Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Murat TANGAL
ISBN: 9786050508901
93,50 TL 110,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Murat TANGAL
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 177

Hiç şüphesiz ceza muhakemesinin amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Ancak bunun kesinlikle insan haklarını ihlal etmeden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki suçluluğu sabit oluncaya kadar herkes masumdur. "Presumption of innocence" olarak ifade edilen bu evrensel ilke hukukumuzda "masumiyet karinesi" olarak adlandırılmaktadır. Ceza soruşturmalarında ve kovuşturmalarında tutuklama, arama, elkoyma ve diğer koruma tedbirlerine karar verilirken çok titiz davranılması gerekmektedir. Keza başta suçlu olduğu düşünülen, o ana kadar toplanan deliller aleyhine olan birinin ceza yargılaması sonucunda durum lehine değişip suçluluğu konusunda şüphe duyulabilir. Bu durumda da “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince yargılanan kişi hakkında mahkûmiyet kararı verilemeyecektir.

Uygulayıcıların koruma tedbirlerinin temel hak ve özgürlüklere doğrudan müdahale niteliğinde olduğunu ve bu tedbirleri uygularken kanunda öngörülen koşulların somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirirken dikkatli olmaları gerektiğini unutmamaları gerekmektedir. Zira kanunda öngörülen koşullar gerçekleşmeden koruma tedbirleri hukuka aykırı bir şekilde uygulanmışsa bu tedbirlere maruz kalan kişilerin maddi ve manevi zarara uğrayacakları ortadadır. Kuşkusuz zarar gören kişilerin bu zararlarının karşılanması hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir.

Hiç şüphesiz ceza muhakemesinin amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Ancak bunun kesinlikle insan haklarını ihlal etmeden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki suçluluğu sabit oluncaya kadar herkes masumdur. "Presumption of innocence" olarak ifade edilen bu evrensel ilke hukukumuzda "masumiyet karinesi" olarak adlandırılmaktadır. Ceza soruşturmalarında ve kovuşturmalarında tutuklama, arama, elkoyma ve diğer koruma tedbirlerine karar verilirken çok titiz davranılması gerekmektedir. Keza başta suçlu olduğu düşünülen, o ana kadar toplanan deliller aleyhine olan birinin ceza yargılaması sonucunda durum lehine değişip suçluluğu konusunda şüphe duyulabilir. Bu durumda da “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince yargılanan kişi hakkında mahkûmiyet kararı verilemeyecektir.

Uygulayıcıların koruma tedbirlerinin temel hak ve özgürlüklere doğrudan müdahale niteliğinde olduğunu ve bu tedbirleri uygularken kanunda öngörülen koşulların somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirirken dikkatli olmaları gerektiğini unutmamaları gerekmektedir. Zira kanunda öngörülen koşullar gerçekleşmeden koruma tedbirleri hukuka aykırı bir şekilde uygulanmışsa bu tedbirlere maruz kalan kişilerin maddi ve manevi zarara uğrayacakları ortadadır. Kuşkusuz zarar gören kişilerin bu zararlarının karşılanması hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141-144. maddelerinde düzenlenmiş olan "koruma tedbirleri nedeniyle tazminat" iş bu kitabın konusunu oluşturmaktadır. Kitabım aynı ismi taşıyan yüksek lisans tezimin yayımlanmış halidir. İş bu çalışmamın engin hukuk denizinde

küçük bir damla misali de olsa konuyla ilgilenenlere katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Öncelikle her zaman ve her durumda hiçbir karşılık beklemeden yanımda durup beni destekleyen, her mutlu anımı ve bütün acılarımı paylaşan, bana ihtiyacım olan her konuda destek olan, sevgileriyle bana güç veren eşim Reyyan Eryiğit Tangal, kızım Neşe Azra Tangal ve oğlum Emir Seyit Tangal'a; beni çok büyük zorluklarla yetiştirip, bana sorumluluk, fedakârlık, hassasiyet ve insanları sevme duygularını aşılayan annem Duriye Tangal ve babam Bahaddin Tangal'a; her zaman yanımda olduklarını hissettiren ve kardeşleri olmaktan hep gurur duyduğum kardeşlerim Şehri Çöpcü, Reyhan Çelik, Muzaffer Tangal ve Büşra Eryiğit'e; her zaman yanımda olup beni destekleyen ve ilkelerine uygun yaşamıyla bana örnek olan kayınbabam Dr. Osman Eryiğit'e, eserin basımını gerçekleştiren Yetkin Yayınevi ve değerli çalışanlarına, tez danışmanım Dr. Öğretim Üyesi Pınar Bacaksız'a ve özellikle her daim derdimizle dertlenip, mutluluğumuzu paylaşan ve hep varlığını hissettiğimiz teyzemiz Prof. Dr. Ferah Genel ve eşi Dr. Cihan Genel'e sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Kitabımın hukukun üstünlüğüne bağlı kalmayı kendine ilke edinmiş tüm hukukçulara yararlı olmasını temenni ederim.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ............................................................................................. 9

İÇİNDEKİLER.............................................................................. 11

KISALTMALAR ........................................................................... 17

GİRİŞ ............................................................................................. 19

BİRİNCİ BÖLÜM KORUMA TEDBİRİ KAVRAMI VE TAZMİNAT KAVRAMI İLE TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

1.1. KORUMA TEDBİRİ KAVRAMI ..................................... 21

1.2. KORUMA TEDBİRLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ .. 25

1.3. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖN ŞARTLARI ................ 27

1.4. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN KORUMA TEDBİRLERİ.................................................. 29

1.5. TAZMİNAT KAVRAMI ................................................... 31

1.6. TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ ......................................................................... 35

1.6.1. Genel Olarak ........................................................... 35

1.6.2. İslam Hukukunda Tazminat Sorumluluğu .............. 36

1.6.3. Türkiye'de Tazminat Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi .................................................................. 38

12

1.6.3.1. 1921 tarihli ve 306 Sayılı Ceza Kanununun 1'inci Babının 5'inci Faslına Müzeyyel Mevaddı Kanuniye .................................... 39

1.6.3.2. 1961 Anayasası ......................................... 40

1.6.3.3. 1964 tarihli ve 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan ve Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun ....... 41

1.6.3.4. 1982 Anayasası ......................................... 43

1.6.3.5. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ..... 45

1.6.4. Uluslararası Metinlerde Tazminat Sorumluluğu ..... 46

1.6.4.1. Milletlerarası 6. Ceza Hukuku Kongresinde Koruma Tedbirlerinden Kaynaklanan Tazminat Sorumluluğu Hakkında Alınan Kararlar ..................................................... 47

1.6.4.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ............. 47

1.6.4.3. Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ........ 51

İKİNCİ BÖLÜM TAZMİNAT NEDENLERİ VE TAZMİNAT İSTENEMEYECEK HALLER

2.1. TAZMİNAT NEDENLERİ ............................................... 53

2.1.1. Yakalama, Gözaltına Alma veya Tutuklamadan Kaynaklanan Nedenler ............................................ 59

2.1.1.1. Kanunlarda Öngörülen Şartlar Dışında Yakalama, Tutuklama veya Tutukluluğun Devamına Karar Verilmesi ........................ 59

2.1.1.2. Kanunda Öngörülen Gözaltı Süresi İçinde Hakim Önüne Çıkarılmama....................... 67

13

2.1.1.3. Kanuni Hakları Hatırlatılmadan veya Hatırlatılan Haklarından Yararlandırılma İsteği Yerine Getirilmeden Tutuklanma .... 73

2.1.1.4. Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmama ve Makul Süre İçinde Hakkında Hüküm Verilmemesi ................. 78

2.1.1.5. Kanunda Öngörülen Şekilde Gözaltına Alındıktan veya Tutuklandıktan Sonra Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına veya Beraatine Karar Verilmesi ................ 81

2.1.1.6. Mahkum olup da Gözaltı ve Tutuklulukta Geçirdikleri Süreleri Hükümlülük Sürelerinden Fazla Olan veya İşlediği Suç İçin Kanunda Öngörülen Cezanın Sadece Para Cezası Olması Nedeniyle Zorunlu Olarak Bu Ceza İle Cezalandırılan Kişiler ....................................................... 85

2.1.1.7. Yakalama veya Tutuklama Nedenleri ve Suçlamaların İlgililere, Yazıyla veya Bunun Hemen Olanaklı Bulunmadığı Hallerde Sözle Açıklanmaması ................. 87

2.1.1.8. Yakalanmaları ve Tutuklanmalarının Yakınlarına Bildirilmemesi ....................... 89

2.1.1.9. Yakalama veya Tutuklama İşlemine Karşı Kanunda Öngörülen Başvuru İmkânlarından Yararlandırılmayan Kişiler ....................................................... 92

2.1.2. Aramadan Kaynaklanan Nedenler .......................... 93

2.1.3. Elkoymadan Kaynaklanan Nedenler ....................... 99

2.2. TAZMİNAT İSTENEMEYECEK HALLER ................... 107

2.2.1. Sonradan Yürürlüğe Giren Kanun Gereği Durumları Tazminat İstemeye Uygun Hale Gelenler ........................................................ 109

2.2.2. Hakkında Genel veya Özel Af, Şikayetten Vazgeçme, Uzlaşma Gibi Nedenlerle Kovuşturmaya

14

Yer Olmadığına veya Davanın Düşmesine Karar Verilenler ile Hakkında Kamu Davasının Geçici Olarak Durdurulması veya Kamu Davasının Ertelenmesi Kararı Verilenler ............................... 110

2.2.3. Hakkında Kusur Yeteneğinin Bulunmaması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilenler .................................................... 114

2.2.4. Adli Makamlar Huzurunda Gerçeğe Aykırı Olarak Suç İşlediğini veya Suça Katıldığını Bildirerek Gözaltına Alınmaya veya Tutuklanmaya Neden Olma .......................................................... 115

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TAZMİNATIN KAPSAMI, GERİ ALINMASI VE DEVLETİN RÜCU ETMESİ

3.1. TAZMİNATIN KAPSAMI .............................................. 117

3.1.1. Tazminata Konu Zarar ve Niteliği ........................ 120

3.1.1.1. Maddi Zarar ............................................ 121

3.1.1.2. Manevi Zarar ........................................... 123

3.1.2. Tazminatın Hesaplanması ..................................... 124

3.1.2.1. Maddi Tazminat ...................................... 129

3.1.2.2. Manevi Tazminat .................................... 133

3.2. TAZMİNAT BAŞVURU YÖNTEMİ VE SÜRESİ ......... 135

3.2.1. Başvuru Şekli ve Başvuru Mercii ......................... 138

3.2.2. Başvuru Süresi ...................................................... 140

3.3. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ............................ 144

3.3.1. Görevli Mahkeme ................................................. 144

3.3.2. Yetkili Mahkeme .................................................. 145

3.4. TAZMİNATIN GERİ ALINMASI .................................. 147

15

3.5. TAZMİNATTAN DOLAYI DEVLETİN RÜCU ETMESİ .......................................................................... 152

3.5.1. Tazminattan Dolayı Kamu Görevlisine Rücu ....... 153

3.5.2. Tazminattan Dolayı İftira Edene veya Yalan Tanıklık Edene Rücu ........................................... 158

SONUÇ ......................................................................................... 165

KAYNAKÇA ............................................................................... 167

Akıntürk, Turgut. Hukuka Giriş, 2.Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir,2003.

Alacakaptan, Uğur. “Haksız Tutma ve Yakalama Hallerinde Devletin Tazminat Verme Mükellefiyeti”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:18 Sayı:1-4, Ankara, 1961, ss.185-221

Albayrak, Mustafa, Fatma Özer, Fikret İlhan, Mustafa Erdoğan. Yargı Kararları Işığında Koruma Tedbirleri Nedeniyle Haksız Yakalama, Gözaltı, Tutuklama, Arama ve Elkoymadan Kaynaklanan Tazminat Davaları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014.

Aldemir, Hüsnü. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Bilge Yayınevi, Ankara, 2012.

Altınay, Ahmet. Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007.

Arslan, Çetin ve Murat Kayançiçek. Cezadan Mahsup, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011.

Artuk, Mehmet Emin, Ahmet Gökcen, A.Caner Yenidünya. Ceza Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, Yeniden Gözden Geçiril-miş 5. Baskı, Ankara, 2011.

168

Atar, Fahrettin. İslam Adliye Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1991.

Avcı, Mustafa. Hukuk Tarihimizde Tutuklama Kurumu, (Yayın-lanmamış Doçentlik Tezi) Diyarbakır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır, 2000.

Avcı, Mustafa. Yeni Düzenlemelere Göre Tutuklama, Hukuki Perspektifler Dergisi, Merkez Pazarlama Dağıtım Yayınları, Sayı:3, İstanbul, 2005.

Aycı, Emrullah. Ceza Yargılamasında Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, 1.Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014.

Ayhan, Önder.“Ceza Muhakemeleri Usulü Hukukunda Arama”, İstanbul Üniverisitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:29, Sayı:3, 1963.

Aydın, Muammer. Ceza Peşin Yargılama Veresiye, 4.Yılında CMK, İstanbul Barosu Yayınları, 2010.

Biçer, Yılmaz. “Haksız Tutuklananlara Devlet Ödencesi”, Yargı-tay Dergisi, Cilt:4, Sayı:1-2, Ankara, 1978, ss.93-113.

Birtek, Fatih. Hak Arama Hürriyeti ve Türk Anayasa Hukukunda Yargı Yolu Kapatılan İşlemler, Türk Hukuk Sitesi, 25.02.2008 http://www.turkhukuksitesi.com/makale_772.htm (03.08.2015)

Cengiz, Serkan, Fahrettin Demirağ, Teoman Ergül, Mc Bride Jeremy, Durmuş Tezcan. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları, Avrupa Konseyi ve Türkiye Barolar Birliği Ortak Yayını, Ankara, 2008.

169

Centel, Nur ve Hamide Zafer. Ceza Muhakemesi Hukuku, 5.Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2008.

Centel, Nur. Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama ve Yakalama, Beta Yayınları, İstanbul, 1992.

Centel, Nur. “Koruma Tedbirlerinde Gelişmeler”, Hukuk Araştır-maları Dergisi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Cilt:8, Sayı:1-3, İstanbul, 1994, ss.69-99

Çelik, Ahmet. Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat, http://www.tazminathukuku.com/gorus-bildirimleri/haksiz-tutuk-lama-nedeniyle-tazminat.htm 14.08.2015

Çolak, Haluk ve Mustafa Taşkın. Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, Ankara, 2007.

Demirbaş, Timur. Sanığın Hazırlık Soruşturmasında İfadesinin Alınması, D.E.Ü.H.F. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, İzmir, 1996.

Düzgün, Nuri ve Şerafettin Elmacı. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları, Genişletilmiş 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014.

Erem, Faruk. Diyalektik Açıdan Ceza Yargılaması Hukuku, Ankara, 1968.

Eren, Fikret. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlan-mış Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015.

Feyzioğlu, Metin. “Tutuklamadan Doğan Zararların Giderilmesi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:50, Sayı:1, 1993, ss.113-141.

170

Gedik, Doğan. “Yeni Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Basit Elkoyma”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl:2, Sayı:6, 2007.

Giyik, Hülya Poyraz. Kanun Dışı Yakalama, Tutuklama, Arama ve Elkoymaya İlişkin Tazminat Davaları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012.

Gökcan, Hasan Tahsin. Haksız Fiil Hukuku ve Maddi-Manevi Tazminat Davaları, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2009.

Gökcen, Ahmet. Ceza Muhakemesi Hukukunda Basit Elkoyma ve Postada Elkoyma, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın-ları, 1994.

Gölcüklü, Feyyaz. Ceza Davasında Şahıs Hürriyeti, (Türk Hukukunda Muvakkat Yakalama-Tevkif), Ajans Türk Matbaası Yayınları, Ankara, 1958.

Göze, Ayferi. Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Gözden Geçiril-miş 14. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2013.

Gözübüyük, Şeref ve Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnce-leme ve Yargılama Yöntemi, Genişletilmiş 9. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011.

Günay, Erhan. Öğreti ve Yargıtay Kararları Eşliğinde Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat - Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2014.

Günay, Mehmet. “İslam Hukuk Doktrininde Hapis Müessesesi ve Mahpuslara Yapılacak Muamele”, Sakarya Ünversitesi İlahiyat Fa-kültesi Dergisi, Sayı:2, Sakarya, 2000, ss.1-19

171

Günen, Ömer. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, (Yayınlan-mamış Yüksek Lisans Tezi) Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü, Mersin, 2014.

Hacıoğlu, B. Caner. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Tutuklama Koruma Tedbirine Seçenek Olarak Düzenlenen Adli Kontrol Koruma Tedbiri Üzerine Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:9 Sayı:1-2, 2005.

Hakeri, Hakan ve Yener Ünver. Ceza Muhakemesi Hukuku, 10. Baskı, Adalet Yayınları, Ankara, 2015.

Hakeri, Hakan. Hukuka Aykırı ya da Haksız Yakalama ve Tutuk-lamalardan Doğan Zararların Tazmini, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1999.

Hakeri, Hakan. “Türk ve Alman Hukukunda Koruma Tedbirlerin-den Dolayı Tazminat”, Sulhi Dönmezer Armağanı, Cilt:2, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Ceza Hukuku Derneği, Ankara, 2008.

İste, Onur. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, (Yayınlanma-mış Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-titüsü, İstanbul, 2009.

Kalaycı, Ömer Faruk. “Haksız Yakalama ve Tutuklamada Tazmi-nat Talebi”, Vasat Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 2002.

Kanmaz, Fatih. Haksız Yakalama, Tutuklama ve Elkoyma Nedeniyle Tazminat, Adalet Yayınevi, 3. Baskı, Ankara, 2015.

Kapani, Münci. İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1996.

172

Karahasan, Mustafa Reşit. Tazminat Hukuku Manevi Tazminat, Beta Yayınları, Genişletilmiş 6.Baskı, İstanbul, 2001.

Kargı, Halil İbrahim. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2010.

Kavalalı, A.Mümin ve M.Naci Ünver. Hukukumuzda Yasadışı Yakalanan veya Tutuklananlara Tazminat Verilmesi, Kazancı Kitap Ticaret A.Ş. Yayınları, İstanbul, 1990.

Kazancı, Behiye Eker. “AİHS ve AİHM Kararları Çerçevesinde Yakalama ve Tutuklama Koruma Tedbiri ile Kişi Güvenliği ve Hürri-yetinin Sınırlandırılması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ankara, Sayı: 98, 2012. ss. 75-104

Kılıçoğlu, Mustafa. Tazminat Hukuku, 2. Baskı, Legal Yayınları, İstanbul, 2006.

Köroğlu, Hasan. Haksız Tutuklama Tazminatı, 1. Baskı, Adil Yayınevi, Ankara 1996.

Kunter, Nurullah, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu. Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınları, 16.Baskı, İstanbul, 2008.

Mahmutoğlu, Fatih Selami. “İnsan Hakları Açısından Tutuklama ve Türk Hukuku”, Prof. Dr. Nurullah Kunter'e Armağan, İÜHF Eği-tim-Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998, ss. 155-179.

Meran, Necati. Açıklamalı-İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2007.

173

Önder, Ayhan. “Ceza Muhakemeleri Usulü Hukukunda Arama”, İstanbul Üniverisitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:29, Sayı:3, İs-tanbul, 1963, ss.424-457.

Özbek, Veli Özer, Nihat Kanbur, Pınar Bacaksız, Koray Doğan. Ceza Muhakemesi Hukuku, 2.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008.

Özbek, Veli Özer, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, İlker Tepe,Açık-lamalı-Şematik Pratik Çalışma Kitabı II Ceza Muhakemesi Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2.Bası, Seçkin Yayınları, Ankara, 2011.

Özkorul, İsmet. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, http://www.cezabb.adalet.gov.tr/makale2.htm, 14.08.2015

Öztürk, Bahri, Behiye Eker Kazancı, Sesim Soyer Güleç. Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, 2013.

Öztürk, Bahri,Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Özge Sırma, Yasemin F. Saygılar Kırıt, Özdem Özaydın, Esra Alan Akcan, Efser Erden. Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Gün-cellenmiş 4. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2012.

Öztürk, Bahri, Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Özge Sırma, Yasemin F. Saygılar Kırıt, Efser Erden. Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2013.

Öztürk, Emrah. AİHM-Yargıtay Kararları Işığında Haksız Tutuk-lama Sebebiyle Açılacak Tazminat Davalarının Hukuki Dayanağı ve Tazminat Davalarında Usul, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015.

174

Parlar, Ali ve Ferhat Yıldırım. Açıklamalı-İçtihatlı Silahlı Çeteler ve Terör Suçları Haksız Yakalama ve Tutuklamaya İlişkin Tazminat Davaları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2001.

Parlar, Ali ve Muzaffer Hatipoğlu. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Yorumu ve İlgili Mevzuat, Cilt:1,Ankara, 2008.

Reisoğlu, Safa. Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2013.

Reisoğlu, Safa. Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Hakları, Beta Yayınları, İstanbul, 2001.

Sırma, Özge. “Ceza Muhakemesi Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:7, Cilt:7, Sayı:1, İstanbul, 2008.

Soyaslan, Doğan. Ceza Muhakemesi Hukuku, Güncelleştirilmiş 4.Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2010.

Surlu, Mehmet Handan. “Tarihsel Gelişiminin Işığında Türk Hu-kukunda Haksız Yakalama ve Tutuklamanın Tazmini (Koruma Ted-birleri Nedeniyle Tazminat”, Uğur Alacakaptan'a Armağan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Cilt:1, İstanbul, 2008, ss.675-684.

Şahin, Cumhur. Ceza Muhakemesi Hukuku I, 1.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007.

Şahin, İlyas. Türk Ceza Yargılaması Hukukunda Yakalama ve Gözaltına Alma, 3.Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2005.

Şen, Ersan. Türk Hukukunda Telefon Dinleme, Gizli Soruşturmacı X Muhbir, Genişletilmiş 3.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009.

175

Şentuna, Mustafa Tarık. Teori ve Uygulama Işığında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Karşılaştırmalı Olarak 5271 sayılı Ceza Muha-kemesi Kanununda Tutuklama ve Adli Kontrol, Genişletilmiş 2. Baskı, Adalet Yayınları, Ankara, 2007.

Tahir, Taner. Ceza Muhakemesi Usulü, 3. Baskı, İstanbul, 1955.

Taşkın, Ahmet. “Tutuklamanın Psiko-Sosyolojik Boyutu”, Tür-kiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Ankara, 2010, ss.257-322.

Tekinay, Selahattin Sulhi. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Filiz Yayınevi, İstanbul, 1993.

Tezcan, Durmuş, Mustafa Ruhan Erdem, Oğuz Sancaktar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Türkiye Cumhuriyeti Ada-let Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2004.

Tezcan, Durmuş. Türk Hukukunda Haksız Yakalama ve Tutuk-lama, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İş-letmesi Yayınları, Ankara, 1989.

Toroslu, Nevzat ve Metin Feyzioğlu. Ceza Muhakemesi Hukuku, 11.Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 2013.

Tosun, Kerim ve Çetin Akkaya, Ceza Muhakemesi Kanunu ve CGİK, 2.Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2009.

Tosun, Öztekin. “Ceza Muhakemesinde İhtiyati Tedbirler”, Muka-yeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yeni Seri, Yıl:2, Sayı:3, 1968.

Turhan, Faruk. Ceza Muhakemesi Hukuku, 1. Baskı, Asil Yayın-ları, Ankara, 2006.

176

Türk Hukuk Lügatı, Başbakanlık Basımevi, 3. Baskı, Ankara, 1991.

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, 10. Baskı, Ankara, 2005, s.2110

Ünver, Yener ve Hakan Hakeri. Sorularla Ceza Muhakemesi Hukuku, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Sayı: 104, 2006.

Yaşar, Osman. Uygulamalı ve Yorumlu Ceza Muhakemesi Ka-nunu, 4. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2009.

Yılmaz, Ejder. Hukuk Sözlüğü, 3. Baskı, Ankara, 1985.

Yırtımcı, Kaan. “Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat”, Hukuk Gündemi Dergisi, Sayı:3, Ankara, 2005, ss.33-37

Yokuş, Handan. Ceza Muhakemesi Hukukunda Yakalama, (Ya-yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilim-ler Enstitüsü, İstanbul, 1989.

Yurtcan, Erdener. Ceza Yargılaması Hukuku, 12. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2007.

Yurtcan, Erdener. CMK Şerhi, 6.Bası, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013

Yurtcan, Erdener. Cumhuriyet Savcısının ve Ceza Yargıcının Başvuru Kitabı, 6. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2008.

Yurtcan, Erdener. Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ve Yorumu, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2005.

177

Yüce, Turhan Tufan. Ceza Yargılaması Hukukunda Zorlayıcı Önlem Teorisi, Ege Üniverisitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 1980.

Zafer, Hamide. “Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbiri Mağdur-larının Tazminat Hakkı”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Der-gisi, Sayı:2, İstanbul, 2010, ss.77-99.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar