Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Boyutu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Habip BOZKURT
ISBN: 9786050509045
76,50 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Habip BOZKURT
Baskı Tarihi 2021/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 256

Bu çalışmanın temelini, Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırladığım tezim oluşturmaktadır. Tezim 2019 yılının Mayıs ayında Prof. Dr. Pervin Somer, Doç. Dr. Bahar Ceyda Efeçınar ve Dr. Öğr. Üyesi İpek Sevda Söğüt’ten müteşekkil jüri önünde sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kişisel verilerin korunmasının önemi ve gerekliliği her geçen gün daha iyi anlaşılmakta ve bu konudaki bilinçlenme devletler ve bireyler düzeyinde artmaktadır. Bugün özellikle internet ve bilişim teknolojilerindeki baş döndürücü hızla gelişen ve değişen teknolojinin varlığı dünyayı adeta global bir köy haline getirmiştir. Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişim, büyük ölçekte veri sızıntıları ve ihlallerini de gündeme getirmekte ve kişisel özel alan her geçen gün daha da sınırlanmaktadır. Yüksek miktardaki bilginin daha kolay ve hızlı toplanabilmesi, daha kolay işlenmesi, kullanılması, muhafaza edilmesi ve aktarılması bu konudaki korunma gereksiniminin önemini ortaya çıkarmaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde baş döndürücü bir hızda gerçekleşen gelişmeler ve değişimler kişisel veri güvenliğini ciddi anlamda tehdit etmektedir. Bu konuda hali hazırdaki ihlaller ve ileride daha da ciddi boyutlara ulaşabilecek riskler karşısında devletler iç hukuklarını kişisel verilerin korunmasına yönelik hukuksal düzenlemelere ve önleyici tedbirlere göre güncellemekte fakat bilişim teknolojilerindeki inanılmaz hıza yasa koyucular yetişememektedir. Hukuk, bu alanda teknolojiyi yakalayamamakta ve terazinin dengesi özellikle bireyin özel yaşamının aleyhine bozulmaktadır.

Bütün bu gelişmeler ve riskler karşısında hukukçunun görevi ise olabilecek en güncel şekliyle çalışma yapmak ve olası ihtilaflara modern hukuk normları ile çözüm üretebilmektir. Bu çalışmanın gerçekleşmesindeki ana amaç bu ihtiyaca kısmen de olsa cevap verebilme arzusu olmuştur.

Bu kitap salt anlamda akademik bir tezin baskısı olmamış, kitaplaştırma sürecine kadar geçen safhadaki güncel gelişmeler de özellikle yorumlanarak ulusal ve uluslararası örnek kararlar da okuyucuya yol gösterebilmesi açısından eklenmiştir.

Hukuk fakültesini kazanarak Hukuk Bilimi ile tanıştığım 1998 yılından beri yaklaşık 23 yıldır öğrencisi olduğum bu disipline naçizane bir katkıda bulunmak ve Türk hukuk arşivine bilimsel bir eser bırakmanın haklı gururunu yaşıyorum.

Tez çalışmam boyunca hiçbir konuda desteğini esirgemeyen, oldukça sıkışık bir akademik takvimde tüm yoğunluğuna rağmen tezi yetiştirmem için elinden geleni yapan tez danışmanım, kıymetli hocam Dr. Öğr. Üyesi İpek Sevda Söğüt’e teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

Kitabın hazırlanmasında önemli katkıları ve emekleri olan, her aşamada yapıcı eleştirileriyle bana yol gösteren, beni cesaretlendiren, başta Av. Merve Turnaoğlu olmak üzere, kıymetli meslektaşlarım Av. Selin Kankaya ve Av. Kevser Paslı ’ya teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Bu kitabın hazırlanmasında editoryal bilgi ve birikimlerini benimle paylaşan kıymetli dostum Yavuz Türk’e ayrıca teşekkür ederim.

Tüm hayatım boyunca karşılaştığım zorlukları benimle birlikte göğüsleyen, heyecanlarımı, sıkıntılarımı, sevinçlerimi, üzüntülerimi paylaşan, bana bilgiyi ve öğrenmeyi öğreten, tüm imkânları ile bugünlere ulaşmam için seferber olan kıymetli aileme minnettarım.

Kitabın basımını çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştiren Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.’nin sahibi Muharrem Başer ile başta Murat Bikeç olmak üzere yayınevinin tüm çalışanlarına teşekkür ederim.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ...................................................................................................vii

İÇİNDEKİLER............................................................................................ix

KISALTMALAR LİSTESİ........................................................................xiii

GİRİŞ .....................................................................................................1

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİ TANIMI VE KAPSAMI

1.1. Kişisel Verinin Tanımı.........................................................................3

1.2. Kişisel Verinin Kapsamı ve Unsurları..................................................7

1.2.1. Bir Veri Bulunması..................................................................10

1.2.2. Gerçek Kişiye Ait Olma...........................................................11

1.2.3. İlişkin Olma.............................................................................12

1.2.4. Belirli ya da Belirlenebilir Olma..............................................13

1.3. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Temel Kavramlar...................14

1.3.1. Veri Kayıt Sistemi....................................................................14

1.3.2. İlgili Kişi/Veri Kişisi................................................................16

1.3.3. Veri Sorumlusu.........................................................................16

1.3.4. Veri İşleyen..............................................................................19

1.3.5. Veri Sorumluları Sicili ............................................................20

1.3.6. İlgili Kişinin Açık Rızası.........................................................23

1.3.7. Verilerin İşlenmesi...................................................................30

1.3.8. Anonimleştirme........................................................................30

1.4. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Temel Kavramlara

Dair Değerlendirme...........................................................................31

İçindekiler

x

İKİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI VE HUKUKİ DAYANAKLARI

2.1. Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Hukuki Dayanakları..............35

2.1.1. Medeni Hukuk Bağlamında Hukuki Niteliği...........................37

2.1.2. İdare Hukuku Bağlamında Hukuki Niteliği.............................46

2.1.3. Ceza Hukuku Bağlamında Hukuki Niteliği.............................49

2.1.4. Borçlar Hukuku Bağlamında Hukuki Niteliği.........................52

2.2. Kişisel Verilerin Korunmasının Hukuki Dayanakları........................53

2.2.1. Uluslararası Düzenlemeler ......................................................53

2.2.2. Ulusal Düzenlemeler................................................................77

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN ŞARTLARI

3.1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Temel İlkeler.......................105

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olması.................107

3.1.2. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma....................................119

3.1.3. Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme........................126

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olma........137

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin

Gerekli Olan Süre Kadar Saklanma.................................................147

3.1.6. Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk.......................................156

3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuka Uygunluğu.........................167

3.2.1. Açık Rıza................................................................................167

3.2.2. Diğer Hukuka Uygunluk Halleri ...........................................177

3.2.3. Ağırlaştırılmış Hukuka Uygunluk Halleri..............................187

3.2.4. İstisnalar.................................................................................195

3.3. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri................................................208

3.3.1. Aydınlatma yükümlülüğü.......................................................209

İçindekiler

xi

3.3.2. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler ...............................211

3.3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri

Sorumlularınca Alınması Gereken Önlemler...................................212

3.4. İlgili Kişilerin Hakları......................................................................217

3.4.1. Bilgi Edinme Hakkı ..............................................................217

3.4.2. Erişim Hakkı..........................................................................218

3.4.3. Düzeltme Hakkı.....................................................................219

3.4.4. Sildirme ya da Unutulma Hakkı............................................219

3.4.5. İşlemenin Sınırlandırılması Hakkı.........................................224

3.4.6. Bildirimde Bulunulmasını Talep Etme Hakkı........................225

3.4.7. Verilerin Taşınması Hakkı......................................................227

3.4.8. İtiraz ve İrade Sergileyebilme Hakkı ....................................228

3.4.9. Otomatik Karar Alınmasını Kısıtlama Hakkı........................229

3.5. Öngörülen Denetim ve Yaptırım Mekanizması...............................230

3.5.1. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Teşkilatı........................230

3.5.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesinin

Hukuki Sonuçları.............................................................................237

SONUÇ .................................................................................................245

KAYNAKÇA............................................................................................249

Kitaplar

Akdağ, Hale: Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması, Adalet Yayınevi, Ankara 2013.

Akgül, Aydın: Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması (Danıştay ve Avrupa), Beta Basım Yayın, İstanbul 2016.

Aksoy, H. Can: Kişisel Verilerin Korunması, Çakmak Yayınevi, Ankara 2010.

Aşıkoğlu, Ş. İpek: Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Büyük Veri, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018.

Aydın, S. Erdem: Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015.

Aysun, M. Köse: Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2018.

Başalp, Nilgün: Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması (Kişisel Verilerin Korunması), Yetkin Yayınları, Ankara 2004.

Bayram, M. Hanifi: Avrupa Birliği ve İnternet Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2011.

Çekin, M. Serdar: Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018.

Develioğlu, H. Murat: Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Dülger, M. Volkan: Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Hukuk Akademisi Yayınları, İstanbul 2019 (Kişisel Verilerin Korunması).

Güven, Vesile: Sağlık Hukukunda Tıbbi Kayıtların Tutulmasından ve Saklanmasından Doğan Sorumluluk, Adalet Yayınevi, Ankara 2016.

Ketizmen, Muammer: Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları, Adalet Yayınevi, Ankara 2008.

249

Kişisel Verileri Koruma Kurumu: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulaması Kitapçığı, Ankara 2017.

Korkmaz, İbrahim: Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması (Kişisel Veriler ve Ceza), Seçkin Yayınevi, Ankara 2017.

Küzeci, Elif: Kişisel Verilerin Korunması, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, Ankara 2018.

Petek, Hasan ve Gürbüz, Merak: Kişisel Sağlık Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2013.

Şimşek, Oğuz: Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, Beta Yayınevi, Ankara 2008.

Taştan, F. Güven: Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Makaleler

Akgül, Aydın: “Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Bir Hak: “Unutulma Hakkı” ve AB Adalet Divanı’nın “Google Kararı” (Unutulma Hakkı), Türkiye Barolar Birliği Dergisi 116, Ankara 2016, ss.11-38.

Akkurt, S. Sami: “Kişilik Hakkının Sosyal Medya Kullanıcıları Tarafından İhlâli Halinde Ortaya Çıkacak Cezaî Sorumluluğa Medeni Hukuk Bağlamında Bir Bakış”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 25 (2), Konya 2017, ss.329-373.

Arslan, Çetin: “Avrupa Birliği Hukukunda Kişisel Verilerin Üçüncü Ülkelere Aktarılması”, BAÜHF Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Mart-Nisan, İstanbul 2011, ss.31-61.

Atasoy, Kemal: “Kişilik Hakkı Kapsamında Sosyal Medyada Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sahibinin Rızası”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 3, İstanbul 2016, ss.269-301.

Atak, Songül: “Avrupa Konseyi’nin Kişisel Verileri Açısından Sağladığı Temel Güvenceler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 87, Ankara 2010, ss.90-120.

Atlı, Turan: “Kişisel Verilerin Önleyici, Koruyucu ve İstihbari Faaliyetler Amacıyla İşlenmesi”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1 (2) , Konya 2019, ss.4-22.

250

Başalp, Nilgün: “Avrupa Birliği Veri Koruması Genel Regülasyonu’nun Temel Yenilikleri” (Avrupa Birliği), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 1 (21), İstanbul 2015, ss.77-105.

Belge, A. Merve: “Özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde İşçilerin Kişisel Verilerinin İhlâli ve Korunması Yolları”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, İzmir 2017, ss.1025-1051.

Culnan, Mary J., “How Did They Get My Name?”: An Exploratory Investigation of Consumer Attidudes toward Secondary Information Use”, MIS Quarterly3, 1993, pp.341-363.

Doğan, Korcan ve Arslantekin, Sacit: “Büyük Veri: Önemi, Yapısı ve Günümüzdeki Durum”, DTCF Dergisi 56, Ankara 2016, ss.15-36.

Doğan, P. Bahar: “Çatışan İki Değer: Haber Verme Hakkı ve Kişilik Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi 4, Ankara 2014, ss. 477-493.

Dülger, M. Volkan. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Bağlamında Kişisel Verilerin Ceza Normlarıyla Korunması”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3 (2), İstanbul 2016, ss. 101-167 (Ceza Normu).

Elmalıca, Hasan: “Bilişim Çağının Ortaya Çıkardığı Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Unutulma Hakkı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 65, Ankara 2016, ss.1603-1636.

Gülener, Serdar: “Dijital Hafızadan Silinmeyi İstemek: Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Unutulma Hakkı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 102, Ankara, ss.219-240.

Gürpınar, Damla: “Kişisel Verilerin Korunamamasından Doğan Hukuki Sorumluluk”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı, İzmir 2017, 679-694.

Kılınç, Doğan: “Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 61 (3), Ankara 2012, ss.1089-1169.

Korkmaz, İbrahim: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bir Değerlendirme” (Kişisel Verilerin Korunması), Türkiye Barolar Birliği Dergisi 124, Ankara 2016, ss.81-152.

Kutlu, Önder ve Kahraman, Selçuk: “Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Analizi”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5, İstanbul 2017, ss.45-62.

251

Manav, Eda: “İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2, Ankara 2015, ss.95-136.

Oğuz, Habip: “Elektronik Ortamda Kişisel Verilerin Korunması, Bazı Ülke Uygulamaları ve Ülkemizdeki Durum”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 3 (0), Ankara 2014, ss. 3-38.

Oğuz, Sefer: “Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Genel İlkeleri”, Bilgi ve Yönetim Dergisi 13 (2), Ankara 2018, ss.121-138.

Sancakdar, Oğuz: “Kamu Hukukunda Kişiliğin Korunması”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, İstanbul 2017, ss.39-67.

Şen, Ersan: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı’nın Anayasa ve Türk Ceza Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, 83 (3), İstanbul 2009, ss. 1197-1214.

Şıracı, Sertel: “Açık Rıza Bağlamında Fiziki ve Sanal Ortamda Uygulama Sorunları”, Kişisel Sağlık Verileri 3. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul 2018.

Şimşek, Uğur: “Sağlık Hukukunda Aydınlatılmış Rıza”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, İzmir 2014, ss.3535-3556.

Tekin, Nurullah: “Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Türkiye’deki Kanun Tasarısının Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Işığında Değerlendirilmesi”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 4, Ankara 2014, ss.222-262.

Tezcan, Durmuş: “Bilgisayar Karşısında Özel Hayatın Korunması”, Anayasa Dergisi, Ankara 1991, ss.385-392.

Uncular, Selin: İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, Seçkin Yayınevi, Ankara 2018.

“Biyotıp Araştırmaları ile İlgili Olarak, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” Ne Diyor? (Biyotıp Araştırmaları), Türkiye Klinikleri Dergisi, 4 (1), Ankara 2018, ss.82-90.

Ünsal, Ç. Zeybek ve Büken, N. Örnek:: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Biyomedikal Alana Yansımaları Açısından Değerlendirilmesi (Kişisel Verilerin Korunması), Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 7, Ankara 2017, ss.33-54.

252

Yücedağ, Nafiye: “Medeni Hukuk Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Uygulama Alanı ve Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri (Medeni Hukuk)”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2, İstanbul 2017, ss.47-63.

Yücedağ, Nafiye: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel İlkeler” (Kişisel Veriler), Kişisel Verileri Koruma Dergisi, 1, 2019, s.50.

Tezler

Akgül, Aydın: Kişisel Verilerin Korunması Açısından İdarenin Hukuki Sorumluluğu ve Yargısal Denetimi (Kişisel Verilerin Korunması), (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Kocaeli 2013.

Ayözger, A. Çiğdem: Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2016.

Erdinç, G.H. 2017. Bilgi Güvenliği, Kişisel Verilerin Korunması ve Biyometrik Verilerin İşlenmesine İlişkin Öneriler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Uygulamaları Anabilim Dalı.

Henkoğlu, Türkay: Hassas Bilgi Varlıklarının ve Kişisel Verilerin Hukuksal Düzenlemeler ile Korunması ve Bu Kapsamda Üniversiteler İçin Bilgi Güvenliği Politikasının Geliştirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2015.

Öztürk, Sibel, Türk Ceza Hukuku’nda Kişisel Verilerin Korunması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2020.

Sarıusta, Kader: Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Yoluyla Korunması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep 2018.

Sert, Şeyma: Kişisel Verilerin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında Korunması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum 2018.

Yılmaz, S. Sinem: Tıp Alanında Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Verilmesinin Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2014.

Online Kaynaklar

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,

http://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf, (Erişim Tarihi): 01.04.2019.

253

Avrupa Komisyonu’nun 09.11.2016 tarihli, SWD (2016), 366 nihai sayılı AB Genişleme Politikasına İlişkin 2016 Türkiye Raporu, https://www.ab.gov.tr/files/ceb/Progress_Reports/2016_ilerleme_raporu_tr.pdf, (Erişim Tarihi): 29.03.2018.

Çal, Alp: “Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na Aykırılık, Yaptırımlar ve Yargı Yolu”, https://www.ozbek.av.tr/kvk-blog/kisisel-verileri-koruma-kanununa-aykirilik-yaptirimlar-ve-yargi-yolu/, (Erişim Tarihi): 27.04.2019.

“Convention 108 +, Convention for the protection of individuals with regard to the processing of personal data”, https://rm.coe.int/convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regar/16808b36f1, (Erişim Tarihi): 26.04.2019.

Dülger, M. Volkan, “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Getirdikleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”,

http://dulger.av.tr/2018/07/12/kisisel-saglik-verilerinin-islenmesi-ve- mahremiyetinin-saglanmasi-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik-yapilmasina-dair- yonetmelikin-getirdikleri-ve-dikkat-edilmesi-gereken-hususlar/ (Kişisel Sağlık), (Erişim Tarihi): 21.04.2019.

Dülger, M. Volkan, “GDPR’da Bulunan Ancak KVKK’da Yer Verilmeyen Bir Kavram: Ortak Veri Sorumlusu Kavramı ve Güncel Kararlar Işığında Değerlendirilmesi”, https://www.hukukihaber.net/gdprda-bulunan-ancak-kvkkda-yer-verilmeyen-bir-kavram-ortak-veri-sorumlusu-kavrami-ve-guncel-kararlar-isiginda-degerlendirilmesi-makale,6898.html, (Erişim Tarihi):12.11.2019.

Eralp, Özgür: “Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri için Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”, https://www.ozgureralp.com.tr/soru-327-ilgili-kisinin-temel-hak-ve-ozgurluklerine-zarar-vermemek-kaydiyla-veri-sorumlusunun-mesru-menfaatleri-icin-veri-islenmesinin-zorunlu-olmasi-ne-anlama-gelmektedir/, (Erişim Tarihi): 15.04.2019.

Küzeci, Elif: “Avrupa Konseyi’nin 108 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi Yenilendi! Sözleşme 108+, Carpenter kararı ve diğer bazı gelişmelere ilişkin bir değerlendirme”, https://medium.com/@elfkzc/avrupa-konseyinin-108-say%C4%B1l%C4%B1-ki%C5%9Fisel-verilerin-korunmas%C4%B1-s%C3%B6zle%C5%9Fmesi-yenilendi-bc8daad9decc, (Erişim Tarihi): 01.04.2019.

254

Serozan, Rona: “Kişilik Hakkının Korunmasıyla İlgili Bazı Düşünceler”, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi 14, 1977, ss.93-112, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/14235, (Erişim Tarihi): 31.03.2019.

Şeker, A. Ömer, “Bilimsel Araştırmalarda Kişisel Veri”, https://medium.com/@aseker/bilimsel-ara%C5%9Ft%C4%B1rmalarda-ki%C5%9Fisel-veri-e3fc72a616eb, (Erişim Tarihi): 21.04.2019.

Türk Dil Kurumu:

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c9894bf10f272.34340734, Erişim Tarihi (25.03.2019).

Rehberler

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi, Ankara, 2018.

Yargı Kararları

ABAD, C-131/12 Google Spain SL, Google Inc v Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131, (Erişim Tarihi): 13.5.2014.

AYM, E.2106/125, K.2017/143, 28.09.2017.

“BVerfGE 65, 1 (44)”,

https://www.datenschutzbeauftragter-online.de/das-bundesdatenschutzgesetz-bdsg/urteile-des-bverfg-zur-informationellen-selbstbestimmung/ (Erişim Tarihi): 28.03.2019, “Case of Amann v. Switzerland”, Başvuru No: 27798/95, 16.2.2000, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58497%22]}, (Erişim Tarihi): 01.04.2019.

“Case of Campbell v. Mirror Group Newspapers”, Başvuru No: UKHL 22, 6.5.2004, https://www.5rb.com/case/campbell-v-mgn-ltd-hl/, (Erişim Tarihi): 16.04.2019.

“Case of Gaskin v. the United Kingdom”, Başvuru No: 10454, 7.7.1989,http://www.juridischeuitspraken.nl/19890707EHRMGaskin.

255

pdf, (Erişim Tarihi): 01.04.2019, “Case of Klass and Others v. Germany”, Başvuru No: 5029/71, 06.09.1978, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57510%22]}, (Erişim Tarihi): 01.04.2019.

“Case of Roman Zakharov v. Russia”, Başvuru No: 47143/06, 4.12.2015, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58497%22]}, (Erişim Tarihi): 01.04.2019.

“Case of Peck v. The United Kingdom”, Başvuru No: 44647/98, 28.1.2003, https://www.5rb.com/wp-content/uploads/2013/10/Peck-v-UK-ECHR-28-Jan-03.pdf, (Erişim Tarihi): 14.04.2019.

“Case of Z v. Finland”, Başvuru No: 22009/93, 25.1.1997, http://www.worldlii.org/eu/cases/ECHR/1997/10.html, (Erişim Tarihi): 14.04.2019.

Committee Of Ministers Explanatory Memorandum to Recommendation No. R (87) 15 of the Committee of Ministers to member states regulating the use of personal data in the police sector. https://rm.coe.int/168062dfd4, (Erişim Tarihi): 04.11.2019.

Danıştay 10. D. 12.10.1994, E:1993/576, K:1994/4795, Y.K.

Danıştay 10.D. 25.5.2012, E: 2008/4131, K:2012/2502, Y.K

“Leander v Sweeden”, Başvuru No: 9248/81, 26.03.1987, https://swarb.co.uk/leander-v-sweden-echr-26-mar-1987/, (Erişim Tarihi): 01.04.2019.

“S and Marper v UK, , https://justice.org.uk/s-marper-v-uk-2008/, (Erişim Tarihi): 03.04.2019.

X. v. Türkiye, Başvuru No: 24626/09, 9.10.2012.

Von Hannover vb. Germany, Başvuru No. 59320/00, 24.06.2004.

Yargıtay 9. HD., 2014/37215 E., 2916/9418 K. 14.04.2016 T.

Yargıtay 13. HD, 2013/32755E, 2014/1498 K, 22.01.2014.

Yargıtay 13. HD, 2013/23012E, 2014/22561 K., 02.07.2014.

Yargıtay 13. HD, 2015/303631E., 2016/7474 K., 10.03.2016.

Yargıtay 13. HD, 2015/10057E., 2006/13842 K., 19.10.2006.

256

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları

“Bir Havayolu Taşımacılık Şirketinin (Veri Sorumlusu) Sunduğu Sadakat Programını Kullanan İlgili Kişinin Kullanıcı Adı ve Parola Bilgilerini Değiştirme Talebi Karşısında İlgili Kişiden Arkalı Önlü Kimlik Görüntüsü Talep Eden Veri Sorumlusu” Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01.10.2019 Tarihli ve 2019/294 Sayılı Karar Özeti, https://kvkk.gov.tr/Icerik/6556/2019-294, (Erişim Tarihi): 12.11.2019.

“Bir Bankanın, İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasını Bankaya Veriliş Amacı Dışında Kullanması” Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/09/2019 tarihli ve 2019/227 Sayılı Karar Özeti,

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5545/2019-277, (Erişim Tarihi): 22.09.2019.

“Veri Sorumlusunun Kanuni Yükümlülüğü Yerine Getirmek İçin İşlediği Kişisel Verileri Meşru Menfaat Çerçevesinde Kullanma Talebiyle Kuruma Yapmış Olduğu Başvuru” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 25/03/2019Tarihli ve 2019/78 Sayılı Karar Özeti,

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5434/2019-78, (Erişim Tarihi): 12.11.2019.

Kişisel Veri Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Uygun Güvenlik Düzeyini Temin Etmeye Yönelik Gerekli İdari ve Teknik Tedbirlerin Alınmaması, https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5416/Kisisel-Veri-Guvenliginin-Saglanmasi-Amaciyla-Uygun-Guvenlik-Duzeyini-Temin-Etmeye-Yonelik-Gerekli-Idari-ve-Teknik-Tedbirlerin-Alinmamasi, (Erişim Tarihi): 14.11.2019.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar