Limited Şirketlerde Pay Haczi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Nuri Murat POLAT
ISBN: 9786050511222
46,75 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nuri Murat POLAT
Baskı Tarihi 2022/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 121

Limited Şirketlerde Pay Haczi

Avukat Nuri Murat POLAT 

Ticari hayatta yaygın bir şirket olan limited şirketler bakımından, 6102 sayılı Ticaret Kanunu ile birçok yeni düzenleme getirilmiştir. Bu yenilikler, eski TTK ile düzenlenmeyen limited ortaklıklarda pay haczi konusuna yönelik düzenlemeleri de barındırmaktadır. Tez konumuzu oluşturan limited ortaklıklarda pay haczi kapsamında, şirket ortağının kişisel alacaklılarının, TTK madde 133/2 uyarınca Sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından almak yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış veya bağlanmamış payların, İcra ve İflas Kanunu'nun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesini ve paraya çevrilmesini talep ederek, alacaklarını tahsil edebilmesi incelenecektir. Bu doğrultuda, hacze konu edilen değer bakımından bir ayrıma gidilerek, haciz işlemlerinin hangi hükümler çerçevesinde gerçekleştirileceği irdelenecektir. 6102 sayılı TTK madde 133/2 ile açıkça düzenlendiği üzere, haczedilen şirket payının, taşınır malların paraya çevrilmesini düzenleyen hükümler uyarınca satışı talep edilebilecektir. Çalışmamızda, TTK'da ve İİK'da yer alan düzenlemelerin yanı sıra, limited şirketlerin pay haczine ilişkin olarak uygulamada karşımıza çıkan sorunlar; doktrinde yer alan tartışmalar ve Yargıtay içtihatları eşliğinde irdelenecektir

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR....................................................................................7

ÖZET...............................................................................................9

KISALTMALAR .........................................................................15

GİRİŞ ............................................................................................17

BİRİNCİ BÖLÜM

LİMİTED ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKETTE 

PAY KAVRAMI

1. LİMİTED ŞİRKET ...................................................................21

1.1. Limited Şirkette Pay Kavramı .......................................23

2. ESAS SERMAYE.....................................................................24

2.1. Esas Sermaye Özellikleri ...............................................25

1.2.1.1. Belirlilik............................................................25

1.2.1.2. Asgarilik ...........................................................26

1.2.1.3. Sabitlik..............................................................27

3. ESAS SERMAYE PAYI..........................................................27

3.1. Esas Sermaye Payı Özellikleri.......................................29

3.1.1. Devredilebilirlik ...................................................29

3.1.2. Payların itibari değeri...........................................30

3.1.3. Esas sermaye paylarının farklı değerde 

olabilmesi .............................................................31

3.1.4. Esas Sermaye Payının Ortaklık Haklarında 

Belirleyici Rolü ...................................................32

3.1.4.1. Mali Haklar......................................................33

3.1.4.2. İdari haklar.......................................................34

3.2. Esas Sermaye Payının Hukuki İşlemlere Konu Olması 35

3.2.1. Esas Sermaye Payının Rehni ...............................35

3.2.1.1. Pay Üzerinde Rehin Hakkı Tesisi İçin 

Şartlar..............................................................36

12

3.2.1.1.1. Genel Kurul Onayı (Şirket sözleşmesinde 

öngörülmüş ise ).........................................36

3.2.1.1.2. Rehin Sözleşmesinin Yazılı Yapılması .....37

3.2.1.1.3. Rehin Hakkının Pay Defterine Kaydı ........37

3.2.2. Esas Sermaye Payının İntifa Hakkına Konu 

Olması ..................................................................38

4. LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY HACZİNE İLİŞKİN 6762 

SAYILI MÜLGA TTK İLE 6102 SAYILI TTK 

KARŞILAŞTIRMASI ..............................................................39

4.1. Mülga TTK'ya Göre Limited Şirketlerde Pay Haczi ....39

4.2. 6102 Sayılı TTK'ya Göre Limited Şirketlerde Pay 

Haczi...............................................................................43

İKİNCİ BÖLÜM

LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY HACZİ

1. HACİZ KAVRAMI VE TÜRLERİ.........................................55

1.1. Haciz kavramı ................................................................55

1.2. Haciz türleri....................................................................56

1.3. Haczin Konusu ve Kapsamı...........................................57

1.3.1. Konusu .................................................................57

1.3.2. Kapsamı................................................................58

2. LİMİTED ŞİRKETLERDE HACZE KONU OLABİLECEK 

DEĞERLER...............................................................................59

2.1. Ortağın Şahsi Malvarlığı................................................60

2.2. Kâr Payı..........................................................................61

2.3. Tasfiye Payı....................................................................67

2.4. Ortaklık Payı ..................................................................72

2.4.1. Malvarlıksal (Ortağın Malvarlığından 

Kaynaklanan/Mali) Haklar Açısından Ortaklık 

Payı......................................................................73

2.4.1.1. Senede Bağlanmış ve Senede Bağlanmamış 

Paylar Bakımından .........................................73

2.4.1.2. Hazırlık Dönemi Faizi Bakımından...............79

2.4.1.3. Rüçhan Hakkı Bakımından ............................81

13

2.4.2. Yönetimsel (Ortağın Yönetim Hakkından 

Kaynaklanan/İdari) Haklar Açısından Ortaklık 

Payı .....................................................................85

2.5. Ortağın Şirketten Olan Diğer Alacakları .......................88

3. LİMİTED ŞİRKET PAYININ HACZİNDE USUL..............89

3.1. İİK Madde 88 Bakımından Değerlendirme ...................89

3.2. İİK Madde 94 Bakımından Değerlendirme ...................92

3.3. İİK Madde 89 Bakımından Değerlendirme ...................96

4. LİMİTED ŞİRKET PAY HACZİNİN ETKİSİ....................100

4.1. Alacaklı Bakımından Etkisi .........................................100

4.2. Borçlu Bakımından Etkisi............................................100

4.3. Şirket Bakımından Etkisi .............................................102

5. HACZEDİLMİŞ OLAN LİMİTED ŞİRKET PAYININ 

PARAYA ÇEVRİLMESİ.......................................................102

6. PARAYA ÇEVRİLEN LİMİTED ŞİRKET PAYININ 

ALICISINA DEVRİ ................................................................109

7. LİMİTED ŞİRKET PAYINI İCRA YOLUYLA İKTİSAP 

EDEN YENİ PAYDAŞIN HUKUKİ DURUMU ..................112

SONUÇ........................................................................................117

KAYNAKÇA ..............................................................................121


Akil, Cenk: Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.

Akyol Aslan, Leyla: Medeni Usul Hukukunda Delil Tespiti, 

Yetkin Yayınları, Ankara 2011.

Akyol Aslan, Leyla: İcra ve İflas Kanunu Madde 89 Hükmüne 

Göre Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1-2, Haziran-Temmuz 2011, s. 

93-119.

Akyol Aslan, Leyla: Satış Talebinin Kanuna Aykırı Olarak Reddedilmesinin Konulmuş Olan Hacizlere Etkisi (Yargıtay'ın 

16.02.2018 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı Dolayısıyla), LEGAL 

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, C: 15, S 40, Ağustos 

2018, s. 363 – 428.

Albayrak, Hakan: Limited Şirket Hisse (Ortaklık Payı) Haczi 

Konulu Tebliğ, Türk Ticaret Kanunu’nun 5. Yıl Sempozyumu Hakem Denetiminden Geçmiş Tebliğler Kitabı, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara 2018.

Altaş, Soner: Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, 

Seçkin Yayınları, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 8. Baskı, Ankara 

2017.

Altaş, Soner: Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler, Seçkin Yayınları, 1. Baskı, Ankara 2011.

Atalı, Murat/

Ermenek, İbrahim/

Erdoğan, Ersin: İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Yayınları, 3. 

Bası, Ankara 2020.

Arslan, Aziz Serkan: İcra Takip İşlemleri Etkileri ve Hukuka 

Aykırılığın Sonuçları, Yetkin Yayınları, Ankara 2018.

122

Arslan, Ramazan: Borçlunun Üçüncü Kişide Bulunan Alacağının Haczi, Haczin Üçüncü Kişiye Bildirilmesi ve Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 65, S. 4, Aralık 2016, 

s. 3217 – 3242.

Arslan, Ramazan: Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal 

ve Alacaklarının Haczi, Recai Seçkin’e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1974, s. 81 – 114.

Arslan, Ramazan/

Ejder, Yılmaz/

Taşpınar Ayvaz, Sema/

Emel, Hanağası: İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Yayınları, 6. 

Baskı, Ankara 2020.

Arslan, Aziz Serkan: Limited Şirket Hissesinin Haczi ve Haczin Sonuçları, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, C. 22, S. 4, s. 3-35.

Arslan, Tuğba: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine 

Göre Limited Şirket Paylarının Haczi ve Paraya Çevrilmesi Konulu 

Yüksek Lisans Tezi, Konya 2018.

Ayhan, Rıza/

Çağlar, Hayrettin/

Özdamar, Mehmet: Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Yetkin 

Yayınları, Ankara 2019.

Badak, Zehra: Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirkette 

Pay Sahibinin Kâr Payı Hakkı, On İki Levha Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2018.

Bahtiyar, Mehmet: Ortaklıklar Hukuku, Beta Yayınevi, Güncellenmiş 15. Bası, Mart 2021.

Bilgili, Fatih/

Demirkapı, Ertan: Şirketler Hukuku Dersleri, Dora Yayınları, 

7. Baskı, Ocak 2020.

123

Bozkurt, Tamer: Şirketler Hukuku, Yetkin Yayınevi, Güncellenmiş 13. Baskı, Ankara 2021.

Çağa, Barbaros: Limited Şirkette Ortaklık Payının Devri, 

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. VII, S. 3, 1974, s. 581 – 602.

Çamoğlu, Ersin: Limited Ortaklıklar Hukukunun Temel İlkeleri, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2020.

Çevik, Orhan Nuri: Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması, 

Yetkin Yayınları, Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Ankara 2003.

Çığsar, Melis Gizem: Limited Şirkette Esas Sermaye Payının 

Rehni, Seçkin Yayınevi, Ankara 2019.

Demirbay, Hakan: Limited Şirketlerde Oyda İmtiyazlı Paylar 

Konulu Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019.

Dinç, Serhan: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Limited Şirketin Unsurları ile Limited Şirketlerde Pay ve Ortak Kavramları, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl 7, S. 29, Ocak 2017, s. 

135 – 166.

Dönmez, Murat: Anonim ve Limited Şirketlerde Hisse Haczi ve 

Paraya Çevrilmesi, Vedat Kitapçılık, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret 

Kanunu’na Göre Güncellenip Genişletilmiş 4. Bası, İstanbul 2011.

Durgut, Ramazan: Limited Şirket Esas Sermaye Payı Üzerinde 

Rehin Hakkı Kurulması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2013, S. 

108, s. 123 – 138.

Erdem, Ercüment/

Göksoy, Y. Can: Limited Şirkette Payın Rehni, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, Eylül 

2000.

Erturgut, Mine: Menkullerin Paraya Çevrilmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2000.

Gürlek, Gülsüm: Limited Şirketlerde Payın Haczi Konulu Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010.

Hatipoğlu, Kaan: Limited Şirket Esas Sermaye Payının Rehni 

Konulu Yüksek Lisans Tezi, Ağustos 2015.

124

İyilikli, Ahmet Cahit: Haciz İhbarnameleri (İİK m. 89), Yetkin 

Yayınları, Ankara 2012.

Kalkan, Onur: Anonim Şirketlerde Hisse Haczi Konulu Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara 2009.

Kaya, Mustafa İsmail: Limited Ortaklıkta Esas Sermaye Payı 

Devri ve Devir Borcunu Doğuran İşlemlerde Tarafların İmzalarının 

Noter Tarafından Onaylanması Zorunluluğu, Erciyes Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 2, Aralık 2008, s. 361-376.

Kayar, İsmail: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticaret Hukuku, Seçkin Yayınevi, Güncellenmiş 5. Baskı, Ağustos 2018.

Kendigelen, Abuzer: Anonim Şirketlerde Çıplak Payların 

Haczi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 62, S. 1-

2, 2004, s. 381 – 402.

Kendigelen, Abuzer: Limited Şirket Paylarının Haczi, GÜHFD, 

Y. 1, S. 1, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2002, 

s. 409 – 417.

Kendigelen, Abuzer: Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, On İki Levha Yayınları, Değişiklikler İşlenmiş 

ve Güncellenmiş 2. Bası, İstanbul 2012.

Kuru, Baki: İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Adalet Yayınları, 

Tamamen Yeniden Yazılmış ve Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 

2013.

Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, Legal Yayınları, Birinci Baskı, Eylül 2016.

Kuş, Ulaş Baran: Sermaye Şirketlerinde Sınırlı Sorumluluk İlkesinin İstisnası Olarak Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, Seçkin Yayınevi, Ankara 2020.

Moroğlu, Erdoğan: Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı, 

On İki Levha Yayınları, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 3. Baskı, 

İstanbul 2015.

Moroğlu, Erdoğan: Türk Ticaret Kanunu Değelendirme ve 

Öneriler, On İki Levha Yayınları, 8. Baskı, Nisan 2016.

125

Muşul, Timuçin: Haciz ve Hacze İştirak, Adalet Yayınları, 1. 

Baskı, Ankara 2019.

Muşul, Timuçin: İcra ve İflas Hukuku, Adalet Yayınları, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 6. Baskı, Ankara 2013.

Namlı, Mert: İcra Hukukunda Taşınmaz Malların Haczi ve Paraya Çevrilmesi, On İki Levha Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2019.

Oskay, Mustafa/

Koçak, Coşkun/

Deynekli, Adnan/

Doğan, Ayhan: İİK Şerhi 2. Cilt, Turhan Kitabevi, Ankara 2007.

Pekcanıtez, Hakan/

Atalay, Oğuz/

Sungurtekin Özkan, Meral/

Özekes, Muhammet : İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 

On İki Levha Yayınları, 7. Bası, Ankara 2020.

Poroy, Reha/

Tekinalp, Ünal/

Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar Hukuku II, Vedat Kitapçılık, Güncellenmiş, Yeniden Yazılmış 14. Bası, İstanbul 2019.

Pulaşlı, Hasan: Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Adalet Yayınları, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 7. Baskı, Ankara 2021.

Pulaşlı, Hasan: Şirketler Hukuku Şerhi Cilt I, Adalet Yayınları, 

Tamamen Yenilenmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara 2018.

Pulaşlı, Hasan: Şirketler Hukuku Şerhi Cilt III, Adalet Yayınları, Tamamen Yenilenmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara 2018.

Sevi, Ali Murat: Anonim Ortaklıkta Payın Devri, Seçkin Yayınevi, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 4. Baskı, Ekim 2018.

Sezgin Huysal, Ayşegül: Limited Şirketlerde Nama Yazılı Pay 

Senedinin Hukuki Niteliği, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 22, S. 1, 2017, s. 317 – 346.

126

Şahin, Çağatay Serdar: Ticaret Şirketlerinde Ortakların Kişisel 

Alacaklılarının Şirkete Yöneltebilecekleri Haciz Talepleri, Selçuk 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 27, S. 1, 2019, s. 167 – 211.

Şener, Oruç Hami: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku 

Ders Kitabı, Seçkin Yayınevi, Gözden Geçirilmiş 4. Bası, Ankara 

2019.

Şener, Oruç Hami: Yargıtay Kararları Işığında Limited Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayınları, 1. Baskı, Ankara 2017.

Taşdelen, Nihat: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Ortaklıklarda Çıkma Çıkarılma ve Fesih, Yetkin Yayınları, 

Ankara 2012.

Tekinalp, Ünal: Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Vedat 

Kitapçılık, Değişiklikler ve İkincil Düzenlemelerle Güncelleştirilmiş 5. Bası, İstanbul 2020.

Topal, Önder: Senede Bağlanmamış Anonim Şirket Payının 

Haczi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 65, S. 4, 

2016, s. 2977 – 3016.

Topuz, Gökçen: Hisse Haczi ve Satışı, Yetkin Yayınları, Ankara 

2009.

Uyar, Talih/

Uyar, Alper/

Uyar, Cüneyt: İcra ve İflas Kanunu Şerhi El Kitabı Cilt I, Turan 

Kitabevi, 1. Baskı, Eylül 2010.

Ünal, Ahmet Cemil: Anonim Şirketlerde Kâr Payı, Kâr Dağıtımı ve Yedek Akçe Ayrılması Konulu Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

2006.

Ünal, Ahmet Cemil: Türk ve Yabancı Hukuk Sistemlerinde 

CEO'nun Hukuki Konumu, Adalet Yayınevi, Ankara 2014.

Üstündağ, Saim: İcra Hukukunun Esasları, Yaylacık Matbaası, 

İstanbul 1990.

127

Yanlı, Veliye : Limited Şirketlerde Payın Şirket Tarafından 

Edinilmesinde Şekil, Ünal Tekinalp’e Armağan Cilt I, Beta Yayınevi, İstanbul 2003, s. 673 – 693.

Yasan, Mustafa: Limited Şirkette Ortakların Genişletilmiş Hukuki Sorumluluğu, Yetkin Yayınları, Ankara 2018.

Yasan, Mustafa: Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 

2021.

Yeniocak, Umut: Anonim ve Limited Şirket Hisselerinin Haczi, 

Yetkin Yayınları, Ankara 2009.

Yılmaz, Ejder: Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri Cilt II, Yetkin 

Yayınları, Ankara 2001.

Diğer Kaynaklar

https://www.lexpera.com.tr/ mevzuat/ gerekceler/ turk-ticaretkanunu- madde-gerekceleri , Erişim tarihi: 20.06.2021

http://www.kazanci.com , Erişim tarihi: 11.05.2021

https://www.lexpera.com.tr/ictihat , Erişim tarihi: 09.01.202

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: PAY HACZİ