Medenî Usûl Hukuku Cilt I

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Süha TANRIVER
ISBN: 9786050509519
306,00 TL 360,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Süha TANRIVER
Baskı Tarihi 2021/10
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1213

Medenî Usûl Hukuku 
Cilt I - Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması
Tümüyle Gözden Geçirilmiş, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı
Prof. Dr. Süha TANRIVER


BİBLİYOGRAFYA 35

KISALTMALAR CETVELİ 71

§ 1. Yargı İşlevi ve Mahkeme Kavramları ile Mahkemelerin Kuruluşlarına Egemen Olan İlkeler ve Değişik Ölçütlere Göre Tasnifi 75
A. Yargı İşlevi Kavramı 75
B. Mahkeme Kavramı, Mahkemelerin Kuruluşlarına Egemen Olan İlkeler ve Değişik Ölçütlere Göre Tasnifi 78
I. Mahkeme Kavramı 78
II. Mahkemelerin Kuruluşlarına Egemen Olan İlkeler 80
1. Hukuk Devleti İlkesi 80
2. Lâiklik İlkesi 81
3. Kanunîlik İlkesi 82
4. Tabiî Hâkim İlkesi 83
a) Tabiî Hâkim İlkesinin, Tanımı ve Ögeleri 83
b) Tabiî Hâkim İlkesinin, Kanunî Hâkim İlkesinden Farklılaştığı Noktalar ve Amaçları 85
c) Tabiî Hâkim İlkesinin, Hukukî Dayanakları ve Boyutları 86
d) Tabiî Hâkim İlkesinin, Özel Mahkemelerin Kurulmasına Engel Teşkil Edip Etmeyeceği 91
e) Tabiî Hâkim İlkesinin Medenî Yargıyla İlişkisi 92
aa) Genel Olarak 92
bb) Mahkemelerin Görevlerine İlişkin  Düzenlemelerin Tabiî Hâkim İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi 96
cc) Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Düzenlemelerin Tabiî Hâkim İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi 98
dd) Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Yargı Yeri Belirlenmesi (Merciî Tâyini) Kurumlarının Tabiî Hâkim İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi 99
5. Hukukî Güvenlik İlkesi 100
6. Yargı Ayrılığı İlkesi 101
III. Mahkemelerin Değişik Ölçütlere Göre Tasnifi 102
1. Kuruluş ve Çalışma Biçimlerine Göre 102
a) Tek Hâkimli Mahkemeler 102
b) Çok Hâkimli (Toplu) Mahkemeler 102
2. Yargı Sistemine İlişkin Derecelendirmede Bulundukları Yere Göre 105
a) İlk Derece Mahkemeleri 105
b) Üst Derece Mahkemeleri 105
3. Görmeyi Üstlenmiş Oldukları Uyuşmazlıkların Niteliklerine ya da Uyuşmazlığın Taraflarının İçinde Bulundukları Konuma Göre 107
a) Genel Mahkemeler (Genel Görevli Mahkemeler) 107
b) Özel Mahkemeler (Özel Görevli Mahkemeler) 107

§ 2. Medenî Yargı Kavramı ve Medenî Yargının Türleri 112
A. Medenî Yargı Kavramı 112
B. Medenî Yargının Türleri 112
I. Çekişmeli Yargı 112
II. Çekişmesiz Yargı 113
1. Genel Olarak 113
2. Çekişmesiz Yargıyla İlgili Olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 116
3. Dar Anlamda Çekişmesiz Yargıyla Çekişmeli Yargı Arasındaki Temel Farklılıklar 119

§ 3. Medenî Usûl Hukukunun Tanımı, Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı İçerisindeki Yeri, Tarihsel Gelişimi, Kaynakları, Amacı, Maddî Özel Hukukla İlişkisi, Yer, Zaman ve Kişi Bakımından Uygulanma Alanı 120
A. Medenî Usûl Hukukunun Tanımı 120
B. Medenî Usûl Hukukunun Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı İçerisindeki Yeri 120
C. Medenî Usûl Hukukunun Tarihsel Gelişimi 122
D. Medenî Usûl Hukukunun Kaynakları 123
E. Medenî Usûl Hukukunun Amacı 125
F. Medenî Usûl Hukukunun Maddî-Özel Hukukla İlişkisi 128
G. Medenî Usûl Hukuku Kurallarının
Yer Bakımından Uygulanması 129
H. Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması 131
İ. Medenî Usûl Hukuku KurallarınınKişi Bakımından Uygulanması 133

§ 4. Medenî Yargı Alanında Görevli Mahkemeler 139

A. İlk Derece Mahkemeleri 139

I. Genel Mahkemeler 139
1. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 141
a) Kuruluşları 141
b) Görevleri 142
2. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 144
a) Kuruluşları 144
b) Görevleri 145
3. Sulh Hukuk Mahkemeleri ile Asliye Hukuk Mahkemeleri Arasındaki İlişki ve Bu İlişkiye Bağlanan Sonuçlar 146
a) Göreve İlişkin Kuralların Temel Nitelikleri 146
b) Göreve İlişkin Kurallara Uyulmamış Olmasının Sonuçları 147

II. Özel Mahkemeler 152
1. Asliye Ticaret Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 152
a) Kuruluşları 152
b) Görevleri 153
2. Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 159
a) Kuruluşları 159
aa) Genel Olarak 159
bb) Aile Mahkemelerinde Görev Üstlenmiş Olanlar 161
aaa) Hâkimler 161
bbb) Uzmanlar 163
aaaa) Genel Olarak 163
bbbb) Hukukî Statüleri 164
ccc) Diğer Personel 165
b) Görevleri 165
aa) Genel Olarak 165
bb) Alınabilecek Olan Tedbirler veya Önlemler 168
aaa) 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usûllerine Dair Kanun Çerçevesinde 168
bbb) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Çerçevesinde 170
cc) Aile Mahkemelerinde Uygulanacak Olan Yargılama Usûlü 178
dd) Aile Mahkemesi Kararlarına Karşı Gidilebilecek Olan Kanun Yolları 186
3. Kadastro Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 188
a) Kuruluşları 188
b) Görevleri (Hukuk Mahkemesi Olarak) 189
4. Tüketici Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 191
a) Kuruluşları 191
b) Görevleri 193
5. İcra Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 198
a) Kuruluşları 198
b) Görevleri 200
6. İş Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 202
a) Kuruluşları 203
b) Görevleri 204
7. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 208
a) Kuruluşları 208
b) Görevleri 208

B. Üst Derece Mahkemeleri 209
I. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri 209
1. Kuruluşları 209
2. Bölge Adliye Mahkemelerinin Görevleri 214
a) Genel Olarak 214
b) Bölge Adliye Mahkemelerinin Denetim Süreci Bağlamında Üstlenmiş Olduğu İşlevin Niteliğinin Değerlendirilmesi 216
II. Yargıtay’ın Kuruluş ve Görevleri 219
1. Kuruluşu 220
2. Görevleri 222
a) Genel Olarak 222
b) Yargıtay’ın Denetim Süreci Bağlamında Üstlenmiş Olduğu İşlevin Niteliğinin Değerlendirilmesi 224

§ 5. Hukuk Mahkemelerinin Yetkisi 226
A. Genel Olarak 226
B. Yetki Kuralları 226
I. Genel Yetki Kuralı 226
1. Çekişmeli Yargı İşlerinde 226
a) Gerçek Kişiler Bakımından 226
b) Tüzel Kişiler Bakımından 228
2. Çekişmesiz Yargı İşlerinde 228
II. Özel Yetki Kuralları 228
1. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda
Yer Alan Özel Yetki Kuralları 229
a) Memur, İşçi, Öğrenci Gibi Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Olan Alacak veya
Taşınır Davalarında Yetki 229
b) Türkiye’de Yerleşim Yeri Bulunmayanlara Karşı Açılacak Olan Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda Yetki 229
c) Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki 230
d) Mirastan Doğan Davalarda Yetki 232
e) Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki 233
f) Karşı Davada Yetki 234
g) Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili
Davalarda Yetki 234
h) Sigorta Sözleşmelerinden Doğan
Davalarda Yetki 235
ı) Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki 235
2. Diğer Özel Kanunlarda Yer Alan Özel Yetki Kuralları 237
III. Yetki Kurallarının Niteliği 237
1. Kesin Yetki Kuralları ve Temel Nitelikleri 237
2. Kesin Olmayan Yetki Kuralları ve Temel Nitelikleri 240
IV. Yetki Sözleşmesi 241
1. Yetki Sözleşmesinin Tanımı ve Hukukî Niteliği 241
2. Yetki Sözleşmeleri Bağlamında Kanunla Getirilmiş Bulunan Sınırlamalar 243
3. Yetki Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları 245
4. Yetki Sözleşmesinin Türleri ve Etkileri 247
V. Yetki İtirazı 250
1. Genel Olarak 250
a) Yetkinin Kesin Olduğu Hallerde Yetki İtirazı 250
b) Yetkinin Kesin Olmadığı Hallerde Yetki İtirazı 250
2. Yetki İtirazının İncelenmesi ve Sonuçları 251
a) Yetki İtirazının İncelenmesi 251
b) Yetki İtirazının Sonuçları 251

§ 6. Yargı Yerinin Belirlenmesi (Merci Tâyini) 256
A. Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Haller 256
B. Yargı Yeri Belirlenmesi İsteminin İncelenmesi ve
Karara Bağlanması 258

§ 7. Yargı Görevlileri 260
A. Genel Olarak 260
B. Hâkimler 261
I. Genel Olarak 261
II. Hâkimlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 266
1. Hâkimlerin Bağımsızlığı 266
2. Hâkimlerin Tarafsızlığı 270
a) Genel Olarak 270
b) Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklı Olması 272
c) Hâkimin Reddi 274
aa) Ret Sebepleri 274
bb) Davanın Taraflarından Birisinin
Hâkimi Reddetmesi 275
aaa) Ret Talebinde Bulunulması Usûlü 275
bbb) Ret Talebinin İncelenmesi 278
cc) Hâkimin Kendisini Bizzat Reddetmesi
(Hâkimin Çekilmesi) 281
III. Hâkimlerin Sorumluluğu 282
1. Hâkimlerin Hukukî Sorumluluğu 282
a) Genel Olarak 282
b) Hukuk Hâkimleri Bakımından 283
aa) Hâkimlerin Hukukî Sorumluluğunun Niteliği ve Sorumluluk Sebepleri 283
bb) Devletin Sorumluluğunun Doğabilmesi İçin
Varlığı Gereken Şartlar 286
cc) Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme ile Uygulanacak Olan Usûl 287
dd) Devletin Sorumlu Hâkime Rücû Etmesi 290
c) Ceza Hâkimleri Bakımından 291
aa) Hukukî Sorumluluğun Niteliği ve Sorumluluk Sebepleri 291
bb) Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme ile Uygulanacak Olan Usûl 293
cc) Devletin Sorumlu Hâkime Rücû Etmesi 295
2. Hâkimlerin Disiplin Sorumluluğu 295
3. Hâkimlerin Cezaî Sorumluluğu 298
C. Cumhuriyet Savcıları 300
I. Genel Olarak 300
II. Cumhuriyet Savcılarının Sorumluluğu 304
1. Hukukî Sorumluluğu 304
2. Disiplin ve Ceza Sorumluluğu 307
D. Kalem Görevlileri 308
I. Genel Olarak 308
II. Kalem Çalışanları 309
1. Mahkeme Yazı İşleri Müdürleri 309
2. Zabıt Kâtipleri 311
3. Mübaşirler 312
E. Avukatlar 313
I. Genel Olarak 313
II. Avukatların Hakları 317
III. Avukatların Yükümlülükleri 319
IV. Avukatların Sorumluluğu 322
1. Avukatların Hukukî Sorumluluğu 322
2. Avukatların Disiplin Sorumluluğu 325
3. Avukatların Cezaî Sorumluluğu 328
V. Dava Vekilleri 330
F. Dava Takipçileri 331
G. Noterler 332
I. Genel Olarak 332
II. Noterlerin Hak ve Yükümlülükleri 336
III. Noterlerin Görevleri 337
IV. Noterlerin Sorumluluğu 340
1. Noterlerin Hukukî Sorumluluğu 340
2. Noterlerin Disiplin Sorumluluğu 342
3. Noterlerin Cezaî Sorumluluğu 344

§ 8. Medenî Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler 350
A. Genel Olarak 350
B. Tasarruf İlkesi 350
C. Re’sen Harekete Geçme İlkesi 354
D. Taraflarca Getirilme İlkesi 354
I. Genel Olarak 354
II. Taraflarca Getirilme İlkesiyle İlişkili Bir Kurum Olarak
Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 356
E. Re’sen Araştırma İlkesi 361
F. İddia ve Savunmanın Teksifi İlkesi 362
G. Yargılamanın Hâkim Tarafından Yürütülmesi İlkesi 363
H. Yargılamanın Taraflarca Yürütülmesi İlkesi 364
İ. Yazılılık ve Sözlülük İlkeleri 364
J. Doğrudan Doğruyalık İlkesi 365
K. “Uygulanacak Hukuku Mahkeme Bilir” İlkesi
(Iura Novit Curia) 369
L. Aleniyet İlkesi 372
M. Usûl Ekonomisi İlkesi 378
N. Hukukî Dinlenilme Hakkına Riayet İlkesi 380
I. Genel Olarak 380
II. Hukukî Dinlenilme Hakkının Unsurları 386
1. Bilgilendirilmeyi Talep Hakkı 386
2. Açıklama Yapma ve İspat Hakkı 387
3. Dikkate Alınma Hakkı 389
O. Adil Yargılanma Hakkına Riayet İlkesi 391
I. Genel Olarak 391
II. Adil Yargılanma Hakkının Unsurları 393
1. Kanunî, Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Önünde Yargılanma 394
2. Makul Sürede Yargılanma 395
3. Alenî Olarak Yargılanma 397
4. Hakkaniyete Uygun Olarak Yargılanma 398
III. Adil Yargılanma Hakkının İhlalinin Yaptırımları 402
P. Hâkimin, Tarafların Talepleriyle Bağlı Olması İlkesi 406
R. Delillerin Hâkim Tarafından Serbestçe Değerlendirilmesi
İlkesi 407
S. Dürüstlük İlkesi 410
I. Genel Olarak 410
II. Tarafların Gerçeği (Doğruyu) Söyleme Ödevi 415

§ 9. Usûl İşlemleri 422
A. Usûl İşlemi Kavramı ve Özellikleri 422
B. Usûl İşlemlerinin Türleri 424
I. Taraf Usûl İşlemleri 424
1. Genel Olarak 424
2. Türleri 426
a) Tek Yanlı Taraf Usûl İşlemleri 426
b) İki Yanlı Taraf Usûl İşlemleri (Usûl Sözleşmeleri) 427
II. Mahkeme Usûl İşlemleri 428

§ 10. Süreler, Adlî Tatil ve Eski Hale Getirme 433
A. Süreler 433
B. Adlî Tatil 435
C. Eski Hale Getirme 437
I. Eski Hale Getirmenin Koşulları 437
II. Eski Hale Getirme Talebi ve İncelenmesi 438

§ 11. Medenî Yargı Bağlamında Tebligat 440
A. Genel Olarak Tebligat Kavramı 440
B. Tebligat Çıkartabilecek Olan Merciler 441
C. Tebligat Yapılma Biçimleri 441
D. Kendisine Tebligat Yapılabilecek Kişiler 443
E. Tebligatın Yapılacağı Yer 445
F. Tebligatın Yapılacağı Zaman 447
G. Usûlsüz Tebligat 448

§ 12. Dava Hakkı, Davanın Hukukî Niteliği, Hukukî Yararla Sınırlı Bulunması ve Unsurları 449
A. Dava Hakkı ve Hukukî Niteliği 449
B. Dava Hakkının Hukukî Yararla Sınırlı Bulunması 455
C. Davanın Unsurları 458
I. Davada Taraf 458
1. Taraf Kavramına İlişkin Kuramlar 459
a) Maddî Taraf Kuramı 459
b) Şeklî Taraf Kuramı 460
c) İşlevsel Taraf Kuramı 461
2. Görüşümüz 462
II. Dava Konusu 467
1. Dava Konusuna İlişkin Kuramlar 468
a) Eski Maddî Hukuk Kuramları 469
b) Saf Usûli Kuramlar 470
aa) Talep Sonucu ve Vakıalar Karışımı Dava Konusunun Eşdeğerli Unsurlarıdır Kuramı 471
bb) Dava Konusunun Belirlenmesinde
Talep Sonucuna Vakıalar Karışımına Nazaran
Üstünlük Tanınmasını Öngören Kuram 473
cc) Dava Konusunun Yalnızca Talep Sonucuna Göre Belirlenmesini Öngören Kuram 474
c) Yeni Maddi Hukuk Kuramları 475
2. Görüşümüz 475
III. Dava Sebebi 477
1. Dava Sebebine İlişkin Kuramlar 478
a) Ferdileştirme Kuramı 478
b) Vakıalara Dayandırma Kuramı 479
2. Görüşümüz 480

§ 13. Davanın Taraflarının Ehliyetleri, Davayı Takip Yetkisi, Taraf Sıfatı ve Davada Temsilleri 485
A. Davanın Taraflarının Ehliyetleri 485
I. Davada Taraf Ehliyeti 485
1. Genel Olarak 485
2. Gerçek Kişilerin Davada Taraf Ehliyeti 487
3. Tüzel Kişilerin Davada Taraf Ehliyeti 491
II. Dava Ehliyeti 496
1. Gerçek Kişilerin Dava Ehliyeti 498
2. Tüzel Kişilerin Dava Ehliyeti 506
B. Davayı Takip Yetkisi 508
C. Taraf Sıfatı 512
D. Tarafta İradî Değişiklik 513
I. Genel Olarak 513
II. Karşı Tarafın Rızasıyla İradî Taraf Değişikliği 514
III. Hâkimin İzniyle Taraf Değişikliği 515
E. Tarafların Davada Temsili 517
I. Kanunî Temsil 517
II. İradî Temsil 523
1. Genel Olarak 523
2. Kimlerin Vekil Olarak Atanabileceği 524
3. Vekilin Yetkilendirilmesi 528
4. Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren İşlemler 533
5. Davaya Vekâletin Sona Ermesi 535

§ 14. Dava Arkadaşlığı 537
A. Mecburî Dava Arkadaşlığı 537
I. Maddî Mecburî Dava Arkadaşlığı 537
1. Genel Olarak 537
2. Maddi Mecburî Dava Arkadaşlığının Hükümleri 539
II. Şeklî Mecburî Dava Arkadaşlığı 542
B. İhtiyarî Dava Arkadaşlığı 543
I. Genel Olarak 543
II. İhtiyarî Dava Arkadaşlığının Hükümleri 544

§ 15. Davaya Müdahale ve Davanın İhbarı 546
A. Davaya Müdahale 546
I. Aslî Müdahale 546
1. Aslî Müdahalenin Tanımı ve Şartları 546
2. Aslî Müdahale Talebinde Bulunulması Usûlü, Talebin İncelenmesi ve Karara Bağlanması 547
II. Fer’î Müdahale 548
1. Fer’î Müdahalenin Tanımı ve Şartları 548
2. Fer’î Müdahale Talebinde Bulunulması Usûlü,  Talebin İncelenmesi ve Karara Bağlanması 550
3. Fer’î Müdahilin Durumu 552
4. Fer’î Müdahale Etkisi 553
5. Fer’î Müdahale ile Aslî Müdahale Arasındaki  Temel Farklılıklar 554
B. Davanın İhbarı 556

§ 16. Davada Teminat 560
A. Teminat Gösterilmesini Gerektiren Haller 560
B. Teminattan Muafiyeti Gerektiren Haller 562
C. Gösterilecek Olan Teminatın Kapsamı, Şekli, Teminat Kararının Alınması ve Gereğinin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 563

§ 17. Dava Çeşitleri 566
A. Mahkemeden İstenen Hukukî Himayeye Göre 566
I. Eda Davaları 566
II. Tespit Davaları 567
III. İnşaî Davalar 570
IV. Kısmî Dava 573
1. Genel Olarak 573
2. Manevi Tazminat Davalarının, Kısmî Dava Şeklinde Açılıp Açılamayacağı 579
V. Belirsiz Alacak Davası 581
1. Genel Olarak 581
2. Belirsiz Alacak Davacı Bağlamında Ortaya Çıkan Hukukî Sonuçlar 593
a) Medenî Usûl Hukuku Bakımından 593
b) Maddî Hukuk Bakımından 594
3. Belirsiz Alacak Davasının Kısmî Davayla İlişkisi 595
4. Belirsiz Alacak Davasının Tespit Davasıyla İlişkisi 596
5. Belirsiz Alacak Davası Bağlamında Münferit Usûl Hukuku Kurumlarının Değerlendirilmesi 596
6. Belirsiz Alacak Davasının İşlerlik Kazanabileceği  Alanlar 598
a) Maddî Tazminat Alacakları 598
b) Manevî Tazminat Alacakları 600
c) İşçi Alacakları Bakımından Belirsiz Alacak Davası Kurumunun Değerlendirilmesi 603
d) Diğer Bazı Alacaklar 611
B. Talep Sonucunun Niceliğine Göre Dava Çeşitleri 613
I. Kümülatif Dava Yığılması 613
II. Terditli Dava 615
1. Genel Olarak 615
2. Terditli Davanın Kümülatif Dava Yığılmasıyla Karşılaştırılması 616
III. Seçimlik Dava 616
C. Dava Konusu Hakkın Niteliğine Göre Dava Çeşitleri 617
D. Tasnif Dışı Bir Dava Çeşidi Olarak Topluluk Davası 618

§ 18. Dava Şartları ve Dava Engelleri 662
A. Dava Şartları 662
I. Genel Olarak 662
II. Dava Şartlarının İncelenmesi 623
B. Dava Engelleri (İlk İtirazlar) 625
I. Genel Olarak 625
II. Dava Engelleri (İlk İtirazlar) ile Dava Şartları Arasındaki  Farklılıklar 626

§ 19. Davanın Açılması ve Sonuçları 627
A. Davanın Açılması 627
I. Genel Olarak 627
II. Dava Dilekçesinin İçeriği 627
III. Dava Dilekçesinin Verilmesi 636
B. Davanın Açılmasının Sonuçları 639
I. Davanın Açılmasının Maddî Hukuk Bakımından Doğurduğu Sonuçlar 639
1. Zamanaşımının Kesilmesi 639
2. Hak Düşürücü Sürelerin Korunması 641
3. Bazı Şahısvarlığı Haklarının Malvarlığı Hakkına Dönüşmesi 641
4. İyiniyetin Kötüniyete Dönüşmesi 641
5. Davalının Temerrüde Düşmesi 642
II. Davanın Açılmasının Medenî Usûl Hukuku Bakımından Doğurduğu Sonuçlar 642
1. Mahkemenin Davayı Görme Zorunluluğunun Doğması 642
2. Dava Şartlarının Davanın Açıldığı Tarihe Göre Belirlenmesi 642
3. Davanın Açıldığı Tarihteki Duruma Göre Karara Bağlanması 643
4. Davanın Geri Alınması Yasağının Başlaması 643
5. Derdestliğin Ortaya Çıkması 644
a) Genel Olarak 644
b) Derdestlik itirazının Şartları 646
aa) Aynı Davanın Aynı Mahkemede ya da Başka Başka Mahkemelerde İki Kere Açılmış Olması 646
bb) Birinci Davanın Açılmış ve Halen Görülmekte Olması 646
cc) Birinci Dava ile İkinci Davanın Aynı Olması 647
aaa) Genel Olarak 647
bbb) Her İki Davanın Taraflarının Aynı Olması 647
ccc) Her İki Davanın Konularının Aynı Olması 649
ddd) Her İki Davanın Sebeplerinin Aynı Olması 653
c) Derdestlik İtirazının İleri Sürülmesi, İncelenmesi ve Karara Bağlanması 653
d) Derdestlik İtirazının Kesin Hüküm İtirazı İle Karşılaştırılması 655
6. Davanın Açılmış Olmasının Tarafların Dava Konusu Üzerinde Tasarrufta Bulunma Hakkını Ortadan Kaldırmaması 656
7. İhtiyatî Tedbir ve İhtiyatî Haczin Korunması 657

§ 20. Davaya Cevap 658
A. Genel Olarak 658
I. Davaya Cevap Verilmesi Şekilleri 658
1. Davanın Kabul Edilmesi 659
2. Süresi İçerisinde Cevap Dilekçesi Verilmemesi 659
3. Süresi İçerisinde Cevap Dilekçesi Verilmesi 660
II. Cevap Dilekçesinin İçeriği 663
III. Cevap Süresi 669
IV. Cevap Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi ve Sonuçları 669
V. Cevap Dilekçesiyle Birlikte Karşı Dava Açılması 670

§ 21. Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçelerinin Verilmesi 675
A. Cevaba Cevap Dilekçesi Verilmesi 675
B. İkinci Cevap Dilekçesi Verilmesi 675

§ 22. İddianın (Davanın) ve Savunmanın, Genişletilmesi ile Değiştirilmesi Yasakları ve İstisnaları 677
A. İddianın (Davanın) Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı 678
I. Yasağın Başlangıç Anı 678
II. Yasağın Kapsamına Giren Haller 679
III. Yasağın İstisnaları 682
B. Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı 683
I. Yasağın Başlangıç Anı 683
II. Yasağın Kapsamına Giren Haller 683
III. Yasağın İstisnaları 686

§ 23. Ön İnceleme 687
A. Genel Olarak 687
B. Ön İnceleme Duruşması 691

§ 24. Tahkikat Aşaması 695
A. Genel Olarak Tahkikat 695
B. Tahkikatın İcra Ediliş Biçimi 697
I. Genel Olarak Oturum ve Duruşma Kavramları 697
II. Duruşma Düzeninin Sağlanması 698
III. Tarafların Duruşmaya Davet Edilmeleri ve Bu Davete İcabet Etmemelerinin Sonuçları 700
1. Tarafların Duruşmaya Davet Edilmeleri 700
2. Tarafların Duruşmaya Davete İcabet Etmemelerinin Sonuçları 701
IV. Duruşmaların İcrası 703
1. Genel Olarak 703
2. Ses ve Görüntü Nakli Yoluyla 705
C. Tutanaklar ve Dosyalar 708
I. Tutanaklar 708
II. Dosyalar 710

§ 25. İsticvap 712
A. Genel Olarak 712
B. İsticvap Usûlü 715

§ 26. Ön Sorun ve Bekletici Sorun 717
A. Ön Sorun 717
B. Bekletici Sorun 718
I. Genel Olarak 718
II. Bekletici Sorunun Türleri 719
1. Zorunlu Bekletici Sorun 719
2. İhtiyarî Bekletici Sorun 721

§ 27. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 724
A. Davaların Birleştirilmesi 724
I. Genel Olarak 724
II. Aynı Yargı Çevresinde Yer Alan Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Açılmış Olan  Davaların Birleştirilmesi Usûlü 726
III. Ayrı Yargı Çevrelerinde Yer Alan Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Açılmış Olan Davaların Birleştirilmesi Usûlü 727
B. Davaların Ayrılması 728

§ 28. Islah 729
A. Genel Olarak 729
B. Islahın Konusu 730
C. Islahın Türleri 733
D. Islahın Şekli 734
E. Islahın Etkisi 735

§ 29. Dava Konusunun Devri 736
A. Genel Olarak 736
B. Dava Konusunun Davacı Tarafından Devri 736
C. Dava Konusunun Davalı Tarafından Devri 737
I. Genel Olarak 737
II. Aynı Davaya Dava Konusunu Devralmış Üçüncü Kişiye Karşı Devam Edilmesi 738
III. Dava Konusunu Devredene Karşı Davanın Tazminat Davasına Dönüştürülmesi 740

§ 30. İspat, Deliller ve Uzman Görüşü 741
A. İspat 741
I. Genel Olarak 741
II. İspat Hakkı 741
III. İspatın Konusu 744
IV. İspat Gereğini Ortadan Kaldıran Haller 749
1. İkrar 749
a) İkrarın Tanımı 749
b) İkrarın Türleri 750
aa) Yapıldığı Yere Göre 750
aaa) Mahkeme İçi İkrar 751
bbb) Mahkeme Dışı İkrar 753
bb) İçeriğine Göre 753
aaa) Basit İkrar (Âdî İkrar) 753
bbb) Vasıflı (Mevsuf) İkrar (Gerekçeli İnkâr) 754
ccc) Bileşik İkrar (Mürekkep İkrar) 754
aaaa) Bağlantılı (Murtabıt) Bileşik İkrar 755
bbbb) Bağlantısız (Gayrımurtabıt) Bileşik İkrar 755
cc) İkrarın Çekişmeli Olan Vakıanın Tamamını ya da Belli Bir Kesimini Kapsamasına Göre 755
aaa) Tam İkrar 755
bbb) Kısmî İkrar (Kısmî İnkâr) 756
c) İkrarın Bölünüp Bölünemeyeceği Sorunu 756
aa) Genel Olarak 756
bb) İçeriğine Göre Yapılan Ayrım Dikkate Alınarak İkrarın Bölünüp Bölünemeyeceği 757
aaa) Basit İkrarda 757
bbb) Kısmî İkrarda (Kısmî İnkârda) 758
ccc) Vasıflı İkrarda (Gerekçeli İnkârda) 758
ddd) Bağlantılı Bileşik İkrarda 759
eee) Bağlantısız Bileşik İkrarda 763
d) İkrardan Dönülmesi (Rücu Edilmesi) 764
2. Çekişmeli Olmayan Vakıalar 767
3. Herkesçe Bilinen Vakıalar 767
V. İspatın Türleri 768
1. İspat Faaliyetini Gerçekleştirecek Olanın İspat Yükü Kendisine Düşen Taraf Konumunda Bulunup Bulunmamasına Göre 768
2. İspatta Kullanılacak Delillerin İspatın Konusunu Oluşturan Vakıalarla İlişkili Olup Olmamasına Göre 770
a) Doğrudan İspat 770
b) Dolaylı İspat 770
aa) Genel Olarak 770
bb) Türleri 771
aaa) Emare İspatı 771
bbb) İlk Görünüş İspatı 771
cc) Emare İspatı ile İlk Görünüş İspatının Karşılaştırılması 773
3. Aranan İspat Ölçüsünün Derecesine Göre 774
a) Genel Olarak İspat Ölçüsü Kavramı 774
b) Tam İspat-Yaklaşık İspat 775
VI. İspatla İlgili Yükler 777
1. İspat Yükü 777
a) Terminolojik Tartışma 777
b) İspat Yükü (Objektif İspat Yükü-Maddî İspat Yükü) 777
aa) Genel Olarak 777
bb) İspat Yüküne İlişkin Temel Kural ve Bazı Özel Durumlar 780
aaa) İspat Yüküne İlişkin Temel Kural 780
bbb) İspat Yüküne İlişkin Bazı Özel Durumlar 781
aaaa) Kanunla İspat Yükünün Kime Düştüğünün Belirlenmiş Olduğu Haller 781
bbbb) Karineler 782
aaaaa) Genel Olarak 782
bbbbb) Kanunî Karineler 783
ccccc) Fiilî Karineler 788
cccc) İspat Sözleşmeleri 790
2. Delil İkâme Yükü (Subjektif İspat Yükü) 792
a) Soyut Delil İkâme Yükü 794
b) Somut Delil İkâme Yükü 794
3. İddia (ve Savunma) Yükü 795
4. Somutlaştırma Yükü 796
B. Deliller 798
I. Delil Kavramı 798
II. Delil Sistemleri 799
III. Delil Sözleşmesi 801
1. Genel Olarak 801
2. Delil Sözleşmesinin Türleri 802
a) Münhasır Delil Sözleşmesi 802
b) Münhasır Olmayan Delil Sözleşmesi 803
3. Delil Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları 804
IV. Delillerin Gösterilmesi 806
1. Delillerin Kim Tarafından Gösterileceği 806
2. Delillerin Gösterilme Zamanı 807
a) Yazılı Yargılama Usûlünde 807
b) Basit Yargılama Usûlünde 811
V. Delillerin İbrazı 812
1. Genel Olarak 812
2. Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması 815
a) Ticari Defterlerin İbrazı 815
b) Ticari Defterlerin Delil Olarak Kullanılması 817
VI. Delillerin İncelenmesi 819
VII. İspat Hukuku Bağlamında Hukuka Aykırı Delillerin Durumu 820
VIII. Delillerin Türleri 827
1. Genel Olarak 827
2. Kesin Deliller 828
a) Senet 828
aa) Senet ve Belge Kavramı 828
aaa) Belge Kavramı 828
bbb) Senet Kavramı 830
bb) Senet Türleri 834
aaa) Adi Senetler 835
bbb) Resmî Senetler 835
aaaa) Genel Olarak 835
bbbb) Noter Senetleri 836
aaaaa) Genel Olarak 836
bbbbb) Türleri 837
aaaaaa) Düzenleme Biçimindeki Noter Senetleri 837
bbbbbb) Onaylama Biçimindeki Noter Senetleri 838
cccc) Yabancı Resmî Belgelerin Durumu 839
cc) Senetlerde Sahtelik Olgusunun İleri Sürülmesi, Sonuçları ve Cereyan Edecek Olan Yargılama 841
aaa) Senetlerde Sahtelik Olgusunun İleri
Sürülmesi ve Sonuçları 841
aaaa) Âdî Senetler Bakımından 841
bbbb) Resmî Senetler Bakımından 847
bbb) Senetlerde Sahtelik Olgusuna İlişkin Olarak Cereyan Edecek Yargılama 848
dd) Senetle İspata İlişkin Kurallar 850
aaa) Senetle İspat Zorunluluğu Kuralı 850
aaaa) Genel Olarak 850
bbbb) Senetle İspat Zorunluluğu Kuralının
İstisnaları 852
aaaaa) Senet Alınmasında Manevî İmkansızlık Bulunan Haller 852
bbbbb) Senet Alınmasında Maddî İmkansızlık Bulunan Haller 854
ccccc) Delil Başlangıcı 854
ddddd) Diğer İstisnalar 856
bbb) Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu Kuralı 857
aaaa) Genel Olarak 857
bbbb) Senede Karşı Senetle İspat
Zorunluluğu Kuralının İstisnaları 860
b) Kesin Hüküm 862
c) Yemin 863
aa) Genel Olarak 863
bb) Yemin Teklifi 864
cc) Yemin Teklifi Üzerine Karşı Tarafın
Takınabileceği Tutumlar 865
dd) Kendisine Yemin Teklif Edilmiş Olan Tarafın Yemin İçin Davet Edilmesi 866
ee) Yeminin Edası 866
3. Takdirî Deliller 869
a) Tanık Beyanı 869
aa) Genel Olarak 869
bb) Tanıkların Gösterilmesi 871
cc) Tanıklıktan Çekilme 873
dd) Tanığın Dinlenilmesi 876
ee) Tanık Beyanlarının Değerlendirilmesi 878
b) Bilirkişinin Oy ve Görüşü 880
aa) Genel Olarak Bilirkişilik ve Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması 880
aaa) Genel Olarak Bilirkişilik 880
bbb) Bilirkişiliğin, Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması 881
aaaa) Bilirkişinin Tanıkla Karşılaştırılması 881
bbbb) Bilirkişinin, Aile Mahkemelerinde Görev Yapan Uzmanlarla Karşılaştırılması 882
cccc) Bilirkişinin, Hakem-Bilirkişi ile Karşılaştırılması 884
bb) Hangi Hususlarda Bilirkişiye Başvurulabileceği 886
cc) Bilirkişinin Sayısı, Nitelikleri ve Görevlendirilmesi 893
aaa) Bilirkişinin Sayısı 893
bbb) Bilirkişinin Nitelikleri 893
ccc) Bilirkişinin Görevlendirilmesi 898
dd) Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi 905
ee) Bilirkişilik Görevinin Kapsamı, Niteliği ve Bilirkişinin Hukukî Statüsü 906
ff) Bilirkişinin Yükümlülükleri ve Yetkileri 910
aaa) Bilirkişinin Yükümlülükleri 910
aaaa) Bazı Hallerde Bilirkişilik Görevini Kabul Yükümlülüğü 910
bbbb)Davete (Celpnameye)
İcabet Etme Yükümlülüğü 912
cccc) Yemin Etme Yükümlülüğü 912
dddd) Bildirimde Bulunma
Yükümlülüğü 914
eeee) Doğruyu (Gerçeği) Beyan Yükümlülüğü 915
ffff) Tarafsız Davranma Yükümlülüğü 916
gggg)Görevini Sadakat ve Özenle Yerine Getirme Yükümlülüğü 919
hhhh) Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü 920
ıııı) Sır Saklama Yükümlülüğü 921
iiii) Bazı Hallerde Tarafların Reddetmesini Beklemeden Kendisinin Görevden Alınmasını Yahut Kendi Kendisini Reddetme Yükümlülüğü 922
jjjj) Kurul Olarak Görevlendirilme Hâlinde İstişare ve Müzakerelerde Bulunma Yükümlülüğü 923
kkkk)Kendisini Atayan Mahkemeyle
İlişki İçerisinde Olma Yükümlülüğü 924
llll) Süresi İçerisinde Bilgisine Başvurulan Konuda Oy ve  Görüş Bildirme Yükümlülüğü 925
aaaaa) Genel Olarak 925
bbbbb) Bilirkişinin Görev
Alanı ile Sınırlarının Belirlenmesi 926
ccccc) Bilirkişi İncelemesi 928
ddddd) Bilirkişinin  Oy ve Görüşünü  Açıklaması 929
aaaaaa) Genel Olarak 929
bbbbbb) Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Sözlü Olarak Açıklaması 930
cccccc) Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Yazılı Olarak Bildirmesi 931
aaaaaaa) Genel Olarak Bilirkişi Raporu ve Raporla Eklerinin Tevdii ve Süresi 931
bbbbbbb) Bilirkişi Raporuna
İtiraz ve İtiraz Üzerine Mahkemece Alınabilecek Olan Kararlar 935
eeeee) Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi 936
bbb) Bilirkişinin Yetkileri 939
aaaa) Ücret ve Giderlerinin Ödenmesini
Talep Etme Yetkisi 939
aaaaa) Genel Olarak 939
bbbbb) Bilirkişinin Ücretinin Tutarının Belirlenmesi 940
ccccc) Bilirkişinin Ücretinin Ödenmesi ve Ödenecek Olan Ücretin Kimin Tarafından Karşılanacağı 941
bbbb) Bilirkişinin Çekinme Yetkisi 944
cccc) Bilgi Alma Yetkisi 944
dddd) İnceleme Konusunu Teşkil Eden Nesne, Eşya yahut Kişi Üzerinde Bazı Tasarruflarda Bulunabilme Yetkisi 945
gg) Bilirkişinin Hukukî, Disiplin ve Cezaî Sorumluluğu 946
aaa) Bilirkişinin Hukukî Sorumluluğu 946
aaaa) Genel Olarak 946
bbbb) Bilirkişinin, Raporun Hazırlanmasın¬dan Önceki Evrede, Rapora Hazırlık Bağlamında Gerçekleştirmiş Olduğu Tasarruflardan Kaynaklanan Zarar¬lardan Doğan Hukukî
Sorumluluğu 946
cccc) Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermiş Olmasından Kaynaklanan Zararlardan Doğan Hukukî Sorumlulu¬ğu 947
aaaaa) Genel Olarak 947
bbbbb) Devletin Sorumluluğunun Doğabilmesi İçin Varlığı Gereken Şartlar 949
ccccc) Tazminat Davasının Açılacağı Mahkeme ve Uygulanacak Olan Usûl 950
ddddd) Devletin Kusurlu Bilirkişiye Rücu Etmesi 953
bbb) Bilirkişinin Disiplin Sorumluluğu 954
ccc) Bilirkişinin Cezaî Sorumluluğu 956
aaaa) Bilirkişinin Türk Ceza Kanunu Bağlamında Hukukî Durumu 956
bbbb) Bilirkişinin Kendisine Karşı
İşlenecek Olan Suçlar 957
cccc) Bilirkişi Tarafından İşlenebilecek  Olan Suçlar 957
c) Keşif İncelemesi 960
aa) Genel Olarak 960
bb) Keşfe Katlanma Zorunluluğu 962
aaa) Genel Olarak 962
bbb) Soybağının Tespitiyle İlgili Davalar
Bağlamında Keşfe Katlanma Zorunluluğu 963
C. Uzman Görüşü 970
I. Genel Olarak 970
II. Bilirkişinin Uzman (Taraf Bilirkişisi) ile Karşılaştırılması 974

§ 31. Sözlü Yargılama 977

§ 32. Kararlar 979
A. Genel Olarak Karar Kavramı 979
B. Verilebilecek Olan Karar Türleri 980
I. Ara Kararları 980
II. Nihaî Kararlar 983
1. Genel Olarak 983
2. Türleri 983
a) Usûle İlişkin Nihaî Kararlar 983
b) Esasa İlişkin Nihaî Kararlar (Hüküm) 984
aa) Genel Olarak 984
bb) Şarta Bağlı Hüküm Verilip Verilemeyeceği Sorunu 986
cc) Hükmün İçeriği 991
dd) Hükmün Verilmesi ve Taraflara Bildirilmesi 993
ee) Hükmün Doğurduğu Sonuçlar 996
ff) Hükmün Tavzihi 996
aaa) Genel Olarak 996
bbb) Tavzih Talebinde Bulunulması ve
İncelenmesi 997
gg) Hükmün Tashihi 998
c) Hüküm Verilmesine İhtiyaç Kalmadan Davayı
Sona Erdiren Hâller 999
aa) Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 999
aaa) Davadan Feragat 999
aaaa) Davadan Feragatin Tanımı ve Hukukî Niteliği 999
bbbb) Davadan Feragatin Şekli 1004
cccc) Davadan Feragatin Hükmü 1005
dddd) Davadan Feragatin İptali 1008
eeee) Davadan Feragatin Davanın Geri Alınması ile Karşılaştırılması 1009
bbb) Davayı Kabul 1010
aaaa) Davayı Kabulün Tanımı ve Hukukî Niteliği 1010
bbbb) Davayı Kabulün Şekli 1014
cccc) Davayı Kabulün Hükümleri 1016
aaaaa) Davayı Sona Erdirme 1016
bbbbb) Cebrî İcra Yoluyla Yerine Getirilebilme 1019
dddd) Davayı Kabulün İptali 1020
eeee) Davayı Kabulün İkrar ile Karşılaştırılması 1021
ccc) Sulh 1022
aaaa) Sulhün Tanımı, İçeriği ve Hukukî Niteliği 1022
bbbb) Sulhün Şekli 1027
cccc) Sulhün Hükümleri 1030
aaaaa) Davanın Sona Ermesini
Sağlama 1030
bbbbb) Cebrî İcra Yoluyla Yerine
Getirilebilme 1034
bb) Davanın Konusuz Kalması 1035

§ 33. Yargılama Harç ve Giderleri 1038
A. Yargılama Harçları 1038
I. Genel Olarak 1038
II. Kapsamı 1038
1. Başvurma Harcı 1039
2. Karar ve İlâm Harcı 1039
3. Celse Harcı 1041
B. Yargılama Giderleri 1041
I. Genel Olarak 1041
II. Vekâlet Ücreti 1045
C. Yargılama Harç ve Giderlerinin Kime Yükletileceği 1048

§ 34. Adlî Yardım 1053
A. Genel Olarak 1053
B. Adlî Yardımdan Yararlanabilecek Olan Kişiler 1054
C. Adlî Yardım Talebinde Bulunabilmek İçin Varlığı Gereken Koşullar 1054
D. Adlî Yardım Talebinde Bulunulması, Talebin İncelenmesi ve Karara Bağlanması 1056

§ 35. Basit Yargılama Usûlü 1060
A. Genel Olarak 1060
B. Basit Yargılama Usûlüne Tâbi Olan Dava ve İşler 1060
C. Basit Yargılama Usûlünün Özellikleri 1061

BİBLİYOGRAFYA*

Acar, A. E.                 : Medenî Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği, İstanbul 2013.

Akcan, R./

Albayrak, H.              :  Tebligat Hukuku, Güncellenmiş 2. B., Ankara 2015.

Akıntürk, T.               : Türk Medeni Kanunu’na Uyarlanmış Aile hukuku, C. II, Ankara 2002.

Aktepe Artık, S.:        : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Medeni Usul Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı, Ankara 2014.

Akyol Aslan, L.          : Medenî Usul Hukukunda Davadan Feragat, Ankara 2011.

Akyol, Ş.                    : Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme, Ankara 1976 (Akyol- Sözleşme).

Akyol, Ş.                    : Hukuk Usûlünde Bilirkişilerle İlgili Bazı Problemler (Mukayeseli Hukukta Bilirkişilik ve Sorunları, Yargıtay'ın 125. Yıl Yayını, Ankara 1992, s.57-76).

Alangoya, Y.              : İhtilâf Konusu Hakkındaki Doktrinin Durumu (İÜHFM., 1968/3-4, s.288-303).

Alangoya, Y.              : Yargılama Sırasında Tarafta (Yanda) İradî Olarak Meydana Gelen Değişme Hakkında Düşünceler (MHAD., 1969/5, s.124-190) (Alangoya- Tarafta İradî Değişme).

Alangoya, Y.              : Medeni Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 1979 (Alangoya-Vakıalar ve Deliller).

Alangoya, Y.              : Medenî Usûl Hukukunda Dava Ortakları (Tarafların Taaddüdü), İstanbul 1999.

Alangoya, Y.              : Kısmî Dava Hususunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Bir Kararı Hakkında, (BÜHF Kazancı Hukuk Dergisi, 2004/2, s.27-38).

Alangoya, Y./

Yıldırım, K./

Deren Yıldırım, N.     : Medenî Usûl Hukuku Esasları, 7. B., İstanbul 2009.

Albayrak, H.              : Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukukunda Yaklaşık İspat, Ankara 2013.

Altan, İ.                      : Adil Yargılanma Hakkı (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2004/122, s.36-62).

Altaş, H.                     : Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri, Ankara 2014.

Ansay, S. Ş.                : Hukuk Yar­gılama Usûlleri, 7. B., Ankara 1960 (Ansay, Usûl).

Aral, F.:                     : Türk Borçlar Hukukunda Takas, 2. B., Ankara 2010.

Aras, B.                      : Karşılaştırmalı Hukukta Aile Mahkemeleri ve Türk Aile Mahkemelerinin Yapısı (ABD., 2006/2, s.89-114).

Aras, B.                      : Aile Mahkemelerinde Yargılama Usulü (ABD., 2007/2, s.158-178).

Aras, B.                      : Boşanma Davalarında Yargılama Usulü ve Aile   Mahkemeleri, 2. B., Ankara 2011.

Arens, P.                    :  Streitgegenstand und Rechtskraft im aktienrechtlichen Anfechtungsverfahren, Bielefeld 1960.

Arens, P.                    :  Willensmängel bei Parteihandlungen im Zivilprozess, Berlin, Zürich 1968.

Arens, P.                    :  Zivilprozessrecht, 4. überarbeitete Auflage, München 1988 (Arens- Zivilprozessrecht).

Arkan, S.                    : Ticarî İşletme Hukuku, 20. B., Ankara 2015.

Arndt, H.                   :  Die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen, (DRiZ., 1973/8, s.272-273).

Arsebük, E.                : Borçlar Hukuku, C. I-II, 3. B., Ankara 1950.

Arslan, R.                  :  Kesin Hüküm İhtiyacı ve Yanılma Gerçeği (ABD, 1988/6, s.722-737) (Arslan- Kesin Hüküm İhtiyacı).

Arslan, R.                  :  Bilirkişilik Uygulaması ve Bu Uygulamaya Yargıtay’ın Etkisi (YD., 1989/4, s.156-183) (Arslan- Bilirkişilik Uygulaması).

Arslan, R.                  :  Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989 (Arslan- Dürüstlük).

Arslan, R.                  : Bilirkişilik, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (Yargı Reformu 2000, Sempozyum, İzmir 2000 (Arslan- Sempozyum).

Arslan, R./Tanrıver, S.:   Yargı Örgütü Hukuku Ders Kitabı, Genişletilmiş, Tümüyle Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. B., Ankara 2001.

Arslan, R./

Yılmaz, E./

Taşpınar Ayvaz, S.    :  Medenî Usûl Hukuku, 1. B., Ankara 2016.

Arslan, A. S.              :  6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Medeni Usul Hukukunda Delillerin Toplanması ve Doğrudanlık İlkesi, Ankara 2012 (Arslan- Doğrudanlık İlkesi).

Arslanlı, H.                : Ticarî Bey, C. I, 3. B., İstanbul 1952.

Asmann, D.                : Das Verfahren der Stufenklage, Köln Berlin Bonn München 1990.

Aşçıoğlu, Ç.               : Yargılama Çalışmalarında (Hukuk Dava­larında) Nitelendirme ve Bilirkişinin Ödevi (Mukayeseli Hukukta Bilirkişi­lik ve Sorunları, Yargıtay'ın 125. Yıl Yayını, Ankara 1992, s.77-95).

Aşçıoğlu, Ç.               : Bilirkişi Görevinin Sınırları (II. Bilirkişi Eğitim Semineri, TÜRMOB Yayınları, Ankara 2000, s.31-40).

Aşık, İ.                       : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmeleri (TBBD, 2011/97, s.11-48) (Aşık- Yetki Sözleşmeleri).

Aşık, İ.                       : Medenî Usûl Hukukunda Bekletici Sorun, Ankara 2012 (Aşık- Bekletici Sorun).

Atalay, O.                  : Emare İspatı (MBD., 1990/70, s.7-22).

Atalay, O.                  : Medenî Usûl Hukukunda Menfî Vakıaların İspatı, İzmir 2001 (Atalay- Menfî Vakıalar).

Atalay, O.                  : Adi Senetler Hakkında Sahtelik İddiası ve Sonuçları (Ersin Çamoğlu’na Armağan, İstanbul 2013, s.547-556).

Atalı, M.                     : Medenî Usûl Hukukunda Davanın İhbarı, Ankara 2007.

Atalı, M.                     : Medenî Usûl Hukukunda Hâkimin Vakıalar Hakkında Dava Dışında Edindiği (Şahsî) Bilgisini Kullanması (Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. I, Ankara 2009, s.139-161) (Atalı- Hâkimin Şahsî Bilgisi).

Aybay, A.                   : Kira Tespiti Hakkındaki Kararların Zaman Bakımından Etkisi Meselesi (ABD., 1966/3, s.450-495).

Ayiter, K.                   : Medenî Hukukta Tasarruf Muameleleri, Ankara 1953.

Bakıcı, S.                    : Ceza Adaletinde "Bi­lirkişi", (II. Bilirkişi Eğitim Semineri, TÜRMOB Yayınları, Ankara 2000, s.79-125).

Balgiano, C.               : Zur Lehre vom Klagegrund (ZZP., 1888/12, s.454-469).

Ballon, O. J.               :  Einführung in das österreichisches Zivilprozessrecht, Streitiges Verfahren, 3. Auflage, Graz 1992.

Balo, Y. S.                  : Çocuk Koruma Hukuku, Ankara 2013.

Balta, T. B.                : İdare Hukuku I, Genel Konular, Ankara 1970-1972.

Bartling, H.                : Die Haftung für fehlerhafte Gutachten der beauftragten Sachverständigen im Spannungsfeld von Deliktsrecht und Staatshaftungsrecht, Diss., Göttingen 1982.

Başözen, A.                : Medenî Usûl Hukukunda İlk Görünüş İspatı, Ankara 2010.

Başpınar, V.               : Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, 2. B., Ankara 2004.

Baumann, J.               : Grundbegriffe und Verfahrensprinzipien des Zivilprozeßrechts, 2., überarbeitete Auflage, Stuttgart Berlin Köln Mainz (Tarihsiz).

Baumgärtel, G.          : Wesen und Begriff der Prozesshandlung einer Partei im Zivilprozess, 2. Aufl., Köln Berlin Bonn München 1972. (Baumgärtel- Zivilprozess).

Baumgärtel, G.          :  Zur Lehre vom Streitgegenstand (JuS., 1974/2, s.69-75) (Baumgärtel- Streitgegenstand).

Baur, F./ Grunsky, W.:    Zivilprozessrecht, Berlin 1991.

Bayerlein, W.             :  Praxishandbuch Sachverständigenrecht, München 1990.

Belgesay, M. R.         : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, İstanbul 1939 (Belgesay- Şerh).

Belgesay, M. R.         : İhtisas Mahkemeleri ile Genel Mahkemeler Arasındaki Vazife İhtilâfları (İÜHFM., 1943/1-2, s.249-256) (Belgesay- İhtisas Mahkemeleri).

Belgesay, M. R.         : Hukuk Usulü Muhakemeleri Şerhi, İspat Teorisi, İstanbul 1950.

Berger, C.                  :  Die Subjektiven Grenzen der Rechtskraft bei der Prozeßstandschaft, Köln-Berlin-Bonn-München 1992.

Berker, K.                  :  İkrar Parçalanamaz (HBM., 1938, s.5736-5741).

Berki, A. H.               : Kanunlarımızda İkrar ve Hükmü (AD., 1936/2, s.1465-1470).

Berki, A. H.               : İkrarın Tecezzisi ve Ademi Tecezzisi Meselesi (AD. 1937 (Berki- İkrarın Tecezzisi).

Berki, A. H.               : İkrar ve Kabul (MHD., 1959/2, s.54-56).

Berki, A. H.               : Sulh ve İbra (AD., 1962/12, s.753-756).

Berkin, N.                  : İflâs Hukukunda Konkordato, İstanbul 1948 (Berkin- Konkordato).

Berkin, N.                  : Medenî Usûl Hukuku Esasları, İstanbul 1967 (Berkin- Usûl).

Berkin, N.                  : Tatbikatçılara Medenî Usul Hukuku Rehberi, İstanbul 1980 (Berkin- Rehber).

Bettermann, K. A.     :  Rechtshängigkeit und Rechtsschutzform, Detmold Frankfurt am Main, Berlin 1949.

Bilge, N.                     : Medenî Yargılama Hukuku Dersleri, 2. B., Ankara 1967 (Bilge- Usûl).

Bilge, N.                     : Son Anayasa Değişikliğine Göre Tabiî Hâkim ve Savcı Teminatı (Prof. Dr. Hüseyin Cahit Oğuzoğlu’na Armağan, Ankara 1972.

Bilge, N./Önen, E.      : Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, 3. B., Ankara 1978.

Bischofberger, W.     :  Parteiwechsel im Zivilprozess unter Berücksichtigung des deutschen und des zürcherischen Zivilprozessrechts, Diss., Zürich 1973.

Blomeyer, A.              :  Zum Urteilsgegenstand im Leistungsprozeß (Festschrift für Friedrich Lent zum 75. Geburtstag, München und Berlin 1957, s.43-88) (Blomeyer- Urteilsgegenstand).

Blomeyer, A.              :  Zivilprozessrecht, 2. Auflage, Berlin 1985 (Blomeyer-Zivilprozessrecht).

Blomeyer, J.              : Schadenersatzansprüche des im Unterlegenen wegen Fehlerverhaltens Dritter, Köln Berlin Bonn München 1972. (Blomeyer, J.)

Bodmer, B.                 :  Die allgemeine Feststellungsklage im schweizerischen Privatrecht, Basel und Frankfurt am Main 1984.

Bolayır, N.                 :  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmeleri (İBD, 2011/5, s.131-147) (Bolayır- Yetki Sözleşmeleri).

Bolayır, N.                 : Medenî Usûl Hukukunda İspat Hakkı ve İspat Hakkının Sınırları (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C. I, Ankara 2014, s.553-585) (Bolayır- İspat Hakkı).

Bolayır, N.                 : Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü, İstanbul 2014 (Bolayır- Delillerin Toplanması).

Boran Güneysu, N.    : Medeni Usul Hukukunda Karar, Ankara 2014.

Börü, L.                     :  Sıfat ve Davayı Takip Yetkisi (BATİDER, 2011/3, s.249-278) (Börü- Sıfat).

Börü, L.                     : Dava Konusunun Devri, Ankara 2012 (Börü- Dava Konusu).

Börü, L.                     : Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte İmzaya İtirazın Takibi Durdurup Durdur­mayacağının Değerlendirilmesi (BATİDER, 2012/4, s.257-265).

Börü, L.                     :  Tarafta (İradî) Değişim (HMK m.124) (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C.I, Ankara 2014, s.587-629) (Börü- Tarafta İradî Değişim).

Bötticher, E.              : Zur Lehre vom Streitgegenstand im Eheprozess (Festgabe für Leo Rosen-berg, München und Berlin 1949.

Brehm, W.                 : Freiwillige Gerichtsbarkeit, 3. neuebearbeitete Auflage, Stuttgart München Hannover Berlin Weimar Dresden 2000.

Bruns, R.                    : Zivilprozessrecht, München 1979.

Budak, A. C.              : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmeleri (MİHDER, 2012/1, s.1-25).

Budak, A. C.              : Belirsiz Alacak Davası (Bankacılar Dergisi, Ocak 2015 Özel Sayı, s.82-86).

Bunsen, F.                  : Die Parteien im Ciliprozessse (ZZP., 1899/26 s.197-321).

Büllon, O. J.               :  Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht, Streitiges Verfahren, 3. Auflage, Graz 1992.

Bülow, O.                   : Geständnisrecht. Ein Beitrag zur allgemeinen Theorie der Rechtshandlungen, Freiburg İ.B., Leipzig und Tübingen 1899.

Centel, N.                   : Ceza Muhakemesi Hukukunda Hâkimin Tarafsızlığı, İstanbul 1996 (Centel- Hâkimin Tarafsızlığı).

Centel, N.                   : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı ve Türk Hukuku (Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, İstanbul 1998, s.45-57) (Centel- Kunter’e Armağan).

Centel, N./ Zafer, H.  :  Ceza Muhakemesi Hukuku, Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 7. B., İstanbul 2010.

Ceylan, E.                  : Türk Hukukunda Aile Mahkemelerinin Yasal Çerçevesi ve Uygulama Sorunları (Legal Hukuk Dergisi, 2010/96, s.4267-4284).

Cramer, O.                :  Probleme des Festellungsinteresses im Zivilprozeß, Freiburg 1927.

Çalışır, K. T.              : Teori ve Pratikte Yargı Bağımsızlığı, Ankara 2011.

Çayan, G.                  : Medenî Usûl Hukukunda Bilirkişilik Müessesesi, İstanbul 2013.

Çil, Ş./ Kar, B.           : 6100 Sayılı HMK’ya Göre İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası ve Kısmî Dava, 2. B., Ankara 2013.

Damm, R.                   : Die zivilrechtliche Haftung des gerichtlichen Sachverständigen (JuS., 1976/6, s.359-363).

Damrau, J.                 :  Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung Band II, §§ 355-802, München 1992.

de Boor, H. O.           :  Zur Lehre vom Parteiwechsel und vom Parteibegriff, Leipzig 1941.

Deixler-Hübner, A.    : Die Nebenparteien im Zivilprozeß, Wien 1993

Deliduman, S.             : Tebligat Hukuku Bilgisi, 5. B., Ankara 2014.

Demircioğlu, Y.         : Medenî Usûl Hukukunda İnsan Hakları ve Adil Yargılanma Güvenceleri, Ankara 2007.

Deren Yıldırım, N.     : Türk İsviçre ve Alman Medenî Usûl Hukukunda Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları, İstanbul 1996 (Deren Yıldırım- Kesin Hüküm).

Deren Yıldırım, N.     : Aile Mahkemelerinin Görevi ve Uygulamaları (Prof. Dr. Zahit İmre’ye Armağan, İstanbul 2009, s.245-260).

Deryal, Y.                  : Türk Hukukunda Bilirkişilik, 4. B., Ankara 2012.

Deynekli, A.               : Medenî Usûl Hukukunda Islah, Ankara 2013.

Domaniç, H.               : Hukukta Kaziyyei Muhkeme ve Nisbi Kuvveti, İstanbul 1964.

Domenig, J. E.           : Die Verhütung widersprechender Zivilurteile, insbesondere durch den Gerichtsstand des Sachzusammenhangs, Aarau 1954.

Donay, S.                   : İnsan Hakları Açısında Sanığın Hakları ve Türk Hukuku, İstanbul 1982.

Dönmez, B.                : Yeni CMK’da Bilirkişi Kavramı (Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, DEÜHFD., Özel Sayı, İzmir 2007, s.1145-1177).

Dural, M./ Öğüz, T.   : Türk Özel Hukuku, C. II, Kişiler Hukuku, İstanbul 2009.

Dural, M./

Öğüz, T./

Gümüş, M. A.            : Aile Hukuku, C. III, 7. B., İstanbul 2013.

Duran, L.                   : İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul 1982.

Dursun Aksoy, S.       :  Soybağının Belirlenmesi Bakımından MK m.284 ve HMK m.292’nin Değerlendirilmesi (BÜHF Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 2012/95-96, s.109-124).

Edis, S.                       : Hukukun Uygulanmasında Yargıca Tanınmış Takdir Yetkisi, (AÜHFD, 1973/1-4, s. 169-196) (Edis- Takdir Hakkı).

Edis, S.                       : Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1979 (Edis - Başlangıç).

Effiminiadis Y.           : İkrarın Te­cezzi Etmemesi Mutlak Bir Kaide Olarak Tatbik Olunabilir mi? (HB., 1939, s.5984-5993).

Eickmeier, J.              :  Die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen für Vermögensschaden, Köln Berlin Bonn München 1993.

Ercan, İ.                     : Aile Mahkemesinde Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözümlenmesi (Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, s.63-102) (Ercan- Aile Mahkemesi).

Ercan, İ.                     : Belirsiz Alacak ve Tespit Davası, Konya 2013 (Ercan- Belirsiz Alacak Davası).

Erdem, M.                  : Özel Hukukta Zamanaşımı, Ankara 2010.

Erdoğan, E.               : Paylı Mülkiyete Konu Eşyada Mecburi Dava Arkadaşlığı ve Davayı Birlikte Açma Zorunluluğunun Usul Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (MİHDER, 2013/2, s.183-211).

Erdoğan, E.               : Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması, Ankara 2016 (Erdoğan- Yer Bakımından Uygulanma).

Erdoğan, G.               : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Medenî Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Ankara 2011.

Erdönmez, G.            : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı (İBD., 2013/5, s.15-53) (Erdönmez- Delillerin Gösterilmesi).

Erdönmez, G.            : Medeni Usûl Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti, 2. B., İstanbul 2014 (Erdönmez- Belgelerin İbrazı).

Erem, F.                     : Ceza Davası Yönünden “Tabiî Hâkim” Kavramı, Ankara 1963.

Eren, F.                      : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. B., Ankara 2015.

Ergenekon, Y.            : Türk Borçlar Hukukunda Müruruzamanın Katı (ve Tatili ile Mukayese), Ankara 1960.

Ergüven, S. N.           : Uluslararası Hukukta, Diplomatik Ayrıcalıklar ve ABD’nin Tahran’daki Diplomasi Temsilcileri ile Konsolosluk Görevlileri Davası (Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan, C. I, Ankara 2013, s. 655-716).

Erişir, E.                    : Medenî Usûl Hukukunda Taraf Ehliyeti, İzmir 2007 (Erişir- Taraf Ehliyeti).

Erişir, E.                    : Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri, İstanbul 2013 (Erişir- Geçici Hukukî Koruma).

Ermenek, İ.                : Medenî Usûl Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması, Ankara 2014.

Ersoy, U.                    : Ceza Muhakemesinin Amacı Üzerine Eleştirel Yaklaşım, (Uğur Alacakaptan’a Armağan, İstanbul 2008, s.291-299) (Ersoy- Amaç).

Ersoy, Y.                    : Türk Ceza Hukukunda Bilirkişilik ve Uygulamadan Sorunlar (Hu­kuk Kurultayı 2000, C. II, Ankara 2000, s.425-465).

Ertaş, Ş.                     : Manevi Tazminatın Hukukî Niteliği ve Miktarının Tespiti (Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu’na Armağan, İstanbul 1990).

Erturgut, M.              :  Medenî Usûl Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Olarak Değerlendirilmesi, Ankara 2004.

Escher, A.                  : Das Erbrecht, Erste Abteilung: Die Erben (Art. 457-536), Zürich 1959.

Fabricius, F.               : Relativität der Rechtsfähigkeit, München- Berlin 1963.

Fasching, H.               :  Zivilprozessrecht, Lehr-und Handbuch, 2. Auflage, Wien 1990 (Fasching- Lehrbuch).

Feyzioğlu, N.              :  Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, İstanbul 1977.

Fischer, O.                 :  Das Problem der ldentität und Neuheit mit besonderer Berücksichtigung Spezifikation (Festgabe zum Doktor- Jubiläum Dr. Rudolph von Jhering Breslau 1892, s.1-74).

Franko, N.                 : Şeref ve Haysiyete Tecavüzden Doğan Manevi Zararın Tazmini, Ankara 1973.

Gaul, H.F.                  : Zur Frage nach dem Zweck des Zivilprozesses,  (Archive für die zivilistische Praxis, 1968, s.27-62).

Goldschmidt, J.          : Zivilprozeßrecht, Aalen, 1969.

Gölcüklü, F. /

Gözübüyük, Ş.           : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 3. B., Ankara 2002.

Gözler, K.                  : Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa 2008.

Gözlügöl, S. V.           : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuza Etkisi, 2. B., Ankara 2002.

Guettes, F.                 : Adalet Mantığı ve Hüküm Verme Sanatı, (Adalet Bakanlığı Tercümesi) Ankara 1945.

Gul­dener, M.             : Schweizerisches Zivilprozeßrecht, 3. Auflage, Zürich 1979.

Günday, M.                : İdare Hukuku, 9. B., Ankara 2004.

Güner, S.                    : Avukatlık Hukuku, 4. B., Ankara 2009.

Günerkök, Ö.             : Avukatlık Sözleşmesi, İstanbul 2002.

Gürdoğan, B.             : Medenî Usûl Hukukunda Kesin Hüküm İtirazı, Ankara 1960 (Gürdoğan- Kesin Hüküm).

Gürdoğan, B.             : Özel Hukuk Alanında Maddî Hukuk ve Yargılama Usulü Yönünden Yargıcın Takdir Hakkının Yargıtayca Denetlenmesi, Ankara 1967 (Gürdoğan- Yargıcın Takdir Hakkı).

Gürelli, N.                  :  Türk Ceza Muhakemesi Hu­kukunda Bilirkişilik, İstanbul 1967.

Habscheid, W.           : Der Streitgegenstand im Zivilprozeß und im Streitverfahren, der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Bielefeld 1956 (Habscheid- Streitgegenstand).

Haedrich-Riedenklau,U.: Notarielle Rechtsbetreuung, Frankfurt am Main Bern New York Paris 1990.

Hafızoğulları, Z.        : Ceza Normu, Normatif Bir Yapı Olarak Ceza Hukuku Düzeni, Ankara 1987.

Hakeri, H.                  : Tıp Ceza Hukuku, Ankara 2007.

Hanağası, E.              : Davada Menfaat, Ankara 2009.

Haus, O.                     :  Der Streitgegenstand im schweizerischen Zivilprozeß, Zürich 1981.

Häfliger, R.                :  Die Parteifähigkeit im Zivilprozeß, Zürich 1987.

Heintzmann, W.         : Die Prozeßführungsbefugnis, Köln 1970.

Henckel, W.               :  Parteilehre und Streitgegenstand im Zivilprozeß, Heidelberg 1961 (Henckel- Parteilehre).

Henckel, W.               :  Die Klagerücknahme als gestaltende Verfahrenshandlung (Festschrift für Eduard Bötticher, Berlin 1969, s.173-193).

Hess, L.                      :  Die Klageänderung im zürcherischen Zivilprozeß, Winterthur 1957.

Hesselberger, D.        : Die Lehre vom Streitgegenstand, Köln Berlin Bonn München 1970.

Heusser, J.                 :  Die Klageänderung im schweizerischen Zivilprozeßrecht, Zürich 1924.

Hinz, M.                     :  Zeitliche Grenzen der Klagerücknahme (JZ., 1968/1, s.11-15).

Hochuli, W.                :  Die Begründung der Klage, Zürich 1942.

Holzhammer, R.        :  Österreichisches Zivilprozessrecht, 2. neubearbeitete Auflage, Wien-New York 1976.

Honsell, H./

Vogt, N. P./

Geiser, T.                   :  Zivilgesetzbuch II, 2. Auflage, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Helbing & Lichtenhahn, Basel 2003.

Hopt, K.                     :  Schadenersatz aus unberechtigter Verfahrenseinleitung, München 1968.

İmre, Z.                      : Medenî Hukuka Giriş, 2. B, İstanbul 1976

İnan, A. N.                 : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 3. B., Ankara 1984.

İnceoğlu, S.                : İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, İstanbul 2002.

İyilikli, A.C.               : Hukuk Yargılamasında Kesin Hüküm, Ankara 2016.

İyimaya, A.                : Avukatlıkta Özen Borcu, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Ankara 1990.

Jauernig, O.               : Zivilprozessrecht, 24., völlig neubearbeitete Auflage, München 1993.

Jauernig, O./ Hess, B.  :   Zivilprozessrecht, 30. Auflage, München 2011.

Kahveci, N.                : 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Tedbir Kararları (Yeni Anayasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usulü Kongresi, 4-5-6 Nisan 2013, Ankara 2013, s.451-465).

Kale, S.                      : Medenî Yargılamada Taraf Ehliyeti, İstanbul 2010 (Kale- Taraf Ehliyeti).

Kale, S.                      : Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşmaların İcrası (HMK m.149) (Legal MİHDER 2013/2, s.141-153) (Kale- Ses ve Görüntü).

Kalpsüz, T.                :  “Bilirkişi ve Hakem Odaları Birliği” İstanbul’da Milletlerarası Tahkim Merkezi Kurulması Hakkında Adalet Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Kanun Taslakları, Ankara 2001.

Kaneti, S.                   : Akdin İfa Edilmediği Defi, İstanbul 1962.

Karaaslan, V.            : Medenî Usûl Hukukunda Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi, Ankara 2013 (Karaaslan- Aydınlatma Ödevi).

Karaaslan, V.            : Manevi Tazminat Davaları Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir mi? (Legal Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Dergisi, 2014/3, s.37-58).

Karaaslan, V./

Eroğlu, M.                 : Kollektif Hukukî Himayenin Farklı Görünüm Şekilleri: Class Actıon Ve Topluluk Davaları, EÜHFD, C. XIII, 2009/3-4, S.201-221).

Karaca, A./ Yağcı, H.  :   Belirsiz Alacak Davası ve Kısmî Davanın İşçilik Alacakları Bakımından Değerlendirilmesi (Karar İncelemesi)(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2014/2, Prof. Dr. Beril Ergin’e Armağan, İstanbul 2014, s.177-207).

Karafakih, İ. H.         : Hukuk Muhakemeleri Usulü Esasları, Ankara 1952.

Karagülmez, A./

Ural, S. S.                   :  Açıklamalı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri Kanunu, Ankara 2003.

Karakaş, F. T.           : Karine Kavramı, Kanuni Karineler ve Varsayımlar (AÜHFD, 2013/3, s.728-759).

Karayalçın, Y.           :  “Bilirkişi ve Hakem Odaları Birliği” İstanbul’da Milletlerarası Tahkim Merkezi Kurulması Hakkında Adalet Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Kanun Taslakları, Ankara 2001.

Karslı, A.                   : Medenî Muhakeme Hukuku, 3. B., İstanbul 2012 (Karslı- Medenî Muhakeme).

Karslı, A.                   : Medeni Usul Hukukunda Usuli İşlemler, İstanbul 2001 (Karslı- Usûli İşlemler).

Kaymaz, S.                : Uygulamada ve Teoride Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı (Yasak) Deliller, Ankara 1997.

Keyman, S./

Özgen, E./

Toroslu, N.                 : Uzmanlık Mahkemeleri, (ABD., 1978/5, s.816-821).

Keyman, S.                : Ceza Muhakemesinde (Asıl Ceza Muhakemesinde) Savcılık, Ankara 1960.

Kılıçoğlu, A.               : Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, Ankara 1982.

Kılıçoğlu, A.               : Yargıda Bilirkişilik Çıkmazı (ABD., 1986/5, s.643- 648) (Kılıçoğlu- Bilirkişilik Çıkmazı).

Kılıçoğlu, A.               : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. B., Ankara 2012 (Kılıçoğlu- Borçlar).

Kılıçoğlu, M.              : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi, İstanbul 2012.

Kılınç, A.                    : Medenî Usûl Hukukunda Adlî Yardım, Ankara 2013.

Kiraz, T. Ö.               : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Getirilen Yenilikler, 2. B., Ankara 2012 (Kiraz- Yenilikler).

Kiraz, T. Ö.               : Medenî Yargılama Hukukunda İkrar, 2. B., Ankara 2013 (Kiraz- İkrar).

Kiraz, T. Ö.               : Adi Senetlerde Sahtelik İddiasına İlişkin Düalist Yapı Üzerine Bir İnceleme (MİHDER, 2013/1, s.43-72) (Kiraz- Adi Senetler).

Kissel, O. R. /

Mayer, H.                  :  Gerichtsverfassungsgesetz, neue bearbeitete Auflage, München 2008.

Kittner, T.                  : Streithilfe und Streitverkündung (JuS., 1985/9, s.703-707.

Klein, M.                    :  Die Rechtsstellung und die Haftung des im Zivilprozess bestellten Sachverständigen, Diss., Wiesbaden 1994.

Kocaağa, K.              :  Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, Ankara 2006.

Kocaman, A. B.         : Alacağın Temlikinin Benzer Üçlü Borç İlişkileri Karşısında Teorik Sınırı Sorunu, Ankara 1989.

Koç, E.                       : Usûli İşlemlerde İrade Sakatlıkları, İstanbul 2009.

Köhler, H.                  :  Der Streitgegenstand bei Gestaltungsklagen, Frankfurt am Main, Berlin, New York, Paris, Wien 1995.

Köroğlu, H.               : Uygulamada ve İçtihatlarda Bilirkişilik, Ankara 1995.

Kulaksız, C.               : Die Teilklage im deutschen und türkischen Zivilprozessrecht, Frankfurt am Main 2004.

Kummer, M.              : Das Klagerecht und die materielle Rechtskraft im schweizerischen Recht, Bern 1954.

Kummer, M.              : Grundriss des Zivilprozeßrechts, Bern 1984 (Kummer- Zivilprozeßrecht).

Kunter, N.                  : Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Yenileştirilmiş ve Geliştirilmiş 9. B., İstanbul 1989.

Kunter, N./

Yenisey, F.                 : Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 11. B., İstanbul 2000.

Kurt, N.                     :  Medeni Yargılama Hukukunda Doğrudan Doğruyalık İlkesi, (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 599-625).

Kurt Konca, N.          : Medenî Usûl Hukukunda Aleniyet İlkesi, Ankara 2011.

Kuru, B.                     : Nizasız Kaza, Ankara 1961 (Kuru- Nizasız Kaza).

Kuru, B.                     : Hukuk Usûlünde İstinaf Teşkilâtı (Adlîye Mahkemelerinin Kuruluşu Kanun Tasarısı ile Hâkimler ve Savcılar Kanun Tasarısı Hakkındaki Seminer, Ankara 1964, s. 45-70) (Kuru- Seminer).

Kuru, B.                     :  Dava Şartları (Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1964, s.109-147) (Kuru- Dava Şartları).

Kuru, B.                     : Hukuk Usulünde Dava Sebebi (Adalet Dergisi, 1967/4, s.239-268) (Kuru- Dava Sebebi).

Kuru, B.                     : Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. I, 6. B., İstanbul 2001 (Kuru- Usûl I).

Kuru, B.                     : Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. II, 6. B., İstanbul 2001 (Kuru- Usûl II)

Kuru, B.                     : Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. III, 6. B., İstanbul 2001 (Kuru- Usûl III).

Kuru, B.                     : Hukuk Davasında Adi Senetteki İmzanın İnkar Edilmesinin İcra Takibine Etkisi (MİHDER, 2012/3, s.3-10).

Kuru, B.                     : Medeni Usûl Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2015 (Kuru- Ders Kitabı).

Kuru, B./ Budak, A. C.:   Tespit Davaları, 2. B., İstanbul 2010.

Kuru, B./

Arslan, R./

Yılmaz, E.                  : Medeni Usûl Hukuku Ders Kitabı, 25. B., Ankara 2014.

Lange, R.                   : Klagegrund, Klageänderung und Rechtskraft nach der neueren Judikatur des Reichgerichts, Hamburg 1935.

Leipold, D.                 :  Stein-Jonas Kommentar zur Zivilprozessordnung, Zweiter Band, Teilband 2, Tübingen 1989.

Lent, F.                      : Zur Lehre vom Streitgegenstand (ZZP., 1952 (65), s.315-360).

Lent, F.                      : Freiwillige Gerichtsbarkeit, Dritte ergänzte Auflage, München und Berlin 1958.

Lent, F.                      :  Zur Lehre vom Entscheidungsgegenstand (ZZP., 1959/1-2, (72), s.63-98).

Lenze, K.                   : Von der actio im Privatrechtssystem Savignys zum Streitgegenstand im Zivilprozeßrecht, Oldenburg 1971.

Liedtke, K. W.           : Die Partei und Streitgegenstands­bezogene Inhalt des Vermögensrehtsstreits, Darmstadt 1971.

Lüke, G.                     :  Münchener Kommentar zur Zivilprozeßordnung, Band I., § 1-354, München 1992.

Meier, I.                     : lura Novit Curia, Zürich 1975.

Memiş, Y.                   : Elektrikte Kayıp-Kaçak Bedeli Davaları, 2. B., Ankara 2015.

Meraklı, D.                : Özel Hukuka İlişkin Uyuşmazlıklarda Resmî Bir Bilirkişi Kurumu Olarak Adlî Tıp Kurumu, (DEÜHFD., Özel Sayı 2009, İzmir 2010, s.325-376).

Meriç, N.                    : Türk Hukukunda Maddî Anlamda Kesin Hükmün Objektif Sınırları (MİHDER, 2007/2, S.7, s.377-434) (Meriç- Kesin Hüküm).

Meriç, N.                    :  Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi, (DEÜHFD., 2009/XI, Özel Sayı, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, C. I, İzmir 2010 (Meriç- Davayı Aydınlatma Ödevi).

Meriç, N.                    : Medenî Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi, Ankara 2011 (Meriç- Tasarruf İlkesi).

Moroğlu, E./ Muşul, T.:   Tebligat Hukuku, I. Kitap, Kazaî Tebligat, C. I, Genel İlkeler, Adli Tebligat, İstanbul 1985.

Musielak, H. J.          :  Grundkurs ZPO, 4. neubearbeitete Auflage, München 1998.

Muşul, T.                    :  Medeni Usûl Hukukunda Terdit İlişkileri, İstanbul 1984.

Mühl, O.                     :  Die Bedeutung des Sachverhaltes für den Begriff des Streitgegenstandes bei Leistungsklagen in der Rechtssprechung, (NJW., 1954/45, s.1665-1669).

Niese, W.                    :  Doppelfunktionelle Prozesshandlungen, Ein Beitrag zur allgemeinen Prozessrechtslehre, Göttingen 1950.

Nikisch, A.                 :  Der Streitgegenstand in Zivilprozeß, Tübingen 1935 (Nikisch- Streitgegenstand).

Nikisch, A.                 :  Zivilprozeßrecht, Tübingen 1952 (Nikisch- Zivilprozeßrecht).

Nomer, H. N.             :  Manevî Tazminat Alacağında Kısmî Dava Açmak Mümkün müdür? (İÜHFM, 2002/1-2, s.221-229).

Olgaç, S./ Çenberci, M.:  Hukuk Davala­rında İkrar, İstanbul 1964.

Onar, S. S.                 :  İdare Hukukunun Umumî Esasları, 3. B., İstanbul 1966.

Onar, S. S.                 :  İcra Hukukunda Temel Bilgiler, İstanbul 1968 (Onar- İcra Hukuku).

Öden, M.                    :  Anayasa Yargısında Yargıcın Davaya Veya İşe Bakamaması (AÜHFD, 1993/1-4, s.61-124).

Önen, E.                     :  Medenî Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara 1972 (Önen- Sulh).

Önen, E.                     :  Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara 1979 (Önen- Usûl).

Önen, E.                     :  İnşaî Dava, Ankara 1981.

Öntan, Y.                   :  Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik, Ankara 2014.

Özbay, İ.                    :  6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Neler Getirdi? Ankara 2012.

Özbek, M. S.              :  Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, 3. B., Ankara 2013 (Özbek- Uyuşmazlık Çözümü).

Özbek, M. S.              :  Tüketici Hakem Heyetinin Görevine Giren Alacaklarla İlgili Olarak İlamsız İcra Takibi Yapılamayacağına İlişkin Yargıtay Kararının Tahlili (MİHDER 2015/2, s.39-68).

Özbey, Ö.                   :  Türk Hukukunda Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı, Ankara 2012.

Özbudun, E.               :  Türk Anayasa Hukuku, Gözden Geçirilmiş 13. B., Ankara 2012.

Özekes, M.                 :  Medenî Usûl Hukukunda Aslî Müdahale, İstanbul 1995 (Özekes- Aslî Müdahale).

Özekes, M.                 :  İcra ve İflâs Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara 1998.

Özekes, M.                 :  Medeni Usûl Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003 (Özekes- Hukukî Dinlenilme Hakkı).

Özekes, M.                 :  Dava Dilekçesinde Hukukî Sebep Bildirmek Zorunludur (Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.I, Ankara 2009, s.745-781).

Özekes, M.                 :  Anayasa Mahkemesi’nin Kararı Karşısında Kısmî Dava ile Belirsiz Alacak Davası Arasındaki Sınırın Belirlenmesi Sorunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C.II, Ankara 2014, s.1589-1606) (Özekes- Sınır Sorunu).

Özekes, M.                 :  HMK Bakımından Dava Dilekçesinde Eksiklik Halinde Yapılması Gereken İşlemler, (DEÜHFD, 2014, C. 16 Özel Sayı, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, İzmir 2015, s.263-300).

Özekes, M./

Erişir, E.                    : Konusu Para Alacağı Olan Geçici Hukukî Korumaların Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi (MİHDER, 2006/3, s.1235-1275).

Özen, M.                    : Hâkimlerin Cezaî Sorumluluğu, Ankara 2004.

Özkaya-Ferendeci,

H. Ö.                          :  Alman ve İsviçre Hukuklarındaki Kademeli Dava İle 6100 Sayılı HMK’ya Göre Belirsiz Alacak Davasının Karşılaştırılması (Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2012/1, s.353-382).

Özkent, A. H.             :  İkrar Parçalanamaz (HBM., 1938/10, s.5919-5926).

Özmumcu, S.              : 1086 Sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Delillerin İkamesi Hakkındaki Hükümlerine Mukayeseli Bir Bakış (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 2013/101, s.42-66)

Öztan, B.                    :  Medenî Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fiillerinden Doğan Sorumluluk, Ankara 1970 (Öztan- Organ).

Öztan, B.                    : Aile Hukuku, 6. B., Ankara 2015 (Öztan- Aile).

Öztürk, B.                  :  Yeni Yargıtay Kararları Işığında Delil Yasakları, Ankara 1995.

Özyörük, M.              : İdare Hukuku Ders Notları, Ankara 1982.

Pazarcı, H.                 : Uluslararası Hukuk Dersleri, 3. Kitap, 4. B., Ankara 2005.

Pekcanıtez, H.            : Medenî Usûl Hukukunda Fer’î Müdahale, Ankara 1992 (Pekcanıtez- Fer’î Müdahale).

Pekcanıtez, H.            : Mukayeseli Hukukta Medenî Yargıda Verilen Kararlara Karşı Anayasa Şikayeti (Anayasa Yargısı, 1995/2, s. 255-282).

Pekcanıtez, H.            : Medenî Yargıda Adil Yargılanma (İzmir Barosu Dergisi, 1997/2, 35-55) (Pekcanıtez- Adil Yargılanma).

Pekcanıtez, H.            : Medenî Usûl Hukukunda Aleniyet İlkesi (Prof. Dr. Faruk Erem’e Armağan, Ankara 1999, s.635-666) (Pekcanıtez- Aleniyet).

Pekcanıtez, H.            : Hukukî Dinlenilme Hakkı (Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir 2000, s.753-788) (Pekcanıtez- Hukukî Dinlenilme).

Pekcanıtez, H.            : Medenî Usûl Hukukunda Yeni Bir Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru’ya Armağan, Ankara 2004, s. 515-551) (Pekcanıtez- Armağan).

Pekcanıtez, H.            : Belirsiz Alacak Davası (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009, Özel Sayı, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan II, İzmir 2010, s.509-552).

Pekcanıtez, H.            :  Belirsiz Alacak Davası, Ankara 2011 (Pekcanıtez- Belirsiz Alacak Davası).

Pekcanıtez, H.            : Özel Uzman (Bilirkişi) Görüşü ve Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, İstanbul 2009, s.395-418) (Pekcanıtez- Özel Uzman Görüşü).

Pekcanıtez, H.            : Belirsiz Alacak Davasının İş Hukukunda Uygulanması (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, Cilt 15, Özel Sayı, Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan, İzmir 2014, s.933-968) (Pekcanıtez- Soyer’e Armağan).

Pekcanıtez, H.            : Manevi Tazminat Alacakları Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir mi? (Legal Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Dergisi, 2015/1, s.21 – 41).

Pekcanıtez, H./

Atalay, O./

Özekes, M.                 : Medenî Usul Hukuku, 14. B., Ankara 2013 (Pekcanıtez/Atalay/Özekes- Usûl 2013).

Pekcanıtez, H./

Atalay, O./

Özekes, M.                 : Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, 3. B., Ankara 2015 (Pekcanıtez/Atalay/Özekes- Usûl 2015).

Pekcanıtez, H./

Atalay, O./

Sungurtekin Özkan, M./

Özekes, M.                 : İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2014.

Petersen, J.                :  Der Klagegrund und die Vorschriften der deutschen Zivilprozeßordnung (ZZP., 1881/3, 385-433).

Petscheck. G./Stagel, F.:Der österreichische Zivilprozess, eine systematische Darstellung, Wien 1963.

Pieper, H.                   :  Rechtsstellung des Sachverständigen und Haftung für fehlerhafte Gutachten (Gedächtnisschrift für Rudolf Bruns, München 1980, s.167-180).

Pieper, H./

Breunung, L./

Stahlmann, G.            :  Sachverständige im Zivilprozess, München 1992.

Pollak, R.                   : System des österreichischen Zivilprozessrechtes unter Einschluss des Exekutionsrechtes, 2. Auflage, Wien 1932.

Postacıoğlu, İ.            : Şarta Muallâk Hükümler (AD, 1941/2, s.113-122) (Postacıoğlu- Şart).

Postacıoğlu, İ.            : Mahkeme İçtihatları Bakımından İkrarın Tecezzi Me­selesi (İHFM., 1946/2-3 s.614-645).

Postacıoğlu, İ.            : İkrarın Bölünmezliği ve Yeni Bazı Kararlar (İBD, 1960/3-4, s.65-71).

Postacıoğlu, İ.            : İkrarın Bölünmezliği, Karar Tahlili (İHFM, 1964/3-4, s.1055-1062) (Postacıoğlu- 1964/3-4).

Postacıoğlu, İ.            : Şehadetle İspat Memnuiyeti ve Sınırları, 2. Baskı, İstanbul 1964.

Postacıoğlu, İ.            : Davanın ve Kaziyei Mahkemenin Unsuru Olarak Hukukî Sebep (Recaî Seçkine Armağan Ankara 1974, s.497-527) (Postacıoğlu- Hukukî Sebep).

Postacıoğlu, İ.            : Medenî Usul Hukuku Dersleri, 6. B., İstanbul 1975 (Postacıoğlu- Usûl).

Postacıoğlu, İ.            : İcra Hukuku Esasları, 4. B., İstanbul 1982.

Reich, W. A.              : Die Partei-und Prozeßfähigkeit und die Folgen Ihres Mängels, Zürich 1941.

Robinow, J.                :  Zur Lehre von Streitgegenstand, Hamburg 1934.

Rosenberg, L.            :  Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, 9. Auflage, München und Berlin 1961.

Rosenberg, L./

Schwab, K. H./

Gottwald, P.               : Zivilprozeßrecht, 17. neu bearbeitete Auflage, München 2010.

Rüffler, F.                  : Der Sachverständige im Zivilprozess, Wien 1995.

Rüzgaresen, C.          : Medeni Muhakeme Hukukunda Usul Ekonomisi İlkesi, Ankara 2014.

Saenger, I.                 :  Klagehäufung und alternative Klagebegründung (MDR., 1994/9, s.860-863).

Salkaya, Ş.                 : HUMK'da Bilirkişilik (Ehlivukuf) Uygulama ve Karşılaşılan Sorunlar (II. Bilirkişi Eğitim Semineri, TÜRMOB Yayınları, Ankara 2000, s.129-138).

Sarısözen, S.              : Özel Bilirkişi (Uzman Görüşü) (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C. II, Ankara 2014, s.1699-1737) (Sarısözen- Özel Bilirkişi).

Sarısözen, S.              : Medenî Usûl Hukukunda Soru Yöneltme ve Çapraz Sorgu, Ankara 2016 (Sarısözen- Çapraz Sorgu).

Saymen, F. H.            : Manevi Zarar ve Tazmini Sureti, İstanbul 1940.

Schilken, E.                : Gerichtsverfassungsrecht, 2. neue bearbeitete und ergänzte Auflage, Köln-Berlin-Bonn-München 1994.

Schilken, E.                : Zivilprozeßrecht, 2., überarbeitete und ergänzte Auflage, Köln Berlin Bonn München 1995 (Schilken- Zivilprozeßrecht).

Schmidt, J. P.             : Teilbarkeit und Unteilbarkeit des Geständnisses im Zivilprozess, Diss, Berlin 1972.

Schmidt, R.                : Klageänderung, Leipzig 1888.

Schmidt – Bleibtreu, B./

Klein F.                      :  Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 3. Auflage, Luchterland 1989.

Schneider, E.              : Streitgegenstandstheorien und Relationstechnik (JZ., 1958/11-12, s.345-350).

Schneider, E.              :  Der Sachverständige in der Praxis, 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage, Düsseldorf 1968.

Schoofs, H. G.            :  Entwicklung und aktuelle Bedeutung der Regeln über Geständnis und Nichtbestreiten im Zivilprozess, Diss. Münster 1980.

Schönke, A.                :  Das Rechtsschutzbedürfnis, Frankfurt am Main und Berlin 1950.

Schönke, A./

Kuchinke, K.              : Zivilprozeßrecht, Karlsruhe 1969.

Schumann, E.             :  Die Prozessökonomie als Rechtsetisches Prinzip (Festschrift für Karl Larenz, München 1973, s. 271-287).

Schwab, K. H.            : Der Streitgegenstand in Zivilprozeß, München und Berlin 1954 (Schwab- Streitgegenstand).

Schwab, K. H.            : Der Stand der Lehre vom Streitgegenstand in Zivilprozeß (JuS., 1965, s.81-86): Türkçe çevirisi Alangoya, Y.: İhtilâf Konusu Hakkındaki Doktrinin Durumu (İÜHFM., 1968/3-4, s.288-303) (Schwab- İhtilâf Konusu).

Schwab, K.H.             :  Gegenwartprobleme der deutschen Zivilp-rozeßrechtswissenschaft (JuS., 1976/2, s.69-74).

Schwander, V.           :  “iura novit curia” und das Ver­hältnis dieses Grundsatzes zum Rechtsgrund des Anspruchs (Festgabe für Wilhelm Schönenberger, Freiburg 1968.

Seliçi, Ö.                     : Seçimlik Borçların İfası, (İÜHFM., 1969/1-4, s.375-399).

Simil, C.                     : Belirsiz Alacak Davası, İstanbul 2013.

Simmen, R.                 : Die Einrede des nicht erfüllten Vertrags, Bern 1981.

Sirmen, L./

Koçhisarlıoğlu, C./

Tanrıver, S./

Sural, N./

Tercan, E.                  : Karşılaştırmalı Hukukta Aile Mahkemeleri ve Türkiye’de Aile Mahkemelerinin Kurulmasında Yararlanılabilecek Bir Model (Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Ankara 2000, s.1-92).

Sivrihisarlı, Ö.           : Kira Tespit Davalarında Verilen Hükmün Hukukî Niteliği (Yargı., 1980/4, s.35-36).

Soydan, B.                  : Türk Vergi Yargısında Bilirkişilik, Ankara 2010.

Staab, H.                    : Gestaltungsklage und Gestaltungsklagerecht im Zivilprozeß, Saarbrücken 1967.

Staehelin, E.               : Die Nebenparteien im Zivilprozeß unter besonderer Berücksichtigung der Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau und Solothurn, Basel und Frankfurt am Main 1981.

Stahl, W.                    : Beiladung und Nebenintervention, Berlin 1972.

Staub,                         : Der Begriff des Klagegrundes (Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts, Berlin 1888/32, s.554-574).

Stegemann, F.            : Die Parteien im Zivilprozeß (ZZP., 1892/17, s.326-386).

Sungurbey, İ.             : Borç İkrarı ve Borç Vaadi, İstanbul 1957.

Sungurtekin Özkan, M.   : İnşaî Karar ve Özellikleri, (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru’ya Armağan, Ankara 2004, s.553-576) (Sungurtekin Özkan- İnşaî Karar).

Sungurtekin Özkan, M.   : Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2012 (Sungurtekin Özkan- Avukatlık Hukuku).

Sungurtekin Özkan, M.:Türk Medeni Yargılama Hukuku, İzmir 2013 (Sungurtekin Özkan- Medeni Yargılama).

Surlu, M. H.               : Hukuk ve Cezada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara 2003.

Şahan, H.G.               : Kuruluş, İşlevleri ve İşleyişi Bakımından Medenî Yargılama Hukukunda Özel Görevli Mahkemeler, Ankara 2012.

Şahin, C.                    : Ceza Muhakemesinde İspat (Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi) Ankara 2001.

Şener, O. H.               : Tereke Temsilcisi Atanmasına İlişkin İlke ve Esaslar, (Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, C. III, İzmir 2013, s.2551-2598).

Şenocak, Z.                : Avukatın Akdî Sorumluluğunun Şartları (ABD, 1998/2, s.5-33).

Staab, H.                    : Gestaltungsklage und Gestaltungsklagerecht im Zivilprozeß, Saarbrücken 1967.

Tandoğan, H.             : Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961.

Tanör, B.                   : Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Genişletilmiş 3. B., İstanbul 1994.

Tanör, B./

Yüzbaşıoğlu, N.         : 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 3. B., İstanbul 2002.  

Tanrıver, S.               : Konkordato Komiseri, Ankara 1993.

Tanrıver, S.               : İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara 1996 (Tanrıver- İlâmlı İcra).

Tanrıver, S.               : Noterlik Açısından Vekâlet (Temsil), 2. B., Ankara 2001 (Tanrıver- Vekâlet).

Tanrıver, S.               : Bilirkişinin Hukukî Statüsü, Yükümlülükleri, Yetkileri ve Sorumluluğu, Ankara 2002 (Tanrıver- Bilirkişilik).

Tanrıver, S.               : Avrupa Birliği Ülkelerinde Noterlik ve Noterlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı’nın Getirdikleri, (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru’ya Armağan, İstanbul 2004, s. 577-597) (Tanrıver- Armağan).         

Tanrıver, S.               : Türk Medeni Yargılama Hukukunda İkrarın Bölünüp Bölünemeyeceği Sorunu (Makalelerim I, Ankara 2005, s. 1-26).

Tanrıver, S.               : Adlîye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı İle İlgili Bazı Düşünceler (Makalelerim I, 1985-2005, Ankara 2005, s.53-57) (Tanrıver- Adlîye Mahkemeleri).

Tanrıver, S.               : Aile Mahkemeleri Üzerine Bazı Düşünceler (Makalelerim I, 1985-2005, Ankara 2005, s.181-187) (Tanrıver- Aile Mahkemeleri Üzerine Düşünceler).

Tanrıver, S.               : Hukuk Yargısı (Medenî Yargı) Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı (Makalelerim I, 1985-2005, Ankara 2005, s.211- 236) (Tanrıver- Adil Yargılanma).

Tanrıver, S.               : Medeni Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı, Ankara 2007 (Tanrıver- Derdestlik İtirazı).

Tanrıver, S.               : Madencilik Alanında Bir İhtisas Mahkemesinin Oluşturulmasına Gerek Olup Olmadığı Üzerine Bazı Düşünceler (ABD., 2010/4, s. 199-208).

Tanrıver, S.               : Türk Hukuku Bağlamında Çekişmesiz Yargı ve Noterlik, (Noterlik Hukukuna İlişkin İncelemeler, 1993-2011, Ankara 2011, s.147-160) (Tanrıver- Çekişmesiz Yargı).

Tanrıver, S.               : Türk Medeni Usul Hukuku Bağlamında Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin Durumunun İrdelenmesi (Makalelerim II, Ankara 2011, s.33-42).

Tanrıver, S.               : Kısmî Dava Kurumu Üzerine Bazı Düşünceler (Makalelerim-II, Ankara 2011, s.95-113) (Tanrıver- Kısmî Dava).

Tanrıver, S.               : Türk Hukuku Bağlamında Çekişmesiz Yargı ve Noterlik (Makalelerim-II, Ankara 2011, s. 345-358) (Tanrıver- Çekişmesiz Yargı).

Tanrıver, S.               : Sulh Hukuk- Asliye Hukuk Mahkemesi Ayrımının Anlam ve Önemi Üzerine Bazı Düşünceler (TBBD, 2013/105, s. 35-50).

Tanrıver, S.               : Hukuk Yargısı Bağlamında Etkin Hukukî Korunmanın Sağlanması İçin Alınması Gereken Önlemler Üzerine Bazı Düşünceler (Yeni Türkiye Yargı Reformu Özel Sayısı, 2013/52, s.313-338).

Tanrıver, S.               : Türk Aile Mahkemeleri, Ankara 2014 (Tanrıver- Aile Mahkemeleri).

Tanrıver, S.               : Hukuk Yargısı Bağlamında Bilirkişilik Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi (TBBD., 2015/119, s.227-240).

Tanrıver, S.               : Medenî Yargıda Bilirkişilik, Ankara 2016 (Tanrıver- Medenî Yargı).

Tanverdi, M.              : Medenî Usûl Hukukunda Bilirkişilik, İstanbul 1991 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

Taş Korkmaz H.        : Medeni Usul Hukukunda İradi Taraf Değişikliği, Ankara 2014.

Taşpınar, S.               : Fiilî Karinelerin İspat Yükünün Dağılımındaki Rolü, (AÜHFD., 1996/1-4, s.533-572) (Taşpınar- Karineler).

Taşpınar, S.               : Medeni Yargılama Hukukunda Amaç Sorunu (Av. Dr. Faruk Erem’e Armağan, Ankara 1999, s.759-787) (Taşpınar - Amaç).

Taşpınar, S.               : Medenî Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri, Ankara 2001 (Taşpınar- İspat Sözleşmeleri).

Taşpınar, S.               : Bilirkişi Ücreti, (Bilirkişilik Sempozyumu, 9-10 Kasım 2001, Ankara 2002, s.347-394) (Taşpınar- Bilirkişi Ücreti).

Taşpınar, S.               : Yargı Örgütü Hukukunda Gelişmeler (Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, 03-07 Ocak 2006, s. 247-258).

Tekinay, S./

Akman, S./

Burcuoğlu, H./

Altop, A.                    : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. B., İstanbul 1993.

Temizer, Ş.                 : İkrar Tecezzi Kabul Etmez (HBM., 1938, s.5793-5799).

Teomete Yalabık, F.  : Anglo- Amerikan ve Fransız Hukukunda Bilirkişilik Kurumuna Genel Bakış (DEÜHFD., Özel Sayı, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. II, İzmir 2015, s.2115-2162).

Tercan, E.                  :  Medeni Yargılama Hukukunda İkrarın Geri Alınması (BATİDER, 1988/3, s.115-133) (Tercan- Geri Alma).

Tercan, E.                  :  Medeni Usul Hukukunda Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü, (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1996, S. 1-2, s. 188-212) (Tercan- Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü).

Tercan, E.                  : Medenî Usul Hukukunda Tarafların İsticvabı (Tarafların Bilgisine Delil Olarak Başvurulması), Ankara 2001 (Tercan- İsticvap).

Tercan, E.                  : Türk Aile Mahkemeleri (AÜHFD., 2003/3, Ayrı B., s.19-53) (Tercan- Aile Mahkemeleri).

Tercan, E.                  : Medenî Usûl Hukukunda (Kesin Sürelerin Kaçırılması Halinde) Eski Hale Getirme, Ankara 2006 (Tercan- Eski Hale Getirme).

Tezcan, D.                  :  Adil (Dürüst) Yargılanma Hakkının Uygulama Alanı Açısından İdarî Uyuşmazlıkların Konumu, (Yıldızhan Yayla’ya Armağan, İstanbul 2003, s.469-484).

Thomas, B.                 : Zur Doppelnatur von Klageanerkenntnis und Klageverzicht, (ZZP, 1976/1, s.80-93).

Thomas, P./ Putzo, H.  :   Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassung­sgesetz und Einführungsgesetzen, sechzehnte neubearbeitete Auflage, Münc­hen 1990.

Topal, Ö.                    : Ticari Defterlerin Delil Niteliği, Ankara 2015.

Topuz, G.                   : Medenî Usûl Hukukunda Karinelerle İspat, Ankara 2012.

Tuluay, M.                 : Delil Anlaşmaları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Tarihsiz.

Tunçomağ, K.            : Türk Borçlar Hukuku, C. I, Genel Hükümler, 6. B., İstanbul 1976 (Tunçomağ- Borçlar Hukuku).

Tunçomağ, K.            : Yargıtay Kararları Açısından Kira Parasının Tayini Meselesi (Yargıtay 100. Yıl Armağanı, İstanbul 1968, s.623-666).

Udo, H.                      : Der gewillkürte Parteiwechsel, Köln Berlin Bonn München, 1990.

Uğur, H.                     : Kadın ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddete Karşı 6284 Sayılı Kanun’un Getirdikleri (TBBD., 2012/101, s.333-366).

Ulukapı, Ö.                : Medenî Usûl Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Konya 1991 (Ulukapı- Dava Arkadaşlığı).

Ulukapı, Ö.                : Bilirkişi Raporu ve Bilirkişi Raporunun Delil Olarak Değeri, (Bilirkişilik Sempozyumu, 9-10 Ka­sım 2001, Ankara 2002 (Ulukapı- Bilirkişi Raporu).

Ulukapı, Ö.                : Noterlik Mesleği, Noterin Hak ve Yükümlülükleri, Konya 2003.

Ulukapı, Ö.                : Medeni Usul Hukuku, 1. B., Konya 2014.

Ulukapı, Ö./ Atalı, M.   :   Noterlik Hukuku, Konya 2013.

Ulusan, İ.                   : Maddî Hukuk ve Usûl Hukuku Açısından Sulh Sözleşmesi (MHAD., 1971/7, s.149-203).

Umar, B.                    : Muhtevası ve Hukukî Mahiyeti Bakımından İkrar Kavramı (İHFM., 1964/1-2, s.244-263) (Umar- İkrar).

Umar, B.                    : Hususî Hukukta Karineler (Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1964, s.181-195) (Umar- Karineler).

Umar, B./ Yılmaz, E. :  İsbat Yükü, 2. B., Büyükçekmece 1980.

Uyumaz, M.               : Soybağı Davalarında Usule İlişkin Hükümler, Ankara 2015.

Üstündağ, S.               : Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Takas ve Davada Kullanılmasının Arz Ettiği Özellikler (İÜHFM, 1960/1-4, s.214-224).

Üstündağ, S.               : İddia ve Müdafaanın Değiştirilmesi Yasağı, İstanbul 1967 (Üstündağ- Yasak).

Üstündağ, S.               : İhtiyati Tedbirler, İstanbul 1988.

Üstündağ, S.               : Medenî Yargılama Hukuku, C. I-II, 7. B., İstanbul 2000 (Üstündağ- Medenî Yargılama).

Üstündağ, S.               : Kısmî Davaya İlişkin Bazı Hukukî Sorunlar, (Yargı Dünyası, 2003/89, s.9-20).

Vogel, O.                    : Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz. Dritte, stark erweiterte Auflage, Bern 1992.

Von Looper, E.          : Gewillkürte Parteiänderung und Umdeutung der Parteibezeichnung im Zivilprozeß, Tübingen 1970.

Von Tuhr, A.             : Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, (çev. Edege, C.), C.I-II, Ankara 1983.

Wassermann R.

(Gesamtherausgeber)   :   Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Band II, Art. 38-146, Luchterland 1989.

Wolf, M.                     :  Gerichtsverfassungsrecht aller Verfahrenzweige, Sechste völlig neue bearbeitete Auflage, München 1987.

Yavaş, M.                  : Senetle İspat ve Senede Karşı Senetle İspat Kuralları ile Bu Kuralların İstisnaları, Ankara 2009 (Yavaş- Senetle İspat).

Yavaş, M.                  : Belirsiz Alacak Davasının İş Davalarına Etkileri (İş Hukukunda Güncel Sorunlar II, Seminer- 25.05.2012, İstanbul 2012, s.55-81).

Yavuz, B.                   : Kuruluş ve İşleyiş Açısından Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Ankara 2012.

Yavuz, N.                   : Hukuk Davalarında İkrar (YD.; 1976/3, s.73-87).

Yenerer Çakmut, Ö.  : Tıp Ceza Hukukunda Bilirkişilik (V. Türk- Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara 2008, s.1133-1203).

Yıldırım, M. K.          : Medenî Usûl Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, İstanbul 1990 (Yıldırım- Delillerin Değerlendirilmesi).

Yıldırım, M. K.          : Medenî Usûl Hukukunda Dava Konusu Teorileri (HAD., 1991/1-3, s.23-50) (Yıldırım- Dava Konusu).

Yıldız, A. K.               : Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik (EÜHFD., 2006/3-4, s.273-345).

Yılmaz, E.                  : Hukukumuzda Bilirkişilik Kurumu (Yak. Der., 1996/42, s.26-31).

Yılmaz, E.                  : Uygulamada Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporları (Mal. Huk. Der., 1996/62, s.12-31) (Yılmaz- Uygulamada Bilirkişilik).

Yılmaz, E.                  : Medenî Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 1982 (Yılmaz- Islah).

Yılmaz, E.                  : Bilirkişinin Kurumsallaştırılması Hakkında Bir Kanun Taslağı (Bilirkişilik Sempozyumu, 9-10 Kasım 2001, Ankara 2001, s.538-550).

Yılmaz, H.                  :  Türkiye’nin Yargı Bağımsızlığına İlişkin Sorunları, Ankara 2009.

Yılmaz, E.                  : Davada Takas ve Mahsup Talebi (MİHDER, 2010/2, s.247-284 (Yılmaz- Takas).

Yılmaz, E.                  :  Medeni Yargılama Hukukunda Yemin, Ankara 2012.

Yılmaz, E.                  : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Dava Çeşitleri (Bankacılar Dergisi, 2012/80, s.83-104 (Yılmaz- Dava Çeşitleri).

Yılmaz, E.                  : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Ankara 2013 (Yılmaz- Şerh).

Yılmaz, H./ Kalemer M.  : Yargıtay’ın Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Emsal Kararları, Ankara 2014.

Yurtcan, E.                : Ceza Yargılamasında Kesin Hüküm, 2. B., İstanbul 1987.

Yokuş Sevük, H.        : Ceza Davalarında Bilirkişi Olarak Hekim, (8. Türk, Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 7-8 Ekim 2011, Diyarbakır, Ankara 2012, s.409-452) (Yokuş Sevük- Bilirkişi Olarak Hekim).

Yokuş Sevük, H.        : Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik (İÜHFM., 2006/1, s.49-107).

Zabunoğlu, Y.            : Adil Yargılanma Hakkı ve İdari Yargı (Yargı Reformu 2000 Sempozyum, İzmir 2000, s. 314-320).

Zeuner, A.                  : Die Objektiven Grenzen der Rechtskraft im Rahmen rechtlicher Sinnzusammenhänge, Tübingen 1959.

 *      Metinde, birden fazla eserine yollama yapılmış bulunan yazarlarının eserlerinin, kısaltılmış şekilleri, bibliyografyada, parantez içinde gösterilmiştir. Bibliyografyada kısaltılmış şekilleri ayrıca gösterilmemiş olan eserler, ilke olarak, metinde yalnızca yazarlarının soyadı ile anılmıştır. Ayrıca, bir yazarın, birden fazla eserine atıf yapılmış olmasına rağmen, metinde yalnızca bir kez kullanılmış olan eserlerinin kısaltılmış şekillerine de, bibliyografyada, parantez içinde yer verilmemiştir. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar