeti ve toplu yapı düzeni içinde yaşayan (kat malikleri, kat irtifakı ve devre mülk hakkı sahipleri, yönetici-denetici vb.) herkesin yararlanabileceği, Kat Mülkiyeti Yasası'nın uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde güvenle başvurabilecekleri bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Konu Başlıkları
Kat Mülkiyeti Yasası Maddelerinin Açıklaması ve Yargıtay Kararları
Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı
Kat Mülkiyetinini ve Kat İrtifakının Kurulması
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
Ana Gayrimenkulün Yönetimi
Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi
Devre Mülk Hakkı
Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler
Kat Mülkiyeti Yasası Metni, İlgili Mevzuat ve Örnekler

İçindekiler

Dokuzuncu Baskı İçin Önsöz  5

Sekizinci Baskı İçin Önsöz  7

Yedinci Baskı İçin Önsöz  9

Altıncı Baskı İçin Önsöz  11

Beşinci Baskı İçin Önsöz  13

Dördüncü Baskı İçin Önsöz  15

Üçüncü Baskı İçin Önsöz  17

İkinci Baskı İçin Önsöz  19

Önsöz  21

Birinci Ayrım

KAT MÜLKİYETİ YASASI MADDELERİNİN

AÇIKLAMASI VE YARGITAY KARARLARI

KAT MÜLKİYETİ YASASI

GİRİŞ  51

Birinci Bölüm

KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI

A. KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI  53

I. Genel Kural (Madde 1)  53

AÇIKLAMA  53

1. Kat Mülkiyeti  53

a. Kat Mülkiyetinin Tanımı  53

b. Kat Mülkiyetinin Konusu  54

c. Kat Mülkiyetinin Uygulama Alanı  54

ca. Yapıların Bir Arsa Üzerinde Bulunması  54

cb. Yapıların Tamamının Kargir Olması  56

cc. Yapıların Tamamlanmış Olması  56

cd. Yapılarda Her Bir Bağımsız Bölümün Başlı Başına Kullanılmaya Elverişli Bulunması  57

2. Kat İrtifakı  58

a. Kat İrtifakının Tanımı  58

b. Kat İrtifakının Konusu  59

c. Kat İrtifakının Uygulama Alanı  59

d. Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar ve Benzerlikler  59

Yargıtay Kararları  60

1. Taşınmazın Üzerindeki Yapının Kat Mülkiyeti Kurulmasına Elverişli Olması  60

2. Kat Mülkiyeti Yasasının Uygulama Alanı ile İlgili Yargıtay Kararları  61

a. KMY’nin Uygulanması Gereken Uyuşmazlıklarla İlgili  61

b. KMY’nin Uygulanamayacağı Uyuşmazlıklarla İlgili Kararlar  65

c. Bağımsız Bir Bölüme Haksız Elatma ile İlgili Uyuşmazlıklara İlişkin  69

d. Başka Bir Parsele Haksız Elatma İle İlgili Uyuşmazlıklara İlişkin  69

II. Tarifler (Madde 2)  70

AÇIKLAMA  70

1. Anataşınmaz, Anayapı, Bağımsız Bölüm, Eklenti, Kat Mülkiyeti, Kat Maliki  70

a. Anataşınmaz  70

b. Anayapı  71

c. Bağımsız Bölüm  71

d. Eklenti  72

e. Kat Mülkiyeti  73

f. Kat Maliki  73

2. Ortak Yerler ve Kullanma Hakkı  74

a. Ortak Yerler  74

b. Kullanma Hakkı  75

3. Kat İrtifakı ve Kat İrtifakı Sahibi  75

a. Kat İrtifakı  75

b. Kat İrtifakı Sahibi  75

4. Arsa Payı  76

5. Sözleşme  76

III. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Niteliği (Madde 3)  77

AÇIKLAMA  77

1. Kat Mülkiyetinin Niteliği  77

2. Bağımsız Bölümlere Arsa Payı Özgülenmesi  78

a. Arsa Payı Oranının Saptanması  78

b. Arsa Payının Düzeltilmesi  81

ba. Arsa Paylarının Dava Yoluyla Düzeltilmesi  81

bb. Arsa Paylarının İdari Yoldan Düzeltilmesi  84

c. Arsa Paylarının Değiştirilemeyeceği Durumlar  85

3. Kat İrtifakının Niteliği  86

4. Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi  87

a. Tapu İdaresince Resen Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi  87

b. İstem Üzerine Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi  88

Yargıtay Kararları  91

1. Bağımsız Bölümlere Arsa Payı Özgülenmesi ile İlgili  91

2. Arsa Payının Düzeltilmesi ile İlgili  97

IV. Ortak Yerler (Madde 4)  113

AÇIKLAMA  113

1. Ortak Yerlerin Sözleşme ile Belirlenmesi  114

2. Yasa Gereğince Ortak Yerler  114

3. Ortaklaşa Kullanma Korunma ya da Yararlanma İçin Zorunlu Olan Ortak Yerler ve Şeyler  115

4. Uygulamada Özelliği Olan Bazı Ortak Yerler  116

a. Teraslar  116

b. Genel Girişi–Çıkışı Olmayan Bahçe  117

c. Dükkânların Önündeki Boşluklar ve Avlular  117

d. Depolar ve Garajlar  118

Yargıtay Kararları  118

1. Genel Olarak Ortak Yerlerle İlgili Kararlar  118

2. Terasla İlgili Yargıtay Kararları  124

3. Çatı ve Çatı Arası İle İlgili Yargıtay Karaları  130

4. Bahçe ile İlgili Yargıtay Kararları  133

5. Özel Amaca Özgülenmiş Ortak Yerlerle İlgili  137

B. BAĞLANTILAR  139

I. Bağımsız Bölümlerle Arsa Payı Arasındaki Bağlantı (Madde 5)  139

AÇIKLAMA  139

1. Arsa Payının Bağımsız Bölümün Değeri ile Oranlı Olması  141

2. Arsa Payının Tek Başına Devredilemeyeceği  142

3. Açıkta Arsa Payı Bırakılamayacağı  143

4. Ortak Yerler ve Eklentiler İçin Arsa Payı Ayrılamayacağı  143

5. Kat Mülkiyetini Kayıtlayan Hakların Arsa Payını da Kayıtlayacağı  144

6. Kat İrtifakıyla Bağdaşmayan İrtifakların Kurulamayacağı  145

7. Tapuya Tescil Edilmiş Önceki Hakların Kat Mülkiyetini de Kayıtlayacağı  145

Yargıtay Kararları  146

1. Arsa Payının Bağımsız Bölümün Değeri İle Oranlı Olmasına İlişkin  146

2. Açıkta Arsa Payı Bırakılmayacağına İlişkin  148

II. Bağımsız Bölümlerle Eklentiler ve Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı (Madde 6)  150

AÇIKLAMA  150

1. Eklentinin Hukuksal Niteliği  150

a. Eklentilerin Bağımsız Bölümün Bütünleyici Parçası Olması  151

b. Eklentilerin Bağımsız Bölümün Dışında Olması  152

c. Eklentilerin Onaylı Projede ve Sözleşmede Belirtilmiş Olması  152

d. Eklentilerin Kat Mülkiyeti Kütüğünün (Beyanlar) Hanesine Kaydedileceği  152

2. Bağımsız Bölüm Üzerinde Kat Mülkiyetiyle Bağdaşmayan İrtifakların Kurulamayacağı  152

3. Bağımsız Bölümlerin Devri ya da Kiralanması ile Eklentilerin ve Ortak Yerlerin de Devredişmiş veya Kiralanmış Olacağı  153

Eklentilerle İlgili Yargıtay Kararları  154

C. ORTAKLIĞIN (ŞÜYUUN) GİDERİLMESİ VE ÖNCELİKLE SATIN ALMA (ŞÜF’A) HAKKI  157

I. Ortaklığın Giderilmesi (Madde 7)  157

AÇIKLAMA  157

1. Kat Mülkiyetli veya Kat İrtifaklı Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesinin İstenemeyeceği  157

2. Paylı Bağımsız Bölümlerde Ortaklığın Giderilmesi  158

Yargıtay Kararları  159

Ortaklığın Giderilmesi ile İlgili  159

II. Öncelikle Satın Alma Hakkı (Madde 8)  163

AÇIKLAMA  163

1. Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Öncelikle Satın Alma Hakkı  163

2. Aynı Bağımsız Bölüm Paydaşlarının Öncelikle Satın Alma Hakkı  163

3. Sözleşmede Bu (8.) Maddenin Tersine Hüküm Konulabileceği  164

Yargıtay Kararı  165

D. GENEL HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI (Madde 9)  166

AÇIKLAMA  166

Yargıtay Kararları  167

İkinci Bölüm

KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ KURULMASI

A. GENEL KURAL (Madde 10)  171

AÇIKLAMA  172

1. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Tescil ile Doğacağı  172

2. Anayapının Salt Bir Bölümü Üzerinde Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı  173

3. Aynı Katta Birbirine Bitişik Birkaç Bölümün Tek Bağımsız Bölüm Olarak Tescil Edilebileceği  174

4. Bir Yapının İktisadi Açıdan ya da Kullanma Bakımından Bütünlük Arz Eden Birden Çok Katının veya Bölümünün Tek Bağımsız Bölüm Olarak Tescil Edilebileceği  176

5. Kat Mülkiyetinin Kuruluş Yolları ve Tapuya Tescil İşlemleri  177

a. Kat Mülkiyetinin Sözleşme (Resmi Senet) ile Kurulması  177

aa. Anataşınmazın Maliklerince İstemde Bulunulması  177

ab. Yüklenicinin İstemde Bulunması ve Tescil İşlemi  178

ac. Cins Değişikliği Yapılması ve Tescili  180

b. Kat Mülkiyetinin Yargı Kararıyla Kurulması: (Ortaklığın Giderilmesi Davası)  181

6. Ortak Yararlanmaya Özgülenmiş Olan Bağımsız Bölümlerin Tescili  185

Yargıtay Kararları  185

1. Birden Çok Bağımsız Bölümün Tek Bağımsız Bölüm Olarak Tescili İle İlgili  185

2. Kat Mülkiyeti Kurulması Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi İle İlgili  186

B. KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ (Madde 11)  217

AÇIKLAMA  217

1. Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının “Kat Mülkiyeti Kütüğü”ne Tescil Edilmesi  217

2. Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde “Kat Mülkiyeti Zabıt Defteri” Tutulacağı  218

Yargıtay Kararları  218

C. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI  220

I. İstem ve Belgeler (Madde 12)  220

AÇIKLAMA  220

1. Kat Mülkiyetinin Kurulması İstemi  221

2. Kat Mülkiyetinin Kurulması İçin Zorunlu Belgeler  222

a. Mimari Proje ve Yapı Kullanma İzin Belgesi  222

b. Yönetim Planı  222

Yargıtay Kararları  223

II. Sözleşme ve Tescil (Madde 13)  227

AÇIKLAMA  227

1. Sözleşmenin Düzenlenmesi  227

2. Kat Mülkiyetinin Tescili  228

Yargıtay Kararları  229

D. KAT İRTİFAKININ KURULMASI (Madde 14)  237

AÇIKLAMA  237

1. Resmi Sözleşmenin Düzenlenmesi  237

a. Kat İrtifakının Kurulması İstemi  238

b. Tapu İdaresine Verilmesi Zorunlu Belgeler  238

ba. Mimari Proje  238

bb. Yönetim Planı  239

2. Kat İrtifakının Tescili  239

3. Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi  240

Yargıtay Kararları  244

Üçüncü Bölüm

KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN HAKLARI

A. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI  251

I. Bağımsız Bölümler Üzerinde (Madde 15)  251

AÇIKLAMA  251

1. Kat Maliklerinin Bağımsız Bölümler Üzerindeki Hak ve Yetkileri  251

2. Kat Maliklerinin Bağımsız Bölümlerini Kullanma Hakkı  252

a. Maddi Anlamda Kullanma  252

b. Hukuksal Anlamda Kullanma  253

Yargıtay Kararları  253

II. Ortak Yerler Üzerinde (Madde 16)  257

AÇIKLAMA  257

1. Ortak Yerlerden Yararlanma Oranı  257

2. Kiracının Ortak Yerden Yararlanması  258

3. Ortak Yerlerdeki Hakların Korunması  258

4. Ortak Yerlere Kat Malikinin Elatması  259

5. Ortak Yerlere Üçüncü Kişilerin Elatması  259

Yargıtay Kararları  260

B. KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN HAKLARI (Madde 17)  269

AÇIKLAMA  269

1. Yapının Tamamlanmasını Karşılıklı İsteme ve Dava Hakkı  270

2. Yapının Tamamlanması İçin Yönetici Atama  272

3. Kat İrtifaklı Taşınmazda Kat Mülkiyeti Hükümlerinin Uygulanması Koşulları  273

Yargıtay Kararları  275

Dördüncü Bölüm

KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI

A. KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI  281

I. Genel Kural (Madde 18)  281

AÇIKLAMA  281

1. Kat Maliklerinin Borçları  282

a. Doğruluk Kurallarına Uymak  282

b. Birbirini Rahatsız Etmemek  283

ba. Gürültü Çıkarmamak  284

bb. Bağımsız Bölümde (Kedi–Köpek–Tavuk vb.) Hayvan Beslememek  285

bc. Pis Su ve Kokular Yaymamak  286

c. Birbirinin Haklarını Çiğnememek  287

d. Yönetim Planı Hükümlerine Uymak  288

2. Bağımsız Bölümde Oturanların Borçları  289

Yargıtay Kararları  290

1. Doğruluk Kurallarına Uymak ve Rahatsız Etmemekle İlgili  290

2. Bağımsız Bölümlerde Hayvan Beslemekle İlgili Kararlar  301

II. Anataşınmazın Bakımı Korunması ve Zarardan Sorumluluk (Madde 19)  307

AÇIKLAMA  307

1. Bakım Borcu  308

2. Koruma Borcu  309

a. Mimari Durumu Koruma  309

b. Güzelliği Koruma  311

c. Sağlamlığı Koruma  311

3. Anataşınmazda Değişiklik Yapmama Borcu  312

a. Ortak Yerlerde Değişiklik  313

b. Anayapının Güçlendirilmesi  317

c. Günısı (Güneş Enerjisi ile Su Isıtma) Sistemi  318

d. Bağımsız Bölümün Balkon ve Pencerelerine Panjur Takılması  320

e. Güvenlik Amacıyla Kapı ve Pencerelere Parmaklık Takılması  321

f. Reklam Panosu Asmak, Anten ve Klima Cihazı Takmak  321

g. Bağımsız Bölümlerde Değişiklik ve Onarım  323

4. Zarardan Sorumluluk  324

Yargıtay Kararları  327

1. Davada Taraf Olma Yeteneği (Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti) ile İlgili  327

a. Kat Maliklerinin Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti  327

b. Yöneticinin Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti  336

c. İntifa Hakkı Sahibinin Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti  341

d. Kiracının Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti ile İlgili Kararlar  343

e. Bağımsız Bölümden Sürekli Yararlananın Aktif–Pasif Husumet Ehliyeti ile İlgili Kararlar  344

2. Ortak Yerlerde Değişikliğe Muvafakat ve İyi Niyetle İlgili Kararlar  346

3. Mimari Durumu, Sağlamlığı ve Güzelliği Koruma ile İlgili Kararlar  359

a. Mimari Durumu Koruma ile İlgili  359

b. Anayapının Sağlamlığının Korunması ve Yapının Güçlendirilmesi İle İlgili Kararlar  369

c. Değişiklik Projesinin Geçerliliği ve Bağlayıcılığı ile İlgili Kararlar  375

d. Projeye Aykırılığın Giderilmesinin Anayapıya Zarar Vermesi ile İlgili Kararlar  380

4. Ortak Yerlerde Onarım, Tesis ve Değişiklik Yapma ile İlgili  383

5. Bağımsız Bölümlerin İçerisinde Yapılan Değişikliklerle İlgili kararlar  414

6. Ortak Yerlerde Kat Maliklerinin Rızasına Bağlı Olmadan Yapılabilecek Tesis ve Değişikliklere İlişkin Kararlar  424

a. Günısı (Güneş Enerjisi) Sistemi ile İlgili  424

b. Sabit Tesis Niteliğinde Olmayan Panjurlarla İlgili  428

c. Güvenlik Amacıyla Kapı ve Pencerelere Parmaklık Takmakla İlgili  429

d. Reklam Panosu Asmak, Anten ve Klima Cihazı Takmakla İlgili  432

7. Zarardan Sorumlulukla İlgili Kararlar  440

III. Anataşınmazın Genel Giderlerine Katılma (Madde 20)  452

AÇIKLAMA  452

1. Genel Giderlerin Kapsamı  453

2. Genel Giderlere Katılma Yöntemi  454

a. Genel Giderlere Katılmada Anlaşma İlkesi  454

b. Genel Giderlerin Ödenmesinde Yasal İlke  456

ba. Eşit Olarak Paylaştırılacak Giderler  456

bb. Arsa Payı Oranında Ödenecek Giderler  457

3. Genel Giderlere Katılmaktan Kaçınamama  457

a. Ortak Yer ve Tesisleri Kullanmaktan Vazgeçme  458

b. Ortak Yer ve Tesislerden Yararlanmaya Gerek ve Gereksinim Olmaması  459

c. Ortak Yer ve Tesislerden Yeterli Derecede Yararlanamama  460

4. Ortak Gider Alacağı Tutarının Saptanması  460

5. Birden Çok (Toplu) Yapılarda Genel Giderlere Katılma  461

a. Kendi Blokuna İlişkin Ortak Giderlerden Sorumluluk  461

b. Bütün Yapılar İçin Ortak Tesis ve Yerlere İlişkin Giderlerden Sorumluluk  462

6. Genel Giderleri Ödememenin veya Geç Ödemenin Yaptırımı  463

a. Ortak Giderin Dava ve İcra Takibi Yoluyla Ödettirilmesi  463

b. İcra İnkâr Tazminatı  466

c. Gecikme Tazminatı  467

d. Kat Mülkiyetinin Devri Zorunluluğu  471

6. Kat İrtifaklı Taşınmazlarda 20. Maddenin Uygulanması  471

7. Kusurlu Kişinin Sorumluluğu ve Rücu Hakkı  472

Yargıtay Kararları  473

1. Kat Maliklerinin Ortak Giderlerden Sorumluluğu ile İlgili  473

2. Genel Giderlere Katılmaktan Kaçınamama ile İlgili  486

3. Ortak Giderlere Katılma Yöntemi ile İlgili  491

4. Blok Yapılarda Ortak Giderlere Katılma ile İlgili  495

5. Ortak Yerlerin Onarım Giderleri ile İlgili  498

6. Ortak Giderleri Kovuşturma ve Aktif–Pasif Dava Ehliyetiyle İlgili  500

7. Gecikme Tazminatı ve İcra Tazminatı ile İlgili  512

8. Aidat Alacaklarında Zamanaşımı ile İlgili  527

IV. Sigorta Anlaşması (Madde 21)  528

AÇIKLAMA  528

1. Kat Malikleri Kurulu Kararı  528

2. Sigorta Primlerine Katılma Oranı  529

3. Sigorta Bedelinin Paylaştırılması  529

4. Özel Sigorta  529

V. Ortak Giderlerin Teminatı (Madde 22)  530

AÇIKLAMA  530

1. Ortak Giderlerden Sorumlu Olanlar  531

a. Kat Maliki  531

b. Bağımsız Bölümde Sürekli Oturan ve Yararlananlar  531

2. Yasal İpotek Hakkı  533

3. Ortak Gider Alacağının Öncelikli Olması  535

Yargıtay Kararları  535

1. Kiracının Ortak Giderlerden Sorumluluğu İle İlgili  535

2. Bağımsız Bölümden Sürekli Yararlananın Ortak Giderlerden Sorumluluğu ile İlgili  541

VI. Müsaade Mecburiyeti (Madde 23)  545

AÇIKLAMA  545

1. Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verme Zorunluluğu  546

a. Hasar ve Bozukluğun Giderilmesi  546

b. Yapının Güvenliğiyle İlgili Teknik İncelemeler Yapılması  547

c. Harap Olan Yerlerin Yeniden Yapılması  548

2. İzin Vermekle Yükümlü Olanlar  549

3. İzin Alanların Yükümlülüğü  550

4. İzin Yüzünden Uğranılan Zararın Karşılanması  551

5. Hakimin Müdahalesi  551

Yargıtay Kararları  552

VII. Yasak İşler (Madde 24)  563

AÇIKLAMA  564

1. Bağımsız Bölümü Özgülendiği Amaca Uygun Kullanma Yükümlülüğü  564

2. Bağımsız Bölümde Yapılması Kesinlikle Yasak Olan İşler  565

3. Kat Malikleri Kurulunun Oybirliği ile Vereceği Kararla Yapılacak İşler  566

a. Kütükte Mesken Olarak Kayıtlı Bağımsız Bölümde İş Yeri Açılması  566

b. Uygulamada Kurul Kararı Olmadan Meskenlerde Açılabilecek İş Büroları  568

ba. Doktor Muayenehanesi  568

bb. Avukat Yazıhanesi, Mühendislik– Mimarlık Çizim Bürosu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Bürosu  570

c. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Şerh Verilmesi  573

4. Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Olmayan Durumlar  574

5. Yönetim Planı ile Getirilen Yasaklama  576

6. Yasak İşlerin Yaptırımı (Eski Hale Getirme ve Tahliye)  578

a. Davacı ve Davalı Olmak  578

b. Yetkili ve Görevli Mahkeme  579

c. Mahkeme Kararının İçeriği ve Niteliği  579

Yargıtay Kararları  581

1. Bağımsız Bölümde Yapılması Kesinlikle Yasak Olan İşlerle İlgili  581

2. İşyeri Olan Bağımsız Bölümde Tapuda Yazılı Olandan Farklı Bir İşyeri Açılmasıyla İlgili  587

3. Meskende İş Yeri Açılması ile İlgili  594

4. Meskenin İşyeri ile Birleştirilmesiyle İlgili Yargıtay Kararları  609

5. Meskende Muayenehane Yazıhane ve Büro Açılmasıyla İlgili  610

6. Yönetim Planında Getirilen Yasaklama İle İlgili  622

7. Dava Açma Yeteneği ve İyi Niyet ile İlgili  630

VIII. Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti (Madde 25)  638

AÇIKLAMA  638

1. Devir Zorunluluğunun Koşulları  639

a. Borç ve Yükümleri Yerine Getirmemek  639

b. Borç ve Yükümleri Yerine Getirmemenin Çekilmez Derecede Olması  640

ba. Ortak Gider ve Avanstan Payına Düşeni Ödememekte Direnme  641

bb. Hakimin Kararını Yerine Getirmemekte Direnme  643

bc. Bağımsız Bölümün Ahlâk ve Adaba Aykırı Olarak Kullanılması  644

2. Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Zorunlu Devrini İsteme  645

a. Devir Konusunda Kat Malikleri Kurulunca Karar Alınması  645

b. Devir Davası Açılması  647

ba. Davanın Tarafları  648

bb. Görevli ve Yetkili Mahkeme  648

3. Dava Hakkının Düşmesi  649

4. Mahkeme Kararının Niteliği  650

a. Devir Bedeli  651

b. Devrin Arsa Payı Oranında Yapılması  652

Yargıtay Kararları  653

Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri Davasıyla İlgili  653

B. KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI (Madde 26)  660

AÇIKLAMA  660

1. Yapının Tamamlanması Yükümlülüğü  660

a. Borçları Yerine Getirmek  661

b. Yapım İşini Kolaylaştırmak  662

2. Kat İrtifakı Hakkının Devri Zorunluluğu  663

3. Kat İrtifakının Devrini İsteme Koşulları  663

a. Kat İrtifakı Sahibinin Payına Düşen Borçları Yerine Getirmemiş Olması  663

b. Borçlunun Temerrüde Düşmesi (Borcunu Ödememekte Direnmesi)  663

4. Kat İrtifakının Devri Davası  665

a. Davanın Tarafları  665

b. Dava Açma Süresi  666

c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  666

d. Mahkeme Kararının Niteliği  666

5. Kat İrtifakı Sahiplerine Verilen Zararın Giderimi  668

Yargıtay Kararları  669

Beşinci Bölüm

ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİMİ

A. GENEL KURAL (Madde 27)  675

AÇIKLAMA  675

1. Anataşınmaz Kat Malikleri Kurulunca Yönetilir  675

2. Yönetim Biçimi Kat Malikleri Kurulunca Kararlaştırılır  676

3. Yönetim Biçimi Yasaların Buyurucu Kurallarına Aykırı Olamaz  676

4. Kat Malikleri Kurulunun Dava ve Taraf Ehliyeti  677

Yargıtay Kararları  678

B. YÖNETİM PLANI (Madde 28)  682

AÇIKLAMA  682

1. Yönetim Planının Kapsamı  682

a. Yönetim Biçimi  682

b. Kullanma Amacı ve Biçimi  683

c. Yönetici ve Denetçilere Verilecek Ücretin Saptanması  685

d. Yönetime İlişkin Diğer Hususların Belirlenmesi  686

2. Yönetim Planının Düzenlenmesi  687

a. Yönetim Planının Oybirliğiyle Hazırlanması  687

b. Yönetim Planının İmzalanmış Sayılması  688

3. Yönetim Planının Değiştirilmesi  689

4. Yönetim Planının İptali  690

5. Yönetim Planının Niteliği ve Bağlayıcılığı  691

Yargıtay Kararları  693

1. Yönetim Planının Niteliği ve Bağlayıcılığı İle İlgili  693

2. Yönetim Planının Değiştirilmesi İle İlgili  715

3. Yönetim Planının İptali İle İlgili  729

4. Kat Malikinin Yönetim Planını İmzalamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği İle İlgili  736

C. KAT MALİKLERİ KURULUNUN TOPLANTISI VE KARARLARI  739

I. Toplantı Zamanı (Madde 29)  739

AÇIKLAMA  739

1. Olağan Toplantı  739

2. Olağanüstü Toplantı  741

3. Kat Maliklerinin Toplantıya Çağırılması  742

a. Olağan Toplantıya Çağrı  742

b. Olağanüstü Toplantıya Çağrı  743

Yargıtay Kararları  745

II. Yeter Sayı (Madde 30)  761

AÇIKLAMA  761

1. Toplantı İçin Yeter Sayı  761

a. Birinci Toplantı Yeter Sayısı  762

b. İkinci Toplantı Yeter Sayısı  763

2. Karar İçin Yeter Sayı  763

a. Genel Kural (Oy Çoğunluğu)  763

b. Oybirliği Aranan Durumlar  763

c. Beşte Dört Çoğunluk Aranan Durumlar  764

d. Sayı ve Pay Çoğunluğu Aranan Durumlar (Çifte Çoğunluk)  765

Yargıtay Kararları  765

III. Oya Katılma (Madde 31)  771

AÇIKLAMA  771

1. Kat Malikinin Oy Hakkı  771

a. Tek Bağımsız Bölüm Malikinin Oy Hakkı  771

b. Birden Çok Bağımsız Bölüme Malik Olanın Oy Hakkı  772

c. Birden Çok Maliki Olan Bir Bağımsız Bölümde Oy Hakkı  772

2. Oy Kullanma  773

a. Kat Malikinin Oy Kullanması  773

b. Yasal Temsilcinin Oy Kullanması  774

c. Vekil Eliyle Oy Kullanma  774

3. Doğrudan Kendisini İlgilendiren Konuda Oya Katılamama  776

Yargıtay Kararları  776

IV. Kararlar (Madde 32)  783

AÇIKLAMA  783

1. Kurul Kararlarının Dayanağı ve Kaynağı  783

2. Kurul Kararlarına Uyma Yükümlülüğü  783

3. Anlaşmazlıklarda Kat Malikleri Kuruluna Başvurma  784

a. Kurula Başvurmanın Zorunlu Olduğu Durumlar  784

b. Öncelikle Kurula Başvurmanın Gerekmediği Durumlar  785

4. Kararların Deftere Yazılması ve İmzalanması  786

5. Aynı Konuda Alınan Önceki Kararın Geçerliliği  787

Yargıtay Kararları  788

Kat Malikleri Kurulu Kararları ile İlgili  788

V. Hakimin Müdahalesi (Madde 33)  797

AÇIKLAMA  797

1. Dava Hakkı ve Hakime Başvurma  798

a. Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali Davası  799

b. Borç ve Yükümlerini Yerine Getirmeyenlere Karşı Başvurma  801

2. Hakimin Müdahalesini İsteme Yöntemi  802

a. Dava Açma Hakkı  802

aa. Kat Maliklerinin Dava Hakkı  803

ab. Kat Maliki Olmayanların Dava Hakkı  805

ac. Yöneticinin Dava Hakkı  808

b. Davanın Kimler Hakkında Açılacağı  810

ba. Haksız Eylemlerle İlgili Anlaşmazlıklarda  810

bb. Ortak Gider Alacağı ve Tazminatla İlgili Anlaşmazlıklarda  811

bc. Toplantı ve Kurul Kararlarının İptali İstemlerinde  812

3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  813

4. Yargılama Yöntemi  815

5. Uyuşmazlığı İnceleme ve Karar Verme  815

a. İnceleme Aşaması  815

b. Hakimin Kararı  816

6. Hakimin Kararının Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı  817

Yargıtay Kararları  818

1. Hakimin Müdahalesi İsteminde Husumet ve İyiniyet İle İlgili  818

2. Görevli ve Yetkili Mahkeme ile İlgili  873

3. Hakimin Müdahalesi İstemlerinde Yargılama ve Hükümle İlgili  886

4. Genel Kurul Kararlarının İptali Davalarında Hak Düşürücü Süre ile ilgili  917

D. YÖNETİCİ  925

I. Atanması (Madde 34)  925

AÇIKLAMA  925

Yönetici Atanması (Seçimi)  926

1. Yönetici Atanması Koşulu  926

a. Yönetici Atanması Zorunluluğu  926

b. İsteme Bağlı Yönetici Atama  927

c. Anataşınmazın Tek Malikinin Yönetici Sayılması  928

2. Yönetici Atama Yöntemi  928

a. Yöneticinin Kat Malikleri Kurulunca Atanması  928

b. Yöneticinin Hakim Tarafından Atanması  930

3. Yönetici ile Sözleşme Yapılması ve Güvence İstenmesi  931

4. Yöneticinin Adı ve Adresinin Anataşınmazın Belli Bir Yerine Asılması  933

Yargıtay Kararları  933

1. Yöneticinin Kat Malikleri Kurulunca Seçilmesi ile İlgili  933

2. Yöneticinin Hakim Tarafından Atanması ile İlgili  948

3. Zorunlu Olmamasına Karşın İsteme Bağlı Yönetici Atanmasıyla İlgili  958

4. Yöneticinin Ad ve Adresinin Anayapının Girişine Asılması ile İlgili  961

II. Yöneticinin Görevleri  962

1. Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi (Madde 35)  962

AÇIKLAMA  962

Yargıtay Kararları  968

1. Yöneticinin Görev Kapsamı ile İlgili  968

2. Yöneticinin Dava Açma Yeteneği İle İlgili  978

3. Yöneticiye Husumet Yöneltilmesiyle İlgili  991

4. Yöneticinin Yargılama Sırasında Değişmesiyle İlgili  996

2. Defter Tutulması ve Belgelerin Saklanması (Madde 36)  998

AÇIKLAMA  998

Yargıtay Kararları  999

3. İşletme Projesinin Yapılması (Madde 37)  1002

AÇIKLAMA  1002

1. İşletme Projesinin Yapılması  1002

2. İşletme Projesinin Tebliği ve İtiraz  1003

3. İşletme Projesinin Kesinleşmesi  1004

4. Kesinleşen İşletme Projesine Göre İcra Takibi  1005

Yargıtay Kararları  1006

III. Sorumluluğu  1012

1. Genel Kural (Madde 38)  1012

AÇIKLAMA  1012

1. Yöneticinin Sorumluluğu  1012

a. Sorumluluğun Niteliği  1012

b. Sorumluluğun Yaptırımı–Tazminat  1013

c. Kurul Kararlarının İptali Davasında Yöneticinin Temsil Yetkisi ve Görevleri  1014

ca. Davada Husumetin Yöneticiye Yöneltilmesi Gerektiği  1014

cb. İptal Davasını Yöneticinin İlgililere Duyurma Görevi  1016

cc. Yargılama Giderlerinin Karşılanması  1017

Yargıtay Kararları  1018

2. Hesap Verme (Madde 39)  1034

AÇIKLAMA  1034

1. Yöneticinin Hesap Vermesi  1034

a. Yöneticinin Hesap Verme Zamanı  1034

b. Yöneticinin Hesap Vereceği Kimseler  1034

Yargıtay Kararları  1036

IV. Hakları (Madde 40)  1038

AÇIKLAMA  1038

1. Yöneticinin Hakları  1038

a. Yöneticinin Sözleşmeyi Bozma ve Yöneticilikten Çekilme Hakkı  1038

b. Yöneticinin Tazminat İsteme Hakkı  1039

c. Yöneticinin Ücret İsteme Hakkı  1039

Yargıtay Kararları  1040

E. YÖNETİMİN DENETLENMESİ (Madde 41)  1044

AÇIKLAMA  1044

1. Denetleme Zamanı  1044

2. Denetçi ya da Denetim Kurulu  1045

a. Denetleme Raporu  1045

b. Denetçi Defteri  1045

c. Denetçi Ücreti  1046

Yargıtay Kararları  1046

F. YENİLİK VE İLAVELER  1050

I. Faydalı Olanlar (Madde 42)  1050

AÇIKLAMA  1050

1. Ortak Yerlerde Faydalı Olan Yenilik ve İlaveler  1051

2. Yenilik ve İlaveler İçin Kat Malikleri Kurulu Kararı  1052

3. Faydalı Yenilik ve İlavelerin Giderlerine Katılma  1053

4. Özürlülerin Yaşamı İçin Zorunlu Yenilik ve İlaveler  1054

5. Anayapının Isı Yalıtımı, Isıtma Sisteminin ve Yakıtının Değiştirilmesi  1055

a. Isı Yalıtımı  1055

b. Isıtma Sisteminin Yakıt Dönüşümü ve/veya Isıtma Sisteminin Değiştirilmesi  1057

c. Anayapının Isı Yalıtımı ve Isıtma Sisteminin Değiştirilmesi Giderlere Katılma  1060

d. Isıtma Sistemi Dönüşüm Kararına Aykırı Olan Yönetim Planı Hükümlerinin Değiştirilmiş Sayılması  1060

Yargıtay Kararları  1061

1. Ortak Yer ve Tesislerde Yararlı Yenilik ve Eklemeler ile İlgili  1061

2. Özel Amaca Özgülenen Ortak Yerlerde Yenilik ve Eklemelerle İlgili  1069

3. Anayapının Isıtma Sisteminin Değiştirilmesi, Yakıt Dönüşümü ve Isı Yalıtımı ile İlgili  1074

4. Yenilik ve Eklemeler Konusunda Kat Malikleri Kurulu Kararları ile İlgili  1084

5. Yararlı Yenilik ve Eklemelerin Giderlerine Katılma ile İlgili  1087

II. Çok Masraflı ve Lüks Olanlar (Madde 43)  1089

AÇIKLAMA  1089

1. Çok Masraflı veya Lüks Olan Yenilik ve Eklemeler  1090

2. Çok Masraflı ve Lüks Sayılan Yenilik ve Eklemeler İçin Giderlerin Ödenmesi  1090

Yargıtay Kararları  1092

III. Bağımsız Bölüm İlavesi (Madde 44)  1095

AÇIKLAMA  1095

1. Bağımsız Bölüm Eklemenin Kapsamı  1096

2. Anataşınmaza Yeni Bağımsız Bölüm Ekleme Koşulları  1098

a. Kat Malikleri Kurulunun Oybirliğiyle Karar Vermesi  1098

b. Arsa Paylarının Oybirliğiyle Yeniden Saptanması  1099

c. Resmi Senetle Kat İrtifakı Kurulması ve Tescil  1099

3. Yeni Bağımsız Bölümde Paydaş Olmak İstemeyen Kat Malikinin Durumu  1101

4. Yeni Bağımsız Bölümün Kat Mülkiyetine Çevrilmesi ve Tescili  1101

5. 2981 Sayılı Yasasının 16/Son Maddesine Göre Tescil  1101

Yargıtay Kararları  1103

1. Bağımsız Bölüm Eklenmesine Kat Maliklerinin Oybirliğiyle Karar Vermesi Koşulu İle İlgili  1103

2. Kat Malikleri Kurulunda Olumlu Oy Vermeyen Kat Malikinin Onay Vermiş Sayılmasına Karar Verilemeyeceği ile İlgili  1114

3. Kat Eklenmesini Öngören Yönetim Planı Hükmünün Geçerli Olup Olmayacağı İle İlgili  1116

4. 2981 Sayılı Yasasının 16/Son Maddesine Göre Tescil ile İlgili  1119

5. 3194 Sayılı İmar Yasasının Geçici 7. Maddesi ile İlgili  1135

G. TEMLİKİ TASARRUFLAR VE ÖNEMLİ İŞLER (Madde 45)  1138

AÇIKLAMA  1138

1. Temliki Tasarruflar  1138

2. Önemli Yönetim İşleri – Ortak Yerlerin Kiralanması  1139

Yargıtay Kararları  1141

Altıncı Bölüm

KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ

A. KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ  1153

I. Anagayrimenkulün Arsasıyla Birlikte Yok Olması veya Kamulaştırılması ile: (Madde 46)  1153

AÇIKLAMA  1153

1. Tüm Kat Maliklerinin İstemiyle Sicil Kaydının Silinmesi  1154

2. Anataşınmazın Arsasıyla Birlikte Tamamen Yok Olması  1156

3. Anataşınmazın Kamulaştırılması  1156

Yargıtay Kararları  1157

II. Anayapının Harap Olması (Madde 47)  1160

AÇIKLAMA  1160

1. Anayapının Tümünün Harap Olması  1161

2. Bağımsız Bölümlerden Birinin Harap Olması  1162

a. Kat Malikinin Bağımsız Bölümü Yeniden Yaptırma Zorunluluğu  1162

b. Harap Olan Bağımsız Bölümün Arsa Payının Devri  1162

c. Arsa Payını Devir Alanların Bağımsız Bölümü Yaptırma Zorunluluğu  1164

3. Birden Çok Bağımsız Bölümün Harap Olması  1165

4. Bağımsız Bölüm Üzerindeki Kat Mülkiyetinin Geçici Kat İrtifakına Çevrilmesi  1167

5. Bağımsız Bölüm Üzerindeki Kat İrtifakının Yeniden Kat Mülkiyetine Dönüşmesi  1168

Yargıtay Kararları  1168

III. Bildirme Ödevi ve Kaydın Silinmesi (Madde 48)  1178

AÇIKLAMA  1178

1. Bildirme Ödevi ve Zarardan Sorumluluk  1178

2. Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi ve Kaydın Silinmesi  1179

3. Kat Mülkiyetinin Yeniden Kurulması  1179

B. KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ (Madde 49)  1181

AÇIKLAMA  1181

1. Kat İrtifakının İrtifak Hakkı Sahiplerinin İstemiyle Sona Ermesi  1181

2. Kat İrtifakının Kendiliğinden Sona Ermesi  1182

a. Arsanın Tamamıyla Yok Olması  1182

b. Arsanın Üzerinde Yapı Yapılamayacak Duruma Gelmesi  1182

c. Arsanın Kamulaştırılmış Olması  1183

3. Kat İrtifakının Süreye Bağlı Olarak Sona Ermesi  1183

Yargıtay Kararları  1185

Yedinci Bölüm

SON HÜKÜMLER

A. YASAKLAR (Madde 50)  1197

AÇIKLAMA  1197

1. Diğer Yasalara Göre Bağımsız Bölümler Üzerinde Kişisel İrtifak Hakkı Kurulamayacağı  1197

2. Tümü Kârgir Olmayan Yapılarda Kat Mülkiyeti Kurulamayacağı  1197

Yargıtay Kararları  1198

B. YENİ DURUMA UYMA  1200

I. Medeni Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Kurulan İrtifaklarda (Madde 51)  1200

AÇIKLAMA  1200

Yargıtay Kararları  1202

II. Medeni Kanundan Önce Kurulmuş Olan Haklarda (Madde 52)  1212

AÇIKLAMA  1212

Yargıtay Kararı  1213

III. Medeni Kanuna Göre Kurulmuş Kat İrtifaklarının Yönetimi (Madde 53)  1214

AÇIKLAMA  1214

C. ÖZEL KANUNA GÖRE ORTAKLAŞTIRMA (ŞÜYULANDIRMA) HALİNDE KAT MÜLKİYETİNİN DURUMU (Madde 54)  1215

AÇIKLAMA  1215

1. Tüm Maliklerin Anlaşmasıyla Ortaklığın Giderilmesi  1216

2. Dava Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi  1217

Yargıtay Kararları  1220

D. HARÇ VE VERGİLER (Madde 55)  1233

AÇIKLAMA  1233

E. BELEDİYESİ OLMAYAN YERLERDEKİ DURUM (Madde 56)  1234

AÇIKLAMA  1234

Sekizinci Bölüm

DEVRE MÜLK HAKKI

57, 58, 59 ve 60. MADDELERİN AÇIKLAMASI  1235

A. Devre Mülk Hakkının Tanımı ve Hukuksal Niteliği  1236

1. Tanımı  1236

2. Hukuksal Niteliği  1236

B. Devre Mülk Hakkının Konusu  1236

C. Devre Mülk Hakkının Kurulması  1237

1. Devre Mülk Hakkının Kurulmasının Koşulları  1237

a. Devre Mülk Hakkı Kurulacak Taşınmaz, Mesken Nitelikli Bağımsız Bir Yapı ya da Kat Mülkiyetine veya Kat İrtifakına Çevrilmiş Bağımsız Bölüm Olmalıdır  1237

b. Bir Yapıda veya Bağımsız Bölümde Devre Mülk Hakkını Kuracak Kimseler, O Yapının veya Bağımsız Bölümün Ortak Malikleri Olmalıdır  1238

c. Devre Mülk Hakkının Kurulması İçin Ortak Malikler Arasında ve Tümünün İmzasını Taşıyan Bir Sözleşme (Devre Mülk Sözleşmesi) Yapılmalıdır  1239

d. Devre Mülk Hakkının Kurulması Konusunda Tapu Memuru Huzurunda Resmi Senet Düzenlenmelidir  1239

2. Devre Mülk Hakkının Kurulması Biçim ve Yöntemi  1239

D. Devre Mülk Hakkının Kapsamı  1241

1. Devre Mülkten Yararlanma Hakkı  1241

2. Devre Mülk Hakkı Üzerinde Tasarruf Yetkisi  1241

3. Devre Mülk Üzerinde Aynî Hak Tesisi  1242

E. Devre Mülk Payı ile Devre Sayısı ve Sürelerinin Saptanması  1242

Yargıtay Kararları  1245

61. MADDENİN AÇIKLAMASI  1249

1. Devre Mülk Sözleşmesi  1249

2. Devre Mülk Hakkı Sahipleri ile Kat Malikleri Arasındaki İlişki  1250

3. Yönetici Atanması  1251

Yargıtay Kararları  1253

62. MADDENİN AÇIKLAMASI  1256

Bağımsız Bölümde Devre Mülk Hakkı Kurulmasına Öteki Bağımsız Bölüm Maliklerinin Onay Vermesine Gerek Olmadığı  1256

63. MADDENİN AÇIKLAMASI  1257

Devre Mülk Hakkı Kurulmuş Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesinin İstenemeyeceği  1257

64. MADDENİN AÇIKLAMASI  1258

Devre Sonunda Taşınmazı Boşaltma Yükümlülüğü  1258

65. MADDENİN AÇIKLAMASI  1259

Devre Mülk Hakkının Bağlı Olduğu Hükümler  1259

Dokuzuncu Bölüm

TOPLU YAPILARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

KAPSAM (Madde 66)  1261

AÇIKLAMA  1261

1. Toplu Yapının Tanımı  1262

2. Toplu Yapının Kapsamı ve Niteliği  1263

Yargıtay Kararları  1265

ORTAK YERLER (Madde 67)  1277

AÇIKLAMA  1277

1. Ortak Yer Niteliğindeki Parseller  1277

2. Ortak Sosyal ve Alt Yapı Tesisleri  1278

VAZİYET PLANI VE PROJELERİ (Madde 68)  1280

AÇIKLAMA  1280

1. Toplu Yapı Vaziyet Planı ve Projeleri  1280

2. Toplu Yapı İçerisinde Kalan Kamuya Ayrılan Yerlerin Durumu  1281

3. Toplu Yapı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik  1282

YÖNETİM (Madde 69)  1285

AÇIKLAMA  1285

1. Blok Kat Malikleri Kurulu ve Blok Yönetimi  1286

a. Blok Kat Malikleri Kurulunun Oluşumu ve Yetki Alanı  1286

b. Blok Kat Malikleri Kurulunun Toplantı Zamanı  1287

c. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  1288

d. Kurula Katılma ve Oy Hakkı  1288

2. Ada Kat Malikleri Kurulu ve Ada Yönetimi  1289

3. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu ve Toplu Yapı Yönetimi  1290

Yargıtay Kararları  1291

YÖNETİM PLANI VE DEĞİŞTİRİLMESİ (Madde 70)  1297

AÇIKLAMA  1297

Yargıtay Kararları  1298

YÖNETİCİ VE DENETÇİ ATAMA (Madde 71)  1304

AÇIKLAMA  1304

1. Blok İçin Yönetici ve Denetçi Atanması  1305

2. Toplu Yapı İçin Yönetici ve Denetçi Atanması  1305

ORTAK GİDERLERE KATILMA (Madde 72)  1307

AÇIKLAMA  1307

1. Toplu Yapılarda Ortak Giderlere Katılma  1307

a. Kendi Blokuna İlişkin Ortak Giderlerden Sorumluluk  1308

b. Birkaç Bloka özgülenen Ortak Yerlere ve Hizmetlere ilişkin Giderlerden Sorumluluk  1308

c. Bütün Yapılar İçin Ortak Tesis ve Yerlere İlişkin Giderlerden Sorumluluk  1309

d. Yapılardan Bir Kısmının Tamamlanmış Olması Durumunda Ortak Giderlerden Sorumluluk  1309

f. Ortak Giderleri Ödememenin veya Geç Ödemenin Yaptırımı  1312

ca. Ortak Giderin Dava ve İcra Takibi Yoluyla Ödettirilmesi  1313

cb. İcra İnkâr Tazminatı  1315

cc. Gecikme Tazminatı  1316

2. Ortak Giderlerle İlgili Kurul Kararlarının Niteliği  1319

3. Toplu Yapı Ortak Giderlerine Katılmaktan Kaçınamama  1320

a. Ortak Yer ve Tesisleri Kullanmaktan Vazgeçme  1322

b. Ortak Yer ve Tesislerden Yararlanmaya Gerek ve Gereksinim Olmaması  1322

c. Ortak Yer ve Tesislerden Yeterli Derecede Yararlanamama  1323

Yargıtay Kararları  1324

GEÇİCİ YÖNETİM (Madde 73)  1326

AÇIKLAMA  1326

UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER (Madde 74)  1327

AÇIKLAMA  1327

Yargıtay Kararı  1327

GÖREVLİ MAHKEME (Ek Madde 1)  1329

AÇIKLAMA  1329

Yargıtay Kararları  1330

KULLANMA YERLERİNİN BOŞALTILMASI (Ek Madde 2)  1356

AÇIKLAMA  1356

Yargıtay Kararları  1358

BİRDEN ÇOK YAPILARDA UYGULANACAK ÖZEL HÜKÜMLER (Ek Madde 3)  1371

AÇIKLAMA  1371

Yargıtay Kararları  1371

KAT İRTİFAKINA GEÇİŞ (Ek Madde 4)  1379

AÇIKLAMA  1379

Yargıtay Kararları  1380

Geçici Madde 1  1383

AÇIKLAMA  1383

Geçici Madde 2  1384

AÇIKLAMA  1384

İkinci Ayrım

KAT MÜLKİYETİ YASASININ UYGULANMASINDAN

KAYNAKLANAN DAVALAR ve DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

Birinci Bölüm

KAT MÜLKİYETİ YASASININ UYGULANMASINDAN

KAYNAKLANAN DAVALAR

A. Giriş  1389

B. Görev  1390

C. Yetki  1392

D. Davacı – Davalı  1394

1. Dava Açma Hakkı (Aktif Husumet Ehliyeti)  1394

a. Kat Maliklerinin Dava Hakkı  1394

b. Kat Maliki Olmayanların Dava Hakkı  1396

c. İntifa Hakkı Sahibinin Dava Hakkı  1398

d. Kiracının Dava Hakkı  1399

e. Yöneticinin Dava Hakkı  1400

2. Pasif Husumet Ehliyeti  1402

a. Haksız Eylemlerle İlgili Anlaşmazlıklarda  1403

b. Alacak ve Tazminatla İlgili Anlaşmazlıklarda  1404

c. Toplantı ve Kurul Kararlarının İptali İstemlerinde  1405

E. Dava Hakkını Kullanma Süresi  1406

F. Kanıtlama Araçları – Kanıtlar  1407

G. Yargılama Yöntemi  1409

1. Uyuşmazlığı İnceleme Evresi  1410

2. Hâkimin Kararı  1411

a. Kararın Kaynağı  1411

b. Kararın Niteliği  1411

3. Kararın Yerine Getirilmesi İçin Süre  1412

4. Hâkimin Kararının Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı  1413

a. Hukuki Yaptırımlar  1413

b. Para Cezası Yaptırımı  1414

Üçüncü Bölüm

DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

Üçüncü Ayrım

KAT MÜLKİYETİ YASASI METNİ KAT MÜLKİYETİ YASASIYLA DOĞRUDAN İLGİLİ YASA MADDELERİ

İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE ÖRNEKLER

Birinci Bölüm

KAT MÜLKİYETİ KANUNU METNİ

KAT MÜLKİYETİ KANUNU  1434

İkinci Bölüm

KAT MÜLKİYETİ YASASIYLA DOĞRUDAN İLGİLİ

YASA MADDELERİ VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU  1463

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU  1463

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU  1463

YAPILARDA ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA YÖNELİK PROJE TADİLİ KOMİSYONLARI TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  1464

TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK  1467

Üçüncü Bölüm

ÖRNEKLER

(Örnek: 1) YÖNETİM PLANI  1473

(Örnek: 2) TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI  1478

(Örnek: 3) KONUT KAPICILIĞI SÖZLEŞMESİ  1493

(Örnek: 4) KAPICI YÖNERGESİ  1496

Kaynakça  1499

Kavram Dizini  1501

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar