Katılım Bankacılığı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Gürkan UYSAL
ISBN: 9786050505436
Stok Durumu: Stokta var
34,00 TL 40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gürkan UYSAL
Baskı Tarihi 2020/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Katılım Bankacılığı

Gürkan UYSAL

2020/05 1. Baskı, 115 Sayfa

ISBN 978-605-05-0543-6


Bu çalışmada, Türkiye’de ilk defa 16.12.1983 tarih ve 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Özel Finans Kurumları” adı ile kurulan ve 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile “Katılım Bankası” adını alarak bugünkü hukuki statüsüne kavuşan katılım bankaları incelenmiştir.

Katılım bankacılığı sistemi “faizsiz bankacılık” ve “kar-zarar ortaklığı” prensiplerine dayandığı iddiasıyla ortaya çıktığından dolayı “faiz”, “kar” ve “kar payı” kavramları öncelikli olarak ele alınmış, ardından Türk bankacılık sistemi özetlendikten sonra katılım bankalarının hem Türkiye uygulamaları hem de global uygulamaları karşılaştırılarak katılım bankalarının uygulamalarının “faizsiz bankacılık” ve “kar-zarar ortaklığı” prensiplerine uygun çalışıp çalışmadıkları değerlendirilmiştir.

Tez konumu belirlerken ve ilerleyen safhalarda bana yardımcı olan değerli tez danışmanım ve hocam Prof.Dr. Ömer ÖZKAN ile ilgi ve önerilerini göstermekten kaçınmayan değerli hocalarım Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ’ye ve Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ERCAN’a teşekkürlerimi sunarım.

Çalışma süresince yardımlarını esirgemeyen değerli arkadaşım Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU’ya, değerli meslektaşım ve arkadaşım Av. Özgecan KUNT’a ve bana destek vermekten bir an olsun geri durmayan aileme şükranlarımı sunarım

İÇİNDEKİLER

TEZ ETİK VE BİLDİRİM SAYFASIvii

ÖSÖZix

ÖZETxi

ABSTRACTxiii

İÇİNDEKİLERxv

KISALTMALARxxi

GİRİŞ1

BİRİNCİ BÖLÜM

FAİZ, KAR, KAR PAYI KAVRAMLARI VE
ARALARINDAKİ FARKLAR

2.1.Faiz3

2.1.1. İslam Hukukunda Faiz3

2.1.1.1. İslam hukukunda faiz kavramı3

2.1.1.2. İslam hukukunda faiz yasağının dayanağı4

2.1.1.3. İslam hukukunda faiz türleri.5

2.1.1.3.1. Borç faizi (riba-ı nesie)5

2.1.1.3.2.  Alışveriş faizi (riba-ı fadl) 6

2.1.2. Türk Hukukunda Faiz.6

2.1.2.1. Faizin tarihsel gelişimi6

2.1.2.2. Faiz kavramı, tanımı ve unsurları8

2.1.2.2.1. Faiz kavramı8

2.1.2.2.2. Faizin tanımı ve unsurları8

2.1.3. Faizin Hukuki Niteliği10

2.1.3.1. Faizin fer’i nitelikte olması10

2.1.3.2. Faizin vadeye bağlı olarak işlemesi10

2.1.3.3. Faiz oranının kanunun öngördüğü sınırlar
içerisinde serbestçe belirlenebilmesi11

2.1.4. Faiz Türleri12

2.1.4.1. Akdi faiz12

2.1.4.2. Kanuni faiz12

2.1.4.3. Kapital (sermaye, anapara) faizi13

2.1.4.4. Temerrüt faizi13

2.1.4.5. Adi faiz15

2.1.4.6. Ticari faiz15

2.1.4.7. Basit faiz15

2.1.4.8. Bileşik faiz16

2.1.5. Faizin Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması16

2.1.5.1. Faiz ve kar payı16

2.1.5.2. Faiz ve vade farkı17

2.1.5.3. Faiz ve cezai şart (ceza koşulu)18

2.1.5.4. Faiz ve munzam zarar19

2.2. Kar20

2.2.1. Kar Kavramı20

2.2.2. Kar Çeşitleri21

2.2.2.1. Ticari kar (dönem karı)21

2.2.2.2. Mali kar21

2.2.2.3. Net dönem karı (safi kar)21

2.2.2.4. Dağıtılabilir kar22

2.3. Kar Payı23

2.3.1. Kar Payı Kavramı23

2.3.1.1. Anonim şirketler bağlamında kar payı kavramı ile katılım bankacılığı terminolojisindeki kar payı kavramı arasındaki farklar23

2.3.1.2. Anonim şirketler bağlamında kar payı kavramı ile katılım bankacılığı terminolojisindeki kar payı kavramı arasındaki ortak yönler25

2.3.2. Kar Payının Hukuki Niteliği26

2.3.2.1. Kar payının mali ve bireysel hak olma niteliği26

2.3.2.2. Kar payının müktesep hak olma niteliği27

2.3.2.3. Kar payının şarta bağlı alacak niteliği29

2.3.2.4. Kar payının vazgeçilemez hak olma niteliği30

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA BANKA KAVRAMI, BANKA
TÜRLERİ VE BANKALARIN
FAALİYET KONULARI

3.1. Türk Hukukunda Banka Kavramı.33

3.2. Banka Türleri34

3.2.1. Merkez Bankaları34

3.2.2. Mevduat Bankaları35

3.2.3. Kalkınma ve Yatırım Bankaları36

3.2.4. Katılım Bankaları36

3.3. Bankaların Faaliyet Konuları36

3.3.1. Mevduat Kabulü36

3.3.1.1. Mevduat kavramı36

3.3.1.2. Mevduatın hukuki niteliği37

3.3.2. Katılım Fonu Kabulü39

3.3.3. Kredi Verme İşlemleri39

3.3.3.1. Kredi kavramı39

3.3.3.2. Kredinin unsurları40

3.3.3.3. Kredinin hukuki niteliği41

3.3.3.4. Kredi türleri41

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KATILIM BANKACILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ,
KATILIM BANKACILIĞI KAVRAMI VE TANIMI,
KATILIM BANKALARININ FAALİYETLERİ

4.1. Katılım Bankacılığının Tarihsel Gelişimi43

4.1.1. Katılım Bankacılığının Dünyadaki Tarihsel
Gelişimi43

4.1.2. Katılım Bankacılığının Türkiye’deki Tarihsel
Gelişimi46

4.2. Katılım Bankası Kavramı ve Tanımı47

4.2.1. Katılım Bankası Kavramı47

4.2.2. Katılım Bankası Tanımı49

4.3. Katılım Bankalarının Faaliyetleri50

4.3.1. Katılım Bankalarının Fon Toplama Faaliyetleri50

4.3.1.1. Katılım fonu50

4.3.1.1.1. Katılım fonunun tanımı5

4.3.1.1.2. Katılım fonunun hukuki niteliği50

4.3.1.2. Özel Cari Hesap51

4.3.1.3. Katılma Hesabı51

4.3.1.3.1. Katılma hesabının tanımı51

4.3.1.3.2. Katılma hesabının hukuki niteliği52

4.3.1.3.3. Katılma hesaplarına uygulanacak kar ve zarara katılma oranları ve katılım fonları işlemlerine sağlanacak diğer menfaatler53

4.3.1.3.4. Mevduat ve faiz oranları ve katılma hesapları kar ve zarara katılma oranları ile özel cari hesaplar dahil bu işlemlerde sağlanacak diğer menfaatler hakkında Bakanlar Kurulu tarafından yapılan düzenleme54

4.3.1.3.5. Katılma hesaplarında uygulanacak kar ve zarara katılma oranlarına dair Merkez Bankası’nca yapılan düzenleme55

4.3.1.3.6. BankK 144’üncü maddenin
değerlendirilmesi56

4.3.1.4. Sendikasyon Kredileri57

4.3.1.4.1. Sendikasyon kredisi tanımı57

4.3.1.4.2. Sendikasyon kredilerinin özellikleri57

4.3.2. Katılım Fonunun Sigortalanması59

4.3.2.1. Mevduat ve katılım fonu sigortasının hukuki niteliği61

4.3.2.2. Sigortanın kapsamı62

4.3.3. Katılım Bankalarının Fon Kullandırma Faaliyetleri63

4.3.3.1. Türk hukukunda katılım bankalarının fon kullandırma faaliyetleri63

4.3.3.1.1. Kurumsal finansman desteği64

4.3.3.1.2. Bireysel finansman desteği65

4.3.3.1.3. Kar-zarar ortaklığı yatırımı69

4.3.3.1.4. Finansal kiralama (leasing)69

4.3.3.1.5. Mal karşılığı vesaikin finansmanı70

4.3.3.1.6. Ortak yatırımlar70

4.3.3.2. İslam hukukunda şirket kavramı ve şirket
türleri70

4.3.3.3. İslam hukukunda katılım bankalarının fon kullandırma faaliyetleri73

4.3.3.3.1. Mudaraba (kar-zarar ortaklığı)73

4.3.3.3.2. Muşaraka (joint venture, ortak girişim veya şirketü’l-inan)78

4.3.3.3.3. Murabaha (cost plus)81

4.3.3.3.4. İcara (leasing, finansal kiralama)83

4.3.3.3.5. Selem (deferred delivery)85

4.3.3.3.6. İstisna86

4.3.3.3.7. Joala86

4.3.3.3.8. Teverruk (ters murabaha)87

4.3.3.3.9. Komodite89

4.3.3.3.10. Wakala89

4.3.3.3.11. Sukuk (Kira sertifikaları)90

4.4. Katılım Bankacılığına Yöneltilen Eleştiriler97

SONUÇ101

KAYNAKÇA105

ÖZGEÇMİŞ115

Abdılahı, O.I. (2015). Faizsiz Bankacılık ve Faizsiz Fon Kaynağı Olarak Sukukun Yeterliği Üzerine Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Abdul-Rahman, Y. (2015). İslam’da Bankacılık ve Finansman. İstanbul: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları.

Akın, C. (1986). Faizsiz Bankacılık ve Kalkınma. İstanbul: Kayıhan Yayınları.

Aksoy, N. (2017). İslam’da Mudaraba ve Katılım Bankacılığında Uygulama Potansiyeli, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Alıcı, Y. (2017). Bankacılık Kanunu Şerhi, C.-I-II., 2. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Altındaş, H. (1998). Özel Finans Kurumları ve Türkiye Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Arslan, Ç. / Kırmızı, M. (2010). Türk Hukukunda Faiz ve Munzam Zarar, 3. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Arslanlı, H. (1960). Anonim Şirketler I. İstanbul: Fakülteler Matbaası.

Aslan, H. (2012). Alternatif Bir Yatırım ve Finansman Aracı Olarak Sukuk: Yapısı, İşleyişi ve Türkiye Piyasası İçin Öneriler, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aslan, İ. (2004). ‘Tasarruf Mevduatı Sigortası’nın Hukuki Niteliği’, Türkiye’de Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceği Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği & TEB Sigorta, İstanbul, s. 88-99.

Aslan, Ö. (2013). İslam Bankaları ve İslam Bankacılığı Kapsamında Yer Alan Finansal Araçlar, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aşçı, O. (2009). Anonim Ortaklıklarda Kar ve Karın Dağıtımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Atılgan, Ş.H. (2009). Türk Banka Hukuku’nda Katılım Bankacılığı, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Ayçiçek, F. (2011). ‘TMS 39 Çerçevesinde Bir Finansal Araç Olarak Tahviller’, Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.50, Nisan/2011, s. 59-76.

Aydoğdu, M./ Ayan, S. (2014). Türk Borçlar ve Türk Ticaret Hukukunda Yer Alan Faiz İle İlgili Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, 2’nci Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi.

Azimov, S. (2016). Son Dönem Osmanlı ve Modern Türkiye Ekonomisinde İslami Kamu Finansman Kaynakları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, İstanbul.

Bafra, E. (2015). Katılım Bankacılığı Uygulamasında İslami Bankacılık Sözleşmesinin Temelleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Bafra, E.(2016). İslami Bankacılıkta Sukuk (Kira Sertifikaları) ve Uygulaması. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Bahtiyar, M. (2018). Ticari İşletme Hukuku, İstanbul: Beta Basım.

Bahtiyar, M. (2019). Ortaklıklar Hukuku, İstanbul: Beta Basım.

Barlas, N. (2016). Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri. 4’üncü Baskı. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Başgümüş, A. (1997). Özel Finans Kurumlarının Sermaye Piyasası İçindeki Yeri, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Battal, A. (1999). Bankalarla Karşılaştırmalı Olarak Hukuki Yönden Özel Finans Kurumları. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırmaları Enstitüsü.

Bayındır, A. (1992). ‘İslam’da Faiz Mefhumu Ve Unsurları’, Para, Faiz ve İslam. İstanbul: İSAV.

Bayındır, S. (1995). Özel Finans Kurumlarının İslam Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Baykara, H.V. (2012). Katılım Bankalarında Etkinlik ve Verimlilik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitütsü, Tokat.

Birsel, M.T. (1960) “Anonim Şirketler Umumi Hükümler”, C. 1, İstanbul.

Birsel, M.T. (1973). Anonim Şirketler Hukukunda Kar Kavramı. İzmir: Ege Üniversitesi İ.T.İ.A.

Bozbaş, F. (2013). İslam Hukukunda Daru’l-Harbde Faiz Tartışmaları, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Buldum, G. (2016). Katılım Bankacılığı ve Sukuk (Kira Sertifikası) : Bir Katılım Bankası Örneği Olarak Kuveyt Türk A.Ş., Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Canbaz, M. (2016). Katılım Bankacılığı. İstanbul: Beta Basım.

Canbazoğlu, C. (2012). Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebe Standartları ve KOBİ’ler İçin UFRS-TFRS, Vergi Mevzuatı Kapsamında Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Canözü, S. (2016). Anonim Şirketlerde Kar Payının Tespiti ve Dağıtılması. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Cebeci, İ. (2010). Modern İslam İktisadı Literatüründe Murabaha Tartışmaları. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Celebcioğlu, A. (2017). Türkiye’de İslami Finansın Tarihi ve Kullanılan Finansman Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Cüre, E. (2017). İslami Bankacılıkta Uygulanan Bireysel Murabaha İşlemleri: Türkiye Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çalışkan, H. (1998). İslam Hukukunda Alet-Emek Ortaklığı, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Çambel, H. (2017). ‘Katılım Bankaları Tarafından Uygulanan Fon Toplama ve Fon Kullandırma Yöntemleri’, Kaya, F. (Ed.), Katılım Bankacılığı, İstanbul: Beta Basım, s. 125-145.

Çelik, S. / Şahballı, S.N. (2017). ‘Katılım Bankalarını Konvansiyonel Bankalardan Ayıran Temel Farklılıkları ve Faizsiz Finansman Aracı Ortaklık Türleri’, Kaya, F. (Ed.), Katılım Bankacılığı, İstanbul: Beta Basım, s. 107-123.

Çetin, S.(2011). Borçlu Temerrüdünün Sonuçları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çevik, K. (2009). Ekonomi Hukuku Yaklaşımı İle Banka Hukuku. 2’nci Baskı. Ankara: Turhan Kitabevi.

Çimen, S.(2010). İslam Hukukunda Faizin İlleti İle İlgili İhtilaflar, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çoban, Y. (2016). Türkiye’de Katılım Bankacılığı ve Finans Sektöründeki Yeri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çürük, S.A. (2013). İslami Finansın Türkiye’deki Gelişimi, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Deniz, A. (2006). İslam Hukukunda İllet Kavramı ve Faizin İlleti, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Deniz, B. (2017). Osmanlı Öncesi Orta Asya Hanefi Fıkhında Îne Akdi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Dikgöz, B. (2015). Yeni Bir Sermaye Piyasası Aracı Olarak Sukuk: Yapısı, İşleyişi ve Muhasebeleştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Dikkaya, M. / Kutval, Y. (2014). Katılım Bankacılığı Türkiye Örneği. Ankara: Savaş Yayınevi.

Doğan, M. (2006). Siyasal Açıdan 1980 Sonrası İslami Sermaye Birikim Modelinin Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Domaniç, H. (1988). Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması TTK Şerhi. İstanbul: Temel Yayınları.

Erdem, N. (2004). ‘Vadelerine Göre Mevduat Hesabı Türleri’, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 2., s. 253-272.

Erdem, N. (2012). ‘6102 Sayılı “Yeni” TTK’ya Göre Anonim Ortaklık Pay Sahiplerinin “Müktesep” (Kazanılmış) Hakları’, Regesta, C. 2, S. 1, s. 29-44.

Erdoğmuş, B. (2018). Roma Borçlar Hukuku Dersleri. 1.7.2012’de yürürlüğe giren Yeni Türk Borçlar Kanunu’na göre hazırlanmış yeni bası. İstanbul: Der Yayınları.

Geçgel, E. (2018). Anonim Şirketlerde Kar Payı Avansı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Gözütok, Z. (2015). Faiz Hukuku. Ankara: Bilge Yayınevi.

Günaydın, A. (2015). Menkul Kıymet Olarak Sukuk İhracı ve Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Gündoğdu, A. (2016). ‘Bankaların Faaliyet Alanlarının Gelişimi’, Gündoğdu, A. (Ed.), Küresel Gelişmeler Işığında Bankacılığın Temelleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Gündoğdu, A. (2017). Bankacılık Hukuku. 5. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Güney, A. (2017), Banka Hukuku, 4. Baskı, İstanbul: Beta Basım.

Güney, A. (2017), Banka İşlemleri, 10. Baskı, İstanbul: Beta Basım.

Güngören, M. (2011). Katılım Bankalarında Menkul Kıymet İhracının (Seküritizasyon) Yapısal Farklılık Gösteren Finansal Piyasalarda Uyum Modellemesi: Sukuk Örneği, Doktora Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Helvacı, M. (2000). Borçlar ve Ticaret Kanunu Bakımından Para Borçlarında Faiz Kavramı. İstanbul: Beta Basım.

Helvacı, M. / Kaya, A. / Ülgen, H. / Kendigelen, A./ Nomer Ertan, F. (2015). Ticari İşletme Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

İbcioğlu, M. (2009). The History and Growth of Islamic Banking In Turkey; Comparison With The Conventional Banks, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

İmregün, O. (2002). ‘Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Kar Payı Hakkı’, Kendigelen, A. (Ed.), Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul: Beta Basım. S. 413-434.

İskender, H.(1995). Risk Sermayesi ve Risk Sermayesi Sektörünün Gelişiminde Faizsiz Finans Kurumlarının Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Karahan, H. (2015). Faizsiz Finans Teknikleri: Reel Sektöre Yönelik Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Karakuş, A. (2006). İslam Hukuk Kaynaklarındaki Faiz Kavramının Modern Ekonomi Bağlamında Yeniden Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Karaman, H. (2003). İslam’ın Işığında Günün Meseleleri, C. I-II-III. İstanbul: İz Yayıncılık.

Karmış, E. (2017). Uygulamalı Faiz ve Alacak Hesapları Hukuku. 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Karyağdı, N.(2008). Tüm Yönleriyle Kar Dağıtımı. İstanbul: Oluş Yayıncılık.

Koyuncu, A.Ç. (2017). Ticari İşlerde Faiz. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kudun, C. (2016). Sermaye Piyasası Araçlarında Sukuk ve Türkiye Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Merdin, F. (2016). Sermaye Piyasasında Faizsiz Finansman Aracı Olarak Sukuk ve Sukuk Yatırımcı Profilinin Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Mutlu, İ. (2003). Faiz. İstanbul: Mutlu Yayıncılık.

Okulu, A. (2017). Sukuk Uygulamaları ve Dünya Sukuk Piyasasının Gelişimi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Okumuş, A. (2013). Risk Sermayesi Oluşumunda Katılım Bankacılığının Rolü ve Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Omağ, A. (2016). ‘Kavramsal ve Teorik Açıdan Kar Payı’, Koç, İ.Ö. (Ed.), Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. s. 1-28.

Orhan, N. (2017). Borsa Analiz Tekniklerinin İslami Finans Aracı Sukukta Uygulanabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Önal, M.İ. / Önal, M.M. (2016). ‘Faizsiz Bankacılık Uygulamaları ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık’, Delice, G. / Ege, İ. (Ed.), Para-Banka-Kredi ve Finansal Sistem, Ankara: Gazi Kitabevi. s. 359-382.

Özcan, S. (2015). Finansman Aracı Olarak Sukuk ve Muhasebe Sistematiği, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yalova.

Özdemir, M. / Aslan, H. (2017). Türkiye’de İslami Finansın Dönüşümünün Ekonomi Politiği. İstanbul: SETA Yayınları.

Özgür, E. (2007). Katılım Bankalarının Finansal Etkinliği ve Mevduat Bankaları İle Rekabet Edebilirliği, Doktora Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Öztan, F. (2006). Kıymetli Evrak Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi

Özulucan, A. / Özdemir, F.S. (2010). Katılım Bankacılığı Muhasebe Organizasyonu, Uygulamalar, Finansal Tablolar & Bağımsız Denetim. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Özyurt, K. (2015). Banka Kredilerine Alternatif Olarak Murabaha Modelinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.

Poroy, R. / Tekinalp, Ü. / Çamoğlu, E. (2019). Ortaklıklar Hukuku I. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Pulaşlı, H. (2001). ‘Şart Kavramı ve Anonim Şirketler Hukukundaki Şarta Bağlı Haklar’, Kendigelen, A. (Ed.), Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı. İstanbul: Beta Basım. s. 218-232.

Pulaşlı, H. (2011). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukuku Şerhi, C.2. İstanbul: Adalet Yayınevi.

Pulaşlı, H. (2017). Şirketler Hukuku Genel Esaslar, İstanbul: Adalet Yayınevi.

Reisoğlu, S. (2015). Bankacılık Kanunu Şerhi, C. I-II. Ankara: Yaklaşım Yayınları.

Rımaz, M. (2014). İslami Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sakarya, Ş. / Sezgin, H. 2015, ‘Sendikasyon Kredisi Kullanımının Bankaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Olay Çalışması Yöntemiyle BİST’te Bir Uygulama’, Bankacılar Dergisi, S. 92, Mart 2015, s. 5-24.

Somer, P. (2016). 100 Soru-100 Cevap Roma Borçlar Hukuku, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Sonsuzoğlu, E. (2013). Türk Vergi Hukukunda Fer’i Borç ve Alacak Olarak Faiz ve Zam. 2. Baskı. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Tahiroğlu, B. (2016). Roma Borçlar Hukuku. İstanbul: Der Yayınları.

Tandoğan, H. (1985). Özel Borç İlişkileri. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırmaları Enstitüsü.

Taşdelen, S.S. (2015). Bankacılık Kanunu Şerhi C.I-II.  2. Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi.

Tekçam, R. (2017). Faizsiz Bankacılıkta Denetim: Türkiye İçin Model Önerisi, Doktora Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, İstanbul.

Tekinalp, Ü. (2009). Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun Esasları. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Tekinay, S.S. / Akman, S. / Burcuoğlu, H. / Altop, A. (1985). Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı. İstanbul: Fakülteler Matbaası.

Tekneoğlu, M.S. (2015). Sukukların Muhasebeleştirilmesi ve Finansal Tablolarda Sunumu- Bir Türkiye Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Thein, A. (2012). A Study Of Interest Free Banking, Trends In The World, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Tiftik, M. (2007). Türk Hukukunda Katılım Bankası Katılma Hesabı Sözleşmesi. Ankara: Yetkin Yayınları.

Tuncer, S. (2010). Joint Venture Sözleşmeleri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Tunç, H. (2010). Katılım Bankacılığı. İstanbul: Nesil Yayınları.

Tunçsiper, Y. (2011). Finansal Kiralama Sözleşmesinde Tarafların Borçları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ünal, O. (2015). Güncel Ticari İlişkilerde İne Satışı, Yüksek Lisans Tezi, Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gümüşhane.

Ülgen, H. / Helvacı, M. / Kendigelen, A. / Kaya, A. / Nomer Ertan, F. (2015). Ticari İşletme Hukuku, İstanbul: On İki Levha Yayınları

Yanlı, V. (1997). ‘Anonim Şirketlerde Karın Tamamen Devrine İlişkin Bir Tasarruf Yapılabilir mi’, İÜHF Dergisi, C. LV, S. 4, s. 201-2016.

Yanmaz, T. (2011). A Kind of Islamic Financial Instrument: Sukuk and Applications in the World, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yanpar, A. (2015). İslami Finans: İlkeler, Araçlar ve Kurumlar. İstanbul: Scala Yayıncılık.

Yaran, R. (1994). İslam Hukukunda Borçlunun ve Alacaklının Temerrüdü, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yasaman, H. (2013). Ticari İşlerde Akdi Faiz ve Temerrüt Faizi”, Banka Hukuku İle İlgili Makaleler Mütalaalar Bilirkişi Raporları, C. II. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Yıldırım, Ü. (2005). Türkiye’de Sendikasyon Kredileri, Yüksek Lisans Tezi,

Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yurttadur, M. / Yıldız, İ. (2017). Faizsiz Finans. İstanbul: Beta Basım.

Yüzbaşıoğlu, N. (2014). Proje Finansmanında Faizsiz Finansman Yöntemleri ve Araçları, Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

İnternet Kaynakları:

Eğilmez, M. (2014). ‘Yorumlar’, Merkez Bankası Faizleri (Son Durum), 11.11.2019, adres: http://www.mahfiegilmez.com.

Diyanet Vakfı Meali, 22.11.2019, adres: http://www.kuranmeali.com/ 

TKBB (t.y.) Katılım Bankacılığı Nedir? Nasıl Çalışır? 20.11.2019, adres: http://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/TKB B-Katilim-Bankaciligi-Nedir-Brosur.pdf

TBMM (t.y.), adres: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tbmm_ internet.anasayfa

Resmi Gazete (t.y.), adres: http://www.resmigazete.gov.tr/

TCMB (t.y.), adres: https://www.tcmb.gov.tr/

FKB (t.y.), adres: https://www.fkb.org.tr/sektorler/finansman/

Ziraat Katılım (t.y.), adres: https://www.ziraatkatilim.com.tr/ Sayfalar/anasayfa.aspx

Albaraka Katılım (t.y.), adres: https://www.albaraka.com.tr/

KuveytTürk Katılım (t.y.) adres: https://www.kuveytturk.com.tr/

Türkiye Finans (t.y.), adres: https://www.turkiyefinans.com.tr

TDK (03.12.2019), adres: www.tdk.gov.tr/ 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.