Hukuki ve Cezai Yönleriyle

Kıymetli Evrak Hukuku

Bono – Poliçe – Çek
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Mahmut ÇOŞKUN
ISBN: 9789750266041
Stok Durumu: Stokta var
292,50 TL 325,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mahmut ÇOŞKUN
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1488

TS069
Hukuki ve Cezai Yönleriyle
Kıymetli Evrak Hukuku
Bono - Poliçe - Çek
Mahmut COŞKUN


Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, kıymetli evrak ve senet kavramı, kıymetli evrakın genel esasları, kıymetli evrakın sınıflandırılması, kıymetli evrakın türünün değiştirilmesi, kambiyo senetlerine (poliçe-bono-çek) hakim olan temel ilkeler, poliçe bono ve çekin zorunlu unsurları, kambiyo senetlerinde ciro, aval, zamanaşımıyla ilgili ayrıntılı açıklama ve içtihatları,

6273 sayılı Kanunla, Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişikliklerin hukuki ve cezai yönden incelemesini,

Uygulamaya yönelik kambiyo senetlerine özgü takip usullerini, genel mahkemelerde kıymetli evrakla ilgili görülen; kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, kıymetli evrakta istirdat davası, kambiyo senetlerine istinaden açılan menfi tespit, istirdat ve sebepsiz zenginleşme davalarına ilişkin doyurucu açıklamalar ve konularla ilgili güncel içtihatları,

5941 sayılı Çek Kanunu'nda düzenlenen her bir çek suçu ve kabahatinin tüm unsurlarını ve yargılama usullerine ilişkin ayrıntılı izahatları,

Bulacaksınız.

Konu Başlıkları
Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları ve Çeşitleri
Kambiyo Senetlerinin Ortak Özellikleri
Bono–Poliçe–Çek
Kambiyo Senetlerinde Takip Usulü
Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali
Bono ve Çek Nedeniyle Açılan Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
Bono ve Çek Nedeniyle Açılan Sebepsiz Zenginleşme Davaları
Bono ve Çeke İstinaden İhtiyati Haciz
Çek Kanunu'nda Düzenlenen Suç ve Kabahatler
Altıncı Baskıya Önsöz  5
§.1
KIYMETLİ EVRAK VE SENET KAVRAMI
I. SENET KAVRAMI  29
II. KIYMETLİ EVRAKA BENZEYEN SENETLER  29
III. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI  30
IV. TÜRK MEVZUATINDA KIYMETLİ EVRAK İLE İLGİLİ KANUNLAR  30
§.2
KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
I. KIYMETLİ EVRAK BİR SENETTİR  33
II. KIYMETLİ EVRAKTAKİ HAKKIN PARA İLE ÖLÇÜLEBİLİR OLMASI  33
III. KIYMETLİ EVRAKIN İÇERDİĞİ HAKKIN TEDAVÜL ÖZELLİĞİ  34
IV. KIYMETLİ EVRAKIN SOYUTLUK (MÜCERRETLİK) ÖZELLİĞİ  34
İÇTİHATLAR  35
V. KIYMETLİ EVRAKIN ŞEKİL ŞARTLARI  37
İÇTİHATLAR  38
VI. KIYMETLİ EVRAKIN SINIRLI SAYIDA OLMASI  38
§.3
KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI
I. SENETTEKİ HAKKIN ÇEŞİDİNE GÖRE  39
A. Alacak Senetleri  39
B. Eşya Hukuku Senetleri (Emtia Senetleri)  39
1. Genel Olarak  39
2. Emtia Senetleri  42
a. Makbuz Senedi  42
b. Varant  42
aa. Makbuz Senedi ve Varantın Cirosu  43
bb. Makbuz Senedi ve Varant Aracılığı İle Yapılacak Tasarruflar  43
cc. Zamanaşımı  44
dd. Senetlerin Kaybedilmesi  44
c. Taşıma Senedi  45
d. Konşimento (TTK. m.1228)  46
İÇTİHATLAR  48
C. Hisse Senetleri  49
İÇTİHATLAR  52
II. HAKKIN SENETTEN ÖNCE VAR OLUP OLMAMASINA GÖRE  53
A. Kurucu Senetler  53
B. Açıklayıcı Senetler  53
III. DÜZENLENMELERİNE SEBEP OLAN HUKUKİ İŞLEM İLE İLGİLERİNE GÖRE  53
A. Soyut Kıymetli Evrak  53
B. İlli Kıymetli Evrak  53
IV. HAK SAHİBİNİN TESPİTİNE GÖRE  54
A. Nama Yazılı Kıymetli Evrak  54
1. Tanım  54
2. Nama Düzenlenebilecek Senetler  54
İÇTİHATLAR  55
3. Nama Yazılı Senetlerin Devri  55
a. Nama Yazılı Senetlerin Temliki  55
b. Nama Yazılı Senetlerin Cirosu  56
İÇTİHATLAR  56
4. Alacaklı Sıfatının İspatı  58
5. Eksik Nama Yazılı Senetler  58
B. Emre Yazılı Kıymetli Evrak  59
1. Tanımı ve Unsurları  59
a. İradi Emre Yazılı Senetler  59
b. Kanunen Emre Yazılı Senetler  59
2. Emre Düzenlenebilecek Senetler  60
3. Emre Yazılı Senetlerin Devri  60
C. Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak (TTK.m.658–669)  60
1. Tanımı ve Unsurları  61
2. Borçlunun Durumu  61
3. Hamiline Yazılı Senetlerin Devri  62
İÇTİHATLAR  62
V. KAMBİYO SENETLERİNE BENZEYEN SENETLER  63
A. Emre Yazılı Havale (TTK.m.826 v.d)  63
B. Emre Yazılı Ödeme Vadi  64
§.4
KIYMETLİ EVRAKIN TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ (TAHVİL)
I. TANIMI VE NİTELİĞİ  67
II. TAHVİLİN TÜRLERİ  67
A. İradi Tahvil  67
B. Kanuni Tahvil  68
§.5
KAMBİYO SENETLERİ (TİCARİ SENETLER)
I. TANIM  69
II. KAMBİYO SENETLERİNİN (Poliçe, Bono, Çek) ORTAK ÖZELLİKLERİ  69
A. Kambiyo Senetleri Bir Miktar Paranın Ödenmesi Borcunu İçerir  69
İÇTİHATLAR  69
B. Kambiyo Senetleri İbraz Senetleridir  71
C. Kambiyo Senetlerinin Tedavül Kabiliyeti  71
D. Kambiyo Senetlerinde Mücerretlik (Soyutluk) İlkesi  71
E. Kambiyo Senetleri Sıkı Şekil Şartlarına Tabidir  71
F. Kambiyo Senetleri Kanunen Emre Yazılı Senetlerdir  72
G. Kambiyo Senetlerinde İmzaların Bağımsızlığı İlkesi Geçerlidir  72
İÇTİHATLAR  73
H. Kambiyo Senetleri Kamu Güvenine Mazhar Senetlerdir  75
I. Kambiyo Senetleri Uluslararası Nitelikte Senetlerdir  75
İ. Kambiyo Senetlerinin Takibi Özel Hükümlere Tabidir  77
III. KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET  77
İÇTİHATLAR  80
IV. KAMBİYO SENETLERİNDE İMZA  94
İÇTİHATLAR  95
V. İMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI  103
İÇTİHATLAR  105
VI. KAMBİYO SENEDİNİN TEMSİLEN DÜZENLENMESİ  106
İÇTİHATLAR  109
VII. SENET METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER (TAHRİFAT) (TTK.m.748)  120
İÇTİHATLAR  123
VIII. KAMBİYO SENETLERİNDE DEFİ’LER  141
A. Genel Olarak  141
B. Senet Metninden Anlaşılan ve Anlaşılamayan Defiler  142
İÇTİHATLAR  143
C. Etkilerine Göre (İleri Sürülebilecekleri Kişilere Göre) Defiler  147
1. Mutlak Defiler  147
İÇTİHATLAR  148
2. Nispi Defiler  156
a. Kanunun Nispi Defi Kabul Ettiği Örnekler  156
2. İçtihatlar ve Doktrinin Nispi Defi Kabul Ettiği Örnekler  156
3. Hamilin Bile Bile Borçlu Aleyhine Hareket Etmesi (TTK. m.825/2, 659/2, 687/1)  157
İÇTİHATLAR  160
D. Tüketici Kanunundan Kaynaklanan Defi  180
İÇTİHATLAR  180
E. Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunundan Kaynaklanan Defiler  185
İÇTİHATLAR  187
IX. KAMBİYO SENETLERİNDE KANUNLAR İHTİLAFI  195
A. Poliçede Kanunlar İhtilafı  195
B. Bonoda Kanunlar İhtilafı  198
C. Çekte Kanunlar İhtilafı  198
1. Çekte Ehliyete İlişkin Kanunlar İhtilafı İki Başlık Altında İncelenebilir  198
2. Şekil ve Süreler ile İlgili Kanunlar İhtilafı  199
3. Düzenleme Yeri Hukukuna Tabi Kılınan Hususlar  199
4. Çekte, Çekin Ödeneceği Ülke Hukukuna Göre Belirlenen Konular  199
5. Yerleşim Yeri Hukukuna Tabi Olan Konular  200
İÇTİHATLAR  201
§.6
KAMBİYO SENETLERİNİN ÇEŞİTLERİ
I. POLİÇE  207
A. Genel Olarak  207
B. Poliçenin Unsurları (TTK.m.671)  208
1. Zorunlu Unsurlar  208
a. Poliçe Kelimesi (TTK.m.671)  208
b. Belirli Meblağın Kayıtsız Şartsız Havalesi  209
İÇTİHATLAR  210
c. Muhatabın Adı Soyadı  210
İÇTİHATLAR  211
d. Lehtarın Adı Soyadı  212
e. Düzenleyenin İmzası  212
f. Düzenlenme Tarihi  213
2. Alternatif Unsurlar  214
a. Düzenlenme Yeri  214
İÇTİHATLAR  215
b. Ödeme Yeri (6102 s. TTK.m.671/e)  216
İÇTİHATLAR  217
3. Poliçenin İsteğe Bağlı Unsurları  219
a. Vade  219
aa. Poliçe, Dört Ayrı Şekilde Vadeli Olarak Düzenlenebilir (TTK. m.703)  219
bb. Sürelerin Hesabı  220
İÇTİHATLAR  221
b. Bedel Kaydı  223
c. Yetki Kaydı  223
İÇTİHATLAR  225
d. Faiz Şartı  225
e. Muacceliyet Kaydı  225
f. Sorumsuzluk Kaydı  226
g. Menfi Emre Kaydı  226
ğ. Araya Girme Kaydı  226
h. Protestodan Muafiyet Kaydı  226
ı. Kabule Arz Şartı ve Yasağı Kaydı  226
i. Nüsha Düzenlemeye İlişkin Kayıt  227
j. Saklama Kaydı  227
k. Tahkim Kaydı  227
l. İhbar Kaydı  227
m. Provizyon Kaydı  227
n. İhbardan Vazgeçme Kaydı  228
C. Poliçede Unsurların Eksikliğinin Neticesi  228
1. Zorunlu Unsurların Eksikliği  228
2. İsteğe Bağlı Unsurlar  228
3. Kanunun Belli Koşullarda Varlığını Kabul Ettiği Unsurlar  229
4. Adi Senede Dönüşme  229
D. Açık Poliçe (Bono ve Çek)  229
İÇTİHATLAR  231
E. Poliçede Kabul  237
1. Tanım  237
2. Kabule Arz: Kabul İçin İbrazın İhtiyari Olması  238
3. Kabul İçin İbraz Süresi  239
İÇTİHATLAR  240
4. Kabule Arz Yeri  242
5. Kabul Beyanı  242
İÇTİHATLAR  244
6. Kabulün Şartları  246
7. Düzenleyenin “Kabul Edilmemeden” Sorumlu Olmayacağı Kaydı  247
8. Poliçenin Kabul Edilmemesinin Sonuçları  247
a. Borcun Ödenmemesi  247
b. Poliçenin Kabul Edilmemesi  247
c. Poliçenin Ödeneceğinin Şüpheli Olması  248
9. Müracaat Hakkının Kullanılması  248
İÇTİHATLAR  249
II. KAMBİYO SENETLERİNDE CİRO  251
A. Genel Olarak  251
İÇTİHATLAR  251
B. Cironun Şekli  256
1. Genel Olarak  256
2. Ciroya Konulabilen – Konulamayan Kayıtlar  257
3. Çizilmiş Ciro  257
C. Cironun Yapılabileceği Süre  260
İÇTİHATLAR  261
D. Ciroda Kişiler  263
İÇTİHATLAR  264
E. Cironun Türleri  265
1. Ciro Edilen Kişinin Belirtilip Belirtilmemesine Göre Ciro  265
2. Cironun, Konusu ve İşlevine Göre Türleri  266
a. Temlik Cirosu  266
b. Temlik Cirosunun Fonksiyonları  267
aa. Temlik Fonksiyonu  267
bb. Teşhis Fonksiyonu  269
cc. Garanti Fonksiyonu  271
İÇTİHATLAR  272
c. Tahsil Cirosu  276
aa. Genel Olarak  276
bb. Örtülü (İnançlı) Tahsil Cirosu  277
cc. Tahsil Cirosunun Hükümleri  277
İÇTİHATLAR  278
d. Rehin Cirosu (TTK.m.689)  280
aa. Genel Olarak  280
bb. Rehin Cirosunun Hükümleri  280
İÇTİHATLAR  281
F. Kopuk Ciro Zincirinin Sonuçları  285
İÇTİHATLAR  286
G. Cironun Yasaklanması  288
III. KAMBİYO SENETLERİNDE AVAL  290
A. Genel Olarak  290
B. Aval–Kefalet  293
İÇTİHATLAR  294
C. Avalin Geçerlilik Koşulları  300
1. Genel Olarak  300
2. Avalde Eşin Rızası  301
İÇTİHATLAR  303
D. Aval Verenin Borçları  309
İÇTİHATLAR  310
E. Aval Verenin Hakları  315
İÇTİHATLAR  316
F. Avalin Sona Ermesi  317
İÇTİHATLAR  317
IV. KAMBİYO SENTLERİNDE İHBAR  319
A. İhbar Süresi  319
B. İhbarın Şekli  319
C. İhbar Mecburiyeti Olanlar ve Muhatapları  320
D. İhbar Mecburiyetinin İhlâli  321
E. İhbar Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesinin Bazı Sonuçları  321
İÇTİHATLAR  322
V. RETRET (TTK.m.729)  324
A. Tanım  324
B. Retretin İçeriği  324
VI. POLİÇEDE ARAYA GİRME (TTK.m.734–745)  324
A. Tanım  324
B. Genel Olarak  325
C. Araya Girme Suretiyle Kabul  326
1. Araya Girme Suretiyle Kabulün Şartları  326
2. Araya Girme Suretiyle Kabulde Hamilin Durumu  327
3. Araya Girme Suretiyle Kabulün Müracaat Borçluları ve Kabul Eden Yönünden Sonuçları  327
D. Araya Girme Suretiyle Ödeme (m. 738–747)  327
İÇTİHATLAR  330
VII. POLİÇEDE NÜSHA VE SURETLER (m.743–747)  332
A. Nüsha  332
B. Suretler  333
VIII. POLİÇEDE ÖDEME (TTK.m.703–712)  334
A. Ödeme  334
İÇTİHATLAR  335
B. Vade  337
İÇTİHATLAR  339
C. Ödeme İçin İbraz  342
D. Ödemenin Yapılması ve Sonuçları  343
E. Kabul Etmeme ve Ödememe Halinde Yapılacak İşlem  345
1. Poliçeden Sorumlu Olanlar (TTK m. 636)  345
2. Ödeyen Müracaat Borçlusunun Hukuki Durumu  347
3. Müracaat Hakkının Kapsamı  348
a. Hamilin Müracaat Hakkının Kapsamı  349
b. Ödeyen Kişinin Müracaat Hakkının Kapsamı  350
F. Müracaat Hakkının Düşmesi  350
1. Kabule Arzın veya Ödeme İçin İbrazın Zamanında Yapılmaması  350
2. Kabul Etmeme ve Ödememe Protestosunun Zamanında Düzenlenmemesi  351
3. Protestodan Muafiyet (TTK.m.634)  352
İÇTİHATLAR  353
§.7
KAMBİYO SENETLERİNDE ZAMANAŞIMI
I. GENEL OLARAK  357
II. ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLME ZAMANI  358
İÇTİHATLAR  359
III. ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT  361
İÇTİHATLAR  362
IV. ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  370
İÇTİHATLAR  372
V. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ (TTK.m.750)  377
İÇTİHATLAR  379
VI. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNİN HÜKÜMLERİ  391
İÇTİHATLAR  392
VII. ZAMANAŞIMININ DURMASI  393
VIII. SENEDİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI HALİNDE TEMEL İLİŞKİYE DAYANILMASI  394
A. Genel olarak  394
B. Temel İlişkiye Dayanılması Halinde Faiz İstemi ve Faizin Başlangıç Tarihi  395
İÇTİHATLAR  397
§.8
BONO
I. BONONUN İKTİSADİ VE HUKUKİ MAHİYETİ  407
II. BONONUN ŞEKİL ŞARTLARI  407
A. Zorunlu Unsurlar  409
1. ‘Bono‘ veya ‘Emre Muharrer Senet‘ Kelimesi  409
İÇTİHATLAR  409
2. Kayıtsız ve Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vadi  411
a. Ödeme Vaadi Koşulsuz Olmalıdır  411
İÇTİHATLAR  412
a. Teminat Senedi İle İlgili Genel İçtihatlar  412
b. Kambiyo Senedinin Teminat Senedi Olduğuna Dair İçtihatlar  420
c. Senedin Teminat Senedi Olmadığına Dair İçtihatlar  440
b. Ödeme Vaadi, Belirli Bir Paraya İlişkin Olmalıdır  450
İÇTİHATLAR  451
3. Lehtar (Kime ve Kimin Emrine Ödenecek İse Onun Ad ve Soyadı)  456
İÇTİHATLAR  458
4. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.776/1–f)  471
İÇTİHATLAR  473
5. Düzenleyenin İmzası  482
İÇTİHATLAR  484
B. Alternatif Unsurlar  494
1. Düzenlenme Yeri  494
İÇTİHATLAR  495
2. Ödeme Yeri  508
İÇTİHATLAR  508
3. Bonoda Vade  510
İÇTİHATLAR  512
III. BONONUN İSTEĞE BAĞLI İÇERİĞİ  528
İÇTİHATLAR  530
IV. BONOYA UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ (TTK.m.778)  535
V. BONODA BEDEL KAYDI VE BEDELSİZLİĞİN İSPATI  536
İÇTİHATLAR  537
VI. SENEDİN TALİLİ VE TALİLDE İSPAT YÜKÜ  543
İÇTİHATLAR  545
VII. BANKANIN BONOYU KAYIP ETMESİ VEYA PROTESTO ÇEKMEMESİ NEDENİYLE SORUMLULUĞU  560
İÇTİHATLAR  560
§.9
ÇEK
I. ÇEKİN HUKUKİ MAHİYETİ  565
II. ÇEKİN İKTİSADI MAHİYETİ  566
III. TÜRK TİCARET KANUNUNA TABİ ÇEKLER  567
A. Garantili Çek  567
B. Banka Çeki  568
C. Teyitli (Bloke) Çek  568
D. Çizgili Çek  569
1. Çizgili Çek  569
2. Genel Çizgili Çek  570
3. Özel Çizgili Çek  570
4. Çizgili Çekin Şekil Şartları (TTK.m.803)  571
İÇTİHATLAR  571
E. Mahsup Çeki  572
1. Mahsup Çeki (TTK.m.805)  572
2. Mahsup Çekinde Hamilin Hakları  573
IV. TÜRK TİCARET KANUNUNA TABİ OLMAYAN ÇEKLER  573
A. Çek Kartı  573
B. Posta Çekleri  574
C. Seyahat Çekleri  574
İÇTİHATLAR  575
V. 5941 SAYILI ÇEK KANUNU’NUN İHDAS ETTİĞİ ÇEK TÜRLERİ  575
A. Tacir Kişi Çeki – Tacir Olmayan Kişi Çeki  575
B. Tacir Çeki – Tacir Olmayan Kişi Çeki Ayrımının Amacı  577
C. Hamiline Çek  578
İÇTİHATLAR  579
D. Çek Yapraklarının Şekli  579
E. Çek Hesabı Açılırken Bankanın Yükümlülükleri  581
İÇTİHATLAR  583
F. Çek Hesabı Açmak İsteyenin Yükümleri  585
İÇTİHATLAR  586
G. Muhatap Bankanın Yükümlülüğü  588
1. Ödeme Yükümlülüğü ve Miktarı  588
a. Karşılığının Hiç Bulunmaması Hâlinde  589
b. Karşılığının Kısmen Bulunması Hâlinde  590
aa. Muhatap Bankanın Ödemek Zorunda Olduğu Miktarlar  591
bb. Kanuni Garanti Miktarının Karşılıksız Çek Eyleminin Oluşması Yönünden Çeşitli Olasılıklara Göre Değerlendirilmesi  592
İÇTİHATLAR  593
cc. Sahte–Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmiş Olması veya Çekin Kaybedilmesi Nedeniyle Bankanın Sorumluluğu  596
İÇTİHATLAR  597
2. Karşılıksızdır, İşlemi Yapma Yükümlülüğü  601
İÇTİHATLAR  602
3. Bankanın Çek Hesabı Sahiplerinin Kişisel Bilgilerini Bildirim Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/1)  604
4. Bankanın Çek Hesabı Sahiplerinin Adres Bilgilerini Hamile Verme Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/1)  605
5. Bankanın Çek Hesabının “Tacir Tüzel Kişiye” Ait Olduğuna Dair Emareyi Bildirme Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/2)  605
6. Bankanın Hamiline Çek Defteri Yaprağını Kullanmadan Hamiline Çek Düzenlendiğini Bildirme Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/3)  606
H. Lehtarın Çeki Karekod Sistemine Kaydetme Yükümlülüğü  606
I. Karşılıksız Çekte Hamilin Hakları (Çek K. m.3/6)  607
1. Takip Yapma ve İcra Ceza Mahkemesine Müracaat Hakkı  607
İÇTİHATLAR  608
2. Gecikme Cezası Talep Etme Hakkı  608
3. İleri Tarihli Çekte Hamilin Takip Yapabilme Hakkı  608
VI. ÇEKİN ŞEKİL ŞARTLARI  608
A. Genel Olarak Çek (TTK m.692–735)  608
B. Çekin Unsurları: (TTK. m.780)  610
1. Senette Çek Kelimesi  610
İÇTİHATLAR  611
2. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havaleyi  611
İÇTİHATLAR  612
3. Ödeyecek Kimsenin “Muhatabın” Ad ve Soyadı  619
İÇTİHATLAR  619
4. Ödeme Yeri (TTK.m.780/d)  620
İÇTİHATLAR  621
5. Düzenlenme Yeri (TTK.m.780/e)  621
İÇTİHATLAR  622
6. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.780/e)  626
İÇTİHATLAR  627
7. Düzenleyenin İmzası  631
İÇTİHATLAR  633
8. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası  637
9. Karekod  637
C. Eksik Unsurlu Çekin Hukuki Sonuçları  638
1. Eksik Unsurlu Çek  638
2. Çekin Boş veya Kısmen Doldurularak Tedavüle Çıkarılması  640
3. Tedavülden Sonra Düzenleyenin Kişisel Durumunda Meydana Gelen Değişikliklerin Çeke Etkisi (TTK.m.800)  641
İÇTİHATLAR  641
VII. ÇEKE YAZILABİLECEK KAYITLAR  642
İÇTİHATLAR  645
VIII. ÇEKE YAZILAMAYACAK KAYITLAR  646
A. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkileyen Yasak Kayıtlar  646
B. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkilemeyen Yasak Kayıtlar  646
IX. ÇEKTE LEHTAR  647
İÇTİHATLAR  648
X. ÇEKTE İBRAZ  651
A. Çekin İbrazı  651
İÇTİHATLAR  652
B. Çek Hesabının Bulunduğu Bankaya İbraz  657
C. Çekin Muhatap Banka Dışında Bir Bankaya İbrazı  658
D. Takas Odasına İbraz  658
İÇTİHATLAR  659
E. Çekin Elektronik Ortamda Takas İşlemi  661
İÇTİHATLAR  661
F. İbraz Süreleri  663
İÇTİHATLAR  665
G. Çekin Süresinde İbraz Edilmemesinin Sonuçları  669
İÇTİHATLAR  670
H. İleri Tarihli Çek Düzenlenmesi  684
İÇTİHATLAR  685
I. Mücbir Nedenle İbraz Süresinin Kaçırılması (TTK.m.811)  686
İÇTİHATLAR  688
XI. ÇEKTEN CAYMA (TTK.m.799)  689
A. Genel Olarak  689
B. Çekten Caymanın Şartları  690
İÇTİHATLAR  691
XII. ÇEKİN DEVRİ  692
A. Ciro Yolu İle Devir  692
1. Genel Olarak  692
İÇTİHATLAR  693
2. Emre Yazılı Çekin Devri  696
3. Nama Yazılı Çeklerin Devri  696
4. Hamiline Yazılı Çeklerin Devri  696
İÇTİHATLAR  698
5. Çekin Ciro Olunabileceği Süre  699
İÇTİHATLAR  700
6. Muhatabın Cirosu  702
7. Muhatap Lehine Yapılan Ciro  702
İÇTİHATLAR  703
8. Çekin, Muhatap Bankanın Başka Bir Şubesine İbrazı veya Cirosu  704
İÇTİHATLAR  704
9. Rehin Cirosu  705
İÇTİHATLAR  705
B. Çekin Alacağın Temliki Yolu İle Devir  710
İÇTİHATLAR  710
C. Zilyetliğin Geçirilmesi Suretiyle Devir  714
XIII. AVAL  714
XIV. ÇEKTE ZAMANAŞIMI (TTK.m.814)  715
İÇTİHATLAR  716
XV. SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİ BANKANIN ÖDEMESİ  718
İÇTİHATLAR  719
XVI. ÇEKE UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ  722
XVII. ÇEKİN ÖDENMESİ  723
A. Ödeme Zamanı  723
B. Ödeme  723
C. Ödeme Şekli  724
İÇTİHATLAR  726
D. Çekin Karşılıksız Olması Halinde Bankanın Ödeme Yükümlülüğü  727
İÇTİHATLAR  729
E. Karşılığı Olmayan Çekin Ödenmesi  730
XVIII. ÇEKİN ÖDENMEMESİ  730
XIX. BANKALARIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  731
§.10
KAMBİYO SENETLERİNİN TAKİP USULÜ
(İİK.M. 167–176/A)
I. GENEL OLARAK  733
II. ALACAĞIN KAMBİYO SENEDİNE BAĞLI OLMASI  734
İÇTİHATLAR  735
III. TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ  736
A. Alacaklı  737
İÇTİHATLAR  738
1. Yetkili Hamilden Maksat  740
İÇTİHATLAR  740
2. Ciro  746
İÇTİHATLAR  747
3. Cironun Çeşitleri  750
a. Temlik Cirosu  750
İÇTİHATLAR  752
b. Tahsil Cirosu  753
İÇTİHATLAR  754
c. Rehin Cirosu  754
4. Vadeden Sonraki Ciro  755
İÇTİHATLAR  755
5. İbrazdan Sonra Çekin Cirosu  757
İÇTİHATLAR  758
6. Çekte Muhatap Bankanın Cirosu  760
İÇTİHATLAR  761
B. Borçlu  761
İÇTİHATLAR  763
C. Alacak Tutarı  781
1. Kambiyo Senedinde Yazılı Bedel  782
İÇTİHATLAR  782
2. Temerrüt Faizi  785
İÇTİHATLAR  786
3. Alacağın Yabancı Para Olması  788
İÇTİHATLAR  788
D. Komisyon Ücreti  793
İÇTİHATLAR  793
E. Çek Tazminatı  794
İÇTİHATLAR  795
F. Protesto ve İhbarname Giderleri  798
İÇTİHATLAR  799
IV. KAMBİYO SENEDİNİN ASLININ TAKİP TALEBİNE EKLENMESİ  799
İÇTİHATLAR  800
V. PROTESTONUN TAKİP TALEBİNE EKLENMESİ  802
A. Bono’da Protestonun Takip Talebine Eklenmesi  802
B. Çek’te Protestonun Takip Talebine Eklenmesi (TTK. m.720)  804
İÇTİHATLAR  806
VI. ALACAKLININ SEÇTİĞİ TAKİP YOLU  816
İÇTİHATLAR  817
§.11
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ
HACİZ YOLUYLA TAKİPTE ÖDEME EMRİ
İÇTİHATLAR  821
§.12
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS
TAKİPTE BORCA İTİRAZ (İİK.M.169)
İÇTİHATLAR  835
§.13
BORCA İTİRAZIN İNCELENMESİ (İİK.M.169/A)
I. GENEL OLARAK  841
İÇTİHATLAR  842
II. BORCA İTİRAZ SEBEPLERİ  846
A. Yetkiye İtiraz  846
İÇTİHATLAR  850
B. Borcun Olmadığı veya İtfa veya İmhal Edildiği İtirazları  867
1. İtiraz Sebepleri  867
İÇTİHATLAR  870
2. İtirazın İspatı  889
a. Resmî Belge ile İtirazın İspatı  889
b. Adî Belge ile İtirazın İspatı  890
c. Kambiyo Senedindeki Yazılar İle İtirazın İspatı  891
İÇTİHATLAR  892
C. Zamanaşımı İtirazı  904
1. Zamanaşımı İtirazının Ödeme Emrine İtiraz Yolu ile İleri Sürülmesi  904
İÇTİHATLAR  905
a. Bonoda Zamanaşımı  908
İÇTİHATLAR  909
b. Çekte Zamanaşımı  912
İÇTİHATLAR  913
2. Zamanaşımı İtirazının Takibin Kesinleşmesinden Sonra İleri Sürülmesi  916
İÇTİHATLAR  917
3. Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımını Kesen Haller (TTK. m.662)  922
İÇTİHATLAR  924
D. Faize İtiraz  936
1. Faiz Çeşitleri  938
İÇTİHATLAR  942
2. Yabancı Para ile Düzenlenen Bono ve Çekte, Faiz Hesabı  948
İÇTİHATLAR  949
III. TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI  952
IV. DURUŞMA YAPILMASI  953
İÇTİHATLAR  955
A. Borca İtirazın Kabulü Kararı  957
B. Borca İtirazın Reddi Kararı  958
İÇTİHATLAR  960
V. İNKAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI  968
İÇTİHATLAR  970
§.14
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE
TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ
İÇTİHATLAR  997
§.15
BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKUNA YÖNELİK ŞİKAYETİ (İİK.M.170/A)
I. GENEL OLARAK  1039
İÇTİHATLAR  1040
II. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE, ŞİKAYET SEBEPLERİ  1044
İÇTİHATLAR  1046
III. BORÇLUNUN İMZAYA İTİRAZINI GERİ ALMASI – BORCU KISMEN VEYA TAMAMEN KABUL ETMESİ  1048
İÇTİHATLAR  1049
IV. KAMBİYO HUKUKUNA İLİŞKİN ŞİKAYET–İNKAR TAZMİNATI  1062
İÇTİHATLAR  1062
V. GENEL HACİZ YOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN KAMBİYO YOLU İLE TAKİPTE UYGULANMASI (İİK.m.170/b)  1063
İÇTİHATLAR  1066
§.16
GENEL MAHKEMELERDE KIYMETLİ EVRAKLA İLGİLİ GÖRÜLEN DAVA TÜRLERİ
I. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTAL DAVASI  1073
A. Genel Olarak  1073
İÇTİHATLAR  1074
B. İptal Davasının Şartları  1081
1. Senedin Zıyaı  1081
İÇTİHATLAR  1082
2. Senetteki Hakkın Varlığını Devam Ettirmesi  1084
İÇTİHATLAR  1084
3. İptali Talep Edenin Hak Sahibi Olması (Aktif Dava Ehliyeti)  1086
İÇTİHATLAR  1087
4. Senet Zilyetliğinin Yeniden İktisabının Mümkün Olmaması  1090
İÇTİHATLAR  1090
5. Dava Konusu Senedin İptalinin Mümkün Olması  1091
C. Hamiline Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali  1092
D. Nama Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali  1093
E. Emre Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali  1094
F. Zayi Nedeniyle Açılan İptal Davasında Yargılama Usulü  1095
1. Önleyici Önlemler  1095
2. Davacı  1097
İÇTİHATLAR  1097
3. Davalı  1100
İÇTİHATLAR  1100
4. Yetkili Mahkeme  1101
İÇTİHATLAR  1101
5. Görevli Mahkeme  1102
İÇTİHATLAR  1103
6. Davanın İspatı  1104
İÇTİHATLAR  1105
G. Senet İptal Kararının Doğuracağı Sonuçlar  1107
1. İptal Kararının Davacı İle Senet Borçlusu Arasındaki İlişkiye Etkisi  1107
2. İptal Kararının Borçlu İle Senet Zilyedi Olan Üçüncü Kişi Arasında İlişkiye Etkisi  1109
İÇTİHATLAR  1110
3. İptal Kararı Sonucu Meydana Gelen Zarardan Kimin Sorumlu Olacağı  1111
İÇTİHATLAR  1113
H. Hisse Senetlerinin Zıyaı ve İptali  1121
II. KIYMETLİ EVRAKTA İSTİRDAT DAVASI  1122
İÇTİHATLAR  1122
III. MENFİ TESPİT DAVASI  1134
A. Genel Olarak Menfi Tespit Davası  1134
İÇTİHATLAR  1135
B. Menfi Tespit Davasının Konusu  1139
1. Bedelsiz Senet Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılması  1139
C. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası  1143
İÇTİHATLAR  1145
D. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası  1148
İÇTİHATLAR  1151
E. Yargılama Usulü  1158
1.Menfi Tespit Davası Açılmadan Önce Arabulucuya Gitmek Zorunlu mudur?  1158
İçtihatlar  1159
2.Davanın Tarafları  1160
İÇTİHATLAR  1161
3. Görevli Mahkeme  1169
İÇTİHATLAR  1169
4. Yetkili Mahkeme  1176
İÇTİHATLAR  1179
5. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü  1183
a. Genel Olarak  1183
İÇTİHATLAR  1185
b. İspat Yükü Kural Olarak Davalı/Alacaklıya Aittir  1191
İÇTİHATLAR  1193
c. İspat Yükünün Davacı–Borçluda Olduğu Durumlar  1201
İÇTİHATLAR  1202
d. Taraflardan Birinin Kanuni veya Fiili Karineden Yararlanması  1210
aa. Kanuni Karineler  1210
İÇTİHATLAR  1211
bb. Fiili Karine ve Ticari Teamüller  1217
İÇTİHATLAR  1218
e. Ödemenin Başka Amaçla Yapıldığının İspat Yükü  1231
İÇTİHATLAR  1231
F. Deliller  1235
1. Genel Olarak  1235
İÇTİHATLAR  1236
2. Kesin Hüküm  1238
İÇTİHATLAR  1240
3. Senetle İspat  1250
a. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK. m. 203)  1252
b. Maddi Olayların (Hukukî Fiillerin) Tanıkla İspatı  1253
c. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu  1254
İÇTİHATLAR  1256
4. Yemin  1261
İÇTİHATLAR  1264
5. İkrar  1268
İÇTİHATLAR  1269
6. Belge  1275
İÇTİHATLAR  1277
7. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK. m. 222)  1283
İÇTİHATLAR  1285
8. Delil Başlangıcı  1288
İÇTİHATLAR  1289
9. Tanık  1294
İÇTİHATLAR  1295
10. Bilirkişilik  1300
İÇTİHATLAR  1301
11. Keşif  1312
12. İsticvap  1313
İÇTİHATLAR  1315
G. Menfi Tespit Davasında Verilecek Kararlar  1315
1. Menfi Tespit Davasının Reddi  1315
a. Genel Olarak  1315
İÇTİHATLAR  1317
b. Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesinin Şartları  1322
İÇTİHATLAR  1324
c. Yargılama Giderleri, Harç ve Vekalet Ücreti  1328
İÇTİHATLAR  1329
2. Menfi Tespit Davasının Kabulü  1331
İÇTİHATLAR  1332
a. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları  1339
İÇTİHATLAR  1340
b. Davacı (Borçlu) Lehine Tazminata Hükmetmenin Koşulları  1341
İÇTİHATLAR  1343
c. Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararının İnfazı  1351
İÇTİHATLAR  1352
d. Menfi Tespit Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderleri ve Harç  1354
İÇTİHATLAR  1355
e. Menfi tespit davasında hükmün tamamlanması  1360
f. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi  1360
İÇTİHATLAR  1361
IV. İSTİRDAT DAVASI  1365
A. İstirdat Davasının Şartları  1365
1. Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması  1365
2. Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması  1365
3. Davacı– Borçlunun, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması  1366
4. İstirdat Davası Bir Yıl İçinde Açılabilir  1366
İÇTİHATLAR  1366
B. İstirdat Davasında Yargılama Usulü  1367
1. Görev  1367
İÇTİHATLAR  1367
2. İstirdat Davasında Yetki  1369
İÇTİHATLAR  1370
3. Davanın Tarafları  1371
İÇTİHATLAR  1371
4. Davanın Konusu ve Yargılama Usulü  1372
İÇTİHATLAR  1374
V. KAMBİYO SENETLERİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI  1380
A. Genel Olarak  1380
B. Asıl Borç İlişkisi  1381
İÇTİHATLAR  1382
C. Sebepsiz Zenginleşme Davası (TTK.m.732)  1385
1. Davanın Şartları  1386
İÇTİHATLAR  1386
2. Davanın Tarafları  1389
İÇTİHATLAR  1390
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1393
İÇTİHATLAR  1393
4. İspat Yükü  1394
İÇTİHATLAR  1394
5. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Zamanaşımı  1402
İÇTİHATLAR  1402
6. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Faiz  1407
İÇTİHATLAR  1409
§.17
ÇEK KANUNUNDA DÜZENLENEN
SUÇ VE KABAHATLER
I. ÇEK DÜZENLEYEN VEYA DÜZENLETENLER AÇISINDAN SUÇLAR VE KABAHATLER  1411
A. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu  1411
1. Suçun Maddi Unsurları  1411
a. Çekin Unsurlarının Tam Olması  1411
b. Çekin Süresinde İbrazı  1412
c. Karşılıksızlık İşlemi  1412
2. Eylemin Manevi Unsuru  1413
3. Şikayet Hakkının Süresi İçinde Kullanılması  1414
İÇTİHATLAR  1415
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  1419
4. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunun Faili ve Çek Hesabı Açma Yasağı Uygulanacak Kişiler  1425
a. Genel Olarak  1425
b. Gerçek Kişinin Düzenlediği Çekte Fail  1426
c. Tüzel Kişiler Adına Düzenlenen Çekte Fail  1426
İÇTİHATLAR  1427
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  1428
5. Yetkili ve Görevli Mahkeme  1429
a. Görevli Mahkeme  1429
b. Yetkili Mahkeme  1429
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  1430
6. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunun Müeyyidesi  1430
a. Adli Para Cezası  1430
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  1431
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  1435
b. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı  1436
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  1438
c. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunda İçtima  1438
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  1438
7. Karşılıksız Çek Suçunun Yargılama Usulü  1439
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  1441
8. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunda Kanun Yolu (İstinaf Yolu)  1443
9. Hükmün Bütün Sonuçlarıyla Ortadan Kaldırılması  1444
a. Çek Bedelinin Faiziyle Birlikte Ödenmesi  1444
b. Müştekinin Şikayetten Vazgeçmesi  1444
c. İnfazdan İtibaren Belli Sürenin Geçmesi İle Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması  1444
d. 24/3/2020 tarihine kadar karşılıksız çek düzenleme suçundan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı,(Çek K.Geç.md.5)  1445
İÇTİHATLAR  1445
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI  1447
B. Kambiyo Senedi (Bono, Çek) Üzerinden Dolandırıcılık veya Resmi Belgede Sahtecilik Suçu İşlenmesi  1447
1. Dolandırıcılık Suçu  1447
İÇTİHATLAR  1448
2. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu  1449
İÇTİHATLAR  1451
C. Tacirin, Tacir Olmayan Kişiye Ait Çek Defterini Kullanarak Çek Düzenleme Suçu (Çek K.m.7/1)  1454
1. Genel Olarak  1454
Ç. Çek Hesabı Açılırken Bankaya Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu (Çek K.m.7/3)  1457
D. Yasak Kararına Rağmen, Çek Düzenleme Suçu (Çek K.m.7/6)  1459
E. Yetkisiz Olarak Çek Defteri Basma Suçu (Çek K.m.7/8)  1462
F. Hamiline Çek Yaprağını Kullanmadan Hamiline Çek Düzenleme Kabahati (Çek K. m.7/9)  1465
II. MUHATAP BANKA AÇISINDAN ÇEK SUÇLARI  1466
A. Tacir Olmayan Kişiye Tacir Çeki Verme Suçu (Çek K.m.7/2)  1466
B. Kanuna Aykırı Şekilde Çek Defteri Verme Suçu (Çek K. m.7/3–2.Cüm.)  1468
C. Karşılıksızdır, İşlemi Yapmama Suçu (Çek K. m. 7/4)  1469
D. Mevcut Karşılığı veya Kanunen Ödemekle Yükümlü Olan Meblağı Ödememe Suçu (Çek K.m.7/5)  1471
İÇTİHATLAR  1474
E. Yasağa Rağmen Çek Hesabı Açma Suçu (Çek K.m.7/7)  1474
F. Kanunen Saklanması Gereken Belgelerin Alınmaması veya Talebe Rağmen Verilmeme Kabahati (Çek K.m.7/10)  1476
Yararlanılan Kaynaklar  1479
Kavram Dizini  1481

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar