Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme Suçu (TCK M.136)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hande SEVEN
ISBN: 9786050510362
76,50 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hande SEVEN
Baskı Tarihi 2021/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 171

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme Suçu (TCK M.136)

Hande SEVEN

Bireyi tanımlanabilir kılan her türlü bilgi olarak ifade edilen kişisel veri kavramı, özellikle küresel anlamda yaşanan teknolojik gelişmeler karşısında bireyin hukuk düzeni nezdinde korunması nedeniyle oldukça önemlidir. Özellikle teknolojik alanda yaşanan gelişmeler, dünyada var olan mahremiyet dengesini değiştirmiş, bireylerin hayatları kolayca izlenilebilir hale gelmiştir. Yaşanan bu denge değişikliğinde bireylerin mahremiyetinin yeniden sağlanabilmesi amacıyla ülkeler ve uluslararası kuruluşlar çeşitli önlemler almaya başlamıştır. Bu önlemler alınmaya başlanırken de genellikle hukuki refleks ile hareket edilmiş, toplumsal ve siyasi perspektifleri göz önüne alarak koruma alanları oluşturulmuştur. Ulusal ve uluslararası ve düzenlemelerle koruma altına alınan ve uygulama alanı genişleyen kişisel veri kavramı, Türk Hukuku açısından da oldukça önemlidir. Ulusal anlamda ilk olarak 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suç tipleriyle koruma altına alınan kişisel veri kavramı, 2016 yılında yürürlüğe giren ve genel bir veri koruma yasası olan 6698 sayılı KVKK ile beraber belirlenebilir hale gelmiş ve güvence altına alınmıştır. Çalışmanın amacı sosyal ve ekonomik anlamda büyük önem kazanan kişisel veri kavramını, kaynaklarını ve gelişimini ulusal ve uluslararası boyutta irdeleyerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde düzenlenen “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu” nun suç teorisi kapsamında açıklanması, teori ve uygulamadaki farklılıkları etraflıca değerlendirerek yeni çözüm önerilerinin ortaya konmasıdır. 

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ.......................................................................................................... 7

İÇİNDEKİLER............................................................................................. 9

KISALTMALAR........................................................................................ 13

GİRİŞ........................................................................................................... 15

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI, KİŞİSEL VERİLERİN 

KORUNMASI HAKKININ NİTELİĞİ, GELİŞİMİ, 

ULUSLARARASI VE ULUSAL KAYNAKLARI 

I. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE UNSURLARI.................................... 19 

A. Tanım, Kapsam ve Unsurları........................................................... 19 

B. Özel Nitelikli Kişisel Veriler........................................................... 23 

C. Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna İlişkin Temel 

Kavramlar........................................................................................ 29 

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ......................................................... 29 

2. İlgili Kişi .................................................................................... 33 

3. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen ................................................. 33 

II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKININ NİTELİĞİ.......... 35 

A. Genel Olarak.................................................................................... 35 

B. Ekonomik Hak Yaklaşımı ............................................................... 35 

1. Mülkiyet Hakkı Teorisi .............................................................. 36 

2. Fikri Mülkiyet Hakkı Teorisi ..................................................... 38 

C. İnsan Hakkı Yaklaşımı .................................................................... 39 

1. İnsan Hakları ve İnsan Onuru Kapsamında Kişisel Verilerin 

Korunması .................................................................................. 40 

10 İçindekiler 

2. Özel Hayatın Gizliliği Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması... 42 

3. İfade Özgürlüğü ve Kişisel Verilerin Korunması....................... 45 

4. Bilgi Edinme Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması................. 47 

III. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNUN 

GELİŞİMİ VE ULUSLARARASI VE ULUSAL KAYNAKLARI ..... 49 

A. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku’nun Tarihsel Gelişimi .......... 49 

B. Uluslararası Kaynaklarda Kişisel Verilerin Korunması .................. 51 

1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)...................... 51 

2. Birleşmiş Milletler...................................................................... 53 

3. Avrupa Konseyi.......................................................................... 54 

a. Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında 

Gerçek Kişilerin Korunmasına İlişkin 108 sayılı

Sözleşme................................................................................ 55 

b. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ......................................... 57 

4. Avrupa Birliği’nde Kişisel Verilerin Korunması ....................... 62 

a. Kişisel Verilerin İşlenmesi Karşısında Gerçek Kişilerin 

Korunması ve Verilerin Serbest Dolaşımına İlişkin 

95/46/EC Yönergesi .............................................................. 64 

b. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü 

(General Data Protection Regulation -GDPR) ...................... 67 

C. Ulusal Kaynaklarda Kişisel Verilerin Korunması ........................... 70 

1. Kişisel Verilerin 1982 Anayasası Kapsamında Korunması........ 70 

2. Kişisel Verilerin Özel Hukuk Kapsamında Korunması.............. 74 

3. Kişisel Verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Korunması................................................ 75 

4. Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması ........... 78 

İçindekiler 11 

İKİNCİ BÖLÜM

VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA 

ELE GEÇİRME SUÇUNUN UNSURLARI, ÖZEL GÖRÜNÜŞ

BİÇİMLERİ, YAPTIRIM, MUHAKEME VE ZAMANAŞIMI 

I. GENEL OLARAK................................................................................ 81 

II. SUÇUN UNSURLARI......................................................................... 86 

A. Suçla Korunan Hukuki Değer ......................................................... 86 

B. Suçun Maddi Unsurları.................................................................... 88 

1. Suçun Hukuki Konusu................................................................ 88 

2. Fail.............................................................................................. 91 

3. Mağdur ....................................................................................... 92 

4. Eylem ......................................................................................... 95 

a. Genel Olarak ......................................................................... 95 

b. Hareket .................................................................................. 98 

(1) Verme.............................................................................. 98 

(2) Yayma ........................................................................... 100 

(3) Ele Geçirme................................................................... 101 

c. Netice .................................................................................. 103 

5. Suça Etki Eden Haller .............................................................. 105 

a. Suçun Konusunun CMK Madde 236 Kapsamında 

Kayda Alınan Beyan ve Görüntülerden Oluşması .............. 105 

b. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin 

Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi ..... 107 

c. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı

Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi .................... 109 

C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru ................................................... 111 

1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk 

Nedenleri .................................................................................. 112 

a. İlgilinin Rızası..................................................................... 112 

12 İçindekiler 

b. Kanun Hükmünü Yerine Getirme ....................................... 115 

2. 6698 Sayılı KVKK’da Hukuka Uygunluk Nedenleri............... 119 

a. Açık Rıza............................................................................. 119 

b. KVKK Kapsamında Kanun Hükmünü Yerine Getirme...... 122 

c. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Sözleşmenin Kurulması

ve İfası İçin Gerekli Olması ................................................ 124 

d. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Yükümlülük 

Kapsamında Zorunlu Olması............................................... 124 

e. Kişisel Verinin İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilmiş

Olması ................................................................................. 125 

f. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin 

Veri İşlemenin Zorunlu Olması........................................... 125 

g. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati İçin Veri 

İşlemenin Zorunlu Olması................................................... 126 

D. Suçun Manevi Unsuru ................................................................... 128 

E. Kusurluluk ..................................................................................... 131 

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ........................................... 133 

A. Teşebbüs ........................................................................................ 133 

B. Suça İştirak .................................................................................... 136 

C. Suçların Çokluğu (Suçların İçtimaı).............................................. 139 

IV. YAPTIRIM MUHAKEME VE ZAMANAŞIMI................................ 148 

A. Yaptırım......................................................................................... 148 

B. Muhakeme ..................................................................................... 150 

C. Zamanaşımı ................................................................................... 151 

SONUÇ ...................................................................................................... 153

KAYNAKÇA............................................................................................. 159


Akbulut, Berrin. Bilişim Alanında Suçlar, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017, (Bilişim Suçları). 

Akbulut, Berrin. Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. Baskı, Adalet, Ankara, 

2019, (Ceza Genel). 

Akdağ, Hale. Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010. 

Akgül, Aydın. Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Işığında Kişisel Verilerin Korunması, Beta, İstanbul, 2014, (Kişisel 

Verilerin Korunması). 

Akgül, Aydın. Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Biyometrik Yöntemlerin Kullanımı ve Danıştay Yaklaşımı, Türkiye Barolar Birliği 

Dergisi, Sayı:118, 2015, ss.199-222 (Biyometrik Yöntemler). 

Akgül, Aydın. “Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Bir Hak: Unutulma 

Hakkı ve AB Adalet Divanı’nın Google Kararı”, Türkiye Barolar 

Birliği Dergisi, Sayı:116, 2015, ss.11-37 (Unutulma Hakkı). 

Akgül, Mehmet Emin. “İfade Özgürlüğünün Tarihsel Süreci Ve Milli Güvenlik Gerekçesiyle İfade Özgürlüğünün Kısıtlanması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:61, Sayı:1, Ankara, 2012, ss. 

1-42. 

Akıntunde, Salami Emmanuele. “An Analysis of the General Data 

Protection Regulation (EU) 2016/679, 2017, https://papers.ssrn. 

com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2966210, (E.T.28.01.2020). 

Akipek, Jale, Turgut Akıntürk ve Derya Ateş Karaman. Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, Cilt:1, 10. Baskı, İstanbul, 2013. 

Aksoy, Hüseyin Can. Kişisel Verilerin Korunması, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı

Yüksek Lisan Tezi, Ankara, 2008. 

Aktan, Coşkun Can. “Ahlak ve Ahlak Felsefesine Giriş”, Hukuk ve İktisat 

Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 2009, ss.38-59. 

160 Kaynakça 

Akyürek, Güçlü. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Tezi, İstanbul 

2011. 

Alan Akcan, Esra, Alaaddin Egemenoğlu, ve Erkam Yılmaz, Gerekçeli Ceza Kanunları, Adalet, Ankara, 2018. 

Anı, Nevzat Ali. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Açık Rıza, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek 

Lisans Tezi, İstanbul, 2019. 

Antalya, O. Gökhan ve Murat Topuz. Medeni Hukuk, 3. Baskı, Seçkin, 

Ankara, 2019. 

Arslan, Çetin. “Avrupa Birliği Hukukunda Kişisel Verilerin Üçüncü Ülkelere Aktarılması”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: 

Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, Cilt: 1, 2010, ss. 447-487. 

Artuç, Mustafa. Kişilere Karşı Suçlar, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 

2018. 

Artuk M. Emin, Ahmet Gökcen, M. Emin Alşahin ve Kerim Çakır. Ceza 

Hukuku Genel Hükümler, Adalet, Ankara, 2019. 

Avcı Braun, Cihan. “Kişisel Verilerin İşlenmesinde Rıza”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, 2018, s.13-33. 

Aydın, Hüseyin. “Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı” Ankara Barosu Dergisi, Yıl:68, Sayı:2, 2010, s.109-128. 

Aydın, Nizamettin. “Tıp Ceza Hukukunda Verileri Hukuka Aykırı Olarak 

Verme ve Ele Geçirme Suçu (TCK m.136)”, Selçuk Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi, Cilt:21, Sayı:2, 2013, ss.7-30. 

Ayözger, A. Çiğdem. Kişisel Verilerin Korunması: Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Özel Düzenlemeler Dahil, 2. Baskı, Beta, 

İstanbul, 2019. 

Başalp, Nilgün. Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, Yetkin, Ankara, 2004. 

Bergkamp, Lucas. “The Privacy Fallacy: Adverse Effects of Europe’s 

Data Protection Policy in an Information-Driven Economy”, EU 

Data Protection Policy, ss.31-47. https://www.huntonak.com/images/ 

content/3/2/v3/3292/Privacy-fallacy.pdf, (E.T.12.12.2020). 

Boyne, Shawn Marie. “Data Protection in United States”, The American 

Journal of Comparative Law, Cilt:66, 2018, ss. 299-343. 

https://academic.oup.com/ajcl/article/66/suppl_1/299/5048964, (E.T. 

09.12.2020). 

Kaynakça 161 

Bozkurt, Veysel. “Gözetim ve İnternet: Özel Yaşamın Sonu Mu?, Birikim 

Dergisi, Sayı:136, 2000, ss. 75-81. 

Börekçi, Eşref Barış. Kişisel Verileri Verme Yayma veya Ele Geçirme 

Suçu, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2019. 

Canbek, Gürol ve Şeref Sağıroğlu. “Bilgi, Bilgi Güvenliği ve Süreçleri Üzerine Bir İnceleme”, Politeknik Dergisi, Cilt: 9, Sayı:3, 2006, ss.165-

174. 

Çalık, Tacettin. “Birleşmiş Milletler Organlarının İnsan Hakları İle İlişkisi”, 

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:2, 2015, ss.1091-

1134. 

Çokmutlu, Metin. Türk Ceza Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, 

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Tezi, Kocaeli, 2014. 

Çubukçu, Faruk. Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, V yayınları, Ankara, 1987. 

Değirmenci, Olgun. Bilişim Suçları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2002, (Bilişim Suçu). 

Değirmenci, Olgun. “Türk Ceza Kanunu’nun Bilişim Suçları Bakımından 

Değerlendirilmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:58, 2005, 

ss. 195-208, (Bilişim Suçları Bakımından Değerlendirme). 

Demirbaş, Timur. Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Seçkin, Ankara 2019. 

Denizhan, Hüseyin. “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Erteleme Kurumu Üzerine Bir İnceleme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:65, 2006, 

ss.214-245. 

Dülger, Murat Volkan. “Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması”, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, 2019, ss.71-174 (Genel Veri Koruma 

Tüzüğü). 

Dülger, Murat Volkan. Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku, 6. 

Baskı, Seçkin, Ankara 2016, (Bilişim Suçları). 

Dülger, Murat Volkan. “İnsan Hakları ve Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul Medipol Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:5, 2018, ss.71-143, (İnsan Hakları

Bağlamında KVK). 

162 Kaynakça 

Dülger, Murat Volkan. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Türk Ceza 

Kanunu Bağlamında Kişisel Verilerin Ceza Normlarıyla Korunması”, 

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, 

Sayı:2, 2016, ss.101-167 (Verilerin Ceza Normuyla Korunması). 

Dülger, Murat Volkan. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, 2. Baskı, 

Hukuk Akademisi, İstanbul, 2019, (KVK). 

Efil, Alper Yaser. Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu, Adalet Yayınevi, 

Ankara, 2019. 

Ekici Şahin, Meral. Ceza Hukukunda Rıza, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (Ceza ve Ceza Usul 

Hukuku) Doktora Tezi, Ankara 2010. 

Elfering, Stephanie. “Unlocking the Right to Data Portability: An Analysis 

of the Interface with the Sui Generis Database Right”, Munich 

Intellectual Property Law Center, Cilt:38, 2019. 

Er, Cüneyd. Biyometrik Yöntemler ve Özel Hayatın Gizliliği Hakkı: 

Parmak İzi, Göz ve DNA Tarama Gibi Teknolojik Kimlik Denetleme Usullerinin Hukuki Statüsü, Yetkin Yayınları, Ankara 2007. 

Erdem, Mustafa Ruhan. “Ceza Hukukunda Cezaların Ertelenmesine İlişkin 

Düzenlemelere Anayasal Bakış”, Anayasa Yargısı Dergisi, Cilt:18, 

2001, ss.17-39. 

Evrensel, S. Alperen. Telif Hakkı Sözleşmesi ve Hakları Devri, Seçkin, 

Ankara 2019. 

Gochera, Vyara. Challenges For The Business When Compling With The 

General Data Protection Regulation, Tilburg University, Tilburg 

2017. 

Göçmen Uyarer, Sinem. 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 

Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2019. 

Göktürk, Neslihan. “Türk Hukuku’nda Suçların İçtimaı”, Ceza Hukuku ve 

Kriminoloji Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1-2, 2014, ss.31-59, (Suçların İçtimaı). 

Göktürk, Neslihan. “Suçun Yasal Tanımında Yer Alan Hukuka Aykırılık 

İfadesinin İcra Ettiği Fonksiyon”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, ss. 407-450, (Hukuka Aykırılık). 

Kaynakça 163 

Gözler, Kemal. Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 16. Baskı, Ekin, Bursa, 

2014. 

Gözübüyük, A. Şeref ve Feyyaz Gölcüklü. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 8.Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2009. 

Gültekin, Nil Melek. Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Yönünden Korunması, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2012. 

Gümüş, Ali Tarık. “Türk Anayasasında Kişinin Maddi Ve Manevi Varlığını

Koruma Ve Geliştirme Hakkı”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, 2015,ss 133-172. 

Gürsel, İlke. İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doktora Tezi, İzmir, 2016. 

Hafızoğulları, Zeki ve Muharrem Özen. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, 6. Baskı, US-A Yayıncılık, Ankara, 2017. 

Hakeri, Hakan. Ceza Hukuku Genel Hükümler, 20. Baskı, Adalet, Ankara, 

2017. 

Hazar, Zeynep. “Basın Özgürlüğü ve Ulusal Güvenlik”, Gazi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:17, Sayı:1-2, Ankara 2013, ss. 1525-

1548. 

Hoofnagle, Chris Jay. “How The Fair Credit Reporting Act Regulates Big 

Data”, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2432955, 

(E.T.24.12.2020). 

İçel, Kayıhan. “Ceza Hukuku Açısından Kişisel Verilerin Korunmasında 

“Kişisel Veri” Ve “Hukuka Aykırılık” Kavramlar”, İstanbul Barosu 

Dergisi, Cilt:94, Sayı:2, 2020, s.s15-23, (Kişisel Veri). 

İçel, Kayıhan. “Görünüşte Birleşme (İçtima) İlkeleri ve Yeni Türk Ceza 

Kanunu”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

Sayı:14, 2008, ss.35-49, (İçtima). 

İtişgen, Rezzan. “Türk Ceza Hukukunda Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı:23, 2015, ss. 179-202, https://docplayer.biz.tr/17534800- 

Turk-ceza-hukukunda-kisisel-verileri-hukuka-aykiri-olarak-vermeveya-ele-gecirme-sucu.html, (E.T.11.12.2020). 

164 Kaynakça 

Jasserand Breeman, Catherine. “Reprocessing of Biometric Data For Law 

Enforcement Purposes: Individuals safeguards caught at the 

Interface Between the GDPR and the Police Directive”, University 

of Groningen, 2019. https://www.rug.nl/research/portal/files/90355213/ 

Complete_thesis.pdf, (E.T.22.11.2020). 

Kalabalık, Halil. İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Seçkin, Ankara 2018. 

Kamara, Irene ve DE HERT, Paul. “Understandıng The Balancıng Act 

Behınd The Legıtımate Interest Of The Controller Ground: A 

Pragmatıc Approach”, Brussels Prıvacy Hub Workıng Paper, Belçika, 2018. https://brusselsprivacyhub.eu/BPH-Working-Paper-VOL4-

N12.pdf, (E.T. 10.12.2020). 

Kangal, Zeynel T. Kişisel Verilerin Ceza ve Kabahatler Hukukundan 

Korunması, On iki Levha Yayınları, İstanbul 2019, (Ceza Hukukunda Kişisel Veriler). 

Kangal, Zeynel T. “Yeni Türk Ceza Hukuku’nda Tüzel Kişiler”, Hukuki 

Perspektifler Dergisi, Sayı:7, Temmuz 2006, s. 85-90, (Tüzel Kişiler). 

Katoğlu, Tuğrul. Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, Seçkin, Ankara, 

2003, (Hukuka Aykırılık). 

Katoğlu, Tuğrul. “Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları” 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:61, Sayı:2, Ankara, 2012, ss.657-693 (Mağdur). 

Kaya, Cemil. “Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Ekseninde Hassas (Kişisel) Veriler ve İşlenmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Mecmuası, Cilt:69, Sayı:1-2, 2011, ss.317-334. 

Kerber, Wolfgang. “Digital Markets, Data and Privacy:Competition 

Law,Consumer Law And Data Protection”, Joint Discussion Paper 

Series in Economics, Sayı:14, 2016,https://www.unimarburg.de/ 

fb02/makro/forschung/magkspapers/index_html%28magks%29, 

(E.T.09.12.2020), ss.1-18. 

Ketizmen, Muammer. Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları, Adalet 

Yayınevi, Ankara, 2008. 

Kılıçoğlu, Ahmet M. Şeref Haysiyet ve Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, 3. Baskı, Turhan Yayınevi, Ankara, 

2008. 

Kaynakça 165 

Kılınç, Doğan. “Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması”,

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:61, Sayı:3, 

2012, ss.1089-1169. 

Kılınç, Kerim. Kişisel Verilerin Korunması ve 6698 Sayılı Kanun, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim 

Dalı Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2016. 

Koca, Mahmut ve İlhan Üzülmez. “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu”, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, Cilt:21, 2019, ss.69-93, (Kişisel Verilerin 

Kaydedilmesi). 

Koca, Mahmut ve İlhan Üzülmez. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,12. Baskı, Seçkin, Ankara, 2019, (Ceza Genel). 

Korkmaz, İbrahim. Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması, 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2019. 

Korkmaz, İbrahim. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bir Değerlendirme, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:124, 2016, ss.81-

152 (KVKK). 

Köse Altun, Melike. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK m.135), 

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2018. 

Kuner, Christopher. “International Organizations and the EU General Data 

Protection Regulation”, University of Cambridge Legal Studies 

Research Paper Series, Sayı: 20/2018, 2018, ss.3-30. (GDPR). 

Kuner, Christopher. “The European Union and Search for an Intrnational 

Data Protection Framework”, University of Cambridge Legal 

Studies Research Paper Series, Sayı:48/2015, ss.54-71.(EU) 

Küzeci, Elif. Kişisel Verilerin Korunması, 3. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2019, (KVK). 

Küzeci, Elif. “Türkiye’de Sağlık Verilerinin Korunması: Hukuksal Çerçeve”, Kişisel Sağlık Verileri Kongresi: 19-20 Aralık 2015- İstanbul, İstanbul Türk Tabipleri Birliği Yayınları, İstanbul, 2016 (Kişisel 

Sağlık Verisi). 

Mendos Kuşkonmaz, Elif. Kişisel Verilerin Türk Ceza Kanunu Kapsamında Korunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013. 

166 Kaynakça 

Meraklı, Serkan. “Mazeret Sebeplerinin TCK Bakımından Değerlendirilmesi”, Ceza Hukuku Dergisi, Cilt:5, Sayı:12, 2010, ss.261-302. 

Mor, Hasan. “ Avrupa (Birliği) Bütünleşme Süreci ve Sorunları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, ss.499-541. 

Önok, Murat. “Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında “Unutulma Hakkı” 

ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:16, Sayı:1, 2017, ss.155-188. 

Özbek, Veli Özer. TCK İzmir Şerhi, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Anlamı ve Özel Hükümler, Cilt:2, Seçkin, Ankara, 2008, (İzmir Şerhi). 

Özbek, Veli Özer ve Koray Doğan. “Zorunluluk Halinin (TCK m.25/2) Hukuki Niteliği” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

Cilt:9, Sayı:2, 2007, ss. 195-222. 

Özbek, Veli Özer, Koray Doğan ve Pınar Bacaksız. Ceza Muhakemesi Hukuku, 12. Baskı, Seçkin, İzmir, 2019, (CMK). 

Özbek, Veli Özer, Koray Doğan ve Pınar Bacaksız. Türk Ceza Hukuku 

Genel Hükümler, 10. Baskı, Seçkin, İzmir, 2019, (Ceza Genel). 

Özbek, Veli Özer, Koray Doğan ve Pınar Bacaksız. Türk Ceza Hukuku 

Özel Hükümler, 14. Baskı Seçkin, İzmir, 2019, (Ceza Özel). 

Özel, Kadir Can. “Ana Hatlarıyla Kişisel Verilerin Korunmasının Tarihsel 

Süreci İle Amacı Ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkı”, İstanbul 

Barosu Dergisi, Cilt:94, Sayı:2, 2020, ss.241-255. 

Özgenç, İzzet. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 15. Baskı, Seçkin, 

Ankara, 2019. 

Özocak, Gürkan. Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs, Seçkin, Ankara, 

2018. 

Özsunay, Ergun. Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, 5. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 1982. 

Öztürk, Bahri ve Elif Altınok Çalışkan. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Değerlendirmeler ve Anayasa’ya Aykırılık Sorunu, Fasikül Hukuk Dergisi, Cilt:10, Sayı:100, ss.277-336. 

Öztürk, Bahri ve M. Ruhan Erdem. Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik 

Tedbiri Hukuku, 19. Baskı, Seçkin, Ankara, 2019, (Ceza ve Güvenlik Tedbiri Hukuku). 

Kaynakça 167 

Öztürk, Bahri, Durmuş Tezcan, M. Ruhan Erdem, Özge Sırma Gezer, Yasemin Saygılar Kırıt, Esra Alan Akcan, Özdem Özaydın, Efser Erden 

Tütüncü, Derya Altınok Villemin ve Mehmet Can Tok. Nazari ve 

Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 12. Baskı, Seçkin, Ankara, 

2018. 

Polater, Yusuf Ziya. Bilgi Edinme Hakkının Sınırları ve Devleti Sırrı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 122, 2016, ss.99-140. 

Salihpaşaoğlu, Yaşar. “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ve Türkiye: Bazı

Rakamlar Ve Gerçekler, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Cilt:13, Sayı:1-2, Ankara, 2009, ss.253-281. 

Sınar, Hasan. “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme, Yayma veya 

Ele Geçirme Suçu (TCK Md. 136)”, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt: 2, Sayı:1, ss.33-62. 

Şen, Ersan. Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, Cilt:1, Vedat Kitapçılık, 

İstanbul, 2006. 

Şimşek, Oğuz. Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, Beta 

Yayınevi, Ankara, 2008, (Kişisel Veri). 

Şimşek, Oğuz. Anayasa Hukukunda İnsan Onuru Kavramı ve Korunması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Tezi, İzmir, 1999, (İnsan Onuru). 

Şimşek, Suat. “Mülkiyet Hakkının Kapsamı, Sınırlandırma Nedenleri ve 

Şartları Açısından 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: Karşılaştırılmalı Bir Analiz-I”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 92, 2011, ss. 181-228. 

Tanör, Bülent. Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 3. Baskı, BDS Yayınları, İstanbul, 1994. 

Taşkın, Ozan Ercan. “Maddi ve Muhakeme Boyutuyla Çevre Ceza Hukukuna Dair Bazı Tespitler/Kısmi Öneriler”, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 2015, s.119-166. 

Taşkın, Şaban Cankat. Bilişim Suçları, Beta, İstanbul, 2008. 

Taştan, Furkan Güven. Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, 2. Baskı, Onikilevha Yayınları, İstanbu,l 2017. 

Tekin, Ufuk. “Kişisel Veri Kavramının Ticaret Şirketi Bakımından Düşündürdükleri”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, 

Sayı:1-3, 2020, ss.3127-3140. 

168 Kaynakça 

Tezcan, Durmuş, Mustafa Ruhan Erdem ve Murat Önok. Teorik ve Pratik 

Ceza Özel Hukuku, 17. Baskı, Seçkin, Ankara, 2019, (Ceza Özel). 

Tezcan, Durmuş, Mustafa Ruhan Erdem, Oğuz Sancakdar, ve Murat Önok. 

İnsan Hakları El Kitabı, 7. Baskı, Seçkin, Ankara, 2019, (İnsan Hakları). 

Toğuz, Özlem. Data Protection And Intellectual Propert In The EU And 

Turkey, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümü 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010. 

Toroslu, Nevzat. Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara, 

2018. 

Tortop, Nuri. “İletişim ve Bilgi Edinme Hakkının Önemi” Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt:37, Sayı:1, 2004, ss. 29-44. 

Uyar, Lema. İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. 

Ünver, Yener. Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, 

Seçkin, Ankara, 2003. 

Voigt, Paul ve Axel Von Dem Bussche. The EU General Data Protection 

Regulation (GDPR) A Practical Guide, Springer, Almanya, 2017. 

Westin, Alan. Privacy and Freedom, Atheneum, ABD, 1970. 

Yılmaz, Berrak. Türk Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara, 2019. 

Yılmaz, Zahit ve Özge Apiş. “Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt:26, Sayı:1, 2020, ss.62-106. 

Yokuş Sevük, Handan. “Tıp Ceza Hukukunda Kişisel Verilerin Açıklanması”, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları”, Türkiye Barolar Birliği 

Yayınları, Ankara 2008, ss.781-811, (Kişisel Verilerin Açıklanması). 

Yokuş Sevük, Handan. Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, 

Adalet Yayınevi, Ankara, 2019, (Ceza Özel). 

Zafer, Hamide. Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, Beta, İstanbul, 

2015. 

Kaynakça 169 

İNTERNET KAYNAKLARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gerekçesi: https://www.tbmm. 

gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss117.pdf, (E.T. 16.11.2020). 

95/46/EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Karşısında Gerçek Kişilerin 

Korunması ve Verilerin Serbest Dolaşımına İlişkin Avrupa Parlamentosu Yönergesi, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri= 

CELEX%3A31995L0046, (E.T.23.11.2020). 

Adalet Bakanlığı Adli Sicil Genel Müdürlüğü adli istatistik çalışması, 2018, 

http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/17920191

03654adalet_ist_2018.pdf, (E.T.09.02.2020). 

Almanya Veri Koruma Yasası, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bdsg/ 

englisch_bdsg.html#p0338, (E.T. 09.02.2020). 

Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, Cilt.4, Sayı:52, 2015, https://anayasa. 

gov.tr/media/4911/kararlar_dergisi_52_4.pdf, (E.T. 28.11.2019), 

Avrupa Birliği Değerleri, https://www.coe.int/en/web/about-us/values, (E.T. 

15.01.2020) 

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, http://www.sbb.gov.tr/wp-content/ 

uploads/2018/11/Avrupa_Birligi_Temel_Haklar_Sarti%E2%80%8B.p

df, (E.T. 23.01.2020). 

Avrupa Veri Koruma Kurulu (European Data Protection Board), Avrupa 

Birliği, https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/ 

european-data-protection-supervisor_en, (E.T. 24.01.2020). 

Avrupa Veri Koruma Tüzüğü, Avrupa Komisyonu, https://gdpr-info.eu/, 

(E.T. 25.12.2020). 

Birleşik Krallık Veri Koruma Yasası, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/ 

1998/29/section/2, (E.T.19.05.2020). 

Birleşmiş Milletler Rehber İlkeleri, https://documents-dds-ny.un.org/doc/ 

RESOLUTION/GEN/NR0/564/84/IMG/NR056484.pdf?OpenElemen, 

(E.T. 15.01.2020). 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Tarım Orman Bakanlığı, 

https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1

%20Kurulu%C5%9Flar/OECD.pdf, (E.T. 25.09.2020). 

Elektronik Kamu Alımlarının Kullanılmasına İlişkin 1 No’lu Tebliğ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101217-

14.htm,(E.T. 12.03.2020). 

170 Kaynakça 

İngiltere Veri Koruma Otoritesi (Information Commissioner’s Office) Meşru 

Menfaat Kavramı, https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-dataprotection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/legitimateinterests/what-is-the-legitimate-interests-basis/, (E.T. 27.03.2020). 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/ 

insanhaklari/pdf01/203-208.pdf, (E.T.05.10.2020). 

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi, University College London, 

https://www.ucl.ac.uk/data-protection/guidance-staff-students-and 

researchers/practical-data-protection-guidance-notices/anonymisationand#Anonymisation (E.T. 18.11.2020). 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Açık Rıza Rehberi, https://www.kvkk. 

gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/66b2e9c4-223a-4230-b745-568f 

096fd7de.pdf, (E.T.25.11.2020). 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 2019/78 sayılı ve 25.03.2019 tarihli 

kararı https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5434/2019-78, (E.T.22.03.2020) 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 2019/269 sayılı ve 18.09.2020 tarihli kararı

için bkz. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5534/2019-269, (E.T.22.03.2020). 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Karar Özeti, 2018, https://www.kvkk. 

gov.tr/Icerik/5262/Kisisel-Verileri-Koruma-Kurumu-KaraOzetler, 

(E.T.17.03.2020). 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Rehberi, 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4195/Veri-Sorumlusu-ve-Veri-Isleyen, 

(E.T.11.11.2020). 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Karşısında Gerçek Kişilerin Korunması ve Verilerin Serbest Dolaşımına İlişkin 95/46/EC Yönergesi, https://eurlex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0046, 

(E.T.23.11.2020). 

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin 

Korunması Sözleşmesi, Avrupa Konseyi, https://www.resmigazete. 

gov.tr/eskiler/2016/03/20160317-2.pdf, (E.T. 27.11.2020). 

Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasına İlişkin 108 sayılı Sözleşmeye Ek 181 numaralı protokol, 

Avrupa Konseyi, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx? 

ObjectId=09000016807c65bf, (E.T.25.12.2020). 

Kaynakça 171 

Kişisel Verilerim Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi 

Rehberi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ankara, 2017, 

https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/bc1cb353-ef85 

-4e58-bb99-3bba31258508.pdf. (E.T. 26.11.2020). 

Özel Hayatın Gizliliğinin ve Sınır Ötesi Kişisel Veri Dolaşımının Korunmasına İlişkin Rehber İlkeler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, 

https://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectio

nofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm, (E.T.25.12.2020). 

Türk Dil Kurumu Sözlüğü, https://sozluk.gov.tr/, (E.T. 13.11.2020). 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.