Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim ERMENEK
Ürün Kodu: UH235
ISBN: 978-975-464-894-2
Stok Durumu: Stokta var
58,50 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim ERMENEK
Baskı Tarihi 2015/04
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

UH235
Medenî Usul Hukukunda
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERMENEK
2014/12 Baskı, 346 Sayfa
ISBN 978-975-464-894-2 

ÖNSÖZ

“Medeni Usul Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması” adlı bu çalışma doçentlik başvurusu için aranan özgün bilimsel eser şartını yerine getirmek üzere hazırlanmıştır. Davaların birleştirilmesi ve ayrılması, sadece medeni yargılama hukuku alanında değil, diğer yargılama hukuku alanlarında da güncelliğini koruyan bir müessesedir. Ayrıca bu müesseseler, adil yargılanma hakkı, hukuki dinlenilme hakkı, tabiî hâkim ilkesi ve hukuki güvenlik ilkesi gibi bazı temel hak ve özgürlüklerle yakından ilgilidir. Bu hususun yanı sıra, hem İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde hem 1982 Anayasa’sında hem de Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda dayanakları bulunan usul ekonomisi ilkesi ile de sıkı bir ilişki içerisindedir. Bu çerçevede davaların birleştirilmesi ve ayrılması müesseselerinin öncelikle bu ilkeler ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Daha sonra ise, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargılama usulü de dâhil olmak üzere, diğer yargılama hukuklarında yer alan düzenlemelere, bu alanlardaki sorun ve uygulamalara işaret edilmiştir. Ayrıca, çalışma bütünlüğünü sağlamak üzere hakem yargılamasında davaların birleştirilmesi ve ayrılması meselesi üzerinde de durulmuştur.

Konunun incelenmesi bağlamında Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri dikkate alınmakla birlikte, daha önceki dönemdeki kanun ve tasarılarda yer alan hükümler ile, bu dönemdeki teorik yaklaşım ve uygulamalara da işaret edilmiştir. Ayrıca, mukayese yapabilme adına bazı yabancı ülke hukuklarındaki düzenleme ve uygulamalara da yer verilmiştir. Bu çerçevede konunun tüketici bir biçimde incelenmesi amaçlanmıştır. Diğer taraftan, ilgili konular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da dâhil olmak üzere, yüksek yargı organlarının ve gerektiğinde alt derece mahkemelerinin karar ve uygulamaları ile desteklenerek, uygulamada ortaya çıkan sorunlara işaret edilmiş ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Özgün monografik bir eser hazırlanmasını gerektiren alanlarda karşılaşılan en büyük zorlukların başında çalışma konusunun tespiti gelmektedir. Bu bağlamda davaların birleştirilmesi ve ayrılması müessesesi, doçentlik tez konusu olarak tarafıma, hocam Prof. Dr. Süha Tanrıver tarafından önerilmiştir. Bu vesile ile kendisine teşekkür ediyorum. Bu tür eserlerin hazırlanmasında karşılaşılan diğer bir zorluk ise özellikle yurt dışı araştırmaları için gerekli finansmanın sağlanması ve ilgili ülkede uygun bir çalışma ortamının oluşturulmasıdır. Bu çerçevede, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) ayrı bir parantez açmak gerekir. Neredeyse başvuran her araştırmacıyı tatmin edici bir şekilde burs imkânlarından yararlandıran, tarafımı da doktora sonrası araştırma bursu ile destekleyen, bu güzide kurumumuz çalışanlarına ve emeği geçen bütün ilgililere teşekkür ediyorum. Çalışmanın yurt dışı ayağında bütün içtenliği ile Kürsüsünün bütün imkânlarını açan, güler yüzünü, dostluğunu ve arkadaşlığını esirgemeyen Prof. Dr. Wolf Dietrich Walker’e ve bütün kürsü çalışanlarına ayrıca minnettarım.

Bu çalışmada, konunun belirlenmesinden eserin yayınlanmasına kadar her aşamada emeği geçen, her çağrıma ses veren ve ağabeyliğini hiç esirgemeyen, hocam Doç. Dr. Murat Atalı’ya; tezin tashihi de dâhil olmak üzere her aşamada benimle birlikte olan değerli kardeşim ve kürsü arkadaşım Yrd. Doç. Dr. Mustafa Göksu’ya; her ricamı emir telakki edip büyük bir özveri ve içtenlikle yerine getiren kürsümüz araştırma görevlisi arkadaşlarım, Hilal Üçüncü, Zeynep Bahadır, Nurullah Bal ve Mesut Köksoy’a ayrıca müteşekkirim.

Davaların birleştirilmesi ve ayrılması müessesesini doçentlik tez konusu olarak belirlediğimde kendisi henüz doğmamıştı. Oysa bugün dört yaşında. Kızım Zeynep Zehra bu tez ile birlikte büyüdü. Oğlum İbrahim Orhun, nedenini bile bilmeden doktoradan sonra iki yıl uzak kaldı benden. Eşim Türkan, onlarla birlikte katlandı bu zorluklara. Bu çalışmada onlardan çok şey var. Onlar için kuru bir teşekkürün kifayetsizliğini biliyorum.

Nihayet bu çalışmanın basım ve dağıtımını üstlenen Yetkin Yayınevi sahiplerinden Sayın Muharrem Başer’e ve titiz çalışmalarından dolayı diğer yayınevi çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum.

Çalışmanın yararlı olması dileğiyle…

 

Dr. İbrahim ERMENEK

         Çankaya, Ekim 2014.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR CETVELİ 19
GİRİŞ 23

BİRİNCİ BÖLÜM
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
§ 1. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılmasının Önemi, Amacı ve Bazı Usul Hukuku İlkeleri İle Arasındaki İlişki 25
A) Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılmasının Önemi ve Amacı 25
B) Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması Arasındaki İlişki 29
C) Usul Ekonomisi İlkesi ile Davaların Birleştirilmesi ve
Ayrılması Arasındaki İlişki 30
I. Genel Olarak 30
II. Usul Ekonomisi İlkesinin Unsurları İle
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması Arasındaki İlişki 33
1. Makul Sürede Yargılanma Unsuru İle İlişkisi 33
2. Makul Giderle Yargılanma Unsuru İle İlişkisi 37
3. Yargılamanın Düzenli Yürütülmesi Unsuru İle İlişkisi 39
D) Hukukî Dinlenilme Hakkı, Hukukî Güvenlik İlkesi ve
Adalete Erişim Hakkı İle Davaların Birleştirilmesi ve
Ayrılması Arasındaki İlişki 41
E) Tabiî Hâkim İlkesi İle Davaların Birleştirilmesi ve
Ayrılması Arasındaki İlişki 45
§ 2. Diğer Yargı Kollarında ve Avrupa İnsan Hakları MahkemesindeDavaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 51
A) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Davaların
Birleştirilmesi ve Ayrılması 51
B) Anayasa Yargısında Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 54
C) İdari Yargıda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 55
D) Ceza Yargısında Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 59
§ 3. Mukayeseli Hukukta Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 63
A) Roma Hukukunda 63
B) Amerikan Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 64
I. Genel Olarak 64
II. Davaların Birleştirilmesi 65
III. Davaların Ayrılması 68
C) Alman Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 70
I. Genel Olarak 70
II. Davaların Birleştirilmesi 71
III. Davaların Ayrılması 72
D) İsviçre Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 74
I. Genel Olarak 74
II. Davaların Birleştirilmesi 75
III. Davaların Ayrılması 76
E) Avusturya Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 76
I. Genel Olarak 76
II. Davaların Birleştirilmesi 77
III. Davaların Ayrılması 78
F) Türk Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 79
I. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’de Davaların Birleştirilmesi ve
Ayrılması 79
II. 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 80
III. Medenî Usul Kanunu Tasarılarında Davaların
Birleştirilmesi ve Ayrılması 83
1) 1948 Tarihli Hukukta Yargılama Usulü
Kanunu Tasarısı 83
2) 1952 Tarihli Hukukta Yargılama Usulü
Kanun Tasarısı 84
3) 1955 Tarihli Hukukta Muhakeme Usulü
Kanunu Lâyihası 84
4) 1959 Tarihli Hukuk Muhakemeleri Usulü
Kanunu Tasarısı (Su Komisyonu Tasarısı) 84
5) 1971 Tarihli Hukuk Yargılama Usulü
Kanunu Tasarısı 85
6) 1993 Tarihli Hukuk Yargılama Usulü
Kanunu Tasarısı 85
IV. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 86
1) Genel Olarak 86
2) Davaların Birleştirilmesi 87
3) Davaların Ayrılması 88

İKİNCİ BÖLÜM
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE
AYRILMASININ ŞARTLARI, USULÜ, HUKUKÎ NİTELİĞİ, DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI KARARLARI
§ 4. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılmasının Hukukî Niteliği 91
A) Genel Olarak 91
B) Maddî Hukuk İşlemi – Usulî İşlem Ayrımı Açısından
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılmasının Hukukî Niteliği 91
I. Maddî Hukuk İşlemi - Usulî İşlem Ayrımı 91
II. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılmasının Usulî İşlemler İçindeki Yeri 93
1) Genel Olarak 93
2) Mahkeme Usul İşlemi - Taraf Usul İşlemi
Ayrımı Açısından Davaların Birleştirilmesi ve
Ayrılması Müesseseleri 94
3) Değerlendirme 97
§ 5. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması Talepleri ile Bu Taleplerin İncelenmesi 100
A) Genel Olarak 100
B) Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması Talebinin
İleri Sürülmesi 101
I. Görevli ve Yetkili Mahkemenin Tespiti 101
1) Birleştirilecek Davaların Aynı Sıfat ve
Düzeydeki Mahkemede Açılmış Olması 101
a) Yargı Yolu İlişkisi Bakımından 101
b) Tahkim Usulü Bakımından 102
i. Genel Olarak 102
ii. Hakem mahkemesinde görülen davaların
hukuk mahkemesinde görülen davalarla
birleştirilip birleştirilemeyeceği sorunu 104
iii. Hukuk mahkemesinde görülen davaların
hakem mahkemesinde görülen davalarla
birleştirilip birleştirilemeyeceği sorunu 105
c) Görev ilişkisi bakımından 106
i. Her iki mahkemenin de aynı düzeyde olması 106
ii. Her iki mahkemenin de aynı sıfatta olması 107
aa) Genel Olarak 107
bb) Asliye hukuk mahkemesinin bazı davalara
özel mahkeme sıfatı ile bakması 109
cc) HSYK tarafından belirlenen
uzmanlık mahkemeleri 112
dd) Aynı mahkeme içinde yaratılan
yasal işbölümü 113
2) Davaların Birleştirilmesi Bakımından
Aynı Yargı Çevresi – Ayrı Yargı Çevresi Ayrımı ve
Davaların Birleştirilmesi Talebinin İleri Sürülmesi 115
a) Genel Olarak 115
b) Talebin Aynı Yargı Çevresi İçinde Açılan Davalarda
İleri Sürülmesi 117
c) Talebin Ayrı Yargı Çevreleri İçinde Açılan Davalarda
İleri Sürülmesi 121
d) Yargıtay’ın ve Bölge Adliye Mahkemelerinin
İlk Derece Mahkemesi Sıfatı İle Baktıkları Davalarda
Davaların Birleştirilmesi Talebinin İleri Sürülmesi 123
i. Bölge Adliye Mahkemelerinin İlk Derece
Mahkemesi Sıfatı İle Baktığı Davalarda
Davaların Birleştirilmesi Talebinin
İleri Sürülmesi 123
ii. Yargıtay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak
Baktığı Davalarda Davaların Birleştirilmesi
Talebinin ileri sürülmesi 124
3) Kanun Yollarında Davaların Birleştirilmesi
Talebinin İleri Sürülmesi 124
a) İstinaf Aşamasında Davaların Birleştirilmesi
Talebinin İleri Sürülmesi 124
b) Temyiz Aşamasında Davaların Birleştirilmesi
Talebinin İleri Sürülmesi 127
c) Yargılamanın Yenilenmesi Aşamasında
Davaların Birleştirilmesi Talebinin
İleri Sürülmesi 127
4) Davaların Ayrılması Talebinin İleri Sürülmesi 128
II. Birleştirme ve Ayrılma Taleplerinin İncelenmesi 129
1) Ön Sorun – Bekletici Sorun Ayrımı Açısından
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması Taleplerinin
İncelenmesinin Hukukî Niteliği 129
2) Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması Taleplerinin
İncelenme Zamanı 132
3) Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması Taleplerinin
İncelenme Şekli 134
III. Ayrı Yargılama Usulüne ve Ayrı Yargılama İlkelerine
Tâbi Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 137
1) Ayrı Yargılama Usulüne Tâbi Davaların
Birleştirilmesi ve Ayrılması 137
2) Ayrı Yargılama İlkelerine Tâbi Davaların
Birleştirilmesi ve Ayrılması 139
§ 6. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması Açısından Davalar Arasında Bağlantı Bulunması Koşulu 142
A) Genel Olarak 142
B) Davaların Birleştirilmesinde Bağlantı Koşulu 144
I. Genel Olarak 144
II. Davaların Aynı veya Benzer Sebepten Doğmuş Olması 145
1) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde
Dava Sebebi 145
a) Ferdileştirme Teorisi 146
b) Vakıalara Dayandırma Teorisi 147
c) Değerlendirme 148
2) Davaların Aynı Sebepten Doğmuş Olması 155
3) Davaların Benzer Sebepten Doğmuş Olması 155
a) Genel Olarak 155
b) Görünüşte Benzerlik 158
c) Amaçsal Benzerlik 159
III. Davalardan Birisi Hakkında Verilecek Hükmün
Diğerini Etkileyecek Nitelikte Bulunması 160
1) Genel Olarak 160
2) Talep Sonucuna Yönelik Bazı Tespitler 161
a) Eski maddî hukuk teorisi 162
b) İki unsurlu dava konusu teorisi 162
c) Tek Unsurlu Dava Konusu Teorisi 162
d) Yeni maddî hukuk teorisi 163
e) Göreceli dava konusu teorisi 164
3) Değerlendirme 165
C) Davaların Ayrılması Bağlamında Bağlantı Koşulu 168
I. Genel Olarak 168
II. Davaların Birlikte Görüldüğü Diğer Hallerde
Bağlantı Koşulu 169
1) Objektif Dava Birleşmesi 169
2) İhtiyari Dava Arkadaşlığı 170
3) Karşı Dava 171
a) Genel Olarak Karşı Davanın Koşulları,
Davanın Birleştirilmesi ve Ayrılması ile İlişkisi 171
b) Takas veya Mahsup Talebi Nedeni ile
Ortaya Çıkan Özel Bağlantı Koşulu 174
i) Mahsup talebinin karşı davaya etkisi 174
ii) Takas talebinin karşı davaya etkisi 176
aa) Takas hakkının davadan önce
kullanılmış olması 176
bb) Takas hakkının ilk defa asıl davada
ileri sürülmesi 176
cc) Takas hakkının karşı dava vasıtası ile ileri sürülmesi 182
§ 7. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılmasında Hâkimin Takdir Yetkisi 183
A) Genel Olarak 183
B) Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması Halinde
Hâkimin Takdir Yetkisi 186
I. Davaların Birleştirilmesinde Hâkimin Takdir Yetkisi 186
II. Davaların Ayrılmasında Hâkimin Takdir Yetkisi 188
1) Genel Olarak 188
2) Usul Ekonomisi İlkesinin Takdir Yetkisinin
Kullanılmasına Etkisi 191
C) Takdir Yetkisinin Denetimi 193
I. Genel Olarak 193
II. İstinaf Aşamasında Takdir Yetkisinin Denetlenmesi 194
1) Genel Olarak 194
2) Türk Hukuku Bakımından Sorunun Değerlendirilmesi 196
III. Temyiz Aşamasında Takdir Yetkisinin Denetlenmesi 197
1) Genel Olarak 197
2) Türk Hukuku Bakımından Sorunun Değerlendirilmesi 199
§ 8. Davaların Birleştirilmesi ve Davaların Ayrılması Kararları 202
A) Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılmasına Alternatif İmkânlar 202
I. Genel Olarak 202
II. Davaların Birleştirilmesi, Ön Sorun ve Bekletici Sorun 202
III. Davaların Ayrılması, Ön sorun, Bekletici Sorun ve
Kısmî Karar 206
1) Davaların Ayrılmasının Ön Sorun ve
Bekletici Sorun ile İlişkisi 206
2) Davaların Ayrılması ve Kısmî Karar İlişkisi 208
B) Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması Kararlarının
Hukukî Niteliği 214
I. Genel Olarak 214
II. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bağlamında
Ara Karar –Nihaî Karar Ayrımı ve Bu Ayrımın
Gösterdiği Özellikler 217
III. Ara Karar –Nihaî Karar Ayrımında Davaların
Birleştirilmesi ve Ayrılması Kararlarının Yeri 223
1) Genel Olarak 223
2) Davaların Birleştirilmesi Kararlarından Dönmenin
Mümkün Olup Olmadığı Sorunu 225
a) Masrafların Yatırılmaması Halinde Davaların
Birleştirilmesi Kararından Dönmenin Mümkün
Olup Olmadığı Sorunu 225
b) Koşulları Olmaksızın Birleştirilen Davalarda
Verilen Ayırma Kararlarının Hukukî Niteliği 227
i. Genel olarak 227
ii. Yetki kurallarının kötüye kullanılması halinde
davaların ayrılması 228
iii. Karşı davanın koşulları olmaması nedeni ile
davaların ayrılması 229
iv. Koşulları olmadığı halde birlikte açılmış veya
sonradan birleştirilmiş davaların ayrılması 230
3) Hâkimin Takdir Yetkisinin Birleştirme Kararının
Hukukî Niteliğinin Tespitine Etkisi 233
4) Davaların Birleştirilmesi Müessesesinin
Amacının Birleştirme Kararının Hukukî Niteliğinin
Tespitine Etkisi 234
5) Değerlendirme 235
C) Birleştirme ve Ayrılma Kararına Karşı Kanun Yolları 236
I. İstinaf Kanun Yolu 236
1) İstinaf Yoluna Başvuru ve Başvurunun İncelenmesi 236
2) Birleştirme ve Ayrılma Kararının Kaldırılmasının
Sonuçları 239
II. Temyiz Kanun Yolu 240
1) Temyiz Kanun Yoluna Başvuru ve
Başvurunun İncelenmesi 240
2) Birleştirme ve Ayrılma Kararının Bozulmasının
Sonuçları 241

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASININ SONUÇLARI VE BAZI ÖZEL DURUMLAR
§ 9. Davaların Birleştirilmesi Kararının Sonuçları 243
A) Genel Olarak Davaların Birleştirilmesi Kararları ve
Birleştirme Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 243
I. Genel Olarak Davaların Birleştirilmesi Kararları 243
II. Davaların Birleştirilmesi Kararı Üzerine
Yapılacak İşlemler 244
1) Birleştirme Kararı Veren Mahkeme Tarafından
Yapılacak İşlemler 244
2) Birleştirilen Davalara Bakmakla Görevli
Mahkeme Tarafından Yapılacak İşlemler 245
B) Davaların Birleştirilmesi Halinde Tahkikatın
Ortak Yürütülmesi 247
I. Davaların Mevcut Durumunun ve
Bağımsızlıklarının Korunması 247
II. Birleştirme Kararının Davanın Taraflarına Etkisi 249
1) Dava Arkadaşlığı Bakımından Davaların
Birleştirilmesinin Etkisi 249
2) Davaya Son Veren Taraf İşlemlerinin Birleşen
Davalara Etkisi 252
3) Taraflardan Birisinin İkrarının Birleşen
Davalara Etkisi 254
4) Davaların Birleştirilmesinin Tanıklık Sıfatına Etkisi 255
5) Davaların Birleştirilmesi Halinde Fer’i Müdahale ve
Davanın İhbarı 257
6) Birleştirilen Davalarda Verilen Nihaî Kararların
Birbirine Etkisi 258
III. Birleştirilen Davalarda Delillerin Toplanması ve
Değerlendirilmesi 263
C) Yargılama Sonunda Verilecek Karar ve
Yargılama Giderleri 266
I. Yargılama Sonunda Verilecek Karar 266
II. Davaların Birleştirilmesi Kararının
Yargılama Giderlerine Etkisi 269
III. Davaların Birleştirilmesi Kararının
Vekâlet Ücretine Etkisi 270
1) Genel Olarak 270
2) Müteselsil Sorumluluğu Gerektiren Hallerde
Vekâlet Ücreti 271
3) Seri Davalarda Vekâlet Ücreti 273
§ 10. Davaların Ayrılması Kararının Sonuçları 275
A) Genel Olarak Davaların Ayrılması Kararları ve
Ayrılma Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 275
I. Genel Olarak Davaların Ayrılması Kararları 275
II. Davaların Ayrılması Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 277
1) Davaların Birleştirilmesi Koşullarını Taşıyan
Davaların Ayrılması Üzerine Yapılacak İşlemler 277
2) Davaların Birleştirilmesi Koşullarını Taşımayan
Davaların Ayrılması Üzerine Yapılacak İşlemler 279
B) Davaların Ayrılması Kararının Etkileri 282
C) Yargılama Sonunda Verilecek Karar ve
Yargılama Giderleri 283

§ 11. Bazı Özel Durumlarda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 286
A) Hakem Yargılamasında Davaların Birleştirilmesi ve
Ayrılması 286
I. Genel Olarak 286
II. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Öngörülen
Tahkim Hükümleri 287
III. Milletlerarası Tahkim Kanunu Hükümleri 289
IV. Bazı Milletlerarası Tahkim Kurumları Kuralları
Çerçevesinde Görülen Davalarda Davaların
Birleştirilmesi ve Ayrılması 291
1) ICC Tahkim Kurallarına Göre
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 291
a) Genel Olarak 291
b) Dava Arkadaşlığı ve Objektif Dava Birleşmesi
Nedeniyle Davaların Birlikte Görülmesi 292
c) Tahkim Davalarının Birleştirilmesi 293
2) ICSID Tahkim Kurallarına Göre
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 294
a) Genel Olarak 294
b) NAFTA Sözleşmesi Kurallarına Göre
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 295
c) ICSID Sözleşmesi Kapsamında Görülen
Davalarda Davaların Birleştirilmesi ve
Ayrılmasına Karar Verilip Verilemeyeceği Sorunu 297
3. UNCITRAL Tahkim Kurallarına Göre
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 300
V. Değerlendirme 303
B) Tüketici Hukukuna İlişkin Yargılamalarda
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 305
C) Çekişmesiz Yargıda Taleplerin Birleştirilmesi ve
Ayrılması 308
D) Kısmî Dava ve Belirsiz Alacak Davası Bakımından
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 310
Sonuç 313
Kaynakça 319
Kavram Dizini 343

KAYNAKÇA

Akcan, Recep                    :  Usul Kurallarına Aykırılığa Dayanan Temyiz Nedenleri, Ankara 1999, (Akcan - Temyiz).

Akcan, Recep                    :  Yargıtay Kararlarındaki Güçlü Delil Kavramının Hukukî Niteliği, SÜHFD., C.XII, 2004/1-2, (s. 7 - 24), (Akcan - Güçlü Delil).

Akın, Mustafa                    :  Hukuk Yargılamasında Birinci Davanın Açıldığı Mahkemece Verilen Birleştirme Kararının Bağlayıcılığı Sorunu ve Sonuçları, İBD 2013/3, (s. 258 - 269).

Akıncı, Ziya                       :  Milletlerarası Tahkim, İstanbul 2013, (Akıncı - Milletlerarası Tahkim).

Akıncı, Ziya                       :  Yurtdışındaki Yatırımcılarımızın Korunması Açısından ICSID Tahkimi, II.Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu “Tahkim”, İstanbul 2009, (s. 277 - 287), (Akıncı - ICSID).

Akil, Cenk                          :  Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi, Ankara 2013, (Akil - Haciz).

Akil, Cenk                          :  Hâkimin Hukuku Kendiliğinden Uygulaması, AÜHFD 2008/3, (s. 1 - 32), (Akil - Hâkim).

Akil, Cenk                          :  Genel Hatları ile Alman Medenî Yargılama Hukukunda Kısmî Hüküm, İÜHFM, C.LXX, 2012/1, (s. 179 - 201), (Akil - Kısmî Karar).

Akil, Cenk                          :  İstinaf Kavramı, Ankara 2010, (Akil - İstinaf).

Akil, Cenk                          :  Kısmî Dava, Ankara 2013, (Akil - Kısmî Dava).

Akipek, Jale/

Akıntürk, Turgut/

Ateş Karaman, Derya       :  Türk Medenî Hukuku Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Ankara 2013.

Akkan, Mine                      :  Medenî Usul Hukukunda Etkin Hukukî Koruma, MİHDER 2007/1, (s. 29 - 68), (Akkan - Hukukî Koruma).

Akkan, Mine                      :  Medenî Usul Hukukunda Tarafların Farklı Olması Halinde Kesin Hükmün Delil Niteliği, DEÜHFD., C.XI, S.Özel (Bilge Umar’a Armağan), İzmir 2010, (s.3 -61), (Akkan - Kesin Delil).

Akkaya, Tolga                   :  Medenî Usul Hukukunda İstinaf, Ankara 2009.

Akyol Aslan, Leyla            :  Medenî Usul Hukukunda Davadan Feragat, Ankara 2011.

Akyılmaz, Bahtiyar/

Sezginer, Murat /

Kaya, Cemil                      :  Türk İdare Hukuku, Ankara 2013.

Alangoya, Yavuz               :  Yargılama Sırasında Tarafta (Yanda) İradi Olarak Meydana Gelen Değişme Hakkında Düşünceler, Yavuz Alangoya Makaleler, İstanbul 2012, (s. 21 - 84), (Alangoya - İradi Taraf).

Alangoya, Yavuz               :  Bir Tebliğ Dolayısı ile Hakem Mahkemesinin Direnmesi Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Nihal ULUOCAK’a Armağan, İstanbul 1999, (s.1-15), (Alangoya - Direnme Kararı).

Alangoya, Yavuz               :  “UNCITRAL Tahkim Yönetmeliği Hakkında”, Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu’na Armağan, 1990, (s.1- 41), (Alangoya - Uncitral).

Alangoya, Yavuz               :  Dava Temeli, Hâkimin Dava Malzemesinin Toplanmasındaki Rolü, Makaleler, İstanbul 2012, (s. 283 - 331), (Alangoya - Dava Temeli).

Alangoya, Yavuz               :  Medenî Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 1979, (Alangoya - İlkeler).

Alangoya, Yavuz               :  Medenî Usul Hukukunda Dava Ortaklığı, İstanbul 1999 (Alangoya - Dava Ortaklığı).

Alangoya, Yavuz/

Yıldırım, M. Kamil/

Deren Yıldırım, Nevhis     :  Medenî Usul Hukukunun Esasları, İstanbul 2006.

Albayrak, Hakan               :  Medeni Usul ve İcra - İflas Hukukunda Yaklaşık İspat, Ankara 2013.

Aldemir, Hüsnü                 :  Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri, Ankara 2012.


Allen, Ronald J./

Pardo, Michael S.              :  Facts in Law and facts of law, International Journal of Evidence & Proof, (2003) 7,         (s. 153-171), (Allen/Pardo - Fact).

Allen, Ronald J./

Pardo, Michael S.              :  The Myth of the Law-Fact Distinction, Nortwestern University Law Review Vol 97 (2002-2003), (s. 1769-1808), (Allen/Pardo -Myht).

Althammer, Christoph       :  Streitgegenstand und Interesse, Tübingen 2012.

Altundiş, Mehmet              :  Hukukî Güvenlik İlkesi, Yasama Dergisi 2008/10, (s.60 - 94).

Anıl, Yaşar Şahin               :  Hâkimin Takdir Görevi ve Takdirin Sınırları, İstanbul 2012.

Ansay, Sabri Şakir             :  Hukuk Yargılama Usulleri, Ankara 1960, (Ansay - Usul).

Aral, Fahrettin                   :  Türk Borçlar Hukukunda Takas, Ankara 2010.

Arslan, Aziz Serkan           :  Medenî Usul Hukukunda Delillerin Toplanması ve Doğrudanlık İlkesi, Ankara 2012, (Arslan - Doğrudanlık).

Arslan, Ramazan               :  Medenî Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara 1977, (Arslan - Yargılamanın Yenilenmesi).

Arslan, Ramazan              :  Medenî Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989, (Arslan - Dürüstlük Kuralı).

Arslan, Ramazan /

Tanrıver, Süha                  :  Yargı Örgütü, Ankara 2001.

Aslan, Memduh                 :  İdari Yargıda Usul Ekonomisi, Bağlantı, Doğal Hâkim İlkesi Çekişmesi, Vergi Dünyası, Ekim 2011/362, (s.116 - 129), (Aslan - Usul Ekonomisi).

Aslan, Yılmaz                    :  Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Görev Alanı Sorunu, İBD. Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Özel Sayısı, 2007/11, (s. 3 - 23), (Aslan - Tüketici).

Aşık, İbrahim                     :  Medenî Usul Hukukunda Bekletici Sorun, Ankara 2012, (Aşık - Bekletici Sorun).

Aşık, İbrahim                     :  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmesi, TBBD 2011/97, (s. 11 - 48), (Aşık - Yetki).

Atalay, Oğuz                     :  Borca Batıklık ve İflâsın Ertelenmesi, İzmir 2007, (Atalay - Erteleme).

Atalay, Oğuz                     :  Medeni Usul ve İcra - İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, İİK’de İflâs Hukukuna İlişkin Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Ankara 2005, (s. 257 - 278), (Atalay - İflâs).

Atalay, Oğuz                     :  Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların İspatı, İzmir 2001, (Atalay - İspat).

Atalay, Özcan                    :  Uygulamada Takas ve Mahsup, ABD 1980/1, (s. 10 -13), (Atalay - Takas).

Atalı, Murat                       :  Medeni Usul Hukukunda Davanın İhbarı, Ankara 2007, (Atalı - İhbar).

Atalı, Murat                       :  Medeni Usul Hukukunda Aleyhe Bozma Yasağı, Ankara 2014, (Atalı - Aleyhe Bozma).

Atalı, Murat                       :  Avusturya Hukukunda Çekişmesiz Yargı, Medenî Usul ve İcra - İflas Hukukçuları Toplantısı IV, Ankara 2005, (s. 49 - 105), (Atalı - Çekişmesiz Yargı).

Atalı, Murat                       :  Medenî Usul Hukukunda Vakıalar Hakkında Hâkimin Dava Dışında Edindiği (Şahsi) Bilgisini Kullanması, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.I, Ankara 2009, (s. 139 - 161), (Atalı - Şahsi Bilgi).

Ateş, Mustafa                     :  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yargıtay İlke Kararları, C.II, Ankara 2014.

Bal, Yakup/

Karabulut, Mustafa/

Şahin, Yahya                     :  İdari Yargılama Usulü İle İlgili Danıştay 10. Dairesinin Seçilmiş Kararları, Ankara 2003.

Barıkan, Aziz                    :  Seri Yargılama Usulüne Tabi bir dava, Basit Usule Tabi Diğer Bir Dava İle Birleştirilebilir mi?, ABD 1948/6, (s.11-13).

Başar, Mükerrem Onur      :  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Makul sürede Yargılanma Hakkı, İstanbul 2011.

Başözen, Ahmet                 :  Medeni Usul Hukukunda İlk Görünüş İspatı, Ankara 2010.

Baumbach, Adolf /

Lauterbach, Wolfgang /

Albers, Jan /

Hartmann, Peter                :  Zivilprozessordnung, München 2012.

Baumgärtel, Gotfried        :  Zur Lehre vom Streitgegenstand, Juristiche Schulug 1974.

Bayram, Arif                     :  Birlikte Dava Açılmasında Davaların Aynı Sebepten Doğmuş Olmasının Anlamı, AD C.LXVII, 1977/3-4, (s. 282-295).

Becker Eberhard, Ekkehard: Grundlagen und Grenzen des Verhandlungsgrundsatzes, İlkeler Işığında Medeni Yargılama Hukuku, Der; M. Kamil Yıldırım, İstanbul 2012, (s. 19 - 38), (Çev; M. Kamil Yıldırım).

Beck’scher Online Kommentar – ZPO 2013, § 301, 1. Hrsg; Vorwerk, Volkert/Wolf, Christian.

Behrens, Detlev                 :  Die Nachprüfbarkeit zivilrechtlicher Ermessensentscheidungen, Berlin 1979.

Belgesay, Mustafa Reşit     :  İsbat Teorisi, Hukuk ve Ceza Usulünde Deliller, İstanbul 1950.

Berki, Ali Himmet             :  Nihaî Karar Ne Demektir? AD, 1945/5,         (s. 447 - 452).

Berkin, Necmettin              :  Tatbikatçılara Usul Hukuku Rehberi, İstanbul 1981, (Berkin - Rehber).

Berkin, Necmeddin            :  Medenî Usul Hukuku Esasları, İstanbul 1969, (Berkin - Usul).

Bilge, Necip                       :  Medenî Yargılama Hukukunda Karar Düzeltme, Ankara 1973.

Bilge, Necip/

Önen, Ergun                       :  Medenî Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara 1978.

Bilgen, Mahmut                 :  Öğreti ve Uygulamada Islah, Ankara 2009.

Blomeyer, Karl                  :  Arrest und einstweilige Verfügung, ZZP 1952/65, (S. 52 - 66).

 

Boran Güneysu, Nilüfer    :  İşlem Türleri ve Usulî İşlemlerin Bu İşlem Türleri İçindeki Yeri, Haluk Konuralp Anısına Armağan C.I, Ankara 2009, (s. 163 -194), (Boran - Güneysu - İşlem).

Boran Güneysu, Nilüfer    :  Medeni Usul Hukukunda Karar, Eskişehir 2011, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), (Boran Güneysu - Karar).

Börü, Levent                      :  Dava Konusunun Devri, Ankara 2012.

Brumner, Alexander/

Gasser, Dominik/

Schwander, Ivo                 :  Schweizerische Zivilprozessordnung, Zürich, St.Gallen 2011.

Bucher, Eugen                   :  Yargılamada Takas: Maddî Hukuka Dönüş, Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp’e Armağan, C.II, İstanbul 2003, (s. 613 - 650), (Çeviren; Vedat Buz).

Budak, Ali Cem                 :  Medenî Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması, İstanbul 2000, (Budak - Üçüncü Kişi).

Budak, Ali Cem                 :  Prof. Dr. Baki KURU’nun ‘Nizasız Kaza’ Adlı Eserinden Beri Çekişmesiz Yargı Alanında Meydana Gelen Değişiklikler, 75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, (s. 273 - 306), (Budak - Çekişmesiz Yargı).

Bülbül, Erdoğan                 :  İdari İşlemlerin Yürürlükten Kaldırılması, İstanbul 2010.

Cameron, Peter D.             :  International Energy Investment Law, New York 2010.

Candan, Turgut                  :  Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara 2009.

Cremades, Bernardo M.    :  Arbitration under the ECT and other Investment Protection; Parallel Arbitration Tribunals and Awards, Investment Arbitration and The Energy Charter Treaty, New York 2006, (304 -314).

Çağlayan, Ramazan          :  İdari Yargılama Hukuku, Ankara 2012.

Çal, Sedat                          :  Enerji Şartı Sözleşmesi ve Yatırım Tahkimi, II.Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu “Tahkim”, İstanbul 2009, (s.327 - 339).

Çalışır, Kurtuluş Tayanç    :  Teoride ve Pratikte Yargı Bağımsızlığı, Ankara 2012.

Çatalkaya Cevdet/

Tarıkoğulları Abdurrahman/

Özcan, Mustafa Hamdi      :  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ankara 1965.

Çelik, Adem                       :  Adil Yargılanma Hakkı, Ankara 2007.

Çelik, Çelik Ahmet            :  6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’na Göre Ön İnceleme, LHD 2010/10, (s. 63- 92).

Çelikoğlu, Cengiz Topel    :  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yargılama Modelinde Ön İnceleme Safhası, http://e-akademi.org/makaleler/ctcelikoglu-1.pdf, e.t: 20.08.2014.

Çetin, İbrahim                    :  Yargılamada Etkinlik Arayışları: Medenî Usul Hukukunda Usul Ekonomisi, Sayıştay Dergisi, 2010/78, (s.81 - 109).

Çuhacı, Şemsettin              :  Takas ve Mahsup Kavramları Üzerine Bir İnceleme, Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul 2000, (s. 159 - 171).

Dayınlarlı, Kemal              :  UNCİTRAL Kurallara Göre Uzlaşma ve Tahkim, Ankara 2007.

Deliduman, Seyithan          : İflâsın Ertelenmesi, Kocaeli 2008, (Deliduman –İflâsın Ertelenmesi).

Deliduman, Seyithan          : Medeni Usul ve İcra – İflâs Hukukunda Noter Senetleri, Ankara 2001, s. 124 vd, (Deliduman –Noter Senetleri).

Deliduman, Seyithan/

Oruç, Yakup                      :  Ticari Dava, http://e-dergi.marmara.edu.tr/ maruhad/issue/ (s. 1 -14), e.t: 10.08.2014.

Demircioğlu, Yaşar            :  Medenî Usul Hukukunda İnsan Hakları ve Adil Yargılanma Hakkı Güvenceleri, Ankara 2007.

Derdiman, Cengiz              :  İdari Yargının Genel Esasları, İstanbul 2012.

Deren Yıldırım, Nevhis     :  Milletlerarası Tahkimin Esaslı Sorunları, İstanbul 2004, (Deren Yıldırım - Tahkim).

Deren Yıldırım, Nevhis     :  Hâkimle Tarafların İşbirliği İlkesi ve Yarattığı İdeolojik Çağrışımlar, 75’nci Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, (s. 817 - 832), (Deren Yıldırım - İşbirliği).

Deren Yıldırım, Nevhis     :  Türk, İsviçre ve Alman Medenî Usul Hukukunda Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları, İstanbul 1996, (Deren Yıldırım - Kesin Hüküm).

Develioğlu, H. Murat         :  Takas, İstanbul 2012.

Dinçkol, Abdullah              :  Hâkimin Takdir Yetkisine Dayanarak Verdiği Kararların Denetlenmesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, C.IX, 1995/1-3, (s.143 -155).

Doğru, Osman                   :  Bireysel Başvurunun Embriyon Çağı, Güncel Hukuk, Eylül 2013, (s. 28 -32).

Dolzer, Rudolf/

Schreuer, Christoph           :  Principles of International Investment Law, New York 2008.

Edis, Seyfullah                   :  Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1997.

Effron, Robin J.                 :  The Shadow of Joinder, Brooklyn 2012.

Elgün, Emel Şeyda             :  Davanın Açılmamış Sayılması ve Sonuçları, Ankara 2011.

Ercan, İbrahim                  :  Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Belirsiz Alacak Davası, Medenî Usul ve İcra - İflas Hukukçuları Toplantısı X, İzmir 2012, (s. 102 - 183), (Ercan - Belirsiz Alacak).

Ercan, İbrahim                  :  Belirsiz Alacak ve Tespit Davası, Konya 2013, (Ercan - Belirsiz Alacak ve Tespit).

Ercan, İbrahim                  :  Aile Mahkemesinde Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözümlenmesi, Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, (s. 63 - 102), (Ercan - Sulh).

Ercan, İbrahim                  : Güncel Tartışmalar Işığında Alman İstinaf Sistemi, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, (s. 671 - 741), İstanbul 2001, (Ercan -İstinaf).

Erdoğan, Feyiz                  :  Uluslararası Hukuk ve Tahkim, Ankara 2004.

Erdönmez, Güray              :  Medeni Usul Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti, İstanbul 2010.

Erem, Faruk                       :  Türk Ceza Hukuku, Ankara 1950.

Erem, Faruk/

Danışman, Ahmet/

Artuk, Mehmet Emin         :  Türk Ceza Hukuku, Ankara 1997.

Eren, Fikret                        :  Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012.

Erişir, Evrim                      :  Medeni Usul Hukukunda Taraf Ehliyeti, İzmir 2007.

Ermenek, İbrahim              :  Medenî Usul Hukukunda Davayı Kabul, Ankara 2009, (Ermenek - Kabul).

Ermenek, İbrahim              :  İflâsın Ertelenmesi, Ankara 2010, (Ermenek - İflâs).

Ermenek, İbrahim              :  Yargı Kararları Işığında Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve Bu Alanda Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri”, GÜHFD., C. XVII, Y.2013/1-2 (s.563 - 630), (Ermenek - Tüketici Sorunları).

Ermenek, İbrahim              :  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Ön İnceleme, İnÜHFD, 2011/1, (s. 139 -176), (Ermenek - Ön İnceleme).

Ermenek, İbrahim              :  Medenî Usul Hukukunda Şekilcilik, GÜHFD, C. IV, S.1-2, Haziran - Aralık 2000, (s.142 - 180), (Ermenek - Şekilcilik).

Ermenek, İbrahim              :  Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Üzerine Verdiği Kararların Medenî Yargılama Hukukuna Yansımaları ve Bu Alanda Ortaya Çıkan Bazı Özel Durumlar, MİHDER 2013/3, (s.3 - 56), (Ermenek - Bireysel Başvuru)

Ersoy, Rıfat                       :  İzahlı - Notlu - İçtihatlı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ankara 1976.

Erten, Rıfat                        :  ICSID Tahkimi, Batider 1998/4, (s.207 - 228).

Fasching, Hans W.             :  Lehrbuch des österreichischen Zivilprozessrechts, Wien 1990.

Fichtner, Heike                  :  Grenzen des richterlichen Ermessens bei Aussetzung und Ruhen des Verfahrens in der ZPO, Frankfurt am Main 1996.

Field Richard H./

Kaplan Benjamin/

Clermont Kevin M.           :  Civil Procedure, Seventh Edition, New York 1997.

Finger, Daid L.                  :  Motion for Consolidation Of Civil Cases, www.delawgroup.com/dth/?page_id=80, e.t: 12.10.2013.

Forsyth, C. F                     :  Haklı Beklentilerin Doğuşu ve Korunması, İHİD 1986/1-3, (s.121 - 139), (Çeviren: Esin Örücü).

Gaul, Hans Friedhelm        :  Zur Frage nach dem Zweck des Zivilprozesses, Archiv für die civilistische Praxis, Band.168, (s. 27 - 62), Tübingen 1968.

Georgiadis, Apostolos       :  Die Anspruchskonkurrenz Zivilrecht und Zivilprozessrecht, München 1968.

Göksu, Mustafa                 :  (Hukuk Yargılamasında) Vakıa ve Hukuk, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.I.,        (s. 323 - 350), Ankara 2009, (Göksu - Vakıa).

Göksu, Mustafa                 :  Hukuk Yargılamasında Elektronik Delil, Ankara 2012, (Göksu - Elektronik Delil).

Görgün, Şanal                   : Medeni Usul Hukuku, Ankara 2014, (Görgün -Usul)

Görgün, Şanal                   :  Yargılamanın Gecikmesi ve Hızlanmasında, Hâkim, Taraf ve Avukatların Rolü, Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, (s. 170 - 178), İzmir 2000, (Görgün –Yargılamanın Hızlandırılması).

Görgün, Şanal                   : İcra Hukukunda Menfi Tespit Davası, Ankara 1980, (Yayımlanmamış Doçentlik Tezi), (Görgün –Menfi Tespit).

Gözler, Kemal                   :  Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa 2008.

Gözübüyük, Şeref              :  Yönetsel Yargı, Ankara 2008.

Gözübüyük, Şeref/

Dinçer, Güven                   :  İdari Yargılama Usulü, Ankara 1999.

Gözübüyük, Şeref/

Tan, Turgut                        :  İdare Hukuku, C.II, Ankara 1999.

Gürdoğan, Burhan            :  Yargıcın Takdir Hakkının Yargıtayca Denetlenmesi, Ankara 1967.

Gürdoğan, Burhan            :  Medenî Usul Hukukunda Kesin Hüküm İtirazı, Ankara 1960, (Gürdoğan - Kesin Hüküm).

Hanağası, Emel                 :  Davada Menfaat, Ankara 2009.

Habscheid, Walter J.          :  Der Streitgegenstand im Zivilprozess und im Streitverfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Bielefeld 1956.

Hanessian, Grant               :  Tahkim ve Yatırım Sözleşmesi İhtilaflarında Uncitral Kurallar, II.Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu “Tahkim”, İstanbul 2009, (s.317 - 326).

Happ, Richard                   :  Arbitration under the ECT and other Investment Protection; The Nykomb Case in Light of Recent ICSID Jurisprudence, Investment Arbitration and The Energy Charter Treaty, New York 2006, (315 -330).

Henckel, Wolfram             :  Parteilehre und Streitgegenstand im Zivilprozess, Heidelberg 1961.

Heilbron, Brigitte               :  Freies pflichmäßiges Ermessen des Richters, Disertation, Breslau 1929.

Hübler, Gerhard                :  Die Trennungsbefugnis des Civilrichters, Dissertation Liepzig 1902.

Hütten, Peter                      :  Die Prozessökonomie als rechtserheblicher Entscheidungsgesichtspunkt, Würzburg 1975.

İlhan, Cengiz                     :  Günümüz Türkçesi’yle Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye), Ankara 2014.

İmregün, Oğuz                  :  Hakem Kararlarının İcrası ve Tekemmülü, IV. Banka ve Ticaret Hukuku Haftası, Bildiriler ve Tartışmalar, 29 Kasım - 4 Aralık 1965.

İnceoğlu, Sibel                   :  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, İstanbul 2008.

İpek, M. Gündüz                :  Karşı Dava, Es.BD, 2003/1, (s. 20 - 28).

İste, Cansu                         :  ICSID Tahkiminde Ev Sahibi Ülkenin Mevzuat Değişikliğinden Kaynaklanan Yatırım Uyuşmazlıkları, İstanbul 2013.

İyilikli, Cahit                      :  Hukuk Yargılamasında Dava Sebebi Üzerine Bir İnceleme, TBBD 2013 (106), (s. 139 -204), (İyilikli - Dava Sebebi).

İyilikli, Cahit                      :  Haciz İhbarnameleri, Ankara 2012, (İyilikli - Haciz).

İyilikli, Cahit                      :  Delillerin Değerlendirilmesinde Hâkimin Özel Bilgisini Kullanması, LHD 2004/20, (s. 2191 - 2200), (İyilikli - Özel Bilgi).

İyimaya, Ahmet                 :  Kısmî Davada Kesinleşen Faiz Oranının Ek Dava İçin Bağlayıcılığı Sorunu, ABD 1989 /1, (s. 13 - 25).

James, Fleming/

Hazard, Geoffrey C./

Leubsdorf, John                :  Civil Procedure; Fifth Edition, New York 2001.

Juaernig, Othmar              :  Verhandlungsmaxime, Inquisitionsmaxime, Recht und Staat, Heft.339, 340, Tübingen 1967.

Kalabalık, Halil                 :  İdari Yargılama Usulü Hukuku, Konya 2011.

Kale, Serdar                       :  Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti, İstanbul 2010.

Kalpsüz, Turgut                 :  Türkiye’de Milletlerarası Tahkim, Ankara 2010.

Kanadoğlu, Osman Korkut  : Kanunî Hâkim Güvencesi ve Özel Görevli Mahkemeler, Hukukun Evrensel İlkeleri ve Özel Görevli Mahkemeler Paneli, İstanbul Barosu Yayınları 2011.

Kaplan, Yavuz                  :  Milletlerarası Tahkimde Usule Aykırılık, Ankara 2002.

Karadaş, İzzet                   :  Ulusal İç Tahkim, Ankara 2013.

Karafakih, İsmail Hakkı    :  Hukuk Muhakemeleri Usulü, Ankara 1952.

Karayalçın, Yaşar             :  Milletlerarası Tahkimde Muhakeme Usulü, Batider, C.XIX, 1998/3, (s. 1- 52).

Karslı, Abdurrahim           :  Medenî Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2011, (Karslı - Usul).

Karslı, Abdurrahim           :  Medenî Usul Hukukunda Usulî İşlemler, İstanbul 2001, (Karslı - Usulî İşlemler).

Kaya, Cemil                      :  İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi, İstanbul 2014.

Kerley, Peggy/

Hames, Joanne Banker/

Sukys, Paul A.                    :  Civil Litigation, New York 2012.

Kılıçoğlu, Ahmet               :  Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2011.

Kiraz, Taylan Özgür          :  Medeni Yargılama Hukukunda İkrar, Ankara 2005.

Klavuz, Ali Kemal             :  Enerji Antlaşmaları Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözümü, GÜHFD., C. XIII,               Y. 2009/1-2, (s. 179- 215).

Kocasakal, Ümit                :  Hukukun Evrensel İlkeleri ve Özel Görevli Mahkemeler Paneli, İstanbul Barosu Yayınları 2011, Sorular - Cevaplar.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip  : Borçlar Hukukuna Giriş, Hukukî İşlem, Sözleşme, İstanbul 2008.

Konuralp, Halûk               :  Medenî Usul Hukukunda İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları, Ankara 1999.

Konuralp, Haluk/

Hanağası, Emel                 :  Fransız Hukukunda İptal Amaçlı İstinaf Yolu, LHD 2007/5, (s. 1795 - 1818).

Korkmaz, Ramazan           :  Medeni Usul Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, İstanbul 2014.

Kuru, Baki                        :  Hukuk Muhakemeleri Usulü C.I., İstanbul 2001, (Kuru - Usul I).

Kuru, Baki                        :  Hukuk Muhakemeleri Usulü C.II., İstanbul 2001, (Kuru - Usul II).

Kuru, Baki                        :  Hukuk Muhakemeleri Usulü C.III., İstanbul 2001, (Kuru - Usul III).

Kuru, Baki                        :  Hukuk Muhakemeleri Usulü C.IV. İstanbul 2001, (Kuru - Usul IV).

Kuru, Baki                        :  Hukuk Muhakemeleri Usulü C.V., İstanbul 2001, (Kuru - Usul V).

Kuru, Baki                        :  Hukuk Muhakemeleri Usulü C.VI.,İstanbul 2001, (Kuru - Usul VI).

Kuru, Baki.                       :  Nizasız Kaza, Ankara 1961, (Kuru - Nizasız Kaza).

Kuru, Baki                        :  İİK md.89’da Yapılan Değişiklikler, İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan Değişiklikler Semineri, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, İstanbul 2004, (s.25-56), (Kuru- Değişiklikler).

Kuru, Baki                         :  Hukuk Muhakemeleri Usulü, Ankara 1968, (Kuru - Usul 68).

Kuru, Baki                         :  İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Ankara 2014, (Kuru - El Kitabı).

Kuru, Baki                         :  İcra ve İflas Hukukunda Menfi Tespit Davası ve İstirdat Davası, Ankara 2003, (Kuru - İstirdat).

Kuru, Baki                         :  Hukuk Usulünde Dava Sebebi, Makaleler, İstanbul 2006, (s. 215 - 246), (Kuru - Dava Sebebi).

Kuru, Baki                         :  İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Ankara 2013, (Kuru - İcra).

Kuru, Baki/

Budak, Ali Cem                 :  Tespit Davası, İstanbul 2010.

Kuru, Baki/

Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder                     :  Medenî Usul Hukuku, Ankara 2014.

Kunter, Nurullah               :  Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 1978.

Kunter, Nurullah/

Yenisey, Feridun/

Nuhoğlu, Ayşe                   :  Açıklamalı Ceza Muhakemesi Kanunu, İstanbul 2013.

Kurt Konca, Nesibe          :  Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Asliye Ticaret Mahkemeleri, TAAD, 2013/15, (s. 79 -125), (Kurt Konca - Ticaret Mahkemeleri)

Kurt Konca, Nesibe          :  Medeni Usul Hukukunda Alenîyet İlkesi, Ankara 2009, (Kurt Konca - Alenîyet).

Kutay, İlhan                      :  Birleştirilen Davalarda Vekâlet Ücreti, ABD 1961/1, (s. 7 - 10).

Kürtül, Mehmet                 :  İcra ve İflas Suçları, Ankara 2014.

Ladewig, Jens Meyer         :  Europeische Menschenrechtskonvension, München 2011.

McCoid, John C.                :  A Single Package for Multiparty Disputes, Stanford 1976.

McLachlan, Campbell QC/

Shore, Laurence/

Weiniger, Matthew            :  International Investment Arbitration Substantive Principles, New York 2010.

Meraklı Yayla, Deniz        :  Medenî Usul Hukukunda İstinaf Kanun Yolunda Yeniden Tahkikat Yapılması, Ankara 2014.

Meriç, Nedim                    :  Türk Hukukunda Maddî Anlamada Kesin Hükmün Objektif Sınırları, MİHDER2007/2, (s.377-434), (Meriç - Kesin Hüküm).

Meriç, Nedim                    :  Hâkimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü, DEÜHFD 2009/11, (s. 377 - 424), (Meriç - Aydınlatma Yükümlülüğü).

Meriç, Nedim                    :  Takas Alacağı Hususunda Teksif İlkesinin Uygulanma Sorunu ve Yol Açtığı Tartışmalar, MİHDER 2013/3, (s. 57 - 81), (Meriç - Takas).

Meriç, Nedim                    :  Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi, Ankara 2011, (Meriç - Tasarruf).

Musielak, Hans - Joachim /

Bearbeiter                         :  Kommentar zur ZPO, München 2013.

Muşul, Timuçin                  :  Medenî Usul Hukukunda Ara Kararları, Dic. ÜHFD 1988/4, (s.217 - 262), (Muşul - Ara Karar).

Muşul, Timuçin                  :  Medenî Usul Hukukunda Terdit İlişkileri, İstanbul 2009, (Muşul - Terdit).

Muşul, Timuçin                  :  Medenî Usul Hukuku, Ankara 2012, (Muşul - Usul).

Muşul, Timuçin                  :  İflâsın Ertelenmesi, İstanbul 2008, (Muşul - Erteleme).

Nikisch, Arthur                  :  Der Streitgegenstand im Zivilprozess, Tübingen 1935.

Nomer, Ergin/

Ekşi, Nuray/

Gelgel, Günseli                  :  Milletlerarası Tahkim, İstanbul 2000.

Oberhammer, Paul/

Domej, Tanja/

Haas, Ulrich                      :  Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2013.

Oğurlu, Yücel                    :  İdare Hukukunda Kazanılmış Haklara Saygı ve Haklı Beklentiler Sorunu, Ankara 2003.

Önen, Ergün                       :  Medenî Yargılama Hukuku, Ankara 1979, (Önen - Usul).

Önen, Ergun                       :  Medenî Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara 1972, (Önen - Sulh).

Özay, İl Han                      :  Yargı Güvencesi, Bağımsızlığı ve Anayasa Mahkemesi, Anayasa Yargısı Dergisi C.VIII, 1991 (s.103 - 117).

Özbay, İbrahim                  :  Hakem Kararlarının Temyizi, Ankara 2004, (Özbay - Hakem Kararlarının Temyizi).

Özbay, İbrahim                  :  Grup Davaları, Ankara 2009, (Özbay - Grup Davaları).

Özbek, Mustafa                 :  Hukuk Yargılama Usulünde Gider Avansı, Ankara 2013, (Özbek - Gider Avansı).

Özçelik, Volkan                 :  İcra Müdürünün Takdir Yetkisi, Ankara 2014.

Özekes, Muhammet           :  Medenî Usul Hukukunda Yok Hüküm ve Etkisiz Hüküm, YD. C.XXVI, S. 4, 2000,      (s. 661 - 669), (Özekes - Hüküm).

Özekes, Muhammet           :  Dava Dilekçesinde Hukukî Sebep Bildirmek Zorunludur, Haluk Konuralp Anısına Armağan C.I, (s. 745 -781), Ankara 2009, (Özekes - Hukukî Sebep).

Özekes, Muhammet           :  Medenî Usul Hukukunda Asli Müdahale, İstanbul 1995, (Özekes - Asli Müdahale).

Özekes, Muhammet           :  Medenî Usul Hukukunda Hukukî Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003, (Özekes - Hukukî Dinlenilme).

Özekes, Muhammet/

Erişir, Evrim                      :  Konusu Para Alacağı Olan Geçici Hukuki Korumaların Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi, MİHDER 2006/3, (s. 1235 - 1274).

Özer, Tülay                       :  HUMK’tan HMK’ya Medenî Usul Kanun Tasarıları, İstanbul 2012.

Özkan, Cahit                      :  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılama Usulü, İstanbul 2005, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Özkaya Ferendeci,

Hamide Ö.                          :  Kesin Hükmün Objektif Sınırları, İstanbul 2009, (Özkaya Ferendeci - Kesin Hüküm).

 

 

Özkaya Ferendeci,

Hamide Ö.                          :  İflas Hukukunda Takas, İstanbul 2013, (Özkaya Ferendeci - Takas).

Özmen, İsmail/

Aktalay, Uygur                  :  Ceza Muhakemeleri Kanunu, Ankara 1993.

Özsunay, Murat                 :  Tahkim Yargılamasının Temel İlkeleri ve “Adil Yargılama” İlkesi Bakımından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesi, Uluslararası Ticari Uyuşmazlıklarda Kurumsal Tahkimin Güncel Sorunları, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul 2004, (s. 67 - 80), (Özsunay - Tahkimde Adil Yargılanma).

Özsunay, Ergun                 :  Medenî Hukuka Giriş, İstanbul 1986, (Özsunay - Medenî).

Özsunay, Ergun                 :  21.Yüzyıl Tahkim Hukukunda Üç Önemli Reform, İstanbul 2014, (Özsunay - Reform).

Öztan, Bilge                       :  Medenî Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2012.

Öztek, Selçuk                    :  Ulusal Tahkimde Uygulanacak Yargılama Usulü, II.Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu “Tahkim”, İstanbul 2009, (s. 339 -358), (Öztek - Ulusal Tahkim).

Öztek, Selçuk                    :  İflâsın Ertelenmesi, İstanbul 2007, (Öztek - Erteleme).

Öztürk, Bahri/

Erdem, Mustafa Ruhan      :  Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2007.

Pekcanıtez, Hakan             :  Medenî Usul Hukukunda Yeni bir Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi, 75’nci Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru’ya Armağan, Ankara 2004, (s.515 - 551), (Pekcanıtez - Yargılamanın Yenilenmesi).

Pekcanıtez, Hakan             :  Mukayeseli Hukukta Medenî Yargıda Verilen Ka­rarlara Karşı Anayasa Şikâyeti, Anayasa Yargısı, 1995/2, (s. 257 -287), (Pekcanıtez - Anayasa Şikâyeti).

Pekcanıtez, Hakan             :  Medenî Usul Hukukunda Feri Müdahale, Ankara 1992, (Pekcanıtez - Müdahale).

Pekcanıtez, Hakan             :  Belirsiz Alacak Davası, Ankara 2011, (Pekcanıtez - Belirsiz Alacak Davası).

Pekcanıtez, Hakan/

Atalay, Oğuz/

Özekes, Muhammet           :  Medenî Usul Hukuku, Ankara 2013.

Pektaş, Özcan                    :  Hakem Heyetlerinin Görevleri, Çalışma Yöntemleri, İdari ve Hukukî Konumları ve Kararlarının Hukukî İçeriği, İBD. Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Özel Sayısı, 2007/11,      (s. 39 - 45).

Pınar, Burak                      :  Yargı ve İcra Harçları, Ankara 2009.

Planck, Julius Wilhelm      :  Die Mehrheit der Rechtsstreitigkeiten im Prozessrecht, Göttingen 1844.

Postacıoğlu, İlhan              :  Davanın ve Kaziyei Muhkemenenin Unsuru Olarak Hukukî Sebep, Makaleler ve Karar İncelemeleri, İstanbul 2011, (s. 67 - 96), (Postacıoğlu - Dava Sebebi).

Postacıoğlu, İlhan             :  Medenî Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975, (Postacıoğlu - Usul).

Postacıoğlu, İlhan              :  Davaların Birleştirilmesi, Makaleler ve Karar İncelemeleri, İstanbul 2011, (Postacıoğlu - Birleştirme).

Rehberger, Walter H.        :  Kommentar zur ZPO, Wien 2000

Rosenberg, Leo/

Schwab, Karl Heinz/

Gottwald, Peter                  :  Zivilprozessrecht, München 2010.

Rüzgaresen, Cumhur         :  Medenî Muhakeme Hukukunda Usul Ekonomisi İlkesi, Ankara 2013.

Sancakdar, Oğuz               :  İdari Yargıda Tek Dilekçe ile Dava Açılması (Karşılaştırmalı Hukukî Analiz), www. http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz9-2/osancakdar.pdf, e.t: 05.06.2014.

Sarısözen, Serhat               :  Medenî Usul Hukukunda Hakem Yargılaması, İstanbul 2005, (Sarısözen - Hakem).

Sarısözen, Serhat               :  Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları Işığında Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma, Ankara 2011, (Sarısözen - Uzlaştırma).

Schilken, Eberhard             :  Die Rolle des Richters im Zivilprozess, İlkeler Işığında Medeni Yargılama Hukuku, Der; M. Kamil Yıldırım, İstanbul 2012, (s. 39 - 59), (Çev; Nevhis Deren Yıldırım).

Schlüter, Gustav/

Ernst, Wilhelm                  :  Kommentar Zur allgemeinen bürgerlichen Prozessordnung für das Königreich Hannover, Stade 1858.

Schmid, Beat                      :  Das Verbot des Überspitzten Formalismus, Basel 1989.

Schmidt, Eike                     :  Der Zweck des Zivilprozesses und seine Ökonomie, Frankfurt am Main 1973.

Schmidt Lorenz, Tilman    :  Richterliches Ermessen im Zivilprozess, Freiburg 1983.

Schumacher, Karen           :  Prozesstrennung (§ 145 ZPO) und - Verbindung (§ 147 ZPO), St. Augustin 1999.

Schumann, Ekkerhard        :  Die Prozessökonomie als rechtsethisches Prinzip, (Festschrift für Karl Larenz zum 70.Geburtstag, München 1973, (s. 271 - 287).

Schwab, Karl Heinz           :  Der Stand der Lehre vom Streitgegenstand im Zivilprozess, Juristische Schulung, 1965,        (s. 81 - 86), (Schwab - Lehre).

Schwab, Karl Heinz           :  Der Streitgegenstand im Zivilprozess, München 1954, (Schwab - Streitgegenstand).

Salacuse, Jeswald W.         :  The Law of Investment Treaties, New York 2010.

Simil, Cemil                       :  Belirsiz Alacak Davası, İstanbul 2013.

Sivrihisarlı, Ömer              :  Maddi Hukuka İlişkin Temyiz Nedenleri ve Yargıtay Denetiminin Kapsamı, İstanbul 1978.

Sornarajah, M.                  :  The International Law on Foreign Investment, New York 2011.

Soyaslan, Doğan                :  Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2010.

Spühler, Karl/

Tenchio, Luca/ 

İnfanger, Dominik             :  Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2013.

Şahin, Cumhur                   :  Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara 2005.

Şahin, Havva Gül               :  Özel Görevli Mahkemeler, Ankara 2012.

Şeker, Hilmi                       :  İlkeler Işığında Ön İnceleme Kurumu, İstanbul 2012.

Sungurtekin Özkan,

Meral                                  :  İnşaî Karar ve Özellikleri, 75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, (s. 553 - 576), (Sungurtekin Özkan -İnşai Karar).

Sungurtekin Özkan,

Meral                                  : Türk Medeni Yargılama Hukuku, İzmir 2013, (Sungurtekin Özkan -Usul).

Sungurtekin Özkan,

Meral                                  :Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve Yükümleri, İzmir 2013, (Sungurtekin Özkan -Avukat).

Tanrıver, Süha                  :  Hukuk Yargısı (Medenî Yargı) Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı, Makalelerim I, Ankara 2005, (s. 211 - 236), (Tanrıver - Adil Yargılanma Hakkı).

Tanrıver, Süha                  :  Medenî Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı, Ankara 2007, (Tanrıver - Derdestlik).

Tanrıver, Süha                  :  Tabiî Hâkim İlkesi ve Medenî Yargı, TBBD 2013/104, (s. 11 -36), (Tanrıver - Tabiî Hâkim).

Tanrıver, Süha                  :  İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara 1996, (Tanrıver - İlamlı).

Tanör, Bülent/

Yüzbaşıoğlu, Necmi          :  1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul 2002.

Taşkın, Âlim                      :  Hakem Sözleşmesi, Ankara 2005.

Taşpınar, Sema                 :  Medenî Yargılama Hukukunda Amaç Sorunu, Faruk Erem’e Armağan, Ankara 1999, (Taşpınar - Amaç).

Taşpınar, Sema                 :  İspat Sözleşmeleri, Ankara 2001, (Taşpınar -  İspat).

Taşpınar Ayvaz, Sema      :  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Zaman Bakımından Uygulanması, Ankara 3013.

Tekinalp, Ünal                   :  Hakem Sözleşmesinin Hukukî Mahiyeti Konusunda Düşünceler, IV. Banka ve Ticaret Hukuku Haftası, Bildiriler ve Tartışmalar, 29 Kasım - 4 Aralık 1965.

Tepply, Larry L./

Whitten, Ralph U.              :  Civil Procedure Fourth Edition, New York 2009.

Tercan, Erdal                     :  Medenî Usul Hukukunda Eski Hale Getirme, Ankara 2006, (Tercan - Eski Hale Getirme).

Tercan, Erdal                    :  Medenî Usul Hukukunda Tarafların İsticvabı, Ankara 2001, (Tercan - İsticvap).

Tillers, Peter                      :  The Value of Evidence in Law, İreland Legal Querterly 1988/2, http://tillers.net/VoE.htm, e.t: 12.10.2013.

Topuz, İbrahim/

Akkaya, Kadir                   :  Açıklamalı - İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara 2002.

Topuz, Gökçen/

Topuz, Seçkin                    :  Takasın Davada İleri Sürülmesi, AÜHFD C.LVII, 2008/3, (s. 719 - 730).

Topuz, Gökçen                  :  Medeni Usul Hukukunda Karinelerle İspat, Ankara 2012.

Toroslu, Nevzat/

Feyzioğlu, Metin                :  Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2013.

Tuskan, Aydeniz Alisbah  :  Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Uygulamadaki Yeri, İBD. Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Özel Sayısı, 2007/11, (s. 59 - 643).

Tutumlu, Mehmet Akif      :  Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Yapısı, İşleyişi, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Ankara 2006.

Tuygun, Salih                    :  ICSID Tahkimine İlişkin Hakem Kararlarının İcra Edilmesi, İzmir 2007.

Türkbağ, Ahmet Ulvi        :  Hâkimin Takdir Yetkisinin Teori ve Pratiği, HPD 2006/9, (s. 16 -21).

Twining, William               :  Narrative and Generelizations in Argumentation About Question of Fact, SouthTexas Law Review 40 1999, (s.351 - 365).

Ulukapı, Ömer                   :  Medenî usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Konya 1991, (Ulukapı - Dava Arkadaşlığı).

Ulukapı, Ömer                   :  Medeni Usul Hukukunda Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, Konya 1997, (Ulukapı - Tarafların Duruşmaya Gelmemesi).

Ulusoy, Arzu                      :  İdari Yargıda Bağlantılı Davalar, İHİD, C.XV, 2012/1, (s. 185 -195).

Uygur, Turgut                    :  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Ankara 2012.

Üstündağ, Saim                 :  Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Takas ve Davada Kullanılmasının Arzettiği Özellikler, Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler, (s. 3 -11), Ankara 2010.

Üstündağ, Saim                 :  İddianın ve Savunmanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesi Yasağı, İstanbul 1967, (Üstündağ - İddia).

Üstündağ, Saim                 :  Medenî Usul Hukuku, İstanbul 2000, (Üstündağ - Usul).

Ünver, Yener/

Hakeri, Hakan                   :  Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2010.

Wetzell, Georg Wilhelm     :  System des ordentlichen Zivilprozesses, Aalen 1969.

Yasin, Melikşah                 :  İdari Yargıda Bağlantılı Davalar, E-Akademi, 12.11.2012. Şubat 2007, S.60, www.e-akademi.org., e.t:

Yavaş, Murat                     :  Mehaz Kanun ile Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Medenî Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler ve Hâkimin Rolü, Prof. Dr. Yavuz Alangoya’ya Armağan, İstanbul 2007, (Yavaş - İlkeler).

Yavaş, Murat                     :  Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki, Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi, İstanbul 2005, (Yavaş - Üçüncü Kişi).

Yavaş, Murat                     :  İşçi Alacakları Yönünden Belirsiz Alacak Davasının Uygulanabilirliği, Çalışma ve Toplum D. 2013/1, (s. 365 - 376), (Yavaş - Belirsiz Alacak).

Yeğengil, Rasih                  :  Tahkim, İstanbul 1974.

Yeşilırmak, Ali                  :  Türkiye’de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem - Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul 2011.

Yeşilova, Bilgehan             :  Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihaî Karardan Önce Mahkemelerin Yardımı ve Denetimi, İzmir 2007, ( Yeşilova - Ticari Tahkim).

Yeşilova, Bilgehan             :  Milletlerarası Tahkimin Hukukî Niteliği Üzerine Düşünceler ve Güncel Gelişmeler, TBBD 2008, S. 76, (s. 83 - 164), (Yeşilova - Tahkim).

Yıldırım, Aslı                     :  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Taraf Olduğu Yatırım İhtilafları, ICSID ve UNCİTRAL Tahkimleri, II.Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu “Tahkim”, İstanbul 2009, (s. 289 - 308), (Yıldırım - ICSID).

Yıldırım, M. Kamil            :  Yatırım Sözleşmelerinden Doğan İhtilaflar Hakkında Uluslararası Çözüm Merkezi (ICSID) ve ICSID’de Arabuluculuk, II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu “Tahkim”, İstanbul 2009, (s.359 - 369), (Yıldırım - Yatırım Sözleşmeleri).

Yıldırım, Mehmet Kamil    :  Medenî Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, İstanbul 1990, (Yıldırım - Deliller).

Yıldırım, Mehmet Kamil    :  İlkeler Işığı Altında Medeni Yargıama Hukuku, İstanbul 2012, (Yıldırım - Yargılama).

Yılmaz, Alper Çağrı           :  Uluslararası Enerji Yatırımlarının Korunması, İstanbul 2013, (Yılmaz - Enerji Yatırımları).

Yılmaz, Ejder                     :  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2012, (Yılmaz - Şerh).

Yılmaz, Ejder                     :  Usul Ekonomisi, AÜHFD, C. LVII, S. 2009/1, (s. 243 -274), (Yılmaz - Usul Ekonomisi).

Yılmaz, Ejder                     :  Medenî Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 2013, (Yılmaz - Islah).

Yılmaz, Ejder                     :  İstinaf, Ankara 2005, (Yılmaz - İstinaf).

Yılmaz, Ejder                     :  Davada Takas ve Mahsup Talebi, MİHDER, 2010/2, (s. 247 - 284), (Yılmaz - Takas).

Yılmaz, Ejder                     :  İddianın Dava İçinde Genişletilmesi Ek Dava Olarak Nitelendirilemez, ABD 1995/3, (s. 7 - 13), (Yılmaz - Ek Dava).

Yılmaz, Zekeriya               :  Medenî Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara 2013, (Yılmaz - Yargılamanın Yenilenmesi).

Yılmaz, Zekeriya               :  Hukuk Davalarında Davaların Açılmasından Hükmün Verilmesine Kadar Yargılama Safhaları ve İşlemleri, Ankara 2013, (Yılmaz - Hukuk Davaları).

Yılmaz, Zekeriya               :  Hukuk Davalarında Yargılama Harç ve Giderleri ile Vekâlet Ücreti, Ankara 2011, (Yılmaz - Harç).

Yılmaz, Halil                      :  Uluslararası Tahkim Örgütlenmeleri, ABD 2004/2, (s. 75 - 104), (Yılmaz - Tahkim).

Zenginkuzucu, Dikran M   :  Devlet ve Yabancı Yatırımcılar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümünde Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Merkezi (ICSID) in Kuruluşu ve İşlevi, İstanbul 2012.

Zevkliler, Aydın/

Ertaş, Şeref/

Havutçu, Ayşe/

Gürpınar, Damla               :  Medenî Hukuk Temel Bilgiler, Ankara 2012.

Zeuner, Albert                   :  Die objektiven Grenzen der Rechtskraft im Rahmen rechtlicher Sinnzusammenhänge, Tübingen 1959.

Zevkliler, Aydın/

Acabey, Beşir/

Gökyayla, Emre                :Zevkliler Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Ankara 1999.

Zimmermann, Walter        :  Zivilprozessordnung, Heidelberg 1995.

Zöller, Richard/

Bearbeiter                         :  Zöller Zivilprozessordnung, Köln 2012.

KAVRAM DİZİNİ


— A —

Adalete erişim hakkı, 41

Adil yargılanma hakkı, 26, 31, 38, 43, 48, 59, 190, 192, 194, 196, 201, 211, 213, 233, 286, 301, 302, 303, 304, 305

Adli yardım, 220

Ara karar, 119, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 227, 233, 234, 235, 236, 243, 316

Aslî müdahale, 24, 84, 85, 86, 142, 313

— B —

Bağlantılı davalar, 55, 304

Bağlılık prensibi, 249

Basit yargılama, 137, 138, 309

Başvuru harcı, 269, 270, 284

Bekletici sorun, 35, 102, 111, 121, 129, 143, 167, 189, 191, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 258, 259, 261, 262, 263, 282, 306, 309, 310, 313

Belirsiz alacak davası, 310, 311, 312

Benzer neden, 140

Bireysel başvuru, 33, 34, 37, 43, 47, 54, 188, 233, 313

Birleştirme hakem heyeti, 296

Birleştirme kararından dönme, 232, 315

— C —

Cevap dilekçesi, 104, 133, 150, 230, 232, 302

— Ç —

Çekişmesiz yargı, 32, 34, 308, 309

— D —

Dava arkadaşlığı, 24, 44, 46, 47, 48, 55, 63, 71, 73, 78, 79, 80, 85, 87, 128, 142, 143, 144, 157, 159, 160, 161, 170, 171, 189, 190, 211, 212, 249, 250, 251, 252, 257, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 282, 283, 284, 292, 306, 307, 313, 317

Dava dilekçesi, 133, 150, 163, 169, 189, 279

Dava dosyasının işlemden kaldırıl­ması, 226, 249

Dava dosyasının tekliği, 247

Dava şartı, 226, 229, 261

Davadan feragat, 172, 253

Davaların birleştirilmesi kararından dönme, 225

Davanın açılmamış sayılması, 219, 236

Davanın ihbarı, 257, 258, 302

Davanın usulden reddi, 226, 311

Davaya katılma, 65, 257

Davaya son veren taraf işlemleri, 213, 253

Davayı aydınlatma yükümlülüğü, 164, 178

Davayı kabul, 172, 248, 252

Delil avansı, 39, 284

Delillerin Değerlendirilmesi, 154, 257

Delillerin Toplanması, 27, 263

Derdestlik, 146, 155, 161, 164, 219, 311, 312

Dilekçeler aşaması, 132

— E —

Eda davası, 179, 258, 310

Eksik teselsül, 273

Enerji şartı, 299

Esas kaydı, 160, 278

— F —

Feri müdahale, 257, 259, 261

— G —

Geçici hukukî koruma, 220

Geçici nitelikte nihaî karar, 220

Gider avansı, 39, 225, 226, 278, 284

Gönderme kararı, 47, 219, 223, 229, 280, 283

Görev belgesi, 292

Görevli mahkeme, 61, 62, 74, 108, 110, 172, 281

Görevsizlik kararı, 102, 138, 171, 215, 222, 223, 229, 245, 280, 281

Güçlü delil, 258, 261

— H —

Hadise kararı, 214, 236

Hâkimin hukuku kendiliğinden, 152

Hâkimin reddi, 220, 222, 223, 236

Hakkaniyet, 185, 295

Haksız fiil, 150, 152, 155, 158, 159, 251, 255

Hizmet tespit davaları, 139

Hukukî bağlantı, 167

Hukukî dinlenilme hakkı, 31, 40, 41, 136, 151, 153, 186, 194, 196, 201, 233, 247, 261, 263, 282, 313

Hukukî güvenlik ilkesi, 42, 43, 44, 47, 48, 150, 164, 184, 194, 211, 213

Hukukî işlem, 65

Hukukî sebep, 56, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 155, 158

Hukukî yarar, 175, 178, 179, 236, 311

Husumet ortaklığı, 30, 85, 212, 250

— I —

Islah, 97, 98, 99, 146, 147, 150, 151, 154, 232, 248

— İ —

İcra mahkemesi, 101

İdari merciin kararı, 167

İflâsın ertelenmesi, 114, 159

İhtiyati haciz, 114, 220

İhtiyati tedbir, 220

İkrar, 253, 254

İlk itiraz, 80, 81, 83, 86, 87, 104, 106, 118, 121, 122, 140

İnşaî dava, 258, 259

İnşaî tesir, 259, 269

İptal davası, 54, 207

İrade fesadı, 253

İstihkak davası, 102, 172

İşbirliği ilkesi, 154

İtiraz, 27, 51, 55, 57, 58, 63, 75, 104, 106, 109, 160, 176, 178, 217, 220, 231, 248, 256, 282, 316, 317

İtiraz yolu, 75

— K —

Kamu düzeni, 207, 233

Karar ve ilâm harcı, 269, 270

Karşı dava, 66, 76, 173, 208, 230, 270, 276

Kendiliğinden araştırma ilkesi, 164, 309

Kesin delil, 258, 260, 261, 262

Kesin hükmün unsur etkisi, 259

Kısmî dava, 310, 311, 312

Kısmî karar, 74, 76, 181, 202, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 253, 259, 260, 277, 313

— M —

Maddî anlamda kesin hüküm, 103, 165, 287

Maddî sebep, 56

Maddî takdir yetkisi, 185, 198

Mahkeme usul işlemi, 91, 96, 99, 134, 316

Mahsup, 76, 139, 144, 173, 174, 175, 177, 208

Makul giderle yargılanma, 26, 32, 39

Makul sürede yargılanma, 32

Müteselsil sorumluluk, 270, 272, 283, 317

— N —

Nesafet, 185

Nihaî karar, 28, 68, 69, 120, 122, 128, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 226, 231, 233, 234, 235, 236, 253, 263, 267, 270, 276, 277, 283, 284, 316

— O —

Objektif dava birleşmesi, 24, 46, 68, 69, 73, 76, 79, 86, 87, 114, 138, 142, 144, 156, 168, 170, 190, 210, 212, 213, 269, 271, 272, 275, 276, 278, 292, 306, 307, 313

Ortak yargılama, 28

— Ö —

Ön inceleme, 36, 130, 132, 133, 137, 138, 203, 246

Ön Sorun, 129, 202, 206

— R —

Replik, 230

— S —

Seri dava, 274

— Ş —

Şahsi bilgi, 265

Şahsi defi, 247

Şekli anlamda kesinleşme, 128

— T —

Tabiî hâkim ilkesi, 45

Tahkim Divanı, 291, 293, 294

Takas, 72, 73, 76, 139, 144, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 208, 302, 303

Takdir hakkı, 206

Takdiri delil, 254, 257, 258, 261

Tam teselsül, 273

Tam yargı ve iptal davaları, 56

Tanık, 30, 72, 190, 256, 264, 265

Taraf usul işlemi, 91, 93, 94

Taraflarca getirilme ilkesi, 309

Tasarruf ilkesi, 190, 260

Tasarrufun iptali davası, 138, 172

Terditli Dava, 165

Tespit davası, 151, 258, 311

Tüketici hakem heyeti, 305, 307

Tüketici mahkemesi, 306

— U —

Usul ekonomisi ilkesi, 25, 27, 31, 32, 33, 37, 39, 53, 61, 62, 73, 77, 130, 132, 135, 141, 150, 157, 158, 159, 160, 173, 175, 186, 187, 195, 207, 211, 213, 234, 251, 265, 290, 302, 303, 310, 315

Usule ilişkin nihaî karar, 217, 218, 219, 236

Usulî bağlantı, 126, 167, 212, 250

Usulî işlem, 91, 92, 93, 94, 98, 227, 253, 259, 316

Usulî takdir yetkisi, 185, 198

— V —

Vekâlet ücreti, 39, 243, 271, 273, 274

— Y —

Yan dava, 64, 66, 68, 69

Yargı çevresi, 32, 35, 47, 56, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 106, 107, 110, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 131, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 185, 203, 205, 216, 223, 233, 235, 237, 241, 244, 245, 268, 281, 306, 308, 309, 314, 316

Yargı yetkisi, 103, 104, 106, 128, 281

Yargı yolu, 101, 171

Yargılama giderleri, 38, 39, 217, 243, 252

Yargılamanın gizli yürütülmesi, 186, 193

Yargılamanın yenilenmesi, 113, 233

Yenileme, 226, 249

Yetkili mahkeme, 48, 49, 223, 232, 282, 284, 308

— Z —

Zamanaşımı, 151, 154, 163, 178, 248, 312

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.