Konsorsiyum Sözleşmesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Muzaffer LEKESİZ
Ürün Kodu: BH438
ISBN: 978-605-05-0113-1
Stok Durumu: Stokta var
37,80 TL 42,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Muzaffer LEKESİZ
Baskı Tarihi 2016/06
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

BH438
Konsorsiyum Sözleşmesi
Av. Muzaffer LEKESİZ
2016/06 Baskı, 188 Sayfa
ISBN 978-605-05-0113-1 


ÖN SÖZ 7
İÇİNDEKİLER 11
KISALTMALAR 15
BİBLİYOGRAFYA 19

§ 1. GİRİŞ 35
KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ, SINIRLANDIRILMASI VE MUKAYESELİ HUKUKTAKİ YERİ 35
I. KONUNUN TAKDİMİ 35
II. KONUNUN ÖNEMİ 37
III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 39
IV. MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER 40
A. İngiliz Hukuku 41
B. ABD Hukuku 42
C. Alman Hukuku 43
D. İsviçre Hukuku 44
E. İtalyan Hukuku 45
F. Çin Hukuku 47
G. Rus Hukuku 48
H. Türk Hukuku 50

BİRİNCİ BÖLÜM
KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ, BENZER MÜESSESELERDEN FARKLARI VE KONSORSİYUM TÜRLERİ

§ 2. KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 55
§ 3. KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 58
I. ADÎ ORTAKLIK OLMASI 59
II. TARAFLARININ OLMASI 59
III. ORTAK BİR AMACIN OLMASI 60
IV. KURAL OLARAK GEÇİCİ BİR İLİŞKİ OLMASI 60
V. TARAFLARIN İŞİN SADECE BELLİ BİR BÖLÜMÜNDEN SORUMLU OLMASI 62
VI. ORTAKLARIN KURAL OLARAK KONSORSİYUMU TEMSİL YETKİLERİNİN BULUNMAMASI 63
§ 4. KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 65
§ 5. KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİNİN BENZER HUKUKÎ MÜESSESELERDEN FARKLARI 66
I. GENEL OLARAK 66
II. JOINT VENTURE VE İŞ ORTAKLIĞI 66
III. PARTNERSHIP 69
IV. TASFİYESİZ SONA ERME (BİRLEŞME, FUSION) 70
V. KARTEL 71
VI. KONZERN 72
VII. HOLDİNG 74
§ 6. KONSORSİYUM TÜRLERİ 76
I. EMİSYON KONSORSİYUMLARI 76
II. YAPI (İNŞAAT) KONSORSİYUMLARI 77
III. KREDİ KONSORSİYUMLARI 78
IV. OY KONSORSİYUMLARI 79
V. ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN HAREKETE GEÇMEME ve İYİLEŞTİRME KONSORSİYUMLARI 80
VI. İHRACAT ve İTHALÂT KONSORSİYUMLARI 80

İKİNCİ BÖLÜM
KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU, HÜKÜM VE SONUÇLARI

§ 7. KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİ ÖNCESİNDE TARAFLAR ARASINDAKİ ÖN GÖRÜŞMELER VE SÖZLEŞME HAZIRLIKLARI 83
§ 8. KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 88
§ 9. KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 90
§ 10. KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 94
I. ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER (İÇ İLİŞKİ) 94
A. Katılım Payı 95
B. Kâr ve Zarar 96
C. Ortaklığın Kararları 97
D. Ortaklığın Yönetimi 98
E. Rekabet Yasağı 102
F. Ortakların Yaptıkları Masraflar ve İşler 104
G. Dürüstlük Kuralına Uyma ve Özen Borcu 105
H. Ortaklığın Denetimi 108
İ. Ortaklar Arasındaki ve Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler 110
1. Yeni Ortak Alımı ve Alt Katılım 110
2. Ortaklıktan Çıkma veya Çıkarılma 111
a. Genel Olarak 111
b. Ortaklık Payının Tasfiyesi 112
c. Ortaklık Malvarlığının Yetersizliği 113
d. Tamamlanmamış İşler 113
II. ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ (DIŞ İLİŞKİ) 114

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

§ 11. ADÎ ORTAKLIĞI SONA ERDİREN GENEL SEBEPLER 119
§ 12. KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN ÖZEL SEBEPLERİ 121
I. İNFİSAH SEBEPLERİ 121
A. Ortaklık Sözleşmesinde Öngörülen Amacın Gerçekleşmesi 121
B. Ortaklık Sözleşmesinde Öngörülen Amacın Gerçekleşmesinin İmkânsız Hâle Gelmesi 123
C. Ortaklardan En Az Birinin Ölümü 126
D. Ortaklardan En Az Birinin Kısıtlanması, İflâsı veya Tasfiyedeki Payının Cebrî İcra Yoluyla Paraya Çevrilmesi 128
1. Ortaklardan En Az Birinin Kısıtlanması 129
2. Ortaklardan En Az Birinin İflâsı 129
3. Ortaklardan En Az Birinin Tasfiyedeki Payının Cebrî İcra Yoluyla Paraya Çevrilmesi 130
E. Ortaklık İçin Kararlaştırılmış Olan Sürenin Sona Ermesi 132
F. Kamu İhale Mevzuatındaki Durum 134
II. FESİH SEBEPLERİ 136
A. Bütün Ortakların Oy Birliğiyle Karar Vermesi 136
B. Ortaklardan En Az Birinin Fesih Bildiriminde Bulunması 137
C. Haklı Bir Sebebin Bulunması 138
§ 13. KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 141
I. SONA ERMENİN ORTAKLIK YÖNETİMİNE ETKİSİ 141
II. TASFİYE 142
III. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK 143
§ 14. ZAMAN AŞIMI 144
I. İÇ İLİŞKİ BAKIMINDAN 145
II. DIŞ İLİŞKİ BAKIMINDAN 146

SONUÇ 147

EKLER 149
EK – I 151
EK – II 164
EK – III 181

SONUÇ

Konsorsiyum sözleşmesi, birçok hukuk sisteminde olduğu gibi, Türk Hukuku’nda da müstakil bir düzenlemeye konu edilmemiştir. Bunun bir sonucu olarak, Türk Borçlar Kanunu’nun âdî ortaklığa ilişkin hükümleri (TBK md. 620 vd.) konsorsiyumlarda öncelikli olarak uygulanmaktadır. Diğer taraftan, kamu ihale mevzuatında yer verilen konsorsiyum, bahsedilen ortaklık türünün karakteristik özelliklerinin hemen hemen hiçbirini taşımadığı gibi, İdare lehine birçok unsuru barındıran, kendine özgü bir ortaklık ilişkisi olup, teknik anlamda bir konsorsiyum olarak nitelendirilemez.

Konsorsiyumların ayırt edici özellikleri, her ortağın işin belli bir bölümünden sorumlu olması ve gevşek ortaklık yapısıdır. Gerçekten de, bu tür birlikteliklerde ortak bir malvarlığı bulunmadığı gibi, kâr ve zarar paylaşımı da yoktur. Bu açıdan konsorsiyum joint venture’dan ayrılır. Ayrıca, belirli bir işi veya işler dizisini gerçekleştirmek üzere bir araya gelen taraflar, kuruluşu herhangi bir merâsim gerektirmeyen bu tür ortaklıklar ile, dev projeleri üstlenmektedirler.

Konsorsiyum sözleşmesi, hukukî niteliği itibariyle, çok taraflı bir sözleşmedir. Bunun bir sonucu olarak, konsorsiyumda tarafların zıt menfaatlere sahip olması ve edimlerinin birbiriyle değiştirilmesi (synallagma) söz konusu değildir. Bunun yerine, ortakların birbirlerine bağlılıkları esastır.

Konsorsiyum sözleşmesinin tarafları gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Bu bakımdan, bir teşebbüs ile bir gerçek kişi arasında konsorsiyum sözleşmesi kurulabileceği gibi, ortakların tamamı gerçek kişiler de olabilir. Ayrıca, konsorsiyuma katılanların tâcir olmaları da şart de­ğildir. Hattâ, bir konsorsiyumun bir başka konsorsiyuma taraf olarak katılması da mümkündür.

Konsorsiyum sözleşmesi kural olarak herhangi bir şekle tâbi değildir. Yine de, bazı hâllerde, konsorsiyum sözleşmesinin belli bir şekle tâbi olarak kurulması gerekebilir. Diğer taraftan, sözleşme herhangi bir şekle tâbi olmasa bile, ileride doğabilecek ihtilâflar ve ispatı bakımından bu sözleşmenin yazılı yapılmasında fayda vardır.

Konsorsiyum sözleşmesi, çok taraflı bir sözleşme niteliği taşıdığından, (klâsik anlamda) tarafların haklarından ve borçlarından bahsedilebilmesi de mümkün değildir. Bunun yerine, ortaklar arası (iç ) ve üçüncü kişilerle (dış) ilişkiler söz konusudur.

Âdî ortaklıklardaki sermaye getirme borcu konsorsiyumlarda uygulama alanı bulmaz. Kezâ, ortakların kâra ve zarara katılmaları da söz konusu değildir. Buna karşılık ortaklar birbirlerine karşı rekabet etmemekle ve dürüstlük kuralına uymakla yükümlüdürler. Yine ortaklar arasındaki özen borcu, sermayeden ziyade şahıs unsurunun ön plânda olduğu bu tür ortaklıklarda fevkâlâde önemlidir. Konsorsiyumlarda her bir ortağın yönetim hakkı bulunmakla birlikte, ortaklık genellikle bir lider tarafından idare edilir. Bu lider, aynı zamanda temsilci olarak üçüncü kişilerle ilişkileri yürütür.

Âdî ortaklığın sona erme sebepleri, uygun düştükleri ölçüde konsorsiyumlarda da uygulanmaktadır. Yine de, müşterek amaca ulaşılması, amacın gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesi, üyelerin ortaklık ilişkisini oy birliği ile sona erdirme kararı alması ve haklı sebeple fesih, konsorsiyumlarda ayrı önem taşıyan sona erme sebepleridir.

BİBLİYOGRAFYA(*)

ACAR, Hakan                      : İnşaat Sektöründe Konsorsiyum Sözleşmeleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2000.

AKARTEPE, Alparslan      : Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, İstanbul 2005.

AKÇAY, Ergin                    : Türk Borçlar Kanunu’na Göre Zaman­aşımı, İstanbul 2010.

AKÇURA KARAMAN,

Ayşe Tuba                             : Joint Venture Sözleşmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2000.

AKINCI, Şahin                    : Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, 7. Baskı, Konya 2013.

AKINTÜRK, Turgut /

ATEŞ KARAMAN, Derya : Borçlar Hukuku, 19. Baskı, İstanbul 2012.

AKİPEK, Şebnem                : Tamamlayıcı Olgunun Hukukî İşleme Etkisi, AÜHFD, C. 44, S. 1, Y. 1995,    s. 269-291.

AKKANAT, Halil                : Taşeronluk (Alt Müteahhitlik) Sözleşmesi, İstanbul 2000.

AKSOY, Mehmet Ali           : Ortak Girişimler ve Konsorsiyum Sözleşmeleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2005.

AKYOL, Şener                     : Türk Medeni Hukukunda Temsil, İstanbul 2009.

ALTAŞ, Hüseyin                  : Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara 1998 (Kısaltılmışı: ALTAŞ, Şekil).

---------------                             : Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık (BK. m. 117) (Yayınlanma­mış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1991 (Kısaltılmışı: ALTAŞ, İmkânsızlık).

ALTUNKAYA, Mehmet     : Edimin Başlangıçtaki İmkânsızlığı, An­kara 2005.

ANSAY, Tuğrul                   : Adi Şirket Dernek ve Ticaret Şirketleri, Ankara 1967 (Kısaltılmışı: ANSAY, Şirket).

---------------                             : Adî Şirket Ortaklarının Haksız Fiilden Doğan Sorumlulukları, BATİDER,     C. IV, S. 1, Y. 1967, s. 65-76 (Kısaltılmışı: ANSAY, Haksız Fiil).

ANTALYA, O. Gökhan      : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, İstanbul 2015.

ANTOLDI, Fabio /

CERRATO, Daniele /

DEPPERU, Donatella          : Export Consortia in Developing Countries (Successful Management of Cooperation Among SMEs), Berlin 2011.

ARAL, Fahrettin /

AYRANCI, Hasan               : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11. Baskı, Ankara 2015.

ARKAN, Sabih                    : Adî Şirket Ortağına Sözleşmeyle Verilen İdare Yetkisinin Kaldırılması ve Sonuçları, BATİDER, C. XXI, S. 2,    Y. 2001, s. 15-24.

ARSLAN, Aziz Serkan        : Tek Satıcılık Sözleşmelerinin Rekabet Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Muafiyete Aykırı Tek Satıcılık Sözleşmelerine Uygulanacak Usûl Hükümleri, GÜHFD, C. XII, S. 1-2,       Y. 2008, s. 3-37.

ARSLAN AKYÜZ, S. Petek :        Şekle Aykırılık Nedeni ile Geçersiz Taşınmaz Satımlarında Doğan Hukuki Sonuçlar (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2003.

AŞIK, Pınar                          : Anonim ve Limited Şirketlerde Rekabet Yasağı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2006.

ATEŞ, Derya                        : Sözleşme Özgürlüğü Yönünden Dürüstlük Kuralları, TBBD, S. 72, Y. 2007,     s. 75-93.

AYDEMİR, Şinasi               : Konsorsiyum Nedir?, Vergi Dünyası, Aralık 1991, S. 124, s. 32-40.

AYDOĞAN, Fatih               : Ticaret Ortaklıklarında Rekabet Yasağı, İstanbul 2005.

AYRANCI, Hasan               : Ön Sözleşme, Ankara 2006.

ATAAY, Aytekin                 : Borçlar Hukukunun Genel Teorisi, Birinci Yarım, 2. Bası, İstanbul 1975.

BAHTİYAR, Mehmet         : Ortaklıklar Hukuku, 10. Bası, İstanbul 2015.

BARLAS, Nami                   : Adî Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 3. Bası, İstanbul 2012.

BAŞPINAR, Veysel             : Borç Sözleşmelerinin Kısmî Butlanı, Ankara 1998 (Kısaltılmışı: BAŞPINAR, Butlan).

--------------                              : Avukatın Özen Borcu, GÜHFD, C. XII,    S. 1-2, Y. 2008, s. 39-62 (Kısaltılmışı: BAŞPINAR, Avukat).

---------------                             : Kişilik Hakkı Açısından Kelepçeleme Sözleşmeleri, ABD, S. 1, Y. 1999,      s. 17-34 (Kısaltılmışı: BAŞPINAR, Kelepçeleme).

---------------                             : Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, Ankara 2004 (Kısaltılmışı: BAŞPINAR, Özen).

BAYGIN, Cem                     : Culpa in Contrahendo Sorumluluğu ve Amerikan Hukukundaki Uygulaması, AÜEHFD, C. IV, S. 1-2, Y. 2000,        s. 345-377.

BAYSAL, Başak                  : Sözleşmenin Uyarlanması, İstanbul 2009.

BEAMISH, Paul W.             : The Characteristics of Joint Ventures in the People’s Republic of China, Journal of International Marketing, Vol. 1, No. 2, Y. 1993, p. 29-48.

BEGARİS, Arna                  : Konsorsiyum Sözleşmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2001.

BEKTAŞ, Sezercan             : Uluslararası Ticarette Sözleşmelerin Hazırlanması, Ankara 2010.

BİLGEN, Mahmut               : Özel Hukukta Zamanaşımı, Ankara 2009.

BOGUSLAVSKY, M. M. /

SMIRNOV, P. S.                  : The Reorganization of Soviet Foreign Trade: Legal Aspects (Trans. Denis M. MCCAULEY), the United States of America 1989 (Basım yeri bilinmiyor).

BORAN, Tuğba                   : Eski Türk Ticaret Kanunu ile Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Ortaklıkların Genel Kurulu (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2011.

BOYACIOĞLU, Cumhur  : Konzern Kavramı, Ankara 2006.

BURCUOĞLU, Halûk        : Uygulama ve Öğretiden Örneklerle Özel Hukukta (Aile – Kira – Borçlar Hukukunun Diğer Bazı Bölümleri), I Quo Vadis (Nereye) – II Nihayet, İstanbul 2016.

CAMPBELL, Dennis          : International Joint Ventures, Second Edition, Juris Publishing, 2011.

CANBOLAT, Ferhat           : İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları, Ankara 2009.

CANYÜREK, Murat          : Müteselsil Borçlulukta İç ve Dış İlişkiler, İstanbul 2003.

CORWIN, Shane A. /

SCHULTZ, Paul                  : The Role of IPO Underwriting Syndicates: Pricing, Information Production, and Underwriter Competition, The Journal of Finance, Vol. LX, No. 1, February 2005, p. 443-486.

COŞAR, V. Ahsen               : Mülkiyet Kavramı ve Çeşitleri, ABD,      S. 1985-4, s. 616-630.

ÇEKER, Mustafa                : Türk Hukukunda Rekabetin Korunması ve Yeni Rekabet Düzeni, BATİDER,           C. XVIII, S. 3, Y. 1996, s. 85-117.

ÇELİKEL, Aysel /

ERDEM, B. Bahadır           : Milletlerarası Özel Hukuk, 11. Bası, İstan­bul 2012.

DAYINLARLI, Kemal        : Joint Venture Sözleşmesi, 3. Baskı, Ankara 2007.

DEMİRCİOĞLU,

Huriye Reyhan                     : Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa in Contrahendo Sorumluluğu), Ankara 2009.

DİNİBÜTÜNOĞLU, Yeliz : Bank-Strategien und Poolverträge in Krisen der Firmenschuldner: Eine empirische Analyse, Wiesbaden 2008.

DOĞAN, Gül                        : Ön Sözleşme (Sözleşme Yapma Vaadi), İstanbul 2006.

DOĞANAY, Y. Ümit           : Adî Şirket Akdi (Akdin Unsurları – Kurulması – Hükümsüzlüğü), İstanbul 1968.

DOMANİÇ, Hayri               : Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C. 1, İstanbul 1988.

DUMAN, İlker Hasan          : İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Dürüstlük Kuralının Önemi, İstanbul 2013.

DURAL, Mustafa                : Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık, İstanbul 1976.

DÜNDAR, Mustafa             : Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2006.

Editors                                   : Extending Consortium Rights to Unmarried Cohabitants, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 129, No. 4, Y. 1981, p. 911-954.

ELLIS, Maarten J. /

STORM, Paul M.                 : Business Law in Europe, Deventer 1982.

ERDEM, Mehmet                : Özel Hukukta Zamanaşımı, İstanbul 2010.

ERDOĞAN, İhsan               : Hukuki Muamelelerde Şekle Aykırılığın Sonuçları, GÜHFD, C. 1, S. 1,     Y. 1997, s. 125- 135 (Kısaltılmışı: ERDOĞAN, Şekil).

---------------                             : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, Ankara 2013 (Kısaltılmışı: ERDOĞAN, Borçlar).

EREN, Fikret                       : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 19. Baskı, Ankara 2015 (Kısaltılmışı: EREN, Genel).

---------------                             : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2. Bas­kı, Ankara 2015 (Kısaltılmışı: EREN, Özel).

ERTÜRK, Fatih                   : Türk Hukukunda Vesayeti Gerektiren Haller, Vasi Tayini ve Vesayetin Sona Er­mesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2010.

ESENER, Turhan                : Mukayeseli Hukuk ve Hususiyle Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Bakımından Salâhiyete Müstenit Temsil, Ankara 1961.

FORTE, A. D. M.                 : Good Faith in Contract and Property Law, Portland 1999.

GEZDER, Ümit                    : Türk/İsviçre Hukukunda Culpa in Contrahendo Sorumluluğu, İstanbul 2009.

GÖKSOY, Yaşar Can         : Ortaklıklar Hukukunda Rekabet Yasaklarının Kapsamı, DEÜHFD, C. 9, Özel Sayı, Y. 2007, s. 633-681.

GUHL, Thèo /

KUMMER, Max                  : Âdi Şirket, Tarif ve Kuruluş (Çev. Sait Kemal OBUT), AÜSBFD, C. 10, S. 2,     Y. 1995, s. 159-170.

HAKGÜDER, Zeynep         : Üniversite Kütüphanelerinde Elektronik Bilgi Kaynaklarının Sağlanmasında Konsorsiyumların Rolü: ANKOS Örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2011.

HATEMİ, Hüseyin /

GÖKYAYLA, Emre            : Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul 2011.

HELLAUER, Josef              : Welthandelslehre Handelsverkehrslehre mit besonderer Berücksichtigung des Außenhandels, Wiesbaden 1954.

HEMSTRÖM,

Emeritus Carl                       : Corporations and Partnerships in Sweden, Great Britain 2011.

HIRSCH, Alain                    : Karma Akit ve Âdi Şirket (Çev. Akar ÖÇAL), BATİDER, C. XII, S. 2-3,         Y. 1984, s. 149-153.

HOLBROOK, Evans           : The Change in The Meaning of Consortium, Michigan Law Review, Vol. 22, No. 1, Y. 1923, p. 1-9.

HOMOLKA, Walter /

KAUPER, Ingeborg /

KÜSPERT, Andreas           : Das Wertpapiergeschäft: Was Sie von Aktien, Renten, Optionen und Investmentfonds wissen müssen, Wiesbaden 1994.

İMREGÜN, Oğuz                : Amerikan Ortaklıklar Hukukunun Ana Hatları, İstanbul 1968.

İNAN, Ali Naim /

YÜCEL Özge                       : İnan Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Baskı, Ankara 2014.

İNCEOĞLU, M. Murat      : Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil, İstanbul 2009 (Kısaltılmışı: İNCEOĞLU, Doğrudan Temsil).

---------------                             : Temsil, Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları I, Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan, İstanbul 2014,      s. 152-171 (Kısaltılmışı: İNCEOĞLU, Temsil).

İSLAMOV, Nazim               : Joint Venture (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2003.

İSMAYILOV, Araz             : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Ultra Vires İlkesinin Yeri, MÜHFD,   C. 3, S. 2, Y. 2014, s. 381-398.

İŞGÜZAR, Hasan                : Tek Satıcılık Sözleşmesi, Ankara 1989.

KALKAN OĞUZTÜRK,

Burcu                                     : Güven Sorumluluğu, İstanbul 2008.

KALPSÜZ, Turgut              : Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Üyelerinin Şirketle Rekabet Teşkil Eden Davranışları, Prof. Dr. H. C. Oğuzoğlu’na Armağan, Ankara 1972, s. 347-385.

KAPLAN, İbrahim              : İnşaat Sektöründe Müşterek İş Ortaklığı – Joint Venture – , 3. Baskı, Ankara 2013.

KARAHASAN,

Mustafa Reşit                        : Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler,   C. 1, İstanbul 1992.

KARAKURT, Hakan          : Culpa in Contrahendo, İBD, C. 86,           S. 2012/4, s. 222-235.

 

KESSLER, Friedrich /

FINE, Edith                          : Culpa in Contrahendo, Bargaining in Good Faith, and Freedom of Contract: A Comparative Study, Harward Law Review, Vol. 77, No. 3, Y. 1964,        p. 401-449.

KILIÇOĞLU, Ahmet M.    : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Bası, Ankara 2014 (Kısaltılmışı: KILIÇ­OĞLU, Borçlar).

--------------                              : Medeni Hukuk Temel Bilgiler, 2. Bası, Ankara 2012 (Kısaltılmışı: KILIÇOĞLU, Medenî).

KIRCA, İsmail                     : Adi Şirketin Temsili ile İlgili İki Sorun, BATİDER, C. XX, S. 4, Y. 2000, s. 63-71.

KIRKBEŞOĞLU, Nalan    : Türk Özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük, İstanbul 2011.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU,

Necip / HATEMİ, Hüseyin /

SEROZAN, Rona /

ARPACI, Abdülkadir         : Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C. I, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukukî İşlem – Sözleşme, 6. Baskı, İstanbul 2014.

KOÇ, Nevzat                        : Türk Medenî Kanunundaki Düzenlemeler Işığında Vesayet Hukukuna Genel Bir Bakış, DEÜHFD, C. 9, Özel Sayı, Y. 2005, s. 99-120.

KOHLER, Daniel                 : Das Konsortium im Schweizerischen Kreditgeschäft, Bern 1990.

KURŞAT, Zekeriya             : Yeni Borçlar Kanunumuzda Adi Ortaklık Hükümlerinin Değerlendirilmesi, İÜHFM, C. LXX, S. 1, Y. 2012,           s. 301-318.

KURU, Baki /

ARSLAN, Ramazan /

YILMAZ, Ejder                   : İcra ve İflâs Hukuku, 28. Baskı, Ankara 2014.

KUTLU SUNGURBEY,

Ayfer                                     : Yetkisiz Temsil Özellikle Culpa in Contrahendo – Sözleşme Görüşmesinde Kusur ve Olumsuz Zarar, İstanbul 1988.

KUYUCU, Mustafa Melih  : Adi Ortaklıkta Temsil (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2008.

LIMA, Gustavo Barbieri /

GARCIA, Sheila Farias

Alves / CARVALHO,

Dirceu Tornavoi de /

MARTINELLI, Dante

Pinheiro                                 : Consórcios de Exportação no Brasil: Um Estudo Multi-Caso, Facef Pesquisa, Vol. 10, No. 2, A. 2007, p. 221-232.

MAKAS, Recep                    : Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanununa Göre İşçinin Özen Borcu ve Borca Aykırılığın Hukuki Sonuçları, GÜHFD,   C. XVI, S. 4, Y. 2012, s. 149-180.

MAYNARD, Diane /

SAGAN, Edgar /

LARIMORE, David            : A Configural Analysis of Differences Among Higher Education Consortia, Research in Higher Education, Vol. 2, No. 1, Y. 1974, p. 89-97.

MOROĞLU, Erdoğan         : Oy Sözleşmeleri, İstanbul 2007.

NARİN, Resul                      : Adi Şirketin Sona Ermesi (BK m. 535 – 541) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2010.

NAYDENOV, Yordan /

KOLEV, Nikolay                 : Bulgaria, Joint Ventures (Jurisdictional Comparisons), London 2012, p. 53-68.

NOMER, Halûk N.              : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 12. Bası, İstanbul 2012.

 

 

OĞUZMAN, M. Kemal /

ÖZ, M. Turgut                      : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 13. Bası, İstanbul 2015.

ÖNCEL, Mualla /

KUMRULU, Ahmet /

ÇAĞAN, Nami                     : Vergi Hukuku, 8. Bası, Ankara 2000.

ÖNKAYA, Eraslan              : Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, Ankara 2007.

ÖZDEMİR, Erkan /

ARAPGİRLİ, Murat           : Kamu İhale Hukukunda Ortak Girişim, Ankara 2014.

ÖZBEK, Mustafa S.             : İflâs Davasının Hukukî Mahiyeti, AÜHFD, C. 61, S. 1, Y. 2012, s. 207-274.

ÖZEL, Çağlar                       : Medeni Hukuk Açısından Ölüm Anının Belirlenmesi ve Ceset Üzerindeki Hakka İlişkin Bazı Düşünceler, AÜHFD, C. 51, S. 1, Y. 2002, s. 43-77.

ÖZENLİ, Soysal                   : Uygulamada Adi Ortaklık ve Neden Olduğu Davalar, Ankara 1988.

ÖZSUNAY, Ergun               : Kartel Hukuku, İstanbul 1985.

ÖZTAN, Bilge                       : Medenî Hukuk’un Temel Kavramları, 27. Bası, Ankara 2008.

ÖZTÜRK, Pınar                  : Ortak Girişim (Joint Venture) ve Uygulanacak Hukuk, İstanbul 2001.

POROY, Reha /

TEKİNALP, Ünal /

ÇAMOĞLU, Ersin              : Ortaklıklar Hukuku I, 13. Bası, İstanbul 2014.

POROY, Reha /

YASAMAN, Hamdi             : Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 1995.

PULAŞLI, Hasan                 : Şirketler Hukuku Şerhi, C. 1, Ankara 2014 (Kısaltılmışı: PULAŞLI, Şirketler).

---------------                             : Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğunun Temel Nitelikleri ve Hakim Şirketin Güven Sorumluluğu, GÜHFD, C. XI, S. 1-2, Y. 2007, s. 259-277 (Kısaltılmışı: PULAŞLI, Güven).

---------------                             : Şarta Bağlı İşlemler ve Hukuki Sonuçları, Ankara 1989 (Kısaltılmışı: PULAŞLI, Şart).

RADO, Türkân                    : Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku, İstanbul 2006.

REİSOĞLU, Safa                : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Baskı, İstanbul 2011.

REYMOND, Claude            : Le contrat de “Joint Venture”, Innominatverträge, Festausgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zurich 1988, s. 383-396.

SAKAKIBARA, Mariko     : Formation of R&D Consortia: Industry and Company Effects, Strategic Management Journal, Vol. 23, No. 11,       Y. 2002, p. 1033-1050.

SERTOĞLU, Simge            : Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Oy Hakkının Kullanılmasında Sınırlamalar (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2007.

SÜLEYMAN, Faris İ.          : Mukayeseli Olarak Türk ve Irak Hukukunda Temsil (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2009.

ŞAHİN, Turan                      : Konsorsiyum Sözleşmesi, TBBD,        S. 92, Y. 2011, s. 451-483.

ŞAHİNİZ, Cevdet Salih       : Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Eksik İfa (Eksik İş) ve Ayıplı İfadan Sorumluluğu, İstanbul 2014.

ŞANLI, Cemal                      : Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 3. Bası, İstanbul 2005.

ŞENER, Oruç Hami             : Adî Ortaklık, Ankara 2008.

TEKİNAY, Selâhattin

Sulhi / AKMAN, Sermet /

BURCUOĞLU, Halûk /

ALTOP, Atillâ                      : Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, İstanbul 1993.

TEZCAN, Mehmet              : Clausula Rebus Sic Stantibus İlkesi ve Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2004.

TANDOĞAN, Halûk           : Eser Sözleşmesinde Müteahiddin İşi Yardımcı Kişilere, Alt Müteahhitlere Yaptırması, Başkasına Devretmesi, Müteahhitler Konsorsiyumu (Joint Venture), BATİDER, C. XIII, S. 3-4 (Prof. Dr. Hikmet Belbez’in Hatırasına Armağan), Y. 1986, s. 57-89 (Kısaltılmışı: TANDOĞAN, Müteahhitler Konsorsiyumu).

---------------                             : Tek Satıcılık Sözleşmesi, BATİDER,     C. XI, S. 4, Y. 1982, s. 1-36 (Kısaltılmışı: TANDOĞAN, Tek Satıcılık).

TEKİNALP, Gülören /

TEKİNALP, Ünal                : Joint Venture, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65. Yaş Armağanı, Ankara 1989, s. 143-176.

TERCIER, Pierre /

PICHONNAZ, Pascal /

DEVELİOĞLU, H. Murat  : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2016.

TUĞ, Adnan                         : Türk Özel Hukukunda Şekil, 2. Baskı, Konya 1994.

TUNÇOMAĞ, Kenan         : Türk Borçlar Hukuku, C. 1: Genel Hükümler, 6. Bası, İstanbul 1976.

TUTUMLU, Mehmet Akif  : Türk Borçlar Hukukunda Zamanaşımı ve Uygulaması, 4. Baskı, Ankara 2008.

TÜRK, Hikmet Sami           : Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesinde “Nevilerin Aynı Olması” Koşulu, Ankara 1986.

UÇAR, Ayhan                      : İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara 2003.

ULMER, Peter                     : Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 5: Schuldrecht • Besonderer Teil III (§§ 705-853),      4. Auflage, München 2004.

UMAN, Nuri                         : Konsorsiyum Yardımları, AÜSBFD,    C. 20, S. 2, Y. 1965, s. 341-383.

UYGUR, Turgut                  : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi, C. II, 2. Baskı, Ankara 2012.

ÜNAL, Akın                         : Kelepçeleme Sözleşmeleri, Ankara 2012.

VELİDEDEOĞLU,

Hıfzı Veldet / ÖZDEMİR,

Refet                                      : Türk Borçlar Kanunu Şerhi (Genel – Özel), Ankara 1987.

VOGT, Nedim Peter /

WATTER, Rolf                    : Joint Ventures in Switzerland, Swiss Commercial Law Series, Vol. 4, Basle 1995.

von BAR, Christian             : Non-contractual Liability Arising Out of Damage Caused to Another: (PEL Liab. Dam.) (Trans. Stephen Swann, Pádraic McCannon and Susan Singleton), Osnabrück 2009.

YALÇINKAYA,

Ayşe Gizem                           : Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Joint Venture ve Konsorsiyum (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2015.

YALMAN, Macit /

TAYLAN, Erbay                 : Adi Ortaklık, Ankara 1976.

YALMAN, Süleyman          : Türk – İsviçre Hukukunda Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk, Ankara 2006.

YAVUZ, Cevdet                   : Türk, İsviçre ve Fransız Medeni Hukuk­larında Dolaylı Temsil, İstanbul 1982.

YELMEN, Adem                 : Yetkisiz Temsil, İÜHFD, C. 6, Özel Sayı I, Y. 2015, s. 429-448.

YEŞİLTEPE, Salih Önder  : Tek Satıcılık Sözleşmesinin Öğretide Benzer Olarak Belirtilen Sözleşmelerden Ayırt Edilmesi, MÜHF-HAD,       C. 13, S. 1-2, Y. 2007, s. 169-191.

YILDIRIM, Abdülkerim     : Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2014 (Kısaltılmışı: YILDIRIM, A.).

YILDIRIM, Ali Haydar      : Adi Ortaklıkta Ortakların Denetleme Hakkı (TBK 631), DEÜHFD, C. 13,     S. 2, Y. 2011, s. 195-236 (Kısaltılmışı: YILDIRIM, A. H.).

YILMAZ, Lerzan                 : Çeşitli Hukuk Sistemlerinde Joint Venture Anlaşmalarının Yorumu ve Hukukî Düzenlemeye Kavuşturulması İhtiyacı, Prof. Dr. Mahmut R. Belik’e Armağan, İstanbul 1993, s. 475-491.

YONGALIK, Aynur           : Adi Şirkette Sermaye Payı, Ankara 1991.

YÜCEL, Cazibe Ebru         : Adi Ortaklıkta Temsil (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2011.

YÜCEL YAKUT, Sevtap   : Kelepçeleme Sözleşmeleri, Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları I, Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan, İstanbul 2014, s. 202-218.

YÜCER, Zeynep İpek         : Borç İlişkisi Doğuran Sözleşmelerde Başlangıçtaki İmkansızlık, Hüküm ve Sonuçları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2006.

ZIMMERMANN, Reinhard /

WHITTAKER, Simon         : Good Faith in European Contract Law, Cambridge 2000.

YARARLANILAN İNTERNET KAYNAKLARI

http://www.lexisnexis.co.uk

http://www.legislation.gov.uk

http://www.admin.ch

http://english.mofcom.gov.cn 

http://www.kazanci.com.tr(*)    Dipnotlarda geçen eserler yazarlarının soyadları ile anılmıştır. Aynı yazarın birden fazla eserine veya aynı soyadı taşıyan yazarların eserlerine yapılan atıflar, kısaltılmış şekilleriyle parantez içinde gösterilmiştir.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.