Kurumsal Yönetim İlkeleri Bakımından Halka Açık Anonim Şirketlerde İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: M. Aslı KÜÇÜKGÜNGÖR
ISBN: 9786050502961
127,50 TL 150,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar M. Aslı KÜÇÜKGÜNGÖR
Baskı Tarihi 2018/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

ŞH318
Kurumsal Yönetim İlkeleri Bakımından Halka Açık Anonim Şirketlerde İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. M. Aslı KÜÇÜKGÜNGÖR
2018/05 Baskı, 388 Sayfa
ISBN 978-605-05-0296-1


Pay sahipliği ile şirket yönetim ve kontrolünün ayrıştırıldığı “Mer-kezî¬leşmiş Yönetim”in egemen olduğu çok ortaklı anonim şirketlerde, dağınık ortaklık yapısına bağlı olarak, şirketteki pay oranlarının düşük-lüğü, şirket işlerinin yönetimine katılmak konusunda pay sahiplerini olumsuz etkilerken, şirketi yönetenler kişisel menfaatlerini ön planda tutma yönünde daha fazla olanağa sahip olmaktadır. Halka açık anonim şirketlerin yönetiminde pay sahipleri ile yöneticiler arasındaki menfaat çatışmasına sebep olan ve ekonomi literatüründe “Vekâlet Problemi” (Principal-Agent Problem) olarak adlandırılan bu durum, modern şirket-ler hukuku çalışmalarında önemli sonuçlar yaratmıştır. Bu bakımdan, şirketler hukukunda, yöneticilerin gözetiminin pay sahipleri açısından maliyetini azaltacak hukukî yöntemler geliştirilmiştir. 

Bahsi geçen menfaat çatışması sorununa yönelik olarak geliştirilen kurumsal yönetime özgü temel yöntemlerden biri, yönetim faaliyetinde yer almayan üyelerin sayısının ve etkinliğinin artırılmasını esas almıştır. Bu yöntemin esası, yönetim kurulu yapısının takım ruhu ve karşılıklı he-sap verilebilirlik temeline dayalı olarak oluşturulmasına dayanmaktadır. Bu kapsamda, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri, şirkette yönetimsel yetkilere sahip olmaksızın, yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, şirkette yarı zamanlı olarak görev yap-tıklarından, şirkete tümüyle bağımlı olmamakta ve prensip olarak sem-bolik ücretler almaktadırlar. Bahsi geçen yönetim kurulu üyelerinin icra-cı üyeleri gözetim altında tutmasını sağlayacak unsurun, bu tür görevle-rin kendilerine toplumda saygınlık ve yüksek itibar sağlaması olduğu kabul edilmektedir. Çalışmada, halka açık anonim şirketlerin yönetimin-de pay sahipleri ile yöneticiler arasındaki menfaat çatışması sorununun çözümünde, kurumsal yönetime özgü, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeliği kavramı inceleme konusunu oluşturmuştur. Bu kapsam-da, şirketler hukukunda norm koymak ve kısıtlayıcı kurallar öngörerek düzenleme yapmak anlayışına alternatif olarak ortaya çıkan, kurumsal yönetim prensiplerinin bir unsuru olan, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeliği kavramının farklı görünümleri incelenmiştir.  (ÖNSÖZ'den)


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 11

KISALTMALAR 21

BİBLİYOGRAFYA 23

GİRİŞ 73

I. Konunun Takdimi ve Önemi 73

II. Terminoloji Sorunu 76

III. Konunun Sınırlandırılması 78


BİRİNCİ BÖLÜM

KURUMSAL YÖNETİM KAVRAMI VE HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERİN YÖNETİMİNDE PAY SAHİPLERİ İLE YÖNETİCİLER ARASINDAKİ MENFAAT ÇATIŞMASI SORUNU

I. Kurumsal Yönetim Kavramı 83

A. Kurumsal Yönetim Kavramının İçeriği 83

1. Anglo-Amerikan Kökenli Yapısı Nedeniyle Kıta Avrupa’sında Tanım Güçlüğü 83

2. İç ve Dış Kurumsal Yönetim 86

3. Ekonomik ve Sosyal Çevrelerin Etkisi 87

B. Kurumsal Yönetimin Çözmeyi Hedeflediği Sorunlar 88

1. Şirketin Etkin Yönetimi Kapsamında Yönetim Kurulunun Tek Kademeli (Monist Sistem) veya İki Kademeli (Dualist Sistem) Olarak Yapılanması 88

2. Şirketin Pay ve Menfaat Sahipleriyle İlişkileri 91

a. Pay Sahipleri ve Menfaat Sahiplerini Esas Alan Yaklaşımlar 91

b. Pay Sahipliği Konumunun Değerinin Artırılması Teorisi 94

c. Menfaat Sahipleri Teorisi 95

C. Kurumsal Yönetimin Düzenlenmesi 98

1. Şirketler Hukuku Karşısında Bağlayıcı Olmayan Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri 98

2. Kurumsal Yönetim Düzenlemelerinin Sınıflandırılması 99

3. “Uy veya Açıkla” Prensibi 101

II. Halka Açık Anonim Şirketlerin Yönetiminde Pay Sahipleri ile Yöneticiler Arasındaki Menfaat Çatışması Sorunu 105

A. Menfaat Çatışması Sorununu Açıklamada Kullanılan Terminoloji 106

B. Merkezîleşmiş Yönetim 107

1. Yönetim İşlevinin Uzmanlaşmış Yönetim Kuruluna Verilmesi 107

2. Berle-Means Şirketi Kavramı 109

3. Merkezîleşmiş Yönetimde Yönetim Kurulunun Nitelikleri 112

a. Yönetim Kurulu ile Şirket Yöneticilerinin Ayrışması 112

b. Yönetim Kurulu ile Pay Sahiplerinin Farklılaşması 113

c. Yönetim Kurulunun Şirketin Pay Sahipleri Tarafından Seçilmesi 113

d. Yönetim Kurulunun Çok Üyeli Olması 114

C. Pay Sahipleri İle Yöneticiler Arasındaki Menfaat Çatışması Sorununun Hukuken Değerlendirilmesi 114

D. Yönetim Kurulunun Etkin Çalışmasını Teminen Pay Sahipleri ve Yönetim Kurulu Arasındaki İlişkilerin Düzenlenmesi 121

1. Genel Olarak 121

2. Pay Sahiplerinin Yetkilerine İlişkin İlke ve Kurallar 123

3. Yöneticilerin Yetkilerine İlişkin İlke ve Kurallar 124

a. Yöneticilerin Yetkilerinin Sınırlaması 124

b. Yöneticilerin Şirket Yararına Hareket Etmesinin Sağlanması 124

 

İKİNCİ BÖLÜM

TEK KADEMELİ (MONİST) KURUL YAPISINDA İCRADA GÖREVLİ OLMAYAN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ KAVRAMI VE BU KAVRAMIN FARKLI GÖRÜNÜMLERİ

I. İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliği Kavramının Ortaya Çıkması, Tarihsel Gelişimi ve Tanımı 129

A. İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliği Kavramının Ortaya Çıkması 129

1. Genel Olarak 129

2. Farklı Hukuk Sistemlerindeki Durum 131

a. Anglo-Amerikan Hukukunda 131

b. Alman Hukukunda 133

B. Yöneticilerin Bağımsızlığını Artırıcı Yöntemlerin Tarihsel Gelişimi ve İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliği Kavramının Bu Yöntemler İçindeki Yeri 134

1. Genel Olarak 134

2. Menfaat Çatışması İçeren Şirket İçi İlişkilere İlişkin Kurallar ve Standartların Oluşturulmasında Etkili Olan Düzenlemeler 136

a. 1978 tarihli Kurumsal Yönetim Rehberi 136

b. Vergi Düzenlemeleri 138

c. Amerikan Hukuk Enstitüsü (ALI) Kurumsal Yönetim İlkeleri 139

d. Eyalet Mahkemeleri Kararları 140

e. New York Borsası (NYSE) Kotasyon Kuralları 140

3. Yönetim Kurulunda Yapısal ve İşlevsel Düzenlemeler 141

a. Yönetim Kurulu Komiteleri 142

b. Özel Komiteler 145

c. Lider Yönetim Kurulu Üyesi Kavramı 146

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde ve Görevde Kalmasında CEO’nun Etkisinin Azaltılması 147

C. İcrada Görevli Olmayan Üye Kavramı ve

Bu Kavramın Yönetim Kurulundaki İşlevleri 153

1. Kavramsal Tartışma 153

2. İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin İşlevleri 156

II. İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliği Kavramının Farklı Görünümleri 160

A. Bağımsız ve Tarafsız (Disinterested) Üyelik Kavramları 160

1. Bağımsız Üyelik Kavramı 160

a. Pay Sahipleri - Menfaat Sahipleri Ayrımı 160

b. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahibi Olup Olamayacağı Sorunu 162

c. Bağımsızlık Kavramına İlişkin Farklı Yorumlar 164

i. Sarbanes-Oxley Kanunu 164

ii. New York Borsası (NYSE) Düzenlemeleri 165

iii. Amerikan Federal Menkul Kıymetler Kanunu’nda (SEA) Yer Alan Şirket Çalışanı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliği 167

iv. Dodd-Frank Kanunu Reformu 168

aa. Genel Olarak 168

bb. Ücretlendirme Komitesi Bağımsızlık Gereklilikleri Hakkında SEC Düzenlemesi 169

v. Bağımsızlık Konusundaki Farklı Düzenlemelerin Değerlendirilmesi 171

2. Tarafsız (Disinterested) Üyelik Kavramı 174

3. Bağımsız ve Tarafsız Üyelik Kavramları Hakkında Genel Değerlendirme 179

B. İcracı Olmayan (Non-Executive) Yönetim Kurulu Üyeliği 183

1. Genel Olarak 183

2. Cadburry, Greenbury, Hampel Komiteleri Raporları 186

3. Yönetim Kurulunun Yapısı Hakkında Öngörülen Gereklilikler 192


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İKİ KADEMELİ (DUALİST) KURUL YAPISINDA İCRADA GÖREVLİ OLMAYAN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ KAVRAMI

I. İki Kademeli (Dualist) Kurul Yapısında Gözetim Kurulu 197

A. Alman Hukukunda Kurumsal Yönetimin Düzenlenmesi ve Gözetim Kurulu 197

1. Genel Olarak 197

2. Kurumsal Yönetim Kodu’nun Hukukî Niteliği 202

3. Kurumsal Yönetim Kodu’nda Yönetim ve Gözetim Kurulunun Yapısı Hakkında Öngörülen Gereklilikler 206

B. Şirket Organı Olarak Gözetim Kurulu: Tarihî Kökeni, Hukukî Yapısı 208

C. Yönetim Kurulu Üyelerini Atama ve Görevden Alma Yetkisi 209

D. Gözetim Faaliyeti 213

1. Niteliği ve Sınırları 213

2. Kapsamı 215

3. Gözetim Faaliyetini Destekleyici Hukukî Yapı 216

E. Yönetim Kuruluna Tavsiye ve Danışma Makamı Olarak Gözetim  Kurulu 217

F. Gözetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu 219

II. Gözetim Kurulunun Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Düzenlemeler 221

A. Genel Olarak 221

B. Şirketlerin Şeffaflığı ve Kontrolüne İlişkin Kanun 222

C. 2002 Tarihli Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Kanunu 226

D. Gözetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığı 228

E. Gözetim Kurulu Komiteleri 230

F. Muhasebe Hukuku Reform Kanunu 232

III. Gözetim Kuruluna İlişkin Menfaat Çatışması Durumları 233

A. Alman Hukukundaki Çoklu Vekâlet Modeli 233

B. Eski Yönetim Kurulu Üyelerinin Gözetim

Kuruluna Atanması 236

C. Gözetim Kuruluna Çalışanların Yönetime Katılması (Koderterminasyon) Unsurunun Eklenmesi 239

1. Genel Olarak 239

2. Ortaya Çıkan Olumsuzluklar 242

a. İki Kademeli Kurul Yapısı ile  Gözetimsel Kodeterminasyon Olgusunun Barındırdığı Zıtlıklar 242

b. Yönetim Kurulunun Gözetim Kurulundaki Şirket Çalışanı Delegelere Bağımlılığı 243

c. Gözetim Kurulu İçindeki Farklı Grupların Çatışmasının Gözetim Kabiliyetini Azaltıcı Etkileri 245

d. Gözetim Kurulunda Çok Sayıda Üye Bulunması 246

3. Eşit Temsil Prensibine Dayanan Kodeterminasyon Sistemine İlişkin Reform İhtiyacı 247

a. Genel Olarak 247

b. Kodeterminasyon Sisteminin Dezavantajlarını

Bertaraf Etmek İçin Getirilen Öneriler 247

i. Danışma Kurulu Oluşturulması 248

ii. Uzlaşma Yoluyla Kodeterminasyon Modeli 249


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İCRADA GÖREVLİ OLMAYAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN OLARAK SİSTEMLERİN YAKINLAŞMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDAKİ DURUM

I. Tek Kademeli (Monist) ve İki Kademeli (Dualist) Kurul Yapılarının Karşılaştırılması 251

A. Genel Olarak 251

B. Şirket Yapılarındaki Farklılıkların Etkisi 255

C. Tek Kademeli ve İki Kademeli Kurul Yapısının Etkinliği 256

1. Anglo-Amerikan Hukukunda 256

2. Alman Hukukunda 259

D. Kurumsal Yatırımcıların Rolü 263

E. Yakınlaşma Alanları 265

1. Gözetim ve Strateji Tespiti İşlevleri Arasındaki İlişki Bakımından 265

2. Gözetim ve İlişkiler Ağı Kurma İşlevleri Arasındaki İlişki Bakımından 267

3. Yapısal ve İşlevsel Yakınlaşmanın Sonuçları 269

II. Avrupa Birliği Hukukunda İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliği 272

A. Avrupa Birliği’nde Kurumsal Yönetim Çerçevesi Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar 272

1. Winter Raporu 272

2. 2003 Tarihli Hareket Planı 274

B. Tavsiye Kararları Aracılığı ile Düzenleme Yapılması Yaklaşımı 276

1. Ortak Kurumsal Yönetim Kodu Oluşturulmasına Yönelik Temel Engeller 276

2. Avrupa Birliği Nezdinde Hazırlanan Raporlar ve Tavsiye Kararları 279

C. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Gözetim Kurulu Üyeliğine İlişkin Avrupa Komisyonu’nun 2005/162/EC Sayılı Tavsiye Kararı 281

1. Genel Olarak 281

2. Bağımsız Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığının Sağlanması 283

3. Yönetim Kurulu Komitelerinin Düzenlenmesi 287

D. Yönetim Kurulu Yapısına İlişkin Seçimlik Sistem: Avrupa Şirketi (European Company) Kavramı 290

E. Sistemlerin Yakınlaşmasına Bağlı Olarak Kurumsal Yönetime İlişkin Avrupa Birliği Politikası 293

1. Avrupa Birliği Hukukunda Kabul Edilen Tercih Özgürlüğü Prensibi (Centros Kararı) ve Bu Prensibe İlişkin Sınırlamalar 293

2. Avrupa Birliği Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri Üzerindeki Amerikan Hukuku Etkisi 297


BEŞİNCİ BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA İCRADA GÖREVLİ OLMAYAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

I. Kurumsal Yönetim Çerçevesinde TTK’da Yönetim Kuruluna İlişkin Olarak Getirilen Düzenlemeler 303

A. Yönetim Kurulu Üzerinde Anglo-Amerikan

Yaklaşımının Etkisi 303

1. Anonim Şirket Organları İçinde

Yönetim Kurulunun Yeri 303

2. Yönetim Kurulundaki Yapısal Değişiklikler ve

Komiteler 306

B. TTK Çerçevesinde Yönetim Kurulu 309

1. Esnek Yapıdaki Kurul Sistemi ve Profesyonel Yönetim 309

2. Yönetim Kurulunun Yapısı 312

3. Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devri 315

a. Genel Olarak 315

b. Yönetim ve Temsil Yetkilerinin Devredilebileceği Kişilere İlişkin Terminoloji Sorunu 317

i. Murahhas Üye/Müdür 317

ii. CEO 318

iii. İcrada Görevli Olan/Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri 321

II. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Düzenlenişine İlişkin Sistem Değişikliği 322

A. Kurumsal Yönetim İlkelerinde “Uygula-Uygulamıyorsan Açıkla” Yaklaşımının Benimsenmesi 323

B. “Uygula-Uygulamıyorsan Açıkla” Prensibine Dayalı İlkelerden Zorunlu İlkelerin Kabulüne Geçiş 325

C. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Zorunlu İlkeler Kapsamına Alınması 329

III. Türk Hukukunda Pay Sahipleri - Menfaat Sahipleri Tercihi 330

IV. İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliği Kavramının Türk Hukukundaki Görünümü: Bağımsız Yönetim KuruluÜyeliği 332

A. İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bağımsızlık Kavramları İlişkisi 333

B. Bağımsızlık Ölçütleri 335

1. Menfaat Çatışması Yaratabilecek Nitelikte İlişkilerin Mevcut Olmaması 335

a. Şirket veya Bağlantılı Kuruluşlarıyla veya Pay Sahipleriyle Doğrudan veya Dolaylı Menfaat İlişkisi Bulunmaması 335

b. Şirketin Hizmet veya Ürün Satın Aldığı veya Sattığı Başka Şirketlerde Belirli Oranın Üzerinde Pay Sahibi veya Yönetici Olunmaması 339

c. Menfaat Çatışması Yaratabilecek Nitelikte İlişkilere İlişkin Ölçütün Değerlendirilmesi 340

2. Şirket İşlerine Zamanını ve Emeğini Hasretme 343

3. Meslekî Yetkinlik 344

C. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin Karar Alma Mekanizmasındaki İşlevleri 347

1. Genel Olarak 347

2. Yönetim Kurulu Kararlarının İcra Edilmesini Önleyebilme 349

a. İlişkili Taraflarla Gerçekleştirilen Münferit İşlemlerde 349

b. Şirketin Mali Durumunu Etkileyen İşlemlerde 351

3. Kamuyu Aydınlatma 353

a. Önemli Nitelikteki İşlemlerde 353

b. İlişkili Taraflarla Gerçekleştirilen Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerde 354

c. Teminat Verilmesi İşlemlerinde 355

D. Şirket İçi Komiteler ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 357

1. Aday Gösterme Komitesi 358

a. Genel Olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Aday Gösterilmesi 358

b. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Aday Gösterilmesi 359

2. Denetim Komitesi 363

3. Ücret Komitesi 366

4. Riskin Erken Saptanması Komitesi 370

5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Komiteler İçindeki Yeri 373

SONUÇ 379


SONUÇ

Çok ortaklı anonim şirketlerde yönetim kurulunun pay sahipleriyle olan menfaat çatışması sorununa yönelik olarak geliştirilen kurumsal yönetime özgü temel yöntemlerden biri, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerin sayısının ve etkinliğinin artırılmasını esas almıştır. Bu yöntemin esası, yönetim kurulu yapısının takım ruhu ve karşılıklı hesap verilebilirlik temeline dayalı olarak oluşturulmasına dayanmaktadır. Bu anlamda, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinin yerine getir-diği işlevler, özel amaca hizmet eden komiteler ve CEO’nun yetkisini sı-nırlayan yöntemler ile birlikte desteklenmektedir. 

Çalışmamızda, yönetim kurulunun etkin çalışmasının sağlanmasına yönelik kurumsal yönetime özgü yöntemlerden, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeliği müessesesinin düzenlenmesi ve uygulanması in-celeme konusu olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, “menfaat sahibi ol-mayan”, “bağımsız”, “şirket dışından”, “icracı olmayan”, “şirket çalışanı olmayan” ve “tarafsız” gibi kavramlarla ifade edilen icrada görevli ol-mayan yönetim kurulu üyeliği kavramının bu değişik görünüm şekilleri ele alınarak incelenmiştir.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeliği kavramının ilk olarak ortaya konulduğu Amerikan hukukunda, federal düzenlemeler aracılı-ğıyla “bağımsız” üyelik, eyalet düzenlemeleri aracılığıyla ise “tarafsız” üyelik kavramları geliştirilmiştir. 

Bağımsız üyeliğe ilişkin federal düzeyde temel düzenleme olan Sar-banes-Oxley Kanunu’nda denetim komitesi üyelerinin tümünün bağım-sız olması gerektiği düzenlenmiş ve bağımsızlık ölçütleri şirketle men-faat çatışması yaratabilecek bağlar esas alınarak ortaya konulmuştur. Bu kapsamda, bağımsız üyenin, şirketten yönetim kurulu veya komite üye-liği dışında, danışmanlık veya diğer bir hizmet karşılığı ücret kabul et-memesi ve şirket veya onun bağlı ortaklığı ile yakın ilişki içinde bulunan bir kişi (affiliated person) olmaması öngörülmüştür. Buna bağlı olarak, Sarbanes-Oxley Kanunu aracılığıyla, ulusal menkul kıymetler borsaları-nın denetim komitesi üyelerine ilişkin bağımsızlık standartlarını düzen-lemek üzere yetkilendirilen SEC tarafından, yakın ilişki kavramı, “şir-ketle yakın ilişki içinde bulunan kişi”nin (affiliated person) bağımsız olamayacağından hareket edilerek düzenlenmiştir. Bunun yanında, Sar-banes-Oxley Kanunu uyarınca, denetim komitesinin, şirkete dışarıdan atanan denetçilerin işe alınması, gözetimi, ücretlendirilmesi ve görevden alınması konularında, oldukça önemli yetkilere sahip olması öngörül-müştür. 

Bir diğer federal düzenleme olan Dodd-Frank Kanunu’nda, ücret-lendirme komiteleriyle ilgili kabul edilen hüküm, bağımsızlık konusuna yeni bir boyut kazandırmıştır. Her bir borsanın yaptığı bağımsızlık ta-nımları yanında, Dodd-Frank Kanunu aracılığıyla, borsalara ücretlen-dirme komiteleriyle ilgili olarak yeni ölçütler tespit edebilme olanağı sağ-lanmıştır. 

Amerikan hukukunda, federal düzenlemelerin yanı sıra, eyalet dü-zeyinde yapılan düzenlemeler de önem taşımaktadır. Amerikan eyalet kanunları kapsamında, özellikle ekonomik etkileri nedeniyle, önemli bir yere sahip olan Delaware eyaletinde yapılan düzenlemelerde, bağımsız üyelik kavramına yer verilmediği veya bu kavramın tanımlanmadığı gö-rülmektedir. Bağımsız üyelik kavramı yerine kabul edilen tarafsız üyelik kavramı çerçevesinde, bir yönetim kurulu üyesi veya şirket yöneticisinin şirketle gerçekleştirdiği ve şirket ile kendisi arasında menfaat çatışması içeren işlemlerin, belirli bazı koşulların gerçekleşmesinin yanı sıra, taraf-sız üyelerin çoğunluğunun bu işlemi onaylaması şartıyla geçerli olacağı kabul edilmektedir. Delaware eyaleti düzenlemelerinde, tarafsız üyeliğe önemli bir fonksiyon yüklenmekle birlikte, tarafsız üyelik kavramından ne anlaşılması gerektiğine ilişkin bir hükme rastlanmamaktadır. Bu se-beple, menfaat çatışmasının bulunduğu iddia edilen bir işleme ilişkin olarak değerlendirme yapma ve karar vermek durumunda olan üyelerin tarafsız olup olmadığının tespiti uyuşmazlık halinde mahkemelere bıra-kılmaktadır. 

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleriyle ilgili düzenlemele-rin, Anglo-Amerikan sistemine dahil bir diğer hukuk çevresi olan İngilte-re’de daha esnek hükümlere tâbi kılındığı ve bu tür üyeliğe ilişkin emre-dici bir düzenlemenin bulunmadığı görülmektedir. Bunun yerine, Lond-ra Borsası’na kayıtlı şirketlerin, borsanın kotasyon kuralları aracılığıyla yıllık mali tablo ve raporlarında İngiliz Kurumsal Yönetim Kodu’nda öngörülen kurallara uyulup uyulmadığını açıklama yükümlülükleri bu-lunmaktadır. Söz konusu kurallara uymayan şirketlerin İngiliz Kurumsal Yönetim Kodu’nda yer alan kurallara hangi gerekçe ile uyulmadığını açıklamaları gerekmektedir.

İngiliz Kurumsal Yönetim Kodu’nda, yönetim kurulu başkanı hariç olmak üzere, yönetim kurulunun en az yarısının icracı olmayan üyeler-den oluşması gerektiği öngörülmektedir. Amerikan Sarbanes-Oxley Ka-nunu sadece denetim komitesi üyelerinin bağımsızlığına ilişkin hüküm-ler içerirken, İngiliz Kurumsal Yönetim Kodu’nda icracı olmayan ba-ğımsız üyelere ücretlendirme komitelerinde de yer verilmekte ve hem denetim komitesi hem de ücretlendirme komitesinin tüm üyelerinin ba-ğımsız olması öngörülmektedir. Bu komiteler yönetim kuruluna tavsiye-de bulunmakla görevli ise de, yönetim kurulu açısından bu tavsiyelere uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

İngiliz hukukunda icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeliği uygulamasının temel sonucu, icracı olan ve icracı olmayan yönetim ku-rulu üyeleri olmak üzere ikili bir ayrımın benimsenmesi ve bu ayrıma özel sonuçlar bağlanması olmuştur. İcracı olmayan yönetim kurulu üye-lerinin, hem yönetim kurulunun şirketin iş hayatına ilişkin kararlarının uygulanması ve denetimi hem de icracı yönetim kurulu üyelerinin ve yönetim kurulu dışındaki yöneticilerin çalışmalarının gözetimi gibi yü-kümlülükleri bulunmaktadır. İcracı olmayan yönetim kurulu üyelerinin birlikte çalıştıkları kişileri denetleme yükümlülüğü altında bulunmaları, onlar bakımından önemli bir zorluk oluşturmaktadır. Ancak İngitere’de iki kademeli kurul yapısı genel olarak benimsenmediği için, yönetim ve gözetim fonksiyonlarının tek bir organ tarafından üstlenilmesi kabul edilmiştir. Bununla birlikte, İngiliz şirketler hukukunda iki kademeli ku-rul yapısının oluşturulmasına bir engel bulunmadığını da belirtmek gere-kir. Diğer taraftan, İngiliz Kurumsal Yönetim Kodu uyarınca, bağımsız-lık unsuru yönetim kurulunun kendi içinde değerlendirilmekte ve ba-ğımsız üye olarak belirlenen kişilerin isimlerinin kamuya açıklanması gerekmektedir. 

İngiliz Kurumsal Yönetim Kodu’nda, şirkette tam zamanlı üst düzey yönetici pozisyonunda çalışan CEO’yu dengelemek üzere, yönetim ku-rulu başkanının rolü üzerinde daha fazla durulduğu görülmektedir. Yö-netim kurulu başkanlığı ve CEO’luk görevinin ayrıştırılması, Anglo-Amerikan düzenlemelerinde İngiliz kurumsal yönetimi kurallarının Amerikan yaklaşımından önemli bir farkını oluşturmaktadır. Bu anlam-da, İngiliz Kurumsal Yönetim Kodu uyarınca bu iki görevin aynı kişi ta-rafından ifa edilmesine izin verilmemekte ve kodda öngörülen bağımsız-lık ölçütü gereğince, kural olarak emekli olmuş bir CEO’nun şirketin yönetim kurulu başkanlığı yapması kabul edilmemektedir. Diğer taraf-tan, kod uyarınca yönetim kurulu başkanı ve CEO’nun görev dağılımı-nın yönetim kurulunca yazılı olarak karara bağlanması gerekli kılınmış ve yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulunun başı olarak kurulun et-kin işleyişinden sorumlu tutulmuştur. İngiliz Kurumsal Yönetim Ko-du’na Higgs Komitesi raporu ile getirilen önemli bir unsur, “icracı olma-yan kıdemli yönetim kurulu üyesi” kavramı olmuştur. Kriz yönetimin-den sorumlu olan bu üye, yönetim kurulu başkanı ile kendisi dışındaki icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri veya pay sahipleriyle yönetim kurulu başkanı veya CEO arasında doğrudan ve olağan iletişim yolları tıkandığı zaman bir köprü oluşturmakla görevlendirilmiştir. 

Alman kurumsal yönetim modelinde, pay sahiplerini esas alan Ang-lo-Amerikan uygulamasından farklı olarak, menfaat sahipleri arasında işbirliği ve uzun vadeli ilişkilerin kurulması benimsenmiştir. Halka açık şirketler için iki kademeli (dualist)  kurul yapısının kabul edildiği Alman sisteminde, yönetim kurulu şirket yöneticilerinden oluştuğundan, Alman şirketlerinde icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeliği ancak göze-tim kurulunda söz konusu olmaktadır. Anglo-Amerikan hukukunda be-nimsenen tek kademeli (monist) kurul yapısında, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeliği, yöneticiler ile pay sahiplerinin menfaat çatışma-sını azaltabilmek için, yönetim kurulu içinde bir gözetim unsuru olarak düzenlenmiştir. Yönetim kurulu ve pay sahipleri arasındaki menfaat ça-tışmasından kaynaklanan “Vekâlet Problemi”ne, yönetim kurulu ve gö-zetim kurulu şeklinde ortaya çıkan iki kademeli yapıda kaçınılmaz ola-rak gözetim kurulu da dahil olmaktadır. Bu anlamda, gözetim kurulunun oluşturulmasının zorunlu olduğu Alman anonim şirketlerinde, gözetim kurulu üyelerinin de pay sahiplerinin aleyhine ve kendi menfaatleri doğ-rultusunda hareket etmesi riski ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla iki ka-demeli kurul yapısında gözetim kurulunu merkeze alan üç taraflı bir menfaat çatışması sorunu gündeme gelmektedir. 

Alman şirketler hukukunda gözetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını temin etmek üzere bazı önlemler alınmıştır. Ancak bu durum, gözetim kurulunun dışarıdan gelen etkilere tümüyle kapalı olması veya kendi de-ğerlendirmesini yaparken dış dünyadan tümüyle bağımsız hareket etmesi anlamına gelmemektedir. Tam tersine, şirket çalışanlarının yönetime ka-tılması prensibine dayanan Alman kodeterminasyon sistemi uyarınca, gözetim kurulunun belirli üyeleri şirket çalışanlarının temsilcisi olarak görev yapmakta ve şirket çalışanlarının menfaatlerini gözetmektedir. Gözetim kurulunda görev yapmak üzere farklı menfaat gruplarını temsi-len seçilen üyeler, özellikle bağımsız olmadıkları için seçilmiş bulun-maktadır. Alman kurumsal yönetim sistemi, icrada görevli olmayan yö-netim kurulu üyelerinin varlığının her zaman pay sahiplerini korumak amacıyla gerçekleşmeyeceğini göstermesi açısından önem taşımaktadır. 

Alman kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bağımsızlık ölçütleri ortaya konulurken, aynı hususa ilişkin AB tavsiye kararıyla kıyaslandı-ğında da daha esnek bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. Söz konusu tavsiye kararında tek kademeli bir sistem esas alınarak, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını güvence altına almak üzere ihdas edilen ayrıntılı kurallar, yönetim ve gözetim kurulları arasında yapılan ayrıma dayanan iki kademeli sistemin kabul edildiği Alman hukuku bakımından geçerli olmamaktadır. Alman hukukunda gözetim kurulu üyelerinin şir-ket ile menfaat çatışması oluşturacak nitelikteki işlemleri liberal bir yak-laşımla düzenlenmiştir. Buna göre, gözetim kurulu üyelerinin şirket ile menfaat çatışması oluşturacak nitelikteki işlemleri genel olarak düzen-lenmiş ve gözetim kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken işlet-menin menfaatini dikkate almak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. 

Alman hukukunda şirket içi komitelerin (aday gösterme, denetim ve ücret komiteleri) oluşturulması zorunluluğu, çok üyeli ve kodeterminas-yon uygulamasının benimsendiği gözetim kurullarında ortaya çıkması muhtemel birçok problemin çözümü açısından önem arz etmektedir. Çok sayıda üyeden oluşan gözetim kurulunun aksine, şirket içi komite-ler, sık ve kolaylıkla toplanarak hızlı karar alabilme imkânına sahip ol-maktadır. Gözetim kurulunun üye sayısının düşürülmesine ilişkin hu-kukî girişimler Alman kodeterminasyon uygulamasını sürdürme yönün-de baskı oluşturan işçi menfaat grupları tarafından engellendiği için, şir-ket içi komitelerin, çok sayıda üyeden oluşan gözetim kuruluna bir al-ternatif oluşturması düşünülmüştür.

Son yıllarda, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeliğine ilişkin olarak tek ve iki kademeli kurul sistemlerinin, hem yapısal hem de fonksiyonel açıdan yakınlaştırılması gerektiği akademik olarak ifade edilmekle birlikte, sözü edilen sistemlerin yakınlaştırılmasını sağlayacak ortak bir model ortaya konulamamaktadır. Bu alandaki çalışmalar, her iki sistemin de kendi yapılarından kaynaklanan güçlü ve zayıf yönleri olduğunu ve belirli koşullar altında her iki sistemin de iyi işleyebileceği-ni göstermektedir. Bu çerçevede, sözü edilen sistemlerin yakınlaşması söz konusu olmakla birlikte, her bir sistemin tarihi sosyal ve kültürel ya-pısının farklı olduğu dikkate alındığında, yönetim kurulunun yapısına ilişkin olarak iki sistem arasında seçim yapılmasına imkân tanıyan bir sistemin önerildiği görülmektedir. Bu anlamda, AB’de kabul edilen Av-rupa Şirketi (European Company) düzenlemeleri çerçevesinde kurulan bir Avrupa Şirketi’ne, esas sözleşmesi aracılığıyla tek veya iki kademeli kurul yapısından birini tercih etme olanağı verilmiştir. AB nezdinde var olan bu hukukî yakınlaşma çabası kayda değer bir adım olarak değer-lendirilmektedir. Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu’nda borsaya kote şirketlere, tek ve iki kademeli sistemler arasında seçim yapma hakkı ta-nınması yönünde öneriler bulunmakla birlikte, bu yönde bir seçim yap-ma hakkı, AB hukukunda Avrupa Şirketi düzenlemesi dışında maddî hukuk düzenlemesine konu olmamıştır. 

Pay sahipleri ve şirket yöneticilerinin menfaatlerinin dengelenmesi Anglo-Amerikan hukukunda kurumsal yönetim teorisi aracılığıyla sağla-nırken, bu konuya ilişkin olarak Avrupa Komisyonu tarafından hukukî düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Ancak, Avrupa Komisyonu tara-fından kabul edilen düzenlemelerin Anglo-Amerikan kökenli “Vekâlet Teorisi”ni esas alması, çeşitli eleştirilerin ortaya çıkmasına sebep olmuş-tur. Bu anlamda, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeliği, dağınık pay sahipliğinin egemen olduğu ve tek kademeli kurul sisteminin uygu-landığı şirketler esas alınarak geliştirilmiştir. Oysa, blok pay sahipliğinin söz konusu olduğu şirketlerde, pay sahiplerinin yöneticilerin gözetimi konusunda yeterli imkȃnlara sahip oldukları dikkate alındığında, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerine ihtiyaç olup olmadığı hususu tartışmalara sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarının temsilcilerinin ayrıldığı iki kademeli kurul yapısının benimsendiği Al-manya gibi ülkelerde uyum sorunları yaratabilmektedir. 

Diğer taraftan, blok pay sahipliği yapısında, şirket yönetimi ve blok pay sahipleri ile azınlıktaki pay sahiplerinin menfaatleri arasında önemli çatışmalar söz konusu olabilmektedir. Bir diğer ifadeyle, blok pay sahip-leri ile yöneticilerin işbirliği içinde olması durumunda esasen dağınık or-taklık yapısında ortaya çıkan “Vekâlet Problemi” bir başka açıdan blok pay sahipliğinin ege¬men olduğu şirketlerde de ortaya çıkabilmektedir. Çok ortaklı şirketlere ilişkin olarak AB ülkelerinin bazılarında dağınık pay sahipliği, bazılarında ise blok pay sahipliği baskın yapıyı oluşturdu-ğu için, Avrupa Komisyonu tarafından, şirket içi menfaatlerin denge-lenmesi ihtiyacı her iki ortaklık yapısı açısından da dikkate alınmıştır. Buna bağlı olarak, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinin her iki ortaklık yapısı sisteminde de büyük önem taşıdığı ve Anglo-Amerikan kurumsal yönetim araçlarının farklı yapılara adapte edilmek suretiyle blok pay sahipliği yapısında da etkin olarak kullanılabileceği AB hukukunda kabul edilmiştir. Ancak şirketler hukukunun temeli üye ülkelerde farklı esaslara dayandığı için, AB düzeyinde tek bir model üzerinde uzlaşılabilmesi mümkün görülmemektedir. 

Genel düzenlemeler yapmaktan kaçınan, esneklik içeren ve bağlayı-cı olmayan araçlara önem atfeden bir kurumsal yönetim yaklaşımının benimsendiği AB’de Avrupa Komisyonu’nun icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri veya gözetim kurulu üyeleriyle ilgili yaklaşımı, Direktifler yoluyla emredici kurallar öngörmek yerine, tavsiye kararı almak yönün-de olmuştur. Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen bağımsızlık kavramı gereğince, bağımsız üye ile şirket veya şirket kontrolünü elinde tutan ortak ya da şirket yönetimi arasında menfaat çatışması yaratacak bir ilişkinin olmaması gerekmektedir. Ancak bu hususa ilişkin bağımsız-lık ölçütlerinin belirlenmesinin üye ülkelere bırakıldığı görülmektedir.

Bağımsızlık konusunda esas alınan bir diğer temel unsur ise, tek ka-demeli kurul yapısında yeterli sayıda icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinin, iki kademeli kurul yapısında ise yeterli sayıda gözetim kuru-lu üyelerinin bağımsızlığının sağlanmasıdır. Bütün bunların yanında, Av-rupa Komisyonu tarafından kabul edilen 2005/162/EC sayılı tavsiye ka-rarında bazı genel ölçütlere en iyi uygulama kuralları olarak referans ve-rilmekle birlikte, bu ölçütlerin nihai olarak tespiti üye ülkelerin iç huku-kuna bırakılmıştır. Durum böyle olmakla birlikte, anılan tavsiye kararı ekinde üye ülkelerin bağımsızlık ölçütünü belirlerken dikkate almaları için hazırlanmış bir rehberin bulunduğunu ifade etmek gerekir. Bu kap-samda bağımsızlığın belirlenmesi hususunun şekilsel olmaktan çok esasa ilişkin bir konu olduğu vurgulanmış ve bağımsızlığın belirlenmesinde dikkate alınması tavsiye edilen bazı ölçütlere yer verilmiştir. 


Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu’nun 2005/162/EC sayılı tavsiye kararında, komitelerin önemi vurgulanarak şirketlerin yönetim kurulu içinde aday gösterme, ücretlendirme ve denetim komiteleri oluşturulması önerilmektedir. Bu komitelerin icracı olmayan ve bağımsız yönetim ku-rulu üyelerinden oluşturulması kabul edilmiştir. Bu anlamda aday gös-terme komitesinin çoğunluğunun bağımsız ve icracı olmayan üyelerden, ücretlendirme ve denetim komitelerinin ise tümüyle icracı olmayan üye-lerden oluşması ve bunların çoğunluğunun bağımsız olması öngörülmüş-tür.

Kurumsal yönetim prensipleri çerçevesinde yönetim kurulunun et-kinliğini artırıcı bir yöntem olarak icrada görevli olmayan yönetim kuru-lu üyeliği, Türk hukukunda da benimsenmiştir. TTK sistematiği içinde, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin varlığı kabul edilmiş ancak, halka açık şirketler açısından özel bir öneme sahip olan bu kavramın düzen-lenmesi sermaye piyasası mevzuatına bırakılmıştır. İcrada görevli olma-yan yönetim kurulu üyeliği, sermaye piyasası mevzuatında bağımsız yö-netim kurulu üyeliği adı altında düzenlenmiştir. 

Bağımsız yönetim kurulu üyeleriyle ilgili düzenlemeler açısından de-ğerlendirildiğinde, Türk hukukunda kabul edilen iki temel unsurun, ka-mu otoritelerinin bağımsız üyelerin atanma sürecinde yer alması ve ba-ğımsız üyelere ilişkin kurumsal yönetim ilkelerinin bağlayıcı kurallarla uygulanması olduğu görülmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeler vasıtasıyla kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında uygu-lanması zorunlu olan ve olmayan ilkeler ayrımı yapılmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin olan ilkeler, uygulanması zorunlu ilke-ler olarak kabul edilmiştir.

Kurumsal yönetim ilkeleri ve yönetim kurulunun işleyişine yönelik hukukȋ düzenlemeler bakımından Türk Hukuku üzerinde Anglo-Amerikan hukukunun etkilerinin olduğu görülmektedir. Ancak, AB’nin tavsiye kararı niteliği taşıyan düzenlemelerinin “en iyi uygulama kuralla-rı seti” olarak önemli bir örnek oluşturduğunu ifade etmek gerekir. Türk hukukunda bağımsız yönetim kurulu üyeleriyle ilgili düzenlemeler ele alındığında, AB’nin bu konudaki çerçeve düzenlemesi olan 2005/162/EC sayılı tavsiye kararına uygun hareket edildiği, tavsiye kara-rının ekinde yer alan kuralların esas alındığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Türk hukukunda kabul edilen düzenlemeler ile AB düzenlemele-ri arasında belirli konular itibariyle yaklaşım farklılığı bulunmaktadır.

Öncelikle, AB’nin söz konusu tavsiye kararında belirtilen ilkelerin, bağımsız üyenin görevinin her aşamasında bağımsızlığını koruyacak şe-kilde hareket etmesini temin edecek davranış kalıpları olduğu vurgulan-mıştır. Buna göre, bağımsız yönetici, analizlerinde, kararlarında ve hare-ketlerinde bağımsızlığını her zaman korumak zorundadır. Bu kapsamda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde bağımsızlığın tespiti için öncelikle “icracı olarak görevli olmama” kavramına dayanılmış ve “görevlerini yerine getirirken herhangi bir etki altında hareket etmemek” hususu te-mel ölçüt olarak benimsenmiştir. Bunun yanında, bazı destekleyici öl-çütler ortaya konularak, bağımsızlık ölçütleri önemli oranda somutlaştı-rılmıştır. Bağımsızlık ölçütlerinin düzenlendiği 4.3.6. no’lu ilkede, ba-ğımsızlık kavramı menfaat çatışması yaratabilecek ilişkilerin mevcut ol-maması esas alınarak tanımlanmıştır. Ancak, sadece bu ölçütlerle bağım-sızlığın sağlanması her zaman mümkün olmayacağı için, meslekî yetkin-liğin mevcut olması da bağımsızlığın tespit edilmesinde önemli bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. 

Yönetim kurulu üyelerinin seçimi aşamasında belirli bağımsızlık öl-çütlerinin (md. 4.3.6.) ve bağımsızlığın ortadan kalkması halinde izlene-cek prosedürün (md. 4.3.8.) düzenlendiği SPK Kurumsal Yönetim İlke-leri incelendiğinde, 2005/162/EC sayılı tavsiye kararında benimsenen yaklaşımdan farklı olarak, konuya ilişkin sadece şekli ölçütlerin dikkate alındığı, buna karşılık, görevin yerine getirilmesi sırasında bağımsızlığın korunması bakımından, her somut olayın özelliklerine ilişkin bir değer-lendirme yapılması gerekliliğine ilişkin açık bir düzenlemeye yer veril-mediği görülmektedir. İlgili AB tavsiye kararında yer aldığı üzere, ba-ğımsız yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin devamı sırasında bağım-sızlıklarını korumaları gerekliliğinin ilkeler içinde yer alması, düzenle-menin ruhuna uygun bir yaklaşımdır. Ayrıca, bağımsızlık ölçütlerinin karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna değerlendirme yetkisi verilmesinin büyük önem taşıdığını da ifade et-mek gerekir. 

Diğer taraftan, pay sahiplerinin bağımsız üyelere olan güveninin sağ-lanabilmesi için yönetim kurulunun yapısı içinde bu kişilere hangi gö-revlerin verildiği ve bunların sahip oldukları meslekî yeterlilik bilgileri-nin kamuyu aydınlatma kuralları çerçevesinde açıklanması da önem ta-şımaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde sadece seçim aşamasın-da kamuyu aydınlatma yükümlülüğü öngörülmüş olmakla birlikte, bu yükümlülüğün, görevin devam ettiği süre boyunca da öngörülmesi ge-rekmektedir. 

Halka açık anonim şirketlerde hâkim ortak yapısının mevcut olması halinde, hâkimiyeti elinde bulunduran pay sahibi veya sahiplerinin ba-ğımsız üyelerin seçiminde belirleyici olması kaçınılmazdır. Bu sorunun giderilebilmesi açısından SPK’ya aday gösterme prosedüründe bağımsız-lığın denetimi bakımından bağlayıcı görüş verme ve belirli durumlarda re’sen bağımsız yönetim kurulu üyesi atama yetkileri tanınmıştır. 

Ayrıca, aday gösterme komitesinin oluşturulmuş olması bağımsızlık unsurunun etkin değerlendirilmesi açısından önemli bir araç oluşturmak-tadır. Türk hukukunda bağımsız üye atama sürecinde karşılaşılan önemli bir güçlük, bu hususun mevzuatta düzenleniş biçiminden kaynaklan-maktadır. Aday gösterme komitesinin inceleme görevinin sadece seçim aşamasında öngörülmesi ve bağımsızlık ölçütlerinin değerlendirilmesi konusundaki görev ve yetkilerinin sınırlı olması, komitenin bu konudaki etkinliğini sınırlamaktadır. 

AB’nin anılan hususa ilişkin yaklaşımı, yönetim kurulu üyelerinin seçiminden sonraki aşamalarda aday gösterme komitesine çift yönlü gö-rev verilmesi olmuştur. İlk olarak, AB’nin 2005/162/EC sayılı tavsiye kararında aday gösterme komitesi tarafından, her bir yönetim kurulu üyesinin bilgi, beceri ve tecrübe açısından gerekli nitelikleri taşımaya devam edip etmediğinin periyodik olarak değerlendirilerek, yönetim ku-ruluna bu hususta rapor sunulması öngörülmüştür. İkinci olarak ise, aday gösterme komitesine, şirketin yönetim kurulunun yapısı, büyüklü-ğü, yapısındaki değişiklikleri de düzenli olarak takip etmek ve yönetim kurulu kompozisyonundaki olası değişikliklerle ilgili olarak yeni koşul-lara uygun önerilerde bulunmak yetki ve görevi verilmiştir. Bu çerçeve-de, AB tavsiye kararında da benimsenen iki yönlü değerlendirme yetki-sine SPK ilkelerinde de yer verildiği takdirde; yetkinlik hususunun nes-nel ve şirket yönetim kurulu yapısında zaman içinde gerçekleşen deği-şikliklere uyumlu olarak değerlendirilmesi olanağı sağlanacaktır. Bu şe-kilde SPK’nın bağımsızlığın denetimi kapsamında sürece müdahale ge-rekliliği de azalacaktır. 

Türkiye’de halka açık şirketlerde, aileler tarafından kontrol edilen grupların blok pay sahibi olduğu konsantre pay sahipliği yapısı yaygın-dır. Dolayısıyla kanun koyucunun tercihi, bağımsız yönetim kurulu üye-lerinin görev ve sorumluluklarının, azınlık pay sahiplerinin şirketteki hâkim ortaklara karşı korunması amacına göre düzenlenmesi olmuştur. Bu çerçevede, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin genel gözetim yü-kümlülüğü kapsamında, SPK mevzuatında, şirkete ilişkin bazı önemli kararlarının alınması bakımından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayını gerektiren düzenlemeler kabul edilmiştir. 

Bunun yanı sıra, menfaat çatışması ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu bazı hususlarda bağımsız üyelerin komiteler aracılığıyla ifa ettik-leri görevleri de önem taşımaktadır. Bu kapsamda, yönetim kuruluna aday gösterilmesi, yöneticilere sağlanan malî hakların (ücretlerin) karar-laştırılması ve şirketin muhasebe ve denetim sisteminin gözetimi konula-rında oluşturulan şirket içi komitelerde icrada görevli olmayan, menfaat çatışması içinde bulunmayan ve bağımsız üyelerin varlığına ihtiyaç du-yulmaktadır. II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde uluslararası uygulamalara paralel şekilde yönetim kuruluna aday gösterilmesi, yöne-ticilere sağlanan mali hakların kararlaştırılması ve şirketin muhasebe ve denetim sisteminin gözetimi konularında ayrı komiteler oluşturulması öngörülmüştür.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, tüm bu komitelerin baş-kanlarının bağımsız olması gerekmekle birlikte, sadece denetimden so-rumlu komite üyelerinin tamamının bağımsız üyelerden oluşmasının zo-runlu tutulması, buna karşılık aday gösterme ve ücret komiteleri bakı-mından bu zorunluluğa yer verilmemesinin sakıncalı sonuçlar doğurabi-leceğini ifade etmek gerekir. Bu sebeple, icra başkanı/genel müdürün komitelerde yer alamayacağına ilişkin olarak kabul edilen kural yanında, AB düzenlemelerinde kabul edildiği üzere, aday gösterme ve ücret ko-mitelerinde yer alan üyelerin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşma-sı yönünde kurallar getirilmesinin önem taşıdığı sonucuna ulaşılmakta-dır.


BİBLİYOGRAFYA*

Agrawal, A./

Knoeber, C. R. : “Firm Performance and Mechanisms to Control Agency Problems Between Managers and Shareholders”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Volume 31, 1996,               ss. 377-397.

Akdağ Güney, N. : Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu: Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarında Yer alan Sorumluluk Hükümlerinin İncelenmesi, Genişletilip güncelleştirilmiş       2. Baskı, İstanbul 2010. 

Akdağ Güney, N. : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket Yönetim Kurulu, İstanbul 2012 [6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket].

Allen, W. T. : “Independent Directors in MBO Transactions: Are They Fact or Fantasy?” Business Lawyer, Volume 45, Issue: 4, 1990, ss. 2055-2063.

Allen, W. T. : “Our Schizophrenic Conception of the Business Corporation”, Cardozo Law Review, Volume 14, 1992, ss. 261-281 [Conception of the Business Corporation].

Allen, W. T./ Jacobs, J. B./

Strine, Jr. L. E. : “The Great Takeover Debate: A Meditation on Bridging the Conceptual Divide”, University of Chicago Law Review, Volume 69, Issue: 3, 2002, ss. 1067-1101.

Altay, S. A. : Anonim Ortaklıkta Yönetim Yetkilerinin Devrinin Sorumluluğa Etkileri, İstanbul 2011.

Anabtawi, I. : “Explaining Pay Without Performance: The Tournament Alternative”, Emory Law Journal, Volume 54, 2005, ss.1557-1602.

André, T. J. Jr. : “Some Reflections on German Corporate Governance: A Glimpse at German Supervisory Boards”, Tulane Law Review, Volume 70, 1996, ss. 1819-1879 [A Glimpse at German Supervisory Boards].

André, T. J. Jr. : “Cultural Hegemony: The Exportation of Anglo-Saxon Corporate Governance Ideologies to Germany”, Tulane Law Review, Volume 73, 1998-1999, ss. 69-171 [Cultural Hegemony].

Ansay, T. : Anonim Şirketler Hukuku, Ankara 1982.

Arindam, M. : “The Independent Director: Has It Been Indianised Enough?”, NUJS Law Review, Volume 6, 2013, ss. 231-271.

Arcot, S./ Bruno, V. G. : “In Letter but not in Spirit: An Analysis of Corporate Governance in the UK”, May 2006, ss. 1-73 [http://ssrn.com/abstract=819784 (21.03.2016)].

Arcot, S./ Bruno, V. G. : “One Size Does Not Fit All, After All: Evidence from Corporate Governance”, January 15, 2007, 1st Annual Conference on Empirical Legal Studies, Forthcoming, ss. 1-49 [http:// ssrn.com/abstract=887947 (21.06.2016)].

Armour, J. : “Legal Capital: An Outdated Concept?”, European Business Organization Law Review, Volume 7, 2006, s. 5-27.

Armour, J./ Hansmann, H./

Kraakman, R. : “What is Corporate Law” The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach (eds: Kraakman, R./Armour J./Davies, P./ Enriques, L./ Hansmann, H./ Hertig, G./ Hopt K.J./ Kanda, H./ Rock, E.), Oxford University Press, 2009, Second Edition, ss. 1-34 [What is Corporate Law].

Armour, J./ Hansmann, H./

Kraakman, R. : “Agency Problems and Legal Strategies” The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach (ed: Kraakman, R./ Armour J. /Davies, P./Enriques, L./Hansmann, H./Hertig, G./Hopt K.J./Kanda, H. Rock, E.), Oxford University Press, 2009, Second Edition, ss. 35-53 [Agency Problems and Legal Strategies].

Armour, J./ Whincop, M. J.: “The Proprietary Foundations of Corporate Law”, Oxford Journal of Legal Studies, Volume 27, Issue: 3, 2007, ss. 429-465. 

Arsalidou, D. : “Shareholders and Corporate Scrutiny: the Role of the UK Stewardship Code”, European Company and Financial Law Review, Volume 9, Issue: 3, 2012, ss. 342-379.

Arslan, İ. : Anonim Şirketlerde Yönetim Yetkisinin Sınır¬landırılması, Konya 1994.

Arslanlı, H. : Anonim Şirketler, Anonim Şirketin Organi-zasyonu, II, İstanbul 1959.

Avilov, G./ Black, B./

Careau, D./ Kozyr, O./

Nestor S./ Reynolds, S. : “General Principles of Company Law for Transition Economies”, Journal of Corporation Law, Volume 24, 1998-1999, ss. 190-293.

Bacon, J./ Brown, J. K./

The Conference Board/

The American Society of 

Corporate Secretaries, Inc., : Corporate Directorship Practices: Role, Selection And Legal Status of the Board, New York 1975.

Bainbridge, S. M. : “Independent Directors and the ALI Corporate Governance Project”, George Washington Law Review,  Volume 61, 1992-1993, ss.1034-1082 [Independent Directors and the ALI Corporate Governance Project].

Bainbridge, S. M. : “Community and Statism: A Conservative Contractarian Critique of Progressive Corporate Law Scholarship”, Cornell Law Review, Volume 82, Issue:4, 1997, ss. 856-904. 

Bainbridge, S. M. : “The Board of Directors as Nexus of Contracts”, Iowa Law Review, Volume 88, Issue:1, 2002, ss. 1-34.

Bainbridge, S.M. : “Why a Board? Group Decisionmaking in Corporate Governance”, Vanderbilt Law Review, Volume 55, 2002, ss. 1-55.

Bainbridge, S. M. : “Director Primacy: The Means and Ends of Corporate Governance”, February 2002, UCLA, School of Law Research Paper No. 02-06, ss.1-70 [http://ssrn.com/abstract=300860 (04.07.2013)].

Bainbridge, S. M. : “The Board of Directors as Nexus of Contracts: A Critique of Gulati, Klein & Zolt's 'Connected Contracts' Model”, Research Paper No: 02-05, UCLA School of Law, January 2002, ss.1-36 [http://ssrn.com/abstract=299743 (12.06.2013)] [The Board of Directors as Nexus of Contracts].

Bainbridge, S. M. : “A Critique of the NYSE's Director Independence Listing Standards, June 2002, UCLA School of Law, Research Paper No. 02-15 [http://ssrn.com/abstract=317121 (23.01.2013)].

Bainbridge, S. M. : “The Scope of the SEC's Authority Over Shareholder Voting Rights”, May 2007, UCLA School of Law Research Paper, No. 07-16, ss. 1-20 [http://ssrn.com/abstract=985707 (08.09.2014)].

Bainbridge, S. M. : “The Corporate Governance Provisions of Dodd-Frank”, Engage, Dec. 2010, ss. 33-38 [http://www.fed-soc.org/doclib/20101223_BainbridgeEngage11.3.pdf  (17.02.2014)]. 

Bainbridge, S. M. : “The Corporate Governance Provisions of Dodd-Frank, October”, 27 2010, UCLA School of Law, Law and Economics Research Paper, No. 10-14, ss. 1-13 [http://ssrn.com/ abstract= 1698898  (17.02.2014)].

Bainbridge, S. M. : “Dodd-Frank: Quack Federal Coprorate Governance Round II”, Minnesota Law Review, Volume 95, 2011, ss. 1779-1821 [Dodd-Frank: Quack Federal Coprorate Governance Round II].

Balotti, R. F./Elson, C. M./

Laster, J. T. : “Equity Ownership and the Duty of Care: Convergence, Revolution, or Evolution?”, Business Lawyer, Volume 55, Issue: 2, 2000, ss. 661-692.

Barton, J. : “Who Cares About Auditor Reputation?” Contemporary Accounting Research,  Volume 22, Issue: 3, 2005, ss. 549-586.

Bauen, M./ Venturi, M. : Swiss Board of Directors: Organisation Powers Liability Corporate Governance, Bruylant, Schulthess, 2009. 

Bauer, R./ Barun, R./

Clark, G. : “The Emerging Market for European Corporate Governance” The Relationship between Governance and Capital Expenditures, 1997-2005, November 9, 2007, ss. 1-40 [http:// ssrn.com/abstract=1030771 (10.09.2013)].

Baums, T. : “Corporate Governance in Germany: The Role of the Banks”, American Journal of Comparative Law, Volume 40, No:2, Spring 1992, ss. 503-526.

Baums, T. : Der Aufsichtsrat – Aufgaben und Reformfragen, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP), Heft: 1, 1995, ss. 11-18.

Baums, T. : “European Company Law Beyond the 2003 Action Plan”, ECGI –Law Working Paper No: 81/2007, ss. 1-25 [http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=973456 (27.02.2013)] [European Company Law Beyond the 2003 Action Plan].

Baums, T./ Scott, K. E. : “Taking Shareholder Protection Seriously? Corporate Governance in the United States and Germany”, Institute for Law And Finance, Working Paper Series No: 16, ss. 1-51 [http://www.ilf-frankfurt.de/uploads/media/ ILF_WP_016.pdf (14.03.2013)].

Bauxbaum, R. M. : “The Fourth Abraham L. Pomerantz Lecture Tensions Between Institutional Owners And Corporate Managers: An International Perspective, Brooklyn Law Review,  Volume 57, Issue: 1, 1991-1992, ss. 1-53.

Bayer, W./ Schmidt, J. : “Going European Continues-die Zahl der SE steigt weiter”, Die Aktiengesellschaft (AG), Volume 53, 2008, Issue: 3, R31, R32.

Baysinger, B. D./

Butler, H. N. : “RevolutionVersus Evolution in Corporate Law: The ALI's Project and the Independent Director”, George Washington Law Review, Volume 52, Issue: 4-5, 1984,  ss. 557- 581.

Bebchuk, L. A. : “The Case for Shareholder Access: A Response to the Business Roundtable”, Case Western Reserve Law Review, Volume 55, Issue: 3, 2005, ss. 557-568.

Bebchuk. L./ Fried. J. : Pay Without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation, Harvard University Press, 2004.

Bebchuk, L.A./ Fried, J.M./

Walker, D.I. : “Managerial Power and Rent Extraction in the Design of Executive Compensation”, University of Chicago Law Review, Volume 69, 2002, s. 751-846.

Bebchuk, L.A./ Roe, M. J. : “A Theory of Path Dependence in Corporate Ownership and Governance”, Stanford Law Review, Volume 52, ss. 127-170.

Becht, M. : “Current Issues in Euroepan Corporate Governance”, Background Note prepared for the Euro 50 Group Meeting on Corporate Governance, European Investment Bank, Luxembourg, 10 July 2003 [http://www.ecgi. de/conferences/euro_500_becht.pdf   (28.04.2016)].

Berle, A. A. : “Corporate Powers as Powers in Trust”, Harvard Law Review, Volume 44, Issue: 7, 1931, ss. 1049-1074.

Berle, A. A./ Means, G.C. : The Modern Corporation and Private Property, The Macmillan Company, New York 1932.

Bezci, B./ Coşkun, B. : “Avrupa Birliği Bağlamında Hizmette Yerellik (Subsidiarite) İlkesi: İlkenin AB’de Uygulan¬ması ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 16, Sayı 3, Temmuz 2007, ss. 5-27.


Bhagat, S./ Black, B. S. : Independent Directors, The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, (Peter Newman ed.), Volume 2, 1998, ss. 283-287 [Independent Directors].

Bhagat, S./ Black, B. S. : “The Uncertain Relationship Between Board Composition and Firm Performance” (As published in Business Lawyer, Volume 54, 1999, ss. 921-963), Columbia Law School, Center for Law and Economic Studies Working Paper No. 137, ss. 1-47 [http://ssrn.com/ abstract=11417 (26.035.2016)].

Bhagat, S./ Black, B. : “The Non-Correlation Between Board Independence and Long-Term Firm Performance”, Journal of Corporation Law,  Volume 27,  2002, ss. 231-274.

Bhagat, S./ Carey, D. C./

Elson, C. M. : “Director Ownership, Corporate Performance, and Management Turnover”, Volume 54, Ussue:3, Business Lawyer, 1999, ss. 885-919.

Black, B. S. : “Is Corporate Law Trivial?: A Political and Economic Analysis”, Nothwestern University Law Review, Volume 84, 1990, ss. 542-587.

Black, B. S. : “The Core Institutions that Support Strong Securities Markets” 2000, The Business Lawyer,  Volume 55, No. 4, August 2000, ss. 1565-1607. 

Black, B. S. : “Corporate Law and Residual Claimants”, Draft, May 2001, Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 217, ss. 1-42 [http://ssrn.com/abstract=1528437 (10.03.2016)].

Black, B.S./ Coffee, J.C. : “Hail Britannia?: Institutional Investor Behaviours Under Limited Regulation”, Michigan Law Review, Volume 92, 1994, ss.1997-2087. 

Blair, M. M./ Stout, L. A. : “A Team Production Theory of Corporate Law”, Virginia Law Review, Volume 85, No. 2, March 1999, ss. 247-328.


Borokhovich, K. A./

Parrino, R./Trapani, T. : “Outside Directors and CEO Selection”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Volume 31, 1996, ss. 337-355.

Boot, A./ Macey, J.  : “Objectivity, Proximity and Adaptability in Corporate Governance”, March 2000,  ss. 1-30 [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=216390 (25.04.2016)].

Boyle, A.J. : “The Private Law Enforcement of Directors’ Duties”, Corporate Governance and Directors’ Liabilities: Legal, Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility (ds: Hopt, K. J./ Teubner, G.), Walter de Gruyter, Berlin-New York 1985, ss. 261-282.

Bratton, W. W. : “The Nexus of Contracts Corporation: A Critical Appraisal”, Cornell Law Review, Volume 74, Issue: 3, 1989, ss. 407-465.

Brickley, J. A./ Coles, J. L./

Jarrell, G. A. : “Corporate Leadership Structure: On The Separation of the Positions of CEO and Chairman of the Board”, Journal of Corporate Finance Volume 3, 1997, ss. 189-220.

Brown, R. J. Jr. : “The Stock Exchanges and the Factors for Director Independence: A Comment Letter”, August 2, 2012, University of Denver Legal Studies Research Paper No. 12-26, ss. 1-5 [http://ssrn.com/abstract=2126151 (27.02.2014)] [Factors for Director Independence].

Brown, L. D./

Caylor, M. L. : “Corporate Governance and Firm Performance”, December 7, 2004, ss. 1-52 [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=586423  (18.03.2016)].

Brudney, V. : “The Independent Director—Heavenly City or Potemkin Village?”, Harvard Law Review, Volume 95, 1981-1982, ss.597-659 [The Independent Director].

Brudney, V. : “Corporate Governance, Agency Costs, and the Rhetoric of Contract”, Columbia Law Review, Volume 85, No: 7, 1985, ss. 1403-1444.

Buchanan, J. M./

Tullock, G. : “The Calculus of Consent: Logical Foundations Of Constitutional Democracy”, 1962, The Online Library of Liberty A Project Of Liberty Fund, Inc., s. 51-88 [http://files.libertyfund.org/ files/1063/Buchanan_0102-03_EBk_v6.0.pdf (29.02.2016)].

Burbidge, P. : “Creating High Performance Boardrooms and Workplaces- European Corporate Governance in the Twenty First Century”, European Law Review, Volume 28, Issue: 5, 2003, ss. 642-663.

Burke, F. M./ Guy, D. M./

Tatum, K.W. : Audit Committees: A Guide for Directors, Management, and Consultants, Fifth Edition, Chicago 2008.

Carriere, G./ Cowen, A./

Marco, J. A./ Monson, D./

Pievani, F./ Rasker, T. : “European Corporate Governance: A Changing Landscape?”, MIT Sloan School Management 50th Annivesary Research Project, October 2002 Celebrations, ss. 1-49 [http://sloanweb. mit.edu/50th/pdf/corpgoveuropepaper.pdf (07.06.2013)].

Casey, K. L., : U.S. Statement at Open Meeting to Adopt Amendments Regarding Facilitating Shareholder Director Nominations, Securities and Exchange Commission, Commissoner, August 25, 2010 [http://www.sec.gov/news/speech/2010/spch082510klc.htm (15.03.2016)].

Ceroni, L./ Keay, A. : “Corporate Governance and the Corporate Objective in the European Community: Proposing a Re-Definition in the Light of EC Law”, European Business Law Review, 2008, Volume 19, Issue: 3, ss. 405-445.


Cioffi, J. W. : “Restructuring ‘Germany, Inc.’: The Corporate Governance Debate and the politics of Company Law Reform”, Law & Policy, Volume 24, Issue: 4, October 2002, ss. 355-402.

Cioffi, J. W. : “Corporate Governance Reform, Regulatory Politics, and the Foundations of Finance Capitalism in the United States and Germany”, German Law Journal, Volume 7,  No: 6, 2006, ss. 533-562.

Chandler, W. B./

Strine, L. E. : “The New Federalism of the American Corporate Governance System: Preliminary Reflections of Two Residents of One Small State”, University of Pennsylvania Law Review, Volume 152, Issue: 2, 2003, ss. 953-1005.

Cheffins, B. : Company Law, Theory, Structure and Operation, Clarendon Press, Oxford 1997 [Company Law].

Cheffins, B. R. : “Putting Britain on the Roe Map: The Emergence of the Berle-Means Corporation in the United Kingdom”, Revised draft of a paper presented at the 1999 Tilburg Conference on Convergence and Diversity in Corporate Governance Regimes and Capital Markets, February 2000, ss.1-52 [http://ssrn.com/ abstract=218655 (23.06.2011)] [Putting Britain on the Roe Map].

Cheffins, B. R. : “History and the Global Governance Revolution: The UK Perspective”, S.J. Berwin Professor of Corporate Law, Faculty of Law University of Cambridge, March 2001, ss.1-51 [http://ssrn.com/abstract=262805 (13.06.2011)] [History and the Global Governance Revolution]. 

Cheffins, B. R. : “The Stewardship Code’s Achilles’ Heel”, Modern Law Review Volume 73, Issue: 6, 2010, ss. 1004–1025.

Cheffins, B.R. : “The History of Corporate Governance”, Law Working Paper No: 184/2012, January 2012 [ssrn.com/abstract=1975404 (02.03.2016)].

Choi, S. J./ Fisch, J, E./

Kahan, M. : “Voting Through Agents: How Mutual Funds Vote on Director Elections”, August 17, 2011, University of Pennsylvania, Institute for Law & Economics Research Paper No. 11-28; NYU Law and Economics Research Paper No. 11-29, ss. 1-63 [http://ssrn.com/abstract=1912772 (08.09.2014)].

Clark, R. C. : Corporate Law, New York 1986.

Clarke, D. C. : “The Independent Director in Chinese Corporate Governance”, Delaware Journal of Corporate Law, Volume 31, No. 1, 2006, ss. 125-228 [The Independent Director in Chinese Corporate Governance].

Clarke, D. C. : “Three Concepts of the Independent Director”, Delaware Journal of Corporate Law, Volume 32, No: 1, 2007, ss. 73-111 [Three Concepts].

Coffee, Jr. J. C. : “Liquidity Versus Control: The Institutional Investor as Coprorate Monitor” Columbia Law Review, Volume 91, Issue: 5, 1991, ss. 1277-1368.

Coffee, Jr. J. C. : “Understanding Enron: It's About the Gatekeepers, Stupid”, Columbia Law & Economics Working Paper No. 207, July  30, 2002, ss. 1-29 [http://ssrn.com/abstract=325240  (09.11.2012)].

Coffee, Jr. J. C. : “What Caused Enron? A Capsule Social and Economic History of the 1990s”, Columbia Law and Economics Working Paper No. 214, January 20, 2003, ss. 1-49 [http://ssrn.com/ abstract=373581 (15.06.2014)] [What Caused Enron].

Cooter, R./ Freedman, B.J. : “The Fiduciary Relationship: Its Economic Character And Legal Consequences”, New York University Law Review, Volume 66, 1991, ss. 1045-1075.

Conlon, T. : “Industrial Democracy and EEC Company Law: A Review of the Draft Fifth Directive,” International & Comparative Law Quarterly, Volume 24, Issue: 2, 1975, ss. 348-359.

Conrad, A. F. : “The Supervision of Corporate Management: A Comparison of Developments in European Community and United States Law”, Michigan Law Review, 1984, ss. 1459-1488.

Co´rdova, E. : “Workers’ Participation in Decisions within Enterprises: Recent Trends and Problems” International Labour Review, Volume 121, No:2, 1982, ss. 125-140.

Coştan H. : “Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ve Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kurulu Üyeliği”, BATİDER, C. XXIX, S. 1, 2013, ss. 117-137.

Cox, J. D./ Schwartz, D. E. : “The Business Judgment Rule in the Context of Termination of Derivative Suits by Independent Committees”, Southeastern Conference on Corporate And Securities Law, North Carolina Law Review, Volume, 61,  1983, ss. 541-549.

Cromme, G. : “Status and Development of Corporate Governance in Germany and Europe” 5th German Corporate Governance Code Conference, Berlin, 23 June 2006, ss. 1-13 [http://www.corporate-governance-code.de/eng/download/Rede_Dr_Cromme_en_20060623.PDF  (15.02.2013)]. 

Cunningham, L. A. : “Rediscovering Board Expertise:Legal Implications of The Empirical Literature”, The George Washington University Law School Public Law And Legal Theory Working Paper No. 363,  October 24, 2007, ss. 1-32 [http://ssrn.com/abstract=1024261 (13.03.2016)].

Çamoğlu, E. : Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, 3. Bası, İstanbul 2010.

Çeker, M. : Anonim Ortaklıkta Oy Hakkı ve Kullanılması, Ankara 2000. 

Dahya, J./ McConnell, J. J. : “Outside Directors and Corporate Board Decisions: A Natural Experiment” Nov. 29, 2001, AFA 2003 Washington, DC Meetings. ss. 1-39 [http://ssrn.com/abstract=354380 (16.03.2016)].

Daily, C.M./ Dalton, D.R. : “Board of Directors Leadership and Structure: Control and Performance Implications, Entrepreneurship: Theory And Practice”, Volume 17, 1993, ss. 65-81.

Daily, C.M./ Johnson, J.L./

Ellstrand, A.E./

Dalton, D.R. : “Compensation Committee Composition as a Determinant of CEO Compensation”, Academy of Management Journal, 1998, Volume, 41, 1998,  ss. 209-220. 

Dallas, L. L. : “Two Models of Corporate Governance: Beyond Berle and Means”, 1998, University of Michigan Journal of Law Reform, Volume 22, Issue: 1, 1998, ss. 19-116.

Dalton, D. R./ Daily, C. M./

Ellstrand, A. E./

Johnson, J. L. : “Meta-Analytic Reviews of Board Composition, Leadership Structure, and Financial Performance”, Strategic Management Journal, Volume 19, 1998, ss. 269–290. 

Davies, P. : “The Bullock Report and Employee Participation in Corporate Planning in the UK”, Journal of Comparative Corporate Law and Securities Regulation, Volume 1, 1978, ss. 245-272.

Davies, P.L. : “Corporate Governance, Acts of the Conference on Company Law and the Single Market”, 1-16 December, 1997, Albert Borschette Conference Centre, Brussels, ss. 59-68 [http://ec.europa. eu/ internal_market/company/docs/otherdocs/actes_en.pdf (03.06.2013)].

Davies, P. : “Employee Representation and Corporate Law Reform: A Comment From the United Kingdom”, Comparative Labor Law and Policy Journal, Volume 22, 2000, ss. 135-148 [Employee Representation].

Davies, P. : “Shareholder Value, Company Law, and Securities Markets Law: A British View”, Capital Markets and Company Law (ed: Hopt, K. J./Wymeersch, E.), Oxford University Press, 2003, ss. 261-268.

Davies, P.L. : Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law, 7th Ed, Sweet&Maxwell: London 2003 [Gower and Davies' Principles].

Davies, P. : Introduction to Company Law, Oxford University Press, Second Edition, 2010 [Company Law].

Davies, P.L. : “Board Structure in the UK and Germany: Convergence of Continuing Divergence”, ss. 1-24 [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=262959 (21.03.2016)] [Board Structure in the UK and Germany].

Davies, P. L./ Hopt, K. J. : “Boards in Europe - Accountability and Convergence”,  April 1, 2013, ECGI - Law Working Paper No. 205/2013, ss. 1-61 [http://ssrn.com/abstract_id=2212272  (21.03.2016)] [Boards in Europe].

De Jong, A./ De Jong, D.V./ 

Mertens, G./

Wasley, C. E. : “The Role of Self-Regulation in Corporate Governance: Evidence and Implications from The Netherlands”, January 9, 2004, Simon School of Business Working Paper No: FR 00-20, ss. 1-47 [http://ssrn.com/abstract=246952 (05.06.2013)].

Deakin, S. : “Reflective Governance and European Company Law”, Comparative Research in Law and Political Economy Reseach Paper 20/2007, Volume 3, No. 5. Special Issue: EU Governance, ss. 1-30 [http://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=1002678 (10.09.2013)].

Demott, D.A. : “The Figure in the Landscape: A Comparative Sketch of Directors’ Self-Interested Transactions”, Law and Contemporary Problems, Volume 62, 1999, ss. 243-271.

Dodd, E. M. : “For Whom Are Corporate Managers Trustees?”, Harvard Law Review, Volume 45, Issue: 7, 1932, ss. 1145-1163.

Doğan, B. F. : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirket Yönetim Kurulu’nun Organizas¬yonu ve Yönetim Yetkisinin Devri, 2. Baskı İstanbul 2011.

Doğanay, İ. : Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Birinci Cilt, md.           1-419, İstanbul 2004.

Doğrusöz, B./ Onat, Ö./ 

Tunçel Töralp, F. : Gerekçe, Karşılaştırmalı Maddeler, Komisyon Raporları, Önergeler ve Karşılaştırmalı Tablo¬ları ile Türk Ticaret Kanunu, (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak Hükümleri), CİLT: I-II, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Temmuz 2011 [TTK Gerekçesi].

Domaniç, H. : Anonim Şirketler, İstanbul 1978.

Du Plessis, J.J. : “Corporate Governance: Reflections on the German Two–Tier system”, Journal of South African Law, Issue: 1, 1996, ss. 20-46. 

Du Plessis, J. J. : “Reflections on some Recent Corporate Governance Reforms in Germany: A Transformation of the German Aktienrechts?” Deakin Law Review, Volume 8, 2003, ss. 381-397.

Du Plessis, J. J. : “The German Two-Tier Board and the German Corporate Governance Code”, European Business Law Review, Volume 15, Issue: 5, 2004, ss. 1139-1164.

Du Plessis, J.J./ Dine, J. : ‘The Fate of the Draft Fifth Directive on Company Law: Accommodation Instead of Harmonisation’, The Journal of Business Law, 1997, ss. 23-47.Du Plessis, J.J./Großfeld, B./ 

Saenger, I./Sandroc, O. : “An Overview of German Business or Enterprise Law and the One-Tier and Two-Tier Board Systems Contrasted”, German Corporate Governance in International and European Context, (eds: Du Plessis, J.J./ Großfeld, B./ Luttermann, C./ Saenger, I./Sandroc, O./ Casper, M), Springer, Second Edition, 2012, ss. 1-14 [One-Tier and Two-Tier Board Systems].

Du Plessis, J. J./

Hargivan, A./Bagaric, M. : Principles of Contemporary Corporate Governance, 2nd. Edition, Cambridge University Press, Cambridge 2011 [Principles of Contemporary Corporate Governance].

Du Plessis, J.J./ Saenger, I. : “An Overview of the Corporate Governance Debate in Germany”, German Corporate Governance in International and European Context, (eds: Du Plessis, J.J./ Großfeld, B./Luttermann, C./ Saenger, I./Sandroc, O./ Casper, M), Springer, Second Edition, 2012, ss. 15-54 [Corporate Governance Debate].

Du Plessis, J.J./ Saenger, I. : “The Supervisory Board as Company Organ”, German Corporate Governance in International and European Context, (eds: Du Plessis, J.J./ Großfeld, B./Luttermann, C./ Saenger, I./Sandroc, O./ Casper, M), Springer, Second Edition, 2012, ss. 91-148 [The Supervisory Board].

Du Plessis, J. J./

Sandrock, O. : “The Rise and the Fall of Supervisory Codetermination in Germany?”, ICCLR, Volume 16, 2005, ss. 67–79.

Easterbrook, F./

Fischel, D. : “Voting in Corporate Law”, Journal of Law & Economics, Volume 26, Issue: 2, 1983, ss. 395-427.

Easterbrook, F./

Fischel, D. : The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press, 1991 [The Economic Structure of Corporate Law]

Eckard, R. : “Das Mitbestimmungsurteil des Bundesverfassungsgerichts aus unternehmensrechlicher Sicht”, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR), Volume 8, Issue: 4, 1979, ss.471-492.

Edward B./ Rock, E .B./ 

Wachter, M. L. : “Islands of Conscious Power: Law, Norms, and the Self-Governing Corporation”, University of  Pennsylvania Law  Review, Volume 149, Issue: 6,  2001, ss.1619-1700.

Eidenmüller, H./ Engert, A./

Hornuf, L. : “Die Societas Europaea: Empirische Bestandsaufnahme und Entwicklungslinien einer neuen Rechtsform”, Die Aktiengesellschaft (AG), Volume 53, 2008, ss. 721-730.

Eisenberg, M. A.: : A Legal Analysis, Beard Books, 1976 [The Structure of the Corporation].

Eisenberg, M. A. : “The Conception That the Corporation is a Nexus of Contracts, and the Dual Nature of the Firm”, Journal of Corporation Law, Volume 24, 1998, ss. 819-836 [Nexus of Contracts].

Eisenberg, M. A. : “The Architecture of American Corporate Law: Facilitation and Regulation”, Berkeley Business Law Journal, Volume 2, 2005,  ss. 167-184.

Eisenberg,T./ Sundgrent, S./

Wells, M. T. : “Larger Board Size and Decreasing Firm Value in Small Firms”, Journal of Financial Economics, Volume 48, 1998, ss. 35‐54.

Enriques, L./ Hansmann, H./

Kraakman, R. : “Basic Governance Structure: The Interest of Shareholders as a Class” The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach (ed: Kraakman, R./ Armour J./ Davies, P./ Enriques, L./ Hansmann, H./ Hertig, G./ Hopt K.J./ Kanda, H./ Rock, E.), Oxford University Press, 2009, Second Edition, ss. 55-87 [Basic Governence Structure].

Enriques, L./ Volpin, P. : “Corporate Governance Reforms in Continental Europe”, Journal of Economic Perspectives, 2007, Volume 21, No: 1 ss. 117-140.

Faleye, O. : “Does One Hat Fit All? The Case of Corporate Leadership Structure”, Journal of Management & Governance, Volume 11, 2007, ss.239-259.

Fama, E. F./ Jensen, M. C. : “Separation of Ownership and Control”, Journal of Law and Economics, Volume 26, No: 2, June 1983, ss. 301-325.

Fama, E./ Jensen, M.C. : “Agency Problems and Residual Claims”, Journal of Law and Economics, Volume 26, Issue: 2, 1983, ss. 327-349.

Ferrarini G. : “Shareholder Value and the Modernisation of European Corporate Law”, Capital Markets and Company Law (eds: Hopt, K. J./ Wymeersch, E.), Oxford University Press, 2003, ss. 223-260.

Ferrarini G./ Moloney N./

Vespro C. : “Executive Remuneration in the EU: Comparative Law and Practice” Law Working Paper No: 09/2003, June 2003, ss.1-67 [http://ssrn.com/abstract=419120 (05.04.2013)].

Fich, E. M./ Shivdasani, A. : “The Impact of Stock-Option Compensation for Outside Directors on Firm Value”, The Journal of Business, 2005, Volume 78, Issue: 6, 2005, ss. 2229-2254.

Fich, E. M./ Shivdasani, A. : “Financial Fraud, Diector Reputation, and Shareholder Wealt”, Journal of Financial Economics, Volume 86, 2007, ss. 306-336.

Fisch, J. E. : “The New Federal Regulation of Corporate Governance”, Harvard Journal of Law and Public Policy, Volume 28, 2004, ss. 39-50.

Franks, J. R./ Mayer, C. : “Ownership and Control of German Corporations”, September 25, 2000, ss. 1-57. [http://ssrn.com/abstract=247501 (25.04.2016)].

Franks, J.R./ Mayer, C./ 

Volpin, P. F./

Wagner, H. F. : “Evolution of Family Capitalism: A Comparative Study of France, Germany, Italy and the UK, Convegno su "Corporate governance in Italia: a 10 anni dal Testo Unico della Finanza (TUF)" - Banca d'Italia, 11 dicembre 2008, ss. 1-45 [http://astrid.eu/ Governo-de1/Studi--ric/C_Mayer_ 11_12_08.pdf (09.09.2013)].

Gelauff, G. M. M./

Broeder, C. Den : “Governance of Stakeholder Relationships, The German and Duch Experience”, Research Memorandum, No 137, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague, April 1996, ss. 1-123 [http://www.cpb.nl/en/publication/governance-stakeholder-relationships-german-and-dutch-experience (16.05.2014).

Gerum, E./ Wagner, H. : “Economics of Labor Co-Determination in View of Corporate Governance”, Comparative Corporate Governance (eds: Hopt, K.J./ Kanda, H./ Roe, M.J./ Wymeersch, E./ Prigge, S.), Oxford University Press, 1998, ss. 341-360.

Gillan, S./ Starks, L. T. : The Evolution of Shareholder Activism in the United States (2007), ss. 1-51 [http://ssrn.com/abstract=959670 (09.09.2014)].

Gilson, R. J. : “Corporate Governance and Economic Efficiency: When Do Institutions Matter?”, Washington University Law Quarterly, Volume 74, Issue: 2, 1996, ss. 327-345.

Gilson. R. J. : “Globalising Corporate Governance: Convergence of Form or Function”, Columbia Law School The Center for Law and Economic Studies, Working Paper No. 174, May 2000, ss.1-34.

Gilson, R.J./ Kraakman R. : “Reinventing the Outside Director: An Agenda for Institutional Shareholders”, Standford Law Review, Volume, 43, No: 4, 1990-1991, ss. 863-906.

Gilson, R. J./

Roe, M. J. : “Understanding the Japanese Keiretsu: Overlaps Between Corporation Governance and Industrial Organization”, Yale Law Journal, Volume 102, Issue: 4, 1993, ss. 871-906.

Gomard, B. : “Board Members’ Liability for Damages”, Corporate Governance and Directors’ Liabilities: Legal, Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility (eds: Hopt, K. J./ Teubner, G.), Walter de Gruyter, Berlin-New York 1985, s. 208-260.

Gopalan, S. : “Say on Pay and the SEC Disclosure Rules: Expressive Law and CEO Compensation”, Pepperdine Law Review, Volume 35, Issue:    2, 2008, ss. 207-246.

Gordon, J. N. : “Institutions as Relational Investors: A New Look at Cumulative Voting”, Columbia Law Review, Volume 94, 1994, ss.165-180.

Gordon, J. N. : “Executive Compensation: If There’s a Problem, What’s the Remedy? The Case for “Compensation Discussion and Analysis”, Journal of Corporation Law, Volume 30, Issue: 4, Summer 2005,            ss. 675-702 [Executive Compensation].

Gordon, J. N. : “The Rise of Independent Directors in the United States, 1950-2005: Of Shareholder Value and Stock Market Prices”, Stanford Law Review, Volume 59, 2007, ss. 1465-1568 [The Rise of Independent Directors].

Gordon, J. N. : “Proxy Contests in an Era of Increasing Shareholder Power: Forget Issuer Proxy Access and Focus on E-Proxy”, Vanderbilt Law Review, Vanderbilt Law Review, Volume 61, 2008,            ss. 475-496.

Gordon, R. W. : “Macaulay Macneil, and the Discovery of Solidarity and Power in Contract Law” Wisconsin Law Review, Volume 1985, Issue: 3, 1985, ss. 565-580.

Gorsline, S. J. : “Statutory Independent Directors: A Solution to the Interested Director Problem?” Unversity of Detroit Mercy Law Review, Volume 66, Issue: 4, 1989, ss. 655-690.Großfeld, B./Ebke, W. : “Controlling the Modern Corporation: A Comparative View of Corporate Power in the United States and Europe The American Journal of Comparative Law, Volume. 26, No. 3, Summer, 1978, s. 397. 

Grundfest, J. : “The SEC's Proposed Proxy Access Rules: Politics, Economics, and the Law”, October 20, 2009, Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 386, ss.1-29 [http://ssrn. com/abstract=1491670 (15.03.2016)].

Grundmann, S. : European Company Law, Organisation, Finance and Capital Markets, Intersentia, Antwerpen, Oxford, 2007 [European Company Law].

Grundmann, S. : “The Structure of European Company Law, From Crisis to Boom”, EBOR, Volume 5, Issue: 4, 2004, ss. 601-643.

Gulati, G. M./

Klein, W. A./ Zolt, E. M. : “Connected Contracts”, UCLA Law Review, Volume 47, 2000, ss. 887-948.

Hansen, J. L. : “The Nordic Corporate Governance Model- a European Model?”, Perspectives in Company Law and Financial regulation, Essays in the Honour of Eddy Wymeersch (eds: Tison, M./ Wulf, H. D./ Van Der Elst, C./ Steennot, R.), Cambridge University Press, 2009, ss.145-161.

Hansmann, H. : The Ownership of Enterprise, The Belknap Press of Harvard University Press, 1996.

Hansmann, H./

Kraakman, R. : “Reflections on the End of History for Corporate Law”, Convergence Of Corporate Governance: Promise And Prospects (eds: Rasheed, A./ Yoshikawa, T.), 2012, Palgrave Macmillan, ss. 32-48.

Hansmann, H./

Kraakman, R. H. : “The End Of History For Corporate Law”, January 2000, Yale Law School Working Paper No. 235, ss. 1-33 [http://ssrn.com/abstract= 204528  (25.12.2012)] [The End Of History For Corporate Law].

Hansmann, H./ Mattei, U. : “The Functions Of Trust Law: A Comparative Legal And Economic Analysis", New York University Law Review, Volume 73, No: 1, 1998, ss. 434-479. 

Hart, O. : “An Economist’s Perspective on the Theory of the Firm”, Columbia Law Review, Volume: 89,  1989, ss. 1757-1774.

Hayden, G. M./

Bodie; M.T. : “The Uncorporation and the Unraveling of 'Nexus of Contracts' Theory”, Michigan Law Review, Volume 109, 2011, ss. 1-16. 

Helvacı, M. : “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Anonim Or¬taklık Yönetim Kurulu (Organı) Konusunda Getirdiği Yenilikler”, Avrupa Birliği Perspekti¬finden Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Serma¬ye Piyasasına Etkileri, Uluslararası Konferans, Bildiriler, Tartışmalar, Panel, 16-17 Aralık 2008, Ankara 2010, ss. 179-279 [Avrupa Birliği Perspektifinden Türk Ticaret Kanunu Tasarısı].

Helvacı, M. : Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 2001.

Hellwig, H.J. : “The US Concept of Corporate Governance under the Sarbanes-Oxley Act of 2002 and It’s Effects in Europe”, European Company and Financial Law Review, Volume 4, Issue: 3, 2007, ss. 417–433.

Hergüner, Ü./

Yaveroğlu, L. : Anonim Ortaklıklarda Yönetim Organının Ya¬pılanması ve İşlevleri, Türkiye Kurumsal Yö¬netim Derneği ve Deloitte Ortak Yayını, 2007 [http://www.muratkoseoglu.com.tr/doc/forum/ anonim_ortakliklarda_yonetim_organinin_yapilanmasi.pdf (12.01.2016)].

Hirt, H. C. : “The Review of the Role and Effectiveness of Non-executive Directors: A Critical Assessment with Particular Reference to the German Two-Tier Board System (Part I)”, ICCLR, 14(7), 2003, ss. 245-257.

Holger, A. : “Der Prüfungsausschuss – Arbeitsteilung im Aufsichtsrat”, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR), Volume 33, 2004, ss. 390-415.

Holmstrom, B./ 

Milgrom, P. : “The Firm as an Incentive System”, American Economic Review, Volume 84, No. 4, September 1994, ss. 972-991. 

Hommelhoff, P./ 

Mattheus, D. : “Corporate Governance nach dem KonTraG”, Die Aktiengesellschaft (AG), Heft: 43, 1998, ss. 249-259.

Hopt, K. : “Labour Representation on Corporate Boards: Impacts and Problems for Corporate Governace and Economic Integration in Europe”, European Economic and Business Law (eds: R. M. Buxbaum, G. Hertig, A Hirch, K.J. Hopt), Walter de Gruyter, Berlin-New York 1996.

Hopt, K. J. : “The German Two Tier Board: Experience, Theory, Reforms” Comparative Corporate Governance (eds: Hopt, K.J./ Kanda, H./ Roe, M.J./ Wymeersch, E./ Prigge, S.), Oxford University Press, 1998, ss. 227-258 [The German Two-Tier Board].

Hopt, K.J. : “European Company Law and Corporate Governance: Where Does the Action Plan of the European Commission Lead?” Corporate Governance in Context: Corporations, States and Markets in Europe, Japan and the US (eds: Hopt, KJ./Wymeersch, E./Kanda, H./Baum, H.), Oxford University Press, 2005, s. 119-142 [Where Does the Action Plan of the European Commission Lead?].

Hopt K. J. : “Comparative Company Law”, The Oxford Handbook of Comparative Law (eds: Reimann, M. / Zimmermann, R.), Oxford 2006, ss. 1161-1191 [Comparative Company Law].Hopt, K.J. : “Modern Company and Capital Market Problems: Improving European Corporate Governance After Enron” in After Enron, Improving Corporate Law and Modernising Securities Regulation in Europe and the US (eds: J. Armour, J. A. McCahery), Oxford (Hart) 2006, ss. 445-496 [Modern Company and Capital Market Problems].

Hopt, K. J. : “Comparative Corporate Governance: The State of Art and International Regulation”, 59 American Journal of Comparative Law, Winter 2011, ss. 1-72 [State of Art].

Hopt, K. J./ Roth, M. : Großkommentar Zum Aktiengesetz (eds: Klaus J. Hopt & Herbert Wiedemann), 4th ed., 2005.

Hopt, K. J./ Leyens, P.C. : “Board Models in Europe, Recent Developments of Internal Coporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France and Italy”, European Corpoate Governace Institute Working Paper Series in Law, Working Paper No: 18/2004,  January 2004, ss. 1-24 [http://ssrn.com/abstract=487944 (13.02.2012)] [Board Models in Europe].

Hopt, K. J./ 

Wymeersch, E. (eds.) : Comparative Corporate Governance, Essays and Materials, de Gruyter 1997.

İmregün, O. : Anonim Ortaklıklar, İstanbul 1989.

Jensen, M.  C. : “The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems”, The Journal of Finance, Volume 48, No. 3, 1993,       ss. 831-880.

Jensen, M. C./

Meckling, W. H. : “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, October, 1976, Volume 3, No. 4, ss. 305-360.

Jordan, C. : “The Conundrum of Corporate Governance”, Brooklyn Journal of International Law, Volume 30, Issue: 3, 2005, ss. 983-1027.

Jungmann, C. : “The Effectiveness of Corporate Governance in One Tier and Two Tier Board Systems”, European Company and Financial Law Review, 2006, Volume 3, ss. 426-474.

Kanda, H. : “Debtholders and Equity Holders”, Journal of Legal Studies, Volume 21, 1992, ss.431-448.

Kaplow, L. : “Rules Versus Standards: An Economic Analysis”, Duke Law Review, Volume 42, Issue: 1, 1992, ss. 557-629.

Karacan, A. İ. : Bağımsız yönetim kurulu üyeleri nasıl seçilmeliler?, TheLira, 14.03.2013 [http://www. thelira.com/yazar/26/ali-ihsan-karacan/2274/ bagimsiz-yonetim-kurulu-uyeleri-nasil-secilmeliler (02.12.2015)].

Karasu, R. : “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı 2 (2012): (Özel Sayı), ss.311-331.

Kaya, A. : Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Ankara 2001.

Kayıhan, Ş. : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Üst Gözetim, Ankara 2011.

Kırca, İ. : “Anonim Şirketlerde Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği”, BATİDER, C. XXVIII, S. 2, 2012, ss. 51-59.

Kırca İ./

Şehirali Çelik, F. H./

Manavgat, Ç. : Anonim Şirketler Hukuku, Cilt 1, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2013.

Kirkbride, J./ Letza, S. : “The CEO in Law and Practice: A Study of Categorisation and Control”, Corporate Governance: An International Law Review, Volume:10, No:3, July 2002, ss. 136-152. 

Klausner, M. : “Corporations, Corporate Law, and Networks of Contracts”, 81 Virginia Law Review, Volume 81, Issue:3, 1995, ss. 757-852.

Klausner, M. : “The Contractarian Theory of Corporate Law: A Generation Later”, Journal of Corporation Law, Volume 31 Issue: 3, Spring 2006, ss. 779-797. 

Klein, A. : “Firm Performance and Board Committee Structure”, Journal of Law and Economics, Volume 41, Issue: 1, 1998, ss. 275-303.

Klein, A. : “Likely Effects of Stock Exchange Governance Proposals and Sarbanes-Oxley on Corporate Boards and Financial Reporting”, Accounting Horizons: Volume 17, No: 4, December 2003, ss. 343-355. 

Kolla, P. : “The Mannesmann Trial and the Role of the Courts”, German Law Journal, 1 July 2004, Volume 5, No 7-Private Law, ss. 829-847. 

Kornhauser, M. : “The Nexus of Contracts Approach to Corporations: A Comment on Easterbrook and Fischel”, Columbia Law Review Volume 89 No:7, 1989, ss.1449–1460.

Kort, M. : “Standardization of Company Law in Germany, other EU Member States and Turkey by Corporate Governance Rules” European Company and Financial Law Review, Volume 5, Issue: 4, 2008, ss. 379-421.

Kraakman, R. : “The Economic Functions of Corporate Liability”, Corporate Governance and Directors’ Liabilities: Legal, Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility (eds: Hopt, K. J./ Teubner, G., Walter), de Gruyter, Berlin- New York 1985, ss. 178-207.

Kraakman, R. H. : "Disclosure and Corporate Governance: An Overview Essay" in Reforming Company and Takeover Law in Europe (eds: Ferrarini, G/ Hopt, K. J./ Winter, J./ Wymeersch, E.), Oxford University Press, 2004, ss. 95-113 [Disclosure and Corporate Governance].

Kubilay, H. : “Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üye¬lerinin Ücretlerinin Belirlenmesi”, 24. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (Bildiriler ve Tartışmalar), 10 – 11 Aralık 2010, s. 9-76.

Kumpan, C. : “Performance and Remuneration of Company Directors, Legal approaches in Germany, the EU, and the U.S.”, Institute of Comparative Law, Strani Pravni Život, 1/2008 Beograd 2008, ss.85-104. 

Kunz, P. V. : “Switzerland, The system of corporate governance”, Comparative Corporate Governance-A Functional and International Analysis (eds: Fleckner, A.M./ Hopt, K. J.), Cambridge 2013, ss. 868-912 [The System of Corporate Governance].

Kunz, P. V. : “Swiss Corporate Governance–an Overview”, Rapports suisses présentés au XVIIIe Congrès international de droit comparé/Swiss Reports Presented at the XVIIIth International Congress of Comparative Law (eds: Lukas, H. U/ Peters, A.), Bern 2010, ss. 99 – 134 [Swiss Corporate Governance]. 

Kübler, F. : “The Rules of Capital under Pressure of the Securities Markets”, Capital Markets and Company Law (eds: Hopt, K. J./ Wymeersch, E.), OUP, Oxford 2003, ss. 95-114.

Kübler, F./Assmann, H. D. : Gesellschaftsrecht, CF Müller Verlag, Heidelberg, 6th ed, 2006.

Küçükgüngör, E. : “Anglo-Amerikan Hukukunda Trust Kavramı, Trust’ın Tarihi Gelişimi ve Roma Hukukuna Dayanan Kıta Avrupası Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XXIII, S. 2, ss. 5-28,  Ankara 2005.

La Porta R./

Lopez-de-Silanes, F./ 

Shleifer A./ Vishny R. : “Investor Protection and Corporate Governance”, June 1999, ss. 1-39 [http://ssrn.com/abstract=183908 (21.03.2016)].

Laga, H./ Parrein, F. : “Corporate Governance in a European Perspective”, The European Company Law Action Plan Revisited (eds: Geens, K./Hopt, K.J.), Leuven University Press, Leuven, Belgium, ss. 79-124, 2010.

Lannoo, K./

Khachaturyan, A. : “Reform of Corporate Governance in the EU” European EBOR, Volume 5, Issue: 1, 2004,           ss. 37-60.

Laske, S. : “Unternehmensinteresse und Mitbestimmung”, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR), Volume 8, Issue:2, 1979, ss. 173-200. 

Laster, J. T. : “Exorcizing the Omnipresent Specter: The Impact of Substantial Equity Ownership by Outside Directors on Unocal Analysis”, Business Lawyer, Volume 55, Issue:1, November 1999 ss. 109-134.

Leyens, P. C. : “German Company Law: Recent Developments and Future Challenges”, German Law Journal, Volume 6, 2005, ss. 1407-1417.

Lieder, J. : “The German Supervisory Board on Its Way to Professionalism” German Law Journal, Volume 11, Issue: 2, 2010, ss. 115-158. 

Lin, L. : “The Effectiveness of Outside Directors as a Corporate Governance Mechanism: Theories and Evidence”, Northwestern University Law Review, Volume 90,  1995-1996, s. 898-976 [The Effectiveness of Outside Directors].

Lin, T. C. W. : “CEOs and Presidents”, UC Davis Law Review, Volume 47, 2014, ss. 1351-1416. 

Linzer, P. : “Uncontracts: Context, Contorts and the Relational Approach, 1988, Annual Survey of American Law, Issue: 1, 1988, ss. 139-198.

Lipton, M. : “Some Thoughts for Boards of Directors in 2008”, AEI Legal Center-Briefly, Volume 11, No: 7, 2008, ss. 1-22 [http://ssrn.com/abstract= 1090970 (15.03.2016)].

Lipton, M./Lorsch, J. W. : “A Modest Proposal for Improved Corporate Governance”, The Business Lawyer, Volume 48, 1992-1993, ss. 59-77.Lombardo, D./Pagano, M.: “Law and Equity Markets: A Simple Model”, Stanford Law School John M. Olin Program in Law and Economics, Working Paper No. 194, March 2000, ss. 1-31 [http://ssrn.com/abstract= 209312 (21.03.2016)].

Lorsch, J. W./ MacIver. E. : “Pawns or Potentates: The Reality of America’s Corporate Boards”, Harvard Business School Press, 1989.

Lutter M./ Krieger G. : Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats, Otto Schmidt verlag, 5th ed, Cologne 2002.

Mace, M. L. : Directors: Myth and Reality, Boston, Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1971 [Myth and Reality].

Mace, M. L. : “Directors: Myth and Reality”, Ten Years Later, Rutgers Law Review, Volume, 32, Issue: 2, 1979, ss. 293-308.

Manavgat, Ç. : “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin İşlevleri ve Sahip Olmaları Gereken Nitelikler”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Mart 2014, Cilt:30, Sayı:1, ss. 35-75.

Marychurch, J. : “Harmonisation or Proliferation of Corporations Law in the European Union?”, Australian International Law Journal, 2002, ss.80-105.

Mathews, A. F. : “Recent Trends in SEC Requested Ancillary Relief in SEC Level Injunctive Actions”, Business Lawyer, Volume, 31, Issue: 5, 1975- 1976,  ss. 1323-1352.

Mavromatti, S./

Papathanasiou, C. : “A Modified Open Method of Coordination in Corporate Governance”, European Business Law Review,  Issue: 6, 2006, ss.1637-1649.  

McChesney, F. S. : “Economics, Law, and Science in the Corporate Field: A Critique of Eisenberg”, Columbia Law Review, Volume 89, Issue: 7, 1989, ss. 1530-1548.


McInerney, T. F. : “Implications of High Performance Production and Work Practices for Theory of the Firm and Corporate Governance”, Columbia Business Law Review, Volume: 2004, Issue: 1, ss. 135- 196.

McMillan, L.A. : “The Business Judgment Rule as an Immunity Doctrine”, William & Mary Business Law Review, Volume 4, No: 2, 2013, ss. 521-574. 

Mertens H. J. : “Zuständigkeiten des mitbestimmenten Aufsichtsrats”, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR), Volume 6, Issue: 2, 1977, ss. 249-292.

Milhaupt, C. J./Pistor, K. : Law & Capitalism, University of Chicago Press, 2008. 

Moroğlu, E. : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 6. Baskı, İstanbul 2012.

Mitchell, L. E. : “The Trouble with Boards”, September 9, 2005, George Washington University Legal Studies Research Paper No. 159, ss. 1-63. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=801308 (11.03.2016)].

Miwa, Y./Ramseyer, J. M. : “Who Appoints Them? What Do They Do? Evidence on Outside Directors from Japan”, Harvard University, John M. Olin Center for Law, Economics and Business, Discussion Paper No. 374, July 2002 ss. 1-31 [http://www. law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/374.pdf (16.03.2016)] [Evidence on Outside Directors from Japan].

Moscow, C./

Lesser, M. R./

Schulman, S. H. : “Michigan’s Independent Director”, The Business Lawyer Volume 46, No.1, November, 1990, ss. 57-66.

Mülbert, P.O./ Birke, M. : “Legal Capital, Is there a Case against the European Legal Capital Rules”, European Business Organisation Law Review, Volume 3, Issue: 4, 2002, s. 695-732.

Odman Boztosun, N. A. : Hukuksal Açıdan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara 2013.

Okutan Nilsson, G. : Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul 2009.

Olson, M. : The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory of Groups Harvard Economic Studies, Volume CXXIV Harvard 1965, University Press Twentieth printing, 2002. 

Olson, J. F./ Briggs, A. K. : “The Model Business Corporation Act and Corporate Governance: An Enabling Statute Moves Toward Normative Standards”, Law and Contemporary Problems, Volume 74, Winter 2011, ss. 31-43. 

Oquendo, A. R. : “Breaking on Through to the Other Side: Understanding Continental European Corporate Governance”, University of Pennsylvania Journal of International Economic Law Volume 22, Issue: 4, 2001, ss. 975-1027.

Özdoğan Yılmaz, A. : Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yöneticilerin Mali Hakları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009.

Özer, I. : Türk ve Yabancı Hukuk Sistemlerinde Anonim Şirket Yöneticilerinin Mali Hakları, Ankara 2013.

Özkorkut, K. : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2007 [Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri].

Özkorkut, K. : “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Bir Dönem: Bağımsız Denetleme Kuruluşları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler”, BATİDER, C. XXIII, S. 2, 2005, ss. 29-69.

Pagnattaro, M. A./

Greene, S. M. : “Say on Pay: The Movement to Reform Executive Compensation in the United States and European Union”, Northwestern Journal of International Law & Business, Volume 31, 2011, ss. 593-635.

Pannier, M./ Rickford, J. : “Corporate Governance Disclosures in Europe”, European Business Law Review, 2005, ss. 975-1002.

Paredes, T. A. : Statement at Open Meeting to Adopt the Final Rule Regarding Facilitating Shareholder Director Nominations, U.S. Securities and Exchange Commission, Commissoner, August 25, 2010 [http://www.sec.gov/news/speech/2010/spch082510tap.htm (15.03.20160)].

Parkinson, J. : Corporate Power and Responsibility, Oxford University Press, 1993.

Paslı, A. : Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi (Corporate Governance), 2004 OECD ve 2005 SPK Ku¬rumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Gözden Geçirilmiş 2. Bası, İstanbul 2005. 

Peltzer, M. : “Corporate Governance Codices als zusätzliche Pflichtenbestimmung für den Aufsichtsrat [Corporate Governance Codes as additional Determination of the Obligation of the Supervisory Board]”, Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (NZG), 2002, ss. 10-16 [Corporate Governance Codices].

Peltzer, M. : Book Review: German Corporate Governance in International and European Context – 1st edition, Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (NZG), Heft:8, 2008, ss.  293-294 [German Corporate Governance].

Pfeffer, J. : “Size and Composition of Corporate Boards of Directors: The Organization and Its Environment”, Administrative Science Quarterly, Volume 17, June 1972, ss. 218-228.

Pinto, A. R. : “The European Union's Shareholder Voting Rights Directive from an American Perspective: Some Comparisons and Observations”, Fordham International Law Journal, Volume 32, 2008, ss. 587-623. 

Pistor, K. : “Codetermination: A Sociopolitical Model with Governance Externalities”, in Employees And Corporate Governance (eds: Margaret M. Blair & Mark J. Roe), 1999, ss. 163-193.

Poroy, R./ Tekinalp, Ü./

Çamoğlu, E. : Ortaklıklar Hukuku, Cilt I, 13. Baskı, İstanbul 2014.

Pratt, J. W./

Zeckhauser, R. J. : “Principals and Agents: An Overview”, Principals and Agents: The Structure of Business (eds: Pratt J. W./ Zeckhauser, R. J.), Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1985, ss. 1-36.

Prowse, S. : “Corporate Governance in an International Perspective: A Survey of Corporate Governance Mechanisms Among Large Firms in the United States, United Kingdom, Japan and Germany”, BIS Economic Papers, No:41, July 1994, ss. 1-82. [http://www.bis.org/publ/ econ41.pdf (25.04.2016)].

Pulaşlı, H. : Corporate Governance: (Kurumsal Yönetim İl¬keleri) Anonim Şirket Yönetiminde Yeni Mo¬del, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Ens¬titüsü, Ankara 2003 [Corporate Governance].

Pulaşlı, H. : “Anonim Şirketler Hukukunda CEO'nun Hu-kuki Durumu”, BATİDER, C. XXIV, S. 1, 2007, s. 17-62 [CEO'nun Hukuki Durumu].

Pulaşlı, H. : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2012 [Genel Esaslar].

Pulaşlı, H. : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt I, 2. Baskı, Ankara 2014 [ Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt I].

Raisch, P. : “Zum Begriff und zur Bedeutung des Unternehmensinteresses als Verhaltensmaxime von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern” (eds: Fischer, R./Gessler, E./Schilling, W./ Serick, R./Ulmer, P.), Strukturen und Entwicklungen im Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht – Festschrift für Wolfgang Hefermehl, CH Beck Verlag, München 1976.


Raiser T. : “The Theory of Enterprise Law in the Federal Republic of Germany”, The American Journal of Comparative Law,  Volume 36, No: 1, Winter 1988, ss. 111-129 [The Theory of Enterprise Law in the Federal Republic of Germany].

Rickford, J. : “Fundamentals, Developments and Trends in British Company Law - Some Wider Reflections - Second Part: Current British Priorities and Wider Reflections”, European Company and Financial Law Review, Volume 2, No: 1, 2005, ss. 63-106.

Rock, E. B. : “America’s Fascination with German Corporate Governance” Die Aktiengesellschaft (AG), Heft: 40, 1995,  ss. 291-299.

Roe, M. J. : “Some Differences in Corporate Structure in Germany, Japan and the United States”, The Yale Law Journal, Volume 102, Issue: 8, 1993, ss. 1927-2003 [Some Differences in Corporate Structure in Germany].

Roe, M. J. : “Some Differences in Corporation Structure in Germany, Japan, and the United States”, Yale Law Journal, Volume 102, Issue: 1993,            ss. 1927-2003.

Roe, M. J. : Strong Managers, Weak Owners: The Political Roots of American Corporate Finance, Prinston. New Jersey, 1994. 

Roe, M. J. : Political Determinants of Corporate Governance, Oxford University Press, 2003.

Rolshoven, M. P. : “The Last Word? – The July 22, 2004 Acquittals in the Mannesmann Trial” German Law Review, Volume 5, No:8, 1 August 2004, ss. 935-940. 

Romano, R. : The Genious of American Corporate Law, Washington DC 1993.

Ross, S. : “The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem”, American Economic Review, Volume 63, No:12, 1973, ss. 134-139. 

Roth, M. : “Outside Director Liability: German Stock Corporation Law in Transatlantic Perspective”, 2008, Journal of Corporate Law Studies, Volume 8, 2008, ss. 337-372.

Röller, W. : “Quo vadis Aufsichtsrat?”, Die Aktiengesellschaft (AG), Heft: 39, 1994, ss. 333-336.

Saenger, I. : “Conflict of Interest of Supervisory Board Members in A German Stock Corporation and the Demand for Their Independence”, Corporate Governance Law Review, 2005, Volume 1, ss. 147-189.

Salley, S. M. : “Fixing Executive Compensation: Will Congress, Shareholder Activism, or the New SEC Disclosure Rules Change the Way Business is Done in American Boardrooms?”, Ohio State Law Journal, Volume 70, 2009, ss. 753-791. 

Sandrock, O. : “The Colossus of German Supervisory Codetermination: An Institution in Crisis”, European Business Law Review, Volume 16, 2005, ss. 83-97.

Sandroc, O./ 

Du Plessis, J.J. : “The German System of Supervisory Codetermination by Employees”, German Corporate Governance in International and European Context, (eds: Du Plessis, J.J./ Großfeld, B./Luttermann, C./ Saenger, I./Sandroc, O./ Casper, M), Springer, Second Edition, 2012, ss. 149-196 [Supervisory Codetermination].

Schmidt, R. H. : “Corporate Governance in Germany: An Economic Perspective”, CFS Working Paper No. 2003/36, August 2003, ss. 1-41 [http://ssrn.com/abstract=477761 (10.09.2013)].

Schüller, A. M. : Vorstandsvergütung, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2002.

Schwartz, J. : “Playing Board Games: An Analysis of the Federal Proxy Access Rules and Why Such a System is Ultimately Unnecessary”, December 15, 2010, ss. 1-31 [http://ssrn.com/ abstract= 1788323 (08.09.2014)].

Scott, J. : Corporate Business and Capitalist Classes, Oxford University Press, 1997. 

Seibert, U. : “Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) – Der Referenten-Entwurf zur Aktienrechtsnovelle”, Wertpapiermitteilungen (WM), Heft 51, 1997, ss.1-9.

Seibt, C.H. : “Deutscher Corporate Governance Kodex: Antworten auf Zweifelsfragen der Praxis” Die Aktiengesellschaft (AG), Heft 48, 2003 ss.465-477.

Semler, J. : Leitung und  Uberwachung der Aktiengesellschaft, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2nd ed., 1996

Siems, M. M. : “Shareholder Protection Across Countries - Is the EU on the Right Track?”, DICE-Report-Journal for Institutional Comparisons, Volume 4, No: 3, 2006, ss. 39-43.

Simpson, S. V. : “The Emerging Role of the Special Committee-Ensuring Business Judgment Rule Protection in the Context of Management Leveraged Buyouts and Other Corporate Transactions Involving Conflicts of Interest”, The Business Lawyer, Volume 43, 1987-1988, ss. 665-690.

Shearman, J. : “Controlling Directors the German Way”, Company Lawyer, 18/4, 1997, ss. 123-125.

Shivdasani, A./

Yermack, D. : “CEO Involvement in the Selection of New Board Members: An Empirical Analysis”, February 1998, New York University, Center for Law and Business, Working Paper No. 98-015, ss.1-29 [http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=169528 (14.03.2012)].

Small, M. L. : “The 1970s: The Committee On Corporate Laws Joins The Corporate Governance Debate” Law And Contemporary Problems, Volume 74, Number 1, The Model Business Corporation Act At Sixty, Winter 2011, ss. 129-136. 


Smith, A. : An Inquiry Into the Nature And Causes of The Wealth of Nations, A Penn State Electronic Classics Series Publication, 2005 [http://www2. hn.psu.edu/faculty/ jmanis/adamsmith/Wealth-Nations.pdf (23.06.2011)]. 

Smith, D. G. : “The Modern Business Judgment Rule”, BYU Law Research Paper Series No. 15-09, June 19, 2015, ss. 1-18 [http://ssrn.com/abstract= 2620536 (10.06.2016)].

Solomon, L. D. : “Restructuring the Corporate Board of Directors: Fond Hope - Faint Promise?”, Michigan  Law Review, Volume 76, Issue, 4, 1978, ss. 581-610. 

Soykan, İ. C. : Anonim Ortaklıklarda Organ Yokluğu, İstanbul 2012.

Stoltenberg, C./

Lacey, K. A./

George, B. C./

Cuthbert, M. : “A Comparative Analysis of Post Sarbanes-Oxley Corporate Governance Developments in the US an European Union: the Impact of Tensions Created by Extraterritorial Application of Section 404”, American Journal of Comparative law, Volume 53, Issue: 2, 2005, ss. 457-492.

Storck, M. : “Corporate Governance à la Française – Current Trends”, European Company and Financial Law Review, Volume 1, Issue: 1, 2004, ss. 36-59.

Stout, L. A. : “On the Proper Motives of Corporate Directors (Or, Why You Don't Want to Invite Homo Economicus to Join Your Board)”, Delaware Journal of Corporate Law, Volume 28, 2003, ss. 1-25.  

Şehirali Çelik, F. H. : Anonim Şirketlerde Çıkar Çatışmaları Eksenin¬de Şirket Ele Geçirmelerine Karşı Önlemler, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2008.


Teubner, G. : “Corporate Fiduciary Duties and Their Beneficiaries: A Functional Approach to the Legal Institutionalization of Corporate Responsibility”, Corporate Governance and Directors’ Liabilities: Legal, Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility (eds: Hopt, K. J./ Teubner, G.), Walter de Gruyter, Berlin-New York 1985,            s. 149-177.

Teubner, G. : “Unternehmensinteresse – das gesellschaftliche Interesse des Unternehmens ‘an sich’”, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (ZHR), Volume 149, 1985,       ss. 470-488.

Tekinalp, Ü. : Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul 2015 [Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku].

Tekinalp, Ü. : “Zorunlu Hedefler Bağlamında TTK Tasarısı’n¬da Anonim Şirkete İlişkin Kuramsal ve Dogma¬tik Düzen,” Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı 04, İstanbul 2005.

Tekinalp, Ü. : Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetime Katılma Sorunları, İstanbul 1979.

Teoman, Ö. : “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Anonim Ortaklık Yönetim Kuruluna İlişkin Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, BATİDER, C. XXVI, S. 3, 2010, ss. 3-16.

Turanboy, A. : Insider Muameleleri, Ankara 1990.

Türk, A. : “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Geneli, Tica¬ret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler ve Ano¬nim Ortaklığa İlişkin Hükümlerinden Bazıları Hakkında Düşünceler”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan,  2, Ankara 2010, ss. 2163-2191.

Ulen, T. S. : “The Coasean Firm in Law and Economics”, Journal of Corporation Law, Volume 18 Issue: 2, 1993, ss. 301-331.

Uzun, A.K. : Kurumsal Yönetim ve İtibarın Sigortası: “Denetim Komitesi”, ss. 1-4 [www.denetimnet. net (10.06.2016)].

Vagts, D. F. : “Reforming the Modern Corporation: Perspectives form the German” Harvard Law Review, Volume 80, Issue: 1, 1966-1967, ss. 23-89.

Van der Elst, C. : “The Equity Markets, Ownership Structures and Control: Towards an International Harmonisation,” Financial Law Institute, Working Paper Series, WP 2000-04, September 2000, Universiteit Gent, ss. 1-45 [http://www.law.ugent.be/fli/wps/pdf/WP2000-04.pdf (02.04.2013)].

Vance, S. C. : Boards of Directors: Structure and Performance, School of Business Administration, University of Oregon, 1964.

Veasey, E. N. : “The Defining Tension in Corporate Governance in America”, Business Lawyer, Volume 52, 1997, ss. 393-406.

Velasco, J. : “Shareholder Ownership and Primacy”, University of Illinois Law Review, Issue: 3, 2010, ss. 897-956.  

Velasco, J. : “Structural Bias and the Need for Substantive Review”, Washington University Law Review, Volume 82, Issue: 3, 2004, ss. 821-917.

Von Schenck, K. : “Die laufende Information des Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft durch den Vorstand”, Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (NZG), 2002, Heft: 2, ss. 64-68.

Wade, J./ O'Reilly, C. A./

Chandratat, I. : “CEOs and the Exercise of Social Influence”, Administrative Science Quarterly, Volume 35, No: 4, 1990, ss. 587-603.

Wan, K. M. : “Independent Directors, Executive Pay, and Firm Performance”, EFMA 2003 Helsinki Meetings, 2003, ss. 1-42 [http://ssrn.com/ abstract= 392595 (21.03.2016)].

Weber-Rey, D. : “Effects of the Better Regulation Approach on European Company Law and Corporate Governance”, European Company and Financial Law Review, Volume 4, Issue: 3, 2007, ss. 370-416.

Wedderburn, Lord. : “The Legal Development of Corporate Responsibility. for Whom Will corporate Managers be Trustees?”, Corporate Governance and Directors’ Liabilities: Legal, Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility (eds: Hopt, K. J./ Teubner, G.), Walter de Gruyter, Berlin- New York 1985,              s. 3-54.

Wehlau, E. : “The Societas Europea: A Critique of the Commissions 1991 Amended Proposal”, Common Market Law Review, Volume 29, 1992, ss. 473-510.

Werder, A. : “Der Deuche Corporate Governance Kodex-Grunglagen und Einzelbestimmungen” DB, 2002, (55 Jg.), ss. 801-810.

Westphal, J. D./

Zajac, E. J. : “Who Shall Govern? CEO/Board Power, Demographic Similarity, and New Director Selection”, Administrative Science Quarterly, Volume 40,  No. 1, 1995, ss. 60-83.

Wilk, C. : “U.S. Corporation Going European?—The One-Tier Societas Europaea (Se) In Germany”, Suffolk Transnational Law Review, Volume 35, 2011, ss.101-166. 

Williamson, O. E. : The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, The Free Press, A Division of Macmillan, Inc., New York 1985.

Windbichler, C. : “Cheers and Boos for Employee Involvement: Co-Determination as Corporate Governance Conundrum”, EBOR, Volume 6, 2005, ss. 507-537.

Winter, J. : “Ius Audaribus, The Future of EU Company Law and Financial Regulation”, Essays in the Honour of Eddy Wymeersch (eds: Tison, M./ Wulf, H. D./ Van Der Elst C./ Steennot, R.) Cambridge University Press, 2009, ss. 43-60.


Wojcik, D. : “Convergence in Corporate Governance: Empirical Evidence from Europe 2000-2003”, June 2004, ss. 1-22 [http://ssrn.com/abstract= 559424 (04.04.2012)].

Wolff, L.C. : “Law As a Marketing Gimmick - The Case of the German Corporate Governance Code”, Washington University Global Studies Law Review, Volume 3, Issue: 1, 2004, ss. 115- 134. 

Wymeersch, E. : “Implementation of the Corporate Governance Codes”, Corporate Governance in Context: Corporations, States and Markets in Europe, Japan and the US (eds: Hopt, KJ./ Wymeersch, E./ Kanda, H./ Baum, H.), Oxford University Press, 2005, ss. 403-419 [Implementation of the Corporate Governance Codes].

Wymeersch, E. : “Enforcement of Corporate Governance Codes”, ECGI - Law Working Paper No. 46/2005, June 1, 2005, ss. 1-21 [http://ssrn.com/ abstract=759364 (04.03.2016)][Enforcement of Corporate Governance Codes].

Wymeersch, E. : Corporate Governance Codes and Their Implementation, University of Gent Financial Law Institute Working Paper No. 2006-10, September 2006, ss. 1-11 [http://ssrn.com/ abstract=931100 (03.06.2013)] [Corporate Governance Codes and Their Implementation].

Yanlı, V. : Sermaye Piyasası Hukuku Çerçevesinde Halka Açık Anonim Şirketler Ve Kamunun Aydınlatılması, 1. Bası, İstanbul 2005. 

Yanlı, V. : “Kamuyu Aydınlatma Açısından Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, İkinci Cilt, İstanbul 2007, ss.1581-1595.

Yermack, D. : “Higher Market Valuation of Companies with a Smaller Board of Directors”, 40 Journal Of Financial Economics, Volume, 40, Issue:2, 1996, ss.185-211.


Yermack, D. : “Remuneration, Retention, and Reputation Incentives for Outside Directors”, NYU Working Paper No. S-CG-02-08; October 2002, ss. 1-39 [http://ssrn.com/abstract=1295258  (11.12.2013)].

Yiğit İ. : Anonim Ortaklık Genel Kurulunun İşleyişi ve Ortaya Çıkan Sorunlar, İstanbul 2005.

Zafirova, Z. : “A Uniform European Corporate Governance Code?”, February 2007, Working Paper, University of Groningen, ss. 1-3 [http://ssrn. com/abstract=970085 (15.03.2015)].

Zajac, E. J./

Westphal, J. D. : “Accounting for the Explanations of CEO Compensation: Substance and Symbolism”, Administrative Science Quarterly, Volume 40, No: 2, 1995, ss. 283-308.

Zeyrekli, S./

Ekizceleroğlu, R. : “Avrupa Birliği Bağlamında Hizmette Yerellik (Subsidiarite) İlkesi ve İlkenin Türkiye Açı¬sından Ele Alınışı”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 16, Sayı 3, Temmuz 2007, ss. 29-47.


HUKUKİ DÜZENLEMELER

- AktG, German Stock Corporation Act Translation, 1 December 2011, Norton Rose [http://www.nortonrosefulbright.com/files/german-stock-corporation-act-2010 english-translation-pdf-59656.pdf (15.03.2015)].

- Amendments to Rules Requiring Internet Availability of Proxy Ma-terials, March 29, 2010, 17 CFR Parts 230 and 240 (Release Nos. 33-9108; 34-61560; IC-29131; File No. S7-22-09), RIN 3235-AK25 [http://sec.gov/ rules/final/2010/33-9108.pdf  (15.03.2016)].

- Business Roundtable, Principles of Corporate Governance, April 2010, ss. 1-35. [http://www.alcoa.com/global/en/about_alcoa/corp_gov/PDFs/ BRT_2010%20_Principles_Corp_Governance_Guidelines.pdf (15.03.2016)].

- Commission Decision 2004/706/EC of 15 October 2004 establish-ing the European Corporate Governance Forum [OJ L 321/53, 22.10.2001].

- Commission Recommendation of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board [http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2005:052:0051: 0063EN:PDF (04.05.2012)][2005/162/EC sayılı tavsiye kararı].

- Commission Recommendation of 14 December 2004 fostering an appropriate regime for the remuneration of directors of listed companies (2004/913/EC) [O.J. EU. 2005 L 385/55, 29.12.2004] [2004/913/EC sa-yılı tavsiye kararı].

- Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) [OJ L 294/1, 10.11.2001] [Avrupa Şirketi Esas Sözleşmesine İlişkin 2157/2001/EC sayılı Konsey Tüzüğü].

- Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. No.111-203, H.R. 4173 [Dodd-Frank Kanunu].

- Directive 2006/46/EC of the European Parliament and of the Co-uncil of 14 June 2006 amending Council Directives 78/660/EEC on the annual accounts of certain types of companies, 83/349/EEC on consoli-dated accounts, 86/635/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions and 91/674/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of insurance underta-kings [OJ L 224/1, 16.08.2006] [Directive 2006/46/EC].

- Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Co-uncil of 21 April 2004 on Takeover Bids [OJ L 142/12, 30.04.2004].

- Directive 2006/43/EC of The European Parliament and of the Co-uncil of 17 May 2006 on statutory audits of annual accounts and conso-lidated accounts, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing Council Directive 84/253/EEC [OJ L 157, 9.6.2006] [2006/43/EC sayılı Direktifi].

- Disclosure Regarding Nominating Committee Functions and Com-munications Between Security Holders and Boards of Directors, Securi-ties and Exchange Commission, 17 CFR Parts 228, 229, 240, 249, 270 and 274, November 28, 2003 (Release Nos. 33–8340; 34–48825; IC–26262; File No. S7–14–03) [http://www.sec.gov/rules/final/33-8340.pdf (14.03.2016)].

- Facilitating Shareholder Director Nominations, Exchange Act Rele-ase. No. 62.764, August 25, 2010 [https://www.sec.gov/rules/final/2010/33-9136.pdf (15.03.2016)].

- Proposal for a Fifth Directive Concerning the Structure of Public Limited Companies and the Powers and Obligations of their Organs [OJ 1972     C 131/49]. 

- Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Co-uncil Amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance statement, COM(2014)213 final, 2014/0121 (COD), Brussels, 9.4.2014 [http://eur-lex.europa.eu/resource. html?uri=cellar:59fccf6c-c094-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0003.05/ DOC_1&format=PDF (15.03.2015)] [COM(2014)213 final].

- Internet Availability of Proxy Materials, Jan. 29, 2007, 17 CFR Parts 240, 249 and 274 [Release Nos. 34–55146; IC–27671; File No. S7–10–05] RIN 3235–AJ47 [http://www.sec.gov/rules/final/2007/34-55146fr.pdf (15.03.2016)].

- Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees [OJ L 294/22, 10.11.2001].

- Listing Standards For Compensation Committees, 17 CFR PARTS 229 and 240 [(RELEASE NOS. 33-9330; 34-67220; File No. S7-13-11) RIN 3235-AK95, http://www.sec.gov/rules/final/2012/33-9330.pdf (19.03.2016)] [Exchange Act Release No: 33-9330].

- NYSE, Listed Company Manual [http://nysemanual.nyse.com/LCM/ (13.03.2016)].

- Proxy Disclosure Enhancements, Securities and Exchange Com-mission 17 CFR PARTS 229, 239, 240, 249 and 274 [RELEASE NOS. 33-9089; 34-61175; IC-29092; File No. S7-13-09].

- Securities and Exchange Commission (Release No. 34-68639; File No. SR-NYSE-2012-49), January 11, 2013 [http://www.sec.gov/rules/sro/nyse/ 2013/34-68639.pdf (19.03.2016)] [Release No. 34-68639]. 

- Standards Relating to Listed Company Audit Committees, Securi-ties Act Release No. 8220, Exchange Act Release No. 47,654, Invest-ment Company Act Release No. 26,001, 79 SEC Docket 2876, April 9, 2003; 17 C.F.R. § 240.10A-3(b) (2007) (codifying Exchange Act Rule 10A-3(b)) [http://www.sec.gov/rules/final/33-8220.htm (13.03.2016)]

- Strengthening Requirements Regarding Auditor Independence, Se-curities and Exchange Commission, 17 CFR PART 249, (RELEASE NO. 33-8183A; 34-47265A; 35-27642A; IC-25915A; IA-2103A, FR-68, File No. S7-49-02) [http://www.sec.gov/rules/final/33-8183.htm (14.03.2016)].

- 2002 tarihli Sarbanes-Oxley Kanunu [https://www.sec.gov/about/laws/ soa2002.pdf (14.03.2016)].

RAPORLAR

- Accompanying Document to the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Council Regulation 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European Company (SE), COM (2010) 676 final, November 17, 2010, SEC (2010) 1391 final [http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/se/report112010/sec 2010_1391_en.pdf (14.05.2014)].

- Alman Kurumsal Yönetim Kodu, 5 Mayıs, 2015 [http://www.dcgk. de//files/dcgk/usercontent/en/download/code/2015-05-05_Corporate_Governance_Code_EN.pdf (22.03.2016)].

- Business Roundtable Statement, The Role and Composition of the Board of Directors of the Large Publicly Owned Corporation, Business Lawyer., Volume 33, 1978, ss. 2083-2113 [Business Roundtable State-ment, The Role and Composition of the Board of Directors].

- Company Law Review, Developing the Framework, March 2000 [http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121029131934/http://www.berr.gov.uk/files/file23245.pdf (21.03.2016)] [Developing the Fra-mework].

- Committee on Corporate Governance, Final Report, London 1998 [http://www.ecgi.org/codes/documents/hampel.pdf (07.06.2013)] [Ham-pel Komitesi Raporu].

- “Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union and Its Member States” on behalf of the European Commission, Internal Market Directorate General, Final Report, January 2002, Holly J. Gregory, Robert T. Simmelkjaer, II of Weil, Gotshal, Manges LLP [http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/corpgov/corp-gov-codes-rpt-part1_en.pdf (15.04.2015)] [Comparative Study, Weil/ Gots-hal/ Manges LLP,].

- Completing the Internal Market-White Paper from the Commission of the European Council, Milan, 28-29 June 1985 COM (85) 310 Final [http://europa.eu/documents/ comm/white_papers/pdf/com1985_0310_f_en.pdf (14.05.2015)].

- Corporate Director’s Guidebook, Section of Corporation, Banking and Business Law, ABA Commission on Corporate Laws, American Bar Association, Business Lawyer, Volume 33, 1978, ss. 1591-1644 [ABA Commission Corporate Director’s Guidebook].

- Dünya çapında yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim Kodu metin-leri, Avrupa Kurumsal Yönetim Enstitüsü [http://www.ecgi.org/codes/all_        codes.php (04.03.2016)].

- Forum Europaeum Corporate Group Law, Corporate Group Law for Europe, EBOR, 2000, ss. 165-264.

- G20/OECD Principles of Corporate Governance (2015).

- German Government Panel On Corporate Governance Summary of Recommendations, Translation [http://www.ecgi.org/codes/documents/baums_ report.pdf (24.03.2016)].

- Green Paper, Corporate governance in financial institutions and remuneration policies, Brussels, 02.06.2010, COM(2010) 284 final [http://ec.    euro-pa.eu/internal_market/company/docs/modern/com2010_284_en.pdf (10.12.2015)].

- Green Paper, The EU corporate governance framework, Brussels, 05.04.2011, COM(2011) 164 final [http://ec.europa.eu/internal_market/ company/docs/ modern/com2011-164_en.pdf (10.12.2015)] [Green Pa-per, Corporate Governance Framework].

- Group of German Experts on Corporate Law, ‘Zur Entwicklung des Europäischen Gesellschaftsrechts: Stellungnahme der Arbeitsgruppe Eu-ropäisches Gesellschaftsrecht zum Report of the High Level Group of Company Law Experts on a modern Regulatory Framework for Com-pany Law in Europe’ Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP) 19/2003, ss. 863-880 [http://www.zip-online.de/heft-19-2003/zip-2003-863-zur-entwicklung-des-europaeischen-gesellschaftsrechtsste llungnahme-der-arbeitsgruppe-europaeisches-gesellschaftsrecht/ (11.04.2015)].

- Internal Control: Guidance for Directors on the Combined Code, 1999, Institute of Chartered Accountants in England and Wales [http://www.ecgi. org/codes/ documents/turnbul.pdf (26.04.2016)].

- Journey to the Financial Conduct Authority (FCA), A Financial Services Authority publication, October 2012 [http://www.fca.org.uk/static/ documents/fsa-journey-to-the-fca.pdf  (16.05.2016)].

- King Report on Governance for South Africa 2009, Institute of di-rectors in Southern Africa, 2009 [http://african.ipapercms.dk/IOD/KINGIII/ kingiiireport/ (05.06.2013)].

- Kurumsal Yönetim İlkeleri, Haziran 2000, Yayın No. TÜSİAD-T/2000-06-285.

- Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi, Aralık 2002, Yayın No:TÜSİAD-T/2001-12/336. 

- Kurumsal Yönetim İlkeleri 2005, Sermaye Piyasası Kurulu, Anka-ra.

- Modern Company Law for a Competitive Economy, A Consulta-tion Document from the Company Law Review Steering Group, Febru-ary 1999 [http://www.berr.gov.uk/files/file23279.pdf (05.06.2013)][Modern Company Law for a Competitive Economy].

- Modern Company Law for a Competitive Economy: Completing the structure, November, 2000 [http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ 20121029131934/http:// www.berr.gov.uk/files/file23212.pdf  (21.03.2016)] [Completing the structure].

- Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union- A Plan to Move Forward, Brussels, 21.05.2003, COM (2003) 284 final, Commission of the European Communities [http://www. euro-parl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europe-enne/com/2003/0284/COM_COM(2003)0284_EN.pdf (14.05.2015)] [A Plan to Move Forward].

- Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Modernising company law and enhancing corporate gover-nance in the European Union — A plan to move forward’ (COM(2003) 284 final), OJ 2004 C 80/12, 30.03.2004 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ PDF/?uri=CELEX:52003AE1592&from=EN (15.02.2014)].

- Principles of Corporate Governance: Analysis and Recommendati-ons, The American Law Institute AT Washington D.C., American Law Institute Publishers, St. Pau, Minn., 1994 [https://www.ali.org/publications/show/ corporate-governance-analysis-and-recommendations/ (15.02.2014)] [ALI Prensipleri].

- Presidency Conclusions, Seville European Council, 21-22 June, 2002, SN 200/02 [http://www.statewatch.org/news/2002/jun/seville.pdf  (01.03.2013)].

- Recommendation on the Role of (independent) Non-executive or Supervisory Directors, Consultation document of the Services of the In-ternal Market Directorate General, European Commission, Internal Mar-ket Directorate General, Brussels, 5 May 2004 [http://ec.europa.eu/internal_market/ company/docs/independence/2004-05-consultation_en. pdf (14.05.2015)].

- Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, London 1992 [http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf (16.03.2016)] [Cad-bury Komitesi Raporu].

- Report prepared for the European Corporate Governance Confe-rence of October 18, Hopt, K./ García, J. G./ Rickford, J./ Rossi, G./ Christensen, J. S./ Simon, J./ Winter, J., The Hague, The Netherlands, European Corporate Governance in Company Law and Codes [http://www.ecgi.org/presidency/ presentations/2004_ theha-gue_final_report.pdf (14.05.2015)] [Hopt et al., Report prepared for the European Corporate Governance Conference]. 

- Report of the Government Commission ‘Corporate Governance-Management of Enterprises-Modernization of the Stock Corporation Law’, Drucksache-Bundesrat 14/7515 August 14, 2001 [http://dip21.bundestag.de/ dip21/btd/14/075/1407515.pdf (23.03.2016)].

- Report of the Committee of Inquiry on Industrial Democracy, Her Majesty’s Stationery Office, 1977, Cmnd 6706.

- Report of the High Level Group of Company Law Experts on A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, Brussels, 4 November 2002 [http://ec.europa.eu/internal_market/ com-pany/docs/modern/ report_en.pdf (14.01.2014)] [Report of the High Level Group].

- Response to the European Commission’s Green Paper “The EU Corporate Governance Framework”  European Company Law Experts Paul Davies, Guido Ferrarini, Klaus Hopt, Alain Pietrancosta, Rolf Skog, Stanislaw Soltysinski, Jaap Winter, Eddy Wymeersch 22 July 2011 [http://ec.europa. eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework/   individual-replies/ecle_en.pdf (11.04.2015)] [Response to the European Commission’s Green Paper].

- Revised Corporate Governance Principles, October 26, 2001, Ja-pan Corporate Governance Committee, Japan Corporate Governance Forum [http://www.ecgi.org/codes/documents/revised_corporate_governance_principles.pdf (16.03.2016)] [Japan Corporate Governance Principles].

- Study on Monitoring and Enforcement Practices in Corporate Go-vernance in the Member States, Appendix 1, Detailed Legal Analysis, Final Report, 23 September 2009 [http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/ ecgfo-rum/studies/comply-or-explain-090923-appendix1_en.pdf (05.06.2013)] [Study on Monitoring and Enforcement Practices].

- Supervision and Enforcement in Corporate Governance, OECD 2013, OECD Publishing [http://dx.doi.org/10.1787/9789264203334-en (02.05.2016)] [OECD Raporu].

- Synthesis of the Responses to the Communication of the Commis-sion to the Council and the European Parliament- Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union- A Plan to Move Forward, Brussels, 21.05.2003, COM (2003) 284 final, A Working Document of DG Internal Market, 15 November 2003 [http://ec.europa.eu/ inter-nal_market/company/docs/modern/governance-consultresponses_en.pdf (15.02.2014)].

- Temel AB Terimleri, No: 10, AB Bakanlığı [http://www.abgs. gov.tr/files/rehber/10_rehber. pdf (28.04.2016)].

- The Review of the Role and Effectiveness of Non-Executive Di-rectors, Derek Higgs, January 2003 [http://www.ecgi.org/codes/documents/ higgsreport.pdf (16.03.2016)] [Higgs Komitesi Raporu].

- The UK Corporate Governance Code, Financial Reporting Council, September, 2016, Bölüm A.1. Destekleyici Prensip, Bölüm B. 1.2. [https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Corporate-Governance/UK-Corporate-Governance-Code-April-2016.pdf (05.09.2016)] [İngiliz Kurumsal Yönetim Kodu].

- The UK Stewardship Code, September 2012 [http://www.frc.org.uk/ Our-Work/Publications/Corporate-Governance/UK-Stewardship-Code-September-2012.aspx (21.03.2016)].

- U.S. Financial Regulatory Reform: The Investors' Perspective, A Report by the Investors’ Working Group, An Independent Taskforce Sponsored by CFA Institute Centre for Financial Market Integrity and Council of Institutional Investors 22 July 2009, s. 1-33 [http://www.cfainstitute.org/ethics/ Documents/us_investors_working _group_report.pdf (15.03.2016)].

- 2009 Review of the Combined Code: Final Report, December 2009, Financial Reporting Council [https://www.frc.org.uk/Our-Work/ Publications/Corporate-Governance/2009-Review-of-the-Combined-Code-Final-Report.aspx (21.03.2016)] [2009 Review of the Combined Code].


KONUŞMALAR, BASIN AÇIKLAMALARI

- Alman Hükümeti Kurumsal Yönetim Komisyonu’un Basın Açık-laması, Frankfurt am Main, 11 May 2015 [http://www.ecgi.org/codes/documents/ cg_code_germany_ 5may2015_press_release_en.pdf (22.03.2016)].

- Avrupa Komisyonu Üyesi Charlie McCREEVY’nin basın açıkla-ması, Avrupa Kurumsal Yönetim Forumu, Brüksel, 20.01.2005 [http://europa. eu/rapid/press-release_SPEECH-05-26_en.htm?locale=en 28.04.2016)].

- “Germany's Cowboy Capitalism”, the Wall Street Journal 09.08. 2005 [http://online.wsj.com/article/SB112353533220707910.html. (30.03.2016)].

- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu, 30.12.2011 [http://www. spk.gov.tr/ duyurugos-ter.aspx?aid=20111230&subid=0&ct=c&submenuheader=null (17.12.2013)]. [SPK Basın Duyurusu, 30.12.2011].

- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.08.2013 tarihli Basın Duyurusu [http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20130815&subid=2&ct=c (19.12.2013)]. 

- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.03.2013 tarihli Basın Duyurusu [http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20130311&subid=0&ct=c (03.05.2016)].

- “Together They Stand”, The Economist, 16.06.2005 [http://www. economist.com/node/ 4174172 (30.03.2016)]. 

- Turkish Corporate Governance: The Battle for Turkcell, The Eco-nomist, 21.04.2012 [http://www.economist.com/node/21553054 (03.05.2016)].

- II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Hakkında Sermaye Piya-sası Kurulu Basın Duyurusu 03.01.2014 [http://spk.gov.tr/duyurugoster.aspx? aid=20140103&subid= 3&ct=c&submenuheader=null (02.05.2016)].


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar