Konkordato

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: M. Serhat SARISÖZEN
ISBN: 9786050508130
191,25 TL 225,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar M. Serhat SARISÖZEN
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 937
İlk 3 baskısını “Konkordato Hukukundaki Yenilikler” olarak yaptığım çalışmamı, 2020 itibariyle sadece “Konkordato” olarak yayınlamıştım. Bunun sebebi 7101 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra aradan uzun bir zaman geçmemiş olmasına ve madde metinleri çok “yeni” olmasına karşın maddelerde değişiklikler yapılması ve çok sayıda kitap ve makale yayınlanarak konunun adeta “yeni” olmaktan çıkmasıydı.

Bundan sonra “Konkordato” ismiyle devam etmesini planladığım bu çalışmamın yeni baskısı, 2020 yılında yayınlanan çok sayıda makale, tez ve kitabın incelenmesi ve burada yer alan görüşlerin eserdeki ilgili yerlerde değerlendirilmesi suretiyle oluşmuştur. Nitekim 2020 yılı, Konkordato Hukukumuz açısından da çok verimli bir yıl olmuştur. Konuya ilişkin olarak 1 profesörlük takdim tezi, 1 doçentlik tezi, çok sayıda yüksek lisans tezi tamamlanarak bu yıl içinde yayınlanmış, yüksek lisans tezlerinden de birçoğu kitap olarak basılmıştır. Belki başka bir konuda 20 yılda İcra-İflas Hukuku literatürüne kazandırılacak eser adedi, bu son 1 yılda konkordato alanında yazıldığından ve ben de bu yeni yayınları günlük olarak takip edip çalışmamın ilgili yerlerine işlemeye çalıştığımdan son kontrollerden sonra beşinci baskının yayınlanmasına Yayınevimle birlikte karar vermiş olduk.

Yine gerek bölge adliye mahkemelerinin kararlarına gerekse Yargıtay kararlarına mümkün olduğunca eserimde yer vermeye çalıştım. Her ne kadar emsal teşkil edebilecek olsa da 2018 yılından önceki Yargıtay kararlarına gerek metin içinde gerekse dipnotta neredeyse hiç yer vermedim. Bu sayede konkordatoyu anlatan bu kitabın her yönüyle “yeni” olarak kalmasını istedim.

İlk 3 baskısını “Konkordato Hukukundaki Yenilikler” olarak yaptığım çalışmamı, 2020 itibariyle sadece “Konkordato” olarak yayınlamıştım. Bunun sebebi 7101 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra aradan uzun bir zaman geçmemiş olmasına ve madde metinleri çok “yeni” olmasına karşın maddelerde değişiklikler yapılması ve çok sayıda kitap ve makale yayınlanarak konunun adeta “yeni” olmaktan çıkmasıydı.

Bundan sonra “Konkordato” ismiyle devam etmesini planladığım bu çalışmamın yeni baskısı, 2020 yılında yayınlanan çok sayıda makale, tez ve kitabın incelenmesi ve burada yer alan görüşlerin eserdeki ilgili yerlerde değerlendirilmesi suretiyle oluşmuştur. Nitekim 2020 yılı, Konkordato Hukukumuz açısından da çok verimli bir yıl olmuştur. Konuya ilişkin olarak 1 profesörlük takdim tezi, 1 doçentlik tezi, çok sayıda yüksek lisans tezi tamamlanarak bu yıl içinde yayınlanmış, yüksek lisans tezlerinden de birçoğu kitap olarak basılmıştır. Belki başka bir konuda 20 yılda İcra-İflas Hukuku literatürüne kazandırılacak eser adedi, bu son 1 yılda konkordato alanında yazıldığından ve ben de bu yeni yayınları günlük olarak takip edip çalışmamın ilgili yerlerine işlemeye çalıştığımdan son kontrollerden sonra beşinci baskının yayınlanmasına Yayınevimle birlikte karar vermiş olduk.

Yine gerek bölge adliye mahkemelerinin kararlarına gerekse Yargıtay kararlarına mümkün olduğunca eserimde yer vermeye çalıştım. Her ne kadar emsal teşkil edebilecek olsa da 2018 yılından önceki Yargıtay kararlarına gerek metin içinde gerekse dipnotta neredeyse hiç yer vermedim. Bu sayede konkordatoyu anlatan bu kitabın her yönüyle “yeni” olarak kalmasını istedim.

Kitabın hazırlanmasında başta Sn. Muharrem Başer olmak üzere, özveriyle çalışan Yetkin Yayınevi’nin çok değerli çalışanlarına, özellikle Sn. Duran Topal’a içtenlikle teşekkür ederim. Yine kitaba ilişkin görüşlerini benimle her zaman paylaşan değerli meslektaşım Dr.Öğr.Üyesi Ertan Yardım’a da teşekkürü borç bilirim.

5. BASKIYA ÖNSÖZ 7

KONKORDATO BASKISI İÇİN ÖNSÖZ 9

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ 13

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 15

BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 17

İÇİNDEKİLER 19

KISALTMALAR 39

KAYNAKÇA 43

GİRİŞ 79


BİRİNCİ BÖLÜM

İFLAS ERTELEME


§ 1- İFLAS ERTELEMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILIŞI 85


İKİNCİ BÖLÜM

ADİ KONKORDATO VE

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER


§ 2- KONKORDATO TALEBİ VE KONKORDATO TALEBİNE

EKLENECEK BELGELER 99

A) GENEL OLARAK 99

a) KONKORDATO KAVRAMI 99

b) KONKORDATODA DÜRÜSTLÜK KOŞULU 102

c) KONKORDATONUN İŞLEVİ 109

d) KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ 111

e) KONKORDATONUN TÜRLERİ 112

B) KONKORDATO TALEBİ 115

a) TALEBİN ŞEKLİ 115

b) YAPILIŞ BİÇİMLERİNE GÖRE KONKORDATO TALEBİ 117

c) ÖDEME GÜÇLÜĞÜ 118

d) BORCA BATIK OLMAYAN BORÇLUNUN TENZİLAT

KONKORDATOSU TALEBİ 121

e) TALEPTEN SONRA KONKORDATO TÜRÜNÜN

DEĞİŞTİRİLMESİ 129

f) KONKORDATODA BORCUN KAYNAĞI 129

g) İFLASA TABİ OLMAYAN BORÇLUNUN DURUMU 130

h) ALACAKLI TARAFINDAN DA BAŞVURULABİLECEĞİ 131

ı) GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 135

j) TALEBİN TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILMASI 140

k) ARALARINDA BAĞLANTI BULUNANLARIN BİRLİKTE

KONKORDATO TALEBİ 143

l) İFLASIN KAPANMASINDAN SONRA KONKORDATO

TALEBİ 145

m) MİRASÇILARIN KONKORDATO TALEBİ 146

n) KONKORDATO TALEBİNDE ALACAKLILARIN

SINIFLARA AYRILMASI 147

o) TALEPTE BULUNURKEN ÖDENMESİ GEREKEN HARÇ

VE GİDER AVANSI 148

C) KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER 152

a) GENEL OLARAK 152

b) KONKORDATO ÖN PROJESİ 154

c) BORÇLUNUN MALVARLIĞININ DURUMUNU GÖSTERİR

BELGELER 166

aa) GENEL OLARAK 166

bb) Bilançolar (Son Bilanço ve Ara Bilançolar) 169

cc) Gelir Tablosu 171

dd) Nakit Akım Tablosu 171

ee) Tacir Borçlunun Defterleri 172

ff) Defter Değerlerini İçeren Listeler 173

gg) Diğer Belgeler 173

d) ALACAKLILARI, ALACAK MİKTARINI VE

ALACAKLILARIN İMTİYAZ DURUMUNU GÖSTEREN

LİSTE 173

e) KARŞILAŞTIRMALI TABLO 174

f) GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORU (FİNANSAL

ANALİZ RAPORUNDAN GÜVENCE VEREN DENETİM

RAPORUNA GEÇİŞ) 177

aa) GENEL OLARAK 177

bb) 7155 SAYILI KANUN’DAN (19.12.2018) ÖNCE

YAPILAN MÜRACAATLAR İÇİN “FİNANSAL ANALİZ

RAPORU” 178

cc) 7155 SAYILI KANUN’DAN (19.12.2018) SONRA

YAPILAN MÜRACAATLAR İÇİN “GÜVENCE VEREN

DENETİM RAPORU” 181

g) MAHKEMENİN VE KOMİSERİN GEREKLİ GÖRDÜĞÜ

DİĞER BELGELER 191

§ 3- GEÇİCİ MÜHLET 193

A) GENEL OLARAK 193

B) HUKUKİ NİTELİĞİ 195

C) GEÇİCİ MÜHLET KARARININ DURUŞMALI VERİLİP

VERİLEMEYECEĞİ 198

D) GEÇİCİ KOMİSER ATANMASI 200

E) MAHKEMENİN TEDBİR KARARI İNCELEMESİNİN NİTELİĞİ

VE ŞEKLİ BİR İNCELEMENİN YETERLİ OLUP OLMADIĞI

SORUNU 206

F) MAHKEMENİN BİLİRKİŞİYE MÜRACAAT EDİP

EDEMEYECEĞİ SORUNU 209

G) TALEBE EKLENECEK BELGELERDE EKSİKLİK OLMASI 211

H) GEÇİCİ MÜHLET TALEBİNİN REDDİ DURUMUNDA İFLAS

KARARI VERİLEMEMESİ 214

I) MAHKEMENİN MADDİ HUKUKA YÖNELİK TEDBİR KARAR

VEREMEYECEK OLMASI 216

J) YASAK İŞLEMLERİN YAPILMAYACAĞINA İLİŞKİN AYRICA

TEDBİR KARARI VERMEYE GEREK OLMAMASI 226

K) MAHKEMENİN VEREBİLECEĞİ TEDBİRLER 227

L) KONKORDATO TALEBİ İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI

ARASINDA MAHKEMECE TEDBİRE HÜKMEDİLİP

HÜKMEDİLEMEYECEĞİ 228

M) KONKORDATONUN BAŞARIYA ULAŞMA İHTİMALİ 228

N) GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ VE UZATIMI 232

O) GEÇİCİ MÜHLET KARARINA KARŞI KANUN YOLU 233

P) GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLANI VE BİLDİRİMİ 234

R) ALACAKLILARIN GEÇİCİ MÜHLETİN İLANI SONRASI 

TİRAZLARI VE MAHKEMENİN BU İTİRAZLARI İNCELEMESİ 236

S) BORÇLUNUN MALİ DURUMUNUN İYİLEŞMESİ VEYA

İYİLEŞMEME İHTİMALLERİ 238

T) MÜHLETİN KALDIRILMASI DURUMUNDA İFLAS KARARI

VEREBİLMEK İÇİN DOĞRUDAN İFLAS SEBEPLERİNİN

ARANIP ARANAMAYACAĞI 239

§ 4- KESİN MÜHLET 241

A) GENEL OLARAK KESİN MÜHLET, KONKORDATO

KOMİSERİ VE ALACAKLILAR KURULU 241

a) KESİN MÜHLET KARARI 241

aa) Genel Olarak 241

bb) Mahkemenin Kesin Mühlet Kararını Resen de Verebilmesi 242

cc) İncelemenin Duruşmalı Yapılacak Olması 243

dd) Başarı İhtimalinin Değerlendirilmesi 244

ee) Kesin Mühlet Kararının Verilebileceği Zaman 248

ff) Kesin Mühlet Süresi ve Uzatımı 250

gg) Kesin Mühlet Kararının Etkileri 253

b) KONKORDATO KOMİSERİ 253

aa) Tanımı 253

bb) Hukuki Niteliği 254

cc) Görevleri 255

dd) Hakları 260

ee) Aranacak Nitelikler 261

ff) Görevlendirilmesi 263

gg) Sorumluluğu 267

hh) Yükümlülükleri 269

ii) Eğitimi 271

jj) Başvuru ve Liste 274

kk) Listeden Çıkarılma 275

c) ALACAKLILAR KURULU 276

aa) Genel Olarak 276

bb) Hukuki Niteliği 278

cc) Alacaklılar Kurulunun Oluşumu 279

dd) Alacaklılar Kurulunun Görevleri 282

ee) Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usulü 283

ff) Alacaklılar Kurulunun Sorumluluğu 284

B) KESİN MÜHLETİN BORÇLUNUN MALİ DURUMUNUN

DÜZELTİLMESİ SEBEBİYLE KALDIRILMASI 284

a) GENEL OLARAK 284

b) KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASININ SONUÇLARI VE

TEDBİR KARARLARININ DURUMU 285

c) DURUŞMAYA KATILACAK OLANLAR 286

C) KESİN MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO TALEBİNİN REDDİ

VE İFLASIN AÇILMASI 287

a) GENEL OLARAK 287

b) BORÇLUNUN MALVARLIĞININ KORUNMASI

ZORUNLULUĞU 288

c) KONKORDATONUN BAŞARIYA ULAŞMAYACAĞININ

ANLAŞILMASI 289

d) YASAK TASARRUFLARIN YAPILMASI, KOMİSERİN

TALİMATLARINA UYULMAMASI VE ALACAKLILARI

ZARARA UĞRATMA AMACIYLA HAREKET EDİLMESİ 293

e) BORCA BATIK SERMAYE ŞİRKETLERİ VE

KOOPERATİFLERİN TALEPTEN FERAGATİ 295

D) KESİN MÜHLET KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI 298

E) KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI 306

a) KESİN MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN

SONUÇLARI 306

aa) TAKİP YASAĞI 306

aaa) Genel Olarak 306

bbb) Takip Yasağının Başlama Anı 307

ccc) Kamu Alacaklarının Durumu 308

ddd) Konkordatonun Davalara Etkisinin Olmaması 309

eee) Yeni Takip Yapılamaması 315

fff) Takip Yasağının Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi 322

ggg) Borçlunun Malvarlığını Azaltıcı Nitelikte Olmayan

Takiplerin Durumu 326

hhh) Ayni Haklara İlişkin Davalar Sonunda Verilen İlamlar

ile Çocuk Teslimine İlişkin İlamların İcrası 329

ııı) Mühletten Sonra Doğan Kira Alacağının Durumu 330

jjj) Kiralayanın Hapis Hakkı 332

kkk) Üçüncü Kişilerdeki Alacakların Haczi 334

lll) Takip Yasağının İstisnaları ve İmtiyazlı Alacaklılar 337

aaaa) Genel Olarak 337

bbbb) İşçilik Alacağı 340

aaaaa) Genel Olarak 340

bbbbb) Konkordato Mühleti Verilmesinden

İtibaren 1 Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş

Alacaklar 341

ccccc) Konkordato Nedeniyle İş Sözleşmesinin

Feshi 342

ddddd) 206/IV B Başlığında Yer Alan İmtiyaz 343

cccc) Nafaka Alacağı 343

dddd) Komiserin Onayıyla Gerçekleşen Alacaklar 344

bb) İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR

KARARLARININ UYGULANAMAMASI 345

cc) ZAMANAŞIMI VE HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRELERİN

İŞLEMEMESİ 353

dd) FAİZLERİN DURMASI 355

ee) TAKASIN MÜMKÜN OLMASI VE TAKAS YASAKLARI 358

aaa) Genel Olarak 358

bbb) Takasta Esas Alınacak An 358

ccc) Takas Beyanında Bulunabilecek Kişi 359

ddd) İki Alacağın da Muaccel ve Para Alacağı Olması 360

eee) Takastan Sonra Bakiye Alacağın Komisere Yazdırılması 361

fff) Takas Yasakları ve Takasa İtiraz 362

ff) MEVCUT HACİZLERİN DURUMU 366

aaa) Genel Olarak 366

bbb) Mühletten Önce Konulan Hacizlerin Kaldırılıp

Kaldırılamayacağı 366

ccc) Mühletten Önce Muhafaza Altına Alınan Malların

Durumu 368

gg) MÜSTAKBEL ALACAĞIN DEVRİ SÖZLEŞMESİ 370

aaa) Genel Olarak 370

bbb) Alacağın Muaccel Hale Geldiği Tarih – Doğduğu Tarih

Ayrımı 371

ccc) Konkordatonun Kaldırılması Durumunda Alacağın

Devrinin Akıbeti 372

ddd) Kira Sözleşmeleri Açısından Konunun Özel Olarak

Değerlendirilmesi 373

hh) KONUSU PARA OLMAYAN ALACAĞIN PARA

ALACAĞINA DÖNÜŞMESİ 374

aaa) Genel Olarak 374

bbb) Şahsi Haklardan Doğan Alacakların Paraya Çevrilecek

Olması 375

ccc) Paraya Çevirme İşinin Alacaklı Tarafından Yapılacak

Olması 375

ddd) Paraya Çevirmede Hangi Tarihin Dikkate Alınacağı 376

eee) Borcun Aynen İfasının Üstlenilmesi 376

b) KESİN MÜHLETİN REHİNLİ ALACAKLILAR

BAKIMINDAN SONUÇLARI 377

aa) GENEL OLARAK 377

bb) KİRAYA VERİLMİŞ TAŞINMAZLARDAKİ KİRA

ALACAĞININ DURUMU 379

cc) 150/C ŞERHİNİN KONULUP KONULAMAYACAĞI 381

dd) KURALA İLİŞKİN HAKİMİN YETKİLERİNİN

SINIRLARI 382

ee) MÜLKİYETİ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT OLAN REHİNLİ

MALLARIN DURUMU 383

ff) MÜLKİYETİ BORÇLUYA AİT OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ

LEHİNE VERİLEN REHİNLERİN DURUMU 384

gg) REHİNLİ MALIN SATIŞININ ERTELENEBİLECEĞİ

SÜRE 385

c) KESİN MÜHLETİN SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN

SONUÇLARI 386

aa) KONKORDATO SEBEBİYLE SÖZLEŞMELERİN

ALACAKLILARCA SONA ERDİRİLEMEMESİ 386

aaa) Genel Olarak 386

bbb) Hükmün Amacı 387

ccc) TBK m.97’de Düzenlenen “Ödemezlik Defi (İfa Sırası)”

İmkanının Konkordatoda Uygulanma Biçimi 388

ddd) TBK m.98’de Düzenlenen “Ödeme Güçsüzlüğü

Sebebiyle Ödemezlik Defi” (Sözleşmeden Dönme)

İmkanının Konkordatoda Uygulanma Biçimi 389

eee) Kredi Sözleşmelerinin Feshinde m.296/I’in

Uygulama Biçimi 391

fff) TBK m.390’da Düzenlenen “Ödünç Alanın Ödeme

Güçsüzlüğü”ne Düşmesinin Konkordatoda Uygulanma

Biçimi 391

ggg) Borçlunun İşletmesinin Bulunması Zorunluluğu 392

hhh) m.296/I’e Aykırı Olarak Konulan Kayıtların Yaptırımı 392

bb) SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİ İÇEREN SÖZEŞMELERİN

BORÇLU TARAFINDAN FESHİ (OLAĞANÜSTÜ FESİH) 393

aaa) Genel Olarak 393

bbb) Sözleşmenin Feshi İçin Maddi Hukuktan Kaynaklanan

Şekil ve Süre Şartı Gibi Başkaca Bir Haklı Nedene

Gerek Bulunmayışı 394

ccc) Edimlerin İfa Edilmemiş Olması 396

ddd) Olağanüstü Fesih İmkanının İstisnai Oluşu 396

eee) Komiserin “uygun görüşü”nün Değerlendirilmesi 398

fff) Mahkemenin Yapacağı İncelemenin Niteliği 398

ggg) Ödenecek Tazminat ve Bu Tazminatın Konkordatoya

Tabi Oluşu 399

hhh) Konkordato Mühleti İçinde Yapılan Sözleşmelerin

Durumu 400

ııı) Olağanüstü Feshin Hizmet Sözleşmelerine Etkisi 402

jjj) Kesin Mühletin Kaldırılmasının veya Konkordatonun

Tasdik Edilmemesinin Olağanüstü Fesihe Etkisi 404

kkk) Sürekli Olmayan Borç İlişkilerinde Olağanüstü Feshin

Mümkün Olup Olmayışı 405

d) KESİN MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI 407

aa) KONKORDATO BORÇLUSUNUN TASARRUF YETKİSİ 407

aaa) Kural: Borçlunun Tasarruf Yetkisinin Devam Etmesi 407

bbb) İstisna: Mahkemenin Bazı İşlemleri Komiserin İznine

Bağlaması veya Komiseri, Yönetim Komiseri Olarak

Ataması 409

bb) BORÇLUNUN KANUNDAN DOĞAN YASAK

İŞLEMLERİ 411

aaa) Rehin Tesis Edilememesi 412

bbb) Kefil Olunamaması 412

ccc) Taşınmaz Malların Devredilememesi, Taşınmaz ve

İşletmenin Devamlı Tesisatının Devredilememesi,

Takyit Edememesi 412

ddd) İvazsız Tasarrufta Bulunulamaması 414

cc) TASARRUF YASAKLARINA AYKIRILIĞIN

SONUÇLARI 415

dd) TASARRUF YASAĞININ KENDİLİĞİNDEN

BAŞLAMASI 417

ee) KISITLAMALARA VE TALİMATLARA AYKIRILIĞIN

YAPTIRIMI 417

ff) MÜHLETTEN ÖNCE DOĞAN BORÇLAR İÇİN ÖDEME

YAPILIP YAPILAMAYACAĞI 419

gg) MÜHLETTEN ÖNCE DOĞAN BORÇLAR İÇİN

YENİDEN YAPILANDIRMA SÖZLEŞMESİ YAPILIP

YAPILAMAYACAĞI 423

e) KESİN MÜHLETİN TEMİNAT MEKTUPLARI

BAKIMINDAN SONUÇLARI 424

f) KESİN MÜHLETİN BORÇLUNUN KEŞİDE ETTİĞİ

KAMBİYO SENETLERİNE ETKİSİ 429

aa) MÜHLET VERİLMEDEN ÖNCE BANKALARA CİRO

EDİLEN BONO VE ÇEKLERİN DURUMU İLE İADE

EDİLİP EDİLMEYECEKLERİ MESELESİ 429

bb) BORÇLUNUN MÜHLETTEN ÖNCE KEŞİDE ETTİĞİ

ÇEKLER BAKIMINDAN MÜHLET KARARININ

SONUÇLARI 432

g) KESİN MÜHLETİN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINA

XETKİSİ 436

§ 5- DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ MALLARIN KIYMET

TAKDİRİ 439

A) DEFTER TUTULMASI 439

a) GENEL OLARAK 439

b) KIYMET TAKDİRİ İÇİN BİLİRKİŞİ ATANMASI 439

c) KOMİSERİN İSTİNABE YOLUNA BAŞVURMASI 440

d) BORÇLUNUN AKİTİF VE PASİFİNİN TESPİTİ 441

B) REHİNLİ MALLAR İÇİN KIYMET TAKDİRİ VE ŞİKAYET 443

§ 6- KONKORDATODA DAVET 445

A) ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET 445

a) GENEL OLARAK 445

b) İLANA HAZIRLIK 445

c) İLANIN KESİN MÜHLET KARARINA İLİŞKİN İLANLA

BİRLİKTE YAPILIP YAPILAMAYACAĞI 446

d) POSTAYLA YAPILAN BİLDİRİM 446

e) 15 GÜN İÇİNDE BİLDİRİMDE BULUNULMAMASI 447

f) MADDE 288 ve 299’DAKİ İLANLARIN

KARŞILAŞTIRILMASI 450

g) ALACAKLININ VEKİLİ ARACILIĞIYLA ALACAK KAYDI 450

h) CİRANTANIN VEYA MÜTESELSİL KEFİLİN ALACAK

KAYDI 451

ı) KAMU ALACAĞININ DURUMU 452

j) REHİNLİ VE İMTİYAZLI ALACAKLILAR AÇISINDAN 452

B) ALACAKLAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ 453

a) BEYANA DAVETTE KOMİSERİN KONUMU 453

b) BORÇLUNUN BEYANDA BULUNMA ZORUNLULUĞU 454

c) İLAMA BAĞLI ALACAKLARIN DURUMU İLE

BORÇLUNUN KABUL ETTİĞİ ALACAKLARIN İLAM

MAHİYETİNDE OLUP OLMADIĞI MESELESİ 455

C) ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET 457

§ 7- ALACAKLILAR TOPLANTISI VE PROJENİN KABULÜ

İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK 459

A) GENEL OLARAK 459

B) NİSABA DAHİL OLAN ALACAKLAR 459

C) NİSABA DAHİL OLMAYAN, BU SEBEPLE OY

KULLANAMAYACAK ALACAKLILAR 461

a) YASAL DAYANAK 461

b) AMME ALACAKLISININ DURUMU 461

c) ESKİ EŞİN VE YAKIN AKRABALARIN OYLAMADAKİ

DURUMU 462

d) İMTİYAZLI ALACAKLININ DURUMU 463

e) OYLAMAYA KATILAMAYACAK OLANLARIN

TOPLANTIYA KATILABİLECEK OLMASI 464

D) KONKORDATO VE İFLASTAKİ ALACAKLILAR

TOPLANTISININ KARŞILAŞTIRILMASI 464

E) PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK 465

F) ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN MALI ÜZERİNDE KURULU REHİN ALACAKLARININ NİSABA DAHİL EDİLMESİ 467

G) SENET BORÇLULARININ KONKORDATO NİSABINDAKİ

DURUMU 474

H) MÜECCEL ALACAKLILARIN DURUMU 476

I) ÇEKİŞMELİ, GECİKTİRİCİ KOŞULA BAĞLI VEYA BELİRLİ

OLMAYAN VADEYE TABİ ALACAKLARIN DURUMU 476

J) MÜZAKERE TUTANAĞI, TOPLANTI SONRASI İLTİHAKLAR

VE KOMİSER RAPORU 477

a) GENEL OLARAK 477

b) 7 GÜNLÜK İLTİHAK SÜRESİNİN EMREDİCİ OLUP

OLMADIĞI MESELESİ 477

c) MÜZAKERE TUTANAĞINA OYLARIN YANSIMA USULÜ 478

d) OY KULLANAN ALACAKLILARIN KARARLARINI

DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİREMEYECEKLERİ MESELESİ 479

e) OYLARIN VEKİL ARACILIĞIYLA KULLANILMASI 479

f) KOMİSERİN RAPORUNU MAHKEMEYE SUNMASI 480

K) ALACAKLININ FARKLI HUKUKİ SEBEBE DAYANAN

FARKLI ALACAKLARININ BULUNMASI 480

L) ALACAĞIN TEMLİKİNİN NİSABA ETKİSİ 481

§ 8- BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA İLİŞKİN

HAKLAR 483

A) GENEL OLARAK 483

B) KONKORDATOYA MUVAFAKAT ETMEYEN ALACAKLININ

DURUMU 484

C) KONKORDATOYA MUVAFAKAT EDEN ALACAKLININ

DURUMU (ALACAĞIN DEVRİ) 484

D) BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLAN KİŞİLERE

MÜZAKEREYE KATILMA YETKİSİNİN VERİLMESİ 486

E) ALACAK KAYDI YAPILMASININ VE YAPILMAMASININ

SONUÇLARI 487

F) ALACAKLININ KEFİLE KONKORDATO MÜHLETİ

HAKKINDA BİLGİ VERMESİ 489

§ 9- KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ VE

TASDİKİ 491

A) KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ 491

a) TASDİK İNCELEMESİNİN ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİ OLUŞU 491

b) TASDİK İNCELEMESİNİN ÇEKİŞMELİ YARGIYA

DÖNÜŞÜP DÖNÜŞMEYECEĞİ SORUNU 493

c) TASDİK İNCELEMESİNDE KOMİSER RAPORU 494

d) 3 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ VE İTİRAZ EDENLERİN

DURUŞMADA HAZIR BULUNABİLMELERİ 496

e) OYLAMAYA KATILMA HAKKI OLMAYANLARIN İTİRAZI 497

f) TASDİK İNCELEMESİNDE 6 AYLIK EK SÜRE 498

B) KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI 499

a) GENEL OLARAK 499

b) TASDİK ŞARTLARI 501

aa) TEKLİF EDİLEN TUTARIN BORÇLUNUN İFLASI 

HALİNDE ALACAKLILARIN ELİNE GEÇEBİLECEK

MUHTEMEL TUTARDAN FAZLA OLMASI 501

bb) TEKLİF EDİLEN MEBLAĞIN BORÇLUNUN

KAYNAKLARIYLA ORANTILI OLMASI 504

cc) PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKEN ÇOĞUNLUĞUN

SAĞLANMIŞ OLMASI 506

dd) TEMİNAT KOŞULUNUN SAĞLANMIŞ OLMASI 507

aaa) Genel Olarak 507

bbb) Teminat Gösterilecek Alacaklar 508

ccc) Projede Yer Alan Malların Teminat Olarak Gösterilip

Gösterilemeyeceği 510

ddd) Teminatın Türleri 510

eee) Teminatın Gösterilme Zamanı 511

fff) Teminatın Kaldırılması 512

ee) GİDERLERİN YATIRILMIŞ OLMASI 513

c) MAHKEMECE PROJEDE DÜZELTME İSTENMESİ 513

C) KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI, KAPSAMI VE İLANI 516

D) KONKORDATONUN TASDİKİ TALEBİNDEN FERAGAT 518

E) KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN

İFLASI 519

F) KANUN YOLLARI 523

a) GENEL OLARAK 523

b) KONKORDATO KOMİSERİNİN DURUMU 524

c) KONKORDATOYA İTİRAZ ETMEYEN ALACAKLILAR 525

d) ALACAĞINI YAZDIRMAYAN ALACAKLILAR 526

e) KANUN YOLUNA MÜRACAAT SÜRESİ 526

f) TASDİK KARARINA KARŞI YARGILAMANIN

YENİLENMESİ 526

§ 10- REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE

FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN

ERTELENMESİ 529

A) GENEL OLARAK 529

B) REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞININ

ERTELENMESİ 529

C) FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN

ERTELENMESİ 531

D) ERTELEMENİN KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE

GELMESİ 533

E) ERTELEMENİN MAHKEMECE KALDIRILMASI 533

§ 11- ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA 535

A) GENEL OLARAK 535

B) ÇEKİŞMELİ ALACAK KAVRAMI 535

C) ÇEKİŞMELİ ALACAKTA KONKORDATO KARARI VEREN

MAHKEMENİN KARARININ NİTELİĞİ 536

D) ÇEKİŞMELİ ALACAĞIN ESASINA YÖNELİK AÇILACAK

DAVA 537

E) ALACAĞINI SÜRESİNDE YAZDIRMAMIŞ

ALACAKLILARIN DURUMU 539

F) DAVAYA İLİŞKİN YARGILAMA GİDERLERİNİN

KONKORDATOYA TABİ OLUP OLMAYACAĞI SORUNU 539

§ 12- KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ 541

A) KONKORDATONUN TASDİK KARARIYLA BAĞLAYICI

HALE GELMESİ 541

B) KONKORDATONUN BAĞLAYICI OLDUĞU ALACAKLILAR

BAKIMINDAN TASDİKİN HÜKÜMLERİ 541

C) KONKORDATOYA TABİ OLMAYAN ALACAKLILAR

BAKIMINDAN TASDİKİN HÜKÜMLERİ 543

D) KONKORDATODA YABANCI PARA ALACAKLARININ

DURUMU 546

E) KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE

ETKİSİ VE HACİZLERİN DÜŞME ANI 548

F) HACİZLERLE BİRLİKTE TAKİPLERİN DE DÜŞÜP 

DÜŞMEYECEĞİ MESELESİ 549

G) KONKORDATO DIŞINDA KALAN TUTARIN EKSİK BORÇ

OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI MESELESİ 550

H) TASDİK EDİLEN TUTARIN BORÇLU TARAFINDAN

ÖDENMEMESİ 552

I) TASDİKTEN SONRA ACİZ BELGESİ DÜZENLENMEMESİ 552

J) KONKORDATONUN TASDİKİ VE TASARRUFUN İPTALİ

DAVASI 553

K) REHİNLİ ALACAKLILAR BAKIMINDAN KONKORDATONUN

TASDİKİ 554

§ 13- KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER VE

KONKORDATONUN FESHİ 555

A) KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER 555

a) TASDİKTEN ÖNCE YAPILAN VAATLERİN GEÇERSİZ

OLUŞU 555

b) TASDİKTEN SONRA YAPILAN VAATLERİN DURUMU 556

c) ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN VAADİ 556

d) KONKORDATO DIŞI VAADİN MÜEYYİDESİ 557

B) KONKORDATONUN KISMEN FESHİ 558

a) KISMEN FESHİN YASAL DAYANAĞI 558

b) FESİH KAVRAMININ YANLIŞ KULLANILIŞI 558

c) ALACAKLININ SEÇİM HAKKI 559

d) KONKORDATONUN KISMEN FESHİNDE BORÇTAN

BİRLİKTE SORUMLU OLANLARIN DURUMU 559

e) FESİH İÇİN ÖDEMELERİN GECİKMESİNDE KUSUR

ARAŞTIRMASI YAPILAMAYIŞI 560

f) FESİH SONRASI ALACAKLININ DURUMU 561

g) FESİH İSTEYEBİLECEK ALACAKLILAR 561

h) KAYIT YAPTIRMAMIŞ ALACAKLILARIN VE ÇEKİŞMELİ

ALACAKLILARIN DURUMU 563

ı) FESİH HAKKINDAN BAŞTAN FERAGAT EDİLEMEYİŞİ 564

j) FESİHTE GÖREVLİ MAHKEME VE YARGILAMA

GİDERLERİ 564

k) FESİH DAVASI AÇILMASI İÇİN TASDİK KARARININ

KESİNLEŞMESİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİ 565

l) ÖDENMEYEN BORÇ İÇİN İFLAS YOLUYLA TAKİP 565

m) FESİH DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ 567

C) KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ 567

a) TAMAMEN FESHİN YASAL DAYANAĞI 567

b) TAMAMEN FESİHTE DÜRÜSTLÜK KURALININ ETKİSİ 568

c) TAMAMEN FESHE İLİŞKİN İLAN 568

d) FESİH İSTEYEBİLECEK ALACAKLILAR 569

e) TAMAMEN FESHİN ETKİSİ 570

f) TAMAMEN FESİH NEDENLERİNİN TASDİKTEN ÖNCE

BİLİNMESİ 570

g) ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN DAVRANIŞLARI SEBEBİYLE

KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ 571

h) BORÇLARIN ÖDENMESİNİN FESİH DAVASINA ETKİSİ 572

ı) KONKORDATONUN FESHİNİN TEMİNATLARA ETKİSİ 572

j) KONKORDATONUN FESHİ VE İFLAS DAVASI 573

k) KONKORDATONUN FESHİ SONRASINDA YENİDEN

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNULMASI 573

l) FESİH DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ 574

§ 14- KONKORDATODA HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE

TEŞVİK BELGELERİ 575

§ 15- REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI 579

A) GENEL OLARAK 579

B) REHİNLİ ALACAĞIN YAPILANDIRMA ŞARTI OLARAK

BORÇLUNUN HER REHİNLİ ALACAKLIYLA AYRI AYRI

GÖRÜŞMESİ VE REHİNLİ ALACAKLILARIN İKNASI 580

C) REHİNLİ ALACAKLILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE

MÜZAKEREYE DAVETİ 581

D) REHİNLİ ALACAKLILAR İÇİN ANLAŞMA NİSABI 582

E) ANLAŞMAYI KABUL ETMEYEN REHİNLİ ALACAKLILARIN

DURUMU 583

F) MAHKEMENİN TASDİKE YÖNELİK İNCELEMESİ 584

G) REHİNLİ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINDA

TASDİK ŞARTI OLARAK ADİ ALACAKLILAR İÇİN

YAPILAN TEKLİFİN TASDİK EDİLMİŞ OLMASI 587

H) MAHKEMENİN TASDİK KARARI 587

I) REHİNLİ ALACAKLININ TASDİK EDİLEN ANLAŞMAYI

FESHETTİRMESİ 588

J) ADİ KONKORDATONUN REHİNLİ ALACAKLILAR İÇİN

UYGULANACAK HÜKÜMLERİ 589

K) REHİNLİ ALACAKLILARIN KONKORDATO KAPSAMINDA

YAPILANDIRILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 589

§ 16- HÜKÜMLERİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 591

A) 7101 SAYILI KANUN BAKIMINDAN 591

B) 7155 SAYILI KANUN BAKIMINDAN 594

§ 17- HÜKÜMLERİN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI 597


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İFLAS İÇİ KONKORDATO VE

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO


§ 18- İFLASTAN SONRA (İFLAS İÇİ) KONKORDATO VE YAPILAN

DEĞİŞİKLİKLER 599

A) GENEL OLARAK 599

B) KONKORDATO TEKLİFİ 600

C) ALACAKLILAR TOPLANTISI 602

D) KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ 604

E) KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ 606

a) MAHKEMENİN KONKORDATOYU TASDİK ETMEMESİ 606

b) MAHKEMENİN KONKORDATOYU TASDİK ETMESİ 606

F) KONKORDATONUN FESHİ 608

§ 19- MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO VE

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 611

A) GENEL OLARAK 611

B) MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATODA

BORÇLUNUN TASARRUF YETKİSİ 613

C) MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN

FAYDALARI 614

D) “MALVARLIĞI” VE “TERK” KAVRAMLARI 615

E) TÜRLERİ 616

a) Genel Olarak 616

b) Tasfiye Anlaşması Şeklinde Malvarlığının Terki Suretiyle

Konkordato 617

c) Malvarlığının Tamamının veya Bir Kısmının Üçüncü Kişiye Devri

Suretiyle Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato 617

d) Yeni Şirket Kurma Yoluyla Malvarlığının Terki Suretiyle

Konkordato 618

e) Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Çeşitli Görünümleri

ve Kombine Konkordato 620

F) MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN ADİ

KONKORDATO VE İFLAS İLE KARŞILAŞTIRILMASI 621

a) Adi Konkordato ile Karşılaştırma 621

b) İflas ile Karşılaştırma 622

G) MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN

İYİLEŞTİRME TEDBİRİ OLUP OLMADIĞI MESELESİ 624

H) İÇERİĞİ 625

a) Zorunlu İçeriği 625

aa) Genel Olarak 625

bb) Alacaklıların Malların Tasfiyesi Ya Da Üçüncü Kişiye Devri

Suretiyle Karşılanmayan Alacaklarından Feragat Edip

Etmediklerini Belirtmeleri 626

cc) Konkordato Tasfiye Memurları ile Alacaklılar Kurulu

Üyelerinin Belirlenmesi ve Yetkilerinin Saptanması 627

dd) Tasfiyenin Usulü ve Teminatlandırmanın Gösterilmesi 628

ee) İlan 629

ff) Konkordato Dışında Kalan Malların Belirtilmesi 630

b) İhtiyari İçeriği 630

I) USULÜ 630

J) ZORUNLU ORGANLAR 632

a) Tasfiye Memurları 632

aa) Genel Olarak 632

bb) Tasfiye Memurlarının Hukuki Durumu 632

cc) Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkilerinin Usuli Dayanağı 633

dd) Tasfiye Memurlarının Sayısı ve Kimlerden Oluşabileceği 633

ee) Tasfiye Memurlarının Belirlenmesi 635

ff) Tasfiye Memurlarının İşlevi ve Görevleri 635

gg) Tasfiye Memurlarında Eksilme Olması 636

hh) Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 637

b) Alacaklılar Kurulu 638

aa) Alacaklılar Kurulunun Seçimi ve Fonksiyonu 638

bb) Alacaklılar Kurulunun Temsil Yetkisi 638

cc) Alacaklılar Kuruluna İtiraz ve Alacaklılar Kurulu Kararına

Karşı Şikayet 639

dd) Alacaklılar Kurulunun Görevi 640

K) TASDİKİN SONUÇLARI 641

L) PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN

BELİRLENMESİ (SIRA CETVELİ) 644

M) PARAYA ÇEVİRME 645

N) REHİNLİ MALVARLIĞI 646

a) Genel Olarak 646

b) Taşınmaz Rehinleri 647

c) Taşınır Rehinleri 649

d) Rehin Açığı 651

O) TAHSİLİ GÜÇ VE İHTİLAFLI HAKLARIN ALACAKLIARA

DEVRİ 652

P) HUKUKİ İŞLEMLERİN İPTALİ 654

R) PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 655

S) BANKAYA TEVDİ 656

a) Genel Olarak 656

b) Süresi İçinde Alınmayan Paralar 656

c) Tasfiye Harici Kalmış Mal Tespit Edilmesi 657

T) FAALİYET RAPORU VE TASFİYENİN SONA ERMESİ 657

a) Genel Olarak 657

b) Son Rapor Düzenlenmesi 658

c) Tasfiyenin 1 Yıldan Uzun Sürmesi Hali 659

d) Tasfiyenin Kapanmasını Takiben Yapılması Gerekenler 659

U) UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER 659


 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU


§ 20- SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI 661

A) KURUMUN AMACI 661

B) HUKUKİ NİTELİĞİ 665

C) YENİDEN YAPILANMAYA SADECE BORÇLUNUN BAŞVURABİLECEK OLMASI 666

D) BAŞVURU SEBEPLERİ 667

a) Genel Olarak 667

b) Muaccel Para Borçlarını Ödeyemeyecek Durumda Olmak

(Ödeme Güçlüğü – Aciz Hali) 669

c) Mevcut ve Alacaklarının Borçlarını Karşılamaya Yetmeyecek

Olması (Borca Batıklık) 669

d) Ödeme Güçlüğü veya Borca Batıklığa Düşme Tehlikesiyle

Karşı Karşıya Kalmanın Kuvvetle Muhtemel Olması 669

E) YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI

VE PROJENİN İÇERİĞİ 670

F) PROJEDEN ETKİLENEN ALACAKLILAR VE

SINIFLANDIRILMASI 672

G) PROJENİN BORÇLU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 674

H) ALACAKLILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE BELGELER 675

a) Alacaklıların Bilgilendirilmesi 675

b) Mali Durumu Gösterir Belgeler 677

c) Fizibilite ve İflas Analiz Raporu 677

I) PROJENİN MÜZAKERESİ VE OYLAMA 678

a) Müzakere 678

b) Oylama 679

aa) Davet 679

bb) Oylama Davetiyesi 680

cc) Toplantının Şekli 681

aaa) Oylama Toplantısı 681

bbb) Vekaleten Oy 681

ccc) Posta Yoluyla Oylama 682

dd) Oylama Raporunun Hazırlanması 682

J) MAHKEMEYE TASDİK BAŞVURUSUNDA SUNULACAK

BELGELER 683

K) YENİDEN YAPILANDIRMADA GÖREVLİ ORGANLAR 684

a) Tasdik Aşamasına Kadar Olan Dönemdeki Organlar 684

aa) Bağımsız Denetim Kuruluşu 684

bb) Oylama Görevlisi 685

cc) Noter 685

b) Tasdik Aşamasında ve Sonrasında Görevli Organlar 686

aa) Asliye Ticaret Mahkemesi 686

bb) Ara Dönem Denetçisi 686

cc) Proje Denetçisi 688

L) TASDİK BAŞVURUSUNUN İLANI VE TEBLİĞ 688

M) ARA DÖNEM DENETÇİSİ ATAMAK DIŞINDA

MAHKEMENİN ALACAĞI DİĞER TEDBİRLER 690

a) Genel Olarak 690

b) Takiplerin ve Takiplerle İlgili Davaların Durdurulması 692

c) Borçlunun Finansman İhtiyacının Karşılanması 693

N) MAHKEMECE İTİRAZLARIN İNCELENMESİ 694

O) TASDİK KARARININ KOŞULLARI 697

a) Genel Olarak 697

b) Borçlunun İyiniyetle Bu Yola Başvurmuş Olması 697

c) Madde 309/m – 309/o Koşullarının Yerine Getirilmiş Olması 698

d) Projeyi Reddeden Alacaklının İflas Tasfiyesinde Eline

Geçecek Miktarın Daha Elverişsiz Olmaması 698

P) TASDİK KARARI VERİLİŞ SÜRESİ 699

R) TASDİK KARARININ SONUÇLARI 700

a) Proje Denetçisi Atanması 700

b) Tasdik Kararı Hüküm ve Sonuçlarını Derhal Doğurur 700

c) Karara Karşı Kanun Yolu İncelemesinin Etkisi 701

d) Borçlunun Taraf Olduğu Sözleşmelerin Durumu 701

e) Projenin Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi 702

S) TASDİK TALEBİNİN REDDİ KARARI 703

T) TASDİK TALEBİNE KARŞI KANUN YOLU 703

U) YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN FESHİ, TADİLİ,

İHLALİ 704

a) Yeniden Yapılandırma Projesinin Feshi 704

b) Yeniden Yapılandırma Projesinin Tadili 705

c) Yeniden Yapılandırma Projesinin İhlali 707

V) HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE TEŞVİK BELGELERİ 708

Y) BORÇLU HAKKINDA UYGULANACAK CEZAİ HÜKÜM 709

Z) ÖRNEK FORMLAR 710

SONUÇ 711

EKLER 721


EK 1: 7101 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ (KONKORDATOYA

İLİKİN HÜKÜMLER) 723


EK 2: 7155 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ (KONKORDATOYA

İLİŞKİN HÜKÜMLER) 771


EK 3: 4949 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ (KONKORDATOYA

İLİŞKİN HÜKÜMLER) 779


EK 4: 5092 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ (KONUYA İLİŞKİN

HÜKÜMLER) 821


5092 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN GENEL GEREKÇESİ 829


EK 5: KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ 835


EK 6: KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR

KURULUNA DAİR YÖNETMELİK 837


EK 7: KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER

HAKKINDA YÖNETMELİK 849


EK 8: SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 857


EK 9: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN

BELİRLENMESİNE DAİR KARAR 869


EK 10: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ 875


EK 11: KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM

STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME


ADIGÜZEL Selminaz : Lojistik Şirketlerinin Konkordato Nedenle-ri, Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, C.4, S.3, Y.2019, s.141-150.

AKCAN Recep : Hacze İştirak, Ankara 2005.

AKIN Mustafa : Konkordatoda Kesin Mühlet İşlemlerine Hazırlık Tutanağı, İstanbul Barosu Dergisi, C.94, S.1, Y.2020.

AKİL Cenk : Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Ala-caklarının Haczi, Ankara 2013 (Akil, Üçüncü Kişilerdeki Alacakların Haczi).

AKİL Cenk : Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakı-mından Sonuçları – 28.2.2018 Tarih ve 7101 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere Göre, TBB Dergisi, 2019/141 (Akil, Kon-kordato Mühleti).

AKİL Cenk : Konkordato Prosedürü Çerçevesinde Sü-rekli Borç İlişkilerinin Feshi İİK m.296, II, TBB Dergisi, 2019/143 (Akil, Sürekli Borç İlişkilerinin Feshi).

AKİL Cenk : Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Konkordato Tasfiye Memuru, AÜHFD, Y.61, S.3, 2012, s. 819-858 (Akil, Tasfiye Memuru).

AKİL Cenk : Sorularla Adi Konkordato, Ankara 2019 (Akil, Adi Konkordato).

AKİL Cenk : Sorularla Konkordato Hukuku, Ankara 2020 (Akil, Sorularla Konkordato).

AKSOYOĞLU Necati : Sermaye Şirketlerinin ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılma-sı, İcra İflas Kanununda Değişiklikler Se-mineri, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayını, İstanbul 2004.

AKYOL ASLAN Leyla : Adi Konkordatoda Borçlunun Doğrudan Doğruya İflasına Karar Verilebilecek Hal-ler, MİHDER, C.15, S.42, Y.2019/1 (Akyol Aslan, Konkordatoda Doğrudan İflas).

AKYOL ASLAN Leyla : Medeni Usul Hukukunda Davadan Feragat, Ankara 2011 (Akyol Aslan, Davadan Fera-gat).

AKYÜREK Ayhan/

AKYÜREK Remziye : Konkordato Hukuku, Ankara 2019.

ALBAYRAK Hakan : İflas Dışı Adi Konkordatoda Konkordato Mühletinin Sözleşmeler Bakımından So-nuçları, Ankara 2020 (Albayrak, Konkor-dato Mühletinin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları).

ALBAYRAK Hakan : İflasın Kaldırılması, Ankara 2007 (Albay-rak, İflasın Kaldırılması).

ALBAYRAK Hakan : Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yak-laşık İspat, Ankara 2013 (Albayrak, Yak-laşık İspat).

ALTAY Sümer/

ESKİOCAK Ali : 7101 Sayılı Kanun’la Yapılan Düzenleme-lerin Işığında Konkordato ve Yeniden Ya-pılandırma Hukuku, B.4, İstanbul 2018.

ANSAY Sabri Şakir : Konkordato, Adliye Ceridesi (Adalet Dergi-si), 1940, Y.31, S.2, s.158-178.

ARAL Fahrettin : Türk Borçlar Hukukunda Takas, B.2, An-kara 2010.

ARAS Aslı : Çekişmesiz Yargıda Yargılama Usulü, An-kara 2017.

ARAT Ayşe/

ERCAN ÖZLER Meltem : Konkordato – İbra İlişkisi Çerçevesinde Konkordatonun Bir Tür İbra Olup Olmadığı Sorunu, Terazi Hukuk Dergisi, S.145, Eylül 2018.

ARSLAN Aziz Serkan : İcra Takip İşlemleri Etkileri ve Hukuka Aykırılığın Sonuçları, Ankara 2018 (Arslan A.S, İcra Takip İşlemleri)

ARSLAN Aziz Serkan : Konkordato Mühletinin İşçi Alacaklarına Etkisi, TBB Dergisi, S.142, Y.2019 (Arslan A.S, Konkordato)

ARSLAN Ramazan : Adi Konkordatoda Borçlunun Alacaklı Le-hine Rehin Tesis Edilmiş Borçlarının Yapı-landırılması, Prof. Dr. Sabih Arkan’a Ar-mağan, İstanbul 2019 (Arslan, Adi Kon-kordatoda Rehin).

ARSLAN Ramazan : Borçlunun Üçüncü Kişide Bulunan Alaca-ğının Haczi, Haczin Üçüncü Kişiye Bildi-rilmesi ve Sonuçları, AÜHFD, S.65, Y.2006, s. 3217-3242 (Arslan, Üçüncü Ki-şide Alacağın Haczi).

ARSLAN Ramazan : İflasın Ertelenmesi Uygulamaları, Bankacı-lar Dergisi, S.67, Y.2008 (Arslan, İflasın Ertelenmesi).

ARSLAN Ramazan : Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989 (Arslan, Dürüstlük Kuralı).

ARSLAN Ramazan : Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara 1977 (Arslan, Yargı-lamanın Yenilemesi).

ARSLAN Ramazan/

YILMAZ Ejder/

TAŞPINAR AYVAZ Sema/

HANAĞASI Emel : İcra ve İflas Hukuku, B.6, Ankara 2020.

ARSLAN Ramazan/

YILMAZ Ejder/

TAŞPINAR AYVAZ Sema/

HANAĞASI Emel : Notlu-Gerekçeli İcra ve İflas Kanunu ve İl-gili Mevzuat, B.6, Ankara 2020 (Ars-lan/Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/Hanağası, İcra ve İflas Kanunu).

ARZOVA Sabri Burak/

YAVAŞ Murat/

KÜÇÜK Barış : Hukuki ve Mali Yönden İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık Bilançosu, B.3, Ankara 2016.

ASLANOĞLU Suphi/

ÖZALP Ayşe Duygu/

ÖZALP Ali Rıza : Bir Yeniden Yapılandırma Kurumu Olarak Konkordato Başvurusu, Geçici Mühlet ve Gerekçeleri, Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, C.3, S.2.

ATALAY Oğuz : Anonim Şirketlerin İflası, İzmir 1996 (Ata-lay, Anonim Şirketler).

ATALAY Oğuz : Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi, B.2, İzmir, 2007 (Atalay, Borca Batıklık).

ATALAY Oğuz : Delil Kavramı Üzerine, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.I, Ankara 2009 (Ata-lay, Delil Kavramı).

ATALAY Oğuz : İflasın Ertelenmesi, Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004. (Atalay, İflasın Ertelenmesi)

ATALAY Oğuz : İİK’da İflas Hukukuna İlişkin Değişiklikle-rin Değerlendirilmesi, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı, Ankara 30 Eylül – 1 Ekim 2005 (Atalay, Değerlen-dirme).

ATALAY Oğuz : Konkordato Hukukundaki Değişiklikler, Bankacılar Dergisi, Y.2013, S.47 (Atalay, Değişiklikler).

ATALAY Oğuz : Konkordato Projesinin Hazırlanması, 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, MİHBİR, 16. Antalya Toplantısı, 5-6 Ekim 2018 (Atalay, Konkordato Projesi).

ATALAY Oğuz : Konkordato Reformu Hakkında Değerlen-dirmeler, 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getiri-len Yenilikler (Editör: Muhammet Özekes), İstanbul 2018 (Atalay, Konkordato Refor-mu).

ATALAY Oğuz : Konkordato Talebi Üzerine İcra Takipleri-nin İhtiyati Tedbirle Durdurulması, Legal Hukuk Dergisi, Y.2013, S.125 (Atalay, İh-tiyati Tedbir).

ATALAY Oğuz : Konkordatonun Uygulamada Ortaya Çıkan Güncel Sorunları, Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunun Güncel Sorunları II (Editör: Muhammet Özekes), İstanbul, 21 Haziran 2019 Tarihli Lexpera Seminer, Basım Yılı: 2020 (Atalay, Konkordatonun Güncel So-runları).

ATALAY Oğuz : Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C.II, B.15, İstanbul 2017 (Atalay, Pekcanı-tez Usul).

ATALAY Oğuz : Yeniden Yapılandırma Projesi, İcra ve İflas Kanunundaki Değişiklikler Çerçevesinde Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Borç-larının Yeniden Yapılandırılması Semineri, İTO Yayını, İstanbul 2004 (Atalay, Yeni-den Yapılandırma Projesi).

ATALAY Oğuz/

ATALI Murat/

ERDOĞAN Ersin : Üçüncü Kişi Rehniyle Güvence Altına Alınmış Olan Alacakların Borçlunun Kon-kordato Nisabında Dikkate Alınıp Alına-mayacağı Meselesi, blog.lexpera.com.tr (E.T.: 3.1.2021).

ATALI Murat : Konkordatoda Kesin Mühlet ve Sonuçları, 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elekt-ronik Tebligat Konularında Getirilen Yeni-likler (Editör: Muhammet Özekes), İstanbul 2018 (Atalı, Konkordatoda Kesin Mühlet).

ATALI Murat : Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C.III, B.15, İstanbul 2017 (Atalı, Pekcanı-tez Usul).

ATALI Murat/

ERMENEK İbrahim/

ERDOĞAN İhsan/

AZAKLI ARSLAN Betül : Geçmişten Bugüne İİK ve İlgili Mevzuat, B.3, Ankara 2020.

ATALI Murat/

ERMENEK İbrahim/

ERDOĞAN İhsan : İcra ve İflas Hukuku, B.3, Ankara 2020 (Atalı/ Ermenek/Erdoğan, İcra ve İflas).

ATALI Murat/

ERMENEK İbrahim/

ERDOĞAN İhsan : Medeni Usul Hukuku, B.3, Ankara 2020 (Atalı/Ermenek/Erdoğan, Medeni Usul).

AYDEMİR Dilek : Konkordato Mühletinin Sözleşmelere Etkisi (İİK m.296), MİHDER, C.15, S.44, Y.2019 (Aydemir D., Sözleşmelere Etkisi).

AYDEMİR Efrail : Konkordato ve Yeniden Yapılandırma, B.2, Ankara 2019 (Aydemir E., Konkordato)

BALCI Şakir : İflasın Ertelenmesi, B.2, İzmir 2007 (Balcı, İflasın Ertelenmesi).

BALCI Şakir : Sermaye Şirketlerinde Yeniden Yapılan-dırma İstanbul Barosu Yayınları, Kasım 2006 (Balcı, Yeniden Yapılandırma).

BALCI Şakir : Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma, Manisa 2006 (Balcı, Yeniden Yapılandır-ma).

BAŞ Sanlı : İflasın Ertelenmesi ve Adi Konkordatonun Borçlunun Kefillerine Etkisi, İBD, C.82, S.1, Y.2008.

BAŞÖZEN Ahmet : Medeni Usul Hukukunda İlk Görünüş İspa-tı, Ankara 2010 (Başözen, İlk Görünüş İs-patı).

BAŞÖZEN Ahmet : Müflisin Tasarruf Yetkisi, Ankara 2005 (Başözen, Tasarruf Yetkisi).

BAŞÖZEN Ahmet/

ÜÇER Mehmet : “Cessio Bonorum” ya da “Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato”, EÜHFD, C.XII, Y.2008, S.3-4, s. 210-266.

BAYGÜL Nurhak : İflas İçi Konkordatoda Teminat, İflas İçi Konkordatoda Teminat, Prof. Dr. Saim Üs-tündağ’a Armağan, Ankara 2009.

BESEN Murat/

TAT Orkun : Konkordato Sürecinde Mühlet, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi Dergisi, C.1, S.2, Ocak 2019, s.357-390.

BİLGE Mahmut : İflas, İflasın Ertelenmesi, Konkordato Yar-gılama Usulü, Ankara 2012.

BOLAYIR Nur : İflas Tasfiyesinde Sıra Cetvelinin Birinci ve İkinci Sırasındaki İmtiyazlı Alacaklar, Prof.Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C.1, Ankara 2015.

BORAN GÜNEYSU

Nilüfer : İcra Takip İşlemleri, TBB Dergisi, Y.2012, S.101 (Boran Güneysu, Karar).

BORAN GÜNEYSU

Nilüfer : Medeni Usul Hukukunda Karar, Ankara 2014 (Boran Güneysu, Karar).

BOZDOĞAN Abdülkadir : Konkordato ve Konkordato Alacaklılar Toplantısı, Ankara 2020.

BÖKE Abdulkadir : Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uz-laşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.II, S.1, Y.2005.

BÖRÜ Levent : Adi Konkordatoda Alacaklılar Kurulu, İnÜHFD, C.9, S.2, Y.2018 (Börü, Alacaklı-lar Kurulu).

BÖRÜ Levent : Adi Konkordatoda Alacaklıların Alacakla-rını Bildirmesi, İnÜHFD, C.10, S.1, Y.2019 (Börü, Alacakların Bildirilmesi).

BÖRÜ Levent/

PARLAK BÖRÜ Şafak : Konkordatonun Kefalet Sözleşmelerine Et-kisi, İstanbul Hukuk Mecmuası, Y.2020, C.78, S.3, s. 1239-1277.

BUDAK Ali Cem : ‘Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Şirket Kurtarma’, Türk. İngiliz ve ABD Hukukunda İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu, 25-26 Şubat 1993, İSO Yayınları, İstanbul 1993 (Budak, ABD Hukukunda Şirket Kur-tarma).

BUDAK Ali Cem : İcra ve İflas Hukukunda Kiralayanın Hapis Hakkının Kullanılması, Ankara 2003 (Bu-dak, Kiralayanın Hapis Hakkının Kullanıl-ması).

BUDAK Ali Cem : Karşılaştırmalı İcra ve İflas Kanunu, B.8, Ankara 2018 (Budak, İcra ve İflas Kanu-nu).

BUDAK Ali Cem : Konkordato Projesinin Kabulü İsviçre’de Niçin Daha Kolay?, Prof.Dr. Necla Giritli-oğlu’na Armağan, İstanbul 2020, s. 203-209 (Budak, İsviçre).

BUDAK Ali Cem : Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması, İstanbul 2000 (Bu-dak, Üçüncü Kişilerin Haklarının Korun-ması).

BUDAK Ali Cem : ‘Türk. İngiliz ve ABD Hukukunda İşlet-melerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumuna İlişkin Özet Değerlendirme’, Türk. İngiliz ve ABD Hukukunda İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu, 25-26 Şubat 1993, İSO Yayınları, İstanbul 1993 (Budak, Özet Değerlendirme).

BUDAK Ali Cem/

KALE Serdar : Konkordato Komiserinin Kontrol Listesi, Ankara 2019 (Budak/Kale, Kontrol Liste-si).

BUDAK Ali Cem/

TUNÇ YÜCEL Müjgan : İflas, Tasarrufun İptali Davası ve Konkor-dato ile İlgili 2013 Tarihli İsviçre İcra ve İf-las Kanunu Değişiklikleri, MİHDER, C.11, S.31, 2015/2 (Budak/Tunç Yücel, MİH-DER).

BUDAK Ali Cem/

TUNÇ YÜCEL Müjgan : İflas, Tasarrufun İptali Davası ve Konkor-dato ile İlgili 2013 Tarihli İsviçre İcra ve İf-las Kanunu Değişiklikleri, MİHBİR 13. An-talya Toplantısı, 9-10 Ekim 2015, Antalya 2017 (Budak/Tunç Yücel, MİHBİR).

BUDAK Ali Cem/

YAĞCI Mustafa Okan : Konkordato ve Finansal Yeniden Yapılan-dırma, Bankacılar Dergisi, S.112, Y.2020.

BULUT Uğur : İcra Hukukunda Ödeme Yerine Alacakların Devri, Ankara 2013.

BURULOĞLU Enver/

REYNA Yuda : Konkordato Hukuku ve Tatbikat, İstanbul 1968.

CİVELEK Esin : Konkordato Döneminde Teminat Mektup-larının Durumu, Lexpera Blog (E.T.: 2.1.2020).

CLARKE Alison : ‘İngiliz Hukukunda 1986 Tarihli Aciz Hukuku Kanunundan Sonra Şirket Kur-tarma ve Yeniden Örgütlenme’, Türk. İn-giliz ve ABD Hukukunda İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İliş-kileri Sempozyumu, 25-26 Şubat 1993, İSO Yayınları, İstanbul 1993. (Çev. Bu-dak, Ali Cem).

COŞKUN Derya : Konkordato Sürecinin Muhasebe Uygu-lamalarına Etkisinin İncelenmesi, Yayın-lanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019 (Coşkun D.).

COŞKUN Mahmut : Konkordato ve İflas B.2, Ankara 2019.

ÇELİK Aydın : Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uz-laşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Projesinin Tasdikinin Sonuçları ve Muh-temel Alacaklılara Karşı Çözüm Önerileri, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2005, C.II, S.1. s. 280.

ÇETİNKAYA Mehmet : Konkordato Mühleti İçinde İhtiyati Haciz İstenebilir mi? İflas Davası Açılabilir mi, TBB Dergisi, Temmuz 1991, S.3.

ÇINAR Süleyman Serhan : Geçici Konkordato Mühleti ve So-nuçları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019.

ÇITAK Nermin/

GÜNEŞ Mehmet Ali : Bir Yeniden Yapılandırma Müessesesi Olarak Konkordato ve Bir Üretim İşletme-si Uygulaması, Finans, Ekonomi ve Sos-yal Araştırmalar Dergisi, Y.2020, C.5, S.3, s. 501-517.

ÇONTU Onur : Konkordato Kapsamında Çekişmeli Ala-cak Kavramı, Lexpera Blog (E.T.: 2.1.2020).

DELİDUMAN Seyithan : İflasın Ertelenmesinin Etkileri, İstanbul 2008 (Deliduman, İflasın Ertelenmesi)

DELİDUMAN Seyithan : İflasın Ertelenmesi Davalarında İİK 89. Maddenin Uygulanma Biçimi Üzerine Düşünceler, İBD, C.81, S.6, Y.2007 (De-liduman, İİK 89).

DELİDUMAN Seyithan : İflas Tasfiyesinde Alacaklılar Toplanması, Ankara 2002 (Deliduman, Alacaklılar Toplanması).

DELİDUMAN Seyithan : Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, İBD, C.78, S.2004/3, s. 1032-1057 (Deli-duman, Malvarlığının Terki).

DELİDUMAN Seyithan : Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Ye-niden Yapılandırılması, Yasa Hukuk Der-gisi, Y.27, S.255 (Deliduman, Yeniden Yapılandırma).

DEMİR Gülay : İflas Ertelemenin Kaldırılması ve Kon-kordato, İstanbul 2019 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

DEMİR Gülay/

TEKER Suat : İflas Erteleme ve Konkordato, PressAca-demia Procedia, C.9, S.1, 5th Global Bu-siness Research Congress (GBRC - 2019), s.278-284.

DEMİRKAPI Ertan : Anglo-Amerikan Hukukunda Bilirkişilik Kurumunda Yeni Gelişmeler, DEÜHFD, Y.2003, C.5, S.2 (Demirkapı, Bilirkişilik).

DERYAL Yahya : Türk Hukukunda Bilirkişilik, B.2, Ankara 2004.

DEYNEKLİ Adnan : 4949 Sayılı Kanun’la Değişik İcra ve İflas Kanununa Göre Adi ve Rehinli Alacakla-rın Sırası, AÜHFD, C.54, S.1, Y.2005, s.191-204 (Deynekli, Alacakların Sırası).

DEYNEKLİ Adnan : İcra ve İflas Hukukunda İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, Ankara 2013 (Deynekli, İpoteğin Paraya Çevrilmesi).

DEYNEKLİ Adnan : İflasın Vergi Alacağının Tahsiline Etkisi, Ankara 1998 (Deynekli, Vergi Alacağı).

DEYNEKLİ Adnan : İşverenin İflası veya İşverene Yönelik Haciz Halinde İşçinin Ücret Alacağının Önceliği Sorunu, TBBD, S.60, Y.2005, s. 31-43 (Deynekli, İşçinin Ücret Alacağı).

DEYNEKLİ Adnan : Konkordatoda Kamu Alacaklılarının Du-rumu, 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, MİHBİR, 16. Antalya Top-lantısı, 5-6 Ekim 2018 (Deynekli, Kamu Alacaklılarının Durumu).

DEYNEKLİ Adnan : Konkordatonun İşçi Alacaklarının Tahsi-line Etkisi, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009 (Deynekli, Kon-kordatoda İşçi Alacakları).

DEYNEKLİ Adnan : Türk Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takip, Ankara 2005 (Deynekli, İflas Yoluyla Takip).

DEYNEKLİ Adnan/

KISA Sedat : Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli, B.3, An-kara 2015 (Deynekli/Kısa, Sıra Cetveli).

DEYNEKLİ Adnan/

KISA Sedat : İtirazın İptali Davaları, B.3, Ankara 2013 (Deynekli/Kısa, İtirazın İptali).

DEYNEKLİ Adnan/

SALDIRIM Mustafa : Öğretide ve Uygulamada İhtiyati Haciz, B.3, Ankara 2011.

DOĞAN Emsalgül : Konkordatonun Tasdiki Yargılaması, An-kara 2020.

DOĞRUSÖZ Hanife : Amerikan Hukukunda Ödeme Güçlüğü İçindeki Şirketlerin Yeniden Yapılandı-rılması, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fa-kültesi Dergisi, Y.2005/1.

DOĞRUSÖZ Hanife/

PÜRSELİM Selim : Malvarlığının Terki Suretiyle Konkorda-toya İlişkin Prosedürün Cereyanı, İKÜHFD, Aralık 2003, s.99-124.

DURAK Yasemin : Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, İstanbul Barosu Dergisi, Y.2014, S.6, s.337-363.

DURAN Rukiye : Konkordato Mühletinin Uzatılması, Aka-demik Yaklaşımlar Dergisi, C.10, S.1, İlk-bahar 2019, s. 57-71 (Duran, Konkordato Mühletinin Uzatılması).

DURAN Rukiye : Konkordato Mühleti ve Alacaklılar Bakı-mından Sonuçları, Ankara 2020 (Duran, Konkordato Mühletinin Sonuçları).

EMİR Erdal : İflas Sebepleri ve İflasın Ertelenmesi Ye-rine Konkordato, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep 2019.

ERCAN İbrahim : 5092 Sayılı Kanun İle İcra ve İflas Kanu-nuna Eklenen Sermaye Şirketleri ile Koo-peratiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması, Selçuk Üniversitesi Hu-kuk Fakültesi Dergisi, Y.2004, C.12, S.1-2 (Ercan, Yeniden Yapılandırma).

ERCAN İbrahim : İcra ve İflas Hukukunda Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, Konya 2008 (Ercan, Malvarlığının Terki).

ERCAN İbrahim : Konkordatoda Rehinli Taşınır ve Taşın-mazların Paraya Çevrilmesinin Ertelenme-si (İİK m.298/a, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.2, Ankara 2009 (Ercan, Pa-raya Çevrilmesinin Ertelenmesi).

ERDEM Murat : Mahkeme Dışı Konkordato, Maltepe Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.1, Y.2005, s. 225-241.

ERDOĞAN İhsan : Konkordatonun Müşterek Borçlulara ve Kefillere Etkisi I, Yargıtay Dergisi, Ocak-Nisan 1984, C.10, S.1-2, s. 158-169 (Er-doğan, Konkordatonun Etkisi I).

ERDOĞAN İhsan : Konkordatonun Müşterek Borçlulara ve Kefillere Etkisi II, Yargıtay Dergisi, Tem-muz 1984, C.10, S.3, s. 158-169 (Erdo-ğan, Konkordatonun Etkisi II).

ERDÖNMEZ Güray : Alacaklılara Zarar Vermek Kastıyla Yapı-lan Tasarrufun İptali, B.2, İstanbul 2019 (Erdönmez, Tasarrufun İptali).

ERDÖNMEZ Güray : İflasta Alacaklılar Toplanmasının Yetkile-ri, İstanbul 2005 (Erdönmez, Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri).

ERDÖNMEZ Güray : Konkordato Mühleti Alan Borçlunun Yaptığı Hukuki İşlemlere Karşı Tasarru-fun İptali Davası Açılabilir mi? 26.3.2019, Lexpera.com.tr, Lexpera Blog (Erdönmez, Tasarrufun İptali Davası).

ERDÖNMEZ Güray : Konkordato Mühletinin Alacaklılara Etki-si, Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunun Güncel Sorunları II (Editör: Muhammet Özekes), İstanbul, 21 Haziran 2019 Tarih-li Lexpera Seminer, Basım Yılı: 2020 (Erdönmez, Konkordato Mühleti).

ERDÖNMEZ Güray : Malvarlığının Terki Suretiyle Konkorda-toda Alacaklılar Kurulunun Görev ve Yetkileri, GSÜHFD, S.1, Ocak 2003 (Er-dönmez, Alacaklılar Kurulu).

ERDÖNMEZ Güray : Medeni Usul Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti, İstanbul 2010 (Erdönmez, Belgelerin İbrazı).

ERDÖNMEZ Güray : Yeni Konkordato Düzenlemesi Hakkında Bazı Tespitler, 7101 Sayılı Kanunla Kon-kordato ve Elektronik Tebligat Konuların-da Getirilen Yenilikler (Editör: Muhammet Özekes), İstanbul 2018 (Erdönmez, Yeni Konkordato Düzenlemesi).

ERMAN Eyüp Sabri : Konkordato Mühletinin Kapsamı ve Taki-bi Önleyici, Zaman Aşımını Durdurucu Sonuçları, Adalet Dergisi, Eylül-Aralık 1975, C.5-6, s. 430-442 (Erman, Kon-kordatonun Kefillere Etkisi).

ERMAN Eyüp Sabri : Konkordatonun Müşterek ve Müteselsil Kefillere Etkisi, Adalet Dergisi, Ocak 1969, C.1, s. 3-11 (Erman, Konkordato-nun Kefillere Etkisi).

ERMENEK İbrahim : Borca Batıklık Nedenine Dayalı Konkor-datoda Geçici Mühletin Kaldırılması, Y.2020, S.64, s. 507-530 (Ermenek, Ge-çici Mühletin Kaldırılması).

ERMENEK İbrahim : İflasın Ertelenmesi, B.2, Ankara 2010 (Ermenek, İflasın Ertelenmesi).

ERMENEK İbrahim/

KARTAL Bünyamin : Konkordatonun Amacı Kapsamında COVID-19 Salgınının Sürekli Borç İlişki-lerinin Feshine Etkisi, İstanbul Üniversite-si Hukuk Fakültesi Mecmuası, Y.2020, C.78, S.2, s. 485-516.

EROĞLU Ender Canan : 4949 ve 5092 Sayılı İcra ve İflas Kanu-nu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-nunlar’ın Adi Konkordato ile İlgili Hü-kümlerde Getirmiş Oldukları Değişiklikle-rin Tespiti ve Değerlendirilmesi, ABD, Y.2005, S.3, s.85-121 (Eroğlu E.C., Adi Konkordato).

EROĞLU Orhan : İflas Dışı Adi Konkordatoda Mühlet İçeri-sinde Borçlunun İflasına Karar Verilebile-cek Durumlar, SÜHFD, C.27, S.3, Y.2019, s. 785-807 (Eroğlu O., Borçlu-nun İflası).

ERTEN Alper Efe : Mali Durumu Bozulan Şirketlerin Uzlaş-ma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması, Ankara 2006.

ERUYGUR Haluk : Yedieminlik, Ankara 2008.

GÖK Yasemin : İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi Du-rumunda İşçilik Alacaklarının Korunması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İs-tanbul 2014.

GÖKÇEN Onurcan : Konkordatoda Rehinli ve Finansal Kira-lamaya Konu Mal ve Alacakların Hukuki Durumu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019.

GÖNCÜ DÖNER

Munise Seray : Anonim Ortaklığın Borca Batıklık Sebe-biyle İflası ve İflasın Konkordato Yoluyla Önlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Li-sans Tezi, İzmir 2019.

GÖREN Ömer : İflasın Ertelenmesi Kurumunda Kavram-ların Amaca Uygun Yorumlanmasına Dair Bir Öneri, ABD, 2007/1.

GÖZAÇAN Melisa : Sermaye Şirketlerinde İflas İçi Konkorda-to, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019.

GÜLER Mikdat/

KABAKCI Mahmut : Adi Konkordatoda Rehinli Alacaklıların Hukuki Durumu, İBD, C.78, Y.2004, S.1, s.88-104.

GÜLİN GÜRALP Ayşe : İflasın Ertelenmesinde Kayyım Atanması, Prof. Dr. İrfan Baştuğ Armağanı, DEÜ-HFD, Y.2005, C.7.

GÜNAY Mehmet : İcra Suçları, Ankara 2014 (Günay M.)

GÜNEL Mete : İflas Davaları ve İflasın Ertelenmesi, An-kara 2006.

GÜNER Abdullah : Konkordato, Adalet Dergisi, Ocak 1952, Y.43, S.2, s.277-310.

GÜNEŞ Mehmet Ali : Bir Yeniden Yapılandırma Projesi Olarak Konkordato ve Üretim İşletmesi Uygula-ması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Te-zi, Ankara 2020.

GÜNEYSU GÜNGÖR

Gülin : Milletlerarası Özel Hukukta İflas İçi Kon-kordato (Vade ve Tenzilat Konkordatosu İtibariyle), AÜHFD, S.1, Ocak 1995.

GÜNGÖR Seda : ABD Hukukunda Yeniden Örgütlenme Talebinin Kabulünün Sözleşmelere Etkisi, Prof.Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007.

HABERTHÜR Boris : İcra ve İflas Yollarıyla Takipte ve Kon-kordatoda Mülkiyeti Muhafaza (Mukave-lesi), Çev. Önen Ergun, AÜHFD, S.1, Ocak 1966.

HANAĞASI Emel : Davada Menfaat Ankara 2009.

HATİPOĞLU Yüksel : Konkordatonun Tasdik Şartları ve Usule İlişkin Hükümleri, Adalet Dergisi, S.7, Y.2001, s. 171-200.

IŞIK Melih : İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi ve Bu Nitelikteki Haciz Tutanak-ları, İstanbul 2019.

IŞIKTAÇ Muhip Şeyda : Konkordato, İBD, 2018/3, Mayıs 2018.

İYİLİKLİ Ahmet Cahit : Haciz İhbarnameleri, Ankara 2012 (İyilik-li, Haciz İhbarnameleri).

İYİLİKLİ Ahmet Cahit : Hukuk Yargılamasında Kesin Hüküm, B.2, Ankara 2020 (İyilikli, Kesin Hü-küm).

İYİLİKLİ Ahmet Cahit : Malvarlığının Terki Suretiyle Konkorda-tonun Lex Commisoria Yasağına Aykırılık Teşkil Edip Etmemesi Üzerine Bir İnce-leme, Legal Hukuk Dergisi, Y.2004, S.18 (İyilikli, Malvarlığının Terki).

KALE Serdar : 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanununda De-ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Çerçeve-sinde İflas Dışı Adi Konkordato, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2018, C.5, S.1, s. 213-270 (Kale, İflas Dışı Adi Konkordato).

KALE Serdar : İflas İçi Adi Konkordato Uygulamasında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar, MİHBİR 13. Antalya Toplantısı, 9-10 Ekim 2015, An-talya 2017 (Kale, İflas İçi Adi Konkorda-to).

KALE Serdar : İsviçre İcra ve İflas Kanununun Adi Kon-kordato Hükümlerine Genel Bir Bakış, İs-tanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi Dergisi, Y.2017, C.4, S.2, s. 153-169 (Kale, İsviçre).

KALE Serdar : Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti, İs-tanbul 2000 (Kale, Taraf Ehliyeti).

KALE Serdar : Sorularla Konkordato (İflas Dışı ve İflas İçi Adi Konkordato), İstanbul 2017 (Kale, Sorularla Konkordato).

KAMAN Münir : Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İs-tanbul 2020.

KAPLAN İbrahim : Yeni Türk Konkordato Hukuku (İsviçre İcra ve İflas Hukukunun Borçların Erte-lenmesine Konkordatoya İlişkin Malvarlı-ğı Yönetimi Sözleşmesi Hükümleriyle Mukayeseli Olarak), Ankara 2019.

KARAASLAN Varol : Medeni Usul Hukukunda Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi, Ankara 2013.

KARAKAŞ Cemal Fazıl : İcra ve İflas Hukukunda Banka Alacakla-rının Korunması, Ankara 2019 (Karakaş, Banka Alacaklarının Korunması).

KARAKAŞ Cemal Fazıl : Konkordato Başvurusu ve Başvuruya Ek-lenecek Belgeler, 7101 Sayılı Kanun Çer-çevesinde Konkordato, MİHBİR, 16. An-talya Toplantısı, 5-6 Ekim 2018 (Kara-kaş, Konkordato Başvurusu).

KARAKEHYA Hakan/

BORAN GÜNEYSU Nilüfer : Konkordatonun Çekle İlgili “Karşılıksız-dır” İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçundan Kaynaklanan Cezai Sorumlulu-ğa Etkisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2019, C.23, S.4, s.3-46.

KARAŞAHİN Yasin

Alperen : İflasın Açılmasının, İflasın Ertelenmesinin ve Konkordatoda Verilen Mahkeme Kara-rının Zamanaşımı Yönünden Etkileri, BATİDER, Haziran 2018, C.XXXIV, S.2, s. 217-298.

KARSLI Abdurrahim : İcra Tetkik Mercii Kararlarının Temyizi, İstanbul 1995 (Karslı, İcra Tetkik Mercii).

KARSLI Abdurrahim : İflasın Ertelenmesinde Bazı Problemler, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.2, Ankara 2009 (Karslı, İflasın Ertelenme-si).

KAYA Uğur/

BAYRAKTAR Yaşar/

ATASEL Oğuz Yusuf : Türkiye’deki Muhasebe Düzenlemeleri Açısından Konkordato İşlemlerinin Mu-hasebeleştirilmesi, PressAcademia Proce-dia, Y.2020, C.11, S.1, s. 79-83.

KAYIK AYDINALP

Aslıhan : Konkordatonun İşçilik Alacakları ve İş Sözleşmeleri Üzerine Yansıması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergi-si, Cilt: 21, Sayı: 2, 2019, s. 487-522.

KESER Leyla : Genel Olarak Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı ve Borçluya Konkordato Mühleti Verilmesi Bakımın-dan Önemi, Prof. Dr. Mahmut Tevik Bir-sel’e Armağan, İzmir 2001, s. 253-267.

KESER Hakan : 4857 Sayılı İK ve 2004 Sayılı İİK Çerçe-vesinde Haciz, İflas, Konkordato ve İşve-renin Aczinin İş Sözleşmesinden Doğan Bazı Temel Haklara Etkileri, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Dergisi, Y.2006, S.12, s. 1181-1220 (Keser H.)

KILIÇOĞLU Evren : İflasın Ertelenmesinin Konkordato ve Uz-laşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Ku-rumlarıyla Karşılaştırılması, Prof. Dr. Ya-vuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007.

KILIÇOĞLU Sabiha : Konkordato Komiserliği: Hukuki Niteliği, Hakları, Yetki ve Yükümlülükleri, Yayın-lanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019 (Kılıçoğlu S.)

KIRTILOĞLU Serhat : İflas Davası, Ankara 2009.

KIZIL Perihan Dilek : Adi Konkordato Başvurusu, Yayınlan-mamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2020.

KİRAZ Taylan Özgür : İcra Mahkemesinde İtirazın Kaldırılması, B.4, Ankara 2013 (Kiraz, İtirazın Kaldı-rılması).

KİRAZ Taylan Özgür : İflas Dışı Adi Konkordatoda Kamu Ala-caklarının Tabi Olduğu İşlem, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Der-gisi, Y.2006 Aralık, s. 46-69 (Kiraz, Ka-mu Alacakları).

KİRAZ Taylan Özgür : Konkordatoya İlişkin Doğrudan Doğruya İflas Halleri, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Arma-ğan, İstanbul 2000, s. 855-874 (Kiraz, Doğrudan İflas).

KODAKOĞLU Mehmet : Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, Ankara 2018.

KONURALP

Cengiz Serhat : İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbir-ler, İstanbul 2013.

KONURALP Haluk : Uzlaşma Suretiyle Sermaye Şirketlerinin Yeniden Yapılandırılmasının Tarihi Geli-şimi ve Amacı, İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Çerçevesinde Sermaye Şirketle-ri ve Kooperatiflerin Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Seminer, 11.5.2004, İs-tanbul Ticaret Odası Yayın No: 2004/68 (Konuralp, Yeniden Yapılandırma).

KÖROĞLU Anıl : Rehinli Malın Konkordato Mühleti İçinde Paraya Çevrilmesi Yasağı (İİK m.295), Y.2020, C.78, S.1, s.139-160 (Köroğlu, Rehinli Malın Paraya Çevrilmesi Yasağı).

KÖROĞLU Hasan : Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Kurumları, Ankara 2001.

KÖSE Metin : Konkordatonun Banka Alacakları Üzerin-deki Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Li-sans Tezi, Konya 2019.

KUMKALE Rüknettin : Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik’e Göre Konkordato, B.2, Ankara 2018.

KURT KONCA Nesibe : Konkordato Uygulamalarına İlişkin Bek-lentiler ve Riskler, (Setav) Analiz, Kasım 2018, Sayı:263 (Kurt Konca, Konkorda-to).

KURT KONCA Nesibe : Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi, Ankara 2009 (Kurt Konca, Aleniyet).

KURU Baki : İcra ve İflas Hukuku, C.IV, İstanbul 1997 (Kuru, İcra ve İflas, C.IV).

KURU Baki : İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Ankara 2013 (Kuru, İcra ve İflas El Kitabı)

KURU Baki : İflasın Ertelenmesi Kararından Önce İcra Takiplerinin Durdurulması Hakkında İhti-yati Tedbir Kararı Verilebilir mi? Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.2, Ankara 2009 (Kuru, İhtiyati Tedbir)

KURU Baki : İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İf-las Hukuku Ders Kitabı, B.3, Ankara 2019. (Kuru, İstinaf Sistemine Göre İcra ve İflas).

KURU Baki : Nizasız Kaza, Ankara 1961 (Kuru, Niza-sız Kaza).

KURU Baki/

ARSLAN Ramazan/

YILMAZ Ejder : İcra ve İflas Hukuku, B.27, Ankara 2013.

KURU Baki/

ARSLAN Ramazan/

YILMAZ Ejder : Medeni Usul Hukuku, B.24, Ankara 2013 (Kuru/Arslan/Yılmaz, Usul).

KURU Baki/

ARSLAN Ramazan/

YILMAZ Ejder : Notlu ve Gerekçeli İcra ve İflas Kanunu, Ankara 2013 (Kuru/Arslan/Yılmaz, İcra ve İflas Kanunu).

KURU Baki/

BUDAK Ali Cem : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Getir-diği Başlıca Yenilikleri, İstanbul Barosu Dergisi, C.85, S.2011/5.

KURU Baki/

AYDIN Burak : İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, B.4, İs-tanbul 2020.

LECLERC Olivier : Çev. Toraman Barış, Bilirkişiliğe İlişkin Reformlar Sınırlı Gelişmeler ve Kaçırılan Fırsatlar, Prof. Dr. Bile Umar’a Armağan C.I, DEÜHFD, Y.2009.

MEIER Isaak : Wege zu einem effizienten Sanierungs-vergahren: Bericht zum schweizerischen Recht im Hinblick auf die Revision des Türkischen Rechts (Etkin Bir Yeniden Yapılandırma Usulü: Türk Hukukundaki Değişiklikler Bakımından İsviçre Huku-kundaki Gelişmeler), Çev. Tolga Akkaya, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı- VIII, Abant 9-10 Ekim 2009, Ankara 2010.

MERİÇ Nedim : Türk-İsviçre Hukukunda Paylaştırma Ku-ralları ve Sıra Cetveline Müracaat Yolları, Ankara 2015.

MISTAÇOĞLU Yasemin : Medeni Usul Hukukunda İhtiyati Tedbir Yargılaması, İstanbul 2020.

MUŞUL Timuçin : İcra ve İflas Hukuku Esasları, Ankara 2017. (Muşul, İcra ve İflas Hukuku Esas-ları).

MUŞUL Timuçin : İflasın Ertelenmesi, B.2, İstanbul 2010 (Muşul, İflasın Ertelenmesi).

MUŞUL Timuçin : İflas Suçları Taksiratlı ve Hileli İflas Suç-ları ile Diğer İflas Suçları, İstanbul 1998 (Muşul, İflas Suçları).

MUŞUL Timuçin : İflas ve Konkordato Hukuku, Ankara 2018 (Muşul, İflas ve Konkordato).

MUŞUL Timuçin : Medeni Usul Hukukunda Terdit İlişkileri, B.2, Ankara 2009 (Muşul, Terdit İlişkile-ri).

NACAR Mehmet Alper : Konkordatoda İmtiyazlı Alacaklılar, Ya-yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2020.

NAMLI Mert : Türk ve Fransız Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, İstanbul 2014 (Namlı, Yargılamanın Yenilenmesi).

NAMLI Mert : Türk ve İsviçre Hukukunda Gerçekleştiri-len Reformların Konkordato Hukuku Ba-kımından Getirdiği Değişiklikler, YD, C,44, S.4, Y.2018, s. 1479-1452. (Namlı, Yargılamanın Yenilenmesi).

ORUÇ Murat

ÇATIKKAŞ Özgür

ŞUEKİNCİ Cafer : Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato, B.2, İstanbul 2020.

OY Osman : İcra Hukuku Kapsamında Uzlaşma Yo-luyla Yeniden Yapılandırma, İstanbul 2009.

ÖKTEM ÇEVİK Seda : Malvarlığının Terki Suretiyle Konkorda-tonun Şartları, İBD, Y.2008, S.2, s. 697-707.

ÖKTEMER Semih : Konkordatoda Teminat Sorunu, YD, Ocak 1977, C.3, S.1, 159-163.

ÖNEN Ergun : İflastan Sonra Konkordato, BATİDER, 1976/3, s. 88 vd, s. 25 vd (Önen, Kon-kordato).

ÖNEN Ergun : Medeni Yargılama Hukuku, Ankara 1979 (Önen, Yargılama).

ÖZBAY İbrahim/

YARDIMCI Taner Emre : İcra ve İflas Kanunu, B.4, Ankara 2020.

ÖZBEK Mustafa : Amerika Birleşik Devletleri İflas Hukuku Sisteminde Alacaklılara ve Borçlulara Ait Haklar, TBB Dergisi, Aralık 2002 (Özbek, Amerikan İflas Hukuku).

ÖZBEK Mustafa : Hukuk Yargılama Usulünde Gider Avan-sı, B.4, Ankara 2018 (Özbek, Gider Avansı).

ÖZBEK Mustafa : Yapı Sözleşmesinde Yüklenicinin İflası-nın Ertelenmesiyle Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, MİHDER, Y.2008/1, S.9 (Özbek, İflasın Ertelenmesi).

ÖZDEMİR Murat : Konkordatonun Muhasebe İşlemlerine Et-kisi, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Yıl.4. Sayı. 8 (2018 Güz) s. 1-12 (Özdemir, Muhasebe).

ÖZDEMİR Murat : Konkordato Talebinde Adli Muhasebe Desteği, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bi-limler Dergisi, S.2, Mayıs 2019, s. 16-22 (Özdemir, Adli Muhasebe).

ÖZEKES Muhammet : İflasın Ertelenmesi, Legal Hukuk Dergisi, Eylül 2005/33, s. 3248-3283 (Özekes, İf-lasın Ertelenmesi-Legal).

ÖZEKES Muhammet : İflasın Ertelenmesi, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı, Eskişehir 1-2 Ekim 2004 (Özekes, İflasın Ertelenme-si).

ÖZEKES Muhammet : İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara 1999 (Özekes, İhtiyati Haciz).

ÖZEKES Muhammet : Konkordatoya Başvuru ve Geçici Mühlet Kararı, 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getiri-len Yenilikler (Editör: Muhammet Öze-kes), İstanbul 2018 (Özekes, Konkorda-toya Başvuru).

ÖZEKES Muhammet : Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, İstanbul 1995 (Özekes, Asli Müdahale).

ÖZEKES Muhammet : Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinle-nilme Hakkı, Ankara 2003 (Özekes, Hu-kuki Dinlenilme Hakkı).

ÖZEKES Muhammet : Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C.II, B.15, İstanbul 2017 (Özekes, Pekca-nıtez Usul).

ÖZER Mustafa Bahadır : Konkordato Gider Avansı Tarifesi Huku-ka Uygun Mudur?, İstanbul Barosu Dergi-si, C.92, S.6, Y.2018.

ÖZKAYA FERENDECİ

Hamide Özden : İflas Hukukunda Takas, İstanbul 2013.

ÖZMUMCU Seda : Cebri İcra Hukukunda Pazarlık Suretiyle Satış, İstanbul 2010 (Özmumcu, Pazarlık Suretiyle Satış).

ÖZMUMCU Seda : Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Alacaklılar Kurulu, Prof.Dr. Zahit İmre’ye Armağan, İstanbul 2009, s. 311-341 (Özmumcu, Alacaklılar Kurulu).

ÖZŞAHİN KOÇ Filiz/

UZAY Şahin : Konkordato Sürecinin İşletmelerin Sürek-liliğine Katkısı, Muhasebe ve Vergi Uygu-lamaları Dergisi, Y.2020, C.13, S.2, s. 495-515.

ÖZTEK Selçuk : Adi Konkordatoda Üçüncü Kişi Rehninin Akıbeti Hakkında Bazı Düşünceler, 9 Ey-lül 2020, Legal.com.tr; Legal Blog (E.T.: 3.1.2020) (Öztek, Üçüncü Kişi Rehninin Akıbeti).

ÖZTEK Selçuk : İcra ve İflas Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası, İstanbul 1994 (Öztek, Aciz Vesikası).

ÖZTEK Selçuk : Türk, İngiliz ve ABD Hukukunda Ödeme Güçlüğü İçindeki İşletmelerin Rehabili-tasyonu ile İlgili Uygulama Örnekleri, Türk, İngiliz ve ABD Hukukunda İşletme-lerin Ödeme Güçlüğü ve Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu, İstanbul 1993, s. 253-261 (Öztek, Ödeme Güçlü-ğü).

ÖZTEK Selçuk : İflasın Ertelenmesi, İstanbul 2007 (Öztek, İflasın Ertelenmesi)

ÖZTEK Selçuk : İflasın Ertelenmesi, TBB Bankacılar Der-gisi, S.59, Y.2006 (Öztek, Dergi).

ÖZTEK Selçuk : İflasın Ertelenmesi Yargılaması Çerçeve-sinde İleri Sürülen İhtiyati Tedbir Taleple-rine İlişkin Bazı Sorun ve Düşünceler, Ha-luk Konuralp Anısına Armağan, C.2, An-kara 2009 (Öztek, İhtiyati Tedbir).

ÖZTEK Selçuk/

BUDAK Ali Cem/

TUNÇ YÜCEL Müjgan/

KALE Serdar/

YEŞİLOVA Bilgehan : Yeni Konkordato Hukuku, B.2, Ankara 2019. (Öztek-Konkordato Şerhi).

PAGENSTECHER Max : Alman İflas Hukukunda Konkordato Me-selesi, Çev: Orhan Çağıl, İÜHFM, C.10, S.3-4.

PEKCANITEZ Hakan : 7101 Sayılı Kanunla Getirilen Konkordato Hükümlerinin Değerlendirilmesi, 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, MİHBİR, 16. Antalya Toplantısı, 5-6 Ekim 2018 (Pekcanıtez, Genel Değerlen-dirme).

PEKCANITEZ Hakan : Medeni Usul Hukukunda Feri Müdahale, Ankara 1992 (Pekcanıtez, Feri Müdaha-le).

PEKCANITEZ Hakan : İcra Hukukunda Yabancı Para Alacakları, Makaleler I, İstanbul 2016 (Pekcanıtez, Yabancı Para-Makale).

PEKCANITEZ Hakan : İflasın Ertelenmesi, Makaleler II, İstanbul 2016 (Pekcanıtez, İflasın Ertelenmesi).

PEKCANITEZ Hakan : İflasın Ertelenmesi Kurumuna Eleştirisel Bir Bakış, Makaleler II, İstanbul 2016 (Pekcanıtez, Eleştirisel Bir Bakış).

PEKCANITEZ Hakan : İflasın Ertelenmesinin Değerlendirilmesi ve Eleştirisi, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı- VIII, Abant 9-10 Ekim 2009, Ankara 2010. (Pekcanıtez, Değerlendirme).

PEKCANITEZ Hakan : Pekcanıtez Usul, Medeni Usul Hukuku, C.I, B.15, İstanbul 2017 (Pekcanıtez, Pekcanıtez Usul).

PEKCANITEZ Hakan : Yabancı Para Alacaklarının Tahsili, B.3, Ankara, 1996 (Pekcanıtez, Yabancı Para Alacaklarının Tahsili).

PEKCANITEZ Hakan : Yeniden Yapılandırma Projesinin Tasdiki ve Uygulaması, (İcra İflâs Kanunundaki Değişiklikler Çerçevesinde Sermaye Şir-ketleri ve Kooperatiflerin Borçlarının Ye-niden Yapılandırılması), İstanbul Tic. Odası Yayını, No:2004/68, Makaleler, C.II, İstanbul 2016 (Pekcanıtez, Yeniden Yapılandırma).

PEKCANITEZ Hakan/

AKKAN Mine/

ERİŞİR Evrim : İcra ve İflas Kanunu, B.19, İstanbul 2019.

PEKCANITEZ Hakan/

ATALAY Oğuz/

SUNGURTEKİN Özkan Meral/

ÖZEKES Muhammet : İcra ve İflas Hukuku, B.10, Ankara 2012.

PEKCANITEZ Hakan/

ERDÖNMEZ Güray : 7101 sayılı Kanunla Yürürlüğe Giren Konkordato Hükümlerinin Değerlendiril-mesi, Bankacılar Dergisi, S.105, Y.2018 (Pekcanıtez/Erdönmez, Makale).

PEKCANITEZ Hakan/

ERDÖNMEZ Güray : 7101 sayılı Kanun Çerçevesinde Konkor-dato, İstanbul 2018 (Pekcanı-tez/Erdönmez, Konkordato).

PEKCANITEZ Hakan/

ERDÖNMEZ Güray : Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, B.15, İstanbul 2017.

PEKCANITEZ Hakan/

SİMİL Cemil : Asıl Borçlu Hakkında Verilen İflasın Erte-lenmesi Kararı Üçüncü Kişiye Ait İpotekli Taşınmazın Satışına Engel Olur mu?, Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan, C.II, İKÜHFD, CXV, S.2, Temmuz 2016 (Pek-canıtez/Simil, İflasın Ertelenmesi).

PEKCANITEZ Hakan/

SİMİL Cemil : İcra ve İflas Hukukunda Şikayet, B.2, İs-tanbul 2017 (Pekcanıtez/Simil, Şikayet).

POSTACIOĞLU İlhan : Konkordato, B.2, İstanbul 1965.

POSTACIOĞLU İlhan/

ALTAY Sümer : Medeni Usul Hukuku Dersler, B.7, İstan-bul 2015.

POSTACIOĞLU İlhan/

TEKİNALP Ünal : Paysahibinin Konkordatosunun Onun Esas Sermayeye Katılma Taahhüdünden Doğan Borcuna ve Iskat Prosedürüne Et-kileri, Prof. Dr. İlhan Postacıoğlu Makale-ler ve Karar İncelemeleri, İstanbul 2011.

RÜZGARESEN Cumhur : İflas Sebepleri, Ankara 2011 (Rüzgare-sen, İflas Sebepleri).

RÜZGARESEN Cumhur : Medeni Muhakeme Hukukunda Usul Ekonomisi İlkesi, Ankara 2013 (Rüzga-resen, Usul Ekonomisi).

SALAHUDDİN Tariq

Khalid : Konkordato İlan Eden İşletmelerde Finan-sal Yönetim, Yayınlanmamış Yüksek Li-sans Tezi, Ankara 2020.

SALDIRIM Mustafa : İflastan Önce Konkordatonun Tasdikinin Hüküm ve Sonuçları, Ankara Barosu Der-gisi, Y.2000, S.4, s. 229-273.

SARIHAN Banu Bilge : Konkordatonun Kira Sözleşmesine Etkisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2020, C.3, S.1, s. 83-98.

SARISÖZEN M. Serhat : 7101 Sayılı Kanun Kapsamında İcra-İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler, Ankara 2018 (Sarısözen, Konkordato, 1.Baskı).

SARISÖZEN M. Serhat : Geçici ve Kesin Mühlet Kararı, 7101 Sa-yılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, MİHBİR, 16. Antalya Toplantısı, 5-6 Ekim 2018 (Sarısözen, Geçici ve Kesin Mühlet).

SARISÖZEN M. Serhat : İcra-İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler – Genişletilmiş 2. Baskı, Anka-ra 2019 (Sarısözen, Konkordato, 2.Baskı).

SARISÖZEN M. Serhat : İcra-İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler – 7155 sayılı Abonelik Sözleş-mesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hak-kında Kanun Kapsamındaki Değişiklikler-le Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara 2019 (Sarısözen, Konkordato, 3.Baskı).

SARISÖZEN M. Serhat : İflas Ertelemede Tedbir Kararının Üçüncü Kişilere Tesiri, Prof. Dr. Yaşar Gürbüz’e Armağan, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XI, S.2, Y.2015 (Sa-rısözen, İflas Erteleme).

SARISÖZEN M. Serhat : Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, Legal Hukuk Dergisi, Y.2006, C.4, S.40 (Sarısözen, Malvarlığının Terki).

SARISÖZEN M. Serhat : Usul Ekonomisi İlkesinin Hukuk Muha-kemeleri Kanunu’ndaki Yansımaları, FÜHFD, C.1, S.1 (Sarısözen, Usul Eko-nomisi).

SAYHAN İsmet : Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde Borca Batıklık Sebebiyle İflas ve İflasın Ertelenmesi, Ankara 2016.

SEVEN Vural : İflasın Ertelenmesi Kararının Kambiyo Senedi Hamilinin Müracaat Hakkına Etki-si, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009.

SİMİL Cemil : Konkordato Mühleti Verilmesinden Önce Bankalara Temlik Edilen Bono ve Çekle-rin Ya da Bedellerinin İadesinin Gerekip Gerekmeyeceği, Bankacılar Dergisi, S.112, Y.2020.

STAEHELIN Daniel : Überblick über das neue Sanierungsrecht im schweizerischen Schuldbetreibungs und Konkursrecht (İsviçre İcra İflas Hu-kukunda Aciz Hukukunda Yapılan Yeni-liklere İlişkin Değerlendirmeler) Çev. Ka-vasoğlu Abdurrahman/ Çon Ömer, SDÜHFD, C.8, S.1.

SUNGURTEKİN

ÖZKAN Meral : 7101 Sayılı Kanunla Getirilmiş Değişiklik-ler Çerçevesinde Adi Konkordatoda Ala-caklılar Kurulu, 7101 Sayılı Kanun Çer-çevesinde Konkordato, MİHBİR, 16. An-talya Toplantısı, 5-6 Ekim 2018 (Sungur-tekin Özkan, Adi Konkordatoda Alacaklı-lar Kurulu).

SUNGURTEKİN

ÖZKAN Meral : Konkordatoda Alacaklılar Kurulu, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2019, C.1, S.2, s. 47-70 (Sungurtekin Özkan, Alacaklılar Kurulu).

ŞAHİN Çağatay Serdar : Amerikan Hukuku İle Karşılaştırmalı Ola-rak Konkordato Mühletinin Alacaklılar Yönünden Sonuçları, İstanbul 2020.

ŞENCAN Derya : Ekonomik ve Hukuki Sonuçları İtibariyle İflas Erteleme ve Konkordato Müessesele-rinin Karşılaştırmalı Analizi, Gümrük ve Ticaret Dergisi, Y.2019, S.16, s. 27-42.

TANRIVER Süha : 4949 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda De-ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Adi Konkordato ile İlgili Hükümlerde Getirmiş Olduğu Değişikliklerin Tespiti ve Değer-lendirilmesi, TBB Dergisi, S.51, Y.2004. (Tanrıver, 4949).

TANRIVER Süha : Hukuk Yargısı Bağlamında Etkin Hukuki Korunmanın Sağlanması İçin Alınması Gereken Önlemler Üzerine Bazı Düşünce-ler, Makalelerim III, Ankara 2016 (Tanrı-ver, Önlemler).

TANRIVER Süha : İflas Dışı Adi Konkordatoya İlişkin Temel Problemler ve Çözüm Arayışları, MİHBİR 13. Antalya Toplantısı, Ankara 2017. (Tanrıver, Temel Problemler).

TANRIVER Süha : İflas Dışı Konkordato Bakımından Tasdik Şartı Olarak Teminat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.1995, C.44, S.1-4. (Tanrıver, Tasdik Şartı Olarak Te-minat).

TANRIVER Süha : Konkordato Komiseri, Ankara 1993 (Tanrıver, Konkordato Komiseri).

TANRIVER Süha : Konkordato Komiserinin Sır Saklama Yü-kümlülüğü, Türkiye Noterler Birliği Dergi-si, Y.1993, S.77.

TANRIVER Süha : Konkordato Mühletinin Kaldırılması, Yar-gıtay Dergisi, Y.1995, C.21, S.4, s. 491-499 (Tanrıver, Konkordato Mühletinin Kaldırılması).

TANRIVER Süha : Konkordato Mühletinin Uzatılması, Tür-kiye Barolar Birliği Dergisi, Y.1995, S.3 (Tanrıver, Konkordato Mühletinin Uza-tılması).

TANRIVER Süha : Konkordato Prosedürünün Islahı ile İlgili Bazı Düşünceler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2001, C.50, S.3, s. 1-9 (Tanrıver, Konkordato Prose-dürünün Islahı).

TANRIVER Süha : Konkordatonun Tasdiki Şartı Olarak Dü-rüstlük Koşulu, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Y.1994, C.17, S.4, s. 65-73 (Tanrıver, Dürüstlük Koşulu).

TANRIVER Süha/

DEYNEKLİ Adnan : Konkordatonun Tasdiki, Ankara 1996.

TAŞ KORKMAZ Hülya : 7101 Sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanu-nu’nda Yapılan Değişikliklerin Zaman Bakımından Uygulanması, Bankacılar Dergisi, S.105, Y.2018 (Taş Korkmaz, Zaman Bakımından Uygulanması).

TAŞ KORKMAZ Hülya : 7101 Sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanu-nu’nda Yapılan Değişikliklerin Zaman İti-bariyle Uygulanması, 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konu-larında Getirilen Yenilikler (Editör: Mu-hammet Özekes), İstanbul 2018 (Taş Korkmaz, Seminer).

TAŞ KORKMAZ Hülya : İflas Masası, Ankara 2010 (Taş Kork-maz, İflas Masası).

TAŞPINAR AYVAZ Sema : Adi Konkordato Hakkında İcra ve İflas Kanununda Yapılan Değişiklikler, BATİ-DER, Y.2003, C.22, S.2, s. 49-92 (Taşpı-nar Ayvaz, Değişiklikler)

TAŞPINAR AYVAZ Sema : Hukuk Muhakemeleri Kanu-nu’nun Zaman Bakımından Uygulanması, Ankara 2013 (Taşpınar Ayvaz, Zaman Bakımından Uygulanması).

TAŞPINAR AYVAZ Sema : İcra – İflas Hukukunda Yeniden Yapılandırma, Ankara 2005 (Taşpınar Ayvaz, Yeniden Yapılandırma).

TAŞPINAR AYVAZ Sema : Konkordatonun Tamamen Feshi, 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkor-dato, MİHBİR, 16. Antalya Toplantısı, 5-6 Ekim 2018 (Taşpınar Ayvaz, Konkorda-tonun Feshi)

TAŞPINAR AYVAZ Sema : Türk Hukukunda Yeniden Yapı-landırma, MİHBİR 13. Antalya Toplantısı, 9-10 Ekim 2015, Antalya 2017 (Taşpınar Ayvaz, Yeniden Yapılandırma - MİH-BİR).

TEKTÜFEKÇİ Fatma : An Examination On The Interaction Between Concordat, The Concordat Commissariat, And The Independent Au-dit Report: An Example Of The Indepen-dent Reasonable Assurance Report For A Preliminary Concordat Project (Konkorda-to, Konkordato Komiserliği ve Bağımsız Denetim Raporu Etkileşimi Üzerine Bir İnceleme: Konkordato Ön Projesi Bağım-sız Makul Güvence Raporu Örneği), Mu-hasebe ve Finansman Dergisi, Y.Aug.2019, s. 115-126.

TEMİZ Hüseyin : Konkordato Sürecinde Muhasebeleştirme İşlemleri, Avrasya Sosyal ve Ekonomik Araştırmaları Dergisi, C.6, S.5, Y.2019, s. 268-278.

TERCAN Erdal : İflasın Sözleşmelere Etkisi, Ankara 1996 (Tercan, Sözleşmelere Etkisi).

TERCAN Erdal : Medeni Usul Hukukunda Tarafların İstic-vabı, Ankara 2001 (Tercan, Tarafların İs-ticvabı).

TEVETOĞLU Mete : Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, Legal Mali Hukuk Dergisi, S.16, Y.2006, s. 929-949.

TORAMAN Barış : Fransız Temyiz Mahkemesi Kararı “Bilir-kişinin Görevi ve Sınırları”, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009 (Toraman, Bilirkişilik)

TORAMAN Barış : İcra ve İflas Kanununa Göre Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde İflasın Erte-lenmesi Talebi, Ankara 2007 (Toraman, İflasın Ertelenmesi).

TORAMAN Barış : Konkordato Müessesesi Hakkında 7101 Sayılı Kanunla Getirilen Yeniliklerin Ka-nun Yollarına İlişkin Hükümleri Bakımın-dan Değerlendirilmesi, 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, MİHBİR, 16. Antalya Toplantısı, 5-6 Ekim 2018 (To-raman, Kanun Yolları).

TUNA Burcu Ece : Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi, İz-mir 2009.

TUNCAY KAPLAN Emine : Tamamı Ödenmemiş Hisse Senedi Sahibinin Durumu ve Konkordato, BA-TİDER, C.11, S.4, Y.1982.

TUNCER KAZANCI İdil : Swissair Olayı: İsviçre Yeniden Yapılandırma Hukukuna Etkileri ve Bu Etkilerin Hukukumuz Bakımından Kısa Bir Değerlendirmesi, MİHDER, Y.2018, C.14, S.39, s.131-160 (Tuncer Kazancı, Swissair Olayı).

TUNCER KAZANCI İdil : Tasarrufun İptali Davalarında İs-pat, Ankara 2015 (Tuncer Kazancı, Ta-sarrufun İptali).

TUNÇ YÜCEL Müjgan : Banka Alacaklarının İpoteğin Paraya Çev-rilmesi Yoluyla Takibi, İstanbul 2010 (Tunç Yücel, İpoteğin Paraya Çevrilmesi)

TUNÇ YÜCEL Müjgan : İflas İçi Konkordato Konusunda Uygula-mada Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar, BÜHFD, C.8, S.107-108 (Tunç Yücel, İf-las İçi Konkordato).

TUNÇ YÜCEL Müjgan : Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakı-mından Sonuçları, İstanbul 2020 (Tunç Yücel, Konkordato Mühletinin Sonuçları).

TUNÇ YÜCEL Müjgan/

KALE Serdar : Malvarlığının Terki Suretiyle Konkorda-toda Prosedür ve Yetkili Organlar, Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstan-bul 2007.

TURAN Sinem : Medeni Usul Hukukunda Delil Tespiti Kurumunun Fonksiyonları, Ankara 2020.

TÜRK Ahmet : Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Borca Batıklık Nedeniyle İflası ve İflasın Ertelenmesi Konusunda İcra ve İflas Ka-nunu’nda Yapılan Son Değişikliklerin De-ğerlendirilmesi ve Öneriler, DEÜHFD, C.6, S.1, Y.2004 (Türk, İflasın Ertelenme-si).

TÜRK Ahmet : Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, Anka-ra 1999 (Türk, Borca Batıklık).

TÜRKOĞLU Tolga : Adi Konkordatoda Kesin Mühlet ve Hu-kuki Sonuçları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019.

ULUKAPI Ömer : Konkordatonun Feshi, Konya 1998 (Ulu-kapı, Konkordatonun Feshi).

ULUKAPI Ömer : Konkordatonun Sonuçları, SÜHFD Mi-lenyum Armağanı, Y.2000, C.8, S.1-2, s. 9-62 (Ulukapı, Konkordatonun Sonuçla-rı).

ULUKAPI Ömer : Medeni Usul Hukuku, B.2, Konya 2014 (Ulukapı, Usul).

ULUSOY Erol : Ticaret Hukuku Açısından Uzlaşma Yo-luyla Borçların Yeniden Yapılandırılması, Prof.Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007.

UYAR Talih : İcra Mahkemelerince Borçlunun Konkor-dato Talebi Üzerine “Tensip Kararı” ile Duruşma Yapılmadan, Borçlu Hakkında “Takip Yasağı”na İlişkin Bir “İhtiyati Tedbir Kararı” Verilebilir mi?, İBD, Temmuz-Ağustos 2012, C.86, S.2012/4 (Uyar, Takip Yasağı).

UYAR Talih : İcra ve İflas Kanunu Şerhi, B.2, C.12, Ankara 2009 (Uyar, Şerh 12).

UYAR Talih : İflasın Ertelenmesi, İBD, C.83, S.3, Y.2009 (Uyar, İflasın Ertelenmesi).

UYAR Talih : İflastan Sonra Konkordato, Kazancı Ha-kemli Hukuk Dergisi, S.69-70, Y.2010 (Uyar, İflastan Sonra).

UYAR Talih : Konkordatoda “Ekseriyet” Koşulu, Ka-zancı Hakemli Hukuk Dergisi, S.61-62, Y.2009, s. 155-207 (Uyar, Ekseriyet).

UYAR Talih : Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakı-mından Sonuçları, Terazi Hukuk Dergisi, S.40, Y.2009 (Uyar, Alacaklılar Bakı-mından).

UYAR Talih : Konkordatonun Hükümleri, Legal Hukuk Dergisi, S.84, Y.2009 (Uyar, Konkorda-tonun Hükümleri).

UYAR Talih : Konkordatonun Kısmen Feshi, Yargı Dünyası Dergisi, S.166, Y.2009, s. 21-30 (Uyar, Kısmen Feshi).

UYAR Talih : Konkordatonun Tasdiki, Ali Güneren’e Armağan, İstanbul Barosu Yayınları, Y.2010, s. 121-131 (Uyar, Konkordato-nun Tasdiki).

UYAR Talih : Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri, İBD, Y.2018, C.92, S.4 (Uyar, Yeni Konkordato).

UYAR Talih : Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri, B.2, Ankara 2019 (Uyar, Kon-kordato).

ÜSTÜNDAĞ Saim : İflas Hukuku (İflas, Konkordato, İptal Davaları), B.6, İstanbul 2002, (Üstündağ, İflas).

ÜSTÜNDAĞ Saim : Medeni Yargılama Hukuku, C.I-II, B.7, İstanbul 2000 (Üstündağ, Yargılama).

WESTBROOK Jay L. : ‘Amerika Birleşik Devletleri’nde 11. Bö-lüm Yeniden Örgütlenme Usulü’, Türk. İngiliz ve ABD Hukukunda İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İliş-kileri Sempozyumu, 25-26 Şubat 1993, İSO Yayınları, İstanbul 1993, (Çev. Bu-dak, Ali Cem).

YARICI Hülya : Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uz-laşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması, İstanbul 2007.

YAVAŞ Murat : Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi, İstanbul 2005 (Yavaş, Üçüncü Şahıslardaki Alacakların Haczi).

YAVAŞ Murat : İflasın Ertelenmesi Kurumu Çerçevesinde İhtiyati Tedbir Kararının Kapsamı, Niteliği ve Etkileri, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Ar-mağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fa-kültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.22, S.3, Y.2016, s. 2893-2926 (Yavaş, Üçün-cü Şahıslardaki Alacakların Haczi).

YAVAŞ Murat : İflasın Ertelenmesinin Hukuki Niteliğine Bağlı Bazı Hukuki Sorunlara Yaklaşım, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi Dergisi, Y.2, 2016, S.2, s. 127-150 (Yavaş, İflasın Ertelenmesi).

YAVUZ Mustafa : 7101 Sayılı Kanun ile İflas Ertelemenin Yerini Alan Konkordatonun Uygulanma Esasları, Gümrük ve Ticaret Dergisi, Y.2018, S.13, s. 40-47 (Yavuz, Konkor-datonun Uygulanma Esasları).

YAVUZ Mustafa : Son Düzenlemeler Işığında Konkordato Talep Eden Şirketlerce Mahkemeye Su-nulması Gereken Belgeler, Mali Çözüm Dergisi, İstanbul, Vol.29, May/June, 2019, s.239-248 (Yavuz, Mahkemeye Sunulması Gereken Belgeler).

YAZAR Özlem : Alman Federal Mahkeme Kararı “Bilirki-şiye Karşı Davanın İhbarı”, Prof. Dr. Bil-ge Umar’a Armağan, C.I, DEÜHFD, Y.2009.

YEŞİLOVA Bilgehan : Modern İflas Hukukunun Gereklilikleri ve Temel Haklar Çerçevesinde Susturma Hakkı / Engelleme Yasağı, Ankara 2015.

YILDIRIM Kamil : 4949 sayılı Kanunun Getirdiği Değişiklik-lerle İcra İflas Kanunu’nda Yer Alan İptal Davalarına ve İflasın Ertelenmesine İliş-kin Yeni Hükümler, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul 2005, C.I, S.2 (Yıldırım, İflasın Ertelenmesi)

YILDIRIM Kamil : Bilirkişi Delilinin Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukukundaki Durumu, Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004 (Yıl-dırım, Bilirkişi Delili).

YILDIRIM Kamil : Hileli İflas Suçları, İstanbul 200 (Yıldı-rım, Hileli İflas).

YILMAZ Ejder : 4949 ve 5092 sayılı Kanunlarla İflas Hü-kümlerinde Yapılan Değişiklikler, Maka-leler (1973-2013), 2.Cilt, Ankara 2014 (Yılmaz, Değişiklikler).

YILMAZ Ejder : Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, C.2, Ankara 2001 (Yılmaz, Geçici Himaye).

YILMAZ Ejder : Hukuk Sözlüğü, Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara 1996. (Yılmaz, Hukuk Sözlüğü).

YILMAZ Ejder : İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Ankara 2016, (Yılmaz, İcra ve İflas Şerhi).

YILMAZ Ejder : İflas ve Konkordato Uygulamasıyla İlgili Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler, Maka-leler (1973-2013), 1.Cilt, Ankara 2014 (Yılmaz, İflas ve Konkordato).

YILMAZ Hacı Ali : 7101 Sayılı Yasa Kapsamında İflasın Er-telenmesi Sürecinden Konkordato Süreci-ne Geçiş, Gaziantep 2019 (Yayınlanma-mış Yüksek Lisans Tezi) (Yılmaz H.A.)

YILMAZ Mehmet : Mahkemelerin Kamu Düzenine İlişkin Yetkisi, Ankara 2007 (Yılmaz M.)

YÜREKLİ Sabahattin : Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi, B.3, Ankara 2016.



Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar