Konkordato

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: M. Serhat SARISÖZEN
ISBN: 9786050505238
Stok Durumu: Tükendi
127,50 TL 150,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar M. Serhat SARISÖZEN
Baskı Tarihi 2020/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Konkordato

Doç. Dr. M. Serhat SARISÖZEN

2020/01 1.Baskı, 712 Sayfa

ISBN 978-605-05-0523-8

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR27

KAYNAKÇA31

GİRİŞ55

BİRİNCİ BÖLÜM
İFLAS ERTELEME

 

§ 1-İFLAS ERTELEMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILIŞI61

İKİNCİ BÖLÜM
ADİ KONKORDATO VE YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER

§ 2-KONKORDATO TALEBİ VE KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER75

A)    GENEL OLARAK75

a)KONKORDATO KAVRAMI75

b)KONKORDATODA DÜRÜSTLÜK KOŞULU77

c)KONKORDATONUN İŞLEVİ84

d)KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ85

e)KONKORDATONUN TÜRLERİ86

B)KONKORDATO TALEBİ89

a)TALEBİN ŞEKLİ89

b)YAPILIŞ BİÇİMLERİNE GÖRE KONKORDATO
TALEBİ91

c)ÖDEME GÜÇLÜĞÜ92

d)BORCA BATIK OLMAYAN BORÇLUNUN
TENZİLAT KONKORDATOSU TALEBİ95

e)TALEPTEN SONRA KONKORDATO TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ102

f)KONKORDATODA BORCUN KAYNAĞI102

g)İFLASA TABİ OLMAYAN BORÇLUNUN DURUMU103

h)ALACAKLI TARAFINDAN DA
BAŞVURULABİLECEĞİ104

ı)GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME108

j)TALEBİN TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILMASI110

k)ARALARINDA BAĞLANTI BULUNANLARIN
BİRLİKTE KONKORDATO TALEBİ113

l)İFLASIN KAPANMASINDAN SONRA
KONKORDATO TALEBİ114

m)MİRASÇILARIN KONKORDATO TALEBİ115

n)KONKORDATO TALEBİNDE ALACAKLILARIN SINIFLARA AYRILMASI115

o)TALEPTE BULUNURKEN ÖDENMESİ GEREKEN
HARÇ VE GİDER AVANSI116

C)KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER119

a)GENEL OLARAK119

b)KONKORDATO ÖN PROJESİ121

c)BORÇLUNUN MALVARLIĞININ DURUMUNU GÖSTERİR BELGELER131

aa)Genel Olarak131
bb)Bilançolar (Son Bilanço ve Ara Bilançolar)135
cc)Gelir Tablosu136
dd)Nakit Akım Tablosu136
ee)Tacir Borçlunun Defterleri137
ff)Defter Değerlerini İçeren Listeler138
gg)Diğer Belgeler138

d)ALACAKLILARI, ALACAK MİKTARINI VE ALACAKLILARIN İMTİYAZ DURUMUNU
GÖSTEREN LİSTE138

e)KARŞILAŞTIRMALI TABLO138

f)GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORU
(FİNANSAL ANALİZ RAPORUNDAN GÜVENCE
VEREN DENETİM RAPORUNA GEÇİŞ) 142

aa)Genel Olarak142
bb)7155 Sayılı Kanun’dan Önce Yapılan Müracaatlar İçin “Finansal Analiz Raporu” 143
cc)7155 Sayılı Kanun’dan Sonra Yapılan Müracaatlar İçin “Güvence Veren Denetim Raporu” 146

g)MAHKEMENİN VE KOMİSERİN GEREKLİ
GÖRDÜĞÜ DİĞER BELGELER155

§ 3 -GEÇİCİ MÜHLET156

A)GENEL OLARAK156

B)HUKUKİ NİTELİĞİ158

C)GEÇİCİ MÜHLET KARARININ DURUŞMALI
VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ160

D)GEÇİCİ KOMİSER ATANMASI162

E)MAHKEMENİN TEDBİR KARARI İNCELEMESİNİN NİTELİĞİ VE ŞEKLİ BİR İNCELEMENİN YETERLİ
OLUP OLMADIĞI SORUNU167

F)MAHKEMENİN BİLİRKİŞİYE MÜRACAAT EDİP EDEMEYECEĞİ SORUNU170

G)TALEBE EKLENECEK BELGELERDE
EKSİKLİK OLMASI171

H)GEÇİCİ MÜHLET TALEBİNİN REDDİ DURUMUNDA
İFLAS KARARI VERİLEMEMESİ174

I)MAHKEMENİN MADDİ HUKUKA YÖNELİK
TEDBİR KARAR VEREMEYECEK OLMASI176

J)YASAK İŞLEMLERİN YAPILMAYACAĞINA İLİŞKİN AYRICA TEDBİR KARARI VERMEYE GEREK
OLMAMASI186

K)MAHKEMENİN VEREBİLECEĞİ TEDBİRLER187

L)KONKORDATO TALEBİ İLE GEÇİCİ MÜHLET
KARARI ARASINDA MAHKEMECE TEDBİRE
HÜKMEDİLİP HÜKMEDİLEMEYECEĞİ187

M)KONKORDATONUN BAŞARIYA ULAŞMA İHTİMALİ188

N)GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ VE UZATIMI191

O)GEÇİCİ MÜHLET KARARINA KARŞI KANUN YOLU192

P)GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLANI VE BİLDİRİMİ193

R)ALACAKLILARIN GEÇİCİ MÜHLETİN İLANI SONRASI İTİRAZLARI VE MAHKEMENİN BU İTİRAZLARI İNCELEMESİ195

S)BORÇLUNUN MALİ DURUMUNUN İYİLEŞMESİ VEYA İYİLEŞMEME İHTİMALLERİ197

T)MÜHLETİN KALDIRILMASI DURUMUNDA
DOĞRUDAN İFLAS SEBEPLERİ ARANMADAN
İFLAS KARARI VERİLECEK OLMASI197

§ 4-KESİN MÜHLET198

A)GENEL OLARAK KESİN MÜHLET, KONKORDATO KOMİSERİ VE ALACAKLILAR KURULU198

a)KESİN MÜHLET KARARI198

aa)Genel Olarak198
bb)Mahkemenin Kesin Mühlet Kararını
Resen de Verebilmesi199
cc)İncelemenin Duruşmalı Yapılacak Olması200
dd)Başarı İhtimalinin Değerlendirilmesi200
ee)Kesin Mühlet Kararının Verilebileceği Zaman204
ff)Kesin Mühlet Süresi ve Uzatımı206
gg)Kesin Mühlet Kararının Etkileri209

b)KONKORDATO KOMİSERİ209

aa)Tanımı209
bb)Hukuki Niteliği210
cc)Görevleri211
dd)Hakları215
ee)Aranacak Nitelikler217
ff)Görevlendirilmesi218
gg)Sorumluluğu222
hh)Yükümlülükleri223
ıı)Eğitimi225
jj)Başvuru ve Liste229
kk)Listeden Çıkarılma229

c)ALACAKLILAR KURULU230

aa)Genel Olarak230
bb)Hukuki Niteliği232
cc)Alacaklılar Kurulunun Oluşumu233
dd)Alacaklılar Kurulunun Görevleri236
ee)Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usulü237
ff)Alacaklılar Kurulunun Sorumluluğu237

 

B)KESİN MÜHLETİN BORÇLUNUN MALİ DURUMUNUN DÜZELTİLMESİ SEBEBİYLE KALDIRILMASI238

a)GENEL OLARAK238

b)KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASININ
SONUÇLARI VE TEDBİR KARARLARININ
DURUMU239

c)DURUŞMAYA KATILACAK OLANLAR240

C)KESİN MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO TALEBİNİN REDDİ VE İFLASIN AÇILMASI241

a)GENEL OLARAK241

b)BORÇLUNUN MALVARLIĞININ KORUNMASI ZORUNLULUĞU242

c)KONKORDATONUN BAŞARIYA
ULAŞMAYACAĞININ ANLAŞILMASI242

d)YASAK TASARRUFLARIN YAPILMASI,
KOMİSERİN TALİMATLARINA UYULMAMASI VE ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMA AMACIYLA HAREKET EDİLMESİ245

e)BORCA BATIK SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN TALEPTEN FERAGATİ246

D)KESİN MÜHLET KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI247

E)KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI254

a)KESİN MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN
SONUÇLARI254

aa)Takip Yasağı254
aaa)Genel Olarak254
bbb)Kamu Alacaklarının Durumu255
ccc)Konkordatonun Davalara Etkisinin Olmaması256
ddd)Yeni Takip Yapılamaması261
eee)Takip Yasağının Müşterek Borçlu ve
Kefillere Etkisi268
fff)Borçlunun Malvarlığını Azaltıcı Nitelikte
Olmayan Takiplerin Durumu270
ggg)Ayni Haklara İlişkin Davalar Sonunda Verilen İlamlar ile Çocuk Teslimine İlişkin İlamların
İcrası272
hhh)Mühletten Sonra Doğan Kira Alacağının
Durumu273
ııı)Üçüncü Kişilerdeki Alacakların Haczi274
jjj)Takip Yasağının İstisnaları ve
İmtiyazlı Alacaklılar277
bb)İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Kararlarının Uygulanamaması281
cc)Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin İşlememesi287
dd)Faizlerin Durması289
ee)Takasın Mümkün Olması ve Takas Yasakları291
ff)Mevcut Hacizlerin Durumu295
gg)Müstakbel Alacağın Devri Sözleşmesi298
hh)Konusu Para Olmayan Alacağın Para Alacağına Dönüşmesi302

b)KESİN MÜHLETİN REHİNLİ ALACAKLILAR
BAKIMINDAN SONUÇLARI303

c)KESİN MÜHLETİN SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN
SONUÇLARI305

aa)Konkordato Sebebiyle Sözleşmelerin Alacaklılarca
Sona Erdirilememesi305
aaa)Genel Olarak305
bbb)Hükmün Amacı306
ccc)TBK m.98’de Düzenlenen “Sözleşmeden Dönme” İmkanının Konkordatoda Uygulanma Biçimi307
ddd)Sözleşmeden Kaynaklanan Borcun
Konkordato Şartlarına Tabi Olup Olmadığı307
bb)Sürekli Borç İlişkisi İçeren Sözleşmelerin
Borçlu Tarafından Feshi (Olağanüstü Fesih)308
aaa)Genel Olarak308
bbb)Olağanüstü Fesih İmkanının İstisnai Oluşu309
ccc)Komiserin “Uygun Görüşü”nün
Değerlendirilmesi310
ddd)Ödenecek Tazminatın Konkordatoya
Tabi Oluşu311
eee)Olağanüstü Feshin Hizmet Sözleşmelerine
Etkisi312
fff)Edimlerin İfa Edilmemiş Olması313
ggg)Kesin Mühletin Kaldırılmasının
Olağanüstü Fesihe Etkisi313
hhh)Sürekli Olmayan Borç İlişkilerinde
Olağanüstü Feshin Mümkün Olup Olmayışı314

d)KESİN MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN
SONUÇLARI314

aa)Konkordato Borçlusunun Tasarruf Yetkisi314
bb)Borçlunun Yasak İşlemleri318
cc)Kısıtlamalara ve Talimatlara Aykırılığın Yaptırımı321
dd)Mühletten Önce Doğan Borçlar İçin
Ödeme Yapılıp Yapılamayacağı323
ee)Borçlunun Yabancı Ülkedeki Malları325

e)KESİN MÜHLETİN TEMİNAT MEKTUPLARI BAKIMINDAN SONUÇLARI325

§ 5-DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ MALLARIN
KIYMET TAKDİRİ330

A)DEFTER TUTULMASI330

a)GENEL OLARAK330

b)KIYMET TAKDİRİ İÇİN BİLİRKİŞİ ATANMASI330

c)KOMİSERİN İSTİNABE YOLUNA BAŞVURMASI332

d)BORÇLUNUN AKİTİF VE PASİFİNİN TESPİTİ332

B)REHİNLİ MALLAR İÇİN KIYMET TAKDİRİ VE
ŞİKAYET334

§ 6-KONKORDATODA DAVET336

A)ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE
DAVET336

a)GENEL OLARAK336

b)İLANA HAZIRLIK336

c)İLANIN KESİN MÜHLET KARARINA İLİŞKİN
İLANLA BİRLİKTE YAPILIP YAPILAMAYACAĞI337

d)POSTAYLA YAPILAN BİLDİRİM337

e)15 GÜN İÇİNDE BİLDİRİMDE BULUNULMAMASI338

f)MADDE 288 ve 299’DAKİ İLANLARIN KARŞILAŞTIRILMASI340

g)ALACAKLININ VEKİLİ ARACILIĞIYLA
ALACAK KAYDI341

h)CİRANTANIN VEYA MÜTESELSİL KEFİLİN
ALACAK KAYDI341

 

ı)KAMU ALACAĞININ DURUMU342

j)İMTİYAZLI ALACAKLILAR AÇISINDAN342

B)ALACAKLAR HAKKINDA BORÇLUNUN
BEYANA DAVETİ343

a)BEYANA DAVETTE KOMİSERİN KONUMU343

b)BORÇLUNUN BEYANDA BULUNMA
ZORUNLULUĞU344

c)İLAMA BAĞLI ALACAKLARIN DURUMU İLE BORÇLUNUN KABUL ETTİĞİ ALACAKLARIN
İLAM MAHİYETİNDE OLUP OLMADIĞI MESELESİ345

C)ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET347

§ 7-ALACAKLILAR TOPLANTISI VE PROJENİN KABULÜ
İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK348

A)GENEL OLARAK348

B)NİSABA DAHİL OLAN ALACAKLAR348

C)NİSABA DAHİL OLMAYAN, BU SEBEPLE
OY KULLANAMAYACAK ALACAKLILAR350

D)KONKORDATO VE İFLASTAKİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ KARŞILAŞTIRILMASI352

E)PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK353

F)ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN MALI ÜZERİNDE KURULU
REHİN ALACAKLARININ NİSABA DAHİL EDİLMESİ354

G)SENET BORÇLULARININ KONKORDATO
NİSABINDAKİ DURUMU357

H)MÜECCEL ALACAKLILARIN DURUMU359

I)ÇEKİŞMELİ, GECİKTİRİCİ KOŞULA BAĞLI VEYA
BELİRLİ OLMAYAN VADEYE TABİ ALACAKLARIN DURUMU359

J)MÜZAKERE TUTANAĞI, TOPLANTI SONRASI İLTİHAKLAR VE KOMİSER RAPORU360

a)GENEL OLARAK360

b)7 GÜNLÜK İLTİHAK SÜRESİNİN EMREDİCİ
OLUP OLMADIĞI MESELESİ360

c)MÜZAKERE TUTANAĞINA OYLARIN YANSIMA USULÜ361

d)OY KULLANAN ALACAKLILARIN KARARLARINI DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİREMEYECEKLERİ MESELESİ362

 

e)OYLARIN VEKİL ARACILIĞIYLA KULLANILMASI362

f)KOMİSERİN RAPORUNU MAHKEMEYE SUNMASI363

K)ALACAKLININ FARKLI HUKUKİ SEBEBE DAYANAN FARKLI ALACAKLARININ BULUNMASI363

L)ALACAĞIN TEMLİKİNİN NİSABA ETKİSİ363

§ 8-BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA İLİŞKİN HAKLAR364

A)GENEL OLARAK364

B)KONKORDATOYA MUVAFAKAT ETMEYEN ALACAKLININ DURUMU365

C)KONKORDATOYA MUVAFAKAT EDEN
ALACAKLININ DURUMU366

D)BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLAN KİŞİLERE MÜZAKEREYE KATILMA YETKİSİNİN VERİLMESİ367

E)ALACAK KAYDI YAPILMASI VE YAPILMAMASININ SONUÇLARI368

§ 9-KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ VE TASDİKİ370

A)KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ370

a)TASDİK İNCELEMESİNİN ÇEKİŞMESİZ
YARGI İŞİ OLUŞU370

b)TASDİK İNCELEMESİNİN ÇEKİŞMELİ YARGIYA DÖNÜŞÜP DÖNÜŞMEYECEĞİ SORUNU371

c)TASDİK İNCELEMESİNDE KOMİSER RAPORU372

d)3 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ VE İTİRAZ EDENLERİN DURUŞMADA HAZIR BULUNABİLMELERİ374

e)OYLAMAYA KATILMA HAKKI OLMAYANLARIN İTİRAZI375

f)TASDİK İNCELEMESİNDE 6 AYLIK EK SÜRE375

B)KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI376

a)GENEL OLARAK376

b)TASDİK ŞARTLARI378

aa)Teklif Edilen Tutarın Borçlunun İflası Halinde Alacaklıların Eline Geçebilecek Muhtemel Tutardan
Fazla Olması378
bb)Teklif Edilen Meblağın Borçlunun Kaynaklarıyla
Orantılı Olması382
cc)Projenin Kabulü İçin Gereken Çoğunluğun
Sağlanmış Olması383
dd)Teminat Koşulunun Sağlanmış Olması383
aaa)Genel Olarak383
bbb)Teminat Gösterilecek Alacaklar384
ccc)Projede Yer Alan Malların Teminat Olarak
Gösterilip Gösterilemeyeceği385
ddd)Teminatın Türleri386
eee)Teminatın Gösterilme Zamanı387
fff)Teminatın Kaldırılması387
ee)Giderlerin Yatırılmış Olması387

c)MAHKEMECE PROJEDE DÜZELTME İSTENMESİ388

C)KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI,
KAPSAMI VE İLANI390

D)KONKORDATONUN TASDİKİ TALEBİNDEN FERAGAT392

E)KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN İFLASI393

F)KANUN YOLLARI397

a)GENEL OLARAK397

b)KONKORDATO KOMİSERİNİN DURUMU397

c)KONKORDATOYA İTİRAZ ETMEYEN
ALACAKLILAR398

d)ALACAĞINI YAZDIRMAYAN ALACAKLILAR399

e)KANUN YOLUNA MÜRACAAT SÜRESİ399

f)TASDİK KARARINA KARŞI YARGILAMANIN YENİLENMESİ399

§ 10-REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE
SATIŞI İLE FİNANSAL KİRALAMA KONUSU
MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ401

A)GENEL OLARAK401

B)REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE
SATIŞININ ERTELENMESİ401

C)FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN
İADESİNİN ERTELENMESİ403

D)ERTELEMENİN KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ
HALE GELMESİ404

E)ERTELEMENİN MAHKEMECE KALDIRILMASI404

§ 11 - ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA405

A)GENEL OLARAK405

B)ÇEKİŞMELİ ALACAK KAVRAMI405

C)ÇEKİŞMELİ ALACAKTA KONKORDATO
KARARI VEREN MAHKEMENİN KARARININ
NİTELİĞİ406

D)ÇEKİŞMELİ ALACAĞIN ESASINA YÖNELİK
AÇILACAK DAVA407

E)ALACAĞINI SÜRESİNDE YAZDIRMAMIŞ ALACAKLILARIN DURUMU409

F)DAVAYA İLİŞKİN YARGILAMA GİDERLERİNİN KONKORDATOYA TABİ OLUP OLMAYACAĞI
SORUNU409

§ 12 - KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ410

A)KONKORDATONUN TASDİK KARARIYLA
BAĞLAYICI HALE GELMESİ410

B)KONKORDATONUN BAĞLAYICI OLDUĞU
ALACAKLILAR BAKIMINDAN TASDİKİN
HÜKÜMLERİ411

C)KONKORDATOYA TABİ OLMAYAN
ALACAKLILAR BAKIMINDAN TASDİKİN
HÜKÜMLERİ411

D)KONKORDATODA YABANCI PARA ALACAKLARININ DURUMU414

E)KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN
TAKİPLERE ETKİSİ VE HACİZLERİN DÜŞME ANI415

F)HACİZLERLE BİRLİKTE TAKİPLERİN DE
DÜŞÜP DÜŞMEYECEĞİ MESELESİ417

G)KONKORDATO DIŞINDA KALAN TUTARIN
EKSİK BORÇ OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI
MESELESİ417

H)TASDİK EDİLEN TUTARIN BORÇLU TARAFINDAN ÖDENMEMESİ419

I)TASDİKTEN SONRA ACİZ BELGESİ
DÜZENLENMEMESİ420

J)KONKORDATONUN TASDİKİ VE
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI420

K)REHİNLİ ALACAKLILAR BAKIMINDAN KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ421

§ 13-KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN
VAATLER VE KONKORDATONUN FESHİ421

A)    KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER421

a)TASDİKTEN ÖNCE YAPILAN VAATLERİN
GEÇERSİZ OLUŞU421

b)TASDİKTEN SONRA YAPILAN VAATLERİN
DURUMU422

c)ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN VAADİ423

d)KONKORDATO DIŞI VAADİN MÜEYYİDESİ423

B)KONKORDATONUN KISMEN FESHİ424

a)KISMEN FESHİN YASAL DAYANAĞI424

b)FESİH KAVRAMININ YANLIŞ KULLANILIŞI424

c)ALACAKLININ SEÇİM HAKKI425

d)KONKORDATONUN KISMEN FESHİNDE
BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARIN
DURUMU425

e)FESİH İÇİN ÖDEMELERİN GECİKMESİNDE
KUSUR ARAŞTIRMASI YAPILAMAYIŞI426

f)FESİH SONRASI ALACAKLININ DURUMU427

g)FESİH İSTEYEBİLECEK ALACAKLILAR427

h)KAYIT YAPTIRMAMIŞ ALACAKLILARIN VE ÇEKİŞMELİ ALACAKLILARIN DURUMU428

ı)FESİH HAKKINDAN BAŞTAN FERAGAT
EDİLEMEYİŞİ429

j)FESİHTE GÖREVLİ MAHKEME VE
YARGILAMA GİDERLERİ430

k)FESİH DAVASI AÇILMASI İÇİN
TASDİK KARARININ KESİNLEŞMESİNİN
GEREKİP GEREKMEDİĞİ430

l)ÖDENMEYEN BORÇ İÇİN İFLAS YOLUYLA
TAKİP431

m)FESİH DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ432

C)KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ433

a)TAMAMEN FESHİN YASAL DAYANAĞI433

b)TAMAMEN FESİHTE DÜRÜSTLÜK KURALININ
ETKİSİ433

c)TAMAMEN FESHE İLİŞKİN İLAN434

d)FESİH İSTEYEBİLECEK ALACAKLILAR434

e)TAMAMEN FESHİN ETKİSİ435

f)TAMAMEN FESİH NEDENLERİNİN
TASDİKTEN ÖNCE BİLİNMESİ435

g)ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN DAVRANIŞLARI SEBEBİYLE KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ436

h)BORÇLARIN ÖDENMESİNİN FESİH DAVASINA
ETKİSİ437

ı)KONKORDATONUN FESHİNİN TEMİNATLARA
ETKİSİ437

j)KONKORDATONUN FESHİ VE İFLAS DAVASI438

k)KONKORDATONUN FESHİ SONRASINDA
YENİDEN KONKORDATO TALEBİNDE
BULUNULMASI438

l)FESİH DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ438

§ 14-KONKORDATODA HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE
TEŞVİK BELGELERİ439

§ 15-REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE
BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI442

A)GENEL OLARAK442

B)REHİNLİ ALACAĞIN YAPILANDIRMA ŞARTI OLARAK BORÇLUNUN HER REHİNLİ ALACAKLIYLA
AYRI AYRI GÖRÜŞMESİ VE REHİNLİ ALACAKLILARIN İKNASI443

C)REHİNLİ ALACAKLILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE MÜZAKEREYE DAVETİ444

D)REHİNLİ ALACAKLILAR İÇİN ANLAŞMA NİSABI445

E)ANLAŞMAYI KABUL ETMEYEN REHİNLİ ALACAKLILARIN DURUMU445

F)MAHKEMENİN TASDİKE YÖNELİK İNCELEMESİ446

G)REHİNLİ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINDA TASDİK ŞARTI OLARAK ADİ ALACAKLILAR İÇİN YAPILAN TEKLİFİN TASDİK EDİLMİŞ OLMASI449

H)MAHKEMENİN TASDİK KARARI450

I)REHİNLİ ALACAKLININ TASDİK EDİLEN
ANLAŞMAYI FESHETTİRMESİ450

J)ADİ KONKORDATONUN REHİNLİ ALACAKLILAR İÇİN UYGULANACAK HÜKÜMLERİ451

K)REHİNLİ ALACAKLILARIN KONKORDATO
KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ452

§ 16-HÜKÜMLERİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI453

A)7101 SAYILI KANUN BAKIMINDAN453

B)7155 SAYILI KANUN BAKIMINDAN456

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İFLAS İÇİ KONKORDATO VE MALVARLIĞININ
TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

§ 17-İFLASTAN SONRA (İFLAS İÇİ) KONKORDATO VE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER459

A)GENEL OLARAK459

B)KONKORDATO TEKLİFİ460

C)ALACAKLILAR TOPLANMASI462

D)KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ464

E)KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ466

a)MAHKEMENİN KONKORDATOYU
TASDİK ETMEMESİ466

b)MAHKEMENİN KONKORDATOYU
TASDİK ETMESİ466

F)KONKORDATONUN FESHİ468

§ 18-MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATO VE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER469

A)GENEL OLARAK469

B)BORÇLUNUN TASARRUF YETKİSİ471

C)MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATONUN FAYDALARI472

D)“MALVARLIĞI” VE “TERK” KAVRAMLARI473

E)TÜRLERİ474

a)GENEL OLARAK474

b)TASİYE ANLAŞMASI ŞEKLİNDE
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATO474

c)MALVARLIĞININ TAMAMININ VEYA
BİR KISMININ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ SURETİYLE MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATO475

d)YENİ ŞİRKET KURMA YOLUYLA MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO476

d)MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİ VE KOMBİNE KONKORDATO478

F)MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATONUN ADİ KONKORDATO VE
İFLAS İLE KARŞILAŞTIRILMASI478

a)ADİ KONKORDATO İLE KARŞILAŞTIRMA478

b)İFLAS İLE KARŞILAŞTIRMA479

G)MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATONUN İYİLEŞTİRME TEDBİRİ OLUP OLMADIĞI MESELESİ482

H)İÇERİĞİ482

a)ZORUNLU İÇERİĞİ482

aa)Genel Olarak482
bb)Alacaklıların Malların Tasfiyesi Ya Da
Üçüncü Kişiye Devri Suretiyle Karşılanmayan Alacaklarından Feragat Edip Etmediklerini
Belirtmeleri483
cc)Konkordato Tasfiye Memurları ile
Alacaklılar Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve
Yetkilerinin Saptanması484
dd)Tasfiyenin Usulü ve Teminatlandırmanın
Gösterilmesi485
ee)İlan486
ff)Konkordato Dışında Kalan Malların Belirtilmesi486

b)İHTİYARİ İÇERİĞİ487

I)USULÜ487

J)ZORUNLU ORGANLAR489

a)TASFİYE MEMURLARI489

aa)Genel Olarak489
bb)Tasfiye Memurlarının Hukuki Durumu489
cc)Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkilerinin
Usuli Dayanağı490
dd)Tasfiye Memurlarının Sayısı ve Kimlerden
Oluşabileceği490
ee)Tasfiye Memurlarının Belirlenmesi491
ff)Tasfiye Memurlarının İşlevi ve Görevleri492
gg)Tasfiye Memurlarında Eksilme Olması493
hh)Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu493

b)ALACAKLILAR KURULU494

aa)Alacaklılar Kurulunun Seçimi ve Fonksiyonu494
bb)Alacaklılar Kurulunun Temsil Yetkisi495
cc)Alacaklılar Kuruluna İtiraz ve Alacaklılar Kurulu
Kararına Karşı Şikayet495
dd)Alacaklılar Kurulunun Görevi496

K)TASDİKİN SONUÇLARI497

L)PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN BELİRLENMESİ (SIRA CETVELİ)500

M)PARAYA ÇEVİRME501

N)REHİNLİ MALVARLIĞI502

a)GENEL OLARAK502

b)TAŞINMAZ REHİNLERİ503

c)TAŞINIR REHİNLERİ505

d)REHİN AÇIĞI507

O)TAHSİLİ GÜÇ VE İHTİLAFLI HAKLARIN
ALACAKLILARA DEVRİ508

P)HUKUKİ İŞLEMLERİN İPTALİ510

R)PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI510

S)BANKAYA TEVDİ512

a)GENEL OLARAK512

b)SÜRESİ İÇİNDE ALINMAYAN PARALAR512

c)TASFİYE HARİCİ KALMIŞ MAL TESPİT EDİLMESİ512

T)FAALİYET RAPORU VE TASFİYENİN SONA ERMESİ513

a)GENEL OLARAK513

b)SON RAPOR DÜZENLENMESİ513

 

c)TASFİYENİN 1 YILDAN UZUN SÜRMESİ HALİ514

d)TASFİYENİN KAPANMASINI TAKİBEN
YAPILMASI GEREKENLER515

U)UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER515

 

SONUÇ517

7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 15.3.2018’te yürürlüğe girdikten hemen sonra bu değişiklikleri inceleme gayesi ile “7101 sayılı Kanun Kapsamında İcra, İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler” adlı çalışmamı 31.3.2018’de yayınevine teslim etmiştim ve kısa süre sonra da yayını gerçekleşmişti. 7101 sayılı Kanun, gerek iflasın ertelenmesini kaldırarak konkordato konusunda yaptığı değişiklikler, gerek İcra ve İflas Kanunu’na getirdiği diğer yenilikler, gerekse Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Milletlerarası Tahkim Kanunu, Tebligat Kanunu, Posta Hizmetleri Kanunu gibi kanunlarda yaptığı değişiklikler ile hukuk sistemimize önemli yenilikler getirmiştir. Konu çalışmamda, 7101 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklere daha yakından bakmak istenmiş; bu değişiklikler irdelenerek, hukuk sistemimize hangi ye­niliklerin girdiği ve nelerin değiştiği ilgili maddelerin gruplanması suretiyle incelenmişti.

“7101 sayılı Kanun Kapsamında İcra-İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler” isimli bu çalışmamın, dağıtılmaya başlandıktan kısa süre sonra tükenmiş olması sebebiyle “İcra İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler – Genişletilmiş 2. Baskı” adlı kitabı hazırladım. İlk baskı ve ikinci baskı arasında oldukça kısa bir zaman geçmesine karşı, okuyuculardan gelen görüşler, öneriler ve sorular kapsamında, tıpkıbasım yapılmamış; çalışma gözden geçirilerek genişletilmiştir. İlk baskıda 7101 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler, okuyucuya daha hızlı bir biçime aktarılmaya çalışılmış ve bu yeni sistemle ilgili olarak gerek teorisyenlerin gerekse uygulamacıların ana hatlarıyla bilgi sahibi olması hedeflenmiş idi. İkinci baskıdaki hedef ise artık daha ayrıntılı olan kısımlara girilmesi, uygulamada doğabilecek olan sorunların tartışılması ve olası sorunlara çözüm arayışlarına yer verilmesidir. Konu kitabımızın ilk baskısından sonra 7101 sayılı Kanun temel alı­narak konkordato kurumunun incelendiği kıymetli eserler yayınlanmış olup, kitabımızın ilk baskısında henüz yayınlanmadığı için değerlendirme imkanı bulamadığımız bu çalışmalardan, ikinci baskıda etraflıca değerlendirilmeye ve mümkün olduğunca yararlanılmaya çalışılmıştır.

İcra-İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler isimli yukarıda belirttiğim çalışmamın, ikinci baskısından sonra 7155 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler sebebiyle genişletilmiş üçüncü bir baskı daha yapılmıştır. “İcra İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler – 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Kapsamındaki Değişikliklerle Genişletilmiş 3. Baskı” başlığı ile yayınlanan çalışmamamda da tıpkı ikinci baskıda olduğu gibi, tıpkıbasım yapılmamış; çalışma gözden geçirilerek genişletilmiştir. Üçüncü baskıda, 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun kapsamında, başta konkordato hukuku olmak üzere yapılan yeni değişiklikler ilgili kısımlara işlenmiştir. 

Kısaca ‘İcra-İflas ve Konkordato Hukukunda Yenilikler’ olarak adlandırabileceğimiz çalışmalarımın her 3 baskısında da, usul-icra hukuku ile ilişkili diğer değişikliklere de yer verilmiştir. Bu defa bu değişikliklerden bağımsız, sadece konkordato hukukunu merkeze alan bir çalışmanın hazırlanması gayesi ile yeni bir eser oluşturulmuş, diğer kitapların devamı olarak bu kitap, ‘4.Baskı’ olarak adlandırılmamıştır. Elinizde tutmuş olduğunuz bu çalışma, işte bu gaye ile sadece konkordato hukukuna ilişkin açıklamalar ihtiva etmektedir.

“İcra İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler – 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Kapsamındaki Değişikliklerle Genişletilmiş 3. Baskı adlı kitabımızın yayınlanmasından kısa süre sonra 30.1.2019 tarihli Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik ve aynı tarihli Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Bu yeni kitabımızda her iki Yönetmelik’in ilgili hükümleri incelenmiş ve bu Yönetmelik hükümleri hakkında değerlendirmeler de yapılmıştır.

Konkordato isimli bu çalışmamın hazırlanmasında yardımlarını gördüğüm Av. Yeliz Karadeniz’e, Murat Zilif’e, görüşlerini benimle paylaşan    Dr. Öğr. Üyesi Ertan Yardım’a ve Yetkin Yayınevi’nin çok değerli çalışanlarına ve Sn. Yusuf Ziya Gülkök, Sn. Muharrem Başer’e içtenlikle teşekkür ederim.

 

Doç. Dr. M. Serhat Sarısözen

Şişli / 23.12.2019

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar