Kooperatifler Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Mahmut ÇOŞKUN
ISBN: 9789750256103
Stok Durumu: Stokta var
245,70 TL 273,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mahmut ÇOŞKUN
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Kooperatifler Hukuku

Mahmut COŞKUN

2019/09 1. Bakı, 1352 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-975-02-5610-3

Kooperatifler hukuku ile ilgili ilk derece mahkemelerinin ve Bölge Adliye Mahkemelerinin verdikleri kararların temyiz incelemesini yapan Yargıtay Dairesinde uzun zamandan beri Yargıtay üyesi olarak görev yapan yazarın deneyim ve bilgi birikimine dayanan bu eserde; mevzuat dağınıklığı hatta yetersizliği nedeniyle ihtilafların ciddi bir kısmı yargı içtihatları ile çözülmeye çalışılan kooperatifler hukukuna ilişkin bilgiler, temel Kanun olan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu madde sırasına göre şerh edilmek suretiyle kaleme alınmıştır. Ancak her bir maddenin açıklamalar kısmında, maddenin değindiği tüm konular ana ve alt başlıklar halinde oldukça detaylandırılarak izah edilmiş ve özellikle "dip notlarda" konuyla ilgili içtihat özetleri okuyucunun dikkatine sunulmuştur. Ayrıca,1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunla ilgili açıklamalar ve içtihatlara yer verilmiştir.

Konu Başlıkları

Kooperatif Türleri ve Mevzuatı
Kooperatiflerin Kuruluşu
Ortaklığın Kazanılması ve Sona Ermesi
Ortakların Hakları ve Yükümlülükleri
Kooperatif Organları
Kooperatif Üst Birlikleri
Kooperatiflerin Dağılması ve Tasfiyesi
Bakanlığın Kooperatiflerle İlgili Görev ve Yetkileri
Kooperatiflerin Harç ve Vergilerden İstisna ve Muafiyetleri
Türk Ticaret Kanunu'nun Kooperatifler Hakkında Uygulanacak Hükümleri

İçindekiler

Önsöz  5

GİRİŞ

I. GENEL OLARAK  25

II. TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ  28

A. Osmanlı Dönemi  28

B. Cumhuriyet Dönemi Kooperatifçilik ve Sorunları  30

III. KOOPERATİF VE KAR KONUSU  33

IV. KOOPERATİFİN TACİR OLUP OLMADIĞI  35

İçtihatlar  36

V. KOOPERATİF TÜRLERİ VE MEVZUATI  40

A. Kooperatif Türleri  40

1. Faaliyet Türlerine Göre  40

2. Hukuksal Düzenlemelere Göre  41

B. Kooperatifçilikle İlgili Temel Kanunlar  42

1. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu  42

2. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve İlgili Kanunlar  42

a. 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun  43

İçtihatlar  46

b. 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu  48

İçtihatlar  51

C. Anasözleşmeler  62

İçtihatlar  63

Birinci Bölüm

KOOPERATİF VE KURULUŞU

Madde 1– Kooperatifin tanımı  65

I. Genel Olarak  65

II. Karşılıklı Sigorta Kooperatifi  67

İçtihatlar  68

Madde 2– Kooperatifin kuruluşu ve isim kullanma yetkisi  69

I. Kurucu Ortaklar  69

II. Kooperatiflerin Adı ve Unvanı  70

III. Ana Sözleşmenin Hazırlanması ve Onanması  72

IV. Sermaye Miktarı Sınırlandırılarak Kooperatif Kurulamayacağı  73

V. Taşınmaz Mal Temlikinin Resmi Şekle Gerek Olmaksızın Yapılması  74

İçtihatlar  74

Madde 3– Kooperatifin kuruluşuna izin verilmesi, tescil ve ilanı  76

I. Kooperatiflerin Kuruluşuna İzin Verilmesi  77

II. İzin Verecek Makama Sunulacak Başlıca Belgeler  82

III. İzin Makamının İnceleme Yetkisi ve İzin Vermesi  83

IV. Kooperatifin Tescili  84

V. Kooperatifin İlanı  87

VI. Tescil Edilmemiş Kooperatifin Hukuki Durumu  88

VII. Ana Sözleşme Değişikliği  89

İçtihatlar  89

ANASÖZLEŞMEYE KONACAK HÜKÜMLER  91

Madde 4– Mecburi hükümler  91

I. Kooperatifin Adı ve Merkezi  92

II. Kooperatifin Amacı ve Çalışma Konuları  92

III. Ortaklık Sıfatını Kazandıran ve Kaybettiren Hal ve Şartlar  96

IV. Ortakların Pay Tutarı ve Kooperatif Sermayesinin Ödenme Şekli, Nakdi Sermayenin En Az 1/4’ünün Peşin Ödenmesi  96

V. Ortakların Ayni Sermaye Koyup Koyamayacakları  97

VI. Kooperatiflerin Yükümlerinden Dolayı Ortakların Sorumluluk Durumu ve Derecesi  97

VII. Kooperatifin Yönetici ve Denetleyici Organlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Seçim Tarzları  98

VIII. Kooperatifin Temsiline Ait Hükümler  98

IX. Yıllık Gelir Gider Farklarının, Hesaplama ve Kullanma Şekilleri  99

X. Kurucuların Adı, Soyadı İş ve Konut Adresleri  99

XI. Anasözleşmeye Konulamayacak Hükümler  99

İçtihatlar  101

Madde 5– Anasözleşmede bulunabilecek isteğe bağlı hükümler  105

I. Genel Kurulun Toplantısı, Kararların Alınması, Oyların Kullanılması Hakkındaki Hükümler  105

II. Kooperatifin Çalışma Şekline Dair Esaslar  106

III. Kooperatifin Birliklerle Olan Münasebetleri  106

IV. Kooperatifin Diğer Bir Kooperatifle Birleşmesine Ait Hükümler  106

V. Kooperatifin Süresi  106

İçtihatlar  107

Madde 6– Yorumlayıcı hükümler  107

İçtihatlar  108

Madde 7– Tüzel kişiliğin kazanılması ve sorumluluk  109

I. Genel Olarak  109

II. Tüzel Kişilik Kazanılmasının Sonuçları  110

III. Kuruluştan Doğan Sorumluluk Halleri  110

IV. Kuruluştan Sonra Yapılacak Başlıca İşlemler  111

İçtihatlar  111

İkinci Bölüm

ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ

A. ORTAKLIĞA GİRME ŞARTLARI  113

Madde 8– Ortaklığa girme şartları ve yapı kooperatiflerinde ortak sayısı  113

I. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak  113

II. Yönetim Kuruluna Yazılı Olarak Başvurmak  115

III. Yönetim Kurulunun Ortaklık Şartlarını Araştırması ve Karar Vermesi  116

A. Ortaklığa Kabul  116

İçtihatlar  118

B. Ortaklığa Zımnen Kabul  125

İçtihatlar  127

C. Peşin Ödemeli Ortaklık  138

İçtihatlar  141

IV. Yapı Kooperatiflerinde Konut, İşyeri ve Ortak Sayısı  158

V. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatiflerinde Ortaklık  158

İçtihatlar  159

VI. Diğer Yollarla Ortak Olunması  165

İçtihatlar  166

Madde 9– Tüzel kişilerin ortaklığı  170

İçtihatlar  171

Madde 10– Ortaklığın sona ermesi  173

I– Ortaklıktan çıkma serbestisi – tazminat  173

I. Açık İrade Beyanıyla Ortaklıktan Çıkma  173

İçtihatlar  176

II. Eylemli Olarak Ortaklıktan Çıkma  181

İçtihatlar  182

Madde 11– Ortaklıktan çıkmanın sınırlandırılması  185

İçtihatlar  188

Madde 12– Çıkmada izlenecek usul ve çıkma zamanı  189

İçtihatlar  191

Madde 13– Ortaklıktan çıkmayı (istifayı) kabulden kaçınma  192

İçtihatlar  194

Madde 14– Ortağın ölümü ve ortaklığın devri  204

I. Ortağın Ölümü ve Mirasçıların Ortaklığı  204

İçtihatlar  206

II. Ortaklığın Devri  212

İçtihatlar  215

Madde 15– Görev, hizmet, taşınmaz mal veya işletme karşılığı ortaklık  240

I. Görev veya Hizmet Nedeniyle Ortak Olma, Bu Ortaklığın Son Bulması  240

II. Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortak Olma Halinde Taşınmaz ve İşletmenin Devri  241

Madde 16– Ortaklıktan çıkarılma usulü ve itiraz  242

I. Çıkarılma Sebeplerinin Anasözleşmede Gösterilmesi  242

İçtihatlar  246

II. Çıkarma Kararı ve Tebliği  259

İçtihatlar  261

III. Çıkarılma Kararına İtiraz Edilmemesi veya Dava Açılmaması  269

İçtihatlar  269

IV. Çıkarılma Kararına Karşı İtiraz Edilmesi  274

İçtihatlar  275

V. Çıkarılma Kararına Karşı İptal Davası Açılması  277

İçtihatlar  282

Madde 17– Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortaklarla hesaplaşma ve süresi  303

I. Çıkan veya Çıkarılan Ortakların Talep Edebilecekleri Haklar  303

İçtihatlar  305

II. Kooperatifin, Çıkan veya Çıkarılan Ortaktan Talep Edebileceği Haklar  313

İçtihatlar  314

III. İade Edilecek Hakların Hesabı  323

İçtihatlar  325

IV. Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Alacaklarının Ödeme Zamanı  339

A. Erteleme Kararı Yoksa, Ödeme Zamanı  339

İçtihatlar  341

B. Erteleme Kararı Halinde Ortağa Yapılacak Ödemelerin Zamanı  346

İçtihatlar  348

C. Çıkan veya Çıkarılan Ortaklara Faiz Ödenmesi  359

İçtihatlar  361

V. Sermaye ve Mevduattan Kısmen veya Tamamen Mahrum Bırakılma  366

VI. Kooperatifle Üye Arasındaki Hak ve Alacaklarda Zamanaşımı  367

İçtihatlar  368

Üçüncü Bölüm

ORTAKLARIN HAK VE ÖDEVLERİ

Madde 18– Ortaklık senedi  375

İçtihatlar  377

Madde 19– Ortaklık payları ve ortağın şahsi alacaklılarının haczedebileceği şeyler  377

İçtihatlar  380

Madde 20– Ayni sermaye  386

İçtihatlar  387

Madde 21– Ayni sermaye koymada değer biçme ve bilirkişi seçimi  389

Madde 22– Karar nisabı, raporların kabulü  391

İçtihatlar  392

Madde 23– Hak ve yükümlülüklerde eşitlik (m.23)  393

I. Genel Olarak Hak ve Yükümlülüklerde Eşitlik  393

İçtihatlar  396

II. Şerefiye  417

İçtihatlar  421

III. Konut veya İş Yerlerinin Kur’a Çekimi (Tahsis) ve Ferdileşmesi  434

A. Kur’a Çekimi (Dağıtım)  434

İçtihatlar  437

B. Ferdileşme (Taşınmazın Ortak Adına Tescili)  464

İçtihatlar  466

IV. Yapı Kooperatiflerinde Eşitliğin Sağlanması İçin Hesaplama Yöntemleri  472

A. Kendisine Konut veya İşyeri Teslim Edilen, Ancak Eksik Ödeme Yapan Ortağın Ödeyeceği Meblağ  472

B. Kooperatifin Bağımsız Bölüm Teslim Edemeyeceği Durumlarda, Ortağa Ödenecek Tazminat Miktarı  472

1. Ödemesi Tam Olan Ortağa Ödenecek Tazminat Miktarı  472

2. Ödemesi Eksik Olan Ortağa Ödenecek Tazminat Miktarı  472

İçtihatlar  474

V. Kooperatifin Talep Edebileceği Faiz Miktarı ile Ödemelerin Öncelikle Faize Sayılması  481

İçtihatlar  483

Madde 24– Bilgi edinme hakkı  494

İçtihatlar  496

Madde 25– Ticari defterlerin incelenmesi, ortağın sır saklama ödevi ve cezası  499

I. Ticari Defterler ve Haberleşme Araçları Üzerinde İnceleme Yöntemi  499

II. Ortağın Sır Saklama Yükümlülüğü ve Müeyyidesi  499

İçtihatlar  501

Madde 26– Genel kurul toplantılarına katılma hakkı  501

İçtihatlar  503

ORTAKLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI  503

Madde 27– Borcun süresinde ödenmemesi nedeniyle ortaklığın düşmesi  503

I. Borçların İfa Edilmemesi Nedeniyle Ortaklığın Sona Ermesi  503

İçtihatlar  506

II. Borç Nedeniyle Ortaklığın Sona Erdirilmesinde İzlenecek Yöntem  518

İçtihatlar  522

III. Ortaklığın Sona Ermesinin Sonuçları ve İhraca Karşı Dava Açılması  533

İçtihatlar  535

Ortağın Menfi Tespit Davası Açmasının İhraç Sürecine Etkisine Dair içtihatlar  545

Madde 28– Kooperatifin sorumluluğu  550

I. Kooperatif Borçlarından Sorumluluk  550

İçtihatlar  553

II. Kooperatife Borç Verilmesi  562

İçtihatlar  563

Madde 29– Kooperatif borçlarından ortakların sınırsız sorumluluğu  570

Madde 30– Kooperatif borçlarından ortakların sınırlı sorumluluğu  572

İçtihatlar  574

Madde 31– Ortakların ek ödeme yükümlülüğü  574

I. Genel Olarak  575

II. Ek Ödeme Yükümlülüğünün Miktar veya Oranı  576

İçtihatlar  577

Madde 32– Sorumluluk ve ek ödemeyi sınırlayan anasözleşme hükümleri  581

Madde 33– İflas halinde ortakların sorumluluğu  581

I. Genel Bilgi  582

II. İflas Masasının Oluşturulması  582

III. Sınırlı, Sınırsız veya Ek Ödemelerin İflas Masasınca Tahsili  583

İçtihatlar  585

Madde 34– Ana sözleşmedeki sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesi  587

Madde 35– Kooperatife yeni giren ortakların sorumluluğu  588

İçtihatlar  590

Madde 36– Ortağın ayrılması veya dağılmasından sonra kooperatifin iflası halinde sorumluluk  594

I. Ortağın Ölüm veya Ayrılmasından Sonra Kooperatifin İflası Halinde Sorumluluk  594

İçtihatlar  596

II. Kooperatifin Dağılmasından Sonraki Sorumluluk  598

Madde 37– Ortakların şahsi sorumluluğunda zamanaşımı  599

Dördüncü Bölüm

KOOPERATİF HESAPLARI

Madde 38– Hasılanın paylaşımı, zararın karşılanması  601

I. Genel Olarak  601

II. Gelir Gider Farkının Ortaklara Dağıtılması  604

III. Olumlu Gelir Gider Farkının, Sermaye Payına Faiz Verilerek Dağıtımı  605

IV. Ortak Dışı İşlemlerden Elde Edilen Hasılanın Ortaklara Dağıtımı veya Özel Fonda Toplanması  606

V. Olumsuz Gelir Gider Farkının Kapatılması  607

İçtihatlar  607

Madde 39– Yedek akçe ayırımı  608

Madde 40– Ortak ve personel için yardım fonları  610

İçtihatlar  612

Madde 41– Gelir gider farkından ilk ayrılacak fonlar  612

Beşinci Bölüm

KOOPERATİF ORGANLARI

I– GENEL KURUL  615

Madde 42– Genel kurulun devredemeyeceği yetkileri  615

I. Genel Olarak  615

II. Genel Kurulun Devir ve Terk Edemeyeceği Görev ve Yetkiler  616

İçtihatlar  619

GENEL KURUL TOPLANTILARI  623

Madde 43– Çağrıya yetkisi olanlar  623

I. Genel Olarak  624

II. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar  624

III. Çağrısız Genel Kurul Toplanması (KK.m.47 ve 98; TTK.m.416)  627

İçtihatlar  627

Madde 44– Ortaklar veya bakanlıkların isteği yahut mahkeme izniyle genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması  631

I. Ortakların İsteği ile Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması  631

II. İlgili Bakanlığın Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Çağırması  632

III. Ortakların Mahkeme İzniyle Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Çağırması  633

İçtihatlar  634

Madde 45– Genel kurul toplantısının yapılmasında usul  644

I. Genel Kurul Toplantısından Önce Hazırlanacak Belgeler  644

II. Genel Kurul Toplantısının Yapılacağı Tarih  648

III. Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Usulü  650

IV. Temsilci Talebinde Bulunulması  651

V. Toplantı Yeri  652

VI. Toplantı Yeter Sayısı  653

İçtihatlar  656

VII. Başkanlık Divanını Oluşumu, Toplantının Yapılması ve İdaresi  659

A. Başkanlık Divanının Oluşumu, Toplantının İdaresi, Tutanak Tutulması  659

B. Bakanlık Temsilcisinin Başlıca Görev ve Yetkileri  662

VIII. İlgili Bakanlığa (İl Müdürlüğüne) Verilecek Belgeler  666

IX. Ticaret Sicili Memurluğuna Verilecek Belgeler  666

İçtihatlar  667

Madde 46– Genel kurul gündemi  676

I. Genel Olarak  676

II. Toplantıdan Önce Ortakların Gündeme Ek Madde İlave Talepleri  678

III. Toplantı Sırasında Gündem Ek Madde Teklifi  679

İçtihatlar  682

Madde 47– Bütün ortakların katılımıyla genel kurul toplantısı yapılmasında usul  690

İçtihatlar  692

Madde 48– Genel kurulda oy kullanma hakkı ve usulü  695

Madde 49– Ortağın genel kurulda başkası tarafından temsili  696

İçtihatlar  699

Madde 50– Yönetim kurulunun ibrası ve yakınlarla ilgili işlerde oy kullanma  700

I. Yönetim Kurulunun İbrasında Oy Kullanamayacaklar  700

II. Şahsi Bir İşe veya Davaya İlişkin Görüşmelerde Oy Kullanılması  703

İçtihatlar  703

Madde 51– Genel kurulda karar nisabı  713

I. Oyların Kullanılmasında Usul  713

II. Normal Kararlarda Nisap  714

III. Nitelikli Nisapla Alınabilen Kararlar  715

IV. Genel Kurul Kararlarının Geçerlilik Şartları  716

V. Genel Kurul Kararların Etkisi  717

İçtihatlar  719

Madde 52– Nitelikli çoğunlukla alınacak kararlar, çıkan ortak için kararın bağlayıcılığı  732

İçtihatlar  735

Madde 53– Genel kurul kararları aleyhine dava açılması  739

I. Dava Konusu Olabilecek Kararlar  740

A. Genel Kurulun Yok Hükmündeki (Mutlak Butlanla Batıl) Kararları  741

1. Emredici Hükümlere Aykırı Kararlar  743

2. Kamu Düzenine Aykırı Kararlar  744

3. Ahlaka ve Adaba Aykırı Kararlar  746

4. Konusu İmkansız Olan Kararlar  747

5. “Kesin Hükme” Aykırı Genel Kurul Kararları  747

6. Genel Kurul Ararının “Yok Hükmünde” Olduğunun Tespiti Davası  747

İçtihatlar  750

B. Genel Kurulun İptali İstenilebilecek (Nispi Butlanla Batıl) Kararları  762

1. Kanuna Aykırı Genel Kurul Kararların İptal  762

2. Ana Sözleşmeye Aykırı Genel Kurul Kararlarının İptali  763

3. İyi Niyet Kurallarına Aykırı Genel Kurul Kararlarının İptali  764

II. İptal Davasında Yargılama  765

A. Dava Açabilecek Kimseler  765

1. Ortaklar  765

İçtihatlar  767

2. Yönetim Kurulu  776

İçtihatlar  776

3. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri  780

İçtihatlar  780

B. İptal Davasında Davalı  783

C. Yetkili ve Görevli Mahkeme ile Dava Açma Süresi  783

1. Yetkili ve Görevli Mahkeme  783

2. Dava Açma Süresi ve Davanın İlanı  784

İçtihatlar  785

D. Genel Kurul Kararlarının İptaline İlişkin Davalarda Yargılama Usulü  787

İçtihatlar  790

Madde 54– Mektupla oy verme veya gurup temsilcileri ile genel kurul yapma  827

I. Mektupla Oy Vermek Suretiyle Genel Kurul Yapılması  827

II. Gurup Temsilciler Aracılığı ile Genel Kurul Yapılması  828

II –YÖNETİM KURULU  829

Madde 55– Yönetim kurulunun üye sayısı ve temsil yetkisi  829

I. Kooperatifin Temsili  829

II. Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanması ve Seçimi  830

III. Yönetim Kurulunun İş Bölümü ve Çalışma Usulü  833

A. Yönetim Kurulunun Kendi Arasında İş Bölümü  833

B. Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları  834

C. Yönetim Kurulu Kararlarının Geçerliliği  836

İçtihatlar  837

IV. Yönetim Kurulu ve Üyelerin Görev ve Yetkileri  842

İçtihatlar  844

Madde 56– Üyelik şartları ve ücret  847

I. Yönetim Kurulu Üyesi Olabilmenin Şartları  847

II. Üyelik Şartlarının Denetim Kurulunca Araştırılması  850

III. Murahhas Üye Seçimi  851

IV. Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılabilecek Ödemeler  852

V. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  855

İçtihatlar  858

Madde 57– Üyelik süresi  868

İçtihatlar  869

YÖNETİM VE TEMSİL  870

Madde 58– Yönetim kurulunun yetkilerinin devri:  870

I. Kooperatifi Temsil Etme  870

II. Kooperatifi Yönetme ve Temsil Yetkisinin Devredilmesi  872

III. Yetkilerin Müdürlere Devredilmesi  873

IV. Komisyon Kurulması  874

İçtihatlar  875

Madde 59– Temsilcilerin yetkileri ve sınırları  881

I. Kooperatifi Temsil Edenlerin Yetkilerinin Kapsamı  881

II. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılabileceği Durumlar  882

III. Kooperatiflere Taşınmaz Mal Satın Alınması  883

IV. Kooperatif Yöneticileri ve Personelinin Kooperatifle Ticari İş Yapma Yasağı  884

V. İlan, Reklam ve Açıklamalarda Uyulacak Esaslar  885

VI. Genel Kurulun Devredemeyeceği Yetkilerin Kullanılamayacağı  886

İçtihatlar  887

VII. Kooperatife Kayyım Atanması  903

İçtihatlar  904

Madde 60– Kooperatif adına imza atmak  907

İçtihatlar  907

Madde 61– Kooperatifi yetkililerinin ticaret siciline tescili  912

İçtihatlar  913

Madde 62– Yönetim kurulu üyelerin titizlik derecesi ve sorumlulukları  915

I. Yönetim Kurulu Üyelerinin Titizlik ve Özen Yükümlülüğü  915

II. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Memurlarının Başlıca Sorumluluk Halleri  917

A. Genel Olarak  917

B. Özel Sorumluluk Halleri  918

C. Diğer Sorumluluk Halleri  919

İçtihatlar  921

III. Sorumluluk Davası  929

A. Yetkili Mahkeme  929

B. Görevli Mahkeme  929

C. Davanın Tarafları  930

D. Dava Açılması ve Yargılama Usulü  933

E. Birden Çok Kimsenin Zarar Vermesi Halinde Müteselsilen Sorumluluk (KK.m.98; TTK.557)  934

İçtihatlar  935

F. Dava Açma Süresi ve Zamanaşımı  949

İçtihatlar  949

IV. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Temsile Yetkili Olanların Kamu Alacakları ve Vergilerden Sorumlu Olmaları  954

İçtihatlar  956

V. Yönetim Kurulu Üyelerinin Cezai Sorumluluğu  960

A. Genel Olarak  960

B. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ile Memurlarının İşleyebilecekleri Suçlar  960

İçtihatlar  962

C. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK Göre Cezai Sorumluluk Halleri  979

İçtihatlar  981

D. Kooperatifler Kanununda Düzenlenen Suçlar  983

Madde 63– Kooperatifin aciz hali ve borca batık halinde yapılacak işler  983

Madde 64– Kooperatif çalışanlarının işten çıkarılması  986

DENETÇİLER  987

Madde 65– Denetçilerin seçimi ve görevleri:  987

I. Genel Olarak  987

II. Denetçi Olmanın Şartları, Sayısı ve Süresi  989

İçtihatlar  992

Madde 66–Denetçilerin inceleme yükümlülüğü  993

I. Denetçilerin Başlıca Görev ve Yetkileri  994

İçtihatlar  996

II. Defter ve Belgelerin İncelenmek Üzere Denetçilere Verilmesi  997

Madde 67– Rapor düzenlenmesi ve olumsuzlukların haber verilmesi  998

I. Yıllık Rapor Düzenleme Yükümlülüğü  998

İçtihatlar  1000

II. Denetçilerin Eksiklik ve Mevzuata Aykırılıkları Haber Verme Yükümlülüğü  1001

III. Denetçilerin Hukuki Sorumluluğu (KK.m.98; TTK.m.554)  1002

İçtihatlar  1002

Madde 68– Sır saklama yükümlülüğü  1003

I. Sır Saklama Yükümlülüğünü İhlal Eden Denetçilerin Hukuki Sorumluluğu  1003

II. Denetçilerin Cezai Sorumluluğu  1004

İçtihatlar  1006

Madde 69– Denetçilerin görev alanını genişletmek  1006

Altıncı Bölüm

KOOPERATİF BİRLİKLERİ, KOOPERATİFLER MERKEZ BİRLİKLERİ, TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ VE DANIŞMA KURULU

Madde 70– Üst birliklerin görev ve sorumluluğu  1009

I. Genel Olarak  1009

II. Üst Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri ile Memurlarının Hukuki Sorumlulukları  1011

A. Özel Sorumluluk Halleri  1012

B. Diğer Sorumluluk Halleri  1013

III. Üst Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri ile Memurlarının Cezai Sorumlulukları  1013

İçtihatlar  1014

Madde 71– Kooperatifin birliğe katılması halinde, orakların yükümlülükleri  1016

Madde 72– Kooperatif birlikleri  1017

I. Kooperatif Birliklerinin Kurulma Şartları  1017

II. İlgili Bakanlık Tarafından Bölgelerin Belirlenmesi  1019

İçtihatlar  1020

Madde 73– Birlik genel kurulu  1021

Madde 74– Birlik yönetim kurulu  1022

Madde 75– Birlik ve kooperatiflerin denetim ve eğitimi  1024

Madde 76–Kooperatifler merkez birlikleri  1025

I. Kooperatif Merkez Birliklerinin Kuruluş Şartları  1025

II. Kooperatifler Merkez Birliği Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu  1027

İçtihatlar  1028

Madde 77– Türkiye milli kooperatifler birliği  1029

I. Genel Olarak  1029

II. Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine Katılma Şartları  1032

III. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Organları  1032

Madde 78– Kooperatif üst kuruluş temsilcileri  1034

İçtihatlar  1035

Madde 79– Üst kuruluşların anasözleşmeleri  1037

Madde 80– Türkiye kooperatifleri danışma kurulu  1037

Yedinci Bölüm

KOOPERATİFLERİN DAĞILMASI

Madde 81– Kooperatiflerin dağılma sebepleri  1041

I. Dağılma Sebepleri  1042

A. Anasözleşme Gereğince Dağılma Nedenleri  1043

B. Genel Kurul Kararıyla Dağılma  1044

C. İflasın Açılmasıyla Dağılma  1044

İçtihatlar  1045

D. Diğer Bir Kooperatifle Birleşme veya Devralınma Nedeniyle Dağılma  1046

İçtihatlar  1048

E. Üç Yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmaması Nedeniyle Dağılma  1049

İçtihatlar  1051

F. Amacın Gerçekleşmesine İmkân Bulunmaması Nedeniyle Dağılma  1055

G. Amacın Gerçekleşmesi Nedeniyle Dağılma  1055

İçtihatlar  1056

H. Yapı Kooperatiflerinin İşletme Kooperatifi Olarak Amaç ve Tür Değiştirmesi  1057

İçtihatlar  1058

I. İlgili Bakanlığının Mahkemeden Alacağı Kararla Dağılma  1063

İçtihatlar  1065

İ. Haklı Sebeplerle Fesih (KK.m.98; TTK.m.531)  1066

II. Kooperatifin Tasfiyesi  1068

A. Genel Olarak  1068

İçtihatlar  1069

B. Tasfiye Kurulu  1071

İçtihatlar  1082

III. Süresi Sone Eren Kooperatifin Hukuki Durumu  1092

IV. Dağılmanın Tescili, İlanı ve Ticaret Siciline İbraz Edilecek Belgeler  1093

İçtihatlar  1094

V. Ek Tasfiye  1096

İçtihatlar  1098

VI. Tasfiyeden Dönülmesi  1104

İçtihatlar  1105

VII. Amacına Ulaşan Yapı Kooperatifinden Tapusunu Alarak Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Taşınmazı İade Edip Etmeyeceği  1107

İçtihatlar  1108

VIII. Kooperatifin Yeniden İhya Davası  1112

İçtihatlar  1113

Madde 82– Dağılmanın ticaret siciline bildirilmesi  1121

İçtihatlar  1122

Madde 83– Tasfiye mamelekin paylaştırılması  1123

I. Genel Olarak  1124

II. Tasfiye Mamelekinin Paylaştırılması  1124

III. Tasfiye Mamelekinin Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine Bırakılması  1125

İçtihatlar  1125

Madde 84– Kooperatiflerin birleşme suretiyle dağılması  1128

I. Genel Olarak  1129

II. Kooperatifin Bir Başka Kooperatifle Birleşme Usulü  1132

III. Tasfiye Halindeki Kooperatifin Birleşmesi  1134

IV. Borca Batıklık Halinde Birleşme  1135

V. Birleşmede Ortakların Hakları  1135

VI. Birleşme Halinde Alacaklıların ve Çalışanların Durumu  1136

İçtihatlar  1137

Madde 85– Kamu veya özel hukuk tüzel kişiliğince kooperatifin devralınması  1138

Sekizinci Bölüm

TİCARET BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 86– Genel olarak bakanlığın görev ve yetkileri  1141

Madde 87– Genel kurul toplantılarında bakanlık temsilci bulunması ve görevleri  1143

İçtihatlar  1147

Madde 88– Örnek anasözleşme hazırlanması  1150

Madde 89– Muhasebe usulü ve defterler  1150

İçtihatlar  1157

Madde 90– Bakanlık ve diğer kurumların kooperatif ve üst kuruluşlarını denetlemesi  1160

İçtihatlar  1163

Madde 91– Üst kuruluşların bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi  1164

Dokuzuncu Bölüm

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 92– Siyasi faaliyet yasağı  1165

Madde 93– Vergiler ile harçlardan muafiyet, istisna ve indirimler  1165

I. Genel Olarak  1166

II. Kooperatifler Kanunu’nun 93. Maddesinden Kaynaklanan Muafiyet ve İstisnalar  1167

III. Mülkiyet ve Bazı Ayni Hakların Sermaye Olarak Konulması Halinde Emlak Vergisi İndirimi  1170

IV. Kurumlar Vergisinden Muaflık  1171

V. Kurumlar Vergisi Kanunundan Kaynaklanan Risturn İstisnası  1178

VI. Kooperatiflerin Katma Değer Vergisi Yükümlülüğü ve İstisnası  1181

VII. Yapı Kooperatiflerinin Emlak Vergisinden Muafiyet Durumu  1184

VIII. Belediye Gelirleri Kanunu’nda Tanınan İstisna  1185

IX. Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinde Muafiyet ve İstisnalar (4572 s.K.m.6)  1185

X. Tarım Kredi Kooperatif ve Birliklerine Tanınan Muafiyetler (1581 s.K.m.19)  1186

İçtihatlar  1188

Madde 94– Tanıtma ve eğitim hizmetlerini sağlayacak fon  1204

Madde 95– Uyuşmazlıkların hakem kurullarında çözümlenmesi  1204

İçtihatlar  1207

Madde 96– Tarım satış ve tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri hakkında

1163 kanunun uygulanabileceği haller  1207

Madde 97– Tarım satış ve tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin teşkilatlanması  1208

Madde 98– Anonim şirket hükümlerinin kooperatiflere uygulanması  1209

İçtihatlar  1226

Madde 99– Kooperatif davaların niteliği ve yargılama usulü (m.99)  1231

I. Kooperatifler Kanunundan Kaynaklanan Davalarda Yetki ve Görev  1231

II. Kooperatif Davalarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  1234

III. Kooperatif Davalarında Yargılama Usulü  1235

İçtihatlar  1236

a. Yetkiye İlişkin İçtihatlar  1236

b. Göreve İlişkin İçtihatlar  1239

c. Taraf Teşkiline İlişkin İçtihatlar  1243

d. Hukuki Yarara İlişkin İçtihatlar  1255

e. Yargılama Usulü ve İspatla İlgili İçtihatlar  1257

f. İnkar ve Kötü Niyet Tazminatıyla İlgili İçtihatlar  1272

g. Kooperatifle Ortak Arısında Maddi ve Manevi Tazminat İstemine İlişkin İçtihatlar  1273

ğ. Hükmün Nasıl Kurulması Gerektiğine İlişkin İçtihatlar  1279

h. Yargılama Giderleri ve Harçla İlgili İçtihatlar  1286

Madde 100– Kaldırılan hükümler  1290

Ek Madde 1– İlgili bakanlık  1290

Ek Madde 2– Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memurların cezai sorumluluğu  1292

I. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Memurların İşleyebileceği Suçlar  1292

II. Denetim Kurulu Üyelerinin İşleyebileceği Suçlar (Ek.m.2/3)  1296

İçtihatlar  1298

Ek Madde 3– Yönetim ve denetim kurulu üyeliğiyle ile bağdaşmayan görevler  1307

İçtihatlar  1310

Ek Madde 4– Üniversitelerin yönetim kurulunda üye bulundurma hakkı  1312

İçtihatlar  1313

Geçici Madde 1  1314

Geçici Madde 2  1314

Geçici Madde 3  1315

Geçici Madde 4  1315

Geçici Madde 5  1315

Madde 101– Yürürlüğe girme  1316

Madde 102– Kanunu yürütecek makam  1316

Ø 1581 SAYILI TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU  1317

Ø 4572 SAYILI TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN  1331

Yararlanılan Kaynaklar  1343

Kavramlar Dizini  1345

 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar