Mecelle–i Ahkâmı ʿAdliyye

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Yaşar GÜÇLÜ
Ürün Kodu: YTK193
ISBN: 978-975-02-5546-5
Stok Durumu: Stokta var
125,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yaşar GÜÇLÜ
Baskı Tarihi 2019/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Mecelle–i Ahkâmı ʿAdliyye Osmanlıca Aslı Günümüz Alfabesiyle Yazımı ve Güncel Türkçesi Birlikte

Hazırlayan : Av. Yaşar GÜÇLÜ

2019/07 1. Baskı, 604 Sayfa

ISBN 978-975-02-5546-5

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye 1868-1876 yılları arasında Fransız Medeni Kanunu'nun tercüme edilerek yürürlüğe konulması yönündeki eğilime rağmen, İslam hukuku esaslarına göre ağırlıklı olarak Hanefi Mezhebi hukukçularının içtihatları dikkate alınarak Ahmet Cevdet Paşa'nın başkanlığını yürüttüğü Mecelle Cemiyeti'nce fıkıh kitaplarından derlenerek hazırlanan ve yürürlüğe konulan; borçlar hukuku, eşya hukuku ve usul hukuku ile ilgili hükümler içeren; hukukun genel kaidelerinin yer aldığı bir mukaddime ile on altı kitaptan oluşan 1851 maddelik, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Medeni Kanunu'dur.

1926 yılına kadar resmen yürürlükte kalan ve uygulanan Mecelle sadece bir kanun kitabı olmayıp Osmanlı medeniyetinin zenginliğini ve üstün hukuki altyapısını gösteren nadide eserlerden biridir. Mecelle modern kanun üslubu ile klasik fıkıh usulünü bir araya getirerek, kanun maddelerinin altına fıkıh kitaplarından örnekler koyarak özgün bir şekil ortaya koymuştur. Dil açısından da dikkate değer bir mükemmellik ve şiirselliğe sahip olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. 

Bu çalışmada; Osmanlı İmparatorluğu ve İslam hukuku ile ilgilenen başta hukukçular ve tarihçiler olmak üzere tüm okurlara Mecelle'yi okuma ve inceleme imkanı sağlamak için Mecelle'nin, Osmanlı alfabesiyle yazılmış aslıyla birlikte yayımlanmasının faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu doğrultuda aynı sayfada; Osmanlı alfabesiyle yazılmış metin, Latin harfleriyle yazılmış metin ve günümüz Türkçesi'ne çevrilmiş metne yer verilmiştir.

Konu Başlıkları

Kitâbu'l–Büyûʿ Alım–Satım Kitabı
Kitâbu'l–İcârât Kiralar Kitabı
Kitâbu'l–Kefâle Kefalet Kitabı
Kitâbu'l–Havâle Havale Kitabı
Kitâbu'r–Rehn Rehin Kitabı
Kitâbu'l–Emânât Emanetler Kitabı
Kitâbu'l–Hibe Bağışlama Kitabı
Kitâbu'l– Gasb Ve'l–İtlâf Gasp ve Yok Etme Kitabı
Kitâbu'l Hacr Ve'l–İkrâh Ve'ş–Şufʿa Kısıtlılık, Zorlama ve Önalım Kitabı
Kitâbu'ş–Şirket Ortaklık Kitabı
Kitâbu'l–Vekâle Vekâlet Kitabı
Kitâbu's–Sulh Ve'l–İbrâ Sulh ve İbra Kitabı
Kitâbu'l– İkrâr İkrar Kitabı
Kitâbu'd–Daʿvâ Dava Kitabı
Kitabu'l–Beyyinât Ve't–Tahlîf Deliller ve Yemin Kitabı
Kitâbu'l–Kazâ Yargılama Kitabı


İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  5

Mecelle Cemʿiyyetinden Tanzîm Olunan Mazbatanın Sûretidir (Mecelle Cemiyeti’nce Düzenlenen Mazbatanın Örneğidir)  31

KİTÂBU’L–BÜYÛʿ

ALIM–SATIM KİTABI

MUKADDİME (GİRİŞ)  47

İki Makâleyi Hâvîdir (İki Makaleyi İçermektedir)  47

MAKÂLE–İ ÛLÂ (BİRİNCİ MAKALE)  47

ʿİlm–i Fıkhın Taʿrif ve Taksîmi Beyanındadır (Fıkıh İlminin Tarifi ve Bölümlere Ayrılmasını Bildirmektedir)  47

MAKALE–İ SÂNİYE (İKİNCİ MAKALE)  49

Kavâid–i Fıkhiyye Beyanındadır (Fıkhın Kaidelerini Bildirmektedir)  49

KİTÂB–I EVVEL (BİRİNCİ KİTAP)  63

Büyûʿ Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Yedi Bâba Münkasimdir (Satış Hakkında Olup Bir Giriş İle Yedi Bölüme Ayrılmıştır)  63

MUKADDİME (GİRİŞ)  63

Büyûʿa Müteʿallik Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Satışla İlgili Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  63

ŞERH (AÇIKLAMA)  71

BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  72

ʿAkd–i Beyʿa Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup Beş Faslı Hâvîdir (Satış Sözleşmesi İle İlgili Meseleleri Bildirmekte Olup Beş Faslı İçermektedir)  72

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  72

Rükn–i Beyʿ Hakkındadır (Satışın Unsurları Hakkındadır)  72

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  75

Kabulün İcaba Muvâfık Olmasının Lüzûmu Beyanındadır (Kabulün İcaba Uygun Olmasının Gerekliliğini Bildirmektedir)  75

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  77

Meclis–i Beyʿ Hakkındadır (Satış Oturumu Hakkındadır)  77

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  78

Şartla Beyʿ Hakkındadır (Şartla Satış Hakkındadır)  78

FASL–I HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  79

İkāle–i Beyʿ Hakkındadır (Satışın Ortadan Kaldırılması Hakkındadır)  79

BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  81

Mebîʿa Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup Dört Fasla Münkasimdir (Satılan Şeyle İlgili Meseleleri Bildirip Dört Fasla Ayrılmıştır)  81

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  81

Mebîʿin Şürût Ve Evsâfı Hakkındadır (Satılan Şeyin Şartları ve Özellikleri Hakkındadır)  81

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  82

Beyʿi Câiz Olup Olmayan Şeyler Beyanındadır (Satışı Uygun Olup Olmayan Şeyleri Bildirmektedir)  82

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  84

Mebîʿin Keyfiyyet–i Beyʿine Müteʿallik Mevâd Beyanındadır (Satışa Konu Şeyin Satışışına Yönelik Konularla İlgili Maddeleri Bildirmektedir)  84

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  90

Sarâhaten Zikr Olunmaksızın Beyʿde Dâhil Olup Olmayan Şeyler Beyanındadır (Açıkça Anılmadan Yapılan Satışta, Satışa Dâhil Olup Olmayan Şeyleri Bildirir)  90

BAB–I SALİS (ÜÇÜNÜCÜ BÖLÜM)  92

Semene Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup İki Faslı Hâvidir (Bedelle İlgili Meseleleri Bildirmekte Olup İki Faslı İçermektedir)  92

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  92

Semenin Evsaf ve Ahvâline Müterettib Olan Mevâd Beyanındadır (Bedelin Nitelikleri Ve Durumuna İlişkin Maddeleri Bildirmektedir)  92

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  94

Vaʿde İle Satış Hakkında Olan Mevad Beyanındadır (Vâde İle Satış Hakkında Olan Maddeleri Bildirmektedir)  94

BÂB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)  96

Baʿde’l–ʿAkd Semen ve Müsemmende Tasarrufa Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup İki Fasla Münkasimdir (Sözleşmeden Sonra Bedel ve Bedele Konu Mala İlişkin İşlemlerle İlgili Meseleleri Bildirmekte Olup İki Fasıla Ayrılmıştır)  96

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  96

Baʿde’l–ʿAkd ve Kable’l–Kabz Bâyiʿin Semende ve Müşterinin Mebîʿde Hakk–ı Tasarrufları Beyanındadır (Sözleşmeden Sonra ve Teslim Almadan Önce Satıcının Bedelde ve Müşterinin Satışa Konu Malda İşlem Yapma Haklarını Bildirmektedir)  96

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  96

Baʿde’l–ʿAkd Semen ve Mebîʿin Tezyid ve Tenzili Beyanındadır (Sözleşmeden Sonra Bedelin ve Satılan Malın Arttırılması ve İndirilmesini Bildirmektedir)  96

BÂB–I HÂMİS (BEŞİNCİ BÖLÜM)  100

Teslim ve Tesellüme Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup Altı Faslı Hâvîdir (Teslim ve Teslim Almayla İlgili Meseleleri Bildirmekte Olup Altı Faslı İçermektedir)  100

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  100

Teslim ve Tesellümün Hakikat ve Keyfiyyeti Beyanındadır (Teslim ve Teslim Almanın Gerçeği Ve Durumunu Bildirmektedir)  100

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  102

Mebîʿin Hakk–ı Habsine Dair Mevâd Beyanındadır (Satışa Konu Malda Hapis Hakkına İlişkin Maddeleri Bildirmektedir)  102

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  104

Mekân–ı Teslim Hakkındadır (Teslim Yeri Hakkındadır)  104

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  104

Teslimin Meûneti Yaʿni Külfeti ve Levâzım–ı Tamamiyyeti Beyanındadır (Teslimin Zahmeti Yani Külfeti ve Tamamlanması İçin Gerekli Olanları Bildirmektedir)  104

FASL–I HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  105

Helâk–i Mebîʿa Müterettib Olan Mevâd Beyanındadır (Satışa Konu Malın Yok Olmasına İlişkin Maddeleri Bildirmektedir)  105

FASL–I SÂDİS (ALTINCI FASIL)  107

Sevm–i Şirâ ve Sevm–i Nazar Hakkında (Satılık Mala Değer Biçtirmek ve Görmek/Göstermek Hakkındadır)  107

BÂB–I SÂDİS (ALTINCI BÖLÜM)  108

Hıyârât Beyanında Olup Yedi Faslı Hâvîdir (Seçimlik Hakları Bildirmekte Olup Yedi Faslı İçermektedir)  108

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  108

Hıyâr–ı Şart Beyanındadır (Şart Seçeneğini Bildirmektedir)  108

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  110

Hıyâr–ı Vasf Beyanındadır (Nitelik Yönünden Seçimlik Hakkı Bildirmektedir)  110

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  111

Hıyâr–ı Nakd Hakkındadır (Ödemeye İlişkin Seçimlik Haklar Hakkındadır)  111

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  111

Hıyâr–ı Taʿyin Beyanındadır (Tercihte Bululnmaya İlişkin Seçimlik Hakları Bildirmektedir)  111

FASL–I HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  112

Hıyâr–ı Rüʾyet Hakkındadır (Görünce Seçim Hakkı Kullanma Hakkındadır)  112

FASL–I SÂDİS (ALTINCI FASIL)  115

Hıyâr–ı ʿAyb Beyanındadır (Ayıp Nedeniyle Seçim Yapma Hakkını Bildirmektedir)  115

FASL–I SÂBİʿ (YEDİNCİ FASIL)  122

Gabn ve Tağrîr Beyanındadır (Aşırı Yararlanma ve Aldatmayı Bildirmektedir)  122

BÂB–I SÂBİʿ (YEDİNCİ BÖLÜM)  123

Mebîʿin Envâʿ ve Ahkâmı Beyanında Olup Altı Fasla Münkasimdir (Satışa Konu Mal Türleri ve Hükümlerini Bildirmekte Olup Altı Fasıla Ayrılmıştır)  123

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  123

Beyʿin Envâʿı Beyanındadır (Satışın Türlerini Bildirmektedir)  123

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  124

Envâʿ–ı Büyûʿun Ahkâmı Beyanındadır (Satış Türlerinin Hükümlerini Bildirmektedir)  124

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  126

Selem Hakkındadır (Peşin Parayla Veresiye Mal Satışı Hakkındadır)  126

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  128

İstisnâʿ Beyanındadır (Eser Sözleşmesini Bildirmektedir)  128

FASL–I HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  129

Beyʿ–i Marîzin Ahkâmı Beyanındadır (Ölüm Döşeğinde Yapılan Satışı Bildirmektedir)  129

FASL–I SÂDİS (ALTINCI FASIL)  130

Beyʿi’l–Vefâ Hakkındadır (Geri Almak Üzere Satış Hakkındadır)  130

KİTÂBU’L–İCÂRÂT

KİRALAR KİTABI

KİTÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ KİTAP)  135

İcârât Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Sekiz Bâb–ı Şâmildir (Kiralar Hakkında Olup Bir Başlangıç İle Sekiz Bölümü İçermektedir)  135

MUKADDİME (GİRİŞ)  135

İcâreye Müteʿallik Olan Istılâhât Beyanındadır (Kiralamayla İlgili Kavramları Bildirmektedir)  135

BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  138

Zavâbit–i ʿUmûmiye Beyanındadır (Genel Kuralları Bildirmektedir)  138

BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  141

ʿAkd–i İcâreye Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup Dört Faslı Hâvîdir (Kira Sözleşmesini İlgilendiren Meseleleri Bildirmekte Olup Dört Faslı İçermektedir)  141

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  141

Rükn–i İcâreye Dair Olan Mesâil Beyanındadır (Kiralamanın Unsurlarına İlişkin Meseleleri Bildirmektedir)  141

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  144

İcârenin Şerâit–i İnʿikad ve Nefâzı Hakkındadır (Kiralamanın Kurulma Şartları Ve Geçerliliği Hakkındadır)  144

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  145

Sıhhat–i İcârenin Şerâiti Hakkındadır (Kiralamanın Sıhhat Şartları Hakkındadır)  145

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  147

İcârenin Butlân ve Fesâdı Hakkındadır (Kiralamanın Geçersizliği Ve Bozulabilirliği Hakkındadır)  147

BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  148

Ücrete Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup Üç Faslı Hâvîdir (Ücretle İlgili Konuları Bildirmekte Olup Üç Faslı İçermektedir)  148

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  148

Bedel–i İcâre Hakkındadır (Kiralama Bedeli Hakkındadır)  148

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  149

Ücretin Sebeb–i Lüzûmuna ve Âcirin Ücrete Keyfiyyet–i İstihkakına Dair Olan Mesâil Beyanındadır (Ücretin Gereklilik Sebebine ve Kiraya Verenin Ücrete Hak Kazanma Durumuna Dair Meseleleri Bildirmektedir)  149

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  153

Ücret İçin Ecîrin Müsteʾcerün Fîhi Habs Edip Edememesi Hakkındadır (Ücret İçin İşçinin Kiraya Konu Şeyi Hapsedip Hapsedememesi Hakkındadır)  153

BÂB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)  154

Müddet–i İcâreye Müteʿallik Mesâil Beyanındadır (Kiralama Süresi İle İlgili Meseleleri Bildirmektedir)  154

BÂB–I HÂMİS (BEŞİNCİ BÖLÜM)  157

Hıyârât Hakkında Olup Üç Faslı Hâvîdir (Seçimlik Haklar Hakkında Olup Üç Faslı İçermektedir)  157

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  157

Hıyâr–ı Şart Beyanındadır (Seçimlik Şartı Bildirmektedir)  157

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  160

Hıyâr–ı Rüʾyet Hakkındadır (Görmeye Dayalı Seçimlik Hak Hakkındadır)  160

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  161

Hıyâr–ı ʿAyb Hakkında (Ayıptan Dolayı Seçimlik Hak Hakkındadır)  161

BÂB–I SÂDİS (ALTINCI BÖLÜM)  163

Meʾcûrun Envâʿ ve Ahkâmı Beyanında Olup Dört Faslı Hâvîdir (Kiraya Konu Şeylerin Türlerini ve Hükümlerini Bildirmekte Olup Dört Faslı İçermektedir)  163

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  163

İcâre–i ʿAkara Müteʿallik Mesâil Beyanındadır (Taşınmaz Kirası İle İlgili Meseleleri Bildirmektedir)  163

FASL–I SÂNİ (İKİNCİ FASIL)  166

İcâre–i ʿUrûz Hakkındadır (Taşınır Eşya Kirası Hakkındadır)  166

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  167

İcâre–i Hayvan Hakkındadır (Hayvan Kirası Hakkındadır)  167

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  172

İcâre–i Âdemî Beyanındadır (Adam Kiralamayı Bildirmektedir)  172

BÂB–I SÂBİʿ (YEDİNCİ BÖLÜM)  176

Baʿd El– ʿAkd Âcir ve Müsteʾcirin Vazife ve Salâhiyyetlerine Dair Olup Üç Faslı Hâvîdir (Sözleşmeden Sonra Kiraya Veren ve Kiracının Görev ve Yetkilerine Dair Olup Üç Faslı İçermektedir)  176

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  176

Teslim–i Meʾcûr Hakkındadır (Kiraya Konu Şeyin Teslimi Hakkındadır)  176

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  177

Baʿde’l–ʿAkd ʿÂkıdeynin Meʾcûrda Tasarruflarına Dairdir (Sözleşmeden Sonra Tarafların Kiraya Konu Şey Üzerinde İşlem Yapmalarına Dairdir)  177

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  179

Red ve İâde–i Meʾcûra Müteʿallik Mevâd Beyanındadır (Kiraya Konu Şeyin Red ve İadesi İle İlgili Maddeleri Bildirmektedir)  179

BÂB–I SÂMİN (SEKİZİNCİ BÖLÜM)  180

Zamânât Beyanında Olup Üç Faslı Hâvîdir (Tazminatları Bildirmekte Olup Üç Faslı İçermektedir)  180

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  180

Zamân–ı Menfaʿat Hakkındadır (Faydalanmanın Tazmini Hakkındadır)  180

FASL–I SANÎ (İKİNCİ FASIL)  182

Müsteʾcirin Zamanı Hakkındadır (Kiracının Tazminat Sorumluluğu Hakkındadır)  182

FASL–I SÂLÎS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  184

Ecîrin Zamânı Hakkındadır (İşçinin Tazmin Sorumluluğu Hakkındadır)  184

KİTÂBU’L–KEFÂLE

KEFALET KİTABI

KİTÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ KİTAP)  189

Kefâlet Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Üç Bâb–ı Hâvîdir (Kefâlet Hakkında Olup Bir Giriş İle Üç Bölümü İçermektedir)  189

MUKADDİME (GİRİŞ)  189

Kefâlete Dair Olan Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Kefâlete Dair Olan Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  189

BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  190

Akd–i Kefâlet Hakkında Olup İki Faslı Hâvîdir (Kefâlet Sözleşmesi Hakkında Olup İki Faslı İçermektedir)  190

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  190

Rükn–i Kefâlet Hakkındadır (Kefâletin Unsurları Hakkındadır)  190

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  192

Şerâit–i Kefâlet Beyanındadır (Kefâletin Şartlarını Bildirmektedir)  192

BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  194

Kefâletin Ahkâmı Beyanında Olup Üç Faslı Hâvîdir (Kefâletin Hükümlerini Bildirmekte Olup Üç Faslı İçermektedir)  194

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  194

Kefâlet–i Münecceze ve Muʿallaka ve Muzâfenin Hükmü Beyanındadır (Şartsız, Şartlı ve Geleceğe Dönük Kefaletin Hükmünü Bildirmektedir)  194

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  197

Kefâlet Bi–n–Nefsin Hükmü Beyanındadır (Şahsa Kefaletin Hükmünü Bildirmektedir)  197

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  197

Kefâlet bi’l–malın Ahkâmı Beyanındadır (Mala Kefaletin Hükümlerini Bildirmektedir)  197

BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  202

Kefâletden Berâet Hakkında Olup Üç Faslı Hâvîdir (Kefaletten Kurtulma Hakkında Olup Üç Faslı İçermektedir)  202

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  202

Baʿzı Zâvabıt–ı Umûmiyye Beyanındadır (Bazı Genel Kuralları Bildirmektedir)  202

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  202

Kefâlet Bi–n–Nefsden Berâet Hakkındadır (Şahısa Kefaletten Kurtulma Hakkındadır)  202

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  204

Kefâlet bi’l–maldan Berâet Hakkındadır (Mala Kefaletten Kurutulma Hakkındadır)  204

KİTÂBU’L–HAVÂLE

HAVALE KİTABI

KİTÂB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ KİTÂP)  209

Havâle Hakkında Olup Bir Mukaddime İle İki Bâb–ı Hâvîdir (Havale Hakkında Olup Bir Giriş İle İki bölümü İçermektedir)  209

MUKADDİME (GİRİŞ)  209

Havâleye Dair Olan Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Havâleye Dair Olan Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  209

BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  210

Akd–i Havâle Beyanında Olup İki Fasla Münkasimdir (Havale Sözleşmesini Bildirmekte Olup İki Fasla Ayrılmıştır)  210

FASL–I EVVEL BİRİNCİ FASIL  210

Rükn–i Havâle Beyanındadır Havalenin Unsurlarını Bildirmektedir  210

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  211

Şerâit–i Havâle Beyanındadır (Havalenin Şartlarını Bildirmektedir)  211

BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  212

Ahkâm–ı Havâle Beyanındadır (Havalenin Hükümlerini Bildirmektedir)  212

KİTÂBU’R–REHN

REHİN KİTABI

KİTÂB–I HÂMİS (BEŞİNCİ KİTAP)  219

Rehn Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Dört Bâbı Şâmildir (Rehin Hakkında Olup Bir Giriş İle Dört Bölümü Kapsamaktadır)  219

MUKADDİME (GİRİŞ)  219

Rehne Dair Olan Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Rehne Dair Olan Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  219

BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  220

ʿAkd–i Rehne Dair Mesâil Beyanında Olup Üç Fasla Münkasimdir (Rehin Sözleşmesine Dair Meseleleri Bildirmekte Olup Üç Fasıla Ayrılmıştır)  220

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  220

Rükn–i Rehne Dair Olan Mesâil Beyanındadır (Rehinin Unsurlarına Dair Olan Meseleleri Bildirmektedir)  220

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  220

İnʿikad–ı Rehnin Şartları Beyanındadır (Rehin Sözleşmesinin Kurulmasının Şartlarını Bildirmektedir)  220

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  221

Merhûnun Zevâid–i Muttasılası Ve Akd–i Rehnden Sonra Vâkiʿ Olan Tebdil ve Ziyâde Hakkındadır (Rehine Sıkı Sıkıya Bağlı Olan Fazlalıklar ve Rehin Sözleşmesinden Sonra Oluşan Değişiklik ve Fazlalıklar Hakkındadır)  221

BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  222

Râhin ve Mürtehine Müteʿallik Baʿzı Mesâil Beyanındadır (Rehin Veren ve Rehin Alanla İlgili Bazı Meseleleri Bildirmektedir)  222

BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  223

Merhûne Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup İki Fasla Münkasimdir (Rehinle İlgili Meseleleri Bildirmekte Olup İki Fasıla Ayrılmıştır)  223

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  223

Merhûnun Meûnet ve Mesârifi Beyanındadır (Rehinin Külfet ve Masraflarını Bildirmektedir)  223

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  224

Rehn–i Müsteʿâr Hakkındadır (Ödünç Malın Rehni Hakkındadır)  224

BÂB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)  225

Rehnin Ahkâmı Beyanında Olup Dört Fasla Münkasimdir (Rehnin Hükümlerini Bildirmekte Olup Dört Fasıla Ayrılmıştır)  225

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  225

Rehnin Ahkâm–ı ʿUmûmiyyesi Beyanıdadır (Rehnin Genel Hükümlerini Bildirmektedir)  225

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  228

Râhin ve Mürtehinin Rehinde Tasarrufları Hakkındadır (Rehin Verenin ve Rehin Alanın Rehin Üzerinde İşlem Yapmaları Hakkındadır)  228

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  230

Yed–i ʿAdlde Olan Rehnin Ahkâmı Beyanındadır (Güvenilir Kişide Olan Rehinin Hükümlerini Bildirmektedir)  230

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  231

Beyʿ–i Rehn Hakkındadır (Rehinin Satışı Hakkındadır)  231

KİTÂBU’L–EMÂNÂT

EMANETLER KİTABI

KİTÂB–I SÂDİS (ALTINCI KİTAP)  237

Emânât Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Üç Bâbı Müştemildir (Emanetler Hakkında Olup Bir Giriş İle Üç Bölümü Kapsamaktadır)  237

MUKADDİME (GİRİŞ)  237

Emânâta Müteʿallik Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Emanetlerle İlgili Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  237

BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  238

Emânâta Dair Baʿzı Ahkâm–ı ʿUmûmiyye Beyanındadır (Emanetlere Dair Bazı Genel Hükümleri Bildirmektedir)  238

BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  240

Vedîʿa Hakkında Olup İki Faslı Şâmildir (Saklama Sözleşmesi Hakkında Olup İki Faslı Kapsamaktadır)  240

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  240

ʿAkd ve Şart–ı Îdâʿa Müteʿallik Mesâil Beyanındadır (Sözleşme ve Saklama Şartı İle İlgili Meseleleri Bildirmektedir)  240

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  242

Vedîʿanın Ahkâmı ve Zamânâtı Beyanındadır (Saklama Sözleşmesinin Hükümleri ve Tazminatlarını Bildirmektedir)  242

BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  251

ʿÂriyet Hakkında Olup İki Faslı Şâmildir (Kullanma Ödüncü Hakkında Olup İki Faslı Kapsamaktadır)  251

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  251

ʿAkd ve Şart–ı İʿâreye Müteʿallik Mesâil Beyanındadır (Sözleşme ve Kullanma Ödüncünün Şartları İle İlgili Meseleleri Bildirmektedir)  251

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  253

ʿÂriyetin Ahkâm Ve Zamânâtı Beyanındadır (Kullanma Ödüncünün Hükümleri Ve Tazminatlarını Bildirmektedir)  253

KİTÂBU’L–HİBE

BAĞIŞLAMA KİTABI

KİTÂB–I SÂBİʿ (YEDİNCİ KİTAP)  263

Hibe Hakkında Olup Bir Mukaddime İle İki Bâbı Müştemildir (Bağışlama Hakkında Olup Bir Giriş İle İki Bölümü Kapsamaktadır)  263

MUKADDİME (GİRİŞ)  263

Hibeye Dair Olan Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Bağışlamaya Dair Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  263

BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  264

Akd–i Hibeye Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup İki Faslı Şâmildir (Bağışlama Sözleşmesi İle İlgili Meseleleri Bildirmekte Olup İki Faslı Kapsamaktadır)  264

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  264

Rükn ve Kabz–ı Hibeye Dair Olan Mesâil Beyanındadır (Bağışlamanın Unsurları Ve Teslim Alınmasına Dair Meseleleri Bildirmektedir)  264

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  268

Şerâit–i Hibe Beynındadır (Bağışlamanın Şartlarını Bildirmektedir)  268

BÂBI SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  269

Ahkâm–ı Hibe Beyanında Olup İki Faslı Şâmildir (Bağışlamanın Hükümlerini Bildirmekte Olup İki Faslı Kapsamaktadır)  269

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  269

Hibeden Rücûʿ Hakkındadır (Bağışlamadan Geri Dönme Hakkındadır)  269

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  272

Hibe–i Marîz Hakkındadır (Hastanın Bağışlaması Hakkındadır)  272

KİTÂBU’L– GASB VE’L–İTLÂF

GASP VE YOK ETME KİTABI

KİTÂB–I SÂMİN (SEKİZİNCİ KİTAP)  277

Gasb ve İtlâf Hakkında Olup Bir Mukaddime İle İki Bâba Münkasimdir (Gasp ve Yoketme Hakkında Olup Bir Giriş İle İki Bölüme Ayrılmıştır)  277

MUKADDİME (GİRİŞ)  277

Baʿzı Istılahat–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Bazı Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  277

BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  279

Gasb Hakkında Olup Üç Faslı Şâmildir (Gasp Hakkında Olup Üç Faslı Kapsamaktadır)  279

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  279

Gasbın Ahkâmı Beyanındadır (Gaspın Hükümlerini Bildirmektedir)  279

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  283

Gasb–ı ʿAkara Müteʿallik Baʿzı Mesâil Beyanındadır (Taşınmazın Gaspı İle İlgili Meseleleri Bildirmektedir)  283

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  285

Gâsıbü’l–Gâsıbın Hükmü Beyanındadır (Gasp Edeni Gasp Edenin Hükmünü Bildirmektedir)  285

BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  286

İtlâf Beyanında Olup Dört Faslı Hâvîdir (Yoketmeyi Bildirmekte Olup Dört Faslı İçermektedir)  286

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  286

Mübâşereten İtlâf Hakkındadır (Bizzat Yoketme Hakkındadır)  286

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  288

Tesebbüben İtlâf Beyanındadır (Sebep Olarak Yok Etmeyi Bildirmektedir)  288

FASL–I SÂLÎS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  290

Tarîk–i ʿÂmmda İhdâs Olunan Şeylere Dairdir (Genel Yolarda İhdâs Olunan Şeylere Dairdir)  290

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  292

Cinâyet–i Hayvan Hakkındadır (Hayvanın Verdiği Zararlar Hakkındadır)  292

KİTÂBU’L HACR VE’L–İKRÂH VE’Ş–ŞUFʿA

KISITLILIK, ZORLAMA VE ÖNALIM KİTABI

KİTÂB–I TÂSİʿ (DOKUZUNCU KİTAP)  299

Hacr ve İkrâh ve Şufʿa Beyanında Olup Bir Mukaddime İle Üç Bâbı Hâvîdir (Kısıtlılık, Zorlama ve Önalım Hakkını Bildirmekte Olup Bir Giriş İle Üç Bölümü İçermektedir)  299

MUKADDİME (GİRİŞ)  299

Hacr ve İkrâh ve Şufʿaya Müteʿallik Istılâhât Beyanındadır (Kısıtlama, Zorlama ve Önalım Hakkıyla İlgili Kavramları Bildirmektedir)  299

BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  301

Hacra Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup Dört Fasla Münkasîmdir (Kısıtlılıkla İlgili Meseleleri Bildirmekte Olup Dört Fasıla Ayrılmıştır)  301

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  301

Sunûf ve Ahkâm–ı Mahcûrîn Beyanındadır (Sınıfları ve Kısıtlılığın Hükümlerini Bildirmektedir)  301

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  303

Sağîr ve Mecnûn ve Maʿtûha Müteʿallik Mesâil Beyanındadır (Küçük, Akıl Hastası Ve Bunakla İlgili Meseleleri Bildirmektedir)  303

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  309

Sefih–i Mahcûr Hakkındadır (Kısıtlı Sefih Hakkındadır)  309

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  310

Medyûn–ı Mahcûr Hakkındadır (Borçlunun Kısıtlılığı Hakkındadır)  310

BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  312

İkrâha Müteʿallik Mesâil Beyanındadır (Zorlamayla İlgili Meseleleri Bildirmektedir)  312

BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  313

Şufʿa Beyanında Olup Dört Fasla Münkasimdir (Önalım Hakkını Bildirmekte Olup Dört Fasla Ayrılmıştır)  313

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  313

Merâtib–i Şufʿa Beyanındadır (Önalım Hakkının Derecelerini Bildirmektedir)  313

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  317

Şerâit–i Şufʿa Beyanındadır (Önalım Hakkının Şartlarını Bildirmektedir)  317

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  319

Taleb–i Şufʿa Beyanındadır (Önalım Talebini Bildirmektedir)  319

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  321

Hükm–i Şufʿa Beyanındadır (Önalımın Hükmünü Bildirmektedir)  321

KİTÂBU’Ş–ŞİRKET

ORTAKLIK KİTABI

KİTÂB–I ʿÂŞİR (ONUNCU KİTAP)  327

Envâʿ–ı Şürekâta Dair Olup Bir Mukaddime İle Sekiz Bâbı Hâvîdir (Ortaklık Türlerine Dair Olup Bir Giriş İle Sekiz Bölümü İçermektedir)  327

MUKADDİME (GİRİŞ)  327

Baʿzı Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Bazı Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  327

BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  329

Şirket–i Mülk Beyanında Olup Üç Faslı Müştemildir (Mülk Ortaklığını Bildirmekte Olup Üç Faslı Kapsamaktadır)  329

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  329

Şirket–i Mülkün Taʿrif ve Taksimi Beyanındadır (Mülk Ortaklığının Tanımı ve Bölümlerini Bildirmektedir)  329

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  331

Aʿyân–ı Müşterekenin Keyfiyyet–i Tasarrufu Beyanındadır (Ortak Mallar Üzerinde İşlem Yapma Durumunu Bildirmektedir)  331

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  338

Duyûn–ı Müştereke Beyanındadır (Alacak Ortaklığını Bildirmektedir)  338

LÂHİKA (EK)  344

BÂB–I SÂNİ (İKİNCİ BÖLÜM)  345

Kısmet Beyanında Olup Dokuz Faslı Müştemildir (Payların Ayrılmasını Bildirmekte Olup Dokuz Faslı İçermektedir)  345

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  345

Kısmetin Taʿrif ve Taksimi Hakkındadır (Payların Ayrılmasının Tanımı Ve Paylaştırılması Hakkındadır)  345

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  348

Şerâit–i Kısmet Beyanındadır (Payların Ayrılmasının Şartlarını Bildirmektedir)  348

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  351

Kısmet–i Cemʿ Beyanındadır (Payın Bir Araya Toplanmasını Bildirmektedir)  351

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  353

Kısmet–i Tefrik Beyanındadır (Payları Ayırarak Paylaşımı Bildirmektedir)  353

FASL–I HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  356

Keyfiyyet–i Kısmet Beyanındadır (Paylara Ayırma Hallerini Bildirmektedir)  356

FASL–I SÂDİS (ALTINCI FASIL)  358

Hıyârât Beyanındadır (Seçimlik Hakları Bildirmektedir)  358

FASL–I SÂBİʿ (YEDİNCİ FASIL)  359

Kısmetin Fesh Ve İkālesi Beyanındadır (Payları Ayırmanın Feshi ve Eski Hale Getirilmesini Bildirmektedir)  359

FASL–I SÂMİN (SEKİZİNCİ FASIL)  360

Ahkâm–ı Kısmet Beyanındadır (Payları Ayırmanın Hükümlerini Bildirmektedir)  360

FASL–I TÂSİʿ (DOKUZUNCU FASIL)  364

Muhâyeʾe Beyanındadır (Nöbetleşe Kullanmayı Bildirmektedir)  364

BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  369

Hîytân ve Cîrâna Müteʿallik Mesâil Beyanında Olup Dört Faslı Hâvîdir (Duvarlar Ve Komşularla İlgili Meseleleri Bildirmekte Olup Dört Faslı İçermektedir)  369

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  369

Ahkâm–ı Emlâka Dair Baʿzı Kavâʿid Beyanındadır (Taşınmazların Hükümlerine Dair Bazı Kuralları Bildirmektedir)  369

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  371

Muʿâmelât–ı Civâriyye Hakkındadır (Komşuluk İşlemleri Hakkındadır)  371

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  377

Tarîkler Hakkındadır (Yollar Hakkındadır)  377

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  379

Hakk–ı Mürûr ve Mecrâ ve Mesîl Beyanındadır (Geçit, Su Akıtma ve Su Yolu Hakkı Hakkındadır)  379

BÂB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)  382

Şirket–i İbâha Beyanında Olup Yedi Faslı Hâvîdir (Yararlanılması Serbest Olan Şeylerde Ortaklığı Bildirmekte Olup Yedi Faslı İçermektedir)  382

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  382

Mübah Olup Olmayan Şeyler Beyanındadır (Yararlanılması Serbest Olup Olmayan Şeyleri Bildirmektedir)  382

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  384

Mübah Olan Şeylerin Keyfiyyet–i İstimlâki Beyanındadır (Yararlanılması Serbest Olan Şeylerin Mülk Edinilme Durumunu Bildirmektedir)  384

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  386

Mübah Olan Şeylerin Ahkâm–ı ʿUmûmiyyesi Beyanındadır (Yararlanılması Serbest Olan Şeylerin Genel Hükümlerini Bildirmektedir)  386

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  388

Hakk–ı Şirb ve Şefe Beyanındadır (Su Alma ve Su İçme Hakkını Bildirmektedir)  388

FASL–I HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  390

İhyaʾ–i Mevâd Hakkındadır (Ölü Arâziyi Canlandırma Hakkındadır)  390

FASL–I SÂDİS (ALTINCI FASIL)  392

Arâzi–i Mevâdda İzn–i Sultânî İle Hafr Olunan Kuyuların ve İcrâ Olunan Suların ve Gars Olunan Ağaçların Harîmi Beyanındadır (Ölü Arâzide Sultanın İzni İle Kazılan Kuyuların, Akıtılan Suların ve Dikilen Ağaçların Korunan Alanını Bildirmektedir)  392

FASL–I SÂBİʿ (YEDİNCİ FASIL)  395

Ahkâm–ı Sayda Dair Olan Mesâil Beyanındadır (Av Hükümlerine Dair Olan Meseleleri Bildirmektedir)  395

BÂB–I HÂMİS (BEŞİNCİ BÖLÜM)  399

Nafakât–ı Müştereke Beyanında Olup İki Faslı Hâvîdir (Ortak Bakım Giderlerini Bildirmekte Olup İki Faslı İçermektedir)  399

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  399

Emvâl–i Müşterekenin Taʿmirâtı ve Diğer Baʿzı Masârifâtı Beyanındadır (Ortak Malların Tamirâtı ve Diğer Bazı Masraflarını Bildirmektedir)  399

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  403

Nehir ve Mecrâların Kery ve Islâhı Hakkındadır (Nehir ve Su Yataklarının Temizlenmesi ve Islâhı Hakkındadır)  403

BÂB–I SÂDİS (ALTINCI BÖLÜM)  405

Şirket–i ʿAkd Beyanında Olup Altı Faslı Hâvîdir (Ortaklık Sözleşmesini Bildirmekte Olup Altı Faslı İçermektedir)  405

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  405

Şirket–i ʿAkdin Taʿrif ve Taksimi Beyanındadır (Ortaklık Sözleşmesinin Tarifi Ve Kısımlara Ayrılmasını Bildirmektedir)  405

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  407

Şirket–i ʿAkdin Şerâit–i ʿUmûmiyyesi Beyanındadır (Ortaklık Sözleşmesinin Genel Şartlarını Bildirmektedir)  407

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  409

Şirket–i Emvâlin Şerâit–i Mahsûsası Beyanındadır (Mal Ortaklığının Özel Şartlarını Bildirmektedir)  409

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  411

Şirket–i ʿAkde Müteʿallik Baʿzı Zavâbit Hakkındadır (Ortaklık Sözleşmesi İle İlgili Bazı Kurallar Hakkındadır)  411

FASL–I HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  414

Şirket–i Müfâvaza Beyanındadır (Eşit Katılımlı Ortaklığı Bildirmektedir)  414

FASL–I SÂDİS (ALTINCI FASIL)  417

Şirket–i ʿİnân Hakkında Olup Üç Mebhasi Hâvîdir (Eşit Katılımın Şart Olmadığı Ortaklık Hakkında Olup Üç Konu İçermektedir)  417

BÂB–I SÂBİʿ (YEDİNCİ BÖLÜM)  430

Mudârebe Hakkında Olup Üç Faslı Hâvîdir (Sermaye ve Emek Ortaklığı Hakkında Olup Üç Faslı İçermektedir)  430

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  430

Mudârebenin Taʿrif ve Taksimi Beyanındadır (Sermaye ve Emek Ortaklığının Tanımı ve Bölümlendirilmesini Bildirmektedir)  430

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  431

Mudârebenin Şurûtu Beyanındadır (Sermaye ve Emek Ortaklığının Şartlarını Bildirmektedir)  431

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  432

Mudârebenin Ahkâmı Beyanındadır (Sermaye ve Emek Ortaklığının Hükümlerini Bildirmektedir)  432

BÂB–I SÂMİN (SEKİZİNCİ BÖLÜM)  437

Müzâraʿa ve Müsâkāt Beyanında Olup İki Fasla Münkasimdir (Ziraat Ortaklığı ve Meyve Bahçesi Ortaklığını Bildirmekte Olup İki Fasla Ayrılmıştır)  437

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  437

Müzâraʿa Beyanındadır (Ziraat Ortaklığını Bildirmektedir)  437

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  439

Müsâkāt Beyanındadır (Meyve Bahçesi Ortaklığını Bildirmektedir)  439

KİTÂBU’L–VEKÂLE

VEKÂLET KİTABI

KİTÂB–I HÂDÎ ʿAŞER (ONBİRİNCİ KİTAP)  445

Vekâlet Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Üç Bâbı Müştemildir (Vekâlet Hakkında Olup Bir Giriş İle Üç Bölümü Kapsamaktadır)  445

MUKADDİME (GİRİŞ)  445

Baʿzı Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Bazı Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  445

BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  445

Vekâletin Rükün ve Taksimi Beyanındadır (Vekâletin Unsurları ve Bölümlere Ayrılmasını Bildirmektedir)  445

BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  448

Şart–ı Vekâlet Beyanındadır (Vekâletin Şartını Bildirmektedir)  448

BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  449

Vekâletin Ahkâmı Beyanında Olup Altı Faslı Müştemildir (Vekâletin Hükümlerini Bildirmekte Olup Altı Faslı Kapsamına Almaktadır)  449

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  449

Vekâletin Ahkâm–ı ʿUmûmiyyesi Beyanındadır (Vekâletin Genel Hükümlerini Bildirmektedir)  449

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  452

Şirâya Vekâlet Beyanındadır (Satın Almaya Vekâleti Bildirmektedir)  452

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  460

Beyʿa Vekâlet Hakkındadır (Satışa Vekâlet Hakkındadır)  460

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  462

Meʾmûra Dair Olan Mesâil Beyanındadır (Emir Alana Dair Meseleleri Bildirmektedir)  462

FASL–I HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  465

Husûmete Yani Mürâfaaya Vekâlet Hakkındadır (Davaya Yani Duruşmaya Vekâlet Hakkındadır)  465

FASL–I SÂDİS (ALTINCI FASIL)  466

ʿAzl–i Vekile Dair Olan Mesâil Beyanındadır (Vekilin Azline Dair Olan Meseleleri Bildirmektedir)  466

KİTÂBU’S–SULH VE’L–İBRÂ

SULH VE İBRA KİTABI

KİTÂB–I SÂNÎ ʿAŞER (ONİKİNCİ KİTAP)  473

Sulh ve İbrâ Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Dört Bâbı Müştemildir (Sulh ve İbrâ Hakkında Olup Bir Giriş İle Dört Bölümü Kapsamaktadır)  473

MUKADDİME (GİRİŞ)  473

Baʿzı Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Bazı Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  473

BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  474

ʿAkd–i Sulh ve İbrâ Edenler Hakkındadır (Sulh Sözleşmesi ve İbra Edenler Hakkındadır)  474

BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  477

Musâlehün ʿaleyh İle Musâlehün ʿAnhın Baʿzı Ahvâl ve Şurûtu Beyanındadır (Sulh Bedeli İle Sulhe Sebep Uyuşmazlık Konusunun Bazı Durum ve Şartlarını Bildirmektedir)  477

BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  478

Musâlehün ʿAnh Hakkında Olup İki Faslı Müştemildir (Sulhe Sebep Uyuşmazlık Konusu Hakkında Olup İki Faslı Kapsamaktadır)  478

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  478

Sulh Ani’l–Aʿyân Hakkındadır (Somut Mal Üzerine Sulh Hakkındadır)  478

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  480

Deynden Yani Alacakdan ve Hukuk–ı Sâireden Sulh Olmak Beyanındadır (Alacaktan ve Sâir Haklardan Sulh Olmayı Bildirmektedir)  480

BÂB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)  481

Ahkâm–ı Sulh ve İbrâ Beyanında Olup İki Faslı Müştemildir (Sulhün Hükümleri ve İbrayı Bildirmekte Olup İki Faslı Kapsamaktadır)  481

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  481

Ahkâm–ı Sulhe Dair Olan Mesâil Beyanındadır (Sulhün Hükümlerine Dair Olan Meseleleri Bildirmektedir)  481

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  482

Ahkâm–ı İbrâya Dair Olan Mesâil Beyanındadır (İbranın Hükümlerine Dair Olan Meseleleri Bildirmektedir)  482

KİTÂBU’L– İKRÂR

İKRAR KİTABI

KİTÂB–I SÂLİS–İ ʿAŞER (ONÜÇÜNCÜ KİTAP)  489

İkrâr Hakkında Olup Dört Bâbı Müştemildir (İkrâr Hakkında Olup Dört Bölümü Kapsamaktadır)  489

BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  489

İkrârın Şerâiti Beyanındadır (İkrârın Şartlarını Bildirmektedir)  489

BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  491

İkrârın Vücûh–ı Sıhhati Beyanındadır (İkrârın Sıhhat Şartlarını Bildirmektedir)  491

BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  494

İkrârın Ahkâmı Beyanında Olup Üç Faslı Müştemildir (İkrârın Hükümlerini Bildirmekte Olup Üç Faslı Kapsamaktadır)  494

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  494

Ahkâm–ı ʿUmûmiyye Beyanındadır (Genel Hükümleri Bildirmektedir)  494

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  495

Nefy–i Mülk ve Nâm–ı Müsteʿâr Beyanındadır (Mülkiyetin İnkârı ve Takma İsmi Bildirmektedir)  495

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  498

İkrâr–ı Marîz Beyanındadır (Hastanın İkrarını Bildirmektedir)  498

BÂB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)  504

İkrâr Bi’l–Kitâbe Beyanındadır (Yazılı İkrarı Bildirmektedir)  504

KİTÂBU’D–DAʿVÂ

DAVA KİTABI

KİTÂB–I RÂBİʿ ʿAŞER (ONDÖRDÜNCÜ KİTAP)  511

Daʿvâ Hakkında Olup Bir Mukaddime İle İki Bâb–ı Müştemildir (Dava Hakkında Olup Bir Başlangıç İle İki Bölümü Kapsamaktadır)  511

MUKADDİME (GİRİŞ)  511

Baʿzı Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Bazı Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  511

BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  511

Daʿvânın Şurût ve Ahkâmına ve Defʿ–i Daʿvâya Dair Olup Dört Faslı Hâvîdir (Davanın Şartları, Hükümleri ve Karşı Davaya Dair Olup Dört Faslı İçermektedir)  511

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  511

Daʿvânın Şurût–ı Sıhhati Beyanındadır (Davanın Sıhhat Şartlarını Bildirmektedir)  511

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  516

Defʿ–i Daʿvâ Hakkındadır (Karşı Dava Hakkındadır)  516

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  518

Hasm Olup Olmayanlar Beyanındadır (Hasım Olup Olmayanları Bildirmektedir)  518

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  524

Tenâkuz Beyanındadır (Çelişkiyi Bildirmektedir)  524

BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  530

Mürûr–ı Zaman Hakkındadır (Zamanaşımı Hakkındadır)  530

KİTABU’L–BEYYİNÂT VE’T–TAHLÎF

DELİLLER VE YEMİN KİTABI

KİTÂB–I HÂMİS–İ ʿAŞER (ONBEŞİNCİ KİTAP)  539

Beyyinât ve Tahlîf Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Dört Babı Müştemildir (Deliller ve Yemin Hakkında Olup Bir Giriş İle Dört Bölümü Kapsamaktadır)  539

MUKADDİME (GİRİŞ)  539

Bazı Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Bazı Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  539

BAB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  540

Şehâdet Hakkında Olup Sekiz Faslı Müştemildir (Şehâdet Hakkında Olup Sekiz Faslı Kapsamaktadır)  540

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  540

Şehâdetin Taʿrîf ve Nisâbı Beyanındadır (Şehâdetin Tanımı ve Yetersayısını Bildirmektedir)  540

FASLI SÂNİ (İKİNCİ FASIL)  541

Şehâdetin Keyfiyyet–i Edâsı Beyanındadır (Şahitliğin Nasıl Yerine Getirileceğini Bildirmektedir)  541

FASLI SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  544

Şehâdetin Şürûtu Esâsiyesi Beyanındadır (Şehâdetin Temel Şartlarını Bildirmektedir)  544

FASL–I RABİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  547

Şehâdetin Daʿvâya Muvâfakati Beyanındadır (Şehâdetin Davaya Uygunluğunu Bildirmektedir)  547

FASLI HÂMİS (BEŞİNCİ FASIL)  550

Şâhidlerin İhtilafları Beyanındadır (Şahitlerin İhtilaflarını Bildirmektedir)  550

FASL–I SADİS (ALTINCI FASIL)  552

Tezkiye–i Şuhûd Hakkındadır (Şahitlerin Soruşturulması Hakkındadır)  552

TEZNÎB (EK)  555

Tahlif–i Şuhûd Hakkındadır (Tanıklara Yemin Ettirilmesi Hakkındadır)  555

FASL–I SABİʿ (YEDİNCİ FASIL)  556

Şâhidlerin Şehâdetden Rücûʿu Hakkındadır (Şahitlerin Şehâdetten Geri Dönmeleri Hakkındadır)  556

FASL–I SÂMİN (SEKİZİNCİ FASIL)  557

Tevâtür Hakkındadır (Güçlü Söylenti Hakkındadır)  557

BAB–I SÂNİ (İKİNCİ BÖLÜM)  558

Hucec–i Hattiye ve Karîne–i Kātiʿa Beyanında Olup İki Fasla Münkasimdir (Yazılı Deliller ve Kesin Karine Beyanında Olup İki Fasla Ayrılmaktadır)  558

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  558

Hucec–i Hattıye Beyanındadır (Yazılı Delilleri Bildirmektedir)  558

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  558

Karîne–i Kâtiʿa Beyanındadır (Kesin Karineyi Bildirmektedir)  558

BAB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  559

Tahlîf Beyanındadır (Yemini Bildirmektedir)  559

LÂHİKA (EK)  562

BAB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)  563

Tercîh–i Beyyinât ve Tehâlüfe Dâir Olup Dört Faslı Müştemildir (Delillerin Tercihi ve Davanın İki Tarafına da Yemin Verilmesine Dair Olup Dört Faslı Kapsamaktadır)  563

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  563

Tenazuʿ Bi’l–Eydi Beyanındadır (Zilyedlik Anlaşmazlığını Bildirmektedir)  563

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  564

Tercih–i Beyyinât Hakkındadır (Delillerin Tercihi Hakkındadır)  564

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  569

Söz Kimin Olduğuna ve Tahkim–i Hâle Dâirdir (Sözün Kimde Olduğuna ve Durumun Hakemliğine Dâirdir)  569

FASL–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  572

Tehâlüfe Dâirdir (İki Tarafın da Yemin Etmesine Dairdir)  572

KİTÂBU’L–KAZÂ

YARGILAMA KİTABI

KİTÂB–I SÂDİS–İ ʿAŞER (ONALTINCI KİTAP)  577

Kaza Hakkında Olup Bir Mukaddime İle Dört Bâbı Müştemildir (Yargılama Hakkında Olup Bir Giriş İle Dört Bölümü Kapsamaktadır)  577

MUKADDİME (GİRİŞ)  577

Baʿzı Istılâhât–ı Fıkhiyye Beyanındadır (Bazı Fıkhi Kavramları Bildirmektedir)  577

BÂB–I EVVEL (BİRİNCİ BÖLÜM)  578

Hükkâma Dâir Olup Dört Faslı Hâvidir (Hâkimlere Dair Olup Dört Faslı İçerir)  578

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  578

Hükkâmın Evsâfı Beyanındadır (Hâkimlerin Niteliklerini Bildirmektedir)  578

FASL–I SÂNİ (İKİNCİ FASIL)  579

Hâkimin Âdâbı Beyanındadır (Hâkimin Âdâbı Beyanındadır)  579

FASL–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ FASIL)  580

Hâkimin Vezâifi Beyanındadır (Hâkimin Görevlerini Bildirmektedir)  580

FASLI RABİʿ (DÖRDÜNCÜ FASIL)  584

Sûret–i Muhâkemeye Dâirdir (Yargılama Şekline Dairdir)  584

BÂB–I SÂNÎ (İKİNCİ BÖLÜM)  587

Hükme Dâir Olup İki Faslı Müştemildir (Karara İlişkin Olup İki Faslı Kapsamaktadır)  587

FASL–I EVVEL (BİRİNCİ FASIL)  587

Hükmün Şürûtu Beyanındadır (Kararın Şartlarını Bildirmektedir)  587

FASL–I SÂNÎ (İKİNCİ FASIL)  589

Hükm–i Gıyabî Beyanındadır (Gıyapta Karar Vermeyi Bildirmektedir)  589

BÂB–I SÂLİS (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)  590

Daʿvânın Baʿde’l–Hüküm Rüʾyeti Hakkındadır (Davanın Karar Verildikten Sonra Görülmesi Hakkındadır)  590

BÂB–I RÂBİʿ (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM)  591

Tahkime Dâir Mesâil Beyanındadır (Tahkime Dâir Meseleleri Bildirmektedir)  591

KAVRAM DİZİNİ  595

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.