Prof. Dr. Ejder YILMAZ'a Armağan

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Emel HANAĞASI
ISBN: 9789754649017
510,00 TL 600,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Emel HANAĞASI
Baskı Tarihi 2014/11
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

AR087
Prof. Dr. Ejder YILMAZ'a Armağan
Yrd. Doç. Dr. Emel Hanağası - Yrd. Doç. Dr. Mustafa Göksu (Editörler)
2014/11  Baskı 2 Cilt Toplam 2146 Sayfa
ISBN 978-975-464-902-4 (1. Cilt)
ISBN 978-975-464-903-1 (2. Cilt) 
ISBN 978-975-464-901-7 (Tk) 

ANI YAZILARI:

 • Ejder Yılmaz İle İlgili Anılarım / Prof. Dr. Baki KURU 39
 • Bildiğim Ejder Yılmaz / Prof. Dr. Bilge UMAR 43
 • Arkadaşım Prof. Dr. Ejder Yılmaz / Prof. Dr. Ramazan Arslan 49
 • Hocam Ejder Yılmaz / Av. Tacar ÇAĞLAR 53
 • Prof Dr. Ejder Yılmaz Hocama / Prof. Dr. Recep AKCAN 55
 • Hocam Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a / Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ 57


MAKALELER*:
_________________________
 * Makaleler yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Makale isminin önünde bulunan H harfi, makalenin hakem incelemesinden geçtiğini belirtmektedir.


CİLT 1

 • Sağlık Turizmi Mevzuatının Medeni Usul Hukuku Açısından İncelenmesi /Prof. Dr. Recep AKCAN
 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun Kapsamı / Yrd. Doç. Dr. Cenk AKİL 75
 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Yeminin Konusu ve Yemin Delilinin Hatırlatılıp Hatırlatamayacağı Meselesi / Yrd. Doç. Dr. Cenk AKİL 139
 • Dava Konusu Dışında Kalan Hususların Sulhun Kapsamına Dâhil Edilebilmesi (HMK m. 313/3) / Yrd. Doç. Dr. Leyla AKYOL ASLAN
 • 6459 Sayılı Kanun ve İdari Yargılamada Islah Kurumu / Yrd. Doç. Dr. Bahadır APAYDIN
 • Esneklik Kuralının Geçmiş ve Geleceği Birliğin Entegrasyon – Üye Devletlerin  Egemenlik İddiası Arasındaki Gerilim
 • AB’nin Çalışma Usulleri Hakkındaki Anlaşmanın 352. Maddesinin Federal Alman Anayasa Mahkemesinin
 • Lizbon Kararı Işığında Analizi / Prof. Dr. Füsun ARSAVA 237
 • Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu / Yrd. Doç. Dr. Aziz Serkan ARSLAN 
 • 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Hükümlerine Göre Tarım Arazisi Niteliğinde Olan Birlikte Mülkiyet Konusu Taşınmaz Üzerindeki Payın Cebrî İcra Yolu İle Paraya Çevrilmesi İle Ortaya Çıkan Tescil Sorunu / Prof. Dr. Ramazan ARSLAN
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Davaya Son Veren Taraf İşlemleri”ne İlişkin Hükümleri Hakkında Düşünceler / Yrd. Doç. Dr. Kudret ASLAN 307
 • Kamu Alacağı Sebebiyle Konulan Hacze İştirak (Edilememesi) ve
 • Kamu Alacağının Hacze İştirak Etmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar / Doç. Dr. İbrahim AŞIK 
 • 6502 sayılı Kanun’un Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi / Doç. Dr. Murat ATALI 
 • H1373 Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı Çerçevesinde
 • Devletlerin Terörle Mücadele Bağlamında Yükümlülükleri Saeed BAGHERI 
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na Göre Fikrî Hakların Haczi / Arş. Gör. Nurullah BAL 
 • Güncel Yargıtay Kararları ve Yargıtay İBK Işığında  İhtiyati Tedbir Kararlarının Temyizi Sorunu / Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN 
 • Türk Ticaret Kanunu’nun 335. Maddesi Hakkında Bir Değerlendirme / Arş. Gör. Hakan BİLGEÇ 
 • Bazı Özel Kanun Hükümlerince Kendilerine Rüçhan Hakkı Tanınan Alacaklar / Ar. Gör. Hikmet BİLGİN 
 • Medenî Usûl Hukukunda İspat Hakkı ve İspat Hakkının Sınırları / Dr. Nur BOLAYIR 
 • Tarafta (İradi) Değişim (HMK m. 124) / Yrd. Doç. Dr. Levent BÖRÜ 587
 • Yeni Borçlar Kanunu’na Göre Önce Rehne Başvurma Kuralına Kefalet Halinde Uygulanan İstisnalar 
 • Önce Rehne Başvurma Kuralı ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Def’i / Prof. Dr. Ali Cem BUDAK 
 • Amerikan ve İngiliz Hukuklarında Yer Alan Benzer Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Medeni Usul Hukukunda “Ön İnceleme” / Arş. Gör. Aytuğ Ceyhun ÇAKIR 
 • 6325 Sayılı HUAK’a Göre Arabuluculuk Yoluna Başvurulması ve Çözüm Anlaşmasının Mahkeme ve İcra Usulleri İle İlişkisi / Cengiz Topel ÇELİKOĞLU 
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Hakimin Rolü / Av. Ender DEDEAĞAÇ 725
 • Kişiliğin Korunması ve Sağlık Bilişim(i) Hukuku Açılarından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi / Prof. Dr. Mehmet DEMİR 743
 • Belediyeye Karşı Haciz Tatbiki / Arş. Gör. Osman DURAN 755
 • Vakıfların Kuruluşu Sürecine Dair Yargılama Hukuku Sorunları
 • Yrd. Doç. Dr. Şükran EKECİK 797
 • Anglo-Sakson Hukukunda “Maddi Hukuk Kuralı-Usul Hukuku Kuralı” Ayrımı / Ersin ERDOĞAN 841
 • Muamele Merkezinin Değiştirilmesinin İflâsın Ertelenmesi Talebini İnceleyen Mahkemenin Yetkisine Etkisi / Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ 
 • İcra ve İflâs Kanunu Madde 89/4’e Göre Açılan Tazminat Davalarının Hukukî Analizi / Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERMENEK 887
 • Karşılaştırmalı Hukuk İle Türk Hukukundaki Gelişmeler ve Tartışmalar Işığında Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi Hakkında Bir İnceleme / Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖKSU 919
 • Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu / Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI 987
 • Hayat Sigortası Çerçevesinde Haciz Uygulamaları / Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI 995
 • Japonya’da Hukuka Aykırı Biçimde Kesinleşmiş Bir Hükmün Elde Edilmesi  / Prof. Dr. Yasunori HONMA 
 • Çeviren: Prof. Dr. Nevhis DEREN-YILDIRIM 1025
 • 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Devlet Mallarının Haczedilmezliği / Arş. Gör. Hakan HASIRCI 1037


CİLT 2

 • Sayıştay İlamlarının İnfazı / Av. Atilla İNAN 1087
 • Davalı Tarafta Meydana Gelen İradî Taraf Değişikliği Konusundaki Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi / Yrd. Doç. Dr. Varol KARAASLAN 1129
 • Çelişen Yargıtay Uygulaması Bağlamında Satış Talebinin Reddi ve Sıra Cetveline Yansıyan Sonuçları / Cemal Fazıl KARAKAŞ 1145
 • Vergi Sistem(sizliğ)inden Kesitler / Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ 1187
 • ICSID Hakem Kararlarının Tenfizi ve İcraya Konulması /Avukat Bora KAYA 1215
 • Hukuk Düzenimiz Bakımından Lâikliğin Gerekleri Hakkında Bir Deneme / Dr. Ömer KESKİNSOY 1241
 • Katkı Alacağı -Eşin Gelir Sahibi Olması Bu Alacağa Karine Oluşturur Mu? / Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU 1255
 • İradi Taraf Değişikliği ve İradi Taraf Değişikliğinin Sonuçları / Yrd. Doç. Dr. S. Serhat KIRTILOĞLU 1279
 • Soybağının Reddi Davasında Usul Hükümlerinin İncelenmesi / Yavuz KORUCU / Murat UYUMAZ 1325
 • Yazılı Delil Başlangıcı (HMK m.202) / Prof. Dr. Baki KURU 1383
 • Takibe Konu Alacağın Temlikinin İcraya Etkisi ve Yol Açtığı Taraf Sorunu / Yrd. Doç. Dr. Nedim MERİÇ 1393
 • 6099 Sayılı Kanun ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği Çerçevesinde Elektronik Tebligata İlişkin Düzenlemelere Bakış / Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY 1419
 • Sermaye Piyasası Kanununa Göre Aracı Kurumların Tedricî Tasfiyesi ve İflâsı / Doç. Dr. Mustafa S. ÖZBEK 1451
 • Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Algısı / Arş. Gör. Nadire ÖZDEMİR 1531
 • Anayasa Mahkemesinin Kararı Karşısında Kısmî Dava İle Belirsiz Alacak Davası Arasındaki Sınırın Belirlenmesi Sorunu
 • (Belirli-Belirsiz-Belirlenebilir Alacak Ayrımı) / Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 1589
 • Bilirkişi Raporunun Hakimi Bağlamaması / Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK 1607
 • Fer’i Müdahalenin Etkisi / Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ 1629
 • Müteselsil Kefilin Takibi Bakımından Alacağın Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Tamamen Karşılanamayacağının Önceden Hâkim Tarafından
 • Belirlenmesi (TBK m.586/2,C.2) / Dr. Mustafa SALDIRIM 1657
 • Özel Bilirkişi (Uzman Görüşü) / Yrd. Doç. Dr. M. Serhat SARISÖZEN 1699
 • Organ ve Doku Nakillerinde Rıza Kavramı / Dr. Selin SERT / Ali Hulki CİHAN, L. L. M 1739
 • Patricius-Pleb Sınıfı Mücadelesi ve Bu Mücadelenin Roma Özel Hukukunun Gelişimine Etkisinin Genel Hatları / Doç. Dr. Özlem SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN 1753
 • Türk Hukuku Bakımından 4054 Sayılı Kanunla Bu Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Çerçevesinde Rekabet Kurulunun Araştırma ve
 • Soruşturmada Uyguladığı Usul İle Verdiği Kararların Yargılama İlkeleri Perspektifinden Değerlendirilmesi / Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN 1785
 • İşçinin Alacak Davalarında İspat Sorunu /Ahmet TAŞKIN 1809
 • Mahkeme Kararıyla Düzeltilmiş Nüfus Kayıtları Hakkında Tekrar Mahkemeye Başvurulabilir Mi? / Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ 1851
 • Bilirkişi Görüşünün/Tanıklığının Delil Olarak Kabul Edilebilirliği (Admissibility) / Ar. Gör. Fulya TEOMETE YALABIK 1879
 • Dava Konusunun Artırılması- Zamanaşımı İlişkisi (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06.03.2013 Tarih ve
 • E.2012/4-824, K.2013/305 Sayılı Kararının Analizi) / Mehmet Akif TUTUMLU 1897
 • Soybağının Tespiti İçin İnceleme ve Kişilik Hakkının Korunması: HMK m. 292 ve TMK m. 284 Hükümlerinin Kıyaslanması / Aynaz UĞUR 1913
 • HAnayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolunun
 • Medeni Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi / Prof. Dr. Ömer ULUKAPI / Arş. Gör. Ömer ÇON 1941
 • İİK.’nun 179. Maddesi Üzerine Bir İnceleme / Av. Talih UYAR 1973
 • Alman Cebri İcra Hukukundaki Güncel Gelişmeler / Prof. Dr. Wolf-Dietrich WALKER - Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ 1997
 • Rekabet Hukuku İle Fikri Mülkiyet Hukuku Arasındaki İlişki / Av. Onur Özcan YENİAY 2007
 • Yatırım Uyuşmazlıklarının Dostane Yöntemlerle Çözümü / Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK 2047
 • -Karar İncelemesi- Tebligat Kanunu’nun 20 ve 21. Maddesi Hükümlerinin Uygulama Alanlarının Mukayeseli Olarak Belirlenmesi (HGK. 2.2.2005, 12-21/4) / Yrd. Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA 2073
 • Türk- İsviçre İflas Hukukunda Basit Tasfiye / Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM 2133

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.