Kıymetli Evrak Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Fırat ÖZTAN
ISBN: 9786050510119
85,00 TL 100,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Fırat ÖZTAN
Baskı Tarihi 2021/11
Baskı Sayısı 25
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 370

Kıymetli Evrak Hukuku
Prof. Dr. Fırat Öztan

Senetler Hukuku, öte yandan, Özel Hukuk'un sistemi içinde tam anlamıyla sınırda kalan br alandır; öyle ki, bir yandan Borçlar Hukuku ile, bir yandan Şirketler Hukuku ile, bir yandan da Eşya Hukuku ile bağlantılıdır ve bir alacak hakkını, ortaklıktan kaynaklanan bir hakkı ve Eşya Hukuku ile ilgili bir hakkı senede bağlamak konusunda gerekli bütün hukuk kurallarını içine alır.

Hakkın senede bağlanması dolayısıyla, Senetler Hukuku, şeklî hukuk olarak nitelenir. Bu Hukuk'un tam karşısında, Borçlar, Şirketler ve Eşya Hukuku kuralları, maddî hukukun kuralları olarak yer tutar.

(Önsözden)

Konu Başlıkları

Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları
Kambiyo Senetleri

ABAÇ, S.: "Çeklerde Tasdik ve Karşılığın Bloke Edilmesi", Batider, C. III, S. 1, sh. 139 vd.

ABRAHAM, H. J.: Das Seerecht, 3. Aufl., Berlin 1969. AKER, Y.: Çekten Cayma ve Ödeme Yasağı, İstanbul 2006.

AKIN, M. Y.: "Türk Hukukunda Karşılıksız Çek", MÜHF-Hukuk Araştırmaları, 1995,

C. IX, S. 1-3, sh. 409 vd.

ADLER : "Studien zur Lehre von den Wertpapieren und dem Wechsel" in Grünhuts Zeitschrift für das Privat- und öffentlliche Recht der Gegenwart, Bd. 26, 1899, sh.b 24 vd.

AHISKA, A.: Çek, İstanbul 1950.

AHLERS, H.: "Art. 32 ScheckG -nach dem Scheckurteil des BGH nur noch Makulatur", NJW 1990, sh. 1149-1154.

AKGÜN, Z.: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 1966.

AKINCI, S.: Deniz Hukuku - Navlun Mukaveleleri, İstanbul 1968.

AKİPEK, J.: Türk Eşya Hukuku, C. I, Zilyetlik ve Tapu Sicili, 2. Bası, Ankara 1972. AK-TAN, H. Y.: -"Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunda Çekte Bulunması Gereken

Zorunlu Koşullar", Manisa Barosu Dergisi, 1991, S. 36, sh. 17 vd.

-"Çek Yasasındaki Şikâyette Hak Düşüren Sürenin Başlangıcı", MBD Temmuz 1990, sh. 14 vd.

AKYAZAN,  S.:  -Son  İçtihatlarla  Gerekçeli,  Notlu  Türk  Ticaret  Kanunu  ve  İlgili

Mevzuat, Ankara 1971.

-"Çekin Muhataba İbrazı Zorunluluğu ve Çekten Cayma", Batider, C. VI, S. 4, sh. 687 vd.

ALBİSETTİ, E. / BÖMLE, E. / EHRSAM, M. / GSEL, M. / NYFFELER, P. / RUT- SCHİ, E.: Handbuch des Geld-, Bank-, und Börsenwesen der Schweiz, 4. Aufl., Thun 1987(3. Aufl., Thun 1977).

ALIŞKAN, M.: Kambiyo Senetlerinde Temlik Cirosu, İstanbul 1998. ALTUĞ, Y.: Devletler Husuî Hukuku Bakımından Mülteciler, İstanbul 1967. ANGELONİ, V.: I titoli  cambiari: Vol. I., La cambiale e il vaglio cambiario, 3. Ed.

Roma 1949.

ANSAY, S. Ş.: Hukuk İcra ve İflâs Usûlleri, 5. Bası, Ankara 1960.

ARAL, N. Z.: Senedatı Ticariye, İstanbul 1934.

ARENZ, K.: Über Ursprung und Entwicklung des Wechsels und Wechselrechts, Leipzig

1955.

ARICI, M. F.: "Kambiyo Senetlerinde Temsilcinin Yetkisini Aşarak Kaambiyo Taahhüdünde Bulunmasından Doğan Sorumluluk", Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaşgünü Armağanı, İstanbul 1999, sh. 11 vd.

 ARIÇ, Ş.: Yargıtay İçtihatlarına Göre Hâşiyeli Ticaret Kanunu, İstanbul 1946.

ARKAN, S.: -"Türk Ticaret Kanunu'nun Taşıma Senetlerine ve İlmühaberlere İlişkin

Hükümleri Üzerine Bir İnceleme", Batider, C. IX, S. 4, sh. 1025.

-“Yabancı Para Üzerine Düzenlenen Çeeklerle İlgili Bazı Sorunlaar”,

Bankacılar Dergisi, S. 5, sh.36 vd.

-“3167 Sayalı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hâmillerinin Ko-runması  Hakkında  kanunda  Yapılan  Değişiklikler”,  BATİDER,  C.  XI, Haziran 2003.

ARKAN, S. / GÖLE, C.: "Karşılıksız Çeki Ödeyen Bankanın Keşideciden Talep Hakkı", Batider, C. XII, S. 2/3, sh. 53 vd.

ARMİNJON, P.: La Convention international pour dégler certaines conflits de lois en matiére de lettre de change et de billet ˆ ordre, Paris 1935.

ARMİNJON, P. / CARRY, P.: La Lettre de Change et le Billet ˆ Ordre, Paris 1938.

ARSEBÜK, E.: Borçlar Hukuku, C. I, II, 3. Bası, Ankara 1950. AR-SEVEN, H.: "Umumî Mağazalar", İHFM, C. X, S.3/4, sh. 579 vd. ARSLANLI, H.: -Ticarî Senetler, 3. Bası, İstanbul 1954.

-Anonim Şirketler, C. I, İstanbul 1959.

-Kara Ticareti Hukuku Dersleri, 3. Bası, İstanbul 1960. ÄSCH : Das Akzept im Wechselrecht, Zürich 1938.

ATABEK, R.: -Eşya Taşıma Hukuku, İstanbul 1960.

-Sigorta Hukuku, İstanbul 1950.

ATALAN, H.: “Hukukî ve Cezaî Açıdan Çek”, AD 1990, S. 3, sh. 37 vd.

ATALAY,  O.:  “Hukuk  Sistemimizde  Çek  Uygulaması”,  Çek  Hukukunun  Güncel

Sorunları Sempozyumu, 4 Ocak 2002, İstanbul 2002, sh.sh.54 vd.

AUCKENTHALER, J.: Das Verbot des Checkakzepts, Basel 1958.

AYİTER, N.: "Emtia Senetleriyle Yapılan Tasarrufların Hukukî Mahiyeti", 2'nci Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Ankara 1961, sh. 438 vd.

AYKONU, M.: "Yabancı Para Borçlarında Munzam Zarar Sorunu", XIV'üncü Ticaret

Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, sh. 1-12.

AYTAÇ, Z.: "Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar", Batider, C. XIV, S. 3, sh.

37 vd.

AXER, J.: Urteils Anmerkung zur OLG Köln (Urteil vom 16.9.1982 - 7 u 8/82), WM

1983, sh. 190-195.

BACHMANN, A.: Vertrauenschutz im Recht der Wertpapiere, Köln 1931. BÄHR, O.: Die Anerkennung als Verpflichtungsgrund, 2. Aufl., Cassel 1867. BAHTİYAR, M.: Kıymetli Evrak Hukuku, 15’inci Bası, İstanbul 2017. BALMOOS(Von),  T.:   Der   wertpapierrechtliche  Verkehrsschutz  unter   spezieller

Berücksichtigung des stückelosen Effektenverkehrs, Bern 1991.

BALZLİ, T. / KERBER, C.: Wertpapierrecht, Zürich 2005.

 BARLAS,  N.:  Para  Borçlarının  İfasında  Borçlunun  Temerrüdü  ve  Bu  Temerrüt

Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul 1992.

BÄR, R.: "Entwicklungen der wertpapierrechtlichen Dogmatik", in: Das Obligationen- recht 1883-1983, Bern 84, sh. 177-208.

BARTH, W.: Das neue Scheckrecht und die Postscheckrecht, Hannover 1940.

BAŞOL, K.: "3167 Sayılı Kanun Uygulamasında Ceza Hukuku Açısından Ortaya Çıkan

Sorunlar", Batider, C. XV, S. 2, sh. 51.

BAŞBUĞOĞLU, T.: Uygulamalı Türk Ticaret Kanunu (TTK 1-815), C.I, Ankara 1988. BATTAL, A.: Ticarî İşletme Hukuku, Ankara 2005.

BATT, F. R.: Chalmers' Digest of Law of Bills of Exchange, 11. Ed., London 1947. BAUER, H.: Der Zeitpunkt der Einlösung von Lastschriften und Schecks", WM 1983,

sh. 198-207.

BAUER, T.: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. II. Obligationenrecht, Basel / Frankfurt 1994, sh. 2034 vd.; 2254 vd.

BAUMANN, A.: Die Wechselbürgschaft, Winterthur 1956.

BAUMBACH,  A.   /   LAUTERBACH,  W.  /   ALBERS,  J.  /   HARTMANN,  P.:

Zivilprozessordnung, 5. Aufl., München 1996.

BAUMBACH, A. / HEFERMEHL, W.: Wechselgesetz und Scheckgesetz, 17. Aufl.,

München 1990(18. Auflage, München 1995).

BÄUMLER, W.: Das beschränkte Wechselakzept, Leipzig 1910.

BAUMGÄRTNER, G.: "Anmerkung zur BGH 99, sh. 150", JZ 1987, sh. 311.

BECKER, H.: Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. VI, 1. Abt., 2.

Aufl., Bern 1941.

BECK, P.: Einwendungen bei eurocheque und Kreditkarte, Köln 1986.

BEELER, G.: -Die Wertpapiere im schweizerischen Recht, Aarau 1937.

-"Wertpapierre", FJS 20.

-"Orderpapiere", FJS 21.

-"Namenpapiere", FJS 23.

BERGER, F.: Die Rechtsnatur von Check und Checkvertrag, Basel 1927. BERG, H.: "Urteilsanmerkung", NJW 1969, sh. 604.

BERNASCONİ, M.: in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. II, Obligatio-

nenrecht, Basel / Frankfurt 1994, sh. 2111 vd.; 2268 vd.

BERNSTEİN, W.: -Kommentar zur Allgemeine Deutsche und Allgemeine

Oesterreichische Wechselordnung, Leipzig 1898.

-"Anmerkung zu 18", JW 1924, sh. 1153.

-"Ansprüche aus formungültigen Wechseln", JW 1926, sh. 494.

-"Urteilsanmerkung", JW 1930, sh. 1377.

-"Fussnot Nr. 2 zur Rechtsprechung Nr. 22", JW 1930, sh. 3772.

 BERKİ, O.: "Çifte Tâbiiyet", AÜHFD 1947, S. 1/4, sh. 348 vd. BERKİ, Ş.: Tatbikî Devletler Hususî Hukuku, Ankara 1950.

BERTİ(Von), S.: in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. II, Obligationen-

recht, Basel / Frankfurt 1994, sh. 2132 vd.; 2270 vd.

BEUTHİEN, V.: -"Blankowechsel und guter Glaube", BB 1966, sh. 603 vd.

-"Blankoübergabe von Wechselblanketten", BB 1966, sh. 883 vd. BİEDERMANN, J. R.: Die Hinterlegung als Erfüllungssürrogat, Zürich 1994. BİLGE, N.: Medenî Yargılama Hukuku, 2. Bası, Ankara 1967.

BİLLMANN,  Ch.:  Die  Rechtsgrundlagen  des  Scheckkartenverfahrens,  Heidelberg

1971.

BİLGEN, M.: “5941 Sayılı Çek Kanunu ve Uygulamalar”, (Panel, sh. 13 vd). Kambiyo

Senetleri, Ankara 2010.

BİSHOFSBERGER, O.: Die Anweisung nach schweizerischem Obligationenrecht, St.

Gallen 1902.

BLEY, S.: Grundlagen und Praxis des Wertpapiergeschäfts, 4. Aufl., Stuttgart 1977.

BLUNTSCHLİ, J. C.: Deutsches Privatrecht, 2. Aufl., München 1860.

BODENSTEİN, F. / JAHN, U.: Neues Wechsel- und Scheckrecht in Spanien, Köln

1986.

BOEMLE, M.: Aktienzertifikate, İnterims- und Lieferungsscheine, Winterthur 1953. BORNEMANN, F.: -Die Blankobürgschaft, Marburg 1934.

-Wertpapierrecht, Heidelberg 1972. BOZER, A.: Sigorta Hukuku, Ankara 1965.

BOZER, A. / GÖLE, C.: Kıymetli Evrak Hukuku, 9. Bası, Ankara 2020.

BOZER, A./ GÖLE, C.: Ticari İşletme Hukuku 6. Bası, Ankara 2020.

BOZGEYİK, H.: -“Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme”, AÜEHFD 2003, C.

VII, S. 1-2, sh. 589 vd.

-“Kıymetli Evrakta Hakkın doğuşu ve Borçlunun Defileri”, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, istanbul 2003, sh. 481 vd.

BOZKURT, T.: Kıymetli Evrak Hukuku, 1.Baskı, Ankara 2020.

BRÄNDLE, J. N.: Das unbenannte Wechselaval, Zürich 1970. BREİT, J.: -Kommentar zum deutschen Scheckgesetz, Leipzig 1929.

-"Scheck, Girovertrag und Kontokorrent", ZHR, Bd. 67, sh. 506 vd.

BRİNK, U.: -Zivilrechtliche Probleme der Scheckkarte, Mainz 1976.

-Rechtsbeziehungen und Rechtsübertragung im nationalen und

internationalen Effektengiroverkehr, Berlin 1976.

BROX, H.: Handelsrecht und Wertpapierrecht, 8. Aufl., München 1990.

BRUCK, E. / MÖLLER, H.: Versicherungsvertragsgesetz, Bd. I, 4. Aufl., Berlin 1961. BRU-DERER, H. O.: Die Namenpapiere, Aarau 1944.

BRUNNER, C.: Die Zahlung, Bern 1911.

 BRUNNER, H.: -"Wertpapiere" in Endemanns' Handbuch des Deutschen

Handelsrecht", Bd. II, Leipzig 1882, sh. 140 vd.

-"Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen

Urkunde", Berlin 1880.

BRUNNER, M.: "Sind vinkulierte Namenaktien gesetzlichen Orderpapiere?", AG 19, sh. 5 vd.

BRÜHL, O.: Der Nachsichtswechsel, Halle 1908.

BRÜSTLEİN, R.: Die Notifikation im Wechselrecht, Bern 1933.

BÜLOW, P.: Wechselgesetz-Scheckgesetz-Allgemeine Geschäftsbedingungen,

Heidelberg 1991.

BUCHER, E.: Obligationenrecht (Allg.Teil), 2. Aufl., Zürich 1988.

BULLA, W.: -"Leistungsverweigerungsrechte gegenüber Wechsel- und

Scheckforderungen -BGHZ 85, sh. 346", JuS 1983, sh. 755-757.

-"Die Einrede des nichterfüllten Vertrages und das

Zurückbehaltungsrecht aus dem Grundgeschäft im Wechselnachverfahren", DB

1975, sh. 191.

BÜLOW, P.: Wechselgesetz-Scheckgesetz-Allgemeine Geschäftsbedingungen, Heidelberg 1991.

BUNDSCHUH,  K.  D.:  -"Die  neuere  Rechtsprechung  des  Bundesgerichthofes zum

Scheckrecht", WM 1983, sh. 1178-1187.

-"Die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum

Wechsel- und Scheckrecht", WM 1984, sh. 1357-1264.

-Höchstrichterliche   Rechtsprechung   zum   Wechsel-   und

Scheck- recht, Köln 1988.

BURRİCHTER / GOOSE : "Haftung aus untergeschobenen Wechsel", JuS 1972, sh.

445 vd.

BYDLİNSKİ, M.: "Wechselbereicherungsanspruch auch zwischen den Parteien des

Grundgeschäfts?", JBl 1985, sh. 528(Juristische Blätter - Österreich) BÜREN (von), R.: "Gefälschte Check", FJS 722.

BÜRGİ, W.F.: Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V, Teil 5, Zürich

1957.

CABRİLLAC, M.: -La lettre de change dans la jurisprudence, 2. Ed., Paris 1978.

-Le chéque et le virment, Paris 1980. CAEMMERER(Von), E.: -"Girozahlung", JZ 1953, sh. 446 vd.

-"Anmerkung zur BGH - Urt.v.28.4.1958 - II ZR 197/57(OLG Hamm)", JZ 1958, sh. 610.

-"Bereicherungsansprüche und Drittbeziehungen", JZ 1962,

sh. 385.

CAEMMERER(Von), E. / BARGEN(Von), M.: Internationale Rechtsprechung zum

Genfer Einheitlichen Wechsel-, und Scheckrecht, Berlin / Tübingen 1954.

 CAEMMERER(Von), E. / BARGEN, M. / SPÄTH, G.: İnternationale Rechtsprechung zum Genfer Einheitlichen Wechsel- und Scheckrecht, Zweite Folge, Berlin / Tü-bingen 1967.

CAEMMERER(Von), E. / FREİHERR(Von), M. W.: Internationale Rechtsprechung zum Genfer Einheitlicher Wechsel- und Scheckrecht, 3. Folge, Tübingen 1976.

CAN, M.: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2015.

CANARİS, C.-W.: -Die Vertraenshaftung im deutschen Privatrecht, München 1971.

-"Einwendungsausschluss im Wertpapierrecht", JuS 1971, sh. 441 vd.

-"Einwendungsausschluss und Bereicherungsausgleich im

Girovertragsrecht", BB 1972, sh. 774-780.

-Handelsgesetzbuch, Bd. III/2 Halbband, Berlin / New York 1978, §§

 

(352-372).

 


-"Grundprobleme   des   bankgeschäftlichen   Abrechnungsverkehrs",

 

WM 1976, sh. 994.

-"Der Wechselbereicherungsanspruch", WM 1977, sh. 36/45.

-"Der Bereicherungsausgleich im bargeldlosen Zahlungsverkehr", WM 1980, sh. 354-371.

-Bankvetragsrecht in (Staub) Grosskommentar HGB, 3. Aufl., Bd. III/3(2. Bearb.), Berlin / New York 1981.

-"Das Verhältnis zwischen dem wechsel und scheckrechtlichen Ein-wendungsausschluss und der Lehre von Einwendungsdurchgriff kraft Rechtsmiss-brauchs", ZHR 151(1987), sh. 517-565.

-"Die Bedeutung allgemeiner Auslegungs und

Rechtsfortbildungskrite- rien im Wechselrecht", JZ 1987, sh. 543-549. CANBOLAT,  S.  /  CANBOLAT,  B.:  Ticarî  Senetlerde  Menfî  Tespit  ve  İstirdat

Dâvaları, Ankara 1987.

CANPOLAT, S.: “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hâmillerinin Korunması

Hakkındaki 3167 sayılı Kanun İle İlgili Bir İnceleme”, ABD 1985/2, sh. 13 vd. CANSTEİN(Von), R. F.: -"Die Klage des Scheckinhabers gegen den Bezogenen", ZHR

60, sh. 211.

-Lehrbuch des Wechselrechts, Berlin 1890.

CAPELLER, R.: "Scheckverkehr minderjähriger Lohnkontoinhaber?", BB 1961, sh.

682.

CAROLSFELDT(Von), L. S.: "Der Wechsel als Rechtskomplex" in Festschrift für H.

Lehmann, Bd. II, Berlin / Tübingen / Frankfurt 1956, sh. 594 vd.

CARRY, P.: -"Aval Hakkında Doktrin ve Tatbikatta Yenilikler", (Çev. T. Sengir), İBD

1961. sh. 299 vd.

-"Avale Müteallik Bazı Meseleler", (Çev. T. Sengir), İBD, 1962, sh. 23 vd.

-"Lettre de Change", FJS 470.

-"Wechsel - Ausstellung und Begebung", SJK(FJS) 444.

-"Wechsel - İndossament", SJK(FJS) 445.

 -"Wechsel - Verfall und Zahlung", SJK 449.

-"Wechselrückgriff", SJK 450.

-"Wechselanspruch", SJK 451.

-"Die Wechselbürgschaft", SJK 452.

-"Ehreneintritt", SJK 453.

-"Wechsel und Deckung", SJK 470.

-"Eigener Wechsel", SJK(FSJ) 471.

-"Wechsel und Grundforderung", SJK 472.

-"Änderungen", SJK 473.

-"Wechsel - Geltungsbereich der Gesetze", SJK 604.

-"Wechselbetreibung", SJK 699.

-"Légitimation formelle et légitimation materilélle en matiére d‘effets de

change", Sem. 77, sh. 333 vd.

-"La régle de l'inopposibilité des exceptions en matiére d'effets de change

et de la bonne foi du porteur", in Festgabe Simonius, Basel 1955.

-Les  effets  des  obligationes  cambiaires  en  droit  international  privé, Genéve 1938.

CENTEL,   N.:   “Ceza   Hukuku   Normları   Işığında   Çek   Hukukundaki   Değişiklik

Önerilerinin Değerlendirilmesi”, Maltepe ÜHFD 2003, sh. 7 vd. CERRAHOĞLU, M. F.: -"Kıymetli Evrakın Zıya ve İptali", İstİTİAD 1973, S. 1, sh.

186- 199.

-  Türk  Ticaret  Kanununa  ve  Yargıtay  İçtihatlarına  göre

Bonoda Mutlak Defiler, İstanbul 1974.

CHALMERS / SMOUT, D. A. L.: Chalmers on Bills of Exchange, 13. th Ed., London

1951.

CHARLESWORTH, J.: The Principles of mercantil Law, 7. th Ed., London 1951. CHENAUX-REPOND, J.: Der Wechsel, Stuttgart 1948.

CHİODERA, W.: Vis Major im Wechselrecht und die Wechselrechtsmoratorien, Zürich

1915.

CHRİSTEN, B.: in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. II, Obligationen- recht, Basel / Frankfurt 1994, sh. 2296 vd.

CİVAN, M. / SUSUZ, K.: “Yeni Çek Tasarısının Ekonomik Hayata Etkisi ve Ekonomik Hayatın Beklentileri”, Bilgi Toplumunda Hukuk – Ünal Tekinalp’e Armağan, İs-tanbul 2003, C.I, sh. 737 vd.

COHN, G.: Das Wort "Scheck" in Festgabe zum 60. Geburtstage des Herrn Geheimen

Justitsrats Reisser, Berlin 1913, sh. 367 vd.

COING, G.: "Zur Rechtsstellung des gutgläubigen Wechselerwerbers" in Festschrift für

Carl Heinz Barz, Berlin / New York 1974, sh. 443 vd. COHN, G.: "Zur Lehre vom Scheck", ZVerglRwiss, Bd. III, sh. 81.

 CONRAD, W.: "Die materiellen Voraussetzungen und die Form des Schecks", ZHR bd.

57, sh. 75 vd.

CONSBRUCH, W.: "Rechtsfragen zur Inzahlungsnahme von Kundenwechseln", NJW

1965, sh. 623.

CONTAT, J.: Wertpapiere und Beweisurkunden des Gesellschaftsrechts, Bern 1932. COSACK, K. Lehrbuch des Handelsrechts, 121. Aufl., Stuttgart 1930.

COŞKUN, M.: -Özel Hukukta Karşılıksız Çek ve Hamilin Hakları, İstanbul 1994.

-Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2016.

CRONE(Von der)-SCHOCKER, B.: Das Checkinkasso und die Checktrunction, Zürich

1986.

CUDKOWİCZ, Ph.: Kraftloserklärung von Wertpapieren, Zürich 1941. ÇAĞA, T.: Deniz Ticareti Hukuku, C. II, 3.b Bası, İstanbul 1985.

ÇAKIN, A.: “3167 Sayılı Kanundan Doğan Suçlar Hakkında Değerlendirme”, AD

2005, S. 21, sh. 38 vd.

ÇARIKLI, T. H.: "Poliçenin Hukukî Vasıfları", AC 1941, sh. 496 vd.

ÇEKER, M.: -Hukukî Yönüyle Banka Mevduatı, Adana 2016.

- Ticaret Hukuku, Adana 2014.

- Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2008.

ÇELEBİCAN, "Çeklerin İktisadî Önemi", -İktisadî ve Hukukî Yönden Çek, 2. Bası, An

kara 1974.

ÇELİKEL, A.: -Milletlerarası Özel Hukuk, 15. Bası, İstanbul 2017.

-Yabancılar Hukuku, 23. Bası, İstanbul 2017.

ÇEVİK, O. N.: Türk Ticaret Kanunu, 2. Bası Ankara 1993.

ÇOLAK, H. / ÖZDEMİR, K. / HIZ, Y.: Açıklamalı Gerekçeli ve İçtihatlı Çek Kanunu

Uygulaması ve İlgili Mevzuat, Ankara 2003.

DABİN, L.: Les fondaments du droit cambiaire allemand, Liége 1959.

DALLÉVES, L.: -"La carte-garantie de chéque - Fonktion et nature juridique", ZSR

1974/I, sh. 145 vd.

-"La  dematérialisation des  papier-valeurs: Un  decalage  croissant

entre droit et realité", SAG 1987, sh. 43 vd.

-L'Obligation Convertible en Droit Suisse, Sion 1963. DAMRAU, J.: "Probleme der Scheckkarte", BB 1969, sh. 199 vd.

DELORME, H.: "Vom Wertpapier zum Wertrecht", Die Bank 1981, Bd. %, sh. 434. DEMPEWOLF, G.: -"Urteilsanmerkung", NJW 1959, sh. 1276 vd.

-"Sittenwidrige Akzeptaustausch", NJW 1959, sh. 229. DERN-BURG, H.: Das bürgerliche Recht des deutschen Reichs und Preussens, Bd. II,

Abt. 2, 3. Aufl., Halle 1905/1906.

DERYAL, Y.: Ticaret Hukuku, 8’inci Bası, Trabzon 2005. DE-STANOĞLU, Y. B.: Yatırım Fonu Katılma Belgeleri, Ankara 2004.

 DEUBNER,  K.  G.:  "Urteils  Anmerkung"  (BGH,  Urt.v.13.2.1967  -  II  ZR  208/65, Schleswig", NJW 1967, sh. 1465.

DİECKMANN, H.: Die Einreden des Art. 17 des WG, insbesondere die Einreden aus

dem zugrunde liegenden Rechtsverhältnis", Köln 1935.

DİLCHER, H.: in Saudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 90-240), Bd. , 12. Aufl., Berlin 1980.

DİTTMANN, O.: "Selbstkontrahieren im Wechselrecht", NJW 1959, sh. 1957 vd.

DOĞANAY, İ.: -İzahlı ve İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ile Tatbikat Kanunu ve Tahkim

Müessesesi, Ankara 1964.

-Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C. II, Ankara 1981.

-"Protestodan Doğan Hukukî Sonuçlar", Batider, C. VI, S. 3, sh. 519 vd.

DOMANİÇ, H.: -"Kambiyo Senetlerinde Rehin Cirosu", Hirş Armağanı, Ankara 1964,

sh. 579 vd.

-Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, İstanbul 1975.

-Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C.IV, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul

 

1990.

 


-Karşılıksız Çek, İstanbul 1983.

 

DOMANİÇ,  H.  /  ÇAMOĞLU,  E.:  İçtihatlı  Notlu  Türk  Ticaret  Kanunu  ve  Ticarî

Mevzuat, 2. Bası, İstanbul 1972.

DOMANİÇ, H. / MOROĞLU, E.: Notlu İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1970.

DONAY, S.: -Son Değişiklikler Açısından Çek, İstanbul 1986(2. Bası, İstanbul 1990).

-Son Değişiklikler Açısından Çek, İstanbul 1990.

-Gerekçeli ve Açıklamalı Çek Kanunu, İstanbul 2010.

DÖNMEZER, S. / ERMAN, S.: Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, C. I, 7. Bası, İstanbul

1979.

DÖRİG, H.: Mobilisierung von Schuldanerkennungen, Zürich 1947.

DROBNİG, U.: "Vergleichende und kollisionsrechtliche Probleme der Girosammelver- wahrung von Wertpapieren im Verhältnis Deutschland - Frankreich", in Fest-schrift für Konrad Zweigert, Tübingen 1981, sh. 74 vd.

DRUEY, J. N.: Die Entmaterialisierung des Wertpapiers -einige rechtvergleichende

Hinweise", SAG 1987, sh. 65 vd.

DUPRAZ,   E.:   Titres   et   papier-valeurs:  principales   opérations   auxquelles   ces

documents peuvent donner lieu, Lausanne 1949.

DURAKBAŞA, N.: "Çek Kartı ve Bankalarda Uygulama İmkânları", Banka 1972,

Mayıs, sh. 4 vd.

DURGUT, R.: Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme, İstanbul 2005. DÜTZ, W.: "Rechtliche Eigenschaften der Scheckkarte", DB 1970, sh. 191 vd. EDELMANN, H.: Anweisung und Scheck, Pfersee 1910.

EDİS, S.: Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 4. Bası, Ankara 1993.

 EGGER, A.: -Das Familienrecht, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch,

Bd. II, Titel 3, Zürich 1948.

-Die rechtliche Natur der Sparhefte, Zürich 1957.

-"Die   Verjährung   im   Wechselrecht"   (Ausgewählte   Schriften   und

Abhandlungen), in Walther Hug(Hersg.), Bd. II, Zürich 1957, sh. 269.

ERGÜ, E. / ARVAS, N.: Temyiz Mahkemesi Ticaret Dairesi Emsal Kararları, Ankara

1955.

EİNERT, C.:  Das  Wechselrecht nach  dem  Bedürfnis des  Wechselgeschäfts im  19.

Jahrhundert, Leipzig 1835.

EİNSELE, D.: Wertpapierrecht als Schuldrecht, Tübingen 1995.

EİSENHARDT, U.: -"Schuldurkunde bei der Kreissparkasse", JuS 1967, sh. 81-85.

-"Die rechtliche Bedeutung der Scheckkartennummervermerks auf dem Scheck", MDR 1972, sh. 729.

EİSMANN, H.: Die rechtliche Ausgestaltung des Inhaberschecks durch das Scheckge-setz unter Berücksichtigung der Fortbildung durch die Praxis des Bankverkehrs, Heidelberg 1969.

ELBİR, H. K.: "Ticaret Kanunumuz - Beynelmilel La Haye ve Cenevre Konferansları",

İBM 1936, sh. 172 vd.

EMCH, U. / RENZ, H.: Das schweizerische Bankgeschäft, 3. Aufl., Thun 1984.

EMMERİCH, W.: "Keine Haftung aus Rechtschein für verfälschte Wechsel", JuS 1986, sh. 1000-1001.

ENNECCERUS, L. / NİPPERDEY, H. C.. : Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, Allg.

Teil, 2, 15 Aufl., Tübingen 1960.

ENNECCERUS, L. / LEHMANN, H.: Recht der Schuldverhältnisse, 15. Aufl., Tübin- gen 1958.

ENNULAT, H.: Einreden und Akzept im neuen Wechselrecht, Würzburg 1935.

ERDEM, N.: Kambiyo Senetlerinde Senet Metninde Değişiklikler(Tahrifat), İstanbul

2008

ERDOĞAN, M.: “Müşteri Çekleri”, İstanbul 2004,(Kazancı 2004/1, sh. 92 vd). ER, R.: “Çekten Cayma ve Çekin Ödenmesinin Men’i”, YD 1996, S.3, sh. 364. EREN, F.: Borçlar Hukuku, 22. Bası, Ankara 2017.

EREM, F.: -"Karşılıksız Çek Suçunun Hukuksal Niteliği", Batider, C. VII, S. 4, sh. 901 vd.

-"Çekin Hukukî Himayesi", İktisadî ve Hukukî Yönden Çek, 2. Bası, Anka- ra 1974.

EREM, F. / ALTIOK, A. / TANDOĞAN, H.: Bankalar Kanunu Şerhi, 6. Bası, Ankara

1975.

ERİŞ, G.: -Açıklamalı - İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu (Kıymetli Evrak ve Taşıma), C.

II, Ankara 1988.

-Açıklamalı - İçtihatlı - Uygulamalı Çek Hukuku, 2. Bası, Ankara 1995.

-Açıklamalı - İçtihatlı - Uygulamalı Kara Taşıma Hukuku, Ankara 1996.

 ERMAN, S.: -Sosyal ve Ticarî Ceza Tatbikatı, İstanbul 1967.

-"Karşılıksız Çek", Batider, XI, S. 2, sh. 119 vd.

ERMANN, W. / HEFERMEHL, W.: Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. II, 8. Aufl., Münster 1989 (§§ 145-163, 194-240, 937-1007)(Hefermehl, W.). ERMANN, W. / BROX, H.: Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 8. Aufl.,

Münster 1989(Brox in Ermanns Kommentar).

EROĞLU, S.: "3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko-runması Hakkında Kanun İle İlgili Olarak TC Merkez Bankası Açısından Uygu-lamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Tespit ve Öneriler", Batider, C. XV, S. 2, sh. 15 vd.

EROL, A. N.: Takip Hukukunda Kambiyo Senetleri, Ankara 1975.

ERTEKİN, E. / KARATAŞ, İ.: Uygulamada Ticarî Senetler Hukuku, Ankara 1992 (2.

Bası, Ankara 1996).

ERTÜRK, H. / DOĞRER, T. / TÜZÜN, N.: Tevhidi İçtihat Külliyatı(Hukuk Bölümü)

Ankara 1960.

ERTUNÇ, A.:  “Karşılıksız Çek,  Bankayı  Ödeme  Yükümlülüğünden Men,  Temerrüt

Cezaî Yaptırımı”, Terazi Hukuk Dergisi, Mayıs 2011, sh. 20. ESENKAR, B.: Çekin Zıyaı - Özellikle Çalınma Hali, Ankara 1995. ESCARRA, J.: Cours de Droit Commercial, Paris 1952.

ESENER, T.: -Selâhiyete Müstenit Temsil, Ankara 1961.

-Türk Hususî Hukukunda Muvazaalı Muameleler, İstanbul 1956.

-"Hukukî Muamelelerde Tahvil", AÜHFD 1951, S. 1/4, sh. 240 vd.

-"Borçlar Hukuku Sistemine Göre Akitlerin İnikadında İtimat Prensibinin

Ehemmiyeti", AÜHFD 1951, S. 3/4, sh. 166.

ESENKAR, B.: Çekin Ziyaı- Özellikle Çalınma Hâli, Ankara 1995.

ESCHER, A.: Das Erbrecht, in Zürcher Kommentar zum ZGB, Bd. III, 2. Abt., 3.

Aufl., Zürich 1960.

ESSCHER(Von), M.: Einheitsgesetz und Einheitsrecht - Ausländische Gerichtsurteile zum Genfer Wechsel-, und Checkrecht und deren Einflusse auf die inländische Rechtsprechung", Basel / Frankfurt 1992.

ESSER, J.: Schuldrecht, 2. Aufl., Karlsruhe 1960.

FEUDNER, B.: "Zwangsvollstreckung in Blankowechsel", NJW 1963, sh. 1239.

FEYZİOĞLU, M.:  “Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülükler Nedeniyle Hürriyetin

Kısıtlanması” (Panel 01.12.2001), BTHAE, Ankara 2001, sh. 13 vd. FLATTET, G.: Essai sur la nature juridique des titres nominatifs, Lausanne 1945. FLUME, W.: -"Urteleilsanmerkung", JZ 1965, sh. 181 vd.

-Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd. II - Das Rechtsgeschäft,

Berlin / Heidelberg/New York 1965(2. Aufl., Berlin / Heidelberg / New York

1979).

-"Die   Zahlungszuwendung   im   Anweisungs-   Dreieckverhältnis   und

Problematik der ungerechtfertigen Bereicherung", NJW 1984, sh. 464-468.

 FİSCHER, G.: Die Blanketterklärung, Göttingen / Schwartz 1975.

FORSTMOSER, P. / MEİER-HAYOZ, A.: -Einführung in das schweizerische Aktien- recht, 3. Aufl., Bern 1983.

 


druck", SAG 1987, sh. 50 vd.

 

-"Namenaktien mit aufgeschobenem Titel-

 

FÖRSCHLER, H.: in Münchner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. I, 2.

Aufl., München 1984, §§ 125-132, sh. 891-948.

FREİ,  J.  H.:  "Kraftloserklärung  von  Titeln  internationaler  Anleihen  durch  den

schweizerischen Richter", SJZ 1953, sh. 43 vd.

FREY, M.: in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. II, Obligationenrecht, Basel / Frankfurt 1994, sh. 2182 vd.

FRİEDRİCH,  M.:  -Der  unvollständige  Wechsel  nach  deutschem  Recht  und aus-gewählten Rechtsordnungen der Signaturstaaten des Genfer Wechselrechtsabkom-mens vom 7. Juni 1930, Mainz 1981.

-"Rechtsprobleme  beim  unbewusst  unvollständigen  Wechsel", WM 1986, sh. 1013-1017.

FURTER, R.: in Kommentar zum Schweizerisches Privatrecht, Bd. II,

Obligationenrecht, Basel / Frankfurt 1994, sh. 1875 vd.

GÄHLER,  R.:  Die  Einwendung  des  Schuldners  nach  dem  neuen  Wechsel-  und

Scheckgesetz, Ostritz 1934.

GAST, B.: "Zur teilweise Durchstreichung von Indossanten", NJW 1958, sh. 1620-

1621.

GAUCH, P. / SCLUEP, W. / JÄGGİ, P.: Schweizerisches Obligationenrecht -Allg. Teil

ohne ausvertragliches Haftpflichtrecht, 3. Aufl., Zürich 1983.

GAUTSCHİ, G.: -Berner Kommentar, Bd. VI, Das Obligationenrecht, 2. Abt. Bern

1962.

-Auftrag und Geschäftsführung in der Schweiz, Zürich 1933.

GAVALDA, C. / STOUFFLET, J.: Droit commercial, t. II, Chéque et effets de com- merce, Paris 1978.

GEDİK, D.: “Hâmiline Çek Yaprağı Defterini Kullanmadan Hâmiline Çek Düzenleme

Suçu”, Terazi Hukuk Dergisi, Mayıs 2011, sh.20.

GEORGOPULOS, L. N.: "Zur Problematik der Wandelschreibungen", ZHR 120(1957), sh. 84 vd.

GERBER, H. E.: Der Protest im schweizerischen Wechsel- und Checkrecht, Langenthal

1944.

GERMAİN, J. C.: "Les Avalars de la carte de chéque", Rev. Banque 1969, N. 8, sh. 743 vd.

GESSLER, E.: / HEFERMEHL, W. / ECKHARD, U. / KROPFF, B: Aktiengesetz, Bd.

I, München 1984.

GEWEKE, A.: Der Widerruf des Schecks, Kiel 1932.

GİERKE(Von), J.: Das Recht der Wertpapiere, Köln / Berlin 1954.

 GİERKE(Von), O.: Deutsches Privatrecht, Bd. II, Leipzig 1905.

GİGER, H.: in Berner Kommentar - Das Obligationenrecht, 2. Abt., 1. Teilband, 1. Ab- schnitt, Bern 1979.

GİOVANOLİ,  S.:  "Die  Bürgschaft,  Spiel  und  Wette"  im  Berner  Kommentar,  Bd.

VI/2/7, Bern 1978.

GLÜCKSMANN, F.: Die Rechtsnatur der Sparheft, Zürich 1971.

GODİN((Von), R. F.: -"Scheckeinlösung durch eine nichtbezogenen

Zweigniederlassung der bezogenen Bank", MDR 1949, sh. 656 vd.

-"Scheckgutschrift unter  Vorbehalt",  DRZ  1947,  sh.

286 vd.

GOGOS,   D.:   "Die   Einlösungsrückgriff(Remboursregress)   des   Indossanten   im

Wechselgesetz" (Abhandlungen aus dges.HR)(Beil. Nr. 15), Stuttgart 1938(ZHR

38, Beiheft 15).

GOLDSCHMİDT, L. : -"Miscellen zur Theorie der Wertpapiere", ZHR 28, sh. 62 vd.

-"Über den Erwerb dinglicher Rechte von dem Nichtei-gentümer und die Beschränkung der dinglichen Rechtsverfolgung, insbesondere nach handels- rechtlichen Grundsätzen", ZHR 8(1865), sh. 225 vd.; 9(1866), sh. 1 vd.).

-Handbuch  des  Handelsrechts,  Bd.  I,  Aufl.,  Stuttgart  1891

(Tıpkı Bası, Aalen 1957).

GOLDSCHMİDT, R.: Die Rechte des Wechselnehmers auf die Deckungsforderung im neuen schweizerischen und italienischen Wechselrecht, Basel 1939.

GOLL, W.: Der Wechselbereicherungsanspruch, Mannheim 1933.

GOTTHARDT, H.: Der gekreuzte Scheck nach dem Gesetz vom August 1933, Leipzig

1935.

GÖKKAYA, Ş.: Milletlerarası Özel Hukuk ve Usûl Hukuku Hakkında Kanun, Ankara

1995.

GÖLE, C.: -Çek Hukuku, Ankara 1989.

-"3167 Sayılı Kanun'a Göre Çekin Unsurları ve Şekli", Prof. Dr. Yaşar

Karayalçın 'a 65. Yaş Armağanı, Ankara 1988.

- “Mavi Çek ve Benzeri Belgelerin Çek Hükmünde Sayılıp Sayılmayacağı”, AÜHFD 1994, C.49, s. 1-2, sh. 235 vd.

-“Yabancı  Para  ile  Düzenlenen  Çekin  Ödenmesinde  Karşılaşılabilecek

Hukukî Sorunlar”, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, sh. 87 vd. GÖZÜBÜYÜK, Ş. / AKILLIOĞLU, T.: Yönetim Hukuku, 6. Bası, Ankara 1993. GÖZÜBÜYÜK, A. P.: Türk Ticaret Kanunu'nun 622'nci Maddesine Göre, Borçlunun

Alacaklı Aleyhine Açtığı Dâva Zamanaşımını Keser mi?", AD 1965, sh. 606 vd.

GRASSHOFF, R.: Die Suftagˆ und Hawâla der Araber, Königsberg 1899.

GRAUNİTZ, H.: Der Wechselprotest, Leipzig 1911.

GRİESCHE, K.: Verträge zugunsten Dritter, Göttingen 1926.

GRUSON, M. / FİSCHER, K.: "Die Risiko- und Verlustverteilung bei Scheckfälschun- gen im us-amerikanischen Recht", ZHR 153(1989), sh. 643-680.

 GRÜNHUT, C. S.: Wechselrecht, Bd. I, Leipzig 1897.

GRÜNİNGER, M. / HUNZİKER, B. / NOTTER, A. B.: in Kommentar zum Schweize- rischen Privatrecht, Bd. II, Obligationenrecht, Basel / FRankfurt 1994, sh. 1940 vd.

GUGGERT, T.: Die Wirkungen der Nachindossament nach schweizerischem Recht, Bern 1944.

GUHL,  T.  /  MERZ,  H.  /  KUMMER,  M.:  Das  Schweizerische Obligationenrecht,

6.Aufl., Zürich 1971.

GUHL, T. / KOLLER, A. / DRUEY, J. N.: Das Schweizerische Obligationenrecht, 8.

Aufl., Zürich 1991. (Aynı baskı içinde GUHL / KUMMER / MERZ). GURSKY, K. -H.: Wertpapierrecht, Heidelberg 1989.

GÜLAL, H.: Türk İçtihatları Ansiklopedisi, C. I.

GÜLEÇ, S. S.: Karşılıksız Çek Suçu, Ankara 2011.

GÜLER,  M.: “Sonraki  Tarihli  Çekler  ve  Uygulamada Ortaya  Çıkar  Soruunlar”,

TBBD Yıl 3, S.2, sh.171 vd.

GÜLER, A. C.: Yeni Çek Kanunu, İstanbul 2003. GÜNAL, V.: "Karşılıksız Çek", ABD 1968, sh. 466. GÜNAY, E.: Uygulamalı Çek Rehberi, Ankara 1996.

GÜNDÜZ, A.: “Karşılıksız Çek Suçları”(Sempozyum), İTO, İstanbul 2002, sh. 109 vd. GÜNEY,  E.:  “Karşılıksız  Çeke  İlişkin  Ceza  Dâvasında  İddiaya  Karşılık  Uygun

Savunma Türleri Yörüyle Mahkemece Araştırılacak Hususlar”, Terazi Hukuk

Dergisi Eylül 2008.

GÜNGÖR, Ş. / KAYA, M.: 4814 Sayılı Kanunla Değişik Çek Suçları, Ankara 2004.

GÜRAL, J.: "Kefalet Akdi ile Aval Arasındaki Bir Mukayese", AÜHFD 1951, S. 3/4, sh.

435 vd.

GÜRBÜZ, H.: -Ticarî Senetlerin İptali Dâvaları ve Ticarî Senetlere Özgü Sorunlar,

İstanbul 1984.

-Bankalarla Ticarî Senet İlişkisi, Ankara 1981.

-“Ticarî Senetlerde(Kambiyo Senetlerinde) Bedelsizlik Sorunu”, Ticaret

Hukuku ve Yaargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1984, sh. 263-331.

GÜRSOY, K. T.: -Türk Eşya Hukukunda Zilyetlik ve Tapu Sicili, Ankara 1970.

-Borçlar Hukuku (Teksir), Ankara 1966/1967.

GÜRSOY, K. / EREN, F. / CANSEL, E.: Türk Eşya Hukuku, 2. Bası, Ankara 1984.

HAAB, R.: "Reform des Gesellschafts- und Wertpapierrechts in der Schweiz", ZHR 90,

1927, sh. 364-366.

HAAB, R. / SİMONİUS, A.: Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, Bd. IV, Zü- rich 1948.

HAAB, R. / SİMONİUS, A. / SCHERRER, W. / ZOBL, D.: Kommentar zum Schweize- rischen Zivilgesetzbuch, Bd. IV/1: Das Sachenrecht(Das Eigentum), Zürich 1977 (Art. 641-729).

 HABİCHT, R. E.: Der Checkvertrag und Checkrecht, Winterthur 1956.

HACIOĞLU, B.  C.:  “Son  Değişiklikler Çerçevesinde Karşılıksız Çek  Keşide  Etme

Suçunun Soruşturma ve Koğuşturma Usulü”, AÜHFD 2003, V.VII, S. 3-4-, sh.

129 vd.

HADDİNG, W.: -"Der gesperrte Scheck", JuS 1971, sh. 194 vd.

-"Ein  Wechsel,  der  ein  Ausstellungsdatum  nach  Verfall  trägt,  ist

nichtig", JZ 1970, sh. 550 vd.

-"Anmerkung zur BGH, Urteil v.20.4.1970", JZ 1971, sh. 697 vd.

HAFIZOĞULLARI, Z.: "3167 Sayılı Çeklere Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamil-lerinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 16'ncı maddesinde Öngörülmüş Olan Suçun Sınırları", Batider, C. XIV, S. 4, sh. 21 vd.

HAFKE,  H.  Ch.:  "Rechnungseinheit  und  Formstrenge"  -  "Zur  Wechsel  -  und

scheckrechtlichen Verwendung der Europäischen Währungseinheit ECU", WM

1987, sh. 1409 vd.

HAHN, O.: "Der Kampf gegen der Scheckmissbrauch", ZWK 1958, sh. 9 vd. HAMMER, T.: Der trassiert-eigene Bankscheck, Zürich 1982. HANDSCHİN, L.: Papierlose Wertpapiere, Basel / Frankfurt 1987.

HARBEKE(Von), Ch.: "Die vertragliche Grundlage zwischen Bank und Kunde für die Ver- wendung der eurocheque-Karte: Die neuen Bedingungen für den 'ec- Ser-vice' ", Teil 1 -WM 1989, sh. 1709 vd.-1713; Teil 2-WM 1989, sh. 1749 vd.-

1753.

HARDER, R.: Legitimation und Berechtigung beim Wechsel, Düsseldorf 1936.

HARMS, W.: Wertpapierrecht, 2. Aufl., Frankfurt 1974. HAT-ZELMANN, E.: Wertpapierrecht, 2. Aufl., München 1971.

HÄUSER, F.: "Die Scheckeinlösung in der neueren Rectsprechung", WM 1988, sh.

1505-1511.

HEFERMEHL, W.: -"Urteils Anmerkung(BGH, Urt.v.23.2.1951)- I ZR 83/50(Hamm), NJW 1951, sh. 598.

-"Urteilsanmerkung", NJW 1954, sh. 803 vd.

-"Anmerkung zur BGH - Urt.v.,28.4.158 - II 197/57(OLG Hamm)", MDR 1958, sh. 905.

-"Unterschriften auf der Rückseite des Wechsels ausserhalb der

Reihe der Indossamente" in Festschrift für Eduard Wahl, Heidelberg 1973, sh.

355.

- Handelsgesezbuch, Bd. IV, 5. Aufl., München 1976(§§ 343-372 in Schlegelberger).

HEİLMANN, G.: Die persönlichen Einwendungen des Wechselschuldners gegenüber dem Wechselgläubiger gemäss Art. 17 des Wechselgesetz, Giessen 1936.

HEİNİ, A.: Durchkonnossement, Fribourg 1957.

HEİNİCHEN,  O.-R.:  Die  Rechtsgrundlagen des  Reisescheckverkehrs, Berlin  1964.

2009, sh. 229-251.

 HEİNSİUS, Th. / HORN, A. / THON, J.: Depotgesetz, Berlin 1975.

HELVACI,   M.:   “Çek   Kanunu   Tasarısının   Genel   Olarak   Değerlendirilmesi”, BATİDER, Aralık 2009, sh. 229 – 251.

HELLWİG, K.: -Die Verträge auf Leistung an Dritten, Leipzig 1899.

-System des deutschen Zivilprozessrecht, Leipzig 1912.

HELM(Van), H. M.: -"Zur Rechtsnatur des Wechseldiskontgeschäfts", WM 1967, sh.

310.

-Das Diskontgeschäft der Banken, Heidelberg 1967.

HENCKEL, W.: "Die Grenzen der Verjährungsunterbrechung", JZ 1962, sh. 335-339. HENSE, F.: in Ermanns Handkommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch, 2. Aufl., Mün-

ster 1958.

HENSELER, E.: Die Legitimationsübertragung von Aktien nach allgemeinen recht-lichen Grundsätzen unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Ge-setzgebung, Lüzern 1940.

HEPP : "Zum Rückgriffsrecht eines Wechselinhabers", BB 1959, sh. 904 vd.

HESS, O.: Inhalt und Tragweite des Artikels 16 Abs. 2 Wechselgesetz, Erlangen 1949. HEYMANN, E.: "Die dingliche Wirkung der handelsrechtlichen Traditionspapiere" in

der Festgabe für Felix Dahn, Breslau 1905, sh. 135 vd.

HİLDEBRAND, G.: Scheckvertrag, Guthaben und Widerruf, Freiburg 1910.

HİLDEBRAND, H.: Wertpapierrecht, Berlin 1957.

HİNDERLİNG, H.: Der Besitz, im Schweizerischen Privatrecht, Bd.V/1, Basel / Stutt- gart 1977.

HİPPELE, T. Ch.: in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. II, Obliga-tionenrecht, Basel / Frankfurt 1994, sh.2228 vd.; 2240 vd.; 2266 vd.; 2289 vd.

HİRSCH, E. E.: -Ticaret Hukuku Dersleri, İstanbul 1948.

-"Die Macht der Gewohnheit im Wechselrechte", Beiträge zum Wirt- schaftsrecht(Erns Heymann zum 6 April 1930), Bd. II Marburg 1931, sh. 1072 vd.

-"Einheitliches  Wechselgesetz  oder  Einheitliches  Wechselrechts?", NJW 1961, sh. 1089 vd.

-"Anmerkung zu Nr 9(Entscheidung des BGH, Urt. 10.4.1954 -II ZR,

314/)", NJW 1954, sh. 1568.

-"Die  Vereinheitlichung  der  wechselrechtlichen  Kollisionsnormen", Leipzig 1930.

-"Poliçe ve Çek Hukukunun Birleştirilmesine Dair Cenevre Uyuşması"

(Çev. Y. Abadan), Mülkiye Mec., 1934, No. 35, sh. 24 vd.; No. 36, sh. 34 vd.

-Notlu Ticaret Kanunu, İstanbul 1946.

HOERNİ, R.: Indossament, Zahlung, Rückgriff mangels Zahlung, Geltungsbereich des

Gesetzes, SJK 722.

HOERNİ, R. / Von BÜREN, B.: "Check", SJK(FJS) 721, 722a.

 HOFFMANN, E.: "Darstellung und kritsche Beleuchtung der neueren Theorien des heutigen Wechselinstitus", ZHR 1868, Bd. XII, sh. 432 vd.

HOLDEN, J. M.: The History of Negotiable Instruments in English Law, London 1955. HOLZHAMMER, R.: Österreichisches Handelsrecht, Bd. I, 2. Aufl., Wien / New York

1982.

HOMBERGER, A.: Kommentar zum Zivilgesetzbuch (Art 919-977), Zürich 1938. HON-SEL, H.: Schweizerisches Obligationenrecht , Besonderer Teil, Bern 1992. HONSELL, H.  /  VOGT, N.  P.  /  WATTER, R.:  Kommentar zum  Schweizerischen

Privatrecht, Bd. II, Obligationenrecht, Basel / Frankfurt 1994.

HOOVEN(Van), E.:  "Eurocheque" -  Scheckkarte  69  mit  internationalem Service", ZKW 1969, sh. 212 vd.

HOSPENTHAL, K.: Die Wirkung des Indossamentes, Bern 1925.

HOTZ, H.: "Ohne Obligo-" Klausel beim Indossament", SJZ 1938/39, sh. 112 vd.

HÖHN, J.: in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. II, Obligationenrecht, Basel / Frankfurt 1994, sh. 2137 vd.

HUCKO(Von), E.: -"Der Missbrauch von Scheck und Wechsel", DB 1969, sh. 1135.

-"Die kombinierte Scheck- und Wechselreiterei", DB 1968, sh. 1179. HUECK, A.: -Recht der Wertpapierrecht, 10 Aufl.,, Berlin / Frankfurt 1967.

-Gesellschaftsrecht, 14 Aufl., München 1968.

-"Die Behandlung von Wandelschuldverschreibungen bei Änderungen des

Fundkapitals", DB 1963, sh. 1347 vd.

HUECK, A. / CANARİS, W.-H.: Recht der Wertpapiere, 12. Aufl., München 1986. HUFF, M. W.: "Der gestohlene Euro-Scheck", NJW 1990, sh. 1160-1161. HULFTEG-GER, O.: "Die Stundungmassnahmen in der schweizerischen

Kriegsgesetzgebung", Festschrift für Georg Cohn, Zürich 1915

HUPKA, J.: Das Einheitliche Wechselrecht der Genfer Verträge, Wien 1934. HÜB-NER, E.: "Scheckkartenmissbrauch und Untreue", JZ 1973, sh. 407 vd. İMREGÜN, O.: -Anonim Ortaklıklar, 3. Bası, İstanbul 1974(2. Bası, İstanbul 1970).

-Kara Ticareti Hukuku, İstanbul 1979. . İNAN, A. N.: Borçlar Hukuku, C. I, Ankara 1971.

İNAN, N.: -Türk Hukukunda Hatır Senetleri ve Özellikle Hatır Bonoları, Ankara 1968.

-"Protesto Yüzünden Tâcirin Ticarî İtibarının Zedelenmesi", Batider, C. IV, S. 2, sh. 287.

-"İhtiyatî Tedbir Yolu ile Protestonun Durdurulması", Batider, C. IV, S. 2, sh. 290.

-"İstirdat Dâvasında İspat Yükü - Çekin İktisadî Niteliği", Batider, C. V, S.

1, sh. 88 vd.

-"Tasarruf Bonolarının İptali", Batider, C. V, S. 4.

-Çek Rizikolarından Doğan Sorumluluk, Ankara 1981.

-"Özel Hukukta Karşılıksız Çek", Batider, C. XI, S. 2, sh. 95 vd.

 İNAN, N. / KIVANÇ, S.: "Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin Çeke İlişkin Kararları", Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1984, sh. 123 vd.

İNANDIOĞLU, S.:  “Para Borçlarında Yabancı Para ile  Ödeme ve  Yabancı Para

Üzerinden Çek Düzenlenmesi”, İstBD 2000, Staj Tezleri, C.I, S.4-6, sh.191 vd.

JACOBİ, E.: -Wechsel- und Scheckrecht, Berlin 1955.

-Die Wertpapiere im bürgerlichen Recht, in Ehrenbergs Handbuch des gesammten Handelsrecht, Bd. IV, Abt. 1, Leipzig 1917.

-"Das Problem der Neuheit und Identität in Bezug auf die Frage, ob der Vormann, der den Wechsel zurückerworben hat, sein altes Wechselschuldner geltendmacht", ZHR 72, sh. 359 vd.

JÈGER, C.: Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3.

Aufl., Zürich 1911.

JÄGER, U.: Die Verteilung des Fälschungsrisiko im Wechsel- und Scheckrecht, Heidel- berg 1989.

JÄGGİ, P.: Die Wertpapiere, in Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd.

V, Obligationenrecht, Teil 7/a, Zürich 1959.

JÄGGİ, P. / DRUEY, N. / GREYERZ(Von), Ch.: Wertpapierrecht, Basel / Frankfurt am 1985.

JÄHNCHEN-JOHN, H.: Das Wechsel- und Scheckrecht der Vereignigten Staaten von

Amerika, Berlin 1976.

JANCUN, H.: Der Postprotestauftrag, Berlin 1940.

JANGGEN, A. / BECKER, H.: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd. VII,

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bern 1939.

JAUERİNG, O.: Bürgerliches Gesetzbuch, 6. Aufl., München 1991 (SCHLETRİEM / STÜRNER / TEİCHMANN / VOLLKOMMER).

JENNİ,  R.:  Die  Rückgriffshaftung  des  Wechselindossanten  nach  schweizerischem

Recht, Bern 1942.

JENNY,   R.:   Privatrechtsverhältnisse   der   Vermengung   von   Wertpapieren   im

Verwaltungsdepot der Bank, Zürich 1969.

JONGE, M.: Das stille Prokuraindossament, Berlin 1888.

JOOST, D.: -"Neuere Euroscheckbedingungen zum Risiko des Scheckmissbrauchs", DB

1989, sh. 1657-1663.

-"Die Verteilung des Risikos von Scheckfälschungen", ZHR 153(89), sh.

237 vd.,- 269.

-"Wechselauslegung und Wechselstrenge- Zum Einwendungsausschluss ge-

genüber dem ersten Wechselnehmer", WM 1977, sh. 394 vd.

KAÇAK, N.: Bono-Poliçe-Çek, 5.Bası, Ankara 2010.

KAİSER, K.: Der nichtige Begebungsvertrag beim Wechsel und seine Auswirkungen,

Köln 1937.

KALKAN, B.: “Kıymetli Evrakta Hakkın Doğumu ve Kıymetli Evrak Teorileri”, Prof.

Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, sh. 87 vd.

 KALLFELZ, W.: "Anmerkung zur OLG Neustadt, Urt.v.202.1959 - 1, U, 11/59", NJW

1959, sh. 1183.

KALPSÜZ, T.: -Kıymetli Evrak-Kambiyo Senetleri Ders Notları, Ankara 1975 (Teksir).

-"Hukukî  Yönden  Çek",  İktisadî  ve  Hukukî  Yönden  Çek,  2.  Bası,

Ankara 1974.

-"Poliçede Ödeme Yerinin Önemi", Batider, C. V, S. 4, sh. 668.

-"Noterlikçe Ödememe Protestosu Düzenlenmesi", NHD, S. 1, sh. 1 vd.

-"Çek Hukukuna İlişkin Bazı Meseleler Hakkında Yargıtay Kararlarının

Tahlili", Batider, C. XI, S. 2, sh. 33-62.

KANETİ, S.: Hukukî İşlemlerin Çevrilmesi, İstanbul 1972.

KAPFER, H.: Österreichische Wechselgesetz und Scheckgesetz, 8. Aufl., Wien 1981. KARAKAYA, S.: En Son Değişikliklerle Karşılıksız Çek ve Uygulama, Ankara 1986. KARAYALÇIN, Y.: -Ticarî Senetler, 4. Bası, Ankara 1970.

-Şirketler Hukuku, 2. Bası, Ankara 1973.

-Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler(Hukukî Mütalâalar), Ankara

 

1975.

 


-"Zürich   Üst   Mahkemesinin   27.7.1962   Tarihli   Kararı   ve

 

Protestodan Muafiyet - İbrazdan Muafiyet - Temel Borç İlişkisi - Sebepsiz İktisap

Konuları", Batider, C. VII, S. 3, sh. 712 vd.

-"Pay  Senediyle İlgili  Satış  Sözleşmesinin Geçerli  Olması  İçin

Senedin Teslimi Gerekir mi?", Batider, C. X, S. 3, sh. 761 vd. KAUFMANN, A.: Der Lagerschein, Bern 1924.

KAYAR, İ.: -“Bankaların Yaptığı Fazla Ödemelerin Hukukî Niteliği ve İadesi Sorunu”,

BATİDER 1997, C. XI, S. 1, sh. 65 vd.

- Kıymetli Evrak Hukuku, 3.Baskı, Ankara 2003.

KELLER, A.: Kreditkarten, Diessenhofen 1981.

KELLER, M. / SİEHR, K.: Allgemeine Lehren des internationalen Privatrechts, Zürich

1986.

KEMMANN, E.: "Der Einfluss zivilrechtlicher Forderungen und Verbindlichkeiten auf den Wechselbereicherungsanspruch nach Art. 89 des WG", WM 1969, sh. 11030 vd.

KENDİGELEN, A.: -Çek Hukuku, İstanbul 2007.

-“Türk  Ticaret  Kanunu  Tasarısında  Çekle  İlgili  Hükümlerin

Değerlendirilmesi”, BATİDER, Eylül 2009.

-“Çekte Kısmî Karşılık”, Türk Hukuk Dünyası Dergisi, İstanbul

2001, sh. 488 vd.

-“Çekten Cayma ve Ödeme Yasağı”, İstBD 1990, C.64, S.7-9, sh.

 

621 vd.

 


-“Hak Sahibi Olmayan Bir Kişiden Tahsil Amacıy İle Çek Alan

 

Bankanın Hukukî Sorumluluğu” Çeviri, YasaHD 1996, C. 15, S.174, sh. 816 vd.


 


KENDİGELEN, A. / KIRCA, İ.: Kıymetli Evrak Hukuku, Güncellenmiş 3.Bası, İstanbul 2020.

KESSLER, J.-R.: "Wertpapiersammelbanken im Ausland", Die Bank 1981, sh. 291 vd.

KETTLİNG, W.: Der Wechselbereicherungsanspruch und der Einfluss der

Wechselentkräftung  auf  die  zugrundeliegenden  Kausalverhältnisse, München

1969.

KINACIOĞLU, N.: -"Görüldüğünde Ödenecek Poliçeler", Batider, C. IV, S. 3, sh. 447 vd.

-Kıymetli Evrak Hukuku, 4. Bası, Ankara 1998. KIRAN, Y.: “Poliçe, Bono ve Çekte Zamanaşımı”, İBD 1978/1-3.

KIRCA,  İ.:  -“Çek  Hukukuna  İlişkin  Muhtelif  Sorunlar,”  Baankacılar  Dergisi,  Çek

Hukuku Aralık 2009.

-“5941 Sayılı Çek Kanunu – Bir Değerlendirme”, Ankara, Ocak 2010.

-“Çekin  İbraz  Edildiği  Şube  Muhatap  Bankanın  Kanunen  Ödemekle

Yükümylü Olduğu Meblâğı Ödemelidir”, BATİDER Mart 2010, sh.71-77.

KLAUSİNG, F.: "Urteilsanmerkung", JW 1930, sh. 3763.

KLUNZİNGER,  E.:   "Zur  Störung  der  Zeitrelation  zwischen  Ausstellungs-  und

Verfalldatum beim Wechsel", WM 1970, sh. 177 vd.

KLEİNER,  B.:  -Die  allgemeinen  Geschäftsbedingungen  der  Banken-,  Giro-,  und

Kontokorrentvertrag, 2. Aufl., Zürich 1964.

-"Automation  und  Mikrofilm  im  Bankgeschäft  aus  der  Sicht  des

Juristen", SJZ 1973, sh. 146.

KLUNZİNGER,  E.:   "Zur  Störung  der  Zeitrelation  zwischen  Ausstellungs-  und

Verfalldatum beim Wechsel", WM 1970, sh. 177.

KNUR, A. / HAMMERSCHLAG, K.: Kommentar zum Wechselgesetz, Bonn 1949.

KOELLİNG, H.: Das verdeckte Indossament und seine Gestaltung nach dem Ermächti- gungslehre, Münster 1938.

KOENİG, W.: Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. Aufl., Bern 1968.

KOLLER, İ.: -"Der gutgläubige Erwerb von Sammeldepotanteilen an Wertpapieren", DB 1972, sh. 1857-1861.

-"Fälschung und Verfälschung von Wertpapiere", WM 1981, sh. 210-

 

220.

 


-"Der Missbrauch der Scheckkarten", ZHR 147 1983, sh. 585.

 

KORMANN, R.: "Die Wandelanleihe im schweizerischen Recht", Zürich 1969. KÖHLER, H.: -"Die Leistung erfüllungshalber", WM 1977, sh. 242-254.

-"Haftungsfragen beim Blankowechsel, fehlerhaftenwechsel und

verfälschten Wechsel", JA 1977, sh. 2-6.

KÖPRÜLÜ, B. / KANETİ, S.: Sınırlı Aynî Haklar, İstanbul 1972/1973.

KRAFT, A.: "Die Einwendungen des Wechselschuldners nach Art. 17 WG", JurA 1970, sh. 479 vd.

KRETSCHMER, A.: Das Nachindossament im Wechselgesetz, Zeulenroda 1936.

 KRİMMEL,  O.:  Zur  internationalen  Vereinheitlichung  des  Wechselrechts,  Leipzig

1933.

KRÖGER-  H.-J.:  "Zur  Verbindlichkeit fernmündlicher Schecksperren  während  der

Vorlegungsfrist", WM 1975, sh. 1250-1251.

KUBİLAY, H.: -Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller, Ankara 1986.

-“Karşılıksız Çeklerde Hesap sahibinin Hukukî Durumu”, MBD 1986,

S. 17, sh. 12 vd.

KUHLENBECK, L.: Der Check - Seine wirtschaftliche und juristische Natur, Breslau / Leipzig 1890.

KUMLUCA, R.: “Vâdeli Çeklerin Reeskontosu”, Terazi Hukuk Dergisi, Temmuz 2009.

KUNTER, N.: Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Bası., İs- tanbul 1978.KUNTZE, J. E.: -Das Wechselrecht, in Endemanns Handbuch des Deutschen Handels- und Wechselrechts, Bd. IV, Abt. 2, Leipzig 1857.

-Die Lehre von den Inhaberpapieren oder Obligationen au porteur, Leipzig 1857.

-Deutsche Wechselrecht, Leipzig 1857.

-"Prinzip und System der Handelspapiere", ZHR 6(1863), sh. 1 vd.

-"Über  den  Verkehr  mit  negociablen  Creditpapiere...",  Arch.  für

deutsches Wechselrecht und Handelsrecht, Bd. VIII(1859).

KURU, B.: Hukuk Muhakemeleri Usûlü Hukuk, C. II, 4. Bası, Ankara 1980.

- İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 1983. KUYU-CAK, H. A.: Ticaret Hukuku, İstanbul 1939. KÜBLER, F.: Feststellung und Garantie, Tübingen 1967.

KÜMPEL, S.: "Gerichtliches Aufgebotsverfahren für abhandengekommene

eurocheque- Karten und Blankoscheckvorducke", NJW 1975, sh. 1549. LABAND : "Die Wertmarke", in Festchrift für Cohn, Zürich 1915.

LAMPRECHT, Ch.: Die Haftung des Namensträgers bei Wechselfälschungen, Zürich

1977.

LANGEN,  A.:  -Die  Wechselverbindlichkeit  nach  dem  Gesetz  vom  21  juni  1933, Marburg 1934.

-Die Kreationstheorie im heutigen Rechte, Berlin 1906.

-"Der Schutz des Wechselverkehrs nach dem Haager Wech-selrechtsabkommen vom 23 juli 1912" in Festschrift für Ernst Zittelmann, Mün-chen / Leipzig 1913.

-"Protesterlass und Nachindossament im Wechselrecht", ZHR 104, sh.

1 vd.

LANZ, P.: "Der Eigentumsübergang an vinkulierten Namensaktien", AG 18, sh. 97.

 LARENZ, K.: -Allgemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, 4. Aufl., München

1977.

-Lehrbuch des Schuldrechts, Bd. II, 9. Aufl., München 1968.

-"Verpflichtungsgeschäfte 'unter'  fremden  Namen",  in  Festschrift  für

Heinrich Lehmann, Bd. I, Berlin / Tübingen / Frankfurt 1956, sh. 235 vd.

LEEMANN, H.: Sachenrecht, II. Abt. Bern 1925.

LEHMANN, H. : Lehrbuch des deutschen Wechselrechts, Stuttgart 1886. LEON-HARD, F.: Besonderer Schuldrecht des BGB, Bd. II, München / Leipzig 1931. LES-COT, P. / ROBLOT, R.: Les effets de commerce, t. II, Paris 1953.

LESCOT, P.: "Aval Konusunda Bazı Görüşler" (Çev. T. Senir), Batider, C. V, S. 1, sh.

68 vd.

LESSİNG, H.: -Scheckgesetz vom 11 März 1908, München 1908.

-Scheckgesetz, 2. Aufl., München / Berlin / Leipzig 1926.

LİEB, M.: -"Zum Missbrauch der Scheckkarte" in Festschrift für Clemens Pleyer, Köln

/ Berlin / Bonn / München 1986, sh. 77-87.

-  in  Münchner  Kommentar  zum  Bürgerlichen  Gesetzbuch,  Bd.  II,  2.

Halbband, 2. Aufl., München 1986.

LİEBE, F.: Die Stipulation und das einfache Versprechen, Braunschweig 1840. LİEBER, W.: Das Nachindossament des präjudizierten Wechsel, Leipzig 1913. LİESECKE, R.: -"Die Haftung der Banken bei der Einziehung von

Verrechnungsschecks nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes", WM

1965, sh. 1146 vd.

-"Die neuere internationale Rechtsprechung zum Einheitlichen Wechsel- und Scheckrecht gemäss den Genfer Abkommen von 1930 und 1931", WM 1966, sh. 202 vd.

-"Die Blankounterschrift auf der Rückseite des Wechsel", WM

 

1966, sh. 948.

 


-"Die neuere Rechtsprechung, insbesondere des

 

Bundesgerichtshofes, zum Einheitlichen Wechsel- und Scheckrecht", WM 1967, sh. 330 vd.

-"Die neuere Rechtsprechung, insbesondere des

Bundesgerichtshofes, zum Wechsel- und Scheckrecht", WM 1969, sh. 2-5.

-"Die neuere Rechtsprechung, insbesondere des

Bundesgerichtshofes, zum Wechsel- und Scheckrecht", WM 1969, sh. 1366.

-"Die Sicherheiten der Bank nach Nr. 19 ff AGB in der neueren

Praxis", WM 1969, sh. 546 vd.

-"Der Wechsel in Rechtsverkehr und im Prozess nach der neueren deut- schen Rechtsprechung", DRiZ 1970, sh. 314 vd.

-"Die Haftungsausschlüsse der Kreditinstitute nach den

Allgemeinen Ge- schäftsbedingungen in der Praxis", WM 1972, sh. 502 vd.

  

sh. 1202 vd. sh. 1154 vd.

 

-"Wechselverkehr und Wechselrecht in neuerer Sicht", WM 1972,


-"Die neuere Praxis des Wechsel- und Scheck-rechts", WM 1973,

 

LİVER, P.: "Das Eigentum", in: Schweizerisches Privatrecht, Bd. V/1, Basel / Stuttgart

1977.

LOCHER, E.: Das Recht der Wertpapiere, Tübingen 1947.

LOTTER, L.: Das englische Wechsel- und Scheckrecht, Köln / Berlin 1979. LOUS-SOUARN, Y. / BREDİN, J.-D.: Droit du commerce international, Paris 1969. LUDİN, W.: Der Widerruf des Checks, Schwarzenbach 1947.

LUSENSKY,  J.:  Die  Entwicklung  des  Wechselrechts  unter  besonderer Berücksichtigung der Unterschiede des anglo-amerikanischen und deutsch- französichen Rechtskreises, Düren 1934.

LÜTHİ, H.:  Die  wirtschaftliche und  rechtliche Bedeutung des  Lagerhalters in  der

Schweiz und die Bedeutung des Lagerhaltescheins, Bern 1943. LÜTTİCKE, K.-E.: Elektronische Verbriefung von Effektenrechten?, Köln 1980. MADAY, D.: "Der sogenannte Buchdiskont und die Verwendung der nichtakzeptablen

Tratte , mit Deckungsübergang", ZBJV 77, sh. 289.

MALKOÇ, İ. / GÜLER, M.: Çek Yasası ve Ticarî Senetlerle İşlenen Suçlar, 2. Bası,

An- kara 1996

MANASSE, E.: Code de Commerce du 29 Mai 1926, İstanbul 1929.

MANDEL, H.: Die Zweigniederlassung im Wechsel- und Scheckverkehr, Würzburg

1937.

MANSFELD, R.: -"Wechsellegitimation und Wechselberechtigung", LZ 1912, sh. 578 vd.

-"Über   den   Schutz   des   guten   Glaubens   beim   Erwerb   von

Wechselblanketten", LZ 1909, sh. 178.

MARBACHER, J.: Die Zahlungssystem der Schweiz, Bern / Stuttgart 1977. MAR-TENS(Von), G. F.: Versuch einer historischen Entwicklung des wahren Ursprung

des Wechselrechts, Göttingen 1797.

MARTENS, K.-P.:  -"Die  Bürgschaft im  Wechselrecht und  in  der  Konkurrenz mit

anderen Sicherungsrechten", BB 1971, sh. 765 vd.

-"Begebungsvertrag und Wechselblanketten", JZ 1973, sh. 441 vd. MAUZ, K.: Die rechtliche Natur der Wechselannahme, Stockach 1936.

MEİER-HAYOZ, A.: -"Das Sachenrecht", in: Berner Kommentar, Bd.IV, 1. Abteilung-

Das Eigentum, 1. Teilband-Systematischer Teil, 5. Aufl. Bern 1981.

-"Abschied von Wertpapier", ZBJ, Bd. 122, Nr. 9, sh. 391.

MEİER, O.: Abgrenzung der Wertpapiere von den schlichten Beweisurkunden, Bern

1924.

MEMİŞ, T.: "Vergi Kimlik Numarasının Çekin Geçerliliğine Etkisi", Ticaret Hukuku ve

Yargıtay Kararları Sempozyumu XXI, Ankara 2005, Tebliğ, sh. 1-12.

 MEİNTRUP, L.: "Die Scheckkarte - Schritt zum bargeldlosen Zahlungsverkehr", ZKW

1967, sh. 950 vd.

MENER, H.: Das Akzept, Berlin 1918.

MEİSTER, C. P.: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. II, Obligationen- recht, Basel / Frankfurt 1994, sh. 2085 vd.

MENEZ, Y.: Chéques sans provisions et effets de complaissance, Rennes 1932. MENNE, H.: -"Zur Frage der Sittenwiderigkeit der Akzeptvermittlung", BB 1958, sh.

326.

-"Anmerkung zur BGH, Urt. v. 28.4.1958 - II ZR 197/57 (Hamm)", NJW

1958, sh. 989.

MERRES, E.: Das stille Prokura-Indossament, Greifswald 1914.

MERTOL, C.: “Çek Hâmilinin Muhatap Bankaya Karşı Hukukî Durumu”,   GÜHFD

1998, C. II, S. 1-2, sh. 63 vd.

MERZ,   H.:   Der   Einfluss   der   Wechsels   auf   das   Grundgeschäft   und   der

Wechselbereicherungsanspruch, Bern 1932.

MESSİREO : I titoli di credito, 2. Aufl., Milano 1933/34.

MEYER-CORDİNG, U.: -Wertpapierrecht, Frankfurt am 1980(2. Aufl., Frankfurt am

1990).

-"Der Bereicherungsausgleich bei Gutschriften trotz Fehlens

eines Überweisungsauftrages", NJW 1987, sh. 940.

MEYER, H.: -Das Akzept, die Annahme des Wechsels und den Anweisung, Berlin 1918.

-Das Weltwechselrecht, Leipzig 1909.

MİCHAELİS, R.: -Wechselrecht, Berlin / Leipzig 1932.

-Scheckgesetz, Berlin / Leipzig 1927.

-Scheck und Scheckrecht, in Handwörterbuch des Rechtswissenschaft,

Berlin / Leipzig 1928.

MİLLER, F.-G.: Wechsel und Grundforderung, Berlin 1969.

MİLLER, G.: "Wechselforderung und Einrede des nicht erfüllten Vertrags aus dem

Grundgeschäft", DB 1970, sh. 1370-1372.

MİMAROĞLU, S. K.: Evli Kadının Kocası Menfaatine Üçüncü kişilerle Yaptığı İltizam

Muameleleri, Ankara 1961.

MOLTMANN,   B.   H.:   "Ziel   und   Wege   einer   deutschen   Scheckgesetzgebung", Bankarchiv, 4. Jahrg., sh. 25.

MONTEL, A.: Der Schutz des Eigentümers und Besitzers von Inhabertiteln im Falle

von Diebstahl oder Verlust", ZBJV 81(1945), sh. 250-255. MORAWİTZ, G.: Das internationale Wechselrecht, Tübingen 1991. MORGENTHALER, W.: Die Bedeutung der Skriptur im Wertpapierrecht, Bern 1921. MOROĞLU, E.: "Bonoda İmza", Batider, C. IV, S. 4, sh. 716.

MOSSA, L.: -Dritto Commerciale, Vol.I, Milano 1937.

-La cambiale secundo la nuova legge, Vol. II, Mailand 1935.

 MÖLLER, F.: "Die Ausfüllungsermächtigung beim Blankowechsel", WM 1965, sh. 94.

MÖRTZSCH, M.: Die Garantiezeichnung des Wechsels, Frankfurt 1995.

MÖSCHEL,  W.:  "Fehlerhafte  Banküberweisung  und  Bereicheringsausgleich", JuS

1972, sh. 297.

MUSCELER, K.: "Verlängerter Eigentumsvorbehalt und Wechseldiskont", NJW 1981, sh. 657.

MÜLLER-CHRİSTMANN,  B.   /   SCHNAUDER,   F.:   Wertpapierrecht,   Berlin   / Heidelberg 1992.

MÜLLER, E.: -"Zur Prolongation von Wechseln", SJZ 38, sh. 116.

-"Verpfändung von Namenaktien", AG 15, sh. 138.

MÜLLER-ERZBACH, R.: Deutsches Handelsrecht, 2/3. Aufl., Tübingen 1928. MÜNCH, J.: Die Reichweite der Unterschrift im Wechselrecht, Berlin 1993. NÄGELE, G.: Die Mitgliedschaftspapiere, Heidelberg 1937.

NAEGELİ, E.: Die Wechselprolongation nach schweizerischem Recht, Zürich 1950. NARBAY, Ş.: -Çekten Cayma ve Ödeme Yasağı, İstanbul 1996.

-“3167 Sayalı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hâmillerinin Ko-runması Hakkında Kanunun 10. Maddesi Hükmü Uyarınca Muhatap Baankanın Sorumlu Olduğu Miktar Hakkında Bir İnceleme”, Terazi Hukuk Dergisi, Ocak 2009.

-“5941 Sayılı Çek Kanununun Getirdiği Bazı Yenilikler ve Buunların

Değerlendirilmesi”, Terazi Hukuk Dergisi, Mart 2010. NEİS, K.: Der Wechsel und seine Deckung, Berlin 1939.

NETZLE, S.: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. II, Obligationenrecht,

Basel / Frankfurt 1994, sh. 2014 vd.; 2227; 2238 vd.

NİESE, W.: "Wann ist Hingabe eines ungedeckten Schecks Betrug", NJW 1952, sh.

691.

NİTSCHKE, M.: "Die Wirkung von Rechtsscheintatbeständen zu Lasten Geschäftsunfä-

higer und beschränkt Geschäftsfähiger", JuS 1968, sh. 540.

NOLL, H. N.: Die Haftung von Banken bei Einreichung von Inhabedschecks durch einen Nichtberechtigten, Saarbrücken 1989.

NOMER, E.: Devletler Hususî Hukuku, 21. Bası, İstanbul 2015.

NUSCHELER, H. -B.: Wandelobligation im schweizerischen Recht, Zürich 1969. OBERMÜLLER, W.: -"Kredit durch Finanzwechsel", NJW 1958, sh. 655 vd.

-"Der Finanzwechsel im Strafrecht", ZKW 1958, sh. 273 vd.

-Wechselmissbrauch, Wiesbaden 1960.

OERTMANN, P.: Bürgerliche Gesetzbuch, Buch II, Recht der Schuldverhältnisse, 5.

Aufl., Berlin 1929.

OERTZEN, O.: "Der Wechselregresses", ZHR 75, sh. 123 vd.

OETTERLİ, A.: Die wechselähnliche Odreanweisung, Aarau 1944.

 OFTİNGER, K.: Zivilgesetzbuch (Das Fahrnispfand), Zürich 1952.

OFTİNGER, K. / BÄR, R.: "Das Fahrnispfand", im Zürcher Kommentar, Bd. IV, 2/c,

2. Aufl., Zürich 1952.

OĞUZMAN, K.: "Evli Kadınların Kocaları Menfaatine Üçüncü Şahıslarla Yaptıkları

Hukukî Muameleler", İBD 1952, sh. 257 vd.

OĞUZMAN, K. / SELİÇİ, Ö.: Eşya Hukuku, 20. Bası, İstanbul 2017.

OĞUZOĞLU, A. Ç.: -Açıklamalı-İçtihatlı Bono ve Çek Sorunları, 6. Bası, İstanbul

1996.

-Uygulamada Bono ve Çek Sorunları, İstanbul 1988.

OKAY, S.: Deniz Ticareti Hukuku, C. II, 2. Bası , İstanbul 1971. OLGAÇ, S.: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, İstanbul 1968. ONAR, S. S.: İdare Hukukunun Umumî Esasları, İstanbul 1959.

OPİTZ, P.: Der Funktionswandel des Wechselindossaments, Berlin 1968. OPİTZ, G.: Kommentar zum Depotgesetz, 2. Aufl., Berlin 1955. OPPER-MANN, G.: Wertpapiere, 2. Aufl., Frankfurt / Köln 1959.

OSENBERG, G. A. / KOCH, H.: "Wandelverschreibungen", NJW 1965, sh. 1364 vd.

OSER, H. / SCHÖNENBERGER, W.: Das Obligationenrecht, 1. Halbband, 2. Aufl.,

Zürich 1929.

OSTERTAG, F.: Sachenrecht, 2 Aufl., Bd. IV, Zürich 1917.

OSTHEİM, R.: "Zur Lehre von dem Einwendungen im Wechselrecht", in Festschrift für

Walther Kastner, Wien 1972, sh. 349.

OTT,   W.:   "Das   Vertrauenprinzip   und   die   Lehre   von   Einredenausschluss  im

Wechselrecht", SJZ 75, 1979, sh. 153 vd. OVER-BECK, L.: Das Rückindossament, Greifswald 1821. ÖĞÜTÇÜ, T. / ALTIN, M.: Ticarî senetler, Ankara 1980.

ÖKTEMER, S.: -"Kambiyo Senetleri Hakkında Takip ve İlâmsız Haciz Yolu İle Takip

Usûlleri Arasındaki Farklar", ABD 1972, S. 5, sh. 781 vd.

-"Emre Muharrer Senetlerde İhtiyarî Kayıtlar", ABD 1971, sh. 29 vd.

-"İcra ve İflâs Hukuku Açısından Alınması Gereken Tedbirler - Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Usûlünde Kötü Niyetli Borçluyu Caydırıcı Önlemler",   Protestolu   Senet   Sorununun   Çözümü   İçin   Alınması   Gereken Tedbirler Semineri(22 Nisan 1988), İstanbul 1988, sh. 53 vd.

ÖNEN, E.: Medenî Yargılama Hukuku, Ankara 1979.

ÖMERBAŞ, L. / ÇETİNTAŞ, S.: Temyiz Mahkemesi Hukuk Genel Kurulu Emsal Ka-

rarları, Ankara 1960.

ÖNDER, A.: -Die Haftung des Akzeptanten bei vereinbarungswidrigen Ausfüllung eines

Blankowechsels, München 1966.

-"Senedin Mücerret Borçlunun Eline Geçmiş Olması Borcun Sukutuna

Kâfi Bir Sebep Değildir", ABD 1964, sh. 131.

 ÖZDAMAR, M.: “Çek Kanununda Yapılan Değişiklik Üzerine Bir İnceleme”, GÜHFD

2003, C. VI, S. 1-2, sh. 101 vd.

ÖZEN, M.: Ceza Hukukunda Objektif Sorumluluk, Ankara 1998.

ÖZGEN, E.: "3167 sayılı Yasa'nın Uygulanmasında Ceza Hukuku Açısından Ortaya

Çıkan Sorunlar ve Öneriler", Batider, C. XV, S. 2, sh. 61 vd.

ÖZGENÇ, İ.: -Çek Kanunu, Ankara 2018.

-Yeni Çek Kanunu Üzerinde Bir Değerlendirme”, Ankara 2010 (Panel). ÖZKAN, H.: İzahlı-İçtihatlı İcra İflyâs Dâvaları ve Tatbikatı, İstanbul 1977.

ÖZKAN, Ö.: “Poliçede Sebepsiz Zenginleşme Dâvası”, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na

65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, sh.507 vd.

ÖZKORKUT, K.: “Çek Hukukunda Ödeme İçin İbraz Süreleri” BATİDER, Aralık

1997, S.2.

ÖZSOY, N.: “Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu”, AD 2003, S. 15, sh. 145 vd.

ÖZTAN, B.: -Medenî Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fiillerinden

Doğan Sorumluluk, Ankara 1970.

- Şahsın Hukuku, 6. Bası, Ankara 1994.

- Tüzel Kişiler, Ankara 1994.

- Aile Hukuk, 6. Bası, Ankara 2015.

ÖZTAN, F.: -Garantili Çek - Çek Kartı Uygulaması, Ankara 1982.

-"Ticarî Senetlerde Birden Fazla Lehtar Gösterilmesi", Batider C. IX, S. 4, sh. 1019 vd.

-"Ticarî Senetlerde İmzaların İstiklâli İlkesi", Batider, C.X, S. 2, sh. 391

vd.

- Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, Ankara 1997.

ÖZTÜRK-DİRİKKAN, H.: Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali, Ankara 1990. ÖZTÜRK, Ö.: “Çekte Düzeltme Hakkı”, BATİDER 2001, C. XXI, S. 1, sh. 215 vd. ÖZTÜRK, S.: “Çekte İbraz”, YargıD, C.27, S.3, sh.525 vd.

ÖZÜARI, R.: Noterlik Kanunu, Ankara 1972.

PALANDT, O. / GRAMM, H.: Bürgerliches Gesetzbuch, 34. Aufl., München 1975. PAL-ANDT, O. / BESANGE, P.: Bürgerliches Gesetzbuch, 52. Aufl., München 1993. PAL-ANDT, O. / HEİNRİCHS, H.: Bürgerliches Gesetzbuch, 52. Aufl., München 1993. PAP-PENHEİM, M.: Handbuch des Seerechts in Bindings systematischem Handbuch

des deutschen Rechtswissenschaft, Bd. III, München / Leipzig 1916.

PARLAR, A. / PARLAR, A.: Son Değişikliklerle Açıklamalı-İçtihatlı Çek, 2. Bası,

Ankara 2004.

PASLI, A.: “Sahte ve Tahrif Edilmiş Çek”, İstBD 2000, C. 74, S. 7-9, sh. 635 vd. PATRY, R.: "Quelques remarques sur l'aval", in Festschrift für Walther Hug, Bern

1968, sh. 397 vd.

PATRY, R. / AUBERT, M.: Les valeurs mobiliéres en droit suisse, Genéve 1970.

 PEKCANITEZ, H.: Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukukunda Yabancı Para Alacaklarının

Tahsili, 2. Bası, İzmir 19996

PERCEROU, J. / BOUTERON, J.: La nouvelle législation française et internationale de la lettre de change, du billet ˆ order et du chéque, T. I, Paris 1937; t. II, Paris

1951.

PERGOLİS, M.: in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. II, Obligationen-

recht, Basel / Frankfurt 1994, sh. 1992 vd.

PETİTPİERE-SAUVİN, A.: -Check I (Eigenschaften - Gültigkeit - Grundbegriffe), SJK

721.

 


SJK 722.

 

-Check II (Umlauf - Zahlung - Regress - Gesetzkollision),

 

PFİSTER,   B.:   "Der   Abrechnungsverkehrs   der   Duetschen   Bundesbank",   ZHR

143(1979), sh. 24-67.

PİMMER, H.: Wechselgesetz und Scheckgesetz, Wien 1992.

PLANCK: Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. II, 4. Aufl., Berlin / Leipzig

1928.

PAUL, W.: "Über die Pflicht, sittenwidrige Finanzwechsel einzulösen", NJW 1958, sh.

1095 vd.

PESTALOZZİ-HENGGELER, R.: Die Namenaktie und ihre Vinkulierung, Aarau 1948. PFLUG, H.-J.: -Die rücklaufende Wechsel, München 1967.

-"Schecksperre und Handelsbrauch", ZHR 135, sh. 1 vd.

-"Zur Auslegung wechselmässiger Erklärungen gegenüber dem ersten

Wechselnehmer  und  gegenüber  weiteren  Erwerbern  des  Papieres",  ZHR

148(1984), sh. 1 vd.

PİEL, H.: Durchstrichene Wechselerklärungen, Würzburg 1937.

PİKART,  H.:  "Die  neuere  höchstrichterliche  Rechtsprechung  zum  Wechsel-  und

Scheck- recht", WM 1957, sh. 42 vd.

PLEYER, K. / HEGEL, T.: "Haftungsprobleme bei Wechselerklärungen von Vertretern

- BGHZ 99, sh. 50", JuS 1988, sh. 942-945.

PLEYER, K.  /  MÜLLER-WÜSTEN, H.  E.:  "Gerichtliches Aufgebotsverfahren für

euro- cheque-Formulare und eurocheque-Karten?", WM 1975, sh. 1102-1107. PLEYER, K. / WALLACH, E.: "Aktuelle Probleme der Scheckeinlösung", ZHR 539

(89), sh. 539-570.

POETZCH, K.: "Urteilsanmerkung", NJW 1954, sh. 804 vd.

POHLHAUSEN, R.:  "Zum Mitverschulden der  bezogenen Bank bei  Scheckkarten", WM 1976, sh. 1371-1372.

POROY, R.: -"Kambiyo Senetlerinde Protesto Çekilmesiyle İlgili Bazı Meseleler", 2'nci

TBHH, Ankara 1961, sh. 416 vd.

-"Fransız Çek Hukukunda Gelişmeler", Batider, C. XI, S. 2, sh. 9 vd.

 POROY, R. / TEKİNALP, R.: -Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 22. Bası, İstanbul

2018.

POROY, R. / TEKİNALP, Ü. / ÇAMOĞLU, E.: Ortaklıklar Hukuku, 13. Bası, İstanbul

2014.

POSSEN, Ph.: "Die Scheckkarte rechtlich betrachtet", Bank-Betrieb 1968, sh. 62 vd.

POSTACIOĞLU, İ. E.: -Şahadetle İspat Memnuiyeti ve Hudutları, 2.Bası, İstanbul

1964.

-"Hamile Muharrer Çeklerin Cirosu", HukBilM., C. XII, sh. 7413.

-"Çekin İbrazı İle İlgili Bazı Problemler", Batider, C. VIII, S. 3, sh. 115.

-İcra Hukuku Esasları, 3. Bası, İstanbul 1973.

PRANTL, P.: Die Abstraktheit des Wechsels, Heidelberg 1989.

PREİSİG, A.: "Die Amortisation einzeln Coupons", SJZ 1942/43, Bd. 39, sh. 375-379. PRİESE, J. / REBENTROST, F.: Kommentar zum Wechselgesetz, İserlohn 1949. PROST, G.: "Der bestätigte Scheck der Deutschen Bundesbank", NJW 1959, sh. 1949

vd.

PULAŞLI, H.: -Bağlı Nama Yazılı Pay Senetleri, Ankara 1992.

-Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 8. Baskı, Ankara 2018.

PUTZO,  E.  L.:  Erfüllung  mit  Buchgeld  und  die  Haftung  der  Beteiligten  wegen

ungerechtfertigter Bereicherung, Münster 1977.

PRÜSSMANN, H. / RAABE, D.: Seehandelsrecht, 2. Aufl., München 1983.

QUASSOWSKİ, L. / ALBRECHT, E.: -Wechselgesetz, Berlin 1934.

-Scheckgesetz, Berlin 1934.

RAİSER, L.: -"Das Rektapapiere", ZHR, Bd. CI, sh. 13 vd.

-Die Wirkungen d er Wechselerklärungen im internationalen Privatrecht,

Berlin 1931.

RAMPA, N.: Der ungedeckte Check und seine Rechtsfolgen, Schwarzenwald 1947.

REHBEİN, D.: "Urteil Anmerkung"(Urteil des BGH v.3.12.1985, -II ZR 185/85", JR

1986, sh. 244-247.

REHFELDT, B.: -"Anmerkung zu LG Stuttgart von 22.10.1953 - 14-0-204/53", NJW

1954, sh. 806 vd.

-"Zur Haftung bei nachträglicher Erhöhung der Wechselsumme", JuS

1963, sh. 147 vd.

-"Sicherungzakzept und Abstraktionsprinzip - BGHZ 45, sh. 210", JuS 1967, sh. 203 vd.

REHFELDT, B. / ZÖLLNER, W.: Wertpapierrecht, 10. Aufl., München 1972. RE-HFELDT, B. / ZÖLLNER, W.: Wertpapierrecht, 12. Aufl., München 1978. REİFNER,   U.:   -"Die   Haftung   des   Kontoinhabers   beim   Missbrauch   seiner

Bankautomatenkarte durch Dritte", BB 1989, sh. 1912-1921.

-"Der abhandengekommene Euroscheck", NJW 1987, sh. 630-635.

 REİNHARD, R. / HADDİNG, W.: "Die veruntreuten Verrechnungsschecks", JuS 1963, sh. 194 vd.

REİNİCKE, D.: -"Die Unterschrift auf der Rückseite eines Wechsel zu

Garantiezwecken", DB 1956, sh. 387.

-"Die  neuere  Rechtsprechungen  des  Bundesgerichtshofes  zum

Wechsel- und Scheckrecht", DB 1958, sh. 390 vd.

-"Die  neuere  Rechtsprechungen  des  Bundesgerichtshofes  zum

Wechsel- und Scheckrecht", DB 1959, sh. 1354 vd.

-"Treu und Glauben im Wechselrecht", DB 1960, sh. 344 vd.

-"Die Umdeutung nichtiger Wechsel", DB 1960, sh. 1028 vd.

-"Wechselbürgschaft und Bürgschaft für eine

Wechselverbindlichkeit", WM 1961, sh. 466.

-"Die  neuere  Rechtsprechungen  des  Bundesgerichtshofes  zum

Wechsel- und Scheckrecht", WM 1963, sh. 1142.

-"Die  neuere  Rechtsprechungen  des  Bundesgerichtshofes  zum

Wechsel- und Scheckrecht", DB 1963, sh. 1243 vd.

-"Bürgschaft und Gesamtschuld", NJW 1966, sh. 2141.

-"Die Bedeutung der Einrede des Zurückbehaltungsrechts aus dem

Grundgeschäft gegenüber der Wechselforderung", DB 1970, sh. 1368.

-"Die  Behauptungs-  und  Beweislast  bei  der  Wechselmässigen

Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht", DB 1971, sh. 805.

REİNİCKE, D. / TİEDTKE, K.: "Die Haftung des Blanketgebers aus dem abredewidrig

ausgefüllten Blankett im bürgerlichen Recht", JZ 1984, sh. 550-554.

REİSOĞLU, S.: - Garanti Mukavelesi, Ankara 1963.

- Çek, Ankara 1985.

- Çek Hukuku, Ankara 2011.

-"Çek Yasası Üzerine Bir Tartışma", Bankacılar, Ankara 1990, S. 2, sh.

 

23 vd.

 


-"Çeklerde  Garanti  ve   Uygulamada  Ortaya  Çıkan  Prob-lemler",

 

Bankacılar, S. 3, sh. 25 vd.

-"3167 Sayılı Çek Yasasının Uygulamasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve

Öneriler", Batider, C. XV, S. 2, sh. 3 vd.

-   “Çeklerde   Garanti   ve   Uygulamada   Ortaya   Çıkan   Sorunlar” Bankacılar Dergisi, Ekim 1990.

-  “Çeklerde  Keşide  Yeri  İle  İlgili  Sorunlar  ve  Yaargıtay  İçtihadı

Birleştirme Kararı ve Uygulaması” Bankacılar Dergisi Temmuz 1993.

- “Son Yasal Değişiklikler Açısından Çek”,  Bankacılar Dergisi, Mart

2003, sh.56-68.

- “Yeni Çek Kanunu ve Başlıca Uygulama Sonuçları”,   Mart 2011,

sh.76 vd.

 REİSER, C.: -"Anforderungen an die Sorgfaltpflichten der Banken im Scheckverkehr", WM 1984, sh. 1557-1563.

-"Anmekung" (Zur Urteil des Amtsgericht Darmstadt), WM 1990, sh.

545/547(Anm).

REMEDE,  A.:  Lettra  di  cambio  und  Suftadja(Eine rechtsvergleichende Studie  als

Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Wechsels), Köln 1955.

RENTSCH, F.: Die Rolle des Postschecks im Geld- und Kreditsystem, Winterthur 1955. RESCOT, P. / ROBLOT, R.: Les effets de commerce, Paris 1953.

RİBİ, H.: Von der Übertragung der Wertpapiere, Zürich 1958.

RİCHARDİ, R.: Wertpapierrecht, Heidelberg 1987.

RİCKENBACHER, R.: Globalurkunden und Bucheffekten im schweizerischen Recht,

Zürich 1981.

RİEDERER, J.: "Scheckbestätigung und Einlösungsgarantie", WM 1979, sh. 686 vd.

RİLK, O.: Kommentar zum Wechselgesetz, Leipzig 1933.

RİPERT, G.: Traité Elémentaire de Droit Commercial, 5. Ed., t. II, Paris 1964. RİTTNER, F.: "Rechtsfragen zum unvollständigen Wechsel", DB 1958, sh. 675. ROBLOT, R.: Les effets de commerce, Paris 975.

ROEHRL, P.:  Die  wechselrechtliche Bedeutung des  beschränkten Akzepts, Leipzig

1904.

ROELLİ, H. / JÄGER, C.: Kommentar zum Bundesgesetz über den VVG, Bd. III, Bern

1933.

ROOST, O.: Deckung und Deckungsforderung beim gezogenen Wechsel, Bern 1938. ROOVER(De), R.: L'Evolution de la Lettre de Change(XIV - XVIII e siécles), Paris

1953.

ROTH, H.: "Geltungserhaltende Redüktion im Privatrecht", JZ 1989, sh. 411. ROTH, H. G.: Grundriss des österreichischen Wertpapierrecht, Wien 1988. RÖDİG, J.: Das Recht aus dem Papiere, Bielefeld 1973.

RUMELLİ, F. Ş.: -"Muhatabın Kendi Kendisini Protestosu", İBM 1946, sh. 417.

-"Keşideci Üzerine Keşide", İBM 1948, sh. 385.

-"Şahsı Sâlis Üzerine Keşide", İBD 1946, sh. 257 vd.

-"Keşide Avizosu", İBD 1950, sh. 196.

RUPP, R.: La protection des propriétaires de titres au porteur involontairement dépos-sédés, Lausanne 1933.

RÜEGG, R.: Die Vervielfältigung des Wechsels, Bern 1940.

RÜTTİ, H.:  "Über die  Prüfungspflicht des  Richters bei  der  Kraftloserklärung von

Wertpapieren", SAG 23(1950/51), sh. 189-192.

SAFA, P.: "Lübnan ve Fransız Mukayeseli Hukukunda Özellikle Hesap Açılması Konu- sunda Bankacının Sorumluluğu Üzerine Bir Deneme", Mukayeseli Banka Hukuku İhtisas Dönemi, Ankara1974, sh. 44 vd.

 SANCAR, T.: “Ekonomik Suç Gerçekliği Karşısında ‘Ekonomik Suça Ekonomik Ceza’ Söylemi, Panel, Ankara 2002, sh. 1-24.

SANDBERGER, G.: "Die Sorgfaltspflichten der Bundesbank beim

Abrechnungsverkehr", BB 1976, sh. 487-492. SARI, M.: Takip Hukukunda Zamanaşımı, Ankara 2007. SAVGNY(Von), F. C.: Das Obligationenrecht, Bd. II, Berlin 1853.

SAYHAN, İ.: Kambiyo Senetlerinde Mücerretlik İlkesi ve Bedel İlişkisi, Ankara 2005.

SAYMEN, F. H. / ELBİR, H. K.: Türk Eşya Hukuku, 2. Bası, İstanbul 1963.

SAYMEN, F. H. / ELBİR, H. K. / TUNCER, E.: Türk İçtihatlar Külliyatı (2. Tertip), İs-

tanbul 1970 ve sonrası.

SAXER, J.: Die gewilkürten Orderpapiere, Zürich 1954.

SCHAAFF, P.: "Unterricht eine Wechselklage die Verjährung der Forderung aus dem

Grundgeschäft", NJW 1986, sh. 1029-1031.

SCHAFROTH:  Die  Einreden  des  Wertpapierschuldners  und  ihre  Entwicklung  im schweizerischen Obligationenrecht, Basel 1942.

SCHAPS, G. / ABRAHAM, H. J.: Das Seerecht, Bd. I(§§ 476-653) ve II(§§ 654-905), Berlin / New York 1978.

SCHAUDWET, M.: "Rechtsfragen des Scheckkarte", NJW 1968, sh. 9 vd. SCHEER-ER(Von), H.-P.: "Bankgeschäfte des Minderjährigen", BB 1971, sh. 981-987. SCHET-TLER, W. / BÜELER, H.: Das Wechsel- und Scheckrecht aller

Länder(Loseblätter), Köln 1957.

SCHLATER, H.: -"Die Übertragung von Namenaktien nach dem geltenden Schweizer- ischen Obligationenrecht", AG 15, sh. 43 vd.

-"Die Verpfändung von Namenaktien", AG 15, sh. 185. SCHLECHTRİEM, P.: "Zur Haftung bei Wechselfälschungen", JZ 1967, sh. 479 vd. SCHLEGEL, A.: Das Schweizerische Effekten-Giro AG und ihre Beziehung zum Bank-

kunden in der Verwahrung von Wertpapieren, Bern 1983.

SCHLEGELBERGER, F. / LİESECKE, R.: Seehandelsrecht, 2. Aufl., Berlin 1964.

SCHLEGELBERGER, F. / HEFERMEHL, W.: Handelsgesetzbuch, Bd. IV, §§ 343-

372, 5. Aufl., München 1976; Bd. V, 5. Aufl., Mühchen 1982. SCHLİCKUM, W. R.: Verpflichtungsbestand und Einreden, Bonn / Köln 1932. SCHLUEP, W. R. / BAU-DENBACHER, K.: -"Der Checkvertrag", in Schweizerisches

Privatrecht, § 113, Bd. VII/2, Basel / Stuttgart 1979,sh. 876 vd..

-"Die Checkkartenabrede", in Schweizer-

isches Privatrecht, § 114, Bd. VII/2, Basel / Stuttgart 1979, sh. 883 vd..

-"Das Kreditkartengeschäfts", in Schwei-

zerisches Privatrecht, § 115, Bd. VII/2, Basel / Stuttgart 1979, sh. 890 vd. SCHMARZ, K.: "Zwangsvollstreckung in Blankowechsel", NJW 1964, sh. 141 vd. SCHMİD, N.: "Missbräuche im modernen Zahlungs- und Kreditverkehr", in Bankwirt-

schaftliche Forschungen, Bd. 73, Bern / Stuttgart 1979.

 SCHMİDT,  H.:  Die  Umwandlung  von  Ihhaber-  in  Namenaktien  und  umgekehrt",

Düsseldorf 1956.

SCHMİDTLİN, B.: in Berner Kommentar, Bd. VI/1/1/3, Bern 1986(§§ 1-18 OR).

SCHNEİDER, A. / FİCK, H.: Commentaire du Codre fédérale des Obligations, t. II,

Neuchâtel 1916.

SCHNEP, W.: "Der Bereicherungsanspruch einer Bank bei irrtümlicher Durchführung

eines widerrufenen Auftrages", WM 1985, sh. 1249-1260.

SCHNİTZER,   A.   E.:   Handbuch   des   Internationalen   Handels-   Wechsel-   und

Scheckrechts, Zürich / Leipzig 1938.

SCHÖNENBERGER, W. / JÄGGİ, P.: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetz- buch, Bd. VI/a: Obligationenrecht, Zürich 1973.

SCHÖNLE, H.: Bank- und Börsenrecht, 2. Aufl., München 1971(2. Aufl., München

1976).

SCHROTH, H. -J: "Scheckkartenbetrug und Einlösungs-Garantie", NJW 1983, sh. 716-

721.

SCHUCANY, E.: -Kommentar zum schweizerischen Aktienrecht, Zürich 1960.

-"Die Übertragung der Eigentums an virkulierten Namenaktien", SJZ

41, sh. 177.

SCHULTZ, D.: "Verjährung und Fälligkeit", JZ 1973, sh. 718-722.

SCHULTZE-Von LASAULX, H. A.: Beiträge zur Geschichte des Wertpapierrechts, Marburg 1931.

SCHUMANN, H.: -Handelsrecht, Bd. II, Wiesbaden 1954.

-Die Fälschung nach dem neuen Wechsel- und Scheckrecht, Berlin /

Köln 1956.

SCHÜRMANN, L.: "Aval und Bürgschaft unter den Gesichtspunkt der

Gesetzumgehung", SJZ 45, sh. 202.

SCHÜTZ, C.: Die UNCİTRAL-Konvention über Internationale Gezogene Wechsel und

Internationale Eigenwechsel von 9. Dezember 1988, Berlin / New York 1992.

SCHÜTZ, J.: "Rationalisierung und Recht", JZ 1961, sh. 107.

SCHÜTZ, W.: -"Die Fortbildung des Scheckrechts durch Praxis", NJW 1968, sh. 721 vd.

-"Die Vordatierung und Rückdatierung im Bankverkehr", WM 1967, sh.

710-711.

SCHWANDER, İ.: Einführung in das internationale Privatrecht, 2. Aufl., St. Gallen

1990.

SCHWENZER, I.: in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Art. 1-529 OR) Bd.

I, Obligationenrecht, Basel 1992.

SCHWERİN(Frhr. von), C.: Recht der Wertpapiere, Berlin / Leipzig 1924. SCRUTTON, T. E.: Charterparties und Bills of Ladung, 17. Ed., London 1964. SECRæTAN, R.: "Das Recht der Aktiengesellschaft", 4. Aufl., Zürich 1970, sh. 22 vd.

 SEDATİS, L.: -Über den Ursprung der Wechselstrenge, Berlin 1967.

-Einführung in das Wertpapierrecht, Berlin 1988. SEK-MEN, O.: “Sahte ve/veya Tahrif Edilmiş Çek”, İBD 2010, sh. S. 6.

SELÇUK, S.: -"İktisadî Suçlar ve Kıymetli Evrakta Sahtecilik", Protestolu Senet Soru- nunun Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirler Semineri(22 Nisan 1988), İstan-bul 1988, sh. 7 vd.

-Çek Suçları, Ankara1993.

SELOWSKY : "Zu wessen Gunsten gilt die Wechselbürgschaft als geleistet?", WM

1956, sh. 774 vd.

SENGİR, T.: -"Hatır Bonoları", İBD 1964, C. XXXVII, S. 1/4, sh. 2 vd.

-Aval Hukuku, Ankara 1967.

SERİCK, R.: "Eigentumsvorbehalt und Sicherungsübertragung", Bd. II, 2. Aufl., Hei-delberg 1986(Bd. I, 1. Aufl., Heidelberg 1963).

SEVİĞ, V. R.: Ticarî Sahadaki Kanunlar İhtlâfları, İstanbul 1958.

SEZER, A.: Kıymetli Evrakın Zâyi Olması ve İptal Dâvası, Ankara 2007.

SİEBER, C.: Schweizer Wechsel - US Bill of Exchange und Promissory Note, Zürich

1995.

SİEBERT, H.: Schuldrecht, Leipzig 1931.

SİEBERT, W.: "Kann dem Indossatar, der durch Vollindossament legitimiert ist, vom Wechselschuldner der Einwand entgegengesetz werden, dass der Inkassoautrag erlöschen sei?", ZHR 98(33), sh. 344-376.

SİEG, K.: "Urteilsanmerkung - (BGH-Urteil v.11.5.1959 - ZR 176/58-OLG Köln)", JZ

1959, sh. 576/578.

SİEGEL, H.: Das Versprechen als Verpflichtungsgrund..., Berlin 1873.

SİEGWART, A.: Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V, Teil 5, Zü- rich 1945.

SLATER, J. A.: Mercantil Law, 15. Ed.., London 1965.

SOERGEL, O.: "Rechtsfragen zur Inzahlungsnahme von Kundenwechseln", NJW 1964,

sh. 1943 vd.(Kleine Beiträge).

SOERGEL, H. T. / HADDİNG, W.: Bürgerliches Gesetzbuch, Bd. II - Schuldrecht I,

12. Aufl., Stuttgart / Berlin / Köln 1990.

SOERGEL, H. T. / KEGEL, G.: Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz, Stuttgart

/ Berlin / Köln / Mainz 1970.

SOERGEL, H. T. / HEFERMEHL, W.:  Bürgerliches Gesetbuch, Bd. I, Stuttgart / Berlin / Köln / Mainz 1970.

SPİRO, K.: -Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und

Fatalfristen, Bern 1975(Bd. I, II).

-"Fragen zur Wechselbürgschaft", in: Aequitas und bona fides, Festgabe

für August Simonius, Basel 1955, sh. 368 vd.

 SPRENGEL, H. -E.: "Die Begebung von Schecks mit faksimilierten Ausstellerunter- schriften", MDR 1958, sh. 553.

STAEHLİN, B.: Die Novation, Basel 1948.

STAEHELİN,   D.:   -in   Kommentar   zum   Schweizerischen   Privatrecht,   Bd.   II, Obligationenrecht, Basel / Frankfurt 1994, sh. 2153 vd.; 2295 vd.

-Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge

in der Schweiz(Art. 116 ff IPRG), Basel 1989.

STAHEL, R. K.: Zur Übertragung unter besonderer Berücksichtigung der Wertpapiere,

Zürich 1967.

STANZL, G.: Wechsel-, Scheck- und sonstiges Wertpapierrecht, Graz / Köln 1957.

STARK, E. W.: "Das Sachenrecht" in: Berner Kommentar, Bd. IV, 3. Abt., 1. Telb., 2.

Aufl., Bern 1984.

STAUB / STRANZ, M.: -Kommentar zur Wechselordnung, 12. Aufl., Berlin / Leipzig

929.

 


1934.

 

-Kommentar zum Wechselgesetz, 13. Aufl., Berlin / Leip-zig

 

STAUDER, B.: -"Zur Rechtsnatur des Wechseldiskontkredits", WM 1968, sh. 562-568, sh. 1238-1241(Nochmals : Zur Rechtsnatur des Wechselkredits).

-"Rechtsfragen   des   Kreditkartengeschäfts",  in:   STAUDER,   B.   /

WEİSEN- SEE, G, J.: Das Kreditkartengeschäft, Frankfurt 1970.

STAUDİNGER(Von), J.:  Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Erstes Buch  -

Allgemeiner teil, §§ 90-240, 12 Aufl., Berlin 1980(Dilcher).

STAUDİNGER(Von), J. / KADUK, H.: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2.

Buch, Recht der Schuldverhältnisse, §§. 328-335, Berlin 1983.

STAUFFER, P. / EMCH, U.: Das schweizerische Bankgeschäft, 2. Aufl., Thun 1972. STEİGER(Von), F.: Das Recht der Aktiengesellschaft, 2. Aufl., Zürich 1966. STEİNER, E.: "Die Dividentencoupon", AG 11, sh. 6.

STÖTTER, V.: "Die Wechselforderung und die Einwendungen des Wechselschuldners

aus dem Grundgeschäft", NJW 1971, sh. 359-361. STRANZ, M.: -Wechselrecht, 14. Aufl., Berlin 1952.

-"Blankoindossament als Wechselbürgschaft?", NJW 1954, sh. 1917 vd. STRAUB, T.: Zur Rechtswahl im internationalen Wechselrecht, Frankfurt / Berlin /

Bern / New York / Paris / Wien 1994.

STROHMEİER, F. W.: Die gerichtliche Kraftloserklärung der Wertpapiere, Zürich

1952.

STROBELE, G.: Die Genfer Sceckrechtsabkommen, Wien 1931. STÜDEMANN, K.: Die Globalaktie, Berlin 1960. SUNGURBEY, İ.: Borç İkrarı ve Borç Vaadi, İstanbul 1957.

SUNGURTEKİN, M.: "Çekte Kabul Yasağı ve Çekin Teyidi", 1990, S. 35, sh.25 vd.

 SUSUZ, K.: Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımı, İstanbul 2008.

ŞEHİRALİ, F. H.: “Yargıtay Kararları Karşısında Çek”, AÜSBFD 1997, C. 52, S. 1-

14, sh. 661 vd.

ŞEN, E.: -Yeni Çek Kanununda Karşılıksız Çek Suçu ve Ceza   Sorumluluğu, Ankara

2010.

-“Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunda Şikâyet Hakkı”, YKD 1992, S. 4, sh.

25 vd.

ŞİMŞEK, E.:  -Hukukta ve Cezada Ticarî Senetler, Ankara 1969(2. Bası,

Ankara 1982).

-"Ticaret Hukuku Açısından Alınması Gereken Tedbirler-Gereksiz Protes-to Sorunu ve Ödeme Sandıkları", Protestolu Senet Sorununun Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirler Semineri(22 Nisan 1988), İstanbul 1988, sh. 29 vd.

TANDOĞAN, H.: -Vekâletsiz İş Görme, İstanbul 1957.

-Özel Borç İlişkileri, 2. Bası, Ankara 1974.

-Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961.

-Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, Ankara 1963.

-"Türk Hukukunda Bankacının Hukukî Sorumluluğu", Mukayeseli

Banka Hukuku İhtisas Dönemi, C. III, Bankacılıkta Sorumluluk, Ankara 1974.

-"Sonraki  Tarihli  Çekler  ve   Uygulamada  Ortaya  Çıkardıkları

Sorunlar", Batider, C. XI, S. 2, sh. 63 vd.

-Sonraki Tarihli Çekler ve Ticaret Kanunu İle 3167 Sayılı Kanun

Açısından Ortaya Çıkardıkları Sorunlar, Ankara 1985. TAYLAN, E.: “Banka Çeki İle Ödeme”, YKD 1978, S. 1-2, sh. 169 vd. TEKİL, F.: -Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul 1970.

-Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 1980(2.Bası, İstanbul 1994).

TEKİL, M.: Çekte Muhatap Bankanın Hukukî Sorumluluğu, İstanbul 1997. TEKİNALP, G.: Milletlerarası Özel Hukuk, 12. Bası, İstanbul 2016. TEKİNALP, Ü.: -Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, İstanbul 1982.

-"Katılma İntifa Senetleri", Batider, C. VI, S. 2, sh. 297-312.

-"Evraksız Kıymetli Evrak", Batider, C. XIV, S. 3, sh. 8.

-"Geriye  Ciro  ve  Teminat  Senedi  Sorunları",  Ticaret  Hukuku  ve

Yargıtay Kararları Sempozyumu", C. XI, Ankara 1994, sh. 185 vd. TEKİNAY, S. S.: -Borçlar Hukuku, 3. Bası, İstanbul 1974.

-"Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devri", 1'inci TBHH, Ankara 1960.

TEKİNAY, S. S./ AKMAN, S. / BURCUOĞLU, H. / ALTOP, A.: Tekinay Borçlar Hu- ku-ku, 7. Bası, İstanbul 1993.

TENNİCAN, M. L.: Convertible Debentures and Related Securities, Boston 1975.

TEOMAN, Ö.: -"Anonim Ortaklıkta İntifa Senetleri", İstanbul 1978.

 -"Karşılığı Olmayan Bir Çeke Sahte Bloke Kaydı Konulması" -Yaşayan

Ticaret Hukuku, C. I(Hukukî Mütalâalar), Kitap 1(1989-1991), İstanbul 1992.

-Yaşayan Ticaret Hukuku, C. I, Kitap 2(1986-1988), İstanbul 1993.

-Yaşayan Ticaret Hukuku, C.I, Kitap 4(1982-1983), İstanbul 1995.

-Yaşayan Ticaret Hukuku, C. I, Kitap 5(1992-1993) İstanbul 1995.

-Yaşayan Ticaret Hukuku, C. I, Kitap 6(1994), İstanbul 1995.

-Çek Yasası ve Getirdiği Yenilikler, İstanbul 1987.

-“Çek   Hukukunda   5838   Sayılı   Yasa   İle   Yapılan   Değişiklikler”, BATİDER, C. XXV, s. 2.

TESCHMACHER, E.: "Ein Beitrag zur rechtlichen Betrachtung des

Abrechnungsverkehrs   bei   den   Abrechnungsstellen   der   Reichbank",   ZHR

67(1910), sh. 401-473.

TEZCAN, D.: "Çek Suçları Bakımından Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamil-lerinin Korunması Hakkında Kanun İle İlgili Bazı Değerlendirmeler", Manisa Barosu Dergisi, 1990, S. 32, sh. 10 vd.

THALLER / PERCEROU, J.: Traité Elémentaire de Droit Commercial, 8. Ed., Paris

1931.

THİELE, W.: in Münchner Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, §§ 164-185, Bd.

I(AllgT), 2. Aufl., München 1984.

THOMSEN, D.: Die Einwendungslehre im englischen und deutschen Wechselrecht, Heidelberg 1977.

THÖL, H.: -Das Handelsrecht, Bd. II, Das Wechselrecht, 4. Aufl., Leipzig 1878.

-Protokolle der Leipziger Wechsel-Konferenz, Göttingen 1866.

TİEDTKE, K.: -"Gesamtvertretung und Insichgeschäft im Wechselrecht", WM 1978, sh. 1222 vd.

-"Gutgläubiger  Erwerb"  im  bürgerlichen  Recht,  im  Handels-  und

Wertpapierrecht sowie in der Zwangsvollstreckkung", Berlin / New York 1985.

TİETMEYER, H.: "Europäische Währungeinheit- Chancen für die ECU?", WM 1990, sh. 1058.

TOMASCZEWSKİ, G.: Das Vollindossament zu Inkassozwecken, Dresden 1934.

TOPÇUOĞLU, M.: “Yeni Çek Kanunu Çerçevesinde Çeklerde Gerçek Kişilerin Temsili ve Temsilin Sonuçları”, BATİDER, Aralık 2010, sh. 136-154.

TÖRÜNER, E.: “Ticaret Yasamız Açısından Çekte Sahtekârlık ve Tahrifat”, ABD 1980,

S. 2, sh. 204 vd.

TRÜMPY, H.: Der Gläubigerwechsel bei den Grundpfandtiteln des schweizerischen

Zivilgesetzbuch, Bern 1915.

TUHR(Von), A.: Der Allgemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, Bd. II,

München / Leipzig 1914.

 THUR(Von),   A.   /   SİEGWART,   A.: Allgemeiner   Teil   des   schweizerischen

Obligationenrecht, Zürich 1942.

TUHR(Von), A. / PETER, H./ ESCHER, A.: Allgemeiner Teil des schweizerischen Ob- ligationenrechts, Bd. I, 3. Aufl., Zürich 1974/79.TÜMERKAN, S.:  -“Ceza  Hukuku  Uygulamasının Büyük Sorunu: Karşılıksız Çek”, Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, İstanbul 1999, sh. 769 vd.

-Dolandırıcılık  Suçu(Karşılıksız  Çek  Keşidesi  Fiilleri),  İstanbul

1987.

TUNÇOMAĞ, K.: "Ticarî Senetlerde Şekil", İBD 1955, sh. 463 vd.

TUOR, P.: Das schweizerische Zivilgesetzbuch, Zürich 1965.

TUOR, P. / SCHNYDER, B.: Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 10. Aufl., Zürich

1989.

TÜRK, H. S.: -"Karşılıksız Çeki Ödeyen Banka, Keşideciden Ceza İsteyebilir mi?",

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, C. VIII, sh. 71 vd.

-“Kambiyo Senetlerinde Temerrüt Faizi”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay

Kararları Sempozyumu XI, Ankara 1994, sh. 207 vd. TÜ-ZEL, H. N.: Kambiyo Senetlerinde Tahsil Cirosu, Bursa 2005. TÜZÜN, N.: Kara ve Hava Taşıma Hukuku, Ankara 1960. ULMER, E.: -Das Recht der Wertpapiere, Berlin / Stuttgart 1938.

-"Der Einwendungsausschluss im Einheitlichen Wechselgesetz", in Fest- schrift für Ludwig Raiser(Funktionswandel der Privatrechtinstitutionen), Tübing-en 1974.

-"Akkreditiv und Anweisung", AcP 126(1926), sh. 129-173.

ULUÇ, M. R.: “İtalyan Hukukunda Çekin Cezaî Himayesi”, BATİDER 1965, C.III, S.1,

sh. 36 vd.

ULMER,  E.  /  HEİNRİCH,  I.:  "Das  Wechsel-Scheck-Verfahren",  DB  1972,  sh.

1101/1104.

ULUKUT, S. N.: "Senetlerdeki Pul Noksanının Tatbikatta Doğurduğu Güçlükler", İBD

1963, S. 9/10, sh. 178 vd.

ULUSOY, Y.: “Beyaza İmza”, AÜEHFD 2004, C. VIII, S. 3-4, sh. 471.

UYAR, T.: -İcra Hukukunda Kambiyo Senetleri, Manisa 1989(2. Bası, Ankara 1997).

-Gerekçeli-Notlu-İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu, C.IV, İzmir 1997.

-Gerekçeli-İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, C. II, İzmir 1975.

-"Yabancı Para Alacaklarının Tahsilinde Ortaya çıkan Sorunlar", İzmir

Barosu Dergisi 1993(Temmuz/Eylül), sh. 572 vd.

UYGUN, K.: “Çek Kanunu ve Karşılıksız Çek”, Mevzuat Dergisi, Aralık 1990.

ÜLGEN, H.: "Nama Yazılı Hisse Senetleri Ciro Yerine Temlik İle Devredilebilir mi?",

İktMal, C. XXVII, sh. 18.

 ÜLGEN,  H.  /  HELVACI, M.  /  KENDİGELEN, A.  /  KAYA,  A.:  Kıymetli  Evrak

Hukuku, İstanbul 2016.

ÜLGEN, H. / HELVACI, M. / KAYA, A. /ERTAN, N. N. F..:  Kıymetli  Evrak

Hukuku, 12. Bası, İstanbul 2019.

ÜLGÜR, H.: Bankacılara Çek Hukuku, İstanbul 1998. ÜNAL, O. K.: Menkul Kıymetler, Ankara 1988.

ÜSTÜNDAĞ, S.: İcra Hukukunun Esasları, (6. Bası, İstanbul 1995).

VASSEUR / MARİN : Le cheque, Paris 1969.

VEHRİNG, K.: Zur Lehre vom Sichtwechsel, Giessen 1937.

VİELİ, P.: Das Rechtsverhältnis bei der Grundpfandverschreibung im schweizerischem

Zivilgesetzbuch, Bern1916.

VOEGELİ, P.: Der gutgläubige Erwerb von Wertpapieren, Zürich 1951.

VOEGELİ, H.  R.:  Die  Lagerscheine, besonders ihre Verpfändung, im  englischen-,

französichen Recht, Basel 1952.

VOLKEN, P.: "Das UNO-Übereinkommen vom 9. Dezember 1988 über internationale

Wechsel", SZW 1990, sh. 100 vd.

VUİTTON, J.: Reglementation des Effets de Commerce, Paris 1978.

WÄCHTER, O.: Das Wechselrecht des Deutschen Reichs, Stuttgart 1883.

WAND, H.:  Erlöschen des  Schuldverhältnisses durch Wechselbegebung, Würzburg

1929.

WANNER, E.: "Wertrechte verdrängen Wertpapiere", Die Bank 1985, Bd. 6, sh. 306. WEBER, R.: -"Probleme bei der bargeldlosen Erfüllung von Geldschulden", SJZ 1982,

sh. 137 vd.

-Die Legitimationspapiere im schweizerischen Recht, Zürich 1956. WE-BER, R. H.: Das Obligationenrecht in Berner Kommentar, Bd. VI/1/4/1, Bern 1982. WEİMAR, W.: -"Die Haftung beim Blankowechsel", WM 1962, sh. 1278.

-"Rechtsfragen zum Blankowechsels", MDR 1965, sh. 20 vd.

-"Die Haftung des Vertreters und Vertreters ohne Vertretungsmacht

und des Fälschers im Wechselrecht", WM 1966, sh. 1078 vd.

-"Wechselhingabe bei  unklagbarem  Grundgeschäft", WM  1967,  sh.

 

354.

 


-"Arglistige   Täu-schung und widerrechtliche   Drohung bei   der

 

Wechselbegebung", WM 1967, sh. 1094 vd.

-"Das Pfandindossament beim Wechsel", WM 1967, sh. 974 vd.

-"Die Umdeutung wechsel- und scheckrechtlicher Erklärungen", WM

1967, sh. 862.

-ABC des Wertpapierrechts, Düsseldorf 1974.

WEİNBERGER, S.: Der Schutz des guten Glaubens im Grundpfandrecht, Zürich 1950. VELİDEDEOĞLU, H. V.: Türk Medenî Hukuku, C. I, cü. 1 -Umumî Esaslar, 5. Bası.,

İstanbul 1958.

 WENTZEL,  K.:  -Das  Scheckkartenverfahren der  deutschen  Kreditinstitute,  Köln  / Bonn / München 1974.

-"Missbräuchliche Verwendung der Scheckkarte durch den Aussteller

zur Kreditsicherung - BGHZ 64, 79", JuS 1975, sh. 630. WERNEYER, O.: Der Protest, 4. Aufl., Köln / Berlin 1957. WERTHER, Der Checkvertrag, Halle 1909.

WESSİNG, K.: Der Wechselbereicherungsanspruch, Aachen 1995. WESTERMANN, H.: Sachenrecht, 5. Aufl., Karlsruhe 1966.

WESTERMANN, H. P. / GURSKY, K. -H.: Sachenrecht, Bd. I, 6. Aufl., Heidelberg

1990.

WİDMER,   E.   A.:   in   Kommentar   zum   Schweizerischen   Privatrecht,   Bd.   II,

Obligationen- recht, Basel / Frankfurt 1994, sh. 2194 vd.

WİEDEMANN, H.: Wertpapierrecht, 6. Aufl., München 1994.

WİELAND, A.: Das Aktienbuch und der Rechtsübergang an Namenaktien nach den revidierten Obligationenrecht, Basel 1945.

WİELAND, C.: -Das Sachenrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. IV, Zürich

1909.

-Der Wechsel und seine zivilrechtliche Grundlagen, Basel 1901.

WİELAND, K.: -Handelsrecht, Bd. II, München / Leipzig 1931.

-Das  Internationale Wechselrechtübereinkommen vom  23  juli  1912

und seine Geltungsbereich", ZHR 74, sh. 44 vd.

WİELE, G.: "Das Dokumentenakkreditiv und der anglo-amerikanische Documentary

Lettre of Credit, 2. Aufl., Hamburg 1957.

WİERS, H.:  Wechselannahme und  Theorien im  neuen Wechselgesetz, Mannheim / Berlin / Leipzig 1935.

WİESENDANGER, A.: Über das Aval, Zürich 1917.

WİLHELM, J.: "Die Zurechnung der Leistung bei Widerruf einer Anweisung, insbe-sondere eines Schecks", AcP 175(75), sh. 304-350.

WİLLWATER, J. K.: Postscheck und Scheckgesetz, Köln 1978.

WİRTH, W. / PHLİPPS, G. / RİNKE, Ch.: "Wechselprotest und Rückgriff mangels Zah- lung und ihre Kollisionsrechtliche Behandlung im Deutschen Recht", Festschrift für İmre Zajtay, Tübingen 1982, sh. 527 vd.

WİTTZACK, A.: Der Verrechnungsscheck, Berlin 1933.

WOESTE,   K.:   "Einreichung   unterschlagener   Schecks   durch   einen   ungetreuen

Angestellten zur Gutschrift auf seinem Bankkonto", NJW 1960, sh. 131 vd. WOLFES, H.: Der Begriff des Eigentums am Wechsel, Hannover 1909.

WURM, M.: "Blanketterklärung und Rechtsscheinhaftung", JA 1986, sh. 577-584. WOLF, M.: "Über den Verkehrsschutz im neuen Wechselrecht", in Festgabe für Carl

Wieland, Basel 1934, sh. 438 vd.

 WOLF, M. / RAİSER, L.: Sachenrecht, 10. Aufl., Tübingen 1957.

WÜRDİNGER, H.: -"Acceptkredit und Gefälligkeitsaccept" in Festgabe für Müller- Erzbach, München 1954, sh. 117 vd.

-"Zur  Frage,  wann  eine  Schuld  durch  Hingabe  eines  Schecks getilgt ist", MDR 1947, sh. 92 vd.

WÜRSCH, J.: Die Kreditkarte nach schweizerischen Privatrecht unter

Berücksichtigung von Checkkarte und Bankomatkarte, Fribourg 1974. WÜSTENDÖRFER, H.: Neuzeitliches Seehandelsrecht, 2. Aufl., Tübingen 1950. YAZMAN, Y. K.: -"Çekler", Sig.Dün., 1974, C. XV, S. 177, sh. 22 vd.

-"Ticaret Hayatımızı Kurtaran Emre Muharrer Senetler", Sig.Dün.,

1974, C. XV, S. 178, sh. 18 vd.

YENİDÜNYA, A. C.: Açıklamalı-Gerekçeli-Karşılaştırmalı Yeni Çek Kanunu, İstanbul

2003.

YERLİKAYA, G. K.: “Verginin Tahsilinde Çizgili Çek Kullanımı”, Ünal Tekinalp’e

Armağan, İstanbul 2003, C.I, sh. 823 vd.

YILDIZ, Ş.: -“Poliçede Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı”, Prof. Dr. Ömer Teoman’

55’inci Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2002, sh. 821 vd.

-“İbraz Süresi  Geçiren  Çek  Hâmillerinin Hukukî  Durumu  ve  Yargıtay

Kararları”, XIX’uncu Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu 10

Mayıs 2003, Ankara, sh.153 vd.

YILMAZ, D.: “Çekin Hukukî ve Cezaî Yönden İncelenmesi”, AD 1989, S.6, sh. 75 vd. YILMAZ, L.: “Cirosu Yasaklanmış Çek”, MÜHF 10’ncu Yıl Armağanı, İstanbul 1993,

sh. 131 vd.

YİĞİT, İ.: “Hâmile Yazılı Senetlerde Senedin Rıza Hilâfına Tedavüle Çıkarıldığı Defi”, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003, sh. 523 vd.

YONGALIK, A.: “Seyahat Çekleri”, BATİDER, Aralık 1990, S. 4.

YUNG, W.: "Le contenu des contrats formels", Sem.jud. 87, 1965, sh. 623.

YUNUSOĞLU, T.: "Âdî Senetler ile Kambiyo Senetleri Hakkında Yeni İcra ve İflâs

Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler", İBD 1965, C. XXXIX, S. 4/6, sh. 129 vd. YÜCEL, M. T.: “Çek Suçları Aritmetiği”, Çekler Hakkındaki 3167 Sayılı Kanunla İlgili

Adalet Bakanlığı taaslağı ve Karşı Görüşler Sempozyumu, Ankara 2002, sh. 141

vd.

YÜKSEL, A. S.: "Karşılıksız Çek", Batider, C. II, S. 1, sh. 48 vd.

ZAHN, J. C. D.: Zahlung und Zahlungssicherungs im Aussenhandel, 5. Aufl., Berlin

1976.

ZAHRNT, H. C.: -Die Sicherheit der Scheckeinlösung, Berlin 1971.

-"Die  Scheckkarte  unter  strafrechtlichen  Gesichtspunkten",  NJW

1972, sh. 277 vd.

 ZAPPİA, R.: Die Namenpapiere im schweizerischen und italenischen Recht, Zürich

1958.

ZARAKOLU, A.: Para ve Kredi Muamelelerinde Poliçe, İstanbul 1954.

ZEİSS, W.: "Genehmigung gefälschter Wechselunterschriften?", JZ 1963, sh. 742 vd.

ZEYNELOĞLU, A.: "Çekin Muhatap Bankaya İbrazı Zorunludur", YD 1976, C.II, S.

2, sh. 141 vd.

ZİMMERL, N.: Die gerichtliche Kraftloserklärung von Wertpapieren..., Bern 1919.

ZİMMERMANN, H.: -Kommentar des schweizerischen Scheckrechts, Zürich 1964.

-"Besprechungen", SJZ 1938/39, sh. 55.

-"Avalrechtsfragen", SJZ 41, sh. 245 vd.

ZİMMERMANN, S.: Die Sammelverwahrung von Edelmetallen, Bern 1981.

ZOBL, D.: "Zum Checkwiderruf nach schweizerischem Recht", ZSR 102/I, 1983, sh.

329-351.

ZOBL, D. / LAMBERT, C.: "Zur Entmaterialisierung der Wertpapiere", SZW 1991, sh. 117 vd.

ZOLLER, V.: Der gekreuzte und der Verrechnungsscheck, Aarau 1928.

ZÖLLER, W.: "Die Zurücdrängung des Verkörperungselementes bei den

Wertpapieren" in Festschrift für Ludwig Raiser, Tübingen 1974.

ZÖLLNER, W.: -"Zum rechtlichen Problematik der Scheckkarte", DB 1968, sh. 559 vd.

-"Die  Wirkung  von  Einreden  aus  dem  Grundverhältnis gegenüber

Wechsel und Scheck in der Hand des ersten Nehmers", ZHR 148(1984), sh. 313.

-Wertpapierrecht, 14. Aufl., München 1987.

ZUELLİG,  Th.:  Der  CT(Combined  Transport)-Vertrag  im  schweizerischen  Recht,

Zürich 1983.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar