Küçüklerin Evlat Edinilmesi ve Koruyucu Aile Kavramı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Şule AKGÜL
ISBN: 9786050509502
85,00 TL 100,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Şule AKGÜL
Baskı Tarihi 2021/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 165

Küçüklerin Evlat Edinilmesi ve Koruyucu Aile Kavramı

Şule AKGÜL


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR 15

GİRİŞ 17


BİRİNCİ BÖLÜM

EVLÂT EDİNME HAKKINDA

GENEL BİLGİLER


I. EVLÂT EDİNME KAVRAMI 19

A. TANIMI 19

B. TÜRLERİ 21

1. Evlât Edinmenin Etkisi Bakımından 21

2. Evlât Edinilebilecek Kişiler Bakımından 22

a. Küçüklerin Evlât Edinilmesi 22

b. Erginlerin ve Kısıtlıların Evlât Edinilmesi 23

II. EVLÂT EDİNMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 24

A. 743 SAYILI MEDENİ KANUNDAKİ DURUM 24

B. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ DURUM 25

III. EVLÂT EDİNMENİN BENZER KURUMLARDAN FARKI 27

A. KAN BAĞINA DAYANAN SOYBAĞINDAN FARKI 27

B. BESLEMELİKTEN FARKI 29

C. MANEVİ EVLÂTLIK VE SÜT EVLÂTLIĞINDAN FARKI 29

D. KORUYUCU AİLEDEN FARKI 30

IV. EVLÂT EDİNMENİN AMACI, YARARLARI VE

SAKINCALARI 32

A. AMACI 32

B. YARARLARI 33

C. SAKINCALARI 34


İKİNCİ BÖLÜM

KÜÇÜKLERİN EVLÂT EDİNİLMESİ


I. KÜÇÜKLERİN EVLÂT EDİNİLMESİNDE ARANAN

KOŞULLAR 37

A. EVLÂT EDİNİLEN KÜÇÜK BAKIMINDAN 37

1. Ergin Olmama 37

2. Evlât Edinilecek Küçüğün Bakılmış ve Eğitilmiş Olması 38

3. Evlât Edinmenin Küçüğün Yararına Olması 42

4. Başkası Tarafından Evlât Edinilmiş Olmaması 46

5. Küçüğün Rızası 47

a. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Küçüğün Rızası 47

b. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Küçüğün Rızasının

Aranmaması 49

6. Küçüğün Ana Babasının Rızası 50

a. Rızanın Şekli ve İçeriği 51

b. Rızanın Zamanı 54

c. Rızanın Aranmadığı Durumlar 55

d. Mahkemenin Rızanın Aranmamasına İlişkin Kararı 58

e. Rızanın Etkisi 60

7. Vesayet Dairelerinin İzni 60

B. EVLÂT EDİNEN BAKIMINDAN 63

1. Genel Olarak 63

a. Gerçek Kişi Olma Koşulu 63

b. Ehliyetli Olma Koşulu 63

c. Otuz Yaşını Doldurmuş Olma Koşulu 65

d. Evlât Edinecek Kişinin Evlât Edinilecek Küçükten En

Az On Sekiz Yaş Büyük Olması Koşulu 66

e. Evlât Edinenin Diğer Çocuklarının Yararlarının

Hakkaniyete Aykırı Biçimde Zedelenmemesi Koşulu 68

f. Evlât Edinen ile Evlât Edinilecek Küçük Arasındaki

Yakınlık İlişkisi 69

2. Birlikte Evlât Edinme 70

a. Eşlerin Birlikte Evlât Edinme Zorunluluğu 70

b. Eşlerin Birlikte Evlât Edinmesinin Koşulları 71

aa. Eşlerin Evlilik Süresi 71

ba. Eşlerin Yaşı 72

3. Tek Başına Evlât Edinme 73

a. Evli Olan Kişinin Tek Başına Evlât Edinmesi 73

aa. Diğer Eşin Çocuğunu Evlât Edinme 73

ba. Birlikte Evlât Edinmenin Mümkün Olmaması 76

b. Evli Olmayan Kişinin Tek Başına Evlât Edinmesi 77

II. EVLÂT EDİNMENİN ŞEKLE VE USULE İLİŞKİN

KOŞULLARI 78

A. EVLÂT EDİNMEYE ARACILIK YAPAN KURULUŞLARA

BAŞVURU 78

B. MAHKEMEYE BAŞVURU 81

C. ARAŞTIRMA, DİNLEME VE GÖRÜŞ ALMA 83

D. MAHKEME KARARI 86

E. NÜFUS KÜTÜĞÜNE KAYITAcabey, Mehmet Beşir, Soybağı Kurulması, Genel Olarak Sonuçları, Özellikle Evlilik Dışında Doğan Çocuğun Mirasçılığı, Güncel Hukuk Yayınları, İzmir 2002.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Koruyucu Aile Adayları İçin El Kitabı (https://ailevecalisma.gov.tr).

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gönül Elçisinin Koruyucu Ailedeki Rolü.

Akıntürk, Turgut/Ateş, Derya, Türk Medeni Hukuku–Aile Hukuku, Cilt II, 21. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2019.

Akyüz, Emine, Çocuk Hukuku (Çocukların Hakları ve Korunması), 6. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2018.

Amerikan Çocuk Refahı Birliği, Koruyucu Aile Bakımı Hizmeti ve Standartları, Çev. Günseli Kuntbay, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Yayınları, Sayı 16, Gürsoy Basımevi, Ankara, 1962.

Arat, Tuğrul, “Evlât Edinme Hukukundaki Gelişmelere Toplumsal-İşlevsel Açıdan Bakış”, Prof. Dr. Osman F. Berki’ye Armağan, Ankara 1977, s. 105-178.

Arcak, Ali, Evlât Edinme, Tarsus Matbaası, Tarsus 1957.

Arık, K. Fikret, “Türk Hukukunda Evlât Edinme”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 1-4, Ankara 1949, s. 184-211 (Evlât Edinme).

Arık, Kemal Fikret, Türk Medenî Hukuku I Genel Prensipler, Balkanoğlu Matbaacılık, Ankara 1963 (Medeni Hukuk).

Arpacı, Şaziye Emel, “Türk Medeni Kanununa Göre Evlât Edinme ve Kardeşin Evlât Edinilmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt XC, Sayı 2, Yıl 2016, s. 165-167.

Arslan, Aziz Serkan, “Türk Aile Mahkemelerinin Yapısı ve Yargılama Usulü”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 68, Sayı 1, 2010, s. 187-204.

Ataay, Aytekin M., “Medenî Hukukta Evlât Edinme”, İÜHFM, Cilt XXI, Sayı 1-4, 1957, s. 266-355 (Evlât Edinme).

Ataay, Aytekin, “Eşinin Evlât Edinmesine Onamını Bildirmesi Gereken Eşin Ayırt Gücünden Yoksunluğu”, İÜHFM, Cilt XXXVI, Sayı 1-4, 1973, s. 439-443.

Atasoy, Hakan, “Evli Kadının Soyadı Sorunu “Anayasal” Mı? “Bireysel” Mi?”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Cilt V, Sayı 5, Yıl 2015, s. 131-170.

Ayan, Nurşen, Evlât Edinme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 1993.

Aybay, Rona, Yurttaşlık (Vatandaşlık) Hukuku, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1982.

Aydoğdu, Murat, Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlât Edinme, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2010.

Aydos, Oğuz Sadık, “Yeni Medenî Kanuna Göre Evlât Edinme”, GÜHFD, Cilt IV, Sayı 1-2, Haziran-Aralık 2000 (Baskı Haziran 2003), s. 117-141.

Aygül, Musa, “Evlât Edinme Yolu ile Vatandaşlığın Kaybedilmesi ve Kazanılması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 99, Mart Nisan 2012, s. 45-80.

Ayiter, Nuşin/Kılıçoğlu, Ahmet, Miras Hukuku, Ankara 1989.

Aytaç, Mehlika, “Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlât Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Lahey Sözleşmesi Hakkında İnceleme”, Adalet Dergisi, Yıl 94, Sayı 14, Ocak 2003, s. 28-39.

Baktır Çetiner, Selma, “Çocukların Korunması”, Yargıtay Dergisi, Cilt XIII, Sayı 3, Temmuz 1987, s. 321-334.

Balkar, Süheyla, “Türk Hukukunda Evlât Edinme”, GAÜHFD, Haziran-Aralık 2002, Yıl 1, Sayı 2, s. 235-266.

Başoğlu, Başak, “Soybağının Çocuğunun Soyadına Etkisi”, İNÜHFD, Cilt VIII, Sayı 1, Yıl 2017, s. 351-378.

Başpınar, Veysel, “Türk Medeni Kanunu İle Aile Hukukunda Yapılan Değişiklikler ve Bu Konuda Bazı Önerilerimiz”, AÜHFD, Cilt LII, Sayı 3, Yıl 2003, s. 79-101.

Baygın, Cem, “Evlât Edinmenin Koşulları”, AÜEHFD, Cilt VII, Sayı 3-4, Aralık 2003, s. 591-626 (Koşulları).

Baygın, Cem, Soybağı Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010 (Soybağı Hukuku).

Belen, Herdem, Yeni Medeni Kanun Hükümleri Uyarınca Evlât Edinme, Beta Yayıncılık, İstanbul 2005.

Bıyıklı, Latife, “Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve S.O.S. Çocuk Köyleri”, AÜEBF Özel Eğitim Dergisi, Cilt II, Sayı 1, Şubat 1995, s. 3-10.

Birinci Uzun, Tuba, “Aile Soyadı Çıkmazı”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 4, 2016, s. 97-137 (Aile Soyadı).

Birinci Uzun, Tuba, “Erginlerin veya Kısıtlıların Evlât Edinilmesinde Evlât Edinenin Altsoyunun Açık Muvafakatinin Bulunması Koşulu”, DEÜHFD, Cilt XIX, Özel Sayı 2017, s. 535-572 (Evlât Edinme).

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi, Evlât Edinme ile İlgili Kanunların Mukayeseli İncelenmesi, Çev Osman Yaşar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Yayınları, Sayı 15, Gürsoy Basımevi, Ankara 1962.

Buz, Vedat, Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Yetkin Yayınları, Ankara 2005.

Certel, Nurgül, Koruyucu Aile Derneklerine Üye Olan Koruyucu Ailelerin Bu Modele İlişkin Deneyim ve Değerlendirmeleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli 2016.

Çiftçi, Baran, “Aile Mahkemeleri Uzmanlarının Hukuki Niteliği ve Mesleki Uygulama Sorunları”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 65, Sayı 3, 2007, s. 173-178.

Daşbaş, Serap, “Koruyucu Aile Hizmetinin Koruyucu Aileler ve Biyolojik Çocukları Üzerindeki Etkisi”, Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt XXVI, Sayı 1, Nisan 2015, s. 65-87.

Dede, İsmail, Çocuğun Velayet İlişkisinden Doğan Kişi Varlığı Zararlarının Tazmini, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019.

Demir, Mehmet, “Bazı Ülke Yasaları İle Karşılaştırmalı Olarak Evlât Edinmenin Yasal Koşulları”, AÜHFD, Cilt LII, Sayı 3, 2003, s. 253-274.

Doğan, Recep “Bir Koruma Tedbiri Olarak Koruyucu Aile Bakımı ve Koruyucu Aile Yönetmeliği”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2, 2013, s. 145-170 (Doğan, Recep).

Doğan, Vahit, Türk Vatandaşlık Hukuku, 15. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 2018 (Doğan, Vahit).

Dural, Mustafa/Sarı, Suat, Türk Özel Hukuku, Cilt I (Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri), 15. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2020.

Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan/Gümüş, Mustafa Alper, Türk Özel Hukuku, Cilt III (Aile Hukuku), 14. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2019.

Erbek Odabaşı, Özge, “Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Çerçevesinde Evli Kadının Soyadı”, DEÜHFD, Cilt XIX, Sayı 1, Yıl 2017, s. 43-109.

Ercan, İsmail, Medeni Usul Hukuku, 15. Baskı, Kuram Kitap Yayınları, Kocaeli 2018.

Erdal, Leman, “Türkiye’de Sosyal Politika ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli”, Sosyoekonomi, Cilt XIX, Eylül 2014, s. 171-192.

Eren, Fikret/Yücer Aktürk, İpek, Türk Miras Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2019.

Erlüle, Fulya, Boşanmada Birlikte Velayet, Yetkin Yayınları, Ankara 2019.

Erol, Neşe/Şimşek, Zeynep, “Korunma Gereksinimi Olan Çocuklar; Kurum Bakımı ve Koruyucu Aile Sistemi”, Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına XX. Sempozyum Sunumları, (Yayın Yönetmeni Neşe Erol) 15-16 Şubat 2007, Koruyucu Aile, Evlât Edinme Hizmetleri ve Ruh Sağlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yayınları No: 6, Ankara 2008.

Erol, Neşe/Şimşek, Zeynep/Üstüner, Seval, Çiçekli Dünyamda Elimi Yalnız Bırakma; Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemleri, Kurum Bakımı, Koruyucu Aile ve Evlât Edinme, Ümit Matbaacılık, Ankara 2005.

Gençcan, Ömer Uğur, “Evlât Edinmeye İzin Davaları”, Adalet Dergisi, Sayı VI, Yıl 92, Ocak 2001, s. 46-64 (https://adaletdergisi.adalet.gov.tr).

Gençcan, Ömer Uğur, Velayet Hukuku, Ankara 2015 (Velayet Hukuku).

Görgülü, Ülfet, “Koruyucu Aile Uygulamasının İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı 23, 2014, s. 45-58.

Güneş Peschke, Seldağ, “Erginlerin ve Kısıtlıların Evlât Edinilmesinde Mahkeme Tarafından Gerekli Araştırmanın Yapılması ve Hakkaniyet İlkesinin Gözetilmesi”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt I, Sayı 2, Ekim 2016, s. 153-167.

Hatemi, Hüseyin, Medeni Hukuka Giriş, 8. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017 (Medeni Hukuk).

Hatemi, Hüseyin, Aile Hukuku, 7. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019 (Aile Hukuku).

Helvacı, İlhan, Gerekçeli - Karşılaştırmalı – İçtihatlı - Notlu Türk Medeni Kanunu, Cilt II (Aile Hukuku), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013.

Helvacı, Serap/Erlüle, Fulya, Medeni Hukuk, 5. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul 2018.

Işık, Mehmet, Yeni Türk Medeni Kanun Hükümlerine Göre Evlât Edinme, Adalet Yayınevi, Ankara 2005.

İnan, Ali Naim, Türk Medeni Hukuku (TMK Giriş Hükümleri- Kişiler-Aile-Miras ve Eşya Hukuku), 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014.

Kahraman, Süheyla, Türk Milletlerarası Aile Hukukunda Ortak Velayet, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019.

Kaleli, Şakir, “Evlât Edinmenin Koşulları”, Yargıtay Dergisi, Cilt V, Sayı 1, Ocak – 1979, s. 65-80.

Kapancı, Kadir Berk, “Çocuğun Medeni Hukuk Kuralları Çerçevesinde Şiddete Karşı Korunması”, MÜHF-HAD, Cilt XXII, Sayı 1, Ocak 2016, s. 347-364.

Karakaş, Banu/Çevik, Ömer Can, “Çocuk Refahı: Çocuk Hakları Perspektifinden Bir Değerlendirme”, GÜİİBF Dergisi, Cilt XVIII, Sayı 3, Yıl 2016, s. 887-906.

Karatay, Abdullah, “Türkiye’de Koruyucu Aile: Kökenleri, Gelişimi ve Bugünü”, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 5, 2017, s. 389-427.

Kaya, Cengiz, Türk Hukukunda Evlât Edinme, Beta Yayıncılık, İstanbul 2009.

Kılıçoğlu, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2018.

Kılıçoğlu, Ahmet M., Miras Hukuku, 8. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2018 (Miras Hukuku).

Kılıçoğlu, Ahmet M., Aile Hukuku, 4. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2019 (Aile Hukuku).

Kizir, Mahmut, “Türk Hukukunda Evlât Edinme”, SÜHFD, Cilt XVII, Sayı 1, Yıl 2009, s. 151-184.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip, Miras Hukuku, 3. Bası, İstanbul 1987.

Koç, Evren, “HMK ve TMK Çerçevesinde Evlât Edinme ve Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davasına İlişkin Bazı Tespitler”, İÜHFM, Cilt LXXIII, Sayı 1, 2015, s. 363-387 (Koç, Evren).

Koç, Tuğba, Türkiye’de Koruyucu Aile Hizmetinin Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Çözüm Önerileri: Türkiye ve Hollanda Karşılaştırması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa 2016 (Koç, Tuğba).

Koçoğlu, Safa, “Evlât Edinmede Ana Ve Babanın Rızasının Aranıp Aranmaması Sorununun, Özellikle Yetkili Kurum Aracılığı İle Evlât Edinme Açısından İncelenmesi”, TAAD, Yıl 11, Sayı 38, Nisan 2019, s. 239-265.

Köprülü, Bülent, Medenî Hukuk, Genel Prensipler, Kişinin Hukuku, Aile Hukuku, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1970–1971.

Kurtuluş Akbulut, Seda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Aracılığıyla Evlât Edinme ve Koruyucu Aile Kurumu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2011.

Kuş, Sabiha, Koruyucu Aile Hizmeti ve Toplumsal Farkındalık: Çanakkale İli Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale 2014.

Külahçı, Şölen, “Türk Hukukunda ve KKTC Hukuku’nda Küçüklerin Evlât Edinilmesi”, MÜHF-HAD, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan Özel Sayısı, Cilt XIX, Sayı 2, Yıl 2013, s. 1209-1228.

Mortaş, Süleyman, “Evlenen Kadın ile Velayeti Kadına Bırakılan Çocuğun Soyadının Belirlenmesinde “Kocanın Soyadı” Parametresi”, GÜHFD, Cilt XX, Yıl 2016, Sayı 2, s. 311-369.

Neden Evlât Edinmiyorsunuz, Bebeğim ve Biz Dergisi, Ed. Hale Kızıl İrtem, Sayı 17, Ağustos 1997.

Oğuzman, M. Kemal/Barlas, Nami, Medeni Hukuk (Giriş-Kaynaklar-Temel Kavramlar), 26. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2020.

Öcal Apaydın, Bahar, “Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı Meselesi Çözüme Kavuşturulmuş Mudur?”, İNÜHFD, Cilt VI, Sayı 2, Yıl 2015, s. 435-458.

Özcan, Didem, “Evlât Edinmede Rıza”, İÜHFM, Cilt LXXV, Sayı 2, 2017, s. 707-722.

Özdemir, Hayrunnisa, “Yargıtay Kararları Işığında Türk Medeni Hukukunda Yardım Nafakası”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt IX, Sayı 100, Aralık 2014, s. 65-78.

Özdemir Uluç, Fatma, Psiko-Sosyal ve Hukuki Açıdan Koruyucu Aile Bakımı, Attila Kitabevi, Ankara 1997.

Özen, Burak, “Soyadının Soybağı Yoluyla Kazanılması ve Bu Yolla Kazanılan Soyadında Değişiklik Yapılması”, MÜHF-HAD, Cilt XVI, Sayı 3-4, İstanbul 2010, s. 171-194.

Özmen, İsmail, Açıklamalı İçtihatlı Velayet-Nesep ve Evlât Edinme Davaları, Ankara 1999 (Velayet-Nesep ve Evlât Edinme).

Özmen, İsmail, Evlât Edinme Davaları, Kartal Yayınevi, Ankara 2004 (Evlât Edinme Davaları).

Öztan, Bilge, Aile Hukuku, 2. Baskı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 474, Ankara 1983.

Özuğur, Ali İhsan, Açıklamalı, İçtihatlı Velayet, Vesayet, Soybağı ve Evlât Edinme Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2002.

Paksoy, Gülnihal, “Soybağının Reddi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 97, Yıl 2011, s. 353-376

Remzi, Mehmet/Aydın, Sezer/Ispartalı, Murat, Medeni Hukuk, 3. Baskı, İkinci Sayfa Yayınları, İstanbul 2013.

Remzi, Mehmet/Aydın, Sezer, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, İkinci Sayfa Yayınları, İstanbul 2018.

Ruhi, Ahmet Cemal, Türk Hukukunda Evlât Edinme ve Evlât Edinme ile İlgili Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003.

Sağlam, Mehmet/Aral, Neriman, “Tarihsel Süreç İçerisinde Çocuk ve Çocukluk Kavramları”, Çocuk ve Medeniyet Dergisi, Cilt I, Sayı 2, Yıl 2016, s. 43-56.

Saleh, Muhsen Abdulkader, Türk Hukukunda Küçüklerin Evlât Edinilmesi, Adalet Yayınevi, Ankara 2013.

Sancar, Güzin/Altın, Sihem/Kanat, Özlem/Şahin, Ayşe Gizem/Kındap Tepe, Yeliz, “Evlât Edinmeye Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması”, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 5, Sayı 19, Ocak 2018, s. 204-217.

Serozan, Rona, Çocuk Hukuku, İkinci Basıdan Tıpkı Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017.

Serozan, Rona/Engin, Baki İlkay, Miras Hukuku ve Uygulama Çalışmaları, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019.

Sonat, Ali, “Soybağının Tespiti Amacıyla İsteğe Dayalı Olarak Yapılan Gen İncelemeleri”, MÜHF-HAD, Cilt XIX, Sayı 3, Yıl 2013, s. 323-377.

Sungurtekin Özkan, Meral, “İnşai Karar ve Özellikleri”, 75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 2004, s. 553-576.

Şahin, Onur, Küçüklerin Evlât Edinilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2013.

Şenocak, Hasan, “Korunmaya Muhtaç Çocuklara Sağlanan Bakım Yöntemleri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 51, 2006, s. 177-228.

Şıpka, Şükran, “4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Evlât Edinme”ye İlişkin Hükümlerinin İncelenmesi”, İÜHFM, Cilt LVII, Sayı 1-2, 1999, s. 303-304.

Taşkın, Pelin, “Çocuğun Soyadıyla İlgili Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi”, AÜEBFD, Cilt LI, Sayı 2, Yıl 2018, s. 69-94.

Tok, Özlem, Koruyucu Aile Hizmeti, Standartları ve Ülkemizdeki Durumu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1996.

Turhan, Nedim, “Evlât Edinme”, Yargıtay Dergisi, Cilt XXVI, Sayı 1-2, Ocak - Nisan 2000, s. 48-67.

Usta Sayıta, Sevgi, Türk Hukukunda Çocuğun Koruyucu Aile (Kişi) Yanına Yerleştirilmesi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1996.

Usta, Sevgi, “Çocuğun Yerleşim Yeri Edinme Hakkı ve Bir İstisna”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 1, Ocak 2012, s. 87-103 (Yerleşim Yeri).

Usta, Sevgi, Çocuk Hakları ve Velayet, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012 (Çocuk Hakları ve Velayet).

Usta, Sevgi, Velayet Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016 (Velayet Hukuku).

Ünal, Vehbi, “Dünden Bugüne Kültürümüzde Koruyucu Aile Hizmetleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Cilt X, Sayı 6, Bahar 2015, s. 875-900 (http://dx.doi.org /10.7827/TurkishStudies.8181).

Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet, Türk Medeni Hukuku, Cilt II, Aile Hukuku, 5. Baskı, Nurgök Matbaası, İstanbul 1965.

Yakut, Esra/Çağlayan Aygün, Gözde, “Osmanlı Hukukundan Günümüze Evlât Edinmenin Miras Hukukuna Dayalı Sonuçları”, SÜHFD, Cilt XXVI, Sayı 1, 2018, s. 11-46.

Yalman, Süleyman, “Evlât Edinme ve Evlâtlığın Miras Hakkı”, Prof. Dr. Şakir Berki’ye Armağan, SÜHFD, Cilt V, Sayı 1-2, 1996, s. 213-224 (Evlâtlığın Miras Hakkı).

Yalman, Süleyman, “Evlât Edinmede Rıza”, GÜHFD, Cilt VIII, Sayı 1-2, Haziran Aralık 2004, s. 57-72 (Rıza).

Yazıcı, Ergün, “Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt IV, Sayı 2, Yıl 2014, s. 247-270.

Yıldırım, Abdülkerim, Türk Aile Hukuku, 2. Baskı, Monopol Yayınları, Ankara 2018.

Yılmaz, Merve, “Evli Kadının Soyadı”, TAAD, Yıl 3, Sayı 10, Temmuz 2012, s. 129-151.

Yurdakul, Aytül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurum Bakımında Kalan Çocuklarla Koruyucu Aile Yanında Kalan Çocukların Benlik Saygısı ve Psikososyal Gelişimleri Açısından Farklılıkların İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2016.

Zapata, Tan Tahsin, Medeni Hukuk, 23. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 2018.

Zevkliler, Aydın/Ertaş, Şeref/Havutçu, Ayşe/Acabey, M. Beşir/Gürpınar, Damla, Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), 10. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2018.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.