Kiralananın Devri (TBK m. 310)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Hazal Yeter PATIR
ISBN: 9789750259791
43,20 TL 48,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hazal Yeter PATIR
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Kiralananın Devri (TBK m. 310)

Av. Hazal Yeter PATIR

2020/03 1. Baskı, 136 Sayfa

ISBN 978-975-02-5979-1

Kira sözleşmesinin kurulmasından sonraki bir dönemde, kiralananın üçüncü bir kişiye devredilmesi halinde, kira sözleşmesinin akıbetinin ne olacağı, sözleşmeyi sona erdirme hakkının olup olmadığı, taraf yükümlülüklerinin nasıl etkileneceği ve benzeri sorulara verilecek cevaplar, gerek uygulamada gerekse öğretide önem arz etmektedir.

Bu sorular ekseninde, yazarın Türk Borçlar Kanunu'nun 310. maddesini konu ettiği çalışmada, öncelikle 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde kiralananın devrinin kira sözleşmesine etkilerine yer verilerek mevcut uygulama ile farkları açıklanmıştır. Yine hükmün zaman, kişi ve yer bakımından uygulama alanı incelenerek benzer kavramlarla farkına yer verilmiştir. Devamında hükmün uygulanması için gerekli olan şartlar incelenmiştir. Son olarak kiralananın devrine bağlanan sonuçlar ele alınmış ve bu başlık altında: tarafların borçları, sözleşmenin sona ermesi ve şerh edilmiş kira sözleşmeleri bakımından devrin sonuçları açıklanmıştır.

Çalışmada öğretide var olan tartışmalar aktarılırken, uygulama açısından faydalı olması amacıyla konuyla ilgili güncel Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları

Geçerli Bir Kira Sözleşmesinin Varlığı
Kiraya Verenin Malik Olma Zorunluluğu
Kiralananın Mülkiyetinin Üçüncü Kişiye Devri
TBK m. 310 Hükmünün İstisnaları
Devrin Özel Sonuçları

İçindekiler

Önsöz  5

Kısaltmalar  11

Giriş  13

Birinci Bölüm

TARİHSEL GELİŞİMİ VE

GENEL ÖZELLİKLERİ

I. TARİHİ GELİŞİMİ  15

A. 818 Sayılı Mülga Borçlar Kanunu Dönemi  15

1. Taşınır Kiraları  17

2. Taşınmaz Kiraları  20

3. 6570 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Taşınmaz Kiraları  22

B. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Dönemi  24

1. Genel Olarak  24

2. İsviçre Borçlar Kanunu Açısından Değerlendirme ve Çözüm Önerileri  27

II. TBK M. 310 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ALANI  30

A. Kira Sözleşmesinin Türü Bakımından Uygulama Alanı  30

1. Adi Kira Sözleşmelerinde  30

2. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde  31

3. Ürün Kiralarında  32

B. Zaman Bakımından Uygulama Alanı  34

C. Kişi Bakımından Uygulama Alanı  37

III. TBK M. 310 HÜKMÜNÜN NİTELİĞİ  38

1. Sözleşmenin Devrinin Hukuki Niteliği  38

2. Hükmün Hukuki Niteliği  40

IV. TBK M. 310 HÜKMÜNÜN BAZI KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  41

1. Kira Sözleşmesinin Devri İle Kıyası  41

2. Alt Kira İle Kıyası  45

3. Kullanım Hakkının Devri İle Kıyası  46

4. Zapta Karşı Tekeffül İle Kıyası  48

İkinci Bölüm

TBK M. 310 HÜKMÜNÜN ŞARTLARI

I. GEÇERLİ BİR KİRA SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI  53

II. KİRAYA VERENİN MALİK OLMA ZORUNLULUĞU  56

A. Genel Olarak  56

B. İstisnaları  57

1. Alt Kira İlişkisi  57

2. Kiralayan Sıfatının İntifa Hakkı Sahibinde Olması  58

3. Kiralananın Temsilci Tarafından Kiraya Verilmesi  61

III. KİRALANANIN MÜLKİYETİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ  62

A. Kiralananın Mülkiyetinin İradi Yolla Devri  64

B. Mülkiyetin İradi Olmayan Yollarla Devri  67

1. Haciz ve İflas Yoluyla Yapılan Devirler  68

2. Mahkeme Kararına Dayalı Devir Halleri  72

C. Hükmün Uygulanması Bakımından El Değiştirme Zamanı  73

D. Paylı Mülkiyet Bakımından Değerlendirilmesi  75

E. Devirde İyiniyetin Etkisi  78

IV. TBK M. 310 HÜKMÜNÜN İSTİSNALARI  79

Üçüncü Bölüm

DEVRE BAĞLANAN SONUÇLAR

I. GENEL OLARAK  83

A. Devrin İleriye Etkili Olması  83

B. Taraf Değişikliği  85

C. Birleşik ve Karma Sözleşmelerin Durumu  85

II. DEVRİN ÖZEL SONUÇLARI  86

A. Tarafların Borçları Bakımından Sonuçları  86

1. Kiraya Verenin Borçları Bakımından Sonuçları  86

a. Teslim Borcu  86

b. Vergi ve Benzeri Yükümlükler ile Yan Giderlere Katlanma Borcu  88

c. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  88

d. Zapta Karşı Tekeffül Borcu  89

2. Kiracının Borçları Bakımından Sonuçları  89

a. Kira Bedelini Ödeme Borcu  89

b. Temizlik ve Bakım Giderlerine Katlanma Borcu  94

c. Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu  94

d. Ayıpları Bildirme Borcu  95

e. Ayıbın Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu  96

f. Kiralananın İadesi Borcu  96

3. Teminatlar Bakımından Sonuçları  97

B. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Bakımından Devrin Sonuçları  99

1. Edinme Nedenine Dayalı Fesih Hakkı  99

a. Adi Kira Sözleşmesi Bakımından  99

b. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Bakımından  100

2. Yeni Malikin Tazminat Hakkı  103

3. Kiracının Eski Malikten Tazminat Hakkı  106

4. Diğer Sona Erme Sebepleri Bakımından Sonuçları  108

a. Adi Kira Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi  109

b. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Bakımından Değerlendirilmesi  112

aa. Bildirim Yoluyla Sona Erme  112

bb. Kiraya Verenden Kaynaklanan Nedenlerle Sona Erme  113

cc. Kiracıdan Kaynaklanan Nedenlerle Sona Erme  115

C. Devrin Şerh Edilmiş Kira Sözleşmeleri Bakımından Sonuçları  117

1. Genel Olarak  117

2. Şerhin Şartları ve Sonuçları  118

a. Şerhin Şartları  118

b. Şerhin Sonuçları  120

Sonuç  125

Kaynakça  129

Kavramlar Dizini  135

 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar