Medeni Usul Hukuku Açısından Babalık Davası

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hikmet BİLGİN
ISBN: 9786050512632
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hikmet BİLGİN
Baskı Tarihi 2022/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 640

Medeni Usul Hukuku Açısından Babalık Davası

HİKMET BİLGİN

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doktora Programı bünyesinde doktora tezi olarak hazırlanmış olan bu çalışma, tez danışmanı Doç. Dr. Emel HANAĞASI başkanlığında, Prof. Dr. Sema

TAŞPINAR-AYVAZ, Prof. Dr. Süleyman YILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa

GÖKSU ve Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut ERKAN’dan oluşan jüri önünde

15.02.2022 tarihinde savunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Tez jürisinin

değerli görüş ve önerileri doğrultusunda gözden geçirilen, düzenlenen, güncellenen, Yargıtay kararlarıyla zenginleştirilen ve savunma tarihinden sonra konuyla

ilgili çıkan yeni yayınların da işlendiği “Medenî Usûl Hukuku Açısından Babalık

Davası” başlıklı bu çalışma, doktora tezinin monografik eser olarak kitap hâline

getirilmiş şeklidir.

Doktora çalışması, akademik hayatın en önemli nişanesi ve en ciddi aşaması

olarak kabul edilir. Oldukça yoğun emek ve mesai gerektiren, yorucu, zorlu, uzun

ve sancılı bir evrenin sonunda tamamlanabilen bu çalışma, akademik anlamda

bugüne kadar üretme şansını yakaladığım en kapsamlı eser mahiyetindedir. Bu

eserin ortaya çıkmasında sarf edilen şahsî gayretin yanı sıra, birçok kişinin sağladığı katkı ve desteğe burada yer vermekten duyduğum mutluluğu paylaşmak ve

bunu vicdanî bir sorumluluğun gereği olarak yerine getirmek isterim.

Öncelikle, akademik hayatımın başladığı günden bugüne kadar yıllardır aynı

çatı altında birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum ve aynı zamanda tez danışmanlığımı üstlenme fedakârlığından da kaçınmayıp benim için hayatî önem

taşıyan bir meselede elini taşın altına koyan, zahmetli ve yorucu geçen bir süreçte

desteğini hiç esirgemeyen, çalışma azmine ve iş disiplinine hayranlık duyduğum,

akademik liyakati ve teamülleri önemseyen tutumuyla örnek bir akademisyen

olarak yolumu aydınlatan, değerli hocam Doç. Dr. Emel HANAĞASI’na en içten

duygularımla şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca, Ankara Hukuk Fakültesinden emekliye ayrılmadan önceki dönemde

bir süreliğine dahi olsa, resmî olarak tez danışmanlığımı yürüten, fakat emekli

olduktan sonra da ilgi ve desteğini hiç esirgemeyen ve fahrî olarak tez danışmanlığıma devam eden, tezi titizlikle inceleyip jüride yapıcı eleştirileriyle çalışmaya

önemli katkılarda bulunan, değerli hocam Prof. Dr. Sema TAŞPINAR-AYVAZ’a

da özel bir teşekkürü borç biliyorum. On yılı aşkın bir süredir asistanı olmaktan

büyük bir zevk ve mutluluk duyduğum, kendisinden hayata dair pek çok şey

öğrenme ayrıcalığını yaşadığım kıymetli hocam Prof. Dr. Sema TAŞPINARAYVAZ ile, daha nice yıllar birlikte çalışma şansını bulmayı ümit ediyor ve

kendisine bu vesileyle tekrar sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Öte yandan, babalık davasını doktora tez konusu olarak şahsıma öneren, bu

konu üzerinde çalışmaya beni teşvik eden, akademik serüvenimin her aşamasında

ilgi ve desteğini hissettiğim, üzerimde büyük emeği bulunan saygıdeğer hocam

Prof. Dr. Süha TANRIVER’e minnettarlığımı da belirtmek istiyorum. Ankara

Hukuk Fakültesinden emekliye ayrılmadan önceki dönemde kendisiyle yıllarca

yoğun teşrikimesaimiz olan, birçok eserinde beraber çalışma fırsatı bulduğum,

asistanlığını yapmaktan gurur duyduğum, akademik çalışma yapmanın tüm ayrıntılarını kendisinden öğrendiğim, bilimsel derinliği, özgün tarzı ve nüktedanlığıyla bendeki yeri ayrı olan kıymetli hocam Prof. Dr. Süha TANRIVER’in, bu

eserin ortaya çıkmasındaki rolü ve katkısını yadsınamaz bir hakikat olarak vurgulamam gerekir.

Tez jürisinde yer alarak maddî hukuk açısından teze önemli katkılarda bulunan, medenî hukukçu kimliğiyle tez üzerindeki çeşitli görüşlerini benimle paylaşan, tezin zenginleşmesine yardımcı olan sayın hocalarım Prof. Dr. Süleyman

YILMAZ ve Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut ERKAN ile, tez jürisinde yer almasa

dahi beni kırmayıp tezi okuma zahmetine katlanan, teze ilişkin önerilerini ve

görüşlerini paylaşmaktan geri durmayan sevgili hocam Prof. Dr. Hayrunnisa

ÖZDEMİR’e ayrı ayrı müteşekkirim. Yine, değerli vaktini ayırıp tez jürisinde yer

almayı kabul eden, tezi titizlikle okuyup nezaketiyle beni onurlandıran, ayrıntılı

değerlendirmeleri ve yapıcı eleştirileri ile çalışmanın olgunlaşmasına destek olan,

teze yeni bir bakış açısıyla yaklaşarak önemli katkılar sağlayan, değerli hocam

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖKSU’ya kalpten teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

Keza bu çalışmanın tamamlanmasına yakın bir dönemde anabilim dalımıza katılan, kendisiyle aynı çalışma ortamında bulunmaktan ve mesai arkadaşlığı

yapmaktan mutluluk duyduğum, manevî desteğini ve yardımseverliğini hep hissettiğim Arş. Gör. S. Sena FIRAT başta olmak üzere, birlikte asistanlık yaptığım

bütün arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum.

x Önsöz ve Teşekkür

Bu çalışmanın bir kısmını, 2016 yılında Almanya’nın Giessen şehrindeki Justus-Liebig Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde kürsü başkanı olan

Prof. Dr. Wolf-Dietrich WALKER nezaretinde ve “TÜBİTAK Bilim İnsanı

Destekleme Programı” kapsamında yararlandığım “2214/A Yurt Dışı Doktora

Sırası Araştırma Bursu” ile gerçekleştirdim. Gerek yabancı kaynaklara erişim ve

fakülte kütüphanesinin bütün olanaklarından yararlanmam konusunda olsun gerekse üniversitenin misafirhanesinde konaklama ve kürsüdeki diğer asistanlarıyla

sıcak bir çalışma ortamı temininde olsun, bana çok önemli yardımları dokunan,

en uzun süreli yurt dışı deneyimimde son derece yakın davranıp hiç yabancılık

hissettirmeyerek bende hayat boyu hatırlayacağım olumlu izler ve anılar bırakan,

babacan tavırlı, sıcakkanlı, değerli bilim insanı Prof. Dr. Wolf-Dietrich WALKER

ile, sekreteri Anke HUNGER hanımefendiye, en içten duygularla şükranlarımı

iletiyorum.

Yine, medenî usûl hukukunda geçerli literatür dili olan Almanca’yı bana öğreten, sevdiren, renkli kişiliği ve engin dil bilgisiyle bende kalıcı izler bırakan,

Alman hukuk literatüründen yararlanmamı sağlayan, çeviri yapabilmeyi kendisine borçlu olduğum sevgili hocam Erdem KARABULUT’a da bu vesileyle ayrıca

teşekkürlerimi bildiriyorum.

Elbette, eğitim hayatımın başından bugüne kadar elde ettiğim tüm başarılarda

en büyük pay sahibi olan, karşılıksız sevgi ve manevî desteklerini her an yüreğimde hissettiğim, emeklerinin karşılığını asla ödeyemeyeceğim sevgili aileme,

kendilerine lâyık bir evlât olabilme umuduyla sonsuz minnet ve şükran duygularımı dile getirmeyi, vicdanî bir sorumluluk olarak görüyorum.

Nihayet, bu kitabın basım, yayım ve dağıtımını üstlenmeyi kabul eden ve

yayınevinden kısa sürede çıkmasını sağlayan, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım

A.Ş’nin sahibi, değerli büyüğüm Muharrem BAŞER başta olmak üzere, emeği

geçen bütün yayınevi çalışanlarına candan teşekkür ediyorum.

Cebeci/Ankara, Temmuz-2022

Dr. Hikmet BİLGİNİÇİNDEKİLER

TAKDİM ...........................................................................................vii

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR .......................................................................ix

KISALTMALAR CETVELİ ............................................................xxiii

GİRİŞ ............................................................................................. 1

§ 1. BABALIK DAVASI HAKKINDA TEMEL BİLGİLER................... 5

A. Davanın Tanımı, Sebebi ve Konusu .............................................. 5

B. Mahkemeden İstenen Hukukî Himayeye Göre Davanın Türü .... 10

C. Soybağının Reddi ve Nüfus Kaydının Düzeltilmesi İle

Mukayesesi .................................................................................. 15

D. Türk Pozitif Hukukundaki Durumu ve Tarihsel Gelişimi ........... 25

E. Bazı Yabancı Hukuk Düzenlerindeki Görünümü ........................ 33

I. İsviçre Hukuku........................................................................ 33

II. Alman Hukuku........................................................................ 40

III. Fransız Hukuku...................................................................... 51

IV. Avusturya Hukuku................................................................. 55

V. KKTC Hukuku....................................................................... 59

VI. İslam Hukuku ........................................................................ 66

BİRİNCİ BÖLÜM

BABALIK DAVASININ USUL HUKUKU AÇISINDAN

ÖZELLİKLERİ

§ 2. TARAFLAR VE DAVAYA MÜDAHALE....................................... 73

A. Taraflar ........................................................................................ 73

I. Davacılar................................................................................. 73

1. Ana ve Çocuk ...................................................................... 73

a. Davacı Sıfatı (Aktif Husumet)........................................ 73

b. Ana.................................................................................. 83

aa. Taraf Ehliyeti ............................................................ 83

bb. Dava Ehliyeti ve Davada Temsil .............................. 85

xiv İçindekiler

c. Çocuk.............................................................................. 91

aa. Taraf Ehliyeti ............................................................ 91

bb. Dava Ehliyeti ve Davada Temsil .............................. 95

d. Heterolog Yapay Döllenme Ürünü Olan Çocuğun

Durumu......................................................................... 105

2. Ananın ve Çocuğun Mirasçıları ........................................ 110

3. Biyolojik Babanın Dava Hakkı......................................... 113

II. Davalılar............................................................................... 116

1. Biyolojik Baba Olduğu İddia Edilen Kişi........................ 116

a. Davalı Sıfatı (Pasif Husumet)...................................... 116

b. Dava Ehliyeti ve Davada Temsil................................... 121

2. Biyolojik Baba Olduğu İddia Edilen Kişinin Mirasçıları. 124

III. Dava Arkadaşlığı................................................................. 126

IV. Cumhuriyet Savcısının Davadaki Konumu......................... 132

1. Genel Olarak..................................................................... 132

2. Babalık Davası Bakımından............................................. 136

3. Genel Değerlendirme ....................................................... 140

B. Davaya Müdahale ...................................................................... 142

I. Genel Olarak ......................................................................... 142

II. Babalık Davasında İhbarın ve Fer’î Müdahalenin Arz Ettiği

Özellikler............................................................................... 142

III. Hukuk Muhakemesinde Davanın Resen İhbarı İle İlgili

Değerlendirmeler................................................................... 150

§ 3. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME.......................................... 153

A. Görevli Mahkeme ...................................................................... 153

B. Yetkili Mahkeme........................................................................ 158

I. İç Hukukun Yetki Kuralı ....................................................... 158

II. Milletlerarası Yetki Kuralı.................................................... 161

§ 4. DAVAAÇMA SÜRESİ.................................................................. 163

A. Genel Olarak............................................................................. 163

B. Niteliği ve Etkisi ....................................................................... 164

C. Doğumdan Önce Dava Açma Süresi ........................................ 167

D. Doğumdan Sonra Dava Açma Süresi ....................................... 168

E. Ek Süre Tanınması .................................................................... 174

İçindekiler xv

§ 5. YARGILAMA USULÜ.................................................................. 178

A. Aile Mahkemelerinde Uygulanan Yargılama Usulü .................. 178

I. Genel Olarak........................................................................... 178

II. Aile Mahkemelerinde Sulhe Teşvik Ödevi ........................... 181

1. Genel Olarak..................................................................... 181

2. Sulhe Teşvik Ödevinin Niteliği ve İşlevi ......................... 182

B. Babalık Davasında Uygulanan Yargılama Usulünün Özellikleri ..187

I. Genel Olarak.......................................................................... 187

II. Değerlendirmeler.................................................................. 189

§ 6. YARGILAMAYA EGEMEN OLAN İLKELER ........................... 193

A. Genel Olarak.............................................................................. 193

B. Tasarruf İlkesi ............................................................................ 197

I. Genel Olarak ......................................................................... 197

II. Babalık Davası Açısından Değerlendirme ........................... 201

C. Resen Araştırma İlkesi............................................................... 204

I. Genel Olarak ......................................................................... 204

II. Taraflarca Getirilme İlkesi İle Mukayesesi .......................... 209

III. Hâkimin Taraflarla İşbirliği ve Teksif İlkesi İle İlişkisi...... 217

IV. Babalık Davası Açısından Değerlendirilmesi ..................... 222

V. Resen Araştırma İlkesinin Babalık Davası Bağlamında

Doğurduğu Sonuçlar ............................................................. 227

1. İddianın ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi

Yasağı ile İstisnalarının Uygulanmaması.......................... 227

a. Genel Olarak................................................................. 227

b. Babalık Davası Bakımından ......................................... 230

2. İkinci Tanık Listesi Verme Yasağının Geçersiz Olması.... 232

3. İkrarın ve Delil Sözleşmesinin Hâkimi Bağlamaması...... 234

4. Tarafların İsticvap Edilememesi........................................ 237

5. Yemin Teklif Edilememesi................................................ 240

6. Yargılama Giderlerinin Devlet Hazinesinden Karşılanması.241

D. Hâkimin Delilleri Serbestçe Değerlendirmesi İlkesi................. 245

E. Aleniyet İlkesi ............................................................................ 247

I. Genel Olarak.......................................................................... 247

xvi İçindekiler

II. Aleniyet İlkesinin Sınırlandırılması ..................................... 252

1. Genel Olarak .................................................................... 252

2. Aleniyetin Sınırlandırılmasına İlişkin Hukukî

Dayanaklar........................................................................ 253

3. Özel Olarak Çocuğun ve Aile Sırlarının Korunması

Amacıyla Aleniyetin Sınırlandırılması ............................. 256

III. Babalık Davası Açısından Aleniyet İlkesi .......................... 259

1. Yabancı Hukuk Düzenlerindeki Durum............................ 259

2. Türk Hukuku Bakımından Değerlendirme........................ 263

F. Doğrudanlık İlkesi ..................................................................... 265

I. Genel Olarak.......................................................................... 265

II. Ses ve Görüntü Nakli Yoluyla Duruşma İcrası ..................... 269

III. Babalık Davası Açısından Değerlendirme.......................... 272

G. Sözlülük İlkesi ........................................................................... 276

I. Genel Olarak.......................................................................... 276

II. Yargılamadaki Diğer İlkelerle İlişkisi .................................. 277

III. Bazı Yabancı Hukuk Düzenlerindeki Yeri .......................... 281

1. Alman Hukuku ................................................................. 281

2. Avusturya Hukuku............................................................. 284

3. İsviçre Hukuku.................................................................. 285

IV. Türk Hukukundaki Yeri ve Uygulanışı ............................... 287

1. Genel Olarak ..................................................................... 287

2. Sözlülük İlkesi ve Sözlü Yargılama Hakkında Düşünceler288

V. Babalık Davası Bakımından Değerlendirme........................ 292

İKİNCİ BÖLÜM

BABALIK DAVASINDA İSPAT VE DELİLLER

§ 7. BABALIK DAVASINDA İSPAT KURALLARI............................ 295

A. Babalık Karinesi ....................................................................... 295

I. Genel Olarak.......................................................................... 295

II. Babalık Karinesinin Hukukî Niteliği, Unsurları ve

Sonuçları ............................................................................... 296

İçindekiler xvii

III. Karinelerin Çakışması......................................................... 299

B. Babalık Davasında İspat Yükü .................................................. 300

I. Genel Olarak ......................................................................... 300

II. Davacı Bakımından (Babalık Karinesine Dayanan İspat) ... 302

III. Davalı Bakımından (Babalık Karinesinin Çürütülmesi)...... 305

1. Genel Olarak ..................................................................... 305

2. Davalının Babalığının İmkânsız Olması (İmkânsızlık

Defi).................................................................................. 308

3. Üçüncü Bir Kişinin Babalığının Daha Kuvvetli Bir

Olasılık Olması ................................................................. 309

4. Ananın Evli Olması........................................................... 313

IV. Çürütülen Babalık Karinesinin Yeniden Canlandırılması ... 314

C. Babalığın (Karineye Dayanmaksızın) Doğrudan Doğruya İspatı .316

§ 8. BABALIK DAVASINDA DELİLLER.......................................... 317

A. Genel Olarak.............................................................................. 317

B. Bilirkişi İncelemesi.................................................................... 320

I. Genel Olarak ......................................................................... 320

II. Tıbbî Bilirkişi İncelemesinde Öne Çıkan Hususlar............... 323

III. Soybağının Tespitine Yönelik İncelemeyi Yapacak Olan

Bilirkişiler ............................................................................ 326

1. Genel Olarak Resmî Bilirkişilik........................................ 326

2. Adli Tıp Kurumu............................................................... 329

3. Adli Tıp Kurumu Dışındaki Diğer Resmî Bilirkişiler....... 332

IV. Soybağının Tespitine Yönelik Bilirkişi İncelemesinde

Uygulanan Tıbbî Yöntemler................................................ 334

1. Genel Olarak..................................................................... 334

2. Kan Grupları Muayenesi ve HLA Yöntemi ..................... 336

3. Benzerlik Muayenesi (Antropobiyolojik Kalıtımsal

İnceleme) Yöntemi............................................................ 341

a. Vücut Ölçüleri Orantılarına Göre (Antropobiyometrik)

Yöntem......................................................................... 341

b. Yüz ve Vücut Benzerliklerine Göre Yöntem

(Similarite).................................................................... 343

xviii İçindekiler

4. Genetik İncelemeler ve Özellikle DNAAnalizi Yöntemi. 345

a. Gen ve DNA Hakkında Genel Olarak........................... 345

b. Gen Analizinin Türleri.................................................. 347

c. DNAAnalizinin Bilimsel Esası .................................... 349

d. DNAAnalizinin Yapılış Aşamaları............................... 351

e. DNAAnalizinin İspat Ölçüsü ve Analiz Sonucundaki

Hata Payının Doğurduğu Sonuçlar............................... 359

f. Yargılama Dışında Gizlice Elde Edilen DNAAnalizi

Raporu .......................................................................... 364

g. DNAAnalizi Yapan Laboratuvarların Tâbi Olduğu

Asgari Standartlar ve Akreditasyon Hakkında

Düşünceler.................................................................... 368

h. Adlî DNAAnalizinin Mevzuattaki Düzenlenme

Biçimi ........................................................................... 371

aa. Yabancı Hukuk Düzenlerindeki Durum................. 371

bb. Türk Hukukundaki Durum ..................................... 376

V. Soybağının Tespitine Yönelik Tıbbi Bilirkişi Raporunun

Delil Niteliği ve Bağlayıcılığı .............................................. 380

C. Diğer Delil Türlerinin Durumu.................................................. 388

I. Tanık Beyanı ......................................................................... 388

II. Belge .................................................................................... 389

III. Kesin Hüküm....................................................................... 390

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BABALIK DAVASINDA TAHKİKAT USULÜ VE HÜKÜM

§ 9. TAHKİKAT KAPSAMINDA SOYBAĞININ TESPİTİNE

YÖNELİK İNCELEME KARARI................................................. 395

A. Hukuk Muhakemesinde İnsan Vücudu Üzerinde Yapılan

Genetik İncelemeler................................................................... 395

I. Genel Olarak ......................................................................... 395

II. Hukuk Muhakemesi Açısından Ortaya Çıkan Düzenleme

Boşluğu ................................................................................. 396

İçindekiler xix

III. Temel Hak ve Özgürlükler Bakımından Anayasa’ya

 Uygunluğu........................................................................... 402

1. Temel Hakların Sınırlandırılmasına İlişkin Çatışan

Menfaatler Yönünden................................................... 402

2. Susma Hakkı ve Kendi Aleyhine Delil Gösterme

Yasağı Yönünden.......................................................... 409

IV. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Meseleye Bakışı...... 415

V. İncelemenin Konusu ve Niteliği........................................... 419

VI. İncelemenin Zorla Yapılabilmesinin Şartları....................... 425

1. Soybağının Tespiti Konulu Derdest Davada Esasa

Girilmiş Olması ................................................................ 425

2. Biyolojik Babalığa İlişkin Makul ve Haklı Şüphe

Bulunması......................................................................... 426

3. İncelemenin, Soybağının Aydınlatılabilmesi İçin

Gerekli ve Zorunlu Olması ............................................... 428

4. İncelemenin, Bilimsel Esaslara Uygun, Elverişli ve

Orantılı Olması ................................................................. 431

5. İncelemenin, Kişinin Sağlığı Yönünden Sakıncasız ve

Katlanılabilir Olması ........................................................ 434

6. Genetik Verilerin Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin

Alınması............................................................................ 438

a. Genel Olarak ................................................................. 438

b. Babalık Davası Bakımından ......................................... 441

7. İncelemenin Muhatabına Önceden Bildirim Yapılması ... 446

VII. Haklı Sebeplerle İncelemeden Kaçınma Talebi................ 448

1. Haklı Sebebin Değerlendirilmesi...................................... 448

2. Kaçınma Talebinin Usulü................................................. 450

B. Soybağının Tespiti İçin İnceleme Kararına Katlanma

Zorunluluğu ............................................................................. 452

I. Genel Olarak Keşfe Katlanma Zorunluluğu ......................... 452

II. Soybağı Tespiti İçin İncelemeye Katlanma Zorunluluğunun

Kapsamı ................................................................................ 455

1. Kişi Bakımından .............................................................. 455

2. Konu ve Şekil Bakımından ............................................... 459

xx İçindekiler

III. Katlanma Zorunluluğunun İhlâli Hâlinde Ortaya Çıkan

Sonuçlar ............................................................................... 460

1. 1086 sayılı (mülga) HUMK Döneminde........................... 460

2. 6100 Sayılı HMK Döneminde ......................................... 463

3. TMK m.284/1, b.2 İle İlgili Değerlendirmeler ................. 466

a. Genel Olarak ................................................................. 466

b. TMK m.284/1, b.2 Çerçevesinde Keşfe Katlanma

Zorunluluğunun Niteliği, Yaptırımı ve Doğabilecek

Sorunlar ........................................................................ 467

4. HMK m.292 İle İlgili Değerlendirmeler........................... 473

a. TMK m.284/1, b.2 İle Mukayesesi ve Farklılaşan

Yönleri.......................................................................... 473

b. HMK m.292 Hükmüne Yönelik Eleştiriler................... 476

5. HMK m.292 İle TMK m.284 Arasındaki İlişki................. 484

a. Genel Değerlendirme .................................................... 484

b. Görüşümüz.................................................................... 489

§ 10. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ İLE ADLÎ YARDIM... 491

A. Yargılama Harç ve Giderleri...................................................... 491

I. Genel Olarak.......................................................................... 491

II. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk ................................... 493

1. Türk Hukukundaki Durum ............................................... 493

2. Yabancı Hukuk Düzenlerindeki Durum............................ 494

3. Babalık Davası Bakımından Değerlendirme..................... 497

B. Adlî Yardım................................................................................ 498

I. Genel Olarak........................................................................... 498

II. Koşulları................................................................................ 500

III. Babalık Davası Bakımından Değerlendirme ....................... 502

§ 11. DAVANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM .................................. 504

A. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri............................................. 504

I. Davadan Feragat.................................................................... 504

II. Davayı Kabul ....................................................................... 506

III. Sulh ..................................................................................... 509

B. Hükmün Verilmesi ..................................................................... 512

İçindekiler xxi

I. Genel Olarak ......................................................................... 512

II. Hükmün Tefhimi .................................................................. 513

III. Babalık Davasındaki Hükmün Usulî Özellikleri ................. 515

1. Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Hâlinde.................... 515

a. Genel Olarak ................................................................. 515

b. Babalık Hükmünün Hukukî Niteliği, İnşai Etkisi ve

İcrası ............................................................................. 516

c. Babalık Hükmünün Maddî Anlamda Kesin Hüküm

Etkisi............................................................................. 522

2. Davanın Esastan Reddine Karar Verilmesi Hâlinde.......... 526

§ 12. KANUN YOLLARI ................................................................... 527

A. Olağan Kanun Yolları ................................................................ 527

I. Genel Olarak........................................................................... 527

II. İstinaf .................................................................................... 529

1. Genel Olarak..................................................................... 529

2. İstinaf Başvurusu.............................................................. 530

3. İstinaf İncelemesi .............................................................. 535

4. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilebilecek Kararlar........... 543

III. Temyiz.................................................................................. 547

B. Olağanüstü Kanun Yolları.......................................................... 553

I. Yargılamanın İadesi............................................................... 553

1. Genel Olarak..................................................................... 553

2. Babalık Davası Bakımından Yargılamanın İadesi

Sebepleri ........................................................................... 556

3. Yargılamanın İadesi Sebebi Olarak DNAAnalizine

İlişkin Tartışmalar ........................................................... 559

a. Genel Olarak ................................................................. 559

b. Yargıtay’ın Görüşü ve AİHM İçtihadı .......................... 564

c. Değerlendirmeler ......................................................... 568

II. Kanun Yararına Temyiz........................................................ 571

SONUÇ ...................................................................................... 573

KAYNAKÇA ...................................................................................... 587

Aba-Harmancı, F. : Tıbbî Bilirkişi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans

Tezi, Gaziantep 2019.

Acabey, M. B. : Soybağı (Kurulması, Genel Olarak Sonuçları,

Özellikle Evlilik Dışında Doğan Çocukların Mirasçılığı), İzmir 2002.

Ackermann, B. : Die sekundäre Darlegungslast im Zivilprozess –

Plädoyer für eine Rückbesinnung (Gelebtes Prozessrecht- Festschrift für Volkert Vorwerk, hrsg.

Ackermann/Gaier/Wolf, Köln 2019, s.1-12).

Açıkgöz, A. : Dar Anlamda Vesayeti Gerektiren Hâller ve Vesayet Altına Almanın İşlem Ehliyeti Bakımından

Sonuçları, İstanbul 2017.

Açıkgöz, N./Hancı, İ. H.: Babanın Belirlenmesi (Nesep Tayini) (STED,

C.12, S.2003/12, s.464-465).

Açıkgöz, N./Hancı, İ. H./Çakır, A. H.: DNA Laboratuvarının İşleyişi

(STED, C.11, S.2002/4, s.126-128).

Adolphsen, J. : Zivilprozessrecht, 5. Aufl., Baden-Baden 2016.

Aebi-Müller, R. E. : Abstammung und Kindesverhältnis - wo stehen

wir heute? (hrsg. Girsberger/Luminati: ZGB

gestern - heute - morgen, Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 2007, Zürich-Basel-Genf

2007).

Aebi-Müller, R. E. : Personlichkeitsschutz und Genetik - Einige Gedanken zu einem aktuellen Thema, unter besonderer Berücksichtigung des Abstammungsrechts

(ZBJV 144/2008, S.82, s.82-125).

Aebi-Müller, R./Jaggi, M.: Streit um die Abstammung- Länderbericht Schweiz (Streit um die Abstammung -ein

europäischer Vergleich- Beiträge zum europäischen Familienrecht, hrsg. Spickhoff/Schwab/Henrich/Gottwald, Bielefeld 2007, s.343-394).

588

Ahrens, H. J. : Der Beweis im Zivilprozess, Köln 2015.

Akar, K. : Soybağı Tespiti, Ankara 2015.

Akbal, M. : Medeni Yargılama Hukukunda Adli Yardım

(TBBD, S.2011/93, s.147-173).

Akbıyık, C./Aydın, G. S.: Hukuk Muhakemeleri Kanunu M.292 Uyarınca

Kişilerden Soybağı Tespiti Amacıyla Zor Kullanılarak Kan Veya Doku Alınmasının Kişilik Hakkını İhlal Edip Etmediği Sorunu (İKÜHFD, C.13,

S.2014/1, s.7-31).

Akbıyık, C. : Anayasa Mahkemesinin Soybağı Hukuku Alanındaki Kararlarının Toplu Bir Değerlendirilmesi

(MÜHFD, S.2012/1, s.203-224).

Akbulut, P. E. : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa

Göre Aile Hukukuna İlişkin İhtilaflarda Türk

Mahkemelerinin Yetkili İle Bu Kuralların 5718

Sayılı MÖHUK’a Etkisi [Prof. Dr. Burhan Ceyhan’a Armağan, C.II, İzmir 2012 (DEÜHFD,

C.12, Özel Sayı 2010), s.1053-1072].

Akcan, R. : Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine

Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1988.

Akcan, R. : Medenî Usul Hukukundaki Özel Hüküm Sebeplerinin Bir Örneği Olarak İnsan Vücudunun Muayenesi ve Kişilerden Zorla Kan Alınması (Yeni

Bir Hüküm Olan Medenî Kanun Madde 284

Üzerine İnceleme) (Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e

Armağan, Ankara 2003, s.887-933). (AkcanMadde 284 Üzerine)

Akcan, R. : Usul Kurallarına Aykırılığa Dayanan Temyiz Nedenleri, Ankara 1999. (Akcan- Temyiz Nedenleri)

Akgündüz, A. : İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı, Özel Hukuk-I, C.II, İstanbul 2012.

Akıntürk, T./Ateş, D. : Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İkinci Cilt,

Yenilenmiş 22. B., Ankara 2020.

589

Akil, C. : İstinaf Kavramı, Ankara 2010. (Akil- İstinaf)

Akil, C. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Sulh ve Sulh

Yoluyla Şarta Bağlı Hüküm Verilip Verilemeyeceği Meselesi (GÜHFD, C.16, S.2012/4, s.1-18).

Akil, C. : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Hâkimin Bilirkişi Raporuyla Bağlı Olup Olmadığı Hakkında

Vermiş Olduğu 24.12.2008 Gün ve E.2008/4-734,

K.2008/766 Sayılı Kararının Tahlili (AÜHFD,

C.60, S.2011/3, s.693-731). (Akil- Bilirkişi)

Akipek, J./Akıntürk, T./Ateş, D.: Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, 13. B., İstanbul 2016.

Akkan, M. : Medenî Usûl Hukukunda Tarafların Farklı Olması Durumunda Kesin Hükmün Delil Niteliği

[Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, C.I, İzmir 2010

(DEÜHFD, C.11, Özel Sayı 2009), s.3-61]. (Akkan- Kesin Hüküm)

Akkan, M. : Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. B., İstanbul 2017. (Akkan- Pekcanıtez Usûl)

Akkaş, A. H. : Ceza Muhakemesi Bağlamında Yargı Mercileri

Kararlarının Birbirleri Üzerindeki Etkisi, Ankara

2016.

Akkaya, T. : Aile Mahkemelerinde Boşanma Yargılamasına

İlişkin Tespit ve Öneriler [Özel Mahkemeler ve

Özel Mahkemelerdeki Yargılama Usulü (Türk

Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Birliği

XVII. Toplantısı, 4-5 Ekim 2019/Antalya), Ankara 2021, s.141-162]. (Akkaya- Aile Mahkemeleri)

Akkaya, T. : Medenî Usûl Hukuku Bakımından Boşanma Davası, Ankara 2017. (Akkaya-Boşanma)

Akkaya, T. : Medenî Usûl Hukukunda İstinaf, Ankara 2009.

(Akkaya- İstinaf)

Aksoy, Z. B./Soydemir, E.: Polimorfizm (Güncel Gastroenteroloji, 21/1, s.9-

13).

590

Aksoy-Dursun, S. : Soybağı Davalarındaki Hak Düşürücü Sürelere

İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi (İHM, C.76, S.2018/2, s.393-416).

(Aksoy-Dursun- Süreler)

Aksoy-Dursun, S. : Soybağının Belirlenmesi Bakımından MK m.284

ve HMK m.292’nin Değerlendirilmesi (BÜHFKHD, C.8, S.95-96, 2012, s.109-124). (Aksoy-Dursun- Soybağının Belirlenmesi)

Aksoy-İpekçioğlu, P. : Ceza Muhakemesi Hukukunda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma (İÜHFM, C.70,

S.2012/1, s.19- 38). (Aksoy-İpekçioğlu- Beden

Muayenesi)

Aksoy-İpekçioğlu, P. : Vücuttan Örnek Alma İşleminin Hukuki Niteliği

ve Anayasaya Uygunluğu [Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan (MÜHF-HAD, Özel Sayı, C.19,

S.2013/2), İstanbul 2013, s.1157-1175].

(Aksoy-İpekçioğlu- Vücuttan Örnek Alma)

Aktepe-Artık, S. : İstinaf Kanun Yolunda Kamu Düzeni Kavramı

(TBBD, S.2018/134, s.257-292).

Akyol-Aslan, L. : Medeni Usul Hukukunda Davadan Feragat, Ankara 2011

Akyüz, E. : Çocuk Hukuku Çocukların Hakları ve Korunması, Güncelleştirilmiş 4. Bası, Ankara 2015.

Alangoya, Y. : Kanun Yolunun Anayasal Temeli ve HUMK

m.427 Hükmü ile Kanun Yolu Kapatılmış Olan

Kararlara Karşı Kanun Yoluna Müracaat İmkanı

(75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı,

Ankara 2004, s.17-48).

Alangoya, Y. : Medenî Usûlün Amacı ve Sosyal Karakteri Açısından Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın

Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi [Medenî

Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı- V, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Değerlendirmesi (Ankara, 8-9 Eylül 2006), Ankara 2007,

s.33-54].

591

Alangoya, Y. : Yargılama Sırasında Tarafta (Yanda) İradî Olarak

Meydana Gelen Değişme Hakkında Düşünceler

(İÜMHAD, C.3, S.1969/5, s.125-194). (Alangoya- Tarafta İradî Değişme)

Alangoya, Y. : Medeni Usul Hukukunda Dâva Ortaklığı (Tarafların Taaddüdü), İstanbul 1965 (Tıpkı Basım

1999). (Alangoya- Dava Ortaklığı)

Alangoya, Y. : Medenî Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 1979.

(Alangoya- İlkeler)

Alangoya, H. Y./Yıldırım, M. K./Deren-Yıldırım, N.: Medenî Usul Hukuku Esasları, Genişletilmiş Gözden Geçirilmiş 7.

Baskı, İstanbul 2009.

Albayrak, Z. : Medeni Yargıda İnsan Bedeni Üzerine İnceleme

(TAAD, C.9, S.2018/33, s.721-751).

Albayrak-Açı, Z. : Medenî Usûl Hukukunda Keşif, Ankara 2019.

Alpay, E. : İngiliz ve Türk Yargılama Hukukunda Sözlülük

İlkesi, İstanbul 2020.

Altıner-Yolcu, F. Z. : Soybağının Reddi Davasında Biyolojik Baba (İAÜHFD, C.6, S.2020/2, s.249-286).

Altunkaya, M. : Tabii Olmayan Yollarla Çocuk Sahibi Olmanın

Soybağına Etkisi [Organ ve Doku Naklinde Tıp

Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları, I. Uluslararası

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, (17-20 Ekim

2007, Antalya), Bildiri Kitabı, İstanbul 2007,

s.107-109].

Ansay, S. S. : Hukuk Yargılama Usulleri, 7. B., Ankara 1960.

Apiş, Ö. : Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüpheli/Sanığın

Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması (MÜHF- HAD, C.19, S.2012/1, s.267-296).

Aras, A. : Çekişmesiz Yargıda Yargılama Usulü, Ankara

2017.

Aras, A. : HMK Çerçevesinde Çekişmesiz Yargı İşlerinde

Uygulanacak Yargılama Usûlü [Özel Mahkemeler

ve Özel Mahkemelerdeki Yargılama Usulü (Türk

592

Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Birliği

XVII. Toplantısı, 4-5 Ekim 2019/Antalya), Ankara 2021, s.111-140].

Aras, B. : Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine

Etkisi, Ankara 2014. (Aras- Etki)

Aras, B. : Türk Hukukunda Babalık Davası ve İspat Yöntemleri (THD, C.3, S.2008/27, s.15-36). (ArasBabalık)

Aras, B. : Aile Mahkemelerinde Tarafların Sulh Yoluyla Çözüme Teşviki (YD, C.31, S.2005/3, s.303-310).

(Aras- Sulh)

Arens, P./Lüke, W. : Zivilprozessrecht, 10. Aufl., München 2011.

Arslan, A. S. : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Medenî Usul Hukukunda Delillerin

Toplanması ve Doğrudanlık İlkesi, Ankara 2012.

(Arslan- Delillerin Toplanması)

Arslan, A. S. : Doğrudanlık İlkesi [SDÜHFD, MİHBİR Özel

Sayısı (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları

Toplantısı-XII, HMK Çerçevesinde Yargılamaya

Hakim Olan İlkeler, 18-19 Ekim 2014-Isparta),

C.4, S.2014/2, s.133-144]. (Arslan- Doğrudanlık)

Arslan, A. S. : Türk Aile Mahkemelerinin Yapısı ve Yargılama Usulleri (ABD, C.68, S.2010/I, s.187-204).

(Arslan- Aile Mahkemeleri)

Arslan, H. S. : Medeni Usul Hukukunda Bilirkişi Raporu ve

Bağlayıcılığı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans

Tezi, Ankara 2002.

Arslan, R./Tanrıver, S. : Yargı Örgütü Hukuku, 2. B., Ankara 2001.

Arslan, R./Yılmaz, E./Taşpınar-Ayvaz, S./Hanağası, E.: Medenî Usul Hukuku, 6. B., Ankara 2020.

Arslan, R. : Bilirkişilik Uygulaması ve Bu Uygulamaya Yargıtay’ın Etkisi (YD, Özel Sayı, C.15, S.1989/1-4,

s.156-183). (Arslan- Bilirkişilik Uygulaması)

593

Arslan, R. : Bilirkişilik, Sorunlar ve Çözüm Önerileri [Yargı

Reformu 2000 Sempozyumu (İzmir Barosu, 5-6-

7-8 Nisan 2000), İzmir 2000, s.190-210].

(Arslan- Bilirkişilik)

Arslan, R. : Kesin Hüküm İhtiyacı ve Yanılma Gerçeği (ABD,

S.1988/5-6, s.722-737). (Arslan- Yanılma)

Arslan, R. : Medenî Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989. (Arslan- Dürüstlük)

Artus, A. : Babalık Davası (Adliye Ceridesi, C.33, S.2, Ankara 1942, s.166-179). (Artus- I)

Artus, A. : Babalık Davası (Adliye Ceridesi, C.33, S.3, Ankara 1942, s.232-256). (Artus- II)

Artus, A. : Babalık Davası (Adliye Ceridesi, C.33, S.5, Ankara 1942, s.598-607). (Artus- III)

Aslan, Z. : Türk İdari Yargı Sisteminde Re’sen Araştırma İlkesi (İÜSBFD, S.23-24, Ekim 2000-Mart 2001,

s.53-58).

Asprion-Stöcklin, S. : Die Verhandlungsmaxime im schweizerischen Zivilprozessrecht de lege lata und de lege ferenda,

Basel 2008.

Aşçıoğlu, Ç. : Bilirkişilik Kavramı ve Görev Sınırları [Bilirkişilik Sempozyumu (9-10 Kasım 2001, Samsun),

Ankara 2002, s.25-159].

Aşçıoğlu, Ç. : Yargılama Çalışmalarında Bilirkişi Sorunu ve

(Hukuk Davalarında) Nitelendirmede Bilirkişinin

Görevi (TBBD, S.1992/3, s.349-368).

Aşıcıoğlu, F. : X-STR Polimorfizminin Adli DNA Analizlerindeki Önemi (Adli Bilimler Dergisi, C.6, S.2007/2,

s.58-67).(Aşıcıoğlu- X STR)

Aşıcıoğlu, F. : Y STR Polimorfizminin Adli Genetikteki Önemi ve Uygulaması (Adli Bilimler Dergisi, C.1,

S.2002/1, s.55- 61). (Aşıcıoğlu- Y STR)

Aşık, İ. : Alman Hukukunda Dolaylı Aleniyete İlişkin Gelişmeler ve Düşünceler (MİHDER, C.13, S.38,

2017/3, s.718- 758).

594

Aşık, İ. : Medenî Usul Hukukunda Keşif, Ankara 2019.

(Aşık- Keşif)

Atakan, A. : Kamu Düzeni Kavramı (MÜHF-HAD, C.13,

S.2007/1-2, s.59-136).

Atalay, A. Ö. : Ceza Muhakemesi Hukukunda Moleküler Genetik İncelemelerin Özel Nitelikli Kişisel Verilerin

Korunması Açısından Değerlendirilmesi (CHKD,

C.7, S.2019/2, s.127-184). (Atalay- Moleküler

Genetik İncelemeler)

Atalay, O. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nda Avukatla Temsil Zorunluluğu ve Adli Yardım (HPD,

S.2006/8, s.97 vd.).

Atalay, O. : Menfî Vakıaların İspatı, İzmir 2001. (AtalayMenfî Vakıalar)

Atalay, O. : Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. B., İstanbul 2017. (Atalay- Pekcanıtez Usûl)

Atalı, M. : Avusturya Hukukunda Çekişmesiz Yargı [Medenî

Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-IV, Medenî Usûl Hukukunda Çekişmesiz Yargı, İcra ve

İflâs Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi (Ankara, 30 Eylül-11 Ekim 2005),

Ankara 2006, s.49-105].

Atalı, M. : Medenî Usûl Hukukunda Aleyhe Bozma Yasağı,

Ankara 2014.

Atalı, M. : Medenî Usûl Hukukunda Davanın İhbarı, Ankara

2007. (Atalı- İhbar)

Atalı, M. : Medenî Usûl Hukukunda Hâkimin Vakıalar Hakkında Dava Dışında Edindiği (Şahsî) Bilgisini

Kullanması (Halûk Konuralp Anısına Armağan,

C.I, Ankara 2009, s.139-161). (Atalı- Armağan)

Atalı, M. : Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. B., İstanbul 2017. (Atalı- Pekcanıtez Usûl)

Atalı, M./Ermenek, İ./Erdoğan, E.: Medenî Usûl Hukuku, 3. B., Ankara

2020.

595

Atasoy, S. : Bilimsel Deliller [Yargı Reformu 2000 Sempozyumu (İzmir Barosu, 5-6-7-8 Nisan 2000), İzmir

2000, s.516- 518].

Atay-Coşkun, A. : İstinaf Yargılaması (TBBD, S.2018/135, s.261-

308).

Ateş, B. : Soybağı ve Soybağı Alanında Oluşabilecek Hukuksal Problemler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2016.

Atıcı, C. : Medeni Usûl Hukukunda Dava Ehliyeti, Ankara

2021. (Atıcı- Dava Ehliyeti)

Atıcı, C. : Medeni Usûl Hukukunda Tam Ehliyetsizlerin Dava Ehliyeti ve Davada Kanuni Temsilleri

(MİHDER, C.15, S.42, 2019/1, s.137-186).

(Atıcı- Tam Ehliyetsizler)

Aust, K. : Das Kuckuckskind und seine drei Eltern, Eine

kritische Würdigung der bestehenden Rechtslage

mit Vorschlägen für interessengerechte Regelungen unter rechtsvergleichenden Aspekten aus dem

EMRK-Raum, Frankfurt am Main 2015.

Avcı-Braun, C. : Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Mı, Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası Mı? (YÜHFD,

C.XVIII, S.2021/2, s.843-859).

Aybay, A. : Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Sorunu (ABD,

S.1969/3, s.461-467).

Aydın-Ünver, T. : Ceninin Hukuki Konumu, İstanbul 2011.

Aydın, M. B. : Yapay Döllenme Tekniklerinin Soybağı Hukuku

ve Kişilik Hakları Bakımından Sonuçları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir 2013.

Aydın, T. : Kişilik Haklarının Doğum Öncesi Korunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007.

Aygörmez, G. A. : Ceza Muhakemesi Hukukunda Vücut Bütünlüğüne Yönelik Koruma Tedbirleri, İstanbul 2022.

(Aygörmez- Koruma Tedbirleri)

596

Aygörmez, G. A. (Editör): Türkçe-Almanca Türk Hukukuna Giriş Aile Hukuku Cilt II (Einführung in das Türkische Recht

Familienrecht Band II), 1. B., İstanbul 2021.

Aygörmez-Uğurlubay, G. A.: Almanya, İsviçre ve Avusturya Hukuku Bağlamında Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Adlî

DNA Analizleri (Ceza Hukuku ve Kriminoloji

Dergisi, C.5, 2017/2, s.29-87).

Ayiter, N. : Medenî Kanunun Nesebe İlişkin Düzenlemesinin

Yeni Eğilim ve Gereksinimler Karşısında Değerlendirilmesi [Medenî Kanun’un 50. Yılı (Bilimsel

Hafta: 15-17 Nisan 1976), Ankara 1977, s.43-81].

Aykutalp, A. : İstinaf Yargılamasında Yapılamayacak Taraf Usul

İşlemleri (Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun

357. Maddesi Bağlamında), İstanbul 2021.

Aysal, M. : Nüfus Kaydının Düzeltilmesi ve Soybağı Davaları Arasındaki İlişki ve Görev Sorunu (YD, C.45,

S.2019/2, s.677-702).

Badur, E. : Tıbbî Müdahaleye Rızanın Özellik Gösterdiği

Haller, Ankara 2017.

Bağlar, Y. E. : Ceza Muhakemesi Hukukunda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması (TAAD, C.12,

S.2021/45, s.121-154).

Baktır, S. : Aile Mahkemeleri, Ankara 2003.

Baran-Çelik, N. : Milletlerarası Özel Hukukta Soybağının Kurulması, Ankara 2021.

Başaklar, E. : Uygulamada Babalık Davaları (YD, C.1, S.1975/4,

s.63- 81).

Başözen, A. : Medenî Usûl Hukukunda İlk Görünüş İspatı, Ankara 2010.

Batur, N. : Ceza Yargılamasında Moleküler Genetik İnceleme (TBBD, S.2016/126, s.69-94).

Baumann, S. P. : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)

Kommentar, hrsg. Brunner/Gasser/Schwander, 2.

Aufl., Zürich-St. Gallen 2016.

597

Baumbach, A./Lauterbach,W./

Albers, J./Hartmann, P.: Zivilprozessordnung, Kommentar zur ZPO, Band1, 74. Aufl., München 2016.

Baygın, C. : Kan Bağına Dayanan Soybağı (AÜEHFD, C.IV,

S.2002/1-4, s.255-284). (Baygın- Kan Bağı)

Baygın, C. : Soybağı Hukuku, İstanbul 2010. (Baygın- Soybağı)

Baygın, C./Nar, A. : Medeni Hukuk Dersleri- I, Başlangıç Hükümleri

ve Gerçek Kişiler Hukuku, Ankara 2021.

Baygül, N. : Aleniyet İlkesi (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan,

Ankara 2008, s.223-239).

Bayraktar, Ç. D. : Şüpheli ve Sanığın Dış Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması Tedbirlerinin Uygulanması Konusunda Tartışmalı Hususlar (AD, C.67,

S.2021/2, s.205-237).

Baysal, B. : Çocuğun Kökenini Öğrenme Hakkı (Prof. Dr.

Rona Serozan’a Armağan, C.1, İstanbul 2010.

BeckOK-FamFG : Beck’sche Online-Kommentar, hrsg. Hahne/Schlögel/Schlünder, 37. Edition, 1.1.2021.

BeckOK-ZPO : Beck’sche Online-Kommentar, hrsg. Vorwerk/

Wolf, 35. Edition 1.1.2020.

Belgesay, M. R. : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi- Teoriler, 4. B., İstanbul 1956.

Belgesay, M. R. : Türk Kanunu Medenîsi Şerhi, Aile Hukuku C.II,

Hısımlar-Velayet-Vesayet, 3. B., İstanbul 1952.

Belgin-Güneş, D. : Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesi

Bakımından Etkileri, İstanbul 2019.

Beretta, P. : Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht (Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB; hrsg.

Honsell/Vogt/Geiser), 5. Aufl., Basel 2014.

Berki, A. H. : Hukuk Mantığı ve Tefsir, Ankara 2018.

Berki, O. F. : Türk Devletler Hususi Hukukunda Babalık Davası (AÜHFD, C.7, S.1950/3, s.359-377).

598

Berki, Ş. : Evlilik Dışında Doğan Çocukların Ana ve Babalarına Karşı Durumları (AÜHFD, C.27, S.1970/1,

s.93-107).

Berki, Ş. : Alman, İsviçre ve Türk Medeni Kanunlarında

Evlilik Dışı Doğan Çocuklar, Ankara 1963.

(Berki- Evlilik Dışı Doğan Çocuklar)

Berki, Ş. : Medeni Hukuk Umumi Esaslar - Şahıs ve Aile

Hukuku, Ankara 1961.

Biderbost, Y. : Findelkinder - Gedanken zum Thema aus juristischer Sicht (ZVW, 1999/2, s.49-74).

Bilge, N./Önen, E. : Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, 3. B., Ankara

1978.

Bilge, Y. : Adli Bilimler Sözlüğü, Ankara 2002.

Bilgin, A. : Cumhuriyet Savcısının Hukuk Davalarındaki Görevleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013.

Bolayır, N. : Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında

Tarafların ve Hâkimin Rolü, İstanbul 2014.

(Bolayır- Hâkimin Rolü)

Bolayır, N. : İstinafta Yeni Vakıa ve Delil İncelemesi (TBBD,

S.2018/134, s.293-312).

Bozcuk, A. N. : Genetik, Ankara 2011.

Börü, L. : Medeni Usul Hukukunda İddia ve Somutlaştırma

Yükü, Ankara 2016. (Börü- Somutlaştırma)

Börü, L. : Sıfat ve Dava Takip Yetkisi (BATİDER, C. XXVII, 2011/3, s.249-278). (Börü- Sıfat)

Bracher, N. : Mitwirkungspflichten und Verweigerungsrechte

Dritter bei der Beweiserhebung im Zivilprozess,

Basel 2011.

Bucher, E./Aebi-Müller, R. E.: Die natürlichen Personen, Art.11-19d ZGB

– Rechts- und Handlungsfähigkeit (Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht), 2.

Aufl., Bern 2017.

599

Budak, A. C./Karaaslan, V.: Medenî Usul Hukuku, 5. B., İstanbul 2021.

Budak, A. C. : Belgesay Kürsüsünün 1937-1938 Ders Yılı Medenî Usul Hukuku Dersleri: Özellikle İkrar ve

Kesin Hüküm Takrirleri (İHM, C.78, S.2020/3,

s.1169-1208).

Budak, A. C. : Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması, İstanbul 2000.

(Budak- Üçüncü Kişiler)

Budak, A. C. : Türk Medeni Usul Hukukunda Tıbbî Deliller

(YÜHFD, Özel Sayı: Türk Alman Tıp Hukuku

Sempozyumu, C.III, S.2006/2, s.337-356).

(Budak- Tıbbî Deliller)

Bumiller, U./Harders, D./Schwamb, W.: FamFG- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtbarkeit, 12. überarbeitete Aufl., München 2019.

Butler, J. M. : Short tandem repeat typing technologies used in

human identity testing (BioTechniques, Vol.43,

2007/4, s.ii-v).

Büchler, A. : Aussergerichtliche Abstammungsuntersuchungen

Die neuen Bestimmungen des Bundesgesetzes

über die genetischen Untersuchungen beim Menschen (GUMG) (ZVW, 2005/1, s.32-44).

Bühler, A. : Berner Kommentar zum Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO, Band I: Art. 1-149 ZPO; Band

II: Art. 150-352 ZPO und Art. 400-406 ZPO, hrsg.

Hausheer/Walter), Bern 2012.

Büyük, E. I. : Medeni Usul Hukukunda İnşai Dava ve İnşai Hüküm, İstanbul 2021.

Büyükay, Y. : Gen Analizleri ve Mukayeseli Hukuktaki Düzenlemeler (AÜEHFD, C.IX, S.2005/3-4, 355-382).

Büyüktanır, T. : Türk Medeni Kanunu Değişiklikler ve Yeni Düzenlemelere İlişkin Açıklamalar (ABD, S.2002/2,

s.55-109).

600

Centel, N./Zafer, H. : Ceza Muhakemesi Hukuku, 17. Bası, İstanbul

2020.

Cin, H./ Akgündüz, A. : Türk Hukuk Tarihi, II. Cilt, İstanbul 1996.

Cin, H. : İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Konya

1988.

Çam, G. : Milletlerarası Özel Hukukta Soybağı İlişkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2012.

Çelikel, A. : Ahkâmı Şahsiye Konusundaki Yabancı Mahkeme

Kararlarının Tanınması, İstanbul 1963.

Çiftçi, M. Ö. : Medeni Yargılama Hukukunda İstinaf, 2. B., Ankara 2016. (Çiftçi- İstinaf)

Çiftçi, P. : Medenî Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırlamaları, Ankara 2018. (Çiftçi- İspat Hakkı)

Çiftçi, P. : Özel Hayatın Korunması Menfaati Kapsamında

Medenî Yargılamada Alenîyet İlkesinin Sınırlandırılması (DEÜHFD, C.20, S.2018/2, s.159-189).

(Çiftçi- Aleniyet)

Çilenti-Konuralp, A. : Anne Yönünden Soybağı Tespit Edilemeyen Çocuğun Baba Yönünden Soybağının Kurulması

Sorunu [ÇÜHFD, C.5, S.2020/1 (Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı, C.II, Ankara 2020),

s.2071-2090].

Dayınlarlı, K. : Milletlerarası Özel Hukukta Kamu Düzeni (Prof.

Dr. Yaşar Karayalçın’a 65 inci Yaş Armağanı, Ankara 1988, s.653-692).

Demir, A. : Osmanlı Mahkemesi, İzmir 2010.

Demir, R. : Gen İncelemelerindeki Hata Payının Soybağının

Reddi Davalarına Etkisi (Tıp Hukuku Dergisi,

S.2019/16, s.289-318). (Demir- Hata Payı)

Demir, R. : Hukuksal Yönleriyle İnsan Geni Üzerindeki İncelemeler, Ankara 2019. (Demir- İnsan Geni)

Demirbaş, F. : Baba İle Çocuk Arasındaki Soybağına İlişkin Davalarda Davacı Olabilecek Kişiler (AHBVÜHFD,

C.XXII, S.2018/3, s.3-36).

601

Deren-Yıldırım, N. : Aile Mahkemelerinin Görevi ve Uygulamaları

(Prof. Dr. Zahit İmre’ye Armağan, İstanbul 2009,

s.245-260). (Deren-Yıldırım- Aile Mahkemeleri)

Deren-Yıldırım, N. : Hâkimle Tarafların İşbirliği İlkesi ve Yarattığı

İdeolojik Çağrışımlar (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr.

Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s.817-832).

(Deren-Yıldırım- İşbirliği İlkesi)

Deren-Yıldırım, N. : İstinafın Gerekçelendirilmesi ve İstinaf Sebepleri

(Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara 2006,

s.693-712). (Deren-Yıldırım- İstinaf)

Deren-Yıldırım, N. : Teksif İlkesi Açısından İstinaf [İstinaf Mahkemeleri (Uluslararası Toplantı, 7-8 Mart 2003), TBB

Yayınları, Ankara 2003, s.267-284]. (Deren-Yıldırım- Teksif)

Deren-Yıldırım, N. : Türk, İsviçre ve Alman Medeni Usul Hukukunda

Kesin Hükmün Subjektif Sınırları, İstanbul 1996.

(Deren-Yıldırım- Kesin Hüküm)

Dethloff, N. : Familienrecht, 31. Aufl., München 2015.

Direnisa, E. : Medenî Yargılamada Ön İnceleme Aşaması, İstanbul 2021. (Direnisa- Ön İnceleme)

Direnisa, E. : Die materielle Rechtskraft im deutschen und türkischen Zivilverfahrenrecht, Frankfurt am Main

2011. (Direnisa- Rechtskraft)

Dişel, B. : Dava Takip Yetkisi, İstanbul 2020.

Doğan, C. : Bilirkişiliğin Hukuksal Yapısı ve Tıbbî Bilirkişilik

[Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu (16-

17 Ekim 2014, Lefkoşa-KKTC), Editörler: Hakeri, H./Doğan, C., Ankara 2015, s.391-496].

Doğan, M. : Nesep Tayininde Sadece Anne/Çocuk ya da Sadece Baba/Çocuk Çalışmanın Riskleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2014.

(Doğan- Nesep Tayini)

Doğan, R. : Ceza Muhakemesi Hukukunda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma (TBBD, S.2019/142,

s.93-132). (Doğan- Beden Muayenesi)

602

Doğan-Alakoç, Y. v.d. : Y-chromosome and autosomal STR diversity in

four proximate settlements in Central Anatolia

(Forensic Science International: Genetics, Vol.4,

2010/5, s.e135- e137).

Doğan-Alakoç, Y. : Adli Bilimlerde DNA Analizleri (Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 9, S.2010/2, s.1-8)

Domaniç, H. : Hukukta Kaziyyei Muhkeme ve Nisbî Kuvveti,

İstanbul 1964.

Domej, T. : Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl., hrsg. Oberhammer/ Domej/ Haas, Basel 2014.

Dural, M. : Türk Medenî Hukukunda Gerçek Kişiler, İstanbul

1977.

Dural, M./Öğüz, T./Gümüş, M. A.: Türk Özel Hukuku -Cilt III- Aile Hukuku, 15. B., İstanbul 2020.

Dural, M./Sarı, S. : Türk Özel Hukuku, Cilt I, Temel Kavramlar ve

Medenî Kanunun Başlangıç Hükümleri, 7. B., İstanbul 2012.

Duran, H. : Babalık Davası, Yayımlanmamış Yüksek Lisans

Tezi, Ankara 2007. (Duran- Babalık Davası)

Duran, O. : Medenî Usûl Hukukunda Taleple Bağlılık İlkesi,

Ankara 2020. (Duran- Taleple Bağlılık)

Durmuş, R. F. : Yenilik Doğuran Davalar, İstanbul 2021.

Dursun, G. : Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması ve Konuya İlişkin AİHM

Kararlarının İncelenmesi [Prof. Dr. Şeref Ertaş’a

Armağan, C.III (DEÜHFD, C.19, Özel Sayı

2017), s.2955-2996].

Dülger, İ./Akbulut, B./

Cin, M. O./Aydın, M. : Beden Muayenesi Genetik-Moleküler İncelemeler ve Fizik Kimliği Tespiti [Koruma Tedbirleri ve

Türk Anayasaları İle Yeni Anayasa Önerilerinde

Koruma Tedbirlerine İlişkin Düzenlemeler, (11.

Ceza Hukuku Günleri, 1-3 Haziran 2016), İstanbul 2016, s.353-372].

603

Ege, Ö. : Medeni Usul Hukukunda Keşif, Ankara 2014.

(Ege- Keşif)

Ege, Ö. : Medeni Usul Hukukunda Keşif, Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, Mersin 2013. (Ege- Tez)

Eichberger, R. : Aktuelle Probleme der Feststellung der Abstammung (§ 372a ZPO), Diss. Regensburg 1988.

Ekşi, N. : Türkiye’ye Sığınan Yabancıların Aile ve Şahsın

Hukuku Davaları, İstanbul 2021.

Elgün-Toğrul, E. Ş. : Medenî Usul Hukukunda Dava Ehliyeti, Ankara

2021.

Ellermann, R./Opolka, U.: “Genomanalyse: Ihre biochemischen, medizinischen, juristischen und politischen Aspekte”,

Frankfurt am Main 1991.

Elmas, İ./Ersoy, G. : Adli Olgulardan Biyolojik Örnek Alınması Moleküler Genetik İncelemelerde Yasal Boyut (Birinci

Basamakta Adli Tıp, Editörler: Koç, S./Can, M.,

2. Baskı, İstanbul 2011, s.217-221).

Elöve, M. E. : Evlilik Dışı Çocukların Himayesi (ABD, C.8,

S.99-100, 1952, s.35-52).

Ercan, İ. : Aile Mahkemesinde Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözümlenmesi (Prof. Dr. Yavuz Alangoya

İçin Armağan, İstanbul 2007, s.63-102). (ErcanSulh)

Ercan, İ. : Boşanma Davalarında Geçerli Olan Yargılama İlkeleri (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C.1,

Ankara 2015, s.721-748). (Ercan- Boşanma)

Ercan, İ. : Güncel Tartışmalar Işığında Hukuk Yargısı Bağlamında Alman İstinaf Sistemi (Prof. Dr. Hayri

Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, C.I, İstanbul

2001, s.671-741).

Erdoğan, E./Üçüncü, S. H.: Bilirkişilik Kurumu ve Bilirkişi Raporunun Delil Değerine İlişkin Bazı Sorunlar (HHFD, C.10,

S.2020/1, s.354-387).

Erdoğan, E. : Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Etkisi, Ankara

2017.

604

Erdönmez, G. : HMK. m.57/1, c Hükmü Çerçevesinde İhtiyari Dava Arkadaşlığının Mümkün Olduğu Haller [Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C.I,

İzmir 2015 (DEÜHFD, C.16, Özel Sayı 2014),

s.695-755].

Erdönmez, G. : Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. B., İstanbul 2017. (Erdönmez- Pekcanıtez Usûl)

Erdönmez, G. : Medenî Usûl Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti, 1. B., İstanbul 2010. (Erdönmez- Belgelerin İbrazı)

Erişir, E. : Medenî Usul Hukukunda Taraf Ehliyeti, İzmir

2007.

Ermenek, İ. : Hukuk Muhakemeleri Kanuna Göre Ön İnceleme

(İnÜHFD, C.II, S.2011/1, s.139-175). (ErmenekÖn İnceleme)

Ermenek, İ. : İstinaf Kanun Yolu ve Bölge Adliye Mahkemesinin İnceleme Sınırlarının Kapsamı

(https://www.izmirbarosu.org.tr/Upload/files/haberler/%C4%B0stinaf%20Kanun%20Yolu%20

ve%20B%C3%B6lge%20Adliye%20Mahkemesinin%20%C4%B0nceleme%20S%C4%B1n%-

C4%B1rlar%C4%B1n%C4%B1n%20Kapsam%-

C4%B1.pdf) (E.T. 9.9.2021) (Ermenek- İstinaf)

Ermenek, İ. : Medeni Usul Hukukunda Davayı Kabul (Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller), Ankara 2009.

(Ermenek- Kabul)

Eroğlu, A. v.d. : X-STR Analizinin Adlî Bilimlerdeki Önemi (Adli

Tıp Dergisi, C.29, S.2015/3, s.187-194).

Erten, R. : Türklerin Kişi Hâllerine İlişkin Davalarda Türk

Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi (MÖHUK

m.41), Ankara 2017.

Erten, R./Acır, B./Taşveren, S.: Gen (DNA) Testinin İspat Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (AÜHFD, C.45, 1996/1-4,

s.573-588).

605

Erturhan, S. : Fıkhî Açıdan Biyolojik Annelik ve Babalık (İslam

Hukuku Araştırmaları Dergisi, S.15, 2010, s.175-

196).

Evren, Ç. C. : İptal Davalarında Kendiliğinden Araştırma İlkesi

(GÜHFD, C.XII, S.2008/1-2, s.701-723).

Eyce, A. : DNA Kaçağı Babaya Yakalama Emri (https://

www.yeniasir.com.tr/yasam/2015/02/15/dna-kacagi-babaya-yakalama-emri)

Ferrand, F. : Streit um die Abstammung in Frankreich (Streit um

die Abstammung -ein europäischer Vergleich- Beiträge zum europäischen Familienrecht, hrsg. Spickhoff/Schwab/Henrich/Gottwald, Bielefeld 2007,

s.93-118).

Ferrari, S. : Streit um die Abstammung -die Rechtslage in

Österreich (Streit um die Abstammung -ein

europäischer Vergleich- Beiträge zum europäischen Familienrecht, hrsg. Spickhoff/Schwab/Henrich/Gottwald, Bielefeld 2007, s.183-203).

Feyzioğlu, F. N. : Aile Hukuku, 3.B., İstanbul 1986.

Fezer, G. : Die Funktion der mündlichen Verhandlung im Zivilprozess und im Strafprozess, Tübingen 1970.

Fischer, E. P. : Genler ve Genom (Çev: Barış Konukman), İstanbul 2005.

Fişek, H. : Nesebin Tashihi (AÜHFD, C.8, S.1951/3, s.555-

594).

Flattet, G. : Mediko-Legal Ekspertizler ve Nesep Davaları

(Çev: Serdar Kurtoğlu; İBD, C.39, 1965, s.598-

613).

Fucik, R./Kloiber, B. : Kommentar zum Außerstreitgesetz, Wien 2005.

Gasser, D./Rickli, B. : Schweizeriche Zivilprozessordnung (ZPO) Kurzkommentar, 2. Aufl., Zürich/St.Gallen 2014.

Gehri, M. A. : Basler Kommentar (Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., hrsg. Spühler/Tenchio/Infanger), Basel 2017.

606

Geiser, T. : Private Vaterschaftsabklärungen Zustimmung des

Kindes (ZVW, 2002/6, s.242-248).

Gençcan, Ö. U. : Çocuk Hukuku, Ankara 2021. (Gençcan- Çocuk)

Gençcan, Ö. U. : Hısımlık Hukuku, Ankara 2018. (Gençcan- Hısımlık)

Gençcan, Ö. U. : 6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Aile Mahkemesi Davaları, 2. B., Ankara 2016. (GençcanAile Mahkemesi)

Gençcan, Ö. U. : Aile Hukuku, Ankara 2011. (Gençcan- Aile Hukuku)

Gençcan, Ö. U. : Türk Medeni Kanunu, C.2 (m.185-530), 2. B., Ankara 2007. (Gençcan- Medeni Kanun)

Gençcan, Ö. U. : Adli Yardım (YD, C.31, S.2005/1-2, s.127-140).

Gençcan, Ö. U. : 743 ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununa Göre

Soybağının Kurulması, Reddi, Düzeltilmesi, İtiraz Davaları ve Soybağının Hükümleri, Ankara

2002. (Gençcan- Soybağının Kurulması)

Genenger, A. : Erleichterte Abstammungsklärung ohne Berücksichtigung der biologischen Vater (JZ 2008/21,

s.1031-1038).

Glasl, D. : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)

Kommentar, hrsg. Brunner/Gasser/Schwander, 2.

Aufl., Zürich- St.Gallen, 2016.

Gloor, U./Lukas, B. U. : Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (Fachhandbuch, hrsg. Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck, Zürich 2016, s.449-479).

Gödekmerdan, B. : Milletlerarası Özel Hukukta Soybağının Kurulması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2012.

Gökyayla-Demir, C. : Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve

Tenfizde Kamu Düzeni, Ankara 2001.

Gönenç, F. İ./Aslanova, K.: Biyobankalar ve Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı (İAÜHFD, C.4, S. 2018/2, s.13-32).

607

Gören-Ülkü, N. : “Sıfat”ın Bir Dava Şartı Olup Olmadığı Sorunu

(MÜHF- HAD, C.13, S.2007/3-4, s.103-115).

Görgün, Ş./Börü, L./Kodakoğlu, M.: Medenî Usûl Hukuku, 7251 Sayılı

Kanunla Değiştirilmiş, Güncellenmiş 10. Baskı,

Ankara 2021.

Grassinger, G. E. : Türk Medeni Kanununda Yer Alan Velâyet Hükümleri Kapsamında Küçüğün Kişi Varlığının

Korunması İçin Alınacak Tedbirler, İstanbul 2009.

Gross, B./Zuber, R. : Berner Kommentar zum Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO, Band I: Art. 1-149 ZPO; Band

II: Art. 150-352 ZPO und Art. 400-406 ZPO, hrsg.

Hausheer/Walter), Bern 2012.

Grundsky, W./Jacoby, F.: Zivilprozessrecht, 14. Aufl., München 2014.

Güldiken-Taşyaran, F. Ö.: Medeni Usul Hukukunda Tıbbî Bilirkişilik, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005.

Güleç, Ş. : Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi, Ankara 2021.

Gültepe, H. : Soybağı Tayininde Genetik İncelemeler (İBD,

C.78, S.2004/2, s.497-505).

Gülümser, İ. : Tabiî Babalık Rabıtasının Yokluğundan Dolayı

Şahsî Neticelerile Babalık Davasının Reddine

Dair Kesin Hükmün İdarî Makamlarca Yapılan

Nesebin Tashihi Muamelesine Tesiri ve Bu Muameleye İtiraz Hakkını Düşüren Sürelerin Önemi

(İÜHFM., C.20, S.1955/1-4, s.297-307).

Gümüş, A. : Türk Medeni Hukukunda Kayyımlık, İstanbul

2006.

Gündüz, O. : Anglo-Amerikan Hukuku Işığında Medenî Yargılama Hukukunda Dava Yönetimi, Ankara 2009.

Güneş, Ş. : Medeni Usul Hukukunda İstinaf İncelemesi Sonunda Verilebilecek Kararlar ve Sonuçları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019.

Güngör, D./Bakşi, O. : Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Bedenden Örnek Alınması ve Genetik İncelemeler (Adli

Bilimler Dergisi, C.8, S.2009/3, s.63-71).

608

Gürbüz, M. : Bir İspat Aracı Olarak Gen ve DNA İncelemeleri (Eskişehir Barosu Dergisi, 2005/7, s.55-66).

(Gürbüz- DNA)

Gürbüz, M. : Kişilik Hakkı Açısından Tıbbî Genetik Analizler,

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir 2010.

Gürdoğan, B. : Medenî Usul Hukukunda Kesin Hüküm İtirazı,

Ankara 1960.

Gürelli, N. : Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik, İstanbul 1967.

Gürsoy, S./Bulut, H. : Aile Mahkemeleri Uygulaması, İstanbul 2004.

Haker, M. : HUMK Bakımından Kamu İntizamı (İBD, C.34,

 S.1960/11-12, s.407-410).

Hanağası, E. : Davada “Sıfat” Kavramına İlişkin Yeni Bir Yaklaşım Denemesi (MİHDER, C.11, S.32, 2015/3,

s.51-90). (Hanağası- Sıfat)

Hanağası, E. : Davada Menfaat, Ankara 2009. (Hanağası- Menfaat)

Hanağası, E. : Medenî Yargılama Hukukunda Silahların Eşitliği,

Ankara 2016. (Hanağası- Silahların Eşitliği)

Hansel, F. : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yapay Döllenme Uygulamaları [Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu (16-17 Ekim 2014, Lefkoşa),

Editörler: Hakeri, H./Doğan, C., TBB Yayınları,

Ankara 2015, s.149-166].

Hasenböhler, F. : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), hrsg. Sutter-Somm/Hasenböhler/

Leuenberger, 3. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2016.

Hatemi, H./Serozan, R. : Aile Hukuku, İstanbul 1993.

Hatemi, H. : Aile Hukuku, 8. B., İstanbul 2020.

Hauck, B. : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), hrsg. Sutter-Somm/Hasenböhler/

Leuenberger, 3. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2016.

609

Hausheer, H./Geiser, T./Aebi-Müller, R. E.: Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5. Aufl., Bern 2014.

Haußleiter, M. (hrsg) : FamFG Kommentar, Gesetz über das Verfahren

in Familiensachen und in den Angelegenheiten

der freiwilligen Gerichtbarkeit, 2. Aufl., München

2017.

Hegnauer, C. : Grundriss des Kindesrechts und des übrigen

Verwandtschaftsrechts, 5. Aufl., Bern 1999.

(Hegnauer- Kindesrecht)

Hegnauer, C. : Nochmals: Aussergerichtliche Abstammungs- untersuchung beim urteilsunfähigen Kind (ZVW,

1999/2, s.81-87).

Heiderhoff, B. : Die Vaterschaftsklärung und ihre Folgen – von

der Vaterschaftsanfechtung zur Vaterschaftsbeendigung? (FamRZ 2010, Heft 1, s.8-16).

Helms, T. : Die Stellung des potenziellen biologischen Vaters im

Abstammungsrecht (FamRZ 2010, Heft 1, s.1-8).

Helvacı, S. : Kişilik İşlemi Hakları (Münhasıran Şahsa Bağlı

Haklar), Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul

1993.

Herzig, C. A. : Das Kind in den familienrechtlichen Verfahren,

AISUF Schweiz Band Nr.318, Zürich/Basel/Genf

2012. (Herzig- Das Kind)

Herzig, C. A. : Die Partei- und Prozessfähigkeit von Kindern und

Jugendlichen sowie ihr Anspruch auf rechtliches

Gehör (AJP, 2013/2, s.182-188). (Herzig- Prozessfähigkeit)

Herzig, C. A. : Die Parteistellung von Kindern und Jugendlichen (ZKE, 2017/6, s.461-474). (Herzig-Parteistellung)

Herzig, C. A. : Prozessstandschaft im Kindesunterhaltsrecht- quo

vadis? (Kaleidoskop des Familien- und Erbrechts Liber amicarum für Alexandra Rumo-Jungo,

hrsg. Eitel/Zeiter, Zürich-Basel-Genf 2014, s.147-

167).

610

Higi, P. : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)

Kommentar, hrsg. Brunner/Gasser/Schwander, 2.

Aufl., Zürich- St.Gallen, 2016.

Hinteregger, M./Ferrari, S.: Familienrecht, 7. Aufl., Wien 2015.

Hoagland, M. B. : Hayatın Kökleri (Çev: Şen Güven), 18. Baskı, Ankara 2000.

Hrubesch-Millauer, S. : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)

Kommentar, hrsg. Brunner/Gasser/Schwander, 2.

Aufl., Zürich- St.Gallen 2016.

Hubert, H. L. : In The Child’s Best Interests: The Role of The Guardian Ad Litem in Termination of Parental Rights

Proceedings (University of Miami Law Review,

Vol.49, 1994/2, s.531-566).

Hug, B. : Die gerichtliche Feststellung der Vaterschaft nach

dem neuen Schweizer Kindesrecht, Diss. Freiburg

1977.

Hukuk Muhakemesinde İstinaf, Adalet Bakanlığı Yayını, Ankara- Kasım

2016.

Hurni, C. : Berner Kommentar zum Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO, Band I: Art. 1-149 ZPO; Band

II: Art. 150-352 ZPO und Art. 400-406 ZPO, hrsg.

Hausheer/Walter), Bern 2012.

Ildır, G. : Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2003.

İnan, A. N. : Çocuk Hukuku, İstanbul 1968.

İnceoğlu, S. : İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında

Adil Yargılanma Hakkı Kamu Ve Özel Hukuk

Alanlarında Ortak Yargısal Hak ve İlkeler, Tıpkı

4. B., İstanbul 2013.

İnci, Z. Ö. : Şüpheli ve Sanığa Rağmen Bir Ceza Muhakemesi

Hukuku Mu? Şüpheli ve Sanığın Ceza Muhakemesi İşlemlerine Katlanma Yükümlülüğü ve Bu

Yükümlülüğün Sınırları Hakkında Düşünceler

(HHFD, C.7, S.2017/2, s.119-168).

İyilikli, A. C. : Hukuk Yargılamasında Kesin Hüküm, Ankara

2016.

611

Jamma, C. : Genetik Parmak İzi (Bilim ve Teknik Dergisi, C.

21, S.248, s.14-17).

Jauernig, O./Hess, B. : Zivilprozessrecht, 30. Aufl., München 2011.

Jenny, D. : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), hrsg. Sutter-Somm/Hasenböhler/

Leuenberger, 3. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2016.

Jobling, M. A./Gill, P. : Encoded Evidence: DNA in Forensic Analysis

(Nature Reviews, Vol.5, October 2004, s.739-

751).

Kale, S. : Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti, İstanbul

2010. (Kale- Taraf Ehliyeti)

Kale, S. : Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası (HMK m.149) (MİHDER, C.9, S.25, 2013/2,

s.141-155). (Kale- Ses ve Görüntü Nakledilmesi)

Kalkan-Oğuztürk, B. : Türk Medeni Hukuku’nda Biyoetik Sorunlar, İstanbul 2011.

Kamacı, M. : Embriyo Transferi (Aktarımı) ve Ortaya Çıkan

Soybağı Sorunları (YD, C.36, S.2010/1-2, s.25-

63).

Kamay, B. T. : Babalığın Araştırılması Problemi (AD, C.49,

S.1958/2, s.107-129).

Kara, U./Yükseloğlu, E. H.: Hukukçular ve Genetikçiler İçin Temel Adli

Genetik, İstanbul 2015.

Karaaslan, V. : Medenî Usûl Hukukunda Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi, 2. B., Ankara 2019.

Karagülmez, A./Ural, S. S.: Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri, Ankara 2003.

Karakaş, F. T. : Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar, Ankara 2015.

Karslı, A. : Medeni Muhakeme Hukuku, 5. Baskı, İstanbul

2020. (Karslı- Muhakeme)

Karslı, A. : Medeni Usul Hukukunda Usulî İşlemler, İstanbul

2001.

612

Katzenmeier, C. : Aufklärungs-/Mitwirkungspflicht der nicht beweisbelasteten Partei im Zivilprozeß (JZ 2002/11,

s.533-540).

Kavasoğlu, A. : Medeni Usul Hukukunda Davada Temsil, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2008.

Keçeligil, H. T. : Ceza Muhakemesi Kanununda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması [Adli Bilimciler

Derneği III. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi (23-

25 Nisan 2016, Bursa), Editörler: Hancı, H./Ünver, Y., Ankara 2016, s.57-84].

Keidel, T. : FamFG Kommentar, Gesetz über das Verfahren

in Familiensachen und in den Angelegenheiten

der freiwilligen Gerichtbarkeit (hrsg.Engelhardt/

Sternal), 20. überarbeitete Aufl., München 2020.

Keskin, A. : Yüksek Sağlık Şurasının Hukuki Konumu ve Hukuktaki Yeri [Ankara Barosu & Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sağlık Hukuku Kurultayı

(1-3 Kasım 2007, Ankara), Ankara 2008, s.349-

353].

Kılıç, Ü. : Nemo Tenetur İlkesi Işığında Ceza Muhakemesi

Hukukunda Beden Muayenesi, Yayımlanmamış

Doktora Tezi, İstanbul 2010.

Kılıçoğlu, A. : 2526 Sayılı Kanuna Göre Fiilî Birleşmelerin Evlilik Olarak Tescili ve Evlilik Dışı Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesi (AÜHFD, C.38,

S.1981/1, s.165-207). (Kılıçoğlu- Fiilî Birleşmeler)

Kılıçoğlu, A. : Aile Hukuku, Ankara 2015. (Kılıçoğlu- Aile)

Kılıçoğlu, E. : Medenî Yargılama Hukukunda Hukuka Aykırı

Yoldan Elde Edilmiş Deliller, İstanbul 2021.

(Kılıçoğlu- Hukuka Aykırı Deliller)

Kılıçoğlu, E. : Gizli Babalık Testlerinin Soybağının Reddi Davasına Etkileri ve Bu Bağlamda Alman Hukukunda “Hukuki Babanın Biyolojik Babalığının

Açıklığa Kavuşturulması Talebi”nin Tanınması

613

-Yargılama Hukuku Perspektifinden Bir Bakış-

(MÜHF-HAD, C.16, S.2010/3-4, s.279-307).

(Kılıçoğlu- Gizli Babalık Testleri)

Kılınç, A. : Medenî Usûl Hukukunda Adlî Yardım, Ankara

2013.(Kılınç- Adlî Yardım)

Kılınç, A. : Osmanlı Yargılama Hukukunda Bilirkişilik, Ankara 2019.

Kırkbeşoğlu, N. : 28.02.2008 Tarihli İsviçre Federal Mahkemesi

Kararının (BGE 134 II 241) Çevirisi ve Kökenini Öğrenme Hakkı İle İlgili Genel Bir Değerlendirme (TAAD, C.7, S.2016/24, s.199-225).

(Kırkbeşoğlu- Kökenini Öğrenme Hakkı)

Kırkbeşoğlu, N. : Soybağı Alanında Biyoetik ve Hukuki Sorunlar,

İstanbul 2006. (Kırkbeşoğlu- Biyoetik)

Killias, L. : Berner Kommentar zum Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO, Band I: Art. 1-149 ZPO; Band

II: Art. 150-352 ZPO und Art. 400-406 ZPO, hrsg.

Hausheer/Walter), Bern 2012.

Kiraz, T. Ö. : Medeni Yargılama Hukukunda İkrar, 2. Tıpkı

Bası, Ankara 2013.

Koçhisarlıoğlu, C. : Salt Biyolojik Babalık ve Yasal Mirasçılık

(AÜHFD., C.42, 1992/1, s.141-179).

Koçias, Y. : DNA Düzeyinde Soybağı Belirtimi Yapılan Laboratuarlarda Uluslararası Kalite Güvencesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2008.

Konuralp, H. : İstinafta Kamu Düzeni Kavramı [Medenî Usûl

ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-VI, Medenî

Usûl Hukukunda Kanun Yolları ve Arabuluculuk

Kanun Tasarısı (İzmir/Çeşme, 19-20 Ekim 2007),

Ankara 2008, s.133-148]. (Konuralp- İstinaf)

Konuralp, H. : Medeni Usul Hukukunda İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları, Ankara 1999. (Konuralp- İspat)

Konuralp, O. E. : Kişilerden Kan ve Doku Örneği Alınmasına İlişkin Olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun

614

292’nci Maddesi Karşısında Türk Medenî Kanunu’nun 284’üncü Maddesinin Durumu (AÜHFD,

C.69, S.2020/4,s.1609-1640). (Konuralp- Kan ve

Doku Örneği)

Korucu, Y./Uyumaz, M.: Soybağının Reddi Davasında Usul Hükümlerinin

İncelenmesi (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan,

C.2, Ankara 2014, s.1325-1382).

Köprülü, B./Kaneti, S. : Aile Hukuku, İstanbul 1986.

Köseoğlu, B./Kocaağa, K.: Aile Hukuku ve Uygulaması, 2. B., Bursa 2011.

Kunter, N./Yenisey, F./Nuhoğlu, A.: Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza

Muhakemesi Hukuku, 18. B., İstanbul 2010.

Kunter, N. : Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. B., İstanbul 1989.

Kurt, E. : Türk Hukukunda Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar

ve Hukuki Sonuçları [Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a

Armağan (İKÜHFD, C.15, S.2016/2, Özel Sayı),

C.II, Ankara 2016, s.121-187].

Kurt, L. M. : Ceninin Malvarlığı Hakları (İnÜHFD, C.2,

S.2011/1, s.177-207). (Kurt- Cenin)

Kurt, N. : Medeni Yargılama Hukukunda Doğrudan Doğruyalık İlkesi (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan,

Ankara 2008, s.599-625). (Kurt- Doğrudan Doğruyalık)

Kurt-Konca, N. : Medenî Usûl Hukukunda Alenîyet İlkesi, Ankara

2009. (Kurt-Konca- Aleniyet İlkesi)

Kurt-Konca, N. : Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesinin Sınırlandırılması [SDÜHFD, MİHBİR Özel Sayısı

(Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-XII, HMK Çerçevesinde Yargılamaya Hakim Olan İlkeler, 18-19 Ekim 2014-Isparta), C.4,

S.2014/2, s.65-96]. (Kurt-Konca- Aleniyetin Sınırlandırılması)

Kuru, B. : Medenî Usul Hukuku El Kitabı, C.I-II, Ankara

2020. (Kuru- El Kitabı)

615

Kuru, B. : Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.I-II-III-IV-V, 6.

B., İstanbul 2001. (Kuru- Usul)

Kuru, B. : Hukuk Usulünde Aleyhe Bozma Yasağı (Makaleler, İstanbul 2006, s.317-327). (Kuru- Aleyhe

Bozma)

Kuru, B. : Nizasız Kaza, Ankara 1960. (Kuru- Nizasız Kaza)

Kuru, B./Aydın, B. : İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, 6. B., Ankara 2021.

Kuru, B./Budak, A. C. : Tespit Davaları, 2. B., İstanbul 2010.

Kutoğlu, T. : Türk Mevzuatında ve İçtihatlarında Babalık Hükmü [Prof. Dr. Burhan Ceyhan’a Armağan, C.II,

İzmir 2012 (DEÜHFD, C.12, Özel Sayı 2010),

s.945-984].

Küçük, A. T. : Vakıaların Toplanması Açısından Teksif İlkesi, İstanbul 2021.

Külahçı, Ş. : KKTC Hukuku’nda Evlilik Dışı Çocuğun Soybağı

İle İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi (ABD,

2017/4, s.141-161).

Laumen, H.-W. : Der Grundsatz „nemo tenetur edere contra se“

in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

(Dogmatik im Dienst von Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und Rechtsentwicklung- Festschrift für

Hanns Prütting zum 70. Geburtstag, hrsg. Brinkmann/Effer-Uhle/Völzmann-Stickelbrock,Köln

2018, s.391-400).

Leuenberger, C./Uffer-Tobler, B.: Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern

2010.

Leuenberger, C. : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), hrsg. Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 3. Aufl., Zürich-Basel-Genf

2016.

Lötscher, C. : Die Prozessstandschaft im schweizerischen Zivilprozess, Basel 2016. (Lötscher- Prozessstandschaft)

616

Lötscher, C. : Prozessführung und Vollstreckung durch die Eltern

im Lichte des Betreuungsunterhalts (FamPra.ch

2017/3, s.621-648). (Lötscher- Prozessführung)

Mavioğlu, O. : Bilirkişiye Başvurma Zorunluğu ve Bilirkişi Raporları Karşısında Yargıcın Durumu (İÜHFM,

C.36, S.1970/1-4, s.371-387).

Mazlum, N. : Medeni Usul Hukukunda Teksif İlkesi (AÜHFD,

C.70, S.2021/1, s.107-144).

McDonald, K. M. : Paternity DNA Testing on a Deceased Father:

Post- Mortem Analysis of Samples (https://

www.forensicmag.com/article/2014/05/paternity-dna- testing-deceased-father-post-mortem-analysis-samples)

Memiş, T./Yıldırım, M. F.: Soybağının Belirlenmesinde Gen Analizlerinin

Kullanılması ve Yarattığı Hukuki Sorunlar (AÜEHFD, C.VIII, S.2004/1-2, s.283-306).

Memişoğlu, S. Ö. : Hukuk Yargılamasında İstinafa Başvuru Usulü ve

İstinafta Yeni Vakıa ve Delillere Dayanılması (Legal Hukuk Dergisi, C.10, S.2012/113, s. 73-121).

Meraklı, D. : Özel Hukuka İlişkin Uyuşmazlıklarda Resmî Bir

Bilirkişi Kurumu Olarak Adli Tıp Kurumu [Prof.

Dr. Bilge Umar’a Armağan, C.I, İzmir 2010

(DEÜHFD, C.11, Özel Sayı 2009), s.325-376].

Meraklı-Yayla, D. : Medeni Usul Hukukunda İstinaf Kanun Yolunda

Yeniden Tahkikat Yapılması, Ankara 2014.

Meriç, N. : Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf ve Taleple Bağlılık İlkesinin Kapsamı ve Bazı Güncel Kararların Değerlendirilmesi [SDÜHFD, MİHBİR

Özel Sayısı (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-XII, HMK Çerçevesinde Yargılamaya Hakim Olan İlkeler, 18-19 Ekim 2014-Isparta), C.4, S.2014/2, s.23-63]. (Meriç- Tasarruf

ve Taleple Bağlılık)

Meriç, N. : Medenî Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi

(Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümleri Çerçevesinde), Ankara 2011. (Meriç- Tasarruf İlkesi)

617

Meriç, N. : Hâkimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü [Prof.

Dr. Bilge Umar’a Armağan, C.I, İzmir 2010

(DEÜHFD, C.11, Özel Sayı 2009), s.377-424].

(Meriç- Aydınlatma Yükümlülüğü)

Meriç, N. : Türk Hukukunda Maddî Anlamda Kesin Hükmün

Objektif Sınırları (MİHDER, C.3, S.7, 2007/2,

s.377- 434). (Meriç- Kesin Hüküm)

Mıdık, B. : Medenî Yargıda E-Duruşma Pilot Uygulaması

ve Yargının Elektronik Dönüşümü Üzerine Bazı

Düşünceler (Lexpera Blog, 03.12.2020) (https://

blog.lexpera.com.tr:443) (E.T. 03.06.2021).

Morling, N. v.d. : Paternity Testing Commission of the International

Society of Forensic Genetics: recommendations

on genetic investigations in paternity cases [Forensic Science International 129 (2002), s.148-

157].

Musielak, H. J./Borth, H.: Familiengerichtliches Verfahren, 1. und 2. Buch,

Kommentar, 6. Aufl., München 2018.

Musielak, H. J./Voit, W.: Grundkurs ZPO, 12. Aufl., München 2014.

(GK ZPO)

Musielak, H. J./Voit, W.: Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz Kommentar, 17. neubearbeitete Aufl., München 2020.

Muster, A. : ZPO Kommentar (Schweizerische Zivilprozessordnung, Orell Füssli Kommentar, hrsg. Gehri/

Jent-Sorensen/Sarbach), 2. Aufl., Zürich 2015.

MüKo-FamFG : Münchener Kommentar zum FamFG, hrsg. Rauscher, T., 3. Aufl., München 2018.

MüKo-ZPO : Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung

mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzes, 6. Aufl., München 2020.

Müller, B. : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)

Kommentar, hrsg. Brunner/Gasser/Schwander, 2.

Aufl., Zürich- St.Gallen, 2016.

618

Namlı, M. : Türk ve Fransız Medenî Usûl Hukuku’nda Yargılamanın Yenilenmesi, İstanbul 2014.

Neupärtl, J. : Abstammungsrecht in Deutschland und Österreich, Saarbrücken 2009.

Nomer, H. N. : Suni Döllenme Dolayısıyla Ortaya Çıkabilecek

Nesep Problemleri (Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s.545-

594).

Oberhammer, P. : Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl., hrsg. Oberhammer/ Domej/ Haas, Basel 2014.

Oğuzman, K. : Evlilik Dışı Çocukların Babalarına Mirasçılığı Sorunu [Prof. Dr. İlhan Öztrak’a Armağan, Ankara

1994 (AÜSBFD, C.49, 1994/1-2, s.303-310)].

Oğuzman, M. K./Barlas, N.: Medeni Hukuk, Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 19. B., İstanbul 2013.

Oğuzman, K./Dural, M. : Aile Hukuku, 2. B., İstanbul 1998.

Oğuzman, M. K./Seliçi, Ö./Oktay-Özdemir, S.: Kişiler Hukuku (Gerçek ve

Tüzel Kişiler), 12. B., İstanbul 2012.

Oktay-Özdemir, S./Tek, G. S.: Türk Hukukunda Tıp Bilimindeki Gelişmelerin Soybağına Etkileri (Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 2013, s.909-931).

Okumuş, N. : Medeni Usul Hukukunda Özel Hüküm Sebepleri

(Kanunda Düzenlenmemiş Takdiri Deliller), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2010.

Öğüz, T. : Anayasa Mahkemesinin Türk Medeni Kanununun

Soybağına İlişkin İptal Kararlarının Değerlendirilmesi [Anayasa Mahkemesinin Medeni Hukuka

İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu (21 Mayıs 2012), İstanbul 2013, s.201-210].

Öktem-Çevik, S. : Çocuğun Anne ve/veya Babası Haricindeki Kişilerin Nüfus Siciline Kaydedilmesinden Doğan

Sorunların Değerlendirilmesi [MÜHF-HAD,

C.22, S.2016/3 (Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, Özel Sayı, C.II), s.2105- 2130].

Ölmez, S. : Babalığın Tayini (Kan gurubu ve faktörleri) (AD,

C.63, S.1972/8-9, s.589-595).

619

Önen, E. : İnşai Dava, Ankara 1981. (Önen- İnşai Dava)

Önen, E. : Medeni Medenî Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara 1972. (Önen- Sulh)

Önen, E. : Medeni Yargılama Hukuku, Ankara 1979. (ÖnenMedeni Yargılama)

Örnek-Büken, N./Zeybek-Ünsal, Ç.: Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Biyomedikal Alana Yansımaları Açısından

Değerlendirilmesi (HHFD, C.7, S.2017/2, s.33-

54).

Öz, T. : Soybağının Reddi Davasında İspat ve Süreler

[Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumları, Cilt

2-Aile Hukuku (20 Nisan 2017, Editör: Engin, B.

İ.), İstanbul 2019, s.319-345].

Özbay, İ./Aksan-Nar, Ş.: Son Yasal Değişiklikler Çerçevesinde Tanımanın

İptali Davası ve Bu Davada Uygulanacak Usul

(ErzÜHFD, C.XIV, S.2010/3-4, s.187-226).

Özbay, İ. : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Neler

Getirdi?, 2. B., Ankara 2012.

Özbay, İ. : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre

İstinaftan Sonraki Temyiz Sistemimizde Temyiz Edilebilen ve Edilemeyen Kararlar (İÜHFM,

C.69, S.2011/1-2, s.411-438). (Özbay- Temyiz)

Özbek, V. Ö./Doğan, K./Bacaksız, P./Tepe, İ.: Ceza Muhakemesi Hukuku,

11. B., Ankara 2018.

Özbek, V. Ö. : Ceza Muhakemesi Hukukunda DNA-Analizi

(Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir

2001, s.523-572). (Özbek- DNA-Analizi)

Özbek, V. Ö. : DNA Verileri ve Türkiye Milli DNA Veri Bankası

Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşlerimiz (CHD,

S.2007/1, s.47-76). (Özbek- DNA Verileri)

Özbek, V. Ö. : Tıbbî Deliller ve Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu (YÜHFD, Özel Sayı: Türk Alman Tıp Hukuku

Sempozyumu, C.III, S.2006/2, s.357-406).

(Özbek- Tıbbî Deliller)

620

Özbilen, A. B. : İnsan Kökenli Biyolojik Maddelere İlişkin Hukuki İşlemler, İstanbul 2011.

Özbilen, A. B. : Vücut Bütünlüğüne Yönelik Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Bakımından Rızanın Aranmadığı Hâller (İTÜSBD, C.12, S.2013/2, s.99-124).

(Özbilen- Rıza)

Özcan, H. : Çocuğun Soybağının Kurulması ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sonucu Soybağının Tespiti (UAÜHFD, C.3, S.2015/5, s.95-112).

Özçelik, V. : Türk Medenî Usûl Hukukunda Taraflarca Getirilme İlkesi, Ankara 2020.

Özdamar, D./Biçer, Ş. : Reşit Çocuk, Babalığın Tespitini Her Zaman İsteyebilir Mi? (İzmir Barosu Dergisi, C.65, 2000,

s.25-38).

Özdemir, H. : Yapay Döllenme ve Soybağı (Prof. Dr. Mustafa

Dural’a Armağan, İstanbul 2013, s.875-908).

Özdemir, H./Ruhi, A. C.: Çocuk Hukuku (Ders Kitabı), 4. B., İstanbul 2021.

Özdemir, M. H./Çekin, N.: Yüksek Sağlık Şurası’nın Yapısı ve Bilirkişilik

Görevleri (Adli Tıp Bülteni, C.3, S.1998/3, s.94-

97).

Özekes, M. : Aile Hukukuna Usulî Açıdan Genel Bir Bakış

(Yargı Kararları Işığında Aile Hukukunun Güncel

Sorunları, Editörler: Ayan, S./Çiftçi, P., Ankara

2022, s.137-147).

Özekes, M. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Medenî

Usûl Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi (İstinaf ve Temyiz), 2. B., Ankara 2011. (Özekes- Kanun Yolu)

Özekes, M. : Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme

Hakkı, Ankara 2003. (Özekes- Hukuki Dinlenilme)

Özekes, M. : Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. B., İstanbul 2017. (Özekes- Pekcanıtez Usûl)

621

Özekes, M./Boran-Güneysu, N.: Deliller ve Hüküm Eksikliği Yönünden

İstinaf İncelemesi ve Kararı (HMK m.353/1-a-6),

İstanbul 2021.

Özen, C. : Babalık Araştırmaları (Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, S.1978/1, s.65-71).

Özkaya-Ferendeci, H. Ö. : Sözlülük İlkesi (Alman Hukuku’ndaki Örneği

İle), İstanbul 2019.

Özkorkmaz, E. G./Öztürk, C.: DNA Analizi ve Riskler I. Akreditasyon ve

Kalite (THD, C.2, S.2007/12, s.87-93).

Özmen, İ. : Babalığın Tespiti Davası (TNBHD, S.2000/107,

s.27- 32).

Özmumcu, S. : Türk Hukukunda Yargıtay Kararları Işığında

Re’sen Araştırma İlkesi [SDÜHFD, MİHBİR

Özel Sayısı (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-XII, HMK Çerçevesinde Yargılamaya Hakim Olan İlkeler, 18-19 Ekim 2014-Isparta), C.4, S.2014/2, s.145-171].

Özsunay, E. : Evlilik Dışı Çocuk Adına Kayyım Tarafından Açılan Babalık Davasında Dava Süresinin Başlangıcı

(İÜHFM., C. 28, 1962/2, s.508-525). (ÖzsunayDava Süresinin Başlangıcı)

Özsunay, E. : Gerçek Kişilerin Hukukî Durumu, 4. B., İstanbul

1979. (Özsunay- Gerçek Kişiler)

Özsunay, E. : MK. 296’daki Bir Yıllık Dava Süresinin Geçirilmesine Rağmen, Babalık Dâvasının İstisnaen Açılabileceği Durumlar (İÜHFM, C.29, S.1963/1-2,

s.218-239). (Özsunay- Dava Süresinin Geçirilmesi)

Özsunay, E. : Rights of Embryo and Foetus in Private Law

(Convergence of legal systems in the 21st century, General Reports delivered at the XVI. International Congress of Comparative Law, Brisbane - Australia, 14-20 July 2002, Bruxelles 2006,

s.1275-1413).

Özsunay, E. : Uluslararası Belgelerde ve Bazı Ulusal Hukuk

Düzenlerinde Embriyo ve Cenin’in Hukuksal Du-

622

rumu ve Korunması (Medeni Hukuk Hocalarına

Saygı Günleri, Medeni Hukukta Güncel Sorunlar

ve Önemli Gelişmeler Sempozyumu, 26-27 Haziran 2008, İstanbul 2011).

Öztan, B. : Aile Hukuku, 6. B., Ankara 2015. (Öztan- Aile)

Öztan, B. : Kişiler Hukuku - Gerçek Kişiler, 11. B., Ankara

2021. (Öztan- Kişiler)

Öztek, S./Taşpınar-Ayvaz, S./Kale, S.: Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 20 Mart 2020 Tarihli Kanun Teklifi’ne İlişkin

Bazı Açıklamalar ve Kanun Teklifinin Değerlendirilmesi (TBBD, S.2020/149, s.77-152).

Öztek, S. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Aleniyet İlkesine İlişkin 28 inci Maddesi İle Ses ve Görüntü

Nakledilmesi Yoluyla Veya Başka Yerde Duruşma

İcrasına İlişkin 149 uncu Maddesinde 7251 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hakkında Bazı

Düşünceler (AD, C.66, S.2021/1, s.641-665).

(Öztek- Düşünceler)

Öztek, S. : Türk Medeni Yargılama Hukukunda İstinaf ve

Temyiz (6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.341-m.373 Şerhi), Ankara 2021. (Öztek- İstinaf)

Öztek, S. : Bilirkişi Raporunun Hakimi Bağlamaması (Prof.

Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C.2, Ankara 2014,

s.1607- 1627). (Öztek- Bilirkişi)

Öztürk, B. (Editör) : Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 12. Baskı, Ankara 2018. (Öztürk- Ceza Muhakemesi)

Öztürk, C. : Ceza Muhakemesinde İz Bilimi, Kriminalistik

Gerçeği, Ankara 2006.

Özuğur, A. İ. : Türk Medeni Kanununun Değişen Yeni Düzenlemeleri İle Açıklamalı İçtihatlı Velâyet Vesayet

Soybağı Evlat Edinme Hukuku Diğer Eşin Rıza

ve Onamına Bağlı İşlemler, 4. B., Ankara 2010.

623

Pahud, E. : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)

Kommentar, hrsg. Brunner/Gasser/Schwander, 2.

Aufl., Zürich- St.Gallen 2016.

Paksoy, G. : Soybağının Reddi (TBBD, S.2011/97, s.353-376).

Pekcanıtez, H. : Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. B., İstanbul 2017. (Pekcanıtez- Pekcanıtez Usûl)

Pekcanıtez, H. : Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısının Tanıtımı

[Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-V, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Değerlendirmesi (Ankara, 8-9 Eylül 2006), Ankara

2007, s.3-31]. (Pekcanıtez- Tasarı)

Pekcanıtez, H. : Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi (İzBD,

Yıl 65, Ekim 1999, s.21-42). (Pekcanıtez- Aleniyet)

Pekcanıtez, H. : Medenî Usûl Hukukunda Aleniyet İlkesi (Prof.

Dr. Faruk Erem’e Armağan, Ankara 1999, s.635-

666). (Pekcanıtez- Aleniyet İlkesi)

Pekcanıtez, H. : Medenî Usûl Hukukunda Aleniyet İlkesi (Yargı

Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s.408-

427). (Pekcanıtez- Yargı Reformu)

Pekcanıtez, H. : Hukuki Dinlenilme Hakkı (Prof. Dr. Seyfullah

Edis’e Armağan, İzmir 2000, s.753-791). (Pekcanıtez- Hukuki Dinlenilme)

Pekcanıtez, H./Atalay, O./Özekes, M.: Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2020) Değerlendirilmesi (https://

blog.lexpera.com.tr/hmk-ile-bazi-kanunlarda- degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-teklifinin-2020-

degerlendirilmesi, 30.03.2020- Lexpera Blog).

Pekcanıtez, H./Meriç, N. : Medenî Usûl Hukukunda Fer’i Müdahale, 2. B.,

İstanbul 2020.

Pekcanıtez, H./Taş-Korkmaz, H.: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku,

15. B., İstanbul 2017. (Pekcanıtez/Taş-Korkmaz- Pekcanıtez Usûl)

Pekcanıtez, H./Taş-Korkmaz, H.: Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Işığında

Sıfat ve Dava Takip Yetkisi Kavramlarının Değer-

624

lendirilmesi (Prof. Dr. Necmettin M. Berkin’e Armağan, İstanbul 2021, s.911-974). (Pekcanıtez/

Taş-Korkmaz- Sıfat)

Peters, E. : Der Ausforschungsbeweis im Zivilprozess, Köln/

Berlin 1966.

Poetsch, M./Preusse-Prange, A./

Schwark, T./Wurmb-Schwark, N.: The new guidelines for paternity analysis in Germany how many STR loci are necessary when investigating duo cases? (IJLM, Mayıs

2013, C.127, s.731-734).

Pohlmann, P. : Zivilprozessrecht, 3. Aufl., München 2014.

Polat, İ. İ./Polat, M. : HMK m.292 Düzenlemesinin İnsan Hakları, Anayasa ve TMK Hükümleri Uyarınca Değerlendirilmesi (https://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?t=31496)

Postacıoğlu, İ. E. : Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6. Bası, İstanbul

1975.

Prütting, H./Gehrlein, M.: ZPO Kommentar, 8. Aufl. 2016.

Pürselim, H. S. : MÖHUK Kapsamında İddet Müddetinin Soybağının Reddi ve Babalık Davalarına Etkileri (MÜHF-HAD, C.27, S.2021/1, s.513-542).

Ragone, A. P./Ojeda, R. N.: Die Aufklärungs- und Mitwirkungspflicht

der Parteien bei der Beweisbeschaffung im Zivilprozess: der Vorschlag des chilenischen Reformentwurfs im Kontext der internationalen

Diskussion (ZZPInt 14. Band 2009, Jahrbuch des

Internationalen Zivilprozessrechts, hrsg. Leipold,

D./Stürner, R., Köln 2010, s.349-379).

Ramer, P. : Die prozessualen Gestaltungsklagen des schweizerischen Rechts in rechtsvergleichender Darstellung mit dem deutschen Recht, Zürich 1973.

Rath, M./Brinkmann, B.: Strafverfahrensänderungsgesetz - DNA-Analyse

(„Genetischer Fingerabdruck“) und DNA- Identitätsfeststellungsgesetz aus fachwissenschaftlicher Sicht (NJW, 1999/37, s.2697-2702).

625

Rauscher, T. : J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen

Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen (Buch 4 Familienrecht §1589-1600d Abstammung), Neubearbeitung 2011, Berlin.

Rechberger, W. H. : Kommentar zum Außerstreitgesetz (AußStrG), 2.

Aufl., Wien 2013. (Rechberger- Außerstreitgesetz)

Rechberger, W. H. : Zur Eventualmaxime – eine rechtsvergleichende

Untersuchung (Das Zivilrecht und seine Durchsetzung Festschrift für Professor Thomas Sutter-Somm, hrsg. Fankhauser/Widmer-Lüchinger/

Klingler/Seiler, Zürich 2016, s.471-487). (Rechberger- Eventualmaxime)

Rechberger, W. : Avusturya Medeni Yargılamasında Yargılamanın

Hızlandırılması [İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku (Derleyen ve Çeviren: Yıldırım,

M. K.), 6. B., İstanbul 2011, s.1-15]. (Rechberger- Çeviri)

Reich, J. : CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht

(Personen- und Familienrecht Partnerschaftsgesetz Art.1- 456 ZGB - PartG; hrsg. Breitschmid/

Jungo), 3. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2016.

Reichenbach, S. B. : Zivilprozessuale Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Informationen am Beispiel heimlicher Vaterschaftstests (AcP, Band 206, 2006, s.598-623).

Rittner, C./Rittner, N. : Unerlaubte DNA-Gutachten zur Feststellung der

Abstammung- Eine rechtliche Grauzone (NJW

2002/24, s.1745-1753).

Rosenberg, L./Schwab, K. H./Gottwald, P.: Zivilprozessrecht, 17. Aufl.,

München 2010.

Rust, M. : Die Substantiierungslast im Zivilprozess, Baden-Baden 2021.

Rüetschi, S. : Berner Kommentar zum Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO, Band I: Art. 1-149 ZPO; Band

II: Art. 150-352 ZPO und Art. 400-406 ZPO, hrsg.

Hausheer/Walter), Bern 2012.

626

Rüzgaresen, C. : Medeni Usul Hukukunda Dosyanın İşlemden

Kaldırılması, Ankara 2021. (Rüzgaresen- Dosyanın İşlemden Kaldırılması)

Rüzgaresen, C. : Medeni Muhakeme Hukukunda Usul Ekonomisi,

Ankara 2013. (Rüzgaresen- Usul Ekonomisi)

Sabır, S. : Cumhuriyet Savcısının Hukuk Davalarında Yer

Alması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019.

Sagiri, Y. : Babalık Davası (İAÜHFD, C.3, S.2017/2, s.55-72).

Saldırım, M. : Cumhuriyet Savcısının Katıldığı Hukuk Davalarında Kanun Yollarına Başvurma Yetkisinin

Kapsamı (http://saldirim.com/yeni/wp-content/

uploads/2013/11/CUMHUR%C4% B0YET-SAVCISININ-KATILDI%C4%9EI-DAVALARDA-KANUNYOLLARINA-BA%C5%9EVURM A-HAKKI.pdf)

Saldırım, M. : DNA İncelemesinin Özel Hukuktaki İşlevi (AD,

C.91, S.2000/8, s.127-148). (Saldırım- DNA)

Saldırım, M. : Özel Hukukta Cumhuriyet Savcısının Görevleri,

Ankara 2005. (Saldırım- Görev)

Saraçoğlu, N. : Tespit Hükümlerinin ve İnşaî Hükümlerin İcra

Hukuku Bakımından Durumu, Ankara 2022.

Sarıaslan, O. : Bireysel Başvuru Süreciyle Değişen Yargısal

Paradigma ve Adil Yargılanma Hakkı Ekseninde İdari Yargıda Re’sen Araştırma İlkesi (UMD,

S.2018/12, s.647-692).

Sarsıkoğlu, Ş. : Türk Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması [Prof. Dr.

Doğan Soyaslan Armağanı, Editörler: Ünal, A./

Birtek, F./Erkal, A. (ErcÜHFD, C.8, S.2013/2),

Seçkin Y., Ankara 2013, s.693-722].

Saygılı, A./Akça, K. N. : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun

Sözlü Yargılama Hükmünün Adil Yargılanma

Hakkı İle Olan Rabıtası (AD, C.67, S.2021/2,

s.15-27).

627

Schulte-Bunert, K. : Familienrecht, 2. Aufl., München 2014.

Schwab, D. : Familienrecht, 23. Aufl., München 2015.

Schwander, I. : ZPO Kommentar (Schweizerische Zivilprozessordnung, Orell Füssli Kommentar, hrsg. Gehri/

Jent-Sorensen/Sarbach), 2. Aufl., Zürich 2015.

Schweighauser, J. : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), hrsg. Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 3. Aufl., Zürich-Basel-Genf

2016.

Schwenzer, I./Cottier, M.: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht (Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB; hrsg.

Honsell/Vogt/Geiser), 5. Aufl., Basel 2014.

Serozan, R. : Çocuk Hukuku, Genişletilmiş 2. Bası’dan Tıpkı

Bası, İstanbul 2017. (Serozan- Çocuk)

Serozan, R. : Soybağı Hukuku Üzerine Çeşitlemeler (Prof. Dr.

Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s.759-

777). (Serozan- Soybağı)

Simil, C. : Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevinin Sınırları [Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C.II,

İzmir 2015 (DEÜHFD, C.16, Özel Sayı 2014),

s.1351-1376].

Sirmen, L./Koçhisarlıoğlu, C./Tanrıver, S./

Süral, N./Tercan, E. : Karşılaştırmalı Hukukta Aile Mahkemeleri ve

Türkiye’de Aile Mahkemelerinin Kurulmasında

Yararlanılabilecek Bir Model (Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C.5, S.2000/3, s.1-32).

Sonat, K. A. : Soybağının Tespiti Amacıyla İsteğe Dayalı Olarak Yapılan Gen İncelemeleri (MÜHF-HAD,

C.19, S.2013/3, s.323-377).

Soy, A. : Türk Medeni Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara

2017.

Sözen, T. : Kamu Düzenine İlişkin Özel Hukuk Kuralları

Üzerine Düşünceler (İBD, S.1992/4-5-6, s.362-

372).

628

Spühler, K./Dolge, A./Gehri, M.: Schweizerisches Zivilprozessrecht und

Grundzüge des internationalen Zivilprozessrechts, 9. Aufl., Bern 2010.

Spycher, A. : Berner Kommentar zum Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO, Band I: Art. 1-149 ZPO; Band

II: Art. 150-352 ZPO und Art. 400-406 ZPO, hrsg.

Hausheer/Walter), Bern 2012.

Staehelin, E./Schweizer, S.: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), hrsg. Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 3. Aufl., Zürich-Basel/Genf

2016.

Steck, D. : Basler Kommentar (Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., hrsg. Spühler/Tenchio/Infanger), Basel 2017.

Stefanie, P. B. : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)

Kommentar, hrsg. Brunner/Gasser/Schwander, 2.

Aufl., Zürich- St.Gallen 2016.

Stehli, C. : ZGB Kommentar (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Orell Füssli Kommentar, hrsg. Kostkiewicz/

Wolf/ Amstutz/Fankhauser), 3. Aufl., Zürich 2016.

Sterchi, M. H. : Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht (Zivilprozessordnung, Band I: Art.1-149

ZPO; hrsg. Hausheer/Walter), Bern 2012.

Stöhr, A. : Der Ausforschungsbeweis im Zivilprozess (JA,

2020/9, s.688-691).

Stürner, R. : Parteipflichten bei der Sachverhaltsaufklärung im

Zivilprozeß (ZZP 1985/98, s.237–256).

Sunar, G. : Medeni Usul Hukukunda Basit Yargılama Usulü,

Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2002.

Sungurbey, İ. : Medeni Hukuk Eleştirileri, İstanbul 1963.

Sungurtekin-Özkan, M.: İnşaî Karar ve Özellikleri (75. Yaş Günü İçin Prof.

Dr. Baki Kuru’ya Armağan, Ankara 2004, s.553-

576). (Sungurtekin-Özkan- İnşaî)

Sungurtekin-Özkan, M.: Medenî Kanun’un Aile Hukuku Alanında Getirdiği Değişikliklerin Medenî Usul Hukuku Bakımın-

629

dan Düşündürdükleri [Medenî Usul ve İcra-İflâs

Hukukçuları Toplantısı-I (Eskişehir, 9-10 Kasım

2002), Eskişehir 2003, s.75-91].

Sutter-Somm, T. : Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich

Basel Genf 2017.

Sutter-Somm, T./Amman, D.: Rechtsbegehren und Sachverhaltsermittlung

in familienrechtlichen Verfahren – oder die Gefahr von Abbau des Rechtsschutzes (Brennpunkt

Familienrecht Festschrift für Thomas Geiser

zum 65. Geburtstag, hrsg. Fankhauser/Reusser/

Schwander, Zürich-St.Gallen 2017, s.557-575).

Sutter-Somm, T./Schrank, C.: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), hrsg. Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 3. Aufl., Zürich-Basel-Genf

2016.

Sutter-Somm, T./Seiler, B.: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), hrsg. Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 3. Aufl., Zürich-Basel-Genf

2016.

Sutter-Somm, T./Seiler, B.: CHK Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 1-408 ZPO, Zürich 2021.

Süß, B. : Die Feststellung der Vaterschaft unabhängig von

Anfechtungsverfahren -Das neue Abstammungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Perspektive der Vater, Peter Lang Frankfurt 2010.

Şahin, C. : Ceza Muhakemesinde Bilirkişi Atanması ve Zorunlu Bilirkişilik [Bilirkişilik Sempozyumu (9-10

Kasım 2001, Samsun), Ankara 2002, s.190-236].

(Şahin- Bilirkişi)

Şahin, C. : Ceza Muhakemesinde İspat (Delillerin Doğrudan

Doğruyalığı İlkesi), Ankara 2001. (Şahin- İspat)

Şahin, Ç. S. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca İstinafYargılamasında Ön İnceleme Aşaması [Prof. Dr.

Durmuş Tezcan’a Armağan, C.II (DEÜHFD,

C.21, Özel Sayı 2019), s.2659-2701]. (Şahin- İstinaf)

630

Şatıroğlu, M. : Babalık Davasında Maddî ve Manevî Tazminat (I)

(YD, C.6, S.1980/4, s.492-506). (Şatıroğlu- I)

Şatıroğlu, M. : Babalık Davasında Maddî ve Manevî Tazminat (II)

(YD, C.7, S.1981/3, s.265-292). (Şatıroğlu- II)

Şener, E. : Babalık Davası ve Af Kanunu İle Tescillerde İspat, Velayet, Nafaka ve Kişisel İlişki Üzerine

Düşünceler (Yasa Hukuk Dergisi, C.IV, 1981/7,

s.1005-1016).

Şimşek, M. : Soybağının Kurulması (YD, C.29, S.2003/3,

s.252-262).

Şimşek, M. : Yeni Medeni Yasaya Bakış (YD, C.28, S.2002/1-

2, s.123-151).

Tahiroğlu, F. : Medenî Usûl Hukukunda Re’sen Araştırma İlkesi,

İstanbul 2021.

Tan-Dehmen, M. : Türk Vatandaşlarının Kişi Hallerine İlişkin Davalar Bakımından 5718 Sayılı MÖHUK’ta Kabul

Edilen Yetki Kuralı (MHB, C.33, S.1, s.169-211).

Tanrıver, S. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın 1 ilâ

122. Maddelerinde Yer Alan Temel Düzenlemeler

ve Bunların Genel Çerçevede Değerlendirilmesi

(AÜHFD, C.57, S.2008/3, s.635-664).

Tanrıver, S. : Hukuk Yargısı (Medenî Yargı) Bağlamında Adil

Yargılanma Hakkı (TBBD, S.2004/53, s.191-

215). (Tanrıver- Adil Yargılanma)

Tanrıver, S. : Hukuk Yargısı Bağlamında Bilirkişilikle İlgili Temel Problemler ve Çözüm Arayışları [Prof. Dr.

Bilge Umar’a Armağan, C.I, İzmir 2010 (DEÜHFD, C.11, Özel Sayı 2009), s.575-594].

Tanrıver, S. : Hukukumuzda Bilirkişilik, Ankara 2017. (Tanrıver- Bilirkişilik)

Tanrıver, S. : İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara 1996. (Tanrıver- İlâmlı İcra)

Tanrıver, S. : Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler (Prof.

Dr. İlhan Öztrak’a Armağan, AÜSBFD, C.49,

S.1994/1-2, s.333- 348). (Tanrıver- Sulh)

631

Tanrıver, S. : Medenî Usul Hukuku, C.I, Temel Kavramlar ve

İlk Derece Yargılaması, Tümüyle Gözden Geçirilmiş, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 4. Bası, Ankara

2021. (Tanrıver- Usul, C.I)

Tanrıver, S. : Medenî Usûl Hukuku, C.II, Üst Derece Yargılamaları, Kesin Hüküm ve Bertaraf Edilmesi, Diğer

Hukukî Çareler, Geçici Hukukî Korumalar, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri ve İç Tahkim, Ankara 2021. (Tanrıver- Usul, C.II)

Tanrıver, S. : Türk Aile Mahkemeleri, Ankara 2014. (TanrıverAile Mahkemeleri)

Tanrıver, S. : Türk Aile Mahkemesi Hâkimlerinin Sulhe Teşvik

Ödevi [Makalelerim-III, Ankara 2016, s.199-202

(Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddet, Ankara

2014, s.111- 115)]. (Tanrıver- Sulhe Teşvik)

Tanrıver, S. : Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tenfizi

Bağlamında Kamu Düzeninin Etkisi (MHB, C.17,

S.1997/1-2, s.467-492).

Tarım, S. : Soybağının Reddi Davasında İlk Derece Yargılama Usulü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

İstanbul 2020.

Taş-Korkmaz, H. : Hukuk Davalarında Gerçek Tarafın Belirlenmesi,

İstanbul 2021.

Taşpınar, S. : Medeni Yargılama Hukukunda Amaç Sorunu

(Prof. Dr. Faruk Erem Armağanı, Ankara 1999,

s.759-787). (Taşpınar- Amaç Sorunu)

Taşpınar, S. : Medeni Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri, Ankara 2001. (Taşpınar- İspat)

Taşpınar-Ayvaz, S. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) Zaman Bakımından Uygulanması, Ankara 2013.

(Taşpınar-Ayvaz- Zaman)

Taşpınar-Ayvaz, S. : İstinaftan Sonraki Temyiz İncelemesi ve Sonuçları [Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-VI, Medenî Usûl Hukukunda Kanun Yolları

ve Arabuluculuk Kanun Tasarısı (İzmir/Çeşme,

19-20 Ekim 2007), Ankara 2008, s.151-207].

632

Taşpınar-Ayvaz, S. : Mahkeme Kararıyla Düzeltilmiş Nüfus Kayıtları

Hakkında Tekrar Mahkemeye Başvurulabilir Mi?

(Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C.2, Ankara

2014, s.1851- 1878).

Taşpolat-Tuğsavul, M. : İstinaf İncelemesi Sonucunda Verilebilecek Kararlar (TBBD, S.2018/134, s.313-354).

Taupitz, J./Theodoridis, A. : Das Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung bei heterologer

Verwendung von Samen (MedR, C.36, 2018/7,

s.457-466).

Taupitz, J. : Genetische Untersuchungen zur Klärung der Abstammung (MedR, C.31, 2013/1, s.1-6).

Tekinay, S. S. : Türk Aile Hukuku, 7. B., İstanbul 1990.

Tenchio, K. : Basler Kommentar (Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., hrsg. Spühler/Tenchio/Infanger), Basel 2017.

Tercan, E. : Medeni Usul Hukukunda Tarafların İsticvabı, Ankara 2001 (Tercan- İsticvap).

Tercan, E. : Türk Aile Mahkemeleri (AÜHFD, C.52, S.2003/3,

s.19- 53) (Tercan- Aile Mahkemeleri).

Thomas, H./Putzo, H. : ZPO Kommentar–FamFG Verfahren in Familiensachen, 37. Aufl., München 2016.

Thormann, T. : Schweizerische Zivilprozessordnung Stämpflis

Handkommentar, hrsg. Baker&McKenzie, Bern

2010.

Tiryakioğlu, B. : Türklerin Kişi Hallerine İlişkin Davâlarda Türk

Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi (Tuğrul

Arat’a Armağan, Ankara 2012, s.1141-1165).

Tokar, Z. : Babalık Davası, Yayımlanmamış Yüksek Lisans

Tezi, Ankara 2004.

Topak, S. : Boşanma Davalarında Yargılama Usulü, İstanbul

2021.

Topuz, G. : Medeni Usul Hukukunda Karinelerle İspat, Ankara 2012.

633

Toraman, B. : Covid-19 Pandemisinin Etkisi Altında Hukuk

Yargısında Elektronik (Ses ve Görüntü Nakli Yoluyla) Duruşma (E-Duruşma) (Covid-19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları, Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları-I, Editör: Şenocak, K., Ankara 2021, s.459-

523). (Toraman- E-Duruşma)

Toraman, B. : Medeni Usul Hukukunda Bilirkişi İncelemesi

(6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu İle Getirilen Yenilikler Çerçevesinde), Ankara 2017. (ToramanBilirkişi)

Toraman, B. : Medeni Usul Hukukunda İspat Hakkına Dair Bazı

Tespit ve Değerlendirmeler [Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C.II, İzmir 2015 (DEÜHFD,

C.16, Özel Sayı 2014), s.1483-1523]. (Toramanİspat Hakkı)

Tosun, Y./Baş, E. : Soybağının Reddi Davasında ve Babalık Davasında Sürelere İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi (BÜHFD, C.9, S.123-124,

2014, s.99- 117).

Tuğ, A. : Babalık Testlerinde Son Düzenlemeler (Adli Tıp

Dergisi, C.24, S.2010/1, s.52-59).

Tuğ, A./Doğan-Alakoç, Y./Elma, C.: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli

Tıp Anabilim Dalında Gerçekleştirilen Babalık

Testlerinin Değerlendirilmesi (Adli Bilimler Dergisi, C.3, S.2004/3, s.57-62)

Tuğ, A./Elma, C. : Ankara Üniversitesi Adlî Tıp Anabilim Dalı

2004-2007 Verileri İle Babalık Testlerinin Değerlendirilmesi (Adli Tıp Dergisi, C.22, S.2008/3,

s.15-21).

Tuğ, E./Gültekin-Akduman, G.: General characteristics of paternity test

applicants (Turkish Journal of Medical Sciences,

C.39, S.2009/6, s.923-931).

Tuor, P./Schnyder, B./Jungo, A.: Das Schweizerische Zivilgesetzbuch

(ZGB), 14. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2015.

634

Turan, M. F. : İslam Muhakeme Hukukunda İz Bilimi (Kriminalistik) ve Adli Tıp Çalışmalarını Anımsatan

Bazı Uygulamalar (AÜİFD, S.33, Erzurum 2010,

s.145-169).

Turan-Başara, G. : Ana İle Evlilik Dışında Doğan Çocuk Arasındaki İlişkiyi Düzenleyen Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi (TBBD,

S.2017/131, s.211-238).

Turhan, F. : Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi ve Tıp

Hukuku (Özellikle AİHM Kararları Işığında Şüpheli veya Sanığın Zorla Muayenesi Konusunun

Değerlendirilmesi) [Tıp Ceza Hukukunun Güncel

Sorunları, V. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu (28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara), TBB Yayınları, Ankara 2008, s.1025-1074].

Tutumlu, M. A. : İstinaf Yargılamasında Yeni Vakıa-Delil Getirme

Yasağı (THD, S.2007/7, s.57-62).

Türkoğlu-Üstün, K. : İdari Yargılama Usulüne Hâkim Olan İlkeler, Ankara 2019.

Tüzüner, Ö. : Adlî Genetik ve Tıbbî Biyoloji Bilimlerinin Soybağı Hukukuna Etkileri, İstanbul 2016.

(Tüzüner- Adlî Genetik)

Tüzüner, Ö. : Soybağının Tespiti Davasında Genetik Analize

İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi (AÜHFD,

C.62, 2013/4, s.1139-1166). (Tüzüner- Soybağının Tespiti)

Uğur, A. : Soybağının Tespiti İçin İnceleme ve Kişilik Hakkının Korunması: HMK m.292 ve TMK m.284

Hükümlerinin Kıyaslanması (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C.2, Ankara 2014, s.1913-1939).

Ulukapı, Ö. : Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Konya 1991 (Ulukapı- Dava Arkadaşlığı)

Ulukapı, Ö. : Yargıtay Kararları Işığında Medeni Usul Hukukunda Yargılamaya Hakim Olan İlkelerden Taraflarca Hazırlama İlkesi [SÜHFD, C.6, S.1998/1-2

635

(Prof. Dr. Süleyman Arslan’a Armağan, Konya

1998), s.713-732].

Ulusan, İ : Maddi Hukuk ve Usul Hukuku Bakımından Sulh

Sözleşmesi (İÜMHAD, C.5, S.1971/7, s.149-

166).

Umar, B./Yılmaz, E. : İspat Yükü, 2. B., Büyükçekmece 1980.

Umar, B. : Hak Düşüren Süreye Uyulup Uyulmadığı Konusunda İsbat Yükünü Taşıyan Taraf (İÜHFM, C.30,

S.1964/3-4, s.897-914). (Umar- Hak Düşüren

Süre)

Umar, B. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara

2011. (Umar- Şerh)

Umar, B. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’na Katkı

[Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-V, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Değerlendirmesi (Ankara, 8-9 Eylül 2006), Ankara

2007, s.87-129]. (Umar- Katkı)

Umar, B. : Medenî Usul Hukukunda Dâvanın Dinlenme Şartı

Olarak Ehliyet (İÜHFM, C.29, S.1963/3, s.591-

619). (Umar- Ehliyet)

Umar, B. : Türk Medenî Usûl Hukukunda İadei Muhakeme

(İÜHFM, C.29, S.1963/1-2, s.261-298). (Umarİadei Muhakeme)

Urwyler, A./Grütter, M.: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)

Kommentar, hrsg. Brunner/Gasser/Schwander, 2.

Aufl., Zürich- St.Gallen 2016.

Uyanık-Çavuşoğlu, A. : Yeni MÖHUK’a Göre Soy Bağı İlişkisine Uygulanacak Hukuk Sorunu (Maltepe ÜHFD, 10. Yıl

Kuruluş Armağanı, S.2008/2, s.315-322).

Uyumaz, M. : Soybağı Davalarında Usule İlişkin Hükümler, Ankara 2015.

Üçüncü, H. : Medenî Yargılama Hukukunda Kişisel Verilerin

ve Sırların Korunması, İstanbul 2019.

Ünal, M. : Medenî Kanunun Kabulünden Önce Türk Aile

Hukukuna İlişkin Düzenlemeler ve Özellikle

636

1917 Tarihli Hukuk-i Aile Kararnamesi (AÜHFD,

C.34, 1977/1, s.195-231).

Ünal-Kaya, H. : Die Mitwirkungspflicht der Parteien des Zivilprozesses vor dem Hintergrund letzter Reformen

in Deutschland und der Türkei, Berlin 2018.

(Ünal-Kaya- Mitwirkungspflicht)

Ünal-Kaya, H. : Medeni Yargıda İstinaf Sebepleriyle Bağlılık

Kuralı (İHM, C.78, S.2020/4, s.1899-1919).

(Ünal-Kaya- İstinaf)

Ünver, Y./Hakeri, H. : Ceza Muhakemesi Hukuku, C.I, 11. Baskı, Ankara 2016.

Ünver, Y. : Genetik Teşhislere Yönelik Tıbbî Müdahalelerden

Kaynaklanan Ceza Hukuku Sorumluluğu [Tıp

Hukuku Dergisi (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi Yayını,

Özel Sayı Genetik Teşhisler ve Hukuki Sorunlar),

2013/4, s.191-213].

Üstündağ, S. : Medenî Yargılama Hukuku, C.I-II, 7. B., İstanbul

2000.

Üstündağ, S. : İddia ve Müdafaanın Değiştirilmesi Yasağı, İstanbul 1967.

Van de Graaf, B. : Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl., hrsg. Oberhammer/Domej/Haas, Basel 2014.

Velidedeoğlu, H. V. : Türk Medeni Hukuku, C.II Aile Hukuku, B.5, İstanbul 1965.

Wallimann, M. : Der Unmittelbarkeitsgrundsatz im Zivilprozess,

Tübingen 2016.

Wellenhofer, M. : Das neue Gesetz zur Klärung der Vaterschaft

unabhängig vom Anfechtungsverfahren (NJW

2008/17, s.1185- 1189).

Wieczorek, B./Schütze, R. A.: Zivilprozessordnung und Nebengesetze,

Großkommentar, 6. Band § 355-510c, 4. neu bearbeitete Aufl., Berlin 2014.

637

Wullschleger, P. : ZPO Kommentar (Schweizerische Zivilprozessordnung, Orell Füssli Kommentar, hrsg. Gehri/

Jent-Sorensen/Sarbach), 2. Aufl., Zürich 2015.

Yardımcı, T. E. : Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü, İstanbul 2017. (Yardımcı- Somutlaştırma Yükü)

Yardımcı, T. E. : Hukuk Davalarında Mecburi Dava Arkadaşlığı,

Ankara 2021. (Yardımcı- Dava Arkadaşlığı)

Yaşlı, H./Bulut, Ö. : Morfolojik ve Antropometrik Yöntemlerin Yüz

Karşılaştırma İşlemlerinde Uygulanması (Adli

Bilimler Dergisi, C.7, S.2008/2, s.7-16).

Yavaş, M. : Mehaz Kanun ile Türk Hukukunda ve Mukayeseli

Hukukta Medeni Yargılamaya Hakim Olan İlkeler

ve Hakimin Rolü (Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin

Armağan, İstanbul 2007, s.283-335).

Yazgı, B. : Medenî Usul Hukukunda Babalık Davası, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2002.

Yenerer-Çakmut, Ö. : Soybağının Belirlenmesi ve Ceza Hukukunda Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu, İstanbul 2008.

Yenisey, F./Nuhoğlu, A. : Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. B., Ankara 2018.

Yenisey, F. : Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre Tıbbî

Deliller ve Bilirkişi İncelemesi (YÜHFD, Özel

Sayı: Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu,

C.III, S.2006/2, s.309-321).

Yıldırım, M. F. : Gen Analizleri ve Kişilik Haklarının Korunması

(ErzÜHFD, C.XI, S.2007/3-4, s.383-402).

(Yıldırım- Gen Analizleri)

Yıldırım, M. F. : Gen Teknik Uygulamalardan Doğan Hukukî Sorumluluk, Ankara 2008. (Yıldırım- Gen Teknik)

Yıldırım, M. F. : Genetik Analizler ve Kişilik Haklarının Korunması Özellikle Üçüncü Kişilerin Bilmeme Hakkının

İhlâli [Ankara Barosu V. Sağlık Hukuku Kurultayı (1-2 Kasım 2013, Ankara), Editörler: Doğan,

C./Aksoy-Gülaslan, P., Ankara 2014, s.415-424].

(Yıldırım- Tebliğ)

638

Yıldırım, M. K. : Bilirkişi Delilinin Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukukundaki Durumu (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr.

Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s.833-841).

Yıldırım, M. K. : Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, İstanbul 1990. (Yıldırım- Delillerin Değerlendirilmesi)

Yıldırım, M. K. : Medeni Yargılama Hukukunda Hakimin Rolü

[Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, C.II (MÜHF-HAD, Özel Sayı, C.22, S.2016/3), s.3027-

3044]. (Yıldırım- Hâkimin Rolü)

Yıldırım, M. K. : Teksif ve Sözlülük İlkeleri Açısından Yargılama

Usulleri Hakkında Düşünceler (Prof. Dr. Ergun

Önen’e Armağan, İstanbul 2003, s.467-491).

(Yıldırım- Yargılama Usulleri)

Yıldız, E./Gürsoy, S. : Kayyımlık ve Kayyım Katılımıyla Görülmesi Gereken İşler ve Davalar, İstanbul 2007.

Yılmaz, E. : “Çocuk Hakları” Açısından: Çocuğun Davada

Temsilinin ve İradesinin Önemi [Prof. Dr. Bilge

Umar’a Armağan, C.I, İzmir 2010 (DEÜHFD,

C.11, Özel Sayı 2009), s.819-841]. (Yılmaz- Çocuk)

Yılmaz, E. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, C.1, C.2,

C.3, C.4, Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara 2021.

(Yılmaz- Şerh)

Yılmaz, E. : İstinaf, Ankara 2005. (Yılmaz- İstinaf)

Yılmaz, E. : (Medeni Yargılama Hukukunda) Yemin, Genişletilmiş 3. B., Ankara 2021. (Yılmaz- Yemin)

Yılmaz, E. : Olağanüstü Temyiz, Ankara 2003. (Yılmaz- Olağanüstü Temyiz)

Yılmaz, E. : Savcıların Hukuk Davalarındaki Görevleri (AÜHFD, C.29, 1972/1-2, s.255-287). (Yılmaz- Savcı)

Yılmaz, G. A. : HMK ve TMK’daki Soybağının Belirlenmesine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi (KBD,

S.2019/1, s.57-73).

639

Yılmaz, H. : Das Problem der Unehelichkeit in der Schweiz

und in der Türkei, insbosendere für den Gesetzgeber, Bern- Frankfurt am Main-Las Vegas 1980.

(Yılmaz- Unehelichkeit)

Yılmaz, İ. : İslâm (Aile) Hukukunda DNA Parmak İzi Testi

İle Nesebin Sübûtu (İslam Hukuku Araştırmaları

Dergisi, S.2013/2, s.63-112). (Yılmaz- İslam)

Yokuş-Sevük, H. : Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik (İÜHFM, C.LXIV, S.2006/1, s.49-107).

Yurtbaşı, F. : Medeni Usul Hukukunda Keşif, Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2015.

Yücel, Ö. : Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili, Ankara

2011.

Yükseloğlu, E. H. : Y Kromozomu STR Polimorfizmin Babalık Tayini ve Adli İdantifikasyonda Kullanımı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2003.

Yüzer-Eltimur, D. : AİHS Kapsamında Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunmasında Devletin Pozitif Yükümlülükleri, İstanbul 2019.

Zevkliler, A./Acabey, M. B./Gökyayla, K.: Zevkliler Medenî Hukuk, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 6. Baskı, Ankara

2000.

Zimmermann, W. : FamFG Einführung in das familiengerichtliche

Verfahren und die freiwillige Gerichtsbarkeit, 2.

Aufl. München 2011.

Ziyan, A. : Velayet İlişkisi Bağlamında Çocuğun Ebeveyni

Tarafından Temsili, İstanbul 2019.

Zogg, S. : Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess

(FamPra.ch 2017/2, s.404-451).

Zogg, S. : Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange- verfahrensrechtliche Fragen (FamPra.ch 2019/1, s.1-35).

Zorluoğlu, A. : Gen Analizlerinden ve Genetik Veri Bankalarından Doğan Hukuki Sorumluluk (Uluslararası

Türk-Amerikan Tıp Hukuku ve Etiği Sempozyumu, 2-5 Mayıs 2013, Editörler: Özel, Ç./Özcan

-Büyüktanır, B. G., Ankara 2014, s.373-388).

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.