Kooperatifler Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Yusuf ÜSTÜN - Muhittin AYDIN
ISBN: 9789750265747
Stok Durumu: Stokta var
202,50 TL 225,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yusuf ÜSTÜN, Muhittin AYDIN
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 920
Baskı Niteliği Güncellenmiş

KH030
Kooperatifler Hukuku
Yusuf ÜSTÜN - Muhittin AYDIN

Kooperatifler, tek başına yapılamayacak bir işin elbirliğiyle yapılabilmesini sağlayan, aynı anda hem ekonomik hem de sosyal amaçları bünyesinde barındıran son derece sofistike kuruluşlardır. Bu nedenle kooperatif ortaklarının haklarını, ödevlerini ve sorumluluklarını iyi bilmeleri gerektiği gibi, yönetici ve denetçilerinin, kooperatif kurmak isteyenlerin ve uyuşmazlıkların çözümünde görev alanların da kooperatiflerde uygulanacak hukuk kurallarını iyi bilmeleri gerekir. Bu suretle uygulamada yaşanan sıkıntılar daha rahat aşılabilecek, tereddütler giderilebilecektir.

Kooperatifçilik alanında yaşanan sorunlara cevap vermek, hızlı ve doğru çözüm üretmek, üretilmesine yardımcı olmak, bu kapsamda kooperatif ortaklarının, yöneticilerinin, denetçi ve çalışanları ile kooperatifçiliğe ilgi duyan herkesin ilgisine karşılık vermek, genel olarak kooperatifçilik mevzuatı ve uygulaması konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bu kitapta; kooperatiflerin kuruluşları, işleyişleri, tasfiyeleri, ortaklık işlemleri, ortakların hakları, sorumlulukları, yükümlülükleri, kooperatifin organ yapısı, genel kurulun oluşumu, çalışma biçimi, yönetim ve denetim kurulunun görev ve sorumlulukları başta olmak üzere pek çok konuya ve bu konulara ilişkin açıklamalar sırasında, kooperatifçilik uygulamasında büyük önem arz eden yargı içtihatlarına değinilmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Değişiklikler, Yenilikler
Yargı Kararları
Uygulamadan Örnekler
İlgili Mevzuat
Özelgeler ve Yazışma Örnekleri
Üçüncü Baskıya Önsöz  v
Birinci Baskıya Önsöz  vii
Birinci Baskıya Önsöz  xi
Kısaltmalar  xxxix
Birinci Kısım
AÇIKLAMALAR
Birinci Bölüm
KOOPERATİFİN TARİFİ
1. Kooperatifin Tarifi ve Özellikleri  1
2. Kooperatifin Tanımı  4
3. Kooperatif Davalarının Niteliği  11
4. Kooperatiflerin Özellikleri  13
5. Kooperatifler Dernek Değildir  14
5.1. Kooperatiflerin Sermaye Şirketlerinden Farkı  15
5.2. Kooperatiflerin Diğer Ticaret Şirketlerine Göre Avantajları  16
İkinci Bölüm
ÜLKEMİZ VE DÜNYA KOOPERATİFÇİLİĞİNE İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER
1. Kooperatifçilik Sektörünün Dünyadaki Durumu  19
1.1. Kooperatiflerin Ekonomiye Olan Katkıları ve Ekonomik Sektörlerde Kooperatiflerin Rolü  20
1.2. Kooperatiflerin Dünyadaki Gelişimi  22
1.3. Dünyada Ekonomik ve Sosyal Politikalar Açısından Kooperatifçilik Sektörü  22
2. Kooperatifçiliğin İlkeleri  26
2.1. Gönüllü ve Serbest Giriş İlkesi  28
2.2. Ortağın Demokratik Yönetimi İlkesi  28
2.3. Ortağın Ekonomik Katılımı İlkesi  28
2.4. Özerklik ve Bağımsızlık İlkesi  29
2.5. Eğitim, Öğretim ve Bilgilendirme İlkesi  29
2.6. Kooperatifler Arası İşbirliği İlkesi  29
2.7. Toplumsal Sorumluluk İlkesi  30
3. Ülkemizde Kooperatifçilik Hareketi  30
3.1. Ülkemizde Sayısal Olarak Kooperatifçilik Sektörü  31
3.2. Hukuki Altyapı  34
3.2.1. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu  34
3.2.2. 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu  34
3.2.3. 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun  34
3.3. Kooperatiflerden Sorumlu Bakanlıklar  35
3.4. Kooperatif Türlerine İlişkin Bilgiler  38
3.4.1. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Görev ve Sorumluluk Alanında Bulunan Kooperatif Türleri  40
3.4.1.1. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler  40
3.4.1.2. Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri  40
3.4.1.3. Sulama Kooperatifleri  41
3.4.1.4. Su Ürünleri Kooperatifleri  41
3.4.1.5. Pancar Ekicileri Kooperatifleri  42
3.4.1.6. Tarım Kredi Kooperatifleri  42
3.4.2. Ticaret Bakanlığı’nın Görev ve Sorumluluk Alanında Bulunan Kooperatif Türleri  42
3.4.2.1. Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri  42
3.4.2.2. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri  43
3.4.2.3. Tüketim Kooperatifleri  44
3.4.2.4. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri  44
3.4.2.5. Turizm Geliştirme Kooperatifleri  45
3.4.2.6. Kadın Kooperatifleri  45
3.4.2.7. Temin ve Tevzi Kooperatifleri  46
3.4.2.8. Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri  47
3.4.2.9. Küçük Sanat Kooperatifleri  48
3.4.2.10. Sigorta Kooperatifleri  48
3.4.2.11. Enerji Kooperatifleri  51
3.4.3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Görev ve Sorumluluk Alanında Bulunan Kooperatif Türleri  52
3.4.3.1. Konut Yapı Kooperatifleri  52
3.4.3.2. Küçük Sanayi Siteleri İşyeri Yapı Kooperatifleri  52
3.4.3.3. Toplu İşyeri Yapı Kooperatifleri  53
3.5. Kooperatif Modeli İçin İlgi Çekici Örnekler  54
Üçüncü Bölüm
KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİ VE ANASÖZLEŞME
1. Kooperatiflerin Kuruluşu  61
2. Taşınmaz Mal Temliki  63
3. Sermaye Miktarı Sınırlandırılarak Kooperatif Kurulamayacağı  64
4. Kooperatif Unvanının Kullanılması  65
4.1. Ticaret Unvanının Kullanılması  65
5. Kuruluş İzni  67
6. Tescil ve İlan  67
6.1. Tescil ve İlân Edilecek Hususlar  68
6.1.1. Anasözleşme Tarihi  68
6.1.2. Kooperatifin Amacı, Konusu ve Varsa Süresi  69
6.1.3. Kooperatifin Unvanı ve Merkezi  69
6.1.4. Kooperatifin Sermayesi ve Bunun Nakdî Kısmına Karşılık Olarak Ödenen En Az Miktar ve Her Ortaklık Payının Değeri  70
6.1.5. Ortaklık Payı Belgelerinin Ada Yazılı Olduğu  71
6.1.6. Ayni Sermaye ve Devralınan Akçalı Kıymetlerle İşletmelerin Neden İbaret Oldukları ve Bunlara Biçilen Değerler  71
6.1.7. Kooperatifin Ne Suretle Temsil Olunacağı ve Denetleneceği  71
6.1.8. Yönetim Kurulu Üyeleriyle Kooperatifi Temsile Yetkili Kimselerin Ad ve Soyadları  71
6.1.9. Kooperatifin Yapacağı İlânların Şekli ve Anasözleşmede de Bu Hususta Bir Hüküm Varsa Yönetim Kurulu Kararlarının Pay Sahiplerine Ne Suretle Bildirileceği  72
6.1.10. Kooperatifin Şubeleri  73
6.2. Tescil ve İlânın Hukukî Sonuçları  73
7. Anasözleşme Değişiklikleri  74
8. Anasözleşmeye Konulacak Hükümler  75
8.1. Emredici Hükümler  77
8.1.1. Kooperatifin Adı ve Merkezi  78
8.1.2. Kooperatifin Amacı ve Çalışma Konuları  78
8.1.3. Ortaklık Sıfatını Kazandıran ve Kaybettiren Hal ve Şartlar  79
8.1.4. Ortakların Pay Tutarı ve Kooperatif Sermayesinin Ödenme Şekli, Nakdî Sermayenin En Az ¼’nün Peşin Ödenmesi  79
8.1.5. Ortakların Aynî Sermaye Koyup Koyamayacakları  80
8.1.6. Kooperatifin Yükümlerinden Dolayı Ortakların Sorumluluk Durumu ve Derecesi  80
8.1.7. Kooperatif Yönetim ve Denetim Organlarının Görev ve Yetkileri ile Sorumluluk ve Seçim Tarzları  81
8.1.8. Kooperatifin Temsiline Ait Hükümler  81
8.1.9. Yıllık gelir ve Gider Farklarının Hesaplama ve Kullanma Şekilleri  82
8.1.10. Kurucuların Adı, Soyadı, İş ve Konut Adresleri  82
8.2. Kanunun Diğer Maddeleriyle Anasözleşmeye Konulması Zorunlu Tutulan Hükümler  82
8.3. Anasözleşmeye Konulacak İhtiyari Hükümler  83
8.3.1. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Hükümler  83
8.3.2. Genel Kurul Toplantısında Alınacak Kararlara İlişkin Hükümler  84
8.3.3. Genel Kurul Toplantısında Oyların Kullanılması Hakkında Hükümler  84
8.3.4. Kooperatifin Çalışma Şekline Dair Esaslar  84
8.3.5. Kooperatifin Birliklerle Olan İlişkileri  85
8.3.6. Kooperatifin Diğer Bir Kooperatifle Birleşmesi  85
8.3.7. Kooperatifin Süresi  85
8.3.8. Diğer İhtiyari Hususlar  86
8.4. Anasözleşmeye Konulacak Yorumlayıcı Hükümler  87
8.4.1. Kooperatifin Çalışma Konusu ve Ultra Vires Kavramı  87
9. Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Sorumluluk  91
10. Kooperatifin Butlanına ve Yokluğuna Karar Verilemeyeceği  92
Dördüncü Bölüm
ORTAKLIK İŞLEMLERİ
1. Ortaklık Sıfatının Kazanılması  95
2. Kooperatife Ortak Olma Yöntemleri  95
2.1. Kurucu Ortak Olma  96
2.2. Kurulmuş Olan Kooperatife Sonradan Ortak Olma  96
2.2.1. Gerçek Kişilerin Ortaklığı  96
2.2.2. Tüzel Kişilerin Ortaklığı  101
2.2.3. Kamu Kurum, Kuruluşları ve Belediyeler Kooperatif kurabilir mi? Kurulmuş kooperatiflere ortak olabilir mi?  102
2.2.3.1. Kamu Kurum ve Kuruluşları  103
2.3. Hisse Devralmak Suretiyle Ortak Olma  107
2.3.1. Ortaklığın Devri, Şekli ve Şartı  108
2.3.2. Devir Sırasında Bağışın Zorunlu Olup Olmadığı  109
2.4. Miras Yoluyla Ortak Olma  109
2.5. Görev veya Hizmet ya da Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortaklık  110
3. Yedek Ortaklık  111
4. Yabancı Uyruklu Kişilerin Ortak Olmaları  111
5. Yapı Kooperatiflerinde Konut, Ortak Sayısının Genel Kurulca Belirlenmesi Zorunluluğu  111
6. Kooperatife Sonradan Ortak Olanlardan Fark Alınıp Alınmayacağı  111
7. Yapı Kooperatiflerine Ortak Olurken Dikkat Edilmesinde Fayda Görülen Hususlar  112
8. Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi, Ortaklıktan Çıkarılma Esasları ve İtiraz  114
8.1. Ortaklıktan Çıkma Hakkı  114
8.2. Ortağın Ölümü Halinde Yapılacak İşlemler  116
8.3. Ortaklığın Devri  117
8.4. Görev veya Hizmetin Bitmesi Halinde Ortaklık  118
9. Ortaklıktan Çıkarılma (İhraç) ve İtiraz  118
9.1. Parasal Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenlerin Ortaklığının Kendiliğinden Düşmesi  121
9.1.1. Ortak Parasal Yükümlülüklerini Belirli Bir Süre Geciktirmiş, Ödememiş Olmalıdır  122
9.1.2. İlk İstem ve Münasip Bir Süre  122
9.1.3. İkinci İstem ve 1 Aylık Süre  122
9.1.4. İkinci İhtarın Tebliğinden İtibaren 1 Aylık Süre İçinde Borç Ödenmemiş Olmalıdır  123
9.1.5. Çıkarma Kararı Alınmalıdır  123
9.1.6. Çıkarma Kararı Ortağa Tebliğ Edilmelidir  124
9.2. Çıkan veya Çıkarılan Ortaklarla Hesaplaşma Süresi  124
9.3. İadesi Talep Edilebilecek Haklar  125
9.4. İade Edilecek Hakların Hesabı  129
9.5. Ödeme Zamanı ve Zamanaşımı  131
9.6. Ortaklar Hakkında İcra Takibi Yapılıp Yapılamayacağı  134
Beşinci Bölüm
ORTAKLARIN HAKLARI
1. Ortakların Bireysel Hakları  140
1.1. Ortaklıktan Çıkma Hakkı  140
1.2. Ortağın Sorumluluğunun Arttırılması Durumunda Çıkma Hakkı  141
1.3. Ortaklığın Devredilmesi Hakkı  141
1.4. Çıkarılma Kararına Karşı İtiraz veya Dava Açma Hakkı  142
1.5. Bilgi Edinme ve Örnek İsteme Hakkı  143
1.6. Ticari Defterleri ve Belgeleri İnceleme Hakkı  144
1.7. Genel Kurula Katılma, Seçme ve Seçilme Hakkı  144
1.8. Olumlu Gelir Gider Farkından Pay Alma Hakkı  146
1.9. Oy Hakkı  146
1.10. Genel Kurulda Temsil Hakkı  148
1.11. Kurul Kararları Aleyhine Dava Açma Hakkı  150
1.12. Denetçilerin Dikkatini Çekme ve Açıklama Yapılmasını İsteme Hakkı  151
1.13. Tasfiye Artığından Pay Alma Hakkı  152
1.14. Hak Arama ve Dilekçe Hakkı  152
2. Toplu Kullanılabilen Haklar  153
2.1. Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Hakkı  153
2.2. Gündeme Madde İlavesini İsteme Hakkı  153
Altıncı Bölüm
ORTAKLARIN YÜKÜM VE SORUMLULUKLARI
1. Sermaye Koyma Borcu ve Aidat Ödeme Yükümü  155
2. Kooperatifin Borçlarından Dolayı Ortağın Sorumluluğu  156
3. Ek Ödeme Yükümü  159
4. Sorumluluğun Bazı Ortak Gruplarına Yüklenemeyeceği  160
5. Kooperatifin İflası Halinde Ortakların Sorumlulukları  160
6. Ortakların Sorumluluk Hükümlerinin Değiştirilmesi  160
7. Kooperatife Yeni Giren Ortağın Sorumlulukları  161
8. Ortakların Ayrılmasından veya Kooperatifin Dağılmasından Sonra Sorumlulukları  161
9. Ortağın Şahsi Alacaklıları  162
10. Sorumlulukta Zamanaşımı  162
11. Sır Saklama Yükümlülüğü ve Ceza  163
12. Kooperatif Hakkında Yanlış Bilgi Verme Suçu  163
Yedinci Bölüm
KOOPERATİFİN ORGANLARI
1. Kooperatifler Kanununa Göre Kooperatifin Organları  165
2. Genel Kurul  166
3. Yönetim Kurulu  171
4. Denetim Kurulu  173
Sekizinci Bölüm
GENEL KURUL
1. Genel Olarak  177
2. Genel Kurulun Devir ve Terk Edemeyeceği Yetkiler  179
2.1. Anasözleşmeyi Değiştirmek  179
2.2. Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu Üyeleriyle Gerektiğinde Tasfiye Kurulunu Seçmek  179
2.3. İşletme Hesabıyla Bilânço ve Gerektiğinde Gelir–Gider Farkının Bölüşülmesi Hakkında Karar Vermek  180
2.4. Yönetim ve Denetim Kurullarını İbra Etmek  181
2.5. Kanun ve Anasözleşme ile Kendisine Tanınmış Olan Konular Hakkında Karar Vermek  182
2.6. Gayrimenkul Alımında ve Satımında Takip Edilecek Usul ile Alınacak Gayrimenkulün Niteliğini, Yerini ve Azami Fiyatını, Satılacak Gayrimenkulün Asgari Fiyatını Belirlemek  186
2.7. İmalat ve İnşaat İşlerinin Yaptırılma Yöntemini Belirlemek  187
2.8. Yapı Kooperatiflerinde, Kooperatifin Ortak Sayısı ile Yapılacak Konut veya İşyeri Sayısını Tespit Etmek  188
2.9. Yapı Kooperatiflerinde Kur’a Çekimi ve Şerefiye  189
3. Genel Kurul Çağrısı  190
3.1. Genel Kurulun Yönetim Kurulunca Çağrılması  192
3.2. Genel Kurulun ‘Gerektiğinde’ Denetim Kurulunca Çağrılması  195
3.3. Genel Kurulun Anasözleşme ile Bu Hususta Yetkili Kılınan Diğer Bir Organ Tarafından Çağrılması  196
3.4. Genel Kurulun Ortağı Olduğu Üst Birlik Tarafından Çağrılması  197
3.5. Genel Kurulun Tasfiye Memurları Tarafından Çağrılması  197
3.6. Genel Kurulun Doğrudan Doğruya İlgili Bakanlık Tarafından Çağrılması  198
3.7. Genel Kurulun Dört Ortaktan Az Olmamak Kaydıyla Ortak Sayısının En Az Onda Birinin İsteği Üzerine Yönetim Kurulu Tarafından Çağrılması  199
3.8. Genel Kurulun Denetim Kurulunca Çağrılması  201
3.9. Genel Kurulun İlgili Bakanlık Tarafından Çağrılması  202
3.10. Genel Kurulun 4’ten Az Olmamak Kaydıyla Azlık Tarafından Çağrılması  202
4. Genel Kurul Çağrı Şekli  205
4.1. Toplantı Türleri ve Süresi  206
4.2. Tasfiye Sürecindeki Kooperatiflerde Olağan Genel Kurul Toplantısı  208
4.3. Çağrının Şekli  208
5. Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilmesi  210
5.1. Genel Kurul Toplantılarını Birleştirmede Usul ve Esaslar  211
5.1.1. Üst Birliğe Ortak Olma Zorunluluğu  211
5.1.2. Gündemde Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılmasına Dair Bir Maddenin Yer Alması ve Bu Gündem Maddesinin İlgili Genel Kurul Toplantısında Görüşülerek Kabul Edilmesi  212
5.1.3. Birleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantılarının Üç Hesap Dönemini ve Her Hâlükârda Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Geriye Kalan Görev Sürelerini Geçemeyeceği  213
5.1.4. Kanunun 56’ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Üçüncü Bendinde Sayılan Suçlarla İlgili Olarak Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Kamu Davası Açılmaması  214
5.1.5. Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarına Getirilen Yükümlülükler  214
5.1.6. Birleştirme Şartının Kaybedilmesi  215
5.1.7. Birleştirme Süresi İçinde Ortakla Hesaplaşma ve Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası  215
6. Genel Kurul Toplantı Nisabı  216
6.1. Özel Toplantı Nisapları  219
6.2. Tasfiye Halindeki Kooperatiflerde Toplantı ve Karar Nisabı  221
7. Genel Kurul Toplantı Yeri  221
8. Genel Kurul Toplantı Yerinin Değiştirilmesi  223
9. Genel Kurulun Ertelenmesi  224
10. Genel Kurul Başkanlık Divanı  226
11. Genel Kurul Toplantı Gündemi  228
12. Gündeme Madde İlavesinde Usul  229
12.1. Genel Kuruldan Önce Gündeme Madde İlavesi  229
12.2. Genel Kurul Toplantısı Sırasında Gündeme Madde İlavesi  230
13. Tüm Ortakların Hazır Bulunması Halinde Genel Kurul  232
14. Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı  233
14.1. Oy Vermenin Şekil Şartları  234
14.2. Genel Kurul Toplantısında Ortağın Temsili  235
14.3. Ortak Sayısı 1000’den Fazla Olan Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantısında Temsil  236
14.4. Genel Kurul Toplantısında Oya Katılamayacaklar  237
15. Genel Kurul Kararları İçin Karar Nisabı  240
15.1. Nitelikli Karar Nisapları  241
16. Genel Kurul Kararların Bozulması ve Şartları  242
16.1. Kanuna Aykırılık  245
16.2. Anasözleşmeye Aykırılık  245
16.3. İyiniyet Esaslarına Aykırılık  246
16.4. Bozma Davası Açmaya Yetkisi Bulunanlar  246
16.5. Davanın Açılma Süreci ve Sonuçlanması  247
17. Genel Kurul Toplantılarında Mektupla Oy Verme  249
18. Temsilciler Topluluğu  250
Dokuzuncu Bölüm
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Kooperatifin Temsil ve İcra Organı  253
2. Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Çalışması  254
3. Yönetim Kurulunun Kurul Halinde Yapacakları Görevler  254
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Bireysel Olarak Yapacakları Görevler  256
5. Yönetim Kurulunun Anasözleşmelerle Verilen Görev ve Yetkiler  257
5.1. Kooperatifi Temsil ve İlzam Edici İşlemlerde Ticaret Unvanının Kullanılması  258
5.2. Taşınmaz Alımı ile Satımında Dikkat Edecekleri Hususlar  258
5.3. Ortaklık Kaydına İlişkin Olarak Yapılacak İlân ve Reklâmlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  259
5.4. Yapı Kooperatiflerinde Yönetim Kurulunun Sabit veya Peşin Bedelle Ortaklık Kaydı Yapamayacağı  259
5.5. Kendi Aidat Ödemelerini Yerine Getirmeleri Esnasında Yönetim Kurulunca Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  260
5.6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Kooperatif ile Ticari Muamele Yapamayacakları  261
5.7. Yönetim Kurulunun Kooperatifin Aczi Halinde Yapması Gereken İşlemler  261
5.8. Kooperatifte İstihdam Edilecek Personelin İşe Alımı ve Özlük Hakları  262
6. Yönetim Kurulu Üyeleri Tarafından Ortaklarla İlgili Olarak Gerçekleştirilecek İşlemler  262
6.1. Kooperatiflere Ortak Olabilecek Kişilerle İlgili İşlemler  262
6.1.1. Kooperatife Alınacak Ortaklarda Aranacak Şartlar  263
6.1.2. Yabancı Uyruklu Kişilerin Kooperatife Ortaklığı  264
6.1.3. Kooperatife Girmek İsteyenlerin Taleplerinin Değerlendirilmesi  264
6.1.4. Kooperatiflerde Yedek Ortaklık  265
6.1.5. Kooperatife Sonradan Gireceklerden Alınacak Fark  265
6.1.6. Kooperatifteki Payını Devir Eden Ortaktan Devir İşlemi Nedeniyle Herhangi Bir Bedel Alınamaz  266
6.2. Ortaklıktan Çıkmak İsteyenler Hakkında Yapılacak İşlemler  266
6.2.1. Ortağın Ölümü Halinde Yönetim Kurulunca İzlenecek Prosedür  266
6.2.2. İhraç Kararı Alınacak Durumlar  267
6.2.3. İhraç Edilecek Ortaklar Hakkında İzlenecek Prosedür  267
6.2.4. Kooperatiften Çıkan veya Çıkarılan Ortaklara Yapılacak İade ve Ödemeler ile Bu Ödentilerin Yapılacağı Süre  268
6.2.5. Yabancı Ülkelerde İkamet Eden Ortaklara Tebligat  269
7. Yönetim Kurulunun Genel Kurul Toplantıları ile İlgili Görev ve Sorumlulukları  269
7.1. Genel Kurul Toplantı Çağrısı  269
7.2. Genel Kurul Toplantısından Önce Yönetim Kurulu Üyelerince Yapılması Gereken İşlemler  271
7.3. Genel Kurul Toplantısına Bakanlık Temsilcisinin Katılmaması Halinde Yapılması Gereken İşlemler  272
7.4. Genel Kurul Toplantısından Sonra İlgili Bakanlığa ve Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Verilecek Belgeler  273
8. Yönetim Kurulu Üyelerince Genel Kurul Kararları Aleyhine Dava Açılması  273
9. Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar, Yönetim Kurulu Toplantıları, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yükümlülükleri  274
9.1. Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar  274
9.2. Bağdaşmayan Görev  276
9.2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Bağdaşmayan Görevleri  276
9.2.2. Yönetim Kurulu Üyeliğine veya Denetçiliğe Seçilmeden Önce, Seçilmeleri Sırasında Bağdaşmayan Görev Yapanlar ve Seçildikten Sonra Bağdaşmayan Görev Edinenler  277
9.2.3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevleri  277
9.3. Yönetim Kurulu Üyelerinin En Az Kaç Kişiden Oluşacağı ve Görev Süreleri  278
9.4. Üniversitelerin Yönetim Kurulunda Üye Bulundurma Hakkı  278
9.5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeniden Seçilmeleri  281
9.6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Aynı Zamanda Müdürlük Görevine Seçilebilmesi  281
9.7. Kooperatifler Kanununda Belirtilen Şartları Taşımayan veya Kaybeden Yöneticiler Hakkında Yapılacak İşlemler  281
9.8. Yönetim Kurulu Görev Bölüşümü  281
9.9. Yönetim Kurulunca Temsil ve İmza Yetkisinin Kullanılması  281
9.10. Yönetim Kurulu Toplantılarının Yapılış Şekli  282
9.11. Yönetim Kurulu Toplantı Nisabının Kaybolması Halinde Yapılacak İşlemler  283
10. Yönetim Kurulunca Kullanılamayacak Yetkiler  283
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Yasal Ödentiler  284
12. Emanet Usulü ile İnşaat Yapımında Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri  285
12.1. İmalat ve İnşaat Yapım Yönteminin Yönetim Kurulunca Belirlenemeyeceği  285
12.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Emanet Komisyonuna Seçilmesi  285
12.3. Emanet Komisyonuna Seçilmiş Yönetim Kurulu Üyelerine Ödeme Yapılamayacağı  285
12.4. Emanet Komisyonuna Seçilmiş Yönetim Kurulunun Çalışma Biçimi  286
12.5. Yönetim Kurulunca Konut Bedellerinin Tespiti ile İlgili Olarak Yapılacak İşlemler  287
12.6. Konutların Ortaklara Dağıtımında Yönetim Kurulunca Yapılması Gereken İşlemler  287
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Tasfiye ile İlgili Görev ve Yükümlülükleri  288
13.1. Tasfiye Kurulu Üye Seçimi  288
13.2. Tasfiyenin Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkisi Üzerindeki Etkisi  288
13.3. Aynı Zamanda Tasfiye Kurulu Olarak Görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Tasfiye ile İlgili Olarak Yapacakları İşlemler  288
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer Görev ve Yükümlülükleri  289
14.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Mal Bildiriminde Bulunmaları  289
14.2. Görevi Sona Eren Yönetim Kurulunun Yapması Gereken Devir Teslim İşlemleri  289
14.3. Kooperatiflerin Avukat Tutma Yükümlülükleri  290
14.4. Muhasebe Defterlerinin Kaybolması (Zayii) Halinde Yönetim Kurulunca Yapılması Gereken İşlemler  290
15. Yönetim Kurulu Üyelerinin Denetim ile İlgili Görev ve Yükümlülükleri  291
15.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin İlgili Bakanlıklarca Yürütülen Denetimler ile İlgili Ödev ve Sorumlulukları  291
15.2. Denetçilerin İnceleme Görevlerini Yerine Getirmeleri Esnasında Yönetim Kurulu Üyelerine Düşen Ödevler  291
15.3. Yönetim Kurulu Toplantılarına Denetçilerin İştiraki  292
16. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yönetimle Görevlendirilenlerin Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü  292
17. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları  293
18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukukî Sorumluluk Halleri  294
18.1. Yönetime veya Temsile Yetkili Olanların Haksız Fiillerinden Doğan Sorumluluğu  299
18.2. Ödemelerin Doğru Olmamasından Doğan Sorumluluk  300
18.3. Dağıtılan ve Ödenen Gelir Gider Farkının Gerçek Olmamasından Doğan Sorumluluk  300
18.4. Kanunen Tutulması Gereken Defterlerin Mevcut Olmaması veya Düzensiz Bir Şekilde Tutulmasından Doğan Sorumluluk  301
18.5. Genel Kurul Kararlarının Sebepsiz Olarak Yerine Getirilmemesinden Doğan Sorumluluk  301
18.6. Müdürlerin Sebebiyet Verdikleri Zararlardan Sorumluluk  301
18.7. Genel Kurul Kararı Aleyhine Suiniyetle İptal Davası Açılmasından Doğan Sorumluluk  301
18.8. Kooperatifin İflasından Doğan Sorumluluk  302
18.9. Sair Görevlerin Yapılmamasından Doğan Sorumluluk  302
18.10. Özel Kanunlarla Konulan Yükümlülüklere Uymamanın Sorumluluğu  302
18.11. Temsil ve İlzam ile Görevlendirilen Üyenin Sorumluluğu  303
18.12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şahsi Menfaatlerine veya Yakınlarının Menfaatlerine Taâlluk Eden Hususların Görüşülmesine Katılmalarından Doğan Sorumluluk  304
18.13. Rekabet Yasağına Aykırılıktan Doğan Sorumluluk  305
18.14. Yanlış ve Yanıltıcı Beyanlardan Doğan Sorumluluk  305
18.15. Sır Saklama Yükümlülüğüne Uyulmamanın Sorumluluğu  305
19. İbra  305
19.1. Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Hukuki Sorumluluk Davası Açılması  309
19.2. İbra Edilmeyen Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevlerine Devamı  310
20. Yönetim Kurulu Üyelerinin Cezai Sorumlulukları  310
20.1. 1163 Sayılı Kanunda Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Yer Alan Ceza Maddeleri  312
20.1.1. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunundaki Ceza Hükümlerinin Genel Değerlendirmesi  312
20.2. Türk Ticaret Kanununda Yer Alan Ceza Maddeleri  318
20.2.1. Defter Tutma Yükümlülüğü  318
20.2.2. Defter ve Belgeleri Saklama Yükümlülüğü  319
20.2.3. Defterlere Gerekli Onayları (Tasdikleri) Yaptırma Yükümlülüğü  319
20.2.4. Defterleri Uygun Tutma Yükümlülüğü  320
20.2.5. Envanter Çıkarma Yükümlülüğü  320
20.2.6. Görüntü ve Veri Taşıyıcılara Aktarılmış Belgeleri İbraz Etme Yükümlülüğü  320
20.2.7. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Belirlenen İlke ve Yayımlanan Yorumlara Uyma ve Bunları Uygulama Yükümlülüğü  320
20.2.8. Kooperatifin Hâkim Şirket Olması Halinde, Hâkim ve Bağlı Şirketlerle İlişkileri Hakkında Rapor Düzenleme Yükümlülüğü  320
20.2.9. Defter, Kayıt ve Belgeleri ile Bunlara İlişkin Bilgileri Ticaret Bakanlığı Müfettişlerine Verme Yükümlülüğü  320
20.2.10. Kuruluşta Gerçeğe Uygun Beyanda Bulunma Yükümlülüğü  321
20.2.11. Sermaye (Ortaklık Payı) Borcunu İfa Etmeyen Ortaklara Borç Verme Yasağı  321
20.2.12. Kooperatifle İşlem Yapma, Kooperatife Borçlanma Yasağı  321
20.2.13. Ticari Defterlerin Mevcut Olmaması veya Hiçbir Kayıt İçermemesi Yahut TTK’ya Uygun Saklanmaması Hâllerinde Sorumluluk  321
20.2.14. Denetime Yetkili Olanların Sır Saklama Yükümü  322
20.2.15. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması Halinde Cezai Sorumluluk  322
20.2.16. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi Halinde Cezai Sorumluluk  322
20.2.17. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk Yapanların Cezai Sorumluluğu  322
20.2.18. Tescili Zorunlu Hususların Tescilinin Yapılmaması Halinde Cezai Sorumluluk  322
20.2.19. Tescil ve Kayıt İçin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunanların Cezai Sorumluluğu  323
20.2.20. Ticaret Unvanına İlişkin Hükümlere Aykırı Hareket Edenlerin Cezai Sorumluluğu  323
20.2.21. Haksız Rekabet Halinde Cezai Sorumluluk  323
20.3. Türk Ceza Kanununa Göre Ceza Maddeleri  323
20.3.1. Malvarlığına karşı suçlar  324
20.3.1.1. Güveni Kötüye Kullanma  324
20.3.1.2. Bedelsiz Senedi Kullanma  324
20.3.1.3. Dolandırıcılık  324
20.3.1.4. Nitelikli Dolandırıcılık  324
20.3.2. Kamu Güvenine Karşı Suçlar (Sahtecilik)  325
20.3.2.1. Parada Sahtecilik  325
20.3.2.2. Kıymetli Damgada Sahtecilik  325
20.3.2.3. Mühür Bozma  325
20.3.2.4. Resmî Belgede Sahtecilik  325
20.3.2.5. Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek  326
20.3.2.6. Resmî Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan  326
20.3.2.7. Özel Belgede Sahtecilik  326
20.3.2.8. Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek  326
20.3.3. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması  326
20.3.4. Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar  326
20.3.4.1. Zimmet  326
20.3.4.2. İrtikâp  327
20.3.4.3. Rüşvet  328
20.3.4.4. Görevi Kötüye Kullanma ve Görevi İhmal  328
Onuncu Bölüm
DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Kooperatiflerde Denetim  329
1.1. Kooperatiflerde Denetim Türleri  329
1.1.1. İç Denetim  329
1.1.2. Üst Birlik Denetimi  330
1.1.3. Dış Denetim  330
1.2. Kooperatiflerde Denetçi Seçimi  330
1.3. Denetçilerin Sayısı  330
1.4. Denetçilerin Görev Süresi  330
1.5. Denetçi Olabilmenin Şartları  330
1.6. Denetçilik Görevinin Sona Ermesi  331
1.6.1. Kanuni Sebeplerle Sona Erme  331
1.6.2. Azil  332
1.6.3. İstifa  332
1.7. Denetim Kurulu Üyeliği Boşaldığında Yapılacak İşlemler  332
1.8. Kooperatif Denetçilerinin Görevleri  332
1.8.1. Bilançonun Defterlere Uygunluk Halinde Bulunup Bulunmadığının İncelenmesi  333
1.8.2. Defterlerin Düzenli Bir Şekilde Tutulup Tutulmadığının İncelenmesi  333
1.8.3. İşletmenin Neticeleriyle Mameleki Hakkında Uyulması Gerekli Hükümlere Göre İşlem Yapılıp Yapılamadığının İncelenmesi  333
1.8.4. Ortaklar Listesinin Usulüne Uygun Olarak Tutulup Tutulmadığının İncelenmesi  334
1.8.5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Üyelik Şartlarını Taşıyıp Taşımadıklarının Araştırılması  334
1.8.6. Yönetim Kurulunun Toplantı Nisabını Kaybetmesi Halinde, Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yedek Üye Çağrılması  335
1.8.7. Genel Kurul Kararlarına Karşı İptal Davası Açılması  335
1.8.8. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması  335
1.8.9. Kooperatif Kasasının Teftiş Edilmesi  335
1.8.10. Tasfiye İşlemlerine Nezaret Edilmesi  336
1.8.11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Kanun ve Anasözleşme Hükümleri ile İyiniyet Esaslarına Uygun Davranmalarına Nezaret Etmek  336
1.8.12. Kooperatif Ortaklarının Şikayetlerini İncelemek ve İnceleme Sonucunu Yıllık Raporunda Açıklamak  336
1.8.13. Uygun Gördükleri Teklifleri Yönetim Kurulu Toplantıları Gündemlerine Koydurmak  336
1.9. Kooperatif Denetçilerinin Yükümlülükleri  337
1.9.1. Yıllık Rapor Düzenleme  337
1.9.2. Noksanlıkları ve Mevzuata Aykırılıkları Haber Verme  337
1.9.3. Ortaklara Açıklama Yapma  338
1.9.4. Toplantılara Katılma  338
1.9.5. Sır Saklama  338
1.9.6. Özen Gösterme  339
1.9.7. Kooperatifle Ticari Muamele Yapma Yasağı  339
1.10. Kooperatif Denetçilerinin Hukukî Sorumlulukları  339
1.10.1. Kuruluştan Doğan Sorumluluk  340
1.10.2. Sırların Açıklanması  341
1.10.3. Kötü Niyetli Olarak İptal Davası Açmaları  341
1.11. Kooperatif Denetçilerinin Cezaî Sorumlulukları  341
1.11.1. Kooperatifler Kanununa Göre Cezai Sorumlulukları  341
1.11.2. Türk Ceza Kanununa Göre Cezai Sorumlulukları  343
1.12. Denetim Kurulu Yıllık Raporlarında Bulunması Gerekli Hususlar  343
2. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinde Denetim  344
2.1. Bağımsız Denetime Tabi Tarım Satış Kooperatifi Birlikleri  345
2.2. Bağımsız Denetime Tabi Olmayan Birlik ve Kooperatifler  347
2.3. Denetimin Sonuçları  347
Onbirinci Bölüm
KOOPERATİF BİRLİKLERİ, KOOPERATİFLER MERKEZ BİRLİKLERİ, TÜRKİYE MİLLÎ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ VE DANIŞMA KURULU
1. Kooperatiflerin Üst Kuruluşları  350
2. Üst Kuruluşların Görevleri  353
3. Üst Kuruluşların Yönetim Kurulu Üyeleri ile Memurlarının Sorumluluğu  354
4. Birliklere Katılan Kooperatifin Ortaklarının Yükümlülükleri  354
5. Kooperatif Birlikleri  355
5.1. Kooperatif Birliklerinin Genel Kurulu  356
5.2. Kooperatif Birliklerinin Yönetim Kurulu  356
5.3. Denetim ve Eğitim  357
6. Kooperatifler Merkez Birlikleri  358
7. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği  358
7.1. Üst Birlik Temsilcilerinin Belirtilmesi  361
7.2. Anasözleşme Hazırlanması  362
8. Danışma Kurulu  362
Onikinci Bölüm
BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME
1. Birleşme  365
1.1. Birleşme Şekilleri, Şirket Türleri ve Durumları İtibariyle Geçerli Birleşmeler  366
1.2. Geçerli Birleşmeler  366
1.2.1. Tasfiye Halindeki Şirketin/Kooperatifin Devrolunarak Birleşebilmesi  367
1.2.2. Sermayesini Belli Bir Oranda Yitirmiş veya Borca Batık Bir Şirketin/Kooperatifin Birleşmesi  368
1.3. Ortaklık Payları ve Hakları  368
1.4. Sermaye Artırımı, Yeni Kuruluş ve Ara Bilanço  368
1.5. Birleşme Sözleşmesi  369
1.6. Birleşme Raporu  370
1.7. İnceleme Hakkı ve Malvarlığında Değişiklikler  370
1.8. Birleşme Kararı  371
1.9. Birleşmenin Kesinleşmesi  371
1.9.1. Ticaret Siciline Tescil  371
1.9.2. İlân  372
1.10. Birleşmede Alacaklıların ve Çalışanların Korunması  372
1.10.1. Alacakların Teminat Altına Alınması  372
1.10.2. Ortakların Kişisel Sorumlulukları ve İş İlişkilerinin Geçmesi  373
1.11. İki Kooperatifin Birleşme Kararı Alması Halinde Yönetim Kurulunca Yapılacak İşlemler  374
2. Bölünme  374
2.1. Tam veya Kısmi Bölünme  375
2.2. Geçerli Bölünmeler  376
2.3. Şirket Paylarının ve Haklarının Korunması  376
2.4. Bölünmenin Uygulanmasına İlişkin Hükümler  377
2.4.1. Sermaye Azaltılması  377
2.4.2. Sermaye Artırımı  377
2.4.3. Bölünme Belgelerini Denetleme ve İnceleme Hakkı  378
2.4.3.1. Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Planı  378
2.4.3.2. Bölünmenin Dışında Kalan Malvarlığı  378
2.4.3.3. Bölünme Raporu  379
2.4.3.4. Bölünme Kararı  379
2.4.3.5. Alacaklıların Korunması  380
2.4.4. Tescil ve Geçerlilik  380
3. Tür Değiştirme  381
3.1. Genel Hükümler  381
3.1.1. Şirket Payının ve Haklarının Korunması  382
3.1.2. Kuruluş ve Ara Bilanço  382
3.1.3. Tür Değiştirme Planı ve Raporu  382
3.1.4. İnceleme Hakkı  382
3.1.5. Tür Değiştirme Kararı ve Tescil  382
3.2. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmeye İlişkin Ortak Hükümler  383
Onüçüncü Bölüm
KOOPERATİFLERİN DAĞILMASI VE TASFİYE
1. Dağılma Sebepleri  385
1.1. Anasözleşme Gereğince Dağılma  385
1.2. Genel Kurul Kararı ile Dağılma  386
1.3. İflâsın Açılmasıyla Dağılma  386
1.4. Kanunlarda Öngörülen Diğer Hallerde, İlgili Bakanlığın Mahkemeden Alacağı Karar Üzerine Dağılma  386
1.5. Diğer Bir Kooperatifle Birleşmesi Ya Da Devralınması Suretiyle Dağılma  387
1.6. Üç Yıl Olağan Genel Kurul Toplantısını Yapmaması Hâlinde Dağılma  388
1.7. Amacına Ulaşma Olanağının Bulunmadığının İlgili Bakanlıkça Saptanması Hâlinde Mahkemeden Alacağı Kararla Dağılma  389
1.8. Birleşme Suretiyle Dağılma  389
1.9. Bir Kamu Tüzel Kişiliği Tarafından Devralınmak Suretiyle Dağılma  391
1.10. Amacına Ulaşan Konut Yapı Kooperatiflerine İlişkin Özel Hüküm  392
1.11. Ferdi Mülkiyete Geçilmiş Yapı Kooperatiflerinde Site Yönetimi Oluşturulması  395
2. Tasfiye İşlemleri  397
2.1. İcra İflâs Kanunu Hükümlerine Göre Tasfiye  397
2.2. Kooperatifler Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Tasfiye  398
3. Tasfiye Memurunun Atanması, Ücreti, Görev ve Sorumlulukları  399
4. Tasfiyenin Temsile, Unvana ve Kooperatif Organlarına Etkisi  400
5. Tasfiye İşlemlerinin Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması  402
6. Tasfiye Artığının Paylaştırılması  404
7. Kooperatif Unvanının Sicilden Silinmesi  405
8. Ek Tasfiye  405
9. Tasfiyeden Dönülmesi  406
10. Kooperatiflerin Acz Hali  408
10.1. Ödemeden Aciz Hâli ve Borca Batıklık  409
10.2. Kayıtlı Varlıkların Yarısının Karşılıksız Kalması  410
10.3. Acz Halinde İlgili Bakanlıkların Görevleri  411
Ondördüncü Bölüm
İLGİLİ BAKANLIKLARIN GÖREV VE YETKİLERİ
1. İlgili Bakanlıklar  415
2. İlgili Bakanlıkların Görev ve Yetkileri  417
2.1. Kooperatiflerin Kuruluş ve Organizasyonlarında Yol Göstermek ve Çalışmalarında Yardımcı Olmak  417
2.2. Kooperatif ve Üst Kuruluşlarını Teftiş Etmek, Denetlemek veya Denetlettirmek  418
2.3. Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Dağılmasını Gerektiren Sebepleri Mahkemeye Bildirmek  418
2.4. İlgili Kurum ve Kuruluşlar Nezdinde Teşebbüslerde Bulunmak ve Koordinatör Olarak Görev Yapmak  418
2.5. Düzenleyici Tasarruflarda Bulunmak  419
2.6. Örnek Anasözleşme Hazırlanması  419
3. Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Bakanlığına Kooperatifçilik Konusunda Verilen Yetkiler  420
Onbeşinci Bölüm
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
1. Bakanlık Temsilcisi  423
2. Temsilci Talebi  423
3. Bakanlık Temsilcisinin Görevlendirilmesi  424
4. Bakanlık Temsilcilerinin Genel Kurul Toplantılarında Usulen Dikkat Etmesi Gereken Hususlar  426
4.1. Bakanlık Temsilcilerinin Toplantıdan Önce Yapması Gereken İşlemler  429
4.2. Bakanlık Temsilcilerinin Toplantı Sırasında Dikkat Etmesi Gereken İşlemler  431
5. Bakanlık Temsilcisi Talebinde Başvuru Süresi ve Gerekli Belgeler  432
Onaltıncı Bölüm
KOOPERATİFİN HESAPLARI
1. Kooperatifler İçin Kâr ve Zarar Kavramları  435
2. Ortaklık İçi ve Ortaklık Dışı İşlem Farkı  436
3. Sermaye Paylarına Faiz Verilmesi  439
4. Ortak Dışı İşlemlerden Elde Edilen Hasılanın Dağıtımı  439
5. Menfi Neticelerin Ortadan Kaldırılması  440
6. Yedek Akçe Ayrımı  440
7. Ortaklar ve Personel İçin Yardım Fonları  441
8. Gelir Gider Farkından İlk Ayrılacak Fonlar  441
Onyedinci Bölüm
KOOPERATİFLERDE KULLANILACAK TİCARİ DEFTERLER
1. Muhasebe Usulü ve Defterler  443
2. Kooperatiflerde Tutulacak Defterler  444
2.1. Kooperatiflerdeki Belge Düzeni ile Tutulacak Muhasebe Defterlerinde Kayıt Düzeni  447
2.2. Kooperatifte Tutulan Defterlerin Muhafazası  448
2.3. Ticari Defterlerin Kaybolması (Zayii)  448
3. Defter Tutma Yükümlülüğü  448
4. Saklama Yükümlülüğü  449
5. Tutulacak Defterler ve Usul  449
6. Defterlerin Tutulması  450
7. Envanter Çıkarılması  451
8. Ticari Defterlerin ve Finansal Tabloların Düzenlenmesine İlişkin İlkeler  452
8.1. Açılış Bilançosu, Yılsonu Finansal Tabloları  452
8.2. Düzenlemeye İlişkin İlkeler  453
8.3. Dil ve Para Birimi  453
8.4. İmza  453
9. Bilançonun İçeriği  453
10. Saklama ve İbraz  453
10.1. Hukuki Uyuşmazlıklarda İbraz  454
10.2. Uyuşmazlıklarda Suret Alınması  454
11. Ticari Defterlerin İspat Gücü  456
11.1. Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması  456
11.2. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması  459
Onsekizinci Bölüm
KOOPERATİFLERDE VERGİ UYGULAMASI
1. Kooperatiflerle İlgili Vergisel Kavramlar  461
1.1. Vergi Muafiyeti  461
1.2. Vergi İstisnası  461
1.3. Vergi Mükellefi  462
1.4. Verginin Konusu  462
1.5. Vergiyi Doğuran Olay  463
1.6. Verginin Sorumlusu  463
2. Kooperatifler Kanununda Kooperatiflere Tanınan Vergi Muafiyet ve İstisnaları  463
2.1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Muafiyeti  464
2.2. Her Nevi Defterler ile Anasözleşmelerin Tasdikinde Harç ve Damga Vergisi Muafiyeti  465
2.3. Sahip Olunan Taşınmaz Mallardan Alınacak Vergilerdeki Muafiyet  466
2.4. Ortakların Temlik Edecekleri Taşınmazların Vergi ve Harç Muafiyeti  467
2.5. Çıkma İsteğinin Reddi Halinde, Noter Aracılığıyla Yapılacak Bildirimle İlgili Damga Vergisi, Harç ve Resim İstisnası  468
2.6. Taşınmaz Malların İrtifak Haklarının ve Taşınmaz Mükellefiyetinin Kooperatiflere Sermaye Olarak Konulması Halinde Vergilendirme  468
3. Kooperatiflerin Kurumlar Vergisinden Muaf Tutulması  468
3.1. Sermaye Üzerinden Kazanç Dağıtılmaması  471
3.2. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Kazanç Üzerinden Hisse Verilmemesi  472
3.3. Yedek Akçelerin Ortaklara Dağıtılmaması  473
3.4. Sadece Ortaklarla İş Görülmesi  473
3.4.1. Üretim Kooperatiflerinde Ortak Dışı İşlemler  475
3.4.2. Kredi Kooperatiflerinde Ortak Dışı İşlemler  475
3.4.3. Yapı Kooperatiflerinde Ortak Dışı İşlemler  475
3.5. Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi Muafiyetinde Özel Şartlar  476
3.6. Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kooperatiflerde Ortak Dışı İşlemlerin Vergilendirilmesi  478
3.7. Kurumlar Vergisinden Muaf Kooperatiflerin Ayrı İktisadi İşletme Kurmaları ve Bunların Ayrı Defter Tutup Tutmayacakları  480
3.8. Kooperatiflerin Şarta Bağlı Muafiyetlerinin Kaybedilmesi veya Kazanılması  481
4. Kooperatiflerde Vergi İstisnası  482
4.1. Risturn İstisnası  484
4.1.1. Tüketim Kooperatiflerinde Risturn İstisnası  485
4.1.2. Risturn İstisnasından Faydalanabilmenin Şartları  485
4.1.3. Risturnun Hesaplanması  486
4.1.4. Kooperatiflerin Taşınmaz Mal Satışlarına İlişkin İstisna  486
4.2. Gider Vergileri Kanununda Tanınan İstisnalar  487
4.3. Damga Vergisi Kanununda Tanınan İstisnalar  488
4.4. Kooperatiflere Belediye Gelirleri Kanununda Tanınan İstisnalar  488
4.5. Kooperatiflere Emlak Vergisi Kanununda Tanınan İstisnalar  489
4.6. 2982 sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanunda Yer Alan İstisnalar  489
5. Kooperatiflerin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu  490
6. Gayrimenkul Kira Geliri Elde Eden Kooperatiflerin Vergi Tevkifatı Karşısındaki Durumları  492
7. Mevduat Faizi Elde Eden Kooperatiflerin Vergi Tevkifatı Karşısındaki Durumları  493
8. Kooperatiflerin Katma Değer Vergisinden İstisna Tutulması  493
9. Kooperatiflerin Vergi Kanunları ve Uygulamaları Karşısındaki Mağduriyetleri  495
Ondokuzuncu Bölüm
TEFTİŞ VE DENETLEME
1. Kooperatiflerin Teftiş ve Denetimi  501
2. Kooperatifler Kanunu Kapsamında Yapılan Denetim  501
2.1. Talimatlara Uyma Zorunluluğu  503
2.2. İlgili Bakanlıkça Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevlerine Tedbiren Son Verilebilmesi  503
2.3. Kredi Veren Kurum ve Kuruluşların Denetimi  506
2.4. Denetim Elemanlarına Yardım Yükümlülüğü  507
3. Teftiş ve Denetleme ile Görevlendirme  507
4. Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Kooperatiflerin Denetimi  508
5. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Bakanlığınca Denetimi  508
İkinci Kısım
İLGİLİ MEVZUAT
Birinci Bölüm
KANUNLAR
1. Kooperatifler Kanunu  515
2. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu  545
3. Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun  557
İkinci Bölüm
GEREKÇELER
1. Kooperatifler Kanunu Tasarısı Gerekçesi  571
1.1. Millet Meclisi Geçici Komisyon Raporu  576
1.2. Değiştirilen Maddelerin Gerekçeleri  577
1.3. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı Genel Gerekçesi ve Madde Gerekçeleri  595
2. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 1 ve 9’uncu Maddelerini Değiştiren 5146 sayılı Kanunun Gerekçesi  601
3. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 48, 81, 90 ve Ek Maddelerini Değiştiren ve Bu Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 5983 sayılı Kanunun Gerekçesi  602
Üçüncü Bölüm
TÜZÜKLER
1. Kooperatif ve Üst Kuruluşların Genel Kurullarında Bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Tüzük  607
Dördüncü Bölüm
YÖNETMELİKLER
1. Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği  615
Beşinci Bölüm
TEBLİĞLER
1. Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ  629
2. Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ  638
3. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına Dair Tebliğ  649
4. Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi İşlemlerinde Uyulması Gerekli Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ  650
5. Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ  652
6. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ  657
7. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ  667
8. Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ  673
9. Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ  676
Altıncı Bölüm
GENELGELER
1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari Defterlere İlişkin Suç ve Kabahatler  683
2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunundaki Bazı Hükümlerin Uygulanması hk.  695
3. Esnaf Kefalet ve Küçük Sanat Kooperatif İpotekleri hk.  701
4. Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti hk.  703
Yedinci Bölüm
ÖRNEK ANASÖZLEŞMELER
1. Konut Yapı Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi  709
2. Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi  734
3. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi  765
Üçüncü Kısım
YAZIŞMA ÖRNEKLERİ
1. Genel Kurul Toplantısı İçin Alınacak Yönetim Kurulu Kararı  799
2. Ortaklar Cetveli Örneği  800
3. Bakanlık Temsilcisinin Katılması Halinde Örnek Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği  801
4. Bakanlık Temsilcisinin Katılmaması Halinde Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği  802
5. Çağrıya İlişkin Usullerin Uygulanmadığı Ancak Kooperatifler Kanununun 47. Maddesine Uygun Olarak Yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği  804
6. Kooperatiflerin Bakanlık Temsilcisi Taleplerine İlişkin İl Müdürlüklerine Vermeleri Gereken Yazı Örneği  805
7. Kooperatif Ortaklığı Başvurusu Dilekçesi (Örnek 1)  806
8. Kooperatif Ortaklığı Başvurusu Dilekçesi (Örnek 2)  807
9. Elektronik Tebligat Talep Bildirim Formu Örneği (Tüzel Kişi Ortaklar İçin)  808
10. Elektronik Tebligat Talep Bildirim Formu Örneği (Gerçek Kişi Ortaklar İçin)  810
11. Kooperatif Anasözleşme Değişiklik Formu  812
12. Kooperatifler Kanununun 84. Maddesine Göre İki Kooperatif Arasında Düzenlenecek Olan Birleşme Sözleşmesi Örneği  813
13. Anasözleşme Değişikliği İçin Alınacak Gerekçeli Yönetim Kurulu Kararı Örneği  815
14. Kooperatif Kuruluşu ve Anasözleşme Değişikliği Sırasında Gerekli Belgeler  816
15. Ortaklığa Kabule İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği  817
16. Ortaklığa Kabul Edilenlere Gönderilecek Yazı Örneği  818
17. Ortaklıktan Çıkma (İstifa) Dilekçesi Örneği  819
18. Çıkma İsteğinin Kabulden Kaçınılması Halinde Noter Aracılığıyla Gönderilecek Çıkma İsteğine İlişkin İhtarname Örneği  820
19. Ölen Ortağın Mirasçılarının Kooperatifte Ortak Olarak Kalmak İstemeleri Halinde Verilecek Dilekçe Örneği  821
20. Ortaklığın Devredilmesine İlişkin Bireysel Dilekçe Örneği  822
21. Ortaklığın Devralınmasına İlişkin Bireysel Dilekçe Örneği  823
22. Ortaklığın Devrine İlişkin Müşterek Dilekçe Örneği  824
23. Parasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesinden Dolayı Ortaklıktan Çıkarmaya İlişkin Yönetim Kurulunca Alınacak Birinci İhtarname Öncesi Karar Örneği  825
24. Parasal Yükümlüklerin Yerine Getirilmemesinden Dolayı Ortaklıktan Çıkarılmaya İlişkin Yönetim Kurulunca Gönderilecek Birinci İhtarname Örneği  826
25. Parasal Yükümlüklerin Yerine Getirilmemesinden Dolayı Ortaklıktan Çıkarılmaya İlişkin Yönetim Kurulunca Gönderilecek İkinci İhtarname Örneği  827
26. Ortaklıktan Çıkarılma İhbarnamesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği  828
27. Çıkarılma Kararının Ortağa Tebliğine İlişkin Yazı Örneği  829
28. Ortaklıktan Çıkarılma Kararına Karşı Genel Kurula İtiraz Dilekçesi Örneği  830
29. Ortaklıktan Çıkarılma Kararına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  831
30. Çıkan ve Çıkarılan Ortaklardan Alınacak İbraname Örneği  832
31. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması İçin Yönetim Kuruluna Verilecek Dilekçe Örneği (KK m.44)  833
32. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması İçin Bakanlığa Verilecek Dilekçe Örneği (KK m.44)  834
33. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması İçin Mahkemeye Verilecek Dilekçe Örneği (KK m.44)  835
34. Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Gündem Örneği  837
35. Kooperatif Genel Kurullarına Katılacak Temsilci Belgesi Örneği  838
36. Yapılacak Genel Kurul Toplantıları İçin İl Müdürlüklerine Verilecek Dilekçe Örneği  839
37. Hazirun (Toplantıya Katılanlar) Cetveli Örneği  840
38. Taahhütlü Mektup Listesi Örneği  841
39. Tahmini Bütçe Örneği  842
40. Genel Kurulda Alınan Kararların İptal Edilmesi Talebini İçeren Dava Dilekçesi Örneği  843
41. Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Ortakların En Az Onda Birinin Talebi Üzerine Gündeme Eklenmesi İstenilen Hususlara İlişkin Önerge Örneği  844
42. Ortakların Genel Kurul Toplantısından En Az 20 Gün Önce Gündeme Konulmasını İstedikleri Hususlara İlişkin Tebligat Örneği  845
43. Bakanlık Temsilcisi Ücreti İadesi Yazısı Örneği  846
44. Görev Bölüşümü ve Kooperatifin Temsil ve İlzamı İçin Alınacak Yönetim Kurulu Kararı Örneği  847
45. Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği,  849
46. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği  850
47. Unvanın Silinmesi İçin Ticaret Siciline Verilecek Dilekçe Örneği  853
48. Tasfiye Artığının Dağıtım İlanı Örneği  854
49. Tasfiye Halindeki Kooperatifin Yapacağı Son Genel Kurul Toplantısına İlişkin Tutanak Örneği  855
50. Dağılmaya Mahkemece Karar Verilmesi Halinde Ticaret Sicili Müdürlüğüne Verilecek Dilekçe Örneği  857
51. Hısımlar Tablosu  858
Yararlanılan Kaynaklar  859
Kavram İndeksi  863
Yazarlar Hakkında  878

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.