Medeni Usul Hukukunda Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonuçları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Leyla AKYOL ASLAN
ISBN: 9786050504941
Stok Durumu: Stokta var
93,50 TL 110,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Leyla AKYOL ASLAN
Baskı Tarihi 2019/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

UH354

Medeni Usul Hukukunda Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonuçları

Dr. Öğretim Üyesi Leyla AKYOL ASLAN

2019/10 1. Baskı, 538 Sayfa

ISBN 978-605-05-0494-1


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ45

BİRİNCİ BÖLÜM

CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİ HAKKINDA 

GENEL AÇIKLAMALAR

§ 1. CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN DAYANAĞI OLARAK SAVUNMA HAKKI49

A. Genel Olarak Savunma Hakkı49

B.Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Savunma Hakkı ile İlişkisi57

§ 2. CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİ DIŞINDA DAVALININ AÇILMIŞ BİR DAVAYA KARŞI OLASI SAVUNMA ŞEKİLLERİ63

A. Davalının Davayı Kabul Etmesi64

I.Genel Olarak Davayı Kabul64

II.Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalının Davayı Kabul Etmesi67

B. Davalının Süresi İçinde Cevap Dilekçesi Vermesi68

I. Cevap Dilekçesi Veren Davalının Savunma Sebepleri69

II. Cevap Dilekçesinin Unsurları74

1. Mahkemenin Adı74

2.Davacı İle Davalının Adı, Soyadı ve Adresleri; Davalı Yurt Dışında İse Açılan Dava İle İlgili İşlemlere Esas Olmak Üzere Yurt İçinde Göstereceği Bir Adres78

3. Davalının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası79

4. Varsa, Tarafların Kanuni Temsilcilerinin ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı ve Adresleri79

5.Davalının Savunmasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri79

6. Savunmanın Dayanağı Olarak İleri Sürülen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği81

7. Dayanılan Hukuki Sebepler83

8. Açık Bir Şekilde Talep Sonucu86

9.Davalının Veya Varsa Kanuni Temsilcisinin Yahut Vekilinin İmzası87

III.Cevap Dilekçesinin Unsurlarında Eksiklik Bulunması ve 

Bunun Sonuçları89

1.Cevap Dilekçesinin Zorunlu Unsurlarında Eksiklik Bulunması ve Bunun Sonuçları89

2. Cevap Dilekçesinin Zorunlu Olmayan Unsurlarında Eksiklik Bulunması ve Bunun Sonuçları96

IV.  Cevap Dilekçesi Verilmesinin Sonuçları97

§ 3.  DAVALININ OLASI SAVUNMA ŞEKİLLERİNDEN BİRİ OLARAK SÜRESİ İÇİNDE CEVAP DİLEKÇESİ VERMEMESİ101

A. Genel Olarak101

B. Cevap Dilekçesi Verme Süresi102

I. Genel Olarak102

II. Cevap Dilekçesi Verme Süresinin Uzatılması103

C. Süresinde Cevap Dilekçesi Veremeyen Davalının Eski Hale Getirme Talebinde Bulunması108

I. Genel Olarak Eski Hale Getirme Talebi108

II. Süresinde Cevap Dilekçesi Veremeyen Davalının Eski Hale Getirme Talebinde Bulunması113

D. Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Anlamı119

I. Genel Olarak119

II.Cevap Dilekçesinin “Süresinde” Verilmemiş Olması119

III. Cevap Dilekçesinin “Davanın Açılmış Olduğu Mahkemeye” Verilmemiş Olması122

IV. “Cevap Dilekçesi Niteliğini Taşıyan” Bir Dilekçenin Verilmemiş 

Olması125

V.HMK m. 32/2 Anlamında Okunamayan veya Uygunsuz yahut 

İlgisiz Bir Cevap Dilekçesi Verilmiş Olması126

İKİNCİ BÖLÜM

CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN

UYGULAMA ALANI, BAZI YARGILAMA HUKUKU İLKELERİYLE İLİŞKİSİ  VE YARGILAMA AŞAMALARINA ETKİSİ

§ 4. CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN UYGULANMA ALANI131

A. Çekişmeli Yargıda131

B.Çekişmesiz Yargı İşlerinde135

C. Tahkim Yargılamasında141

D. Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerinde145

E. İcra ve İflas Hukukunda146

I. Takip Talebi ve Ödeme Emrine İtiraz Bakımından146

II. İcra Mahkemesinin Görevine Giren Dava ve İşler Bakımından147

1. Gecikmiş İtiraz147

2. İcra Takibinin İptali ve Taliki148

3. Şikâyet149

4. İhalenin Feshi151

5. İtirazın Kaldırılması152

6. Hacizde İstihkak Davası155

III.Genel Mahkemelerin Görevine Giren Bazı Davalar Bakımından156

1. Genel Olarak156

2. İflas Davası Bakımından158

§ 5. CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN BAZI YARGILAMA HUKUKU İLKELERİYLE İLİŞKİSİ162

A.Tasarruf İlkesi162

B. Taraflarca Getirilme İlkesi165

C. Teksif İlkesi168

D. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi169

E. Adil Yargılanma Hakkı172

F. Hukuki Dinlenilme Hakkı174

G. Silahların Eşitliği İlkesi183

H. Dürüst Davranma Ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü184

I. Dürüst Davranma Yükümlülüğü Bakımından185

II. Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü Bakımından189

§ 6. CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN YARGILAMA AŞAMALARINA  ETKİSİ203

A. Genel Olarak203

B.Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Dilekçeler Aşamasına Etkisi204

I. Sorunun Tespiti ve Önemi204

II. Cevap Dilekçesi Verilmemesi Halinde Cevaba Cevap ve 

İkinci Cevap Dilekçesinin Verilip Verilemeyeceği Sorunu206

1. Doktrinde İleri Sürülen Görüşler206

a. Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi Verilemeyeceği Görüşü206

b. Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi Verilebileceği Görüşü207

2. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Kanaatimiz211

III. Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Dilekçeler Aşaması Bakımından 

Diğer Bazı Sonuçları221

C. Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Yargılamanın Diğer Aşamalarına 

Etkisi225

I. Ön İnceleme Aşaması225

II. Tahkikat Aşaması230

III. Sözlü Yargılama ve Hüküm Aşaması233

IV. Kanun Yolu Aşaması235

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAZI YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNE BAĞLANAN SONUÇLAR İLE TÜRK HUKUKUNDA CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN YASAL SONUCU OLARAK DAVANIN İNKÂR EDİLMİŞ SAYILMASI

§ 7. BAZI YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNE BAĞLANAN SONUÇLAR239

A. Roma Hukuku239

B. Alman Hukuku250

C. İsviçre Hukuku256

D. Avusturya Hukuku269

§ 8. TARİHİ GELİŞİMİYLE TÜRK HUKUKUNDA CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNE BAĞLANAN SONUÇ274

A. Mecelle274

B. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu276

C. Medenî Usul Kanunu Tasarıları284

I. 1948, 1952 ve 1955 Tarihli Tasarılar284

II. Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı286

III. 1967 ve 1971 Tarihli Tasarılar287

IV. 1993 Tarihli Tasarı288

D. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Değerlendirme288

§ 9. TÜRK HUKUKUNDA DAVAYI İNKÂR ETME YÜKÜNÜN MEVCUT OLUP OLMADIĞI294

§. 10. DAVAYI İNKÂR KAVRAMI301

A. Davayı İnkârın Anlamı301

B. Davayı İnkârın Niteliği307

§ 11. DAVAYI İNKÂRIN KONUSU VE KAPSAMI311

A. Davayı İnkârın Konusu Vakıalardır311

I. İnkârın Konusu Olarak Vakıa Kavramı311

II. İnkâra Konu Vakıalar, “Dava Dilekçesinde” İleri Sürülmüş Olan Vakıalardır318

III. Davayı İnkâr Sonucunun Cevaba Cevap Dilekçesinde İleri Sürülen Vakıalar Bakımından Uygulanıp Uygulanamayacağı324

B. İnkârın Kapsamı328

§ 12. BAZI DAVA ÇEŞİTLERİ BAKIMINDAN DAVAYI İNKÂR SONUCUNUN İNCELENMESİ329

A. Genel Olarak329

B. Belirsiz Alacak ve Tespit Davası330

C. Kısmî Dava331

D. Davaların Yığılması335

E. Terditli Dava337

F. Seçimlik Dava339

G. Mütelâhik Dava339

§ 13. DAVAYI İNKÂRIN SÜJELERİ340

A. HMK m. 128 Anlamında İnkârın Süjesi Davalıdır340

I. Olağan Bir Davanın Davalısı Bakımından340

II. Karşı Davanın Davalısı Bakımından342

B. Dava Arkadaşlığı Halinde343

I. Mecburi Dava Arkadaşlığında343

1. Maddi Mecburi Dava Arkadaşlığında343

2. Şeklî Bakımdan Mecburi Dava Arkadaşlığında350

II.İhtiyari Dava Arkadaşlığında352

C. Davaya Müdahale Ve Davanın İhbarı Halinde356

I. Davaya Müdahale Halinde356

1. Asli Müdahale Halinde356

2. Fer’i Müdahale Halinde357

II. Davanın İhbarı Halinde 361

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN  DAVALININ (İNKÂR) SAVUNMASI VE İSPAT FAALİYETİ BAKIMINDAN SONUÇLARI

§ 14. CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN DAVALININ (İNKÂR) SAVUNMASINA ETKİSİ366

A.Genel Olarak Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalının İnkâr Kapsamında Savunma Yapmasının Mümkün Olması366

B.İnkâr Kapsamında Kalan Savunmaların İleri Sürülmesi368

§ 15. İNKÂR SAVUNMASI BAKIMINDAN SAVUNMAYI DEĞİŞTİRME 

VE GENİŞLETME YASAĞI375

A.Genel Olarak Davayı İnkâr Etmiş Sayılan Davalı Bakımından 

Savunmayı Değiştirme ve Genişletme Yasağı375

B.İnkâr Savunması Bağlamında Savunmayı Değiştirme ve Genişletme Sayılan Haller: İnkâr Savunmasının Aşılması380

I.İnkâr Savunmasının Aşılıp Aşılmadığının Neye Göre Tespit Edileceği380

II. İnkâr Savunmasının Aşılmasına Neden Olan Savunma Sebepleri381

1. Savunma Vakıalarının Değiştirilmesi ve Genişletilmesi382

2. Def’i İleri Sürülmesi387

3. İtiraz Sebepleri İleri Sürülmesi392

a. Genel Olarak392

b. Ödeme itirazı397

c. Takas ve Mahsup Savunması402

aa.  Davada Savunma Olarak İleri Sürülmesi Halinde402

bb. Karşı Dava Yoluyla İleri Sürülmesi Halinde408

4. Mahkeme İçi İkrarın İnkâr Savunmasıyla İlişkisi415

a. Genel Olarak415

b. Basit İkrar416

c. Vasıflı (Nitelikli, Mevsuf) İkrar418

d. Bileşik İkrar424

aa. Bağlantılı Bileşik İkrar424

bb. Bağlantısız Bileşik İkrar426

5. Davanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesinin İnkâr Savunmasıyla 

İlişkisi429

§ 16. SAVUNMAYI DEĞİŞTİRME VE GENİŞLETME YASAĞININ İSTİSNALARININ İNKÂR SAVUNMASININ AŞILMASI İÇİN UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞI434

A. Genel Olarak434

B. Doktrinde İleri Sürülen Görüşler435

I. Yasağın Her İki İstisnasının da Uygulanamayacağı Görüşü435

II. Yasağın Davacının Muvafakatiyle Aşılabileceği Ancak

Islah Yoluyla Aşılamayacağı Görüşü437

III. Yasağın Her İki İstisnasının da Uygulanabileceği Görüşü443

C. Değerlendirme ve Kanaatimiz447

§ 17. CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN DAVALININ KARŞI

İSPAT FAALİYETİNE ETKİSİ464

A. Genel Olarak464

B. Karşı İspat Faaliyetine Etkisi467

§ 18. CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN DAVALININ DELİL GÖSTERME HAKKINE ETKİSİ475

A. Genel Olarak475

B.Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Delillerin Gösterilmesi 

Hakkında Açıklamalar477

I. Genel Olarak477

II. Delillerin Gösterilme Usulü ve Zamanı Bakımından Doktrinde İleri Sürülen Görüşler480

III. Değerlendirme ve Kanaatimiz487

C. Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalının Delil Göstermesinin 

Mümkün Olup Olamayacağı Sorunu490

I. İlk Derece Yargılamasında491

1.Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalının Delil Gösteremeyeceği Görüşü491

2.Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalının Delil Gösterebileceği Görüşü497

3. Değerlendirme ve Kanaatimiz500

a. Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalının Delil Gösterip Gösteremeyeceği Bakımından500

b.Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalının Delillerini Gösterebileceği Zaman Bakımından511

II. Kanun Yolu Aşamasında519

SONUÇ525

Davanın açılması üzerine, mahkemece kendisine dava dilekçesi tebliğ edilen davalı, dava dilekçesine karşı süresi içinde yazılı olarak cevap dilekçesi vererek, anayasanın 36 ncı maddesinde güvence altına alınmış bulunan savunma hakkını kullanabilir. Ancak, davalı, dava dilekçesine karşı, mutlaka cevap dilekçesi vermek zorunda değildir. Çünkü cevap dilekçesi vermek, bir hak olup davalı için bir yük ya da yükümlülük teşkil etmemektedir. Cevap dilekçesi verilmesi gibi verilmemesi de savunma hakkının kapsamına dâhil olan bir husustur. Her ne kadar hukukta susma, kural olarak ikrar sayılmamakta ise de, davalının, kendisine karşı açılmış bir davaya süresi içinde cevap dilekçesi vermeyerek susmasına, medeni usul hukukunda bazı sonuçlar bağlanmıştır. Bu sonuçlardan en önemlisi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 128 inci maddesinde, “Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır” şeklinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu, süresinde cevap dilekçesi verilmemesine bağladığı bu özel sonuç dışında, konu hakkında başka bir düzenleme yapmamıştır. Her ne kadar, m. 128’de davayı inkâr dışında bir düzenleme yapılmamış ise de, cevap dilekçesi verilmemesinin özellikle dilekçeler aşamasına etkisi ve davanın inkâr edilmiş sayılması nedeniyle; inkâr kavramının anlamı, inkâr savunmasının kapsamı, değiştirilmesi ve genişletilmesi, inkâr savunmasında ispat ve delil gösterme faaliyetinin nasıl gerçekleşeceği gibi konularda, doktrinde farklı görüşler bulunduğu gibi uygulamada da çok farklı kararların verildiği görülmektedir. İşte burada kısaca belirtilen teorik ve pratik önemi nedeniyle, konunun, doçentlik tezi olarak ele alınmasının uygun olacağını düşünerek, bu kitabı hazırlamış bulunmaktayız. 

Her ne kadar bu kitap, aylarca süren yoğun bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkabilmiş ise de, üzerimde emeği olan, bana destek olan kişilere teşekkür etmemem, vefasızlık anlamına gelirdi. Bu vefasızlığı yapmamak için, bana emek veren ve destek olan kişilere, burada teşekkür etmek istiyorum.

Bu anlamda öncelikle, akademik yaşantımda, bana verdikleri emek, yakın destek ve öğrettikleri için, asistanlığını yaptığım kıymetli Hocalarım, Prof. Dr. Ramazan ARSLAN’a, Prof. Dr. Ejder YILMAZ’a, Prof. Dr. Süha
TANRIVER
’e, şükranlarımı sunuyor ve çok teşekkür ediyorum.

Aramızdan ayrılarak ebediyete intikal eden, ancak kendisini hiçbir zaman unutmadığım değerli Hocam, Doç. Dr. Halûk KONURALP’e, bana kattıkları ve öğrettikleri için çok teşekkür ediyor, kendisini, özlem ve rahmetle anıyorum.

Hayatımın en zorlu günlerini geçirdiğim bir dönemde, sorunlarımı paylaşarak bana destek olan, yardımlarını esirgemeyen, kıymetli hocalarım, Prof. Dr. Enver BOZKURT’a ve Prof. Dr. Köksal KOCAAĞA’ya, şükranlarımı sunuyor ve kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Çocuklarını yetiştirmek için her türlü fedakârlığı gösteren, onlardan hiçbir şeyi esirgemeyen, sevgili Annem Zeynep AKYOL ve sevgili Babam Mustafa AKYOL’a, binlerce kez teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 

Ve belki de teşekkürü en çok hak eden, sevgili eşim Doç. Dr. Kudret
ASLAN
. Akademik yaşantım dâhil hayatımın her anında bana destek olan, moral veren, bana inanan ve beni cesaretlendiren; tezimle ilgili konuları dakikalarca benimle tartışan; birçok konuda farklı şekilde düşünsek de, önerileriyle çalışmama katkı sunan; ince esprileriyle beni dakikalarca güldürüp sıkıntılarımı dağıtan, sevgili Eşim! Sana teşekkür etmiyorum! Çok teşekkür ediyorum… Ve ben de sana, iyi ki varsın diyorum… 

Son olarak, her zaman yakın ilgi ve desteğini benden esirgemeyen, çalışmamın kısa süre içinde kitap halinde yayınlanmasını sağlayan, Yetkin Yayınevi sahiplerinden Sayın Muharrem BAŞER ile Sayın Ziya GÜLKÖK'e ve ayrıca başta Nilüfer AYDIN ERDOĞAN olmak üzere emeği geçen bütün "Yayınevi Çalışanları"na en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

 

 

                                  Dr. Öğretim Üyesi Leyla AKYOL ASLAN

            Ankara, 2019

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar