Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri (TMK m. 1-7)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hüseyin ALTAŞ
ISBN: 9786050506914
Stok Durumu: Stokta var
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hüseyin ALTAŞ
Baskı Tarihi 2020/10
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri (TMK m. 1-7)
Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ
2020/10 2. Baskı, 395 Sayfa
ISBN 978-605-05-0691-4

Bu çalışma, özel hukukun hatta bazı hallerde kamu hukukunun dahi temelini teşkil eden, hukuk, hak, hukuki olay, hukuki işlem gibi temel kavramlar ile Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümlerini (TMK. mad. 1-7) incelemektedir.

Bu eserde, medeni hukukun temel kavramları açıklandıktan sonra tüm hukuk uygulamasında önemli olan, hukukun (özellikle medeni hukukun) kaynaklarına ve uygulama alanıyla yorum konusuna değinilmiştir (TMK. mad. 1). Daha sonra hukukta önemli bir yer tutan dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması konuları işlenmiştir (TMK. mad. 2). Yine kanun sistematiğine uygun bir biçimde hukukta iyiniyet (TMK. mad. 3), hakimin takdir hakkı (TMK. mad. 4) ile Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nun genel hükümlerinin tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanması (TMK. mad. 5), hukukta ispat (TMK. mad. 6) ve son olarak resmi sicil ve senetlere (TMK. mad. 7) değinilmiştir... (önsöz'den)

ACAR F. : Aile Konutu, Mal Rejimleri, Eşin Yasal Miras Payı, Ankara 2012

ACEMOĞLU K. : Hakkın Kötüye Kullanılması ve İsviçre Federal Mahkemesi, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1962

AKİPEK J./AKINTÜRK T./ATEŞ KARAMAN D.

AKİPEK ÖCAL Ş./ 

YILMAZ S. :


: Türk Medeni Hukuku, Ankara 2013


Uygulamalı Hukuka Giriş, Ankara 2013

AKTAŞ S. : Pozitif Hukukta Boşluk Kavramı, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2010, C. XIV, S. 1-2 (Altaş Şekil)

AKYOL Ş. : Medeni Hukuka Giriş, İstanbul 2006

ALTAŞ H. : Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara 1998

ALTUNDİŞ M. : Hukuki Güvenlik İlkesi, Yasama Dergisi, Ankara 2008

ARSEBÜK E. : Borçlar Hukuku, C. II, İstanbul 1943

ARSLAN R. : Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989

ATAY E. E. : Hukuk Başlangıcı, Ankara 2013

AYAN M. : Medeni Hukuka Giriş, Konya 2013

AYBAY A./AYBAY R. : Hukuka Giriş, İstanbul 2007

BERGER B. : Allgemeines Schuldrecht, Bern 2008

BERKİ Ş. : Medeni Hukuk Umumi Esaslar Şahıs ve Aile Hukuku, Ankara 1961

BİLGE N. : Hukuk Başlangıcı Dersleri, Ankara 1998

BİLGE N. : Hukuk Başlangıcı, Ankara 1987

BİNATLI Y. : Türk Medeni Hukuku, Ankara 1967

BREHM W. : Allgemeiner Teil des BGB, Stuttgart 2008

BUCHER E. : Der Rechtsmissbrauch bei Formvorschriften, Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht, 1975

BUZ V. : Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005

CANSEL E./ İNAN A.N. : Ayni Hak Kavramı, Taksimi Ve Eşya Hukukunun Konusu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1964, C.21, S. 1-4

COING H./HABERMANN N. : J. Von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Berlin 1980

COŞKUN M. K. : İçtihatların Birleştirilmesi, Ankara Barosu Dergisi 2001/1

DERDİMAN C. : İdare Hukuku, Bursa 2010

DESCHENAUX H. : Die Regeln von Treu und Glauben und Rechtsmissbrauch, Schweizerische Privatrecht, Basel 1967

DESSEMONTET F./ANSAY T. : Introduction to Swiss Law, Zürich 2004

DURAL M/SARI S. : Türk Özel Hukuku, C. I, İstanbul 2013

EDİS S. : Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1997

EDİS S. : Hukukun Uygulanmasında Yargıca Tanınmış Takdir Yetkisi; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi; 1973, Cilt 30, Sayı 1-4

EREN F. : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2014

ERMAN H. : Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul 2012

ERTAŞ Ş.

: Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Eşya Hukuku; Ankara 2005

ESSER J./ SCHMIDT E. : Schuldrecht Band I Allgemeiner Teil, Teilband 1, Heidelberg 1995

FEYZİOĞLU F. : Medeni Kanun 50. Yıl Sempozyumu, Hakların Kötüye Kullanılması, İstanbul 1978

FLUME W. : Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts: Zweiter Band: Das Rechtsgeschäft, Heidelberg, Newyork, 1992

FORSTMOSER P./VOGT H. : Einführung in das Recht, Bern 2008

GAUCH P./SCHLUEP W. R./ SCHMID J. : Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band I, Genf 2008

GENÇCAN Ö. U.    : Medeni Hukuk Davaları, Ankara 2013

GENÇCAN Ö. U. 

: Türk Medeni Kanunu Bilimsel Açıklama İçtihatlar – İlgili Mevzuat, Ankara 2007, Cilt 1

GERHARD R. : Einführung in das Deutsche Recht, Basel 2006

GÖKYURT F.

: İdare Hukukunda Kazanılmış Hak ve Müesses Durum, İstanbul 2007

GÖZLER K. 

: Hukuka Giriş, Bursa 2014

GÖZÜBÜYÜK A. Ş. 

: Hukuka Giriş ve Hukukun Genel Kavramları, Ankara 2013

GÖZÜBÜYÜK Ş./TAN T.

GÜRSOY, K. T./ EREN,F./ CANSEL E. :


: İdare Hukuku, Ankara 2010


Türk Eşya Hukuku, Ankara 1978

GUHL T. (bearb. von KOLLER/SCHNYDER/DRUEY) : Das Schweizerische Obligationenrecht, Zürich 2000

GUTZWILLER M. : Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht / zweiter Band, Einleitung und Personenrecht, Basel und Stuttgart 1967

HATEMİ H.

HATEMİ H./ SEROZAN R./ ARPACI A. :


: Medeni Hukuk’a Giriş, İstanbul 2012


Eşya Hukuku, İstanbul 1991

HAUSHEER H./JAUN M. : Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Bern 2001

HAUSHEER H./WALTER H.P. : Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bern 2012

HONSELL H./VOGT N.P./ GEISER T. : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Basel 2006

IŞIKTAÇ Y.

:

Örf ve Adet Hukukunun Tanımı ve Bu Ta-nımdan Çıkan Ayırt Edici Özellikleri, Argumentum Dergisi 1999

İMRE Z. : Medeni Hukuka Giriş, İstanbul 1980

İNAN A. N. : Medeni Hukuk, Ankara 2005

KALABALIK H. : Hukukun Temel Kavram ve Kurumları, Trabzon 1997

KARAKAŞ F. T. : Karine Kavramı, Kanuni Karineler ve Varsayımlar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2013, C. 62, S. 3

KARGIN B. : Takdir Yetkisinin Şümulü ve Sınırları, İdare Dergisi, S. 256, Ankara 1959

KAYHAN F. : Özel Hukuk Uygulamasında Yargı İçtihatlarının ve İçtihadı Birleştirme Kararlarının Normatif Gücü, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 1999/2

KELLERHALS A. : Simulation im Grundstückskauf, Berlin 1952

KILIÇOĞLU A. : Katılma Alacağında Zamanaşımı, Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010, C. I

KILIÇOĞLU A. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2013 (Borçlar)

KIRIŞIK F./AYDIN N. : İdari İşlemlerin Unsurlarında Takdir Yetkisinin Varlığı Sorunu, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Y. 2002, C. 7.

KIRCA Ç. : Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınırlama (Teleologische Reduktion), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2001, C. 50, S. 1

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU N./ : Borçlar Hukukuna Giriş, İstanbul 2014, C. 1

KOHLER J. : Property Law, Introduction to German Law (Eddidted by Zekoll/Reimann), The Hague 2005

KÖPRÜLÜ B. : Medeni Hukuk, İstanbul 1979

KURU B. : Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Bası, Cilt II, İstanbul 2001

KURU B. : Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt 2, İstanbul 2001

KURU B./ ARSLAN, R./ YILMAZ E. : Medeni Usul Hukuku, Ankara 2012

KÜHL K./REİCHOLD H./ RONELLENFITSCH M. : Einführung in die Rechtswissenschaft, München 2011

LARENZ K./WOLF M. : Allgemeiner Teil Des Bürgerlichen Rechts, München 2004

LEİPOLD D. : BGB I: Einführung und Allgemeiner Teil, Tübingen 2013

MAYER-MALY T. : Einführung in die Rechtswissenschaft, Berlin 1993 

MEDICUS D. : Allgemeiner Teil des BGB, Heidelberg 2006

MEIER HAYOZ A.

:Berner Kommentar, Schweizerischen Privatrecht, Band IV, Sachenrecht, 1. Abteilung, das Eigentum, 1. Teilband: Sysematischer Teil und Allgemeine Bestimmungen, Artikel 641-654, Bern 1966

MILLAUER S. H. : Der Billigkeitsentscheid nach Art. 4 ZGB, s.471 (Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, Bern 2013, s.469 vd.)

OĞUZMAN K./BARLAS N. : Medeni Hukuk, İstanbul 2013

OĞUZMAN M. K./ ÖZ M. T. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler; C.1, İstanbul 2012

OĞUZMAN M. K./ SELİÇİ Ö./ ÖZDEMİR OKTAY S. : Eşya Hukuku; İstanbul 2013

OĞUZMAN K./ SELİÇİ Ö./ OKTAY- ÖZDEMİR, S. Kişiler Hukuku, İstanbul 2009, s. 173.

ÖNEN G. : Türk Hukuku’nda Gabin, Antalya 2007

ÖNEN M. : Hukuka Giriş, İstanbul 2005

ÖZAY İ. : Günışığında Yönetim, İstanbul 1996

ÖZBUDUN E. : Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2002

ÖZSUNAY E. : Medeni Hukuka Giriş, İstanbul 1978

ÖZSUNAY E. : Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, İstanbul 1982, s. 206 (Gerçek Kişiler).

ÖZTAN B. : Medeni Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2013

ÖZUĞUR A. İ. : Mal Rejimleri, Ankara 2008

PAOLETTO B. : Die Falschbeurkundung Beim Grundstückskauf, Zürich 1973

PEKCANITEZ H./ 

ATALAY O./ÖZEKES M. : Medeni Usûl Hukuku, Ankara 2013

RICHARD A. : Medeni Hukukun Esasları (Çeviren: Reşat Atabek), İstanbul 1937

RIEMER H. M. : Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgezetsbuches, Bern 2003

RIMLE A. : Der Erfüllte Schuldvertrag, Freiburg 1995


ROHDE M. H. : Treu Und Glauben Beim Schwarzkauf, Juristische Schulung 1981

SAYMEN F. H. : Mukayeseli Hukuk Bakımından Hakkın Suiistimali, İHFM, 1946

SAYMEN F. H./ ELBİR H. : Türk Borçlar Hukuku, I, II, İstanbul 1946

SCHMID J. 

: Die öffentliche Beurkundung von Schuldverträgen – Ausgewählte Bundesrechtliche Probleme, Diss. Freiburg 1988 

SCHNYDER B. : Das ZGB Lehren, 2001 Schweiz

SCHÖNENBERGER W./ JÄGGI P. : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band V 1a, Zürich 1973

SEILER H. : Einführung in das Recht, Zürich 2009

SEROZAN R. : Medeni Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku Aile Hukuku, İstanbul 2013

SEROZAN R. : Die Überwindung der Rechtsfolgen des Formmangels im Rechtsgeschâft nach deutschem, schweizerischem und türkischem Recht (Serozan Formmangel), Tübingen 1968.

SİRMEN A. L. : Eşya Hukuku, Ankara 2013

SUNGURBEY İ. : Medeni Hukukun Temel Sorunları, Ankara 2003

SUNGURBEY İ. : Medeni Hukuk Sorunları, Cilt V, 1984 İstanbul

TAŞPINAR S. : Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağılımındaki Rolü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1996, C.45, S. 1-4

TEKİNAY S. S. : Medeni Hukuka Giriş Dersleri, İstanbul 1984

TEZCAN M. : Clausula Rebus Sic Stantibus İlkesi ve Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması, Ankara 2004

TOPÇUOĞLU H. : Kanuna Karşı Hile, İzmit 1950

TOPUZ G. : Medeni Usul Hukukunda Karinelerle İspat, Ankara 2012

TUOR P./SCHNYDER B./ SCHMID J./ RUMO-JUNGO A. : Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, Zürich 2002

ULUSAN İ. : Culpa in Contrahendo Üstüne, Prof. Dr. Ümit Yaşar Doğanay Anısına Armağan, İstanbul 1982

UMAR B. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi; Ankara 2011

UMAR B. /YILMAZ E. : İspat Yükü, İstanbul 1980

ÜNAL Ş. : Karşılaştırmalı Hukukta Taşınmaz Mal Mülkiyetinin Devrini Konu Alan Akitlerde Şekil Noksanlığı ve Hakkın Kötüye Kullanılması; YD.C:14, Temmuz 1988, Sayı:3

VELİDEDEOĞLU H. V. : Medeni Hukuk, İstanbul, s. 1956

Von TUHR P. : Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band II, Zürich 1979

WEBER H. : Einführung in das Schweizerische Recht, Münih 2000

WILLIAMS I. : The Sources of Law in the Swiss Civil Code, Zürich  1976

YALMAN S. : Türk-İsviçre Hukukunda Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk, Ankara 2006

YARAYAN A. : Türk Medeni Hukuku, Ankara 2013

YILMAZ E. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2012

ZEVKLİLER A. : Giriş ve Başlangıç Hükümleri, İzmir 1991

ZEYTİN Z./ERGÜN Ö. : Türk Medeni Hukuku, Ankara 2013


Bu çalışma, özel hukukun hatta bazı hallerde kamu hukukunun dahi temelini teşkil eden, hukuk, hak, hukuki olay, hukuki işlem gibi temel kavramlar ile Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümlerini (TMK. mad. 1-7) inceleyerek hukuk uygulaması ve doktrininde önemli bir yer teşkil edip hukuk öğrenimi gören öğrencilerime fayda sağlayacağını umuyorum. Çalışmamızda öncelikle hukuka giriş ve hak gibi temel kavramları açıklamanın pedagojik açıdan önemli olduğuna inanıyoruz. Bu eserde, medeni hukukun temel kavramları açıklandıktan sonra tüm hukuk uygulamasında önemli olan, hukukun (özellikle medeni hukukun)kaynaklarına ve uygulama alanıyla yorum konusuna değinilmiştir (TMK. mad. 1). Daha sonra hukukta önemli bir yer tutan dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması konuları işlenmiştir (TMK. mad. 2). Yine kanun sistematiğine uygun bir biçimde hukukta iyiniyet (TMK. mad. 3), hakimin takdir hakkı (TMK. mad. 4) ile Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nun genel hükümlerinin tüm özel  hukuk ilişkilerine uygulanması (TMK. mad. 5), hukukta ispat (TMK. mad. 6) ve son olarak resmi sicil ve senetlere (TMK. mad. 7) değinilmiştir. Medeni hukuka giriş ve Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümlerinin incelenmesinden oluşan bu eser, öncelikle hukuk öğrencilerinin hukuk öğrenmeye başlarken kullanabileceği bir kaynak, doktrinde kapsamlı bir çalışma ve uygulamaya yol gösterecek önemli bir eserdir. Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümleri (TMK. mad. 1-7), soyut ve felsefi tartışmaların yoğun olması, uygulama alanının çok geniş bulunması nedeniyle genellikle incelenmekten çekinilen bir alandır. Ancak burada bahsi geçen hukuki müesseseler, yani dürüstlük kuralı, ispat, hakimin takdir hakkı gibi konular, sadece medeni hukukun değil, tüm hukuk uygulamasının konusunu oluşturması hasebiyle bu eserin hukukçulara önemli bir eser olarak fayda sağlayacağı inancındayım. 8 Bu eserin tüm telif hakları Hukuk&Araştırma Vakfı’na bağışlanmıştır. Bu Vakfın amacı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine burs sağlamaktır. Çok sevdiğim, elimden geldiğince her konularıyla ilgilenmeye çalıştığım, geleceğin büyük hukukçu ve insanları olacak öğrencilerime bu eser vasıtasıyla da hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyorum. Özellikle bu eserin ortaya çıkmasında özverili çalışmalarını esirgemeyen tüm Hukuk&Araştırma çalışanlarına teşekkür ederim. Bu eserin bir ekip çalışması olduğunu belirterek, bunda emeği geçen özellikle başasistanım Av. İrem Tuğçe Döngül’e ve Av. Tarık Mutluoğlu, Av. Gizem Kara, Av. Hilal Altaş, Av. Alev Ülker, Av. Atalay Arslan, Sefa Demirci ve Bilge Deryal’a teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca eserin tamamlanması sırasında Göcek’te kahrımızı çeken Kaptan Serkan ve Ramazan’a da ayrıca teşekkür ederim. Yine kitabın yayınında emeği geçen Yetkin Yayınevi sahibi ve çalışanlarına da teşekkür etmeden geçemem.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.