Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın İntikali

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa DOĞAN
Ürün Kodu: MH479
ISBN: 978-605-05-0118-6
Stok Durumu: Stokta var
63,00 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa DOĞAN
Baskı Tarihi 2016/08
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

MH479
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında
Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca
Hasarın İntikali

Dr. Mustafa DOĞAN
2016/07 Baskı, 348 Sayfa
ISBN 978-605-05-0118-6

Kısaca “Viyana Satış Sözleşmesi (CISG) olarak da bilinen “Milletlerar­arası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması”, 01.08.2011 itibarıyla ülkemizin taraf olmasıyla birlikte iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiştir. Roma hukukunda yer alan ve Türk/ İsviçre hukuk sisteminde de benimsenen, satılan malın hasarının akdin kurulması anından itibaren alıcıya ait olacağına ilişkin “hasar alıcıya aittir  (periculum est emptoris)” ilkesinin etkisi ile satış sözleşmesinde hasarın intikali meselesi, bu sözleşmenin en tartışmalı konularından birini teşkil etmiştir. İşte CISG’da hasarın intikali konusunda benimsenen sistem bu çalışmanın esas konusunu oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra hasarın intikali konusu, sözleşmeye aykırılık, sözleşmenin esaslı ihlâli ve tarafların hak ve yükümlülükleri gibi diğer birçok konuya değinmeyi de gerektirdiğinden, bu eser okuyucuya Anlaşmanın genel perspektifi konusunda da bir bakış açısı sunmaktadır. (Önsöz'den)

Satış sözleşmesinde hasarın intikali meselesi, Roma hukukundan bu yana, bu sözleşmenin en tartışmalı konularından birini teşkil etmiştir. Bunda, Roma hukukunda yer alan ve Türk/İsviçre hukuk sisteminde de benimsenen, satılan malın hasarının akdin kurulması anından itibaren alıcıya intikal edeceğine ilişkin hükmün etkisi büyüktür (BK m. 183, OR Art. 185). Gerçekten de, Türk Borçlar Kanununda, satılan malın mülkiyeti, borçlandırıcı işlem niteliğindeki satış sözleşmesinin kurulduğu anda değil, tasarruf işlemi niteliğindeki zilyetliğin devri işleminin gerçekleştiği anda alıcıya geçmektedir. Buna karşılık hasar, sözleşmenin kurulduğu anda alıcıya intikal etmektedir. Başka bir deyişle alıcı, henüz malik olmadığı bir malın hasarına katlanmak ve satış bedelini ödemek zorunda kalmaktadır. Bu hususun uygulamada adaletsizliklere yol açtığı sıkça dile getirilmiştir[1]. Buna karşılık CISG, hasarın intikali meselesini Roma hukukundan farklı esaslara bağlamıştır. 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile de, Roma hukukunda gelen hasarın intikaline ilişkin bu sistem terkedilmiş ve büyük oranda[2]CISG’in getirdiği esas benimsenmiştir. İşte CISG’da hasarın intikali konusunda benimsenen sistem bu çalışmamızın konusunu teşkil etmektedir. (Giriş'ten)[1]      Konu hakkındaki görüşler için bkz. Akıntürk, Turgut; Satım Akdinde Hasarın İntikali, Ankara 1966, s. 103 vd.

[2]      Türk Borçlar Kanununa göre, kanundan, durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğan istisnalar dışında, satılanın yarar ve hasarı, taşınır satışlarında “zilyetliğin devri” anına kadar satıcıya aittir. (m. 208/f.1).

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR CETVELİ 17

§ 1. GİRİŞ 21

KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI 21
I. Konunun Takdimi 21
II. Konunun Önemi 23
III. Konunun Sınırlandırılması 25

BİRİNCİ BÖLÜM
KONU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, HASARIN İNTİKALİ ANINA İLİŞKİN SİSTEMLER VE MUKAYESELİ HUKUKTA HASARIN İNTİKALİ

§ 2. HASAR KAVRAMI 29
I. Genel Olarak 29
II. Geniş Anlamda Hasar 31
III. Dar Anlamda Hasar 33
A. Edim Hasarı 35
B. Karşı Edim (Semen) Hasarı 36

§ 3. RİSK KAVRAMI 39
I. Genel Olarak 39
II. Ticarî Riskler 40
III. Siyasî Riskler 41
IV. Hukukî Riskler 42
V. Risklerin Giderilmesi Usulleri 44
A. Genel Olarak 44
B. İç Hukukta 45
C. Milletlerarası Hukukta 46

§ 4. İMKÂNSIZLIK KAVRAMI 49
I. Genel Olarak 49
II. İmkânsızlık Türleri 51
A. Başlangıçtaki İmkânsızlık 51
B. Sonraki İmkânsızlık 53
1. Sonraki Kusurlu İmkânsızlık 54
2. Sonraki Kusursuz İmkânsızlık 56

§ 5. HASAR KAVRAMININ RİSK VE İMKÂNSIZLIK KAVRAMLARI İLE İLİŞKİSİ 58
I. Genel Olarak 58
II. Hasar-Risk İlişkisi 59
III. Hasar-İmkânsızlık İlişkisi 60

§ 6. HASARIN İNTİKAL ANINA İLİŞKİN SİSTEMLER VE MUKAYESELİ HUKUKTA HASARIN İNTİKALİ 63
I. Genel Olarak 63
II. Hasarın İntikal Anına İlişkin Uygulanan Başlıca Sistemler 64
A. Sözleşme Sistemi 66
B. Mülkiyet Sistemi 68
C. Teslim Sistemi 69
III. Mukayeseli Hukukta Hasarın İntikali 71
A. Fransız Hukuku 71
B. Alman Hukuku 73
C. İsviçre Hukuku 77
D. Diğer Bazı Hukuk Sistemlerinde Hasarın İntikali 80
1. İngiliz Hukukunda 80
2. ABD Hukukunda 80
3. Çin Hukukunda 81
E. Türk Hukukunda Hasarın İntikali 82
1. Genel Olarak 82
2. Hasarın İntikaline İlişkin Hükümler 84
3. Hasarın İntikalinde Özel Durumlar 85
4. Gönderme Suretiyle Satışlarda Hasarın İntikali 87
5. Çeşit Borçlarında Hasarın İntikali 88
6. Sözleşmeden Dönmede Hasarın İntikali 89
7. Erteleyici ve Bozucu Şartta Hasarın İntikali 90

İKİNCİ BÖLÜM
CISG’IN UYGULAMA ALANI VE HASARIN İNTİKALİNİN ŞARTLARI

§ 7. CISG’IN UYGULAMA ALANI 93
I. Genel Olarak 93
II. CISG’ın Yer İtibarıyla Uygulama Alanı 95
A. Genel Olarak 95
B. Tarafların İşyerlerinin Farklı Devletlerde Bulunması (Satış Sözleşmesinin Milletlerarası Nitelikte Olması) 96
1. İşyeri Kavramı 97
2. Tarafların İşyerlerinin Farklı Devletlerde Bulunması Hususunun Anlaşılır Olması 100
C. CISG’a Taraf Bir Devletin Hukuku ile Bağlantı Bulunması 101
1. İşyerlerinin Antlaşmanın Tarafı Farklı Devletlerde Olması 102
2. Forum Devletinin Kanunlar İhtilafı Kurallarının Antlaşmaya Taraf Bir Devletin Hukukuna Atıf Yapması 104
D. Antlaşmanın Uygulanması Sırasında Dikkate Alınmayan Hususlar 106
III. Antlaşmanın Konu İtibarıyla Uygulama Alanı 107
A. Genel Olarak 107
B. Satış Sözleşmesi 108
1. Antlaşma Kapsamına Girmeyen Satış Sözleşmeleri 108
2. Satış Sözleşmesine Benzeyen Bazı Sözleşmeler 110
C. Mal Kavramı 112
IV. Antlaşmanın Zaman İtibarıyla Uygulama Alanı 114
V. Anlaşmanın Uygulanmasında Taraf İradelerinin Rolü 117
VI. CISG’ın Tahkimde Uygulanması 121

§ 8. CISG’A GÖRE HASARIN ALICIYA İNTİKALİNİN ŞARTLARI 123
I. Genel Olarak 123
II. Hasarın İntikalinin Şartları 125
A. Satış Sözleşmesinin Geçerli Bir Şekilde Kurulmuş ve Hükümlerini Doğurmuş Olması 125
B. Hasarın, Taraflara Atfedilemeyen, Umulmayan Bir Olay Sonucunda Oluşması 128
C. Satılanın Sözleşmeye Tahsis Edilmiş (Ayıt Edilmiş) Olması 134

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CISG’A GÖRE HASARIN ALICIYA İNTİKALİ ANI

§ 9. CISG’A GÖRE HASARIN ALICIYA İNTİKAL ETTİĞİ AN 137
I. Genel Olarak 137
II. Hasarın İntikaline İlişkin Temel Konular 140
A. Hasar Kavramı 140
B. Edim Hasarı - Semen Hasarı 143
C. Sözleşme Öncesi Müzakerelerden Doğan Sorumluluk 144
D. Maldan Kaynaklanan Zararlar 145
E. İlâve Maliyetler 146
F. Zarar veya Ziyanın Hasarın Alıcıya Geçmesinden Önce Oluşması 147
G. Hasar Dağılımının Değiştirilmesi 148
H. Sözleşmenin Sona Ermesi Hâlinde Hasarın Eski Hâle Getirilmesi 149
III. Gönderme Satışlarında Hasarın İntikali 149
A. Genel Olarak 149
B. Mesafe Satışı Kavramı ve Çeşitleri 153
C. Temel Kural: Malların İlk Taşıyıcıya Verilmesi 155
D. Malların Belirli Bir Yerde Taşıyıcıya Verme Mecburiyetinin Bulunmaması 156
1. Satış Sözleşmesinin Malların Taşınmasını Gerektirmesi (Gönderme Borcunun Varlığı) 157
2. İlk (Bağımsız) Taşıyıcı 159
3. Malların Taşıyıcıya Verilmesi 163
E. Malların Belirli Bir Yerde Taşıyıcıya Verme Mecburiyetinin Bulunması 166
F. Satıcının Malları Temsil Eden Belgeleri Alıkoyması 167
G. Malların Ayırt Edilmiş Olması ve Toplu Yükler 168

IV. Taşıma Hâlindeyken Satılan Mallara İlişkin Hasarın İntikali 173
A. Genel Olarak 173
B. Temel Kural: Hasarın Sözleşmenin Kurulduğu Anda İntikali 175
C. Hasarın Geçmişe Etkili Olarak Alıcıya İntikal Etmesi 177
D. Satıcının Kötü Niyetli Olması 180
E. Malların Ayırt Edilmiş Olması 183
V. Aranılacak ve Götürülecek Borçlarda Hasarın İntikali 184
A. Genel Olarak 184
B. Malların Satıcının İşyerinde Teslim Alınması 186
C. Malların Satıcının İşyeri Dışında Farklı Bir Yerde Teslim Alınması 191
D. Malların Ayırt Edilmiş Olması 195

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK İLE HASARIN İNTİKALİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE INCOTERMS KURALLARINDA HASARIN İNTİKALİ

§ 10. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞIN HASARIN İNTİKALİ İLE İLİŞKİSİ 197
I. Genel Olarak 197
II. CISG Kapsamında Sözleşmeye Aykırılık Kavramı 198
A. Satıcının Temel Yükümlülükleri 200
B. Malların Sözleşmeye Uygun Olması 202
C. Malların Üçüncü Kişilerin Hak ve Taleplerinden Ari Olması 203
III. Hasarın Alıcıya Geçtiği Anda Mevcut Olan Sözleşmeye Aykırılıklar 205
IV. Hasarın Alıcıya Geçmesinden Sonraki Sözleşmeye Aykırılıklar 207

§ 11. INCOTERMS KURALLARINA GÖRE HASARIN İNTİKALİ 210
I. Genel Olarak 210
II. Incoterms’in Amacı ve Hukukî Niteliği 212
III. Incoterms’in Kapsamı 214
IV. Incoterms®2010 ile Getirilen Değişiklikler 216
V. Incoterms®2010 Kurallarında Hasarın İntikali 220
A. Tüm Taşıma Türlerini Kapsayan Kurallar 222
1. İşyerinde Teslim 222
2. Taşıyıcıya Masrafsız 223
3. Taşıma Ödenmiş Olarak 225
4. Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak 226
5. Terminalde Teslim 227
6. Belirlenen Yerde Teslim 228
7. Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim 229
B. Deniz ve İçsu Taşımalarına Özgü Kurallar 230
1. Gemi Doğrultusunda Masrafsız 230
2. Gemide Masrafsız 232
3. Masraflar ve Navlun 234
4. Masraflar, Sigorta ve Navlun 235
VI. CISG ve Incoterms’de Yer Alan Hasarın İntikaline İlişkin Hükümlerin Mukayesesi 235

BEŞİNCİ BÖLÜM
CISG’DA HASARIN İNTİKALİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI

§ 12. HASARIN İNTİKALİNİN GENEL SONUCU 239
I. Genel Olarak 239
II. Kural: Semeni Ödeme Yükümlülüğü 240
III. Hasarın Satıcının Eylemi veya İhmalinden Kaynaklanması 243

§ 13. SÖZLEŞMENİN SATICI TARAFINDAN ESASLI İHLÂLİ HÂLİNDE HASARIN İNTİKALİNİN SONUÇLARI 247
I. Genel Olarak 247
II. Kural: Alıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânların Korunması 247
III. Sözleşmenin Esaslı İhlâli Kavramı 248
IV. Alıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar 251
V. Esaslı Olmayan Sözleşme İhlâlleri 254
VI. Özel Durumlar 255

§ 14. HASARIN İNTİKALİNİN DİĞER SONUÇLARI 258
I. Genel Olarak 258
II. Satılanın Maddî Bakiyeleri 258
III. İkame Değer 260
IV. Malların Muhafazası 262
A. Genel Olarak 262
B. Satıcının Malları Muhafaza Yükümlülüğü 263
C. Alıcının Malları Muhafaza Yükümlülüğü 264
D. Malların Satışı 265

§ 15. İSPAT YÜKÜ 268

§ 16. ZAMANAŞIMI 272
I. Genel Olarak 272
II. Türk Hukukunda Zamanaşımı 273
III. 1974 Tarihli Milletlerarası Mal Satımında Zamanaşımı Süresi Hakkında Antlaşma 277
A. Genel Olarak 277
B. Antlaşmanın Kapsamı ve Uygulama Alanı 278
C. Antlaşmada Öngörülen Zamanaşımı Süresi 279

SONUÇ 285

KAYNAKÇA 291

EK: CISG METNİ (Türkçe-İngilizce) 307

KAYNAKÇA*

Acar, Hakan                       :  Uluslararası Satışlarda Hasar Riskinin Geçişi, İstanbul 2009.

Adıgüzel, Burak                 :  Karayoluyla Yapılan Taşımalarda Taşıyıcının Zıya ve Hasardan Doğan Sorumluluğu, 2. Bası, Ankara 2012.

Akıncı, Ziya                       :  Milletlerarası Tahkim, 3. Bası, Ankara 2013.

Akıntürk, Turgut                :  Satım Akdinde Hasarın İntikali, Ankara 1966.

Aksakal, Enver                   :  Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Kapsamında Satıcının Sözleşmeye Uygun ve Üçüncü Kişilerin Hak veya Taleplerinden Ari Mal Teslim Etme Borcu, İBD, Ocak-Şubat 2014, C. 88, S. 2014/1, s. 340-368.

Aktürk, İpek Yücer            :  Viyana Satım Sözleşmesi Kapsamında Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu, ABD,        S. 2015/1, s. 209-238.

Altay, Sabah                       :  Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi, İstanbul 2008.

Altaş, Hüseyin                    :  Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık (BK. m. 117), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1991.

Altınışık, Ulvi                     :  Elektronik Sözleşmeler, Ankara 2003.

Altunkaya, Mehmet            :  Edimin Başlangıçtaki İmkânsızlığı, Ankara 2005.

Ansay, Sabri Ş.                   :  Menkul Mallarda Mülkiyetin ve Hasarın İntikali Hakkında Muhtelif Sistemler Arasında Bir Mukayese, AÜHFD, C. 10, S. 1-4, 1953, s. 450-456.

 

 

 

Antonmattei, Paul-Henry/

Raynard, Jacques               :  Droit civil, Contrats spéciaux, Lexis Nexis, 7ème éd. 2013.

Aral, Fahrettin                    :  Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, Ankara 2011.

Aral, Fahrettin/

Ayrancı, Hasan                  :  Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 10. Bası, Ankara 2014.

Arslanlı Halil                      :  Mecellede Hasar, İÜHFM, C.14, S.1-2, 1948, s. 248-271 (Kısaltılmışı: Arslanlı, Mecellede Hasar).

Arslanlı, Halil                     :  Ticarî Bey, 3. Bası, İstanbul 1953 (Kısaltılmışı: Arslanlı, Ticarî Bey).

Atamer, Yeşim M.              :  Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, İstanbul 2005 (Kısaltılmışı: Atamer, Satıcının Yükümlülükleri).

“         “ (editör)                  :  Milletlerarası Satım Hukuku, Birleşmiş Milletler Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), 2. Bası İstanbul 2012 (Kısaltılmışı: Atamer, Milletlerarası Satım).

“          “                             :  Taşınır Satımı Sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler-Tebliğler, Derleyen M. Murat İnceoğlu, İstanbul 2012,        s. 187-221 (Kısaltılmışı: Atamer, Taşınır Satımı).

“          “                             :  “Satım Sözleşmesinde Hasarın İntikali Anı” Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 131-167 (Kısaltılmışı: Atamer, Hasarın İntikali).

“          “                             :  “Birleşmiş Milletler Satım Hukukunun Uluslararası Uygulama Alanı”, İBD, C. 69, S. 10-11-12, Yıl 1995, s. 551-568 (Kısaltılmışı: Atamer, Uygulama Alanı).

Aydoğdu, Murat/

Kahveci, Nalan                  :  Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç ilişkileri (Sözleşmeler Hukuku), 2. Bası, Ankara 2014.

Ayiter, Kudret                    :  Roma Hukukunda Alım Satım Aktinde Hasarın İntikali, AÜHFD, C. 14, S.1-4, Ankara 1957, s. 122-142.

Ayoğlu, Tolga                    :  Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanan Genel Prensipler, Maddi Hükümler ve Ticari Adet-Teamüller Olarak Lex Mercatoria, İstan­bul 2011.

Başpınar, Veysel                :  Borç Sözleşmelerinin Kısmî Butlanı, Ankara 1998.

Becker, Herman

(Çev.A.Suat Dura)              :  İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi, İkinci Bölüm - Çeşitli Sözleşme İlişkileri - Madde:184-551

Bilgen, Mahmut                  :  Özel Hukukta Zamanaşımı, 2. Bası, Ankara 2010.

Bingöl, Itır                          :  Uluslararası Ticari Satım Sözleşmelerinde Mücbir Sebep, Ankara 2011.

Bollée,  Sylvian                  :  The Theory Of Risk in 1980 Vienna Sale of Goods Convention. Reproduced with permission of Pace Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Kluwer (1999-2000), 245-290 “http://www. cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/bollee.html” (E.T.6.12.2014).

Bridge, Michael

(Çev. Başak Başoğlu)         :  CISG Uyarınca Hasarın Geçmesi, Atamer, Milletlerarası Satım, s. 193-219.

Brunner, Cristoph               :  UN-Kaufrecht-CISG: Kommentar zum Übereinkommen der Vereinten Nationen Über Verträge über den internationalen Warenkauf von 1980. Unter Berücksichtigung der Schnittstellen zum internen Schweizer Recht, Bern: Stämpfl i (2004).

Buydaert, Michiel               :  The Passing of Risk in the International Sale of Goods; A comparison between the CISG and the Incoterms, “http://lib.ugent.be/fulltxt/ RUG01/002/060/824/RUG01-002060824_ 2013_ 0001_AC.pdf” (E.T. 23.2.2016)

 

Caner, Oğuz                       :  Incoterms 2010 (ICC Rules For The Use Of Domestic and International Trade Terms),” 10.Yıl’a Armağan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 11, S. 22, Güz 2012/2, s. 223-262.

Cansel, Erol                        :  Türk Hususi Hukukunda Hapis Hakkı, Ankara 1961.

Çakırca, S. İrem                 :  Satımda Edim ve Karşı Edim Hasarının Alıcıya Geçişi, İÜHFM, C. LXV, S. 1, İstanbul 2007, s. 177-206.

Çalışkan, Yusuf                 :  Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri, İstanbul 2014.

Çelikel A./Erdem B. Bahadır: Milletlerarası Özel Hukuk, 13. Bası, İstanbul 2014.

Çetiner, Bilgehan                :  Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda Yarar ve Hasarın İntikali ile Satıcının Ayıptan Sorumluluğuna İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, İÜHFM, C. LXVII. S.1-2, 2009, s. 97-113 (Kısaltılmışı: Çetiner, Hasarın İntikali).

“          “                             :  Hapis Hakkı, İstanbul 2010 (Kısaltılmışı: Çetiner, Hapis Hakkı).

Dayıoğlu, Yavuz                :  CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları ve Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı, İstanbul 2011.

Dayınlarlı, Kemal               :  Milletlerarası Ticari Sözleşmelere İlişkin İlkeler, Ankara 2005.

Doğan, Fatih                       :  Incoterms 2000, Tarihi Gelişimi-Geçerlilik Kaynağı-Münferit Klozlar-Son Değişiklikler, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C.1, İstanbul 2002, s. 337-367 (Kısaltılmışı, Doğan, Incoterms 2000).

Doğan, Mustafa                  :  Incoterms®2010 Kurallarına Göre Hasarın İntikali, TAAD, S. 23, Ekim 2015, s. 225-253 (Kısaltılmışı, Doğan, Incoterms 2010).

Doğan, Vahit                      :  Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif, 3. Bası, Ankara 2012 (Kısaltılmışı: Doğan, Akreditif).

“          “                             :  Banka Teminat Mektupları, 4. Bası, Ankara 2011 (Kısaltılmışı: Doğan, Teminat).

Dong Wu                            :  The Effect of Fundamental Breach on Passage of Risk in the International Sale of Goods under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Comparative analysis with the Contract Law of the People's Republic of China “http:// www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/dong.html” (E.T. 6.12.2014).

Dural, Mustafa                   :  Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık, İstanbul 1976 (Kısaltılmışı: Dural, Sonraki İmkânsızlık).

“          “                             :  “İmkânsızlık Kavramı ve Türleri”, BATİDER, C. VII, S. 1, s.11-58 (Kısaltılmışı: Dural, İmkânsızlık Kavramı).

Ekşi, Nuray                        :  Milletlerarası Ticaret Hukuku, İstanbul 2010 (Kısaltılmışı: Ekşi, Milletlerarası Ticaret).

“          “                             :  Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat, 8. Bası, İstanbul 2013 (Kısaltılmışı: Ekşi, Milletlerarası Özel Hukuk).

“          “                             :  Kanunlar İhtilafı Alanında “Incorporation”, MHB, C. 19, S. 1-2,1999-2000: Prof.Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, s. 263-291 (Kısaltılmışı: Ekşi, Kanunlar İhtilafı).

Emmerich, Volker              :  BGB-Schuldrecht Besonderer Teil, 12. Auflage, C.F Müller Verlag, Heidelberg 2009.

Enderlein, Fritz/

Maskow, Dietrich               :  International Sales Law, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Oceana Publications,1992.

“         “                              :  Commentary on the Convention on the Limitation Period in the International (Enderlein/Maskow,  Zamanaşımı) “http://www.cisg. law.pace.edu/cisg/biblio/enderlein.html” (E.T.30.11.2015)

Erauw, Johan                     :  CISG Articles 66-70: The Risk of Loss and Passing It, 25 Journal of Law and Commerce (2005-06), s. 203-217. “http://www.uncitral. org/pdf/english/CISG25/Erauw.pdf” (E.T.6.12.2014).

Erdem, B. Bahadır              :  Incoterms’in Uluslararası Hukukta Uygulanacak Hukuka Etkisi ve Hukukî Niteliği, MHB, Özer Eskiyurt’un Anısına Özel Sayı, C. 10,   S. 1-2 (1990), s. 65-79 (Kısaltılmışı, Erdem B).

Erdem, H. Ercüment           :  Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler, İstanbul 2008 (Kısaltılmışı: Erdem, Makaleler).

“          “                             :  Uluslararası Mal Satışlarında 11 Nisan 1980 Tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Uygulama Alanı, Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler, İstanbul 2008, s. 1-23 (Kısaltılmışı: Erdem, Uygulama Alanı).

“         “                              :  Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Satım Sözleşmesi), Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler, İstanbul 2008, s. 25-138 (Kısaltılmışı: Erdem, Viyana Satım Sözleşmesi).

“          “                             :  “Denizaşırı Satış Olarak FOB Satış”, Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler, İstanbul 2008, s. 139-195.

“          “                             :  “Incoterms 2000”, Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler, İstanbul 2008,          s. 219-254 (Kısaltılmışı: Erdem, Incoterms 2000).

“          “                             :  “Incoterms® 2010”, Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010/1,  C. I, s. 219-235 (Kısaltılmışı: Erdem, İncoterms 2010).

“              “                         :  “Viyana Satım Antlaşması’nda Sözleşmeden Dönme”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010, s. 857-895.       

Erdem, Mehmet                  :  Özel Hukukta Zamanaşımı, İstanbul 2010.

Eren, Fikret                        :  Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 19. Bası, Ankara 2015 (Kısaltılmışı: Eren, Genel).

“          “                             :  Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2014 (Kısaltılmışı: Eren,  Özel).

“          “                             :  Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1985 (Kısaltılmışı: Eren, Uygun İlliyet).

Erişgin, Özlem Söğütlü       :  Tarihsel ve Dogmatik Açıdan Periculum Est Emptoris (Hasar Alıcıya Aittir), Ankara 2010.

Ergüne, Mehmet Serkan     :  Reform Sonrası Alman Medenî Kanununda İmkânsızlık Hâlleri ve Sonuçları, İÜHFM.,     C. LXII, S. 1-2 (2004), 351-380.

Erkan, Kutluhan                 :  CISG Gereğince Alıcının Sözleşmeden Dönmesi, İstanbul 2013 (Kısaltılmışı: Erkan, Alıcının Sözleşmeden Dönmesi).

Erkan, Mustafa                   :  MÖHUK Madde 31 Bağlamında Türk Hukukunda Doğrudan Uygulanan Kurallara Bakış, GÜHFD, C. XV, 2011, S. 2, s. 81-121.

Flambouros, Dionysios      :  Transfer of Risk in the Contract of Sale Involving Carriage of Goods: A Comparative Study in English, Greek Law and the United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods, Worcester College, Oxford, CISG Database, Pace Institute of International Commercial Law. “http://www.jus.uio.no/pace/transfer_of_risk_contract_of_sale_involving_carriage_of_goods_comparative_study.dionysios_flambouras/_1.html” (E.T. 6.12.2014).

Gümüş, M.Alper                :  Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. I, 2. Bası, İstanbul 2013.

Heiderhoff, Bettina

(Çev. Ajda Gençsoy)          :  CISG’ın Uygulama Alanı: Konu Bakımından, Atamer, Milletlerarası Satım, s. 25-36.

Gündoğdu, Fatih                :  Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İfa İmkânsızlığı ve Hukukî Sonuçları, İstanbul 2014.

Hoeren, Thomas/

Martinek, Micheal              :  ZAP–Praxixkommentar, Systematischer Kommentar zum Kaufrecht, ZAP-Verlag, Recklinghausen 2002.

 

 

Honnold John O.                :  Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 3rd edition (1999) “http://www.cisg.law.pace.edu/ cisg/biblio/toc.html” (E.T.8.1.2016).

Hoffmann, Bernd von        :  Passing of Risk in International Sale of Goods, Petar Sarcevic & Paul Volken eds., International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures, Oceana (1986), Ch. 8, 265-303. “http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/vonhoffmann.html” (E.T.6.12.2014).

Işıktaç, Yasemin                 :  Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme, 2. Bası, İstanbul 2014.

Kalpsüz, Turgut                  :  Denizaşırı Satışlar (Giriş-Boşaltmada Satışlar), Ankara 1967 (Kısaltılmışı: Kalpsüz, Denizaşırı Satışlar).

“         “                              :  Ticari Satışta İfa Mahalli, Ankara 1960 (Kısaltılmışı: Kalpsüz, İfa Mahalli).

Kılıçoğlu, Ahmet                :  Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Bası, Ankara 2014.

Kurşat, Zekeriya                 :  Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, İstanbul 2003.

Kuyucu, Aslıhan S.            :  Incoterms (Uluslararası Ticari Terimler), İstanbul 2011.

Magnus, Ulrich

(Çev. Cüneyt Süzel)           :  CISG Uyarınca Tazminat, Faiz, Sorumluluktan Kurtulma, Atamer, Milletlerarası Satım,     s. 287-307.

Mainguy, Daniel                 :  Contrats spéciaux, Dalloz, 9ème éd. 2014.

Malaurie, Philippe/

Aynès, Laurent/

Gautier, Pierre-Yves           :  Les contrats spéciaux, LGDJ, Paris, 7ème éd., 2014.

Mineiro, Michael C.           :  CISG and the Final Frontier: Contracting for the International Sale of Goods that Originate from, Are Delivered to, or Transit Through Outer Space and the Passage of Risk of Loss, Montreal, Canada 2008. “http://www. cisg. law.pace.edu/cisg/biblio/mineiro.html” (E.T.6.12.2014).

Mistelis, Loukas

(Çev. Candan, Yasan)        :  “CISG’in Uygulama Alanı: Yer, Zaman ve Kişi Bakımından”, Atamer, Milletlerarası Satım, s. 7-24.

Münchener Kommnetar zum

Bürgerlichen Gesetzbuch   :  Band 2, Schuldrecht Allgemeiner Teil §§ 241-432, 6. Auflage, Verlag C.H Beck München 2012 (…/MüKo),

Münchener Kommnetar zum

Bürgerlichen Gesetzbuch   :  Band 3, Schuldrecht Bosenderer Teil I,          §§ 433-610, 6. Auflage, Verlag C.H Beck München 2012 (…/MüKo),

Nicholas, Barry                  :  Bianca, C.M.-Bonell M.J.; Commentary on the International Sales Law, The 1980 Vienna Sales Convention, Milan 1987 (Bianca/ Bonell/ Nicholas).

Nomer, Engin/Ekşi, Nuray/

Gelgel, Günseli Öztekin     :  Milletlerarası Tahkim Hukuku, C. 1, 4. Bası, İstanbul 2013.

Oberman, Neil Gary           :  Transfer of risk from seller to buyer in international commercial contracts: A comparative analysis of risk allocation under the CISG, UCC and Incoterms, 1997. “http://www. cisg.law.pace.edu/cisg/thesis/Oberman.html” (E.T.6.12.2014).

Oğuz, Arzu                         :  Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası           Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria)- Unidroit İlkeleri’nin Lex Mercatoria Niteliği, AÜHFD, Yıl 2001, C. 50, S. 3, s. 11-53.

Oğuzman, Kemal/

Öz, M. Turgut                     :  Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 11. Bası, C. 2 10. Bası, İstanbul 2013.

Oğuzman, Kemal/

Seliçi, Özer/

Özdemir, Saibe Oktay        :  Eşya Hukuku, 18. Bası, İstanbul 2015.

Oral, Tuğçe                        :  Viyana Satım Antlaşması’nda Sözleşmenin Kurulması, Ankara 2014.

 

Oser, H./Schönenberger, W.

(Çev.K.Fikret Arık)            :  İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi, Akdin Muhtelif Nevileri (İsviçre BK. 184/393-Türk BK.182/385), Ankara 1966.

Öz, M. Turgut                     :  İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul 1989.

Özdemir, Hayrunnisa         :  Satım Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın İntikali,  Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, İstanbul 2012, s. 361-381.

Özel, Sibel                          :  Milletlerarası Ticari Tahkimde Kanunlar İhtilafı Meseleleri, İstanbul 2008.

Özkan, Ömer                      :  Incoterms 2010 ile Getirilen Yenilikler, Akademik Bakış Dergisi, S. 31, Temmuz-Ağustos 2012, s. 1-15 (Kısaltılmışı: Özkan, Incoterms 2010). “http://www.akademikbakis.org/ eskisite/31/01.pdf” (E.T. 2.7.2015).

“         “                              :  Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar, Akademik Bakış Dergisi, S. 4, Ekim 2004,  s. 1-49 (Kısaltılmışı. Özkan, Ticari Sözleşmeler). “http://www.akademikbakis.org/eskisite/4/1.pdf” (E.T. 2.7.2015).

Özsunay, Ergun                  :  1980 tarihli “Uluslararası Mal Satımı Sözleşmeleri Hakkında Viyana Antlaşması” (CISG) ve Türk Teşebbüslerinin Taraf Olduğu Uluslararası Mal Satımı Sözleşmeleri Üzerindeki Yansımaları, İBD, C. 78, S. 2004/3, s. 906-959.

Öztürk, Esra                       :  Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına (CISG) Göre Satıcının Malları ve Belgeleri Teslim Yükümlülüğü, TAAD, S. 21, Nisan 2015, s. 549-603.

Ramberg, Jan                     :  ICC Guide to Incoterms®2010, Paris 2011.

Reinicke, Dietrich/

Tiedtke, Klaus                    :  Kaufrecht, 7. Auflage, Luchterhand, München 2004.

Reisoğlu, Seza                    :  Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Akreditif, 2. Bası, Ankara 2009.

Romein, Annemieke          :  The Passing of Risk A comparison between the passing of risk under the CISG and German law, Heidelberg 1999. “http:// www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/romein.html” (E.T. 6.12.2014).

Roth, P.M.                          :  “The Passing of Risk”, 27 American Journal of Comparative Law (1979), s. 291-310. “http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/roth.html” (E.T.16.12.2015).

Sağlam, İpek                      :  Elektronik Sözleşmeler, İstanbul 2007.

“          “                             : Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m. 14-24), İstanbul 2013.

Sarı, Suat                            :  Alıkoyma Hakkı, İstanbul 2009.

Schellhammer, Kurt           :  Schuldrecht nach Anspruchsgrundlagen samt BGB Allgemeiner Teil, 6. Auflage, C.F Müller Verlag, Heidelberg 2005.

Schlechtriem, Peter             :  Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods, published by Marz, Vienna 1986

                                             “http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ schlechtriem.html”  (E.T. 6.12.2014).

Schlechtriem, Peter/

Schwenzer, Ingeborg          :  Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), Third Edition (English), Oxford 2010 (Kısaltılmışı: Schlechtriem/Schwenzer/…).

Schlechtriem, Peter/

Schwenzer, Ingeborg          :  (Editörler: Ingeborg Schwenzer ve Pınar Çağlayan Aksoy), Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, İstanbul 2015 (Kısaltılmışı: Schlechtriem/ Schwenzer/…)

Schönle, H./Koller, T.        :  Kommentar zum Un-Kaufrecht, Hrsg. Henrich Honsell, 2. Auflage, Berlin, Heidelberg, Springer Verlag, 2010.

 

Schwarz, Anreas B.

(Çev. Kudret AYİTER)      :  Satış Aktinde Hasarın İntikali, AÜHFD, C. 4, S.1-4, 1948, s. 159-167.

Serozan, Rona                    :  Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C. III, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, (Necip Koca­yusufpaşaoğlu, Hüseyin Hatemi, Rona Serozan, Abdulkadir Arpacı), 6. Bası, İstanbul 2014.

Sevón, Lief                        :  Presentation of Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung ed., Wiener Übereinkommen von 1980, Lausanner Kolloquium 1984, Zürich: Schulthess (1985) 191-206. “http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/sevon3.html” (E.T. 6.12.2014).

Sirmen, Lâle                       :  Eşya Hukuku, 3. Bası, Ankara 2015 (Kısaltılmışı: Sirmen, Eşya Hukuku).

“          “                             :  Türk Özel Hukukunda Şart, Ankara 1992 (Kısaltılmışı: Sirmen, Şart).

Staudinger/Magnus             :  Wiener UN- Kaufrecht (CISG), Neubearbeitung 2013.

Sunay, Nesrin Akın            :  “Incoterms 2010” Kuralları Hakkında Genel Bilgi ve Bu Kurallar Kapsamında “DAT ve DAP” Ticari terimleri, e- akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Eylül 2012, S. 126, s. 1-26.

Şanlı, Cemal                       :  Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 5. Bası, İstanbul 2013 (Kısaltılmışı: Şanlı, Uluslararası Ticarî Akitler).

“          “                             :  Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk, Ankara 1986 (Kısaltılmışı: Şanlı, Milletlerarası Ticari Tahkim).

“         “                              :  Milletlerarası Akitlerde Zamanaşımı, İBD, 1989, C. 63, S. 10-12, s. 637-649 (Kısaltılmışı: Şanlı, Zamanaşımı).

Tandoğan, Halûk                :  Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. I/1, 6. Bası, İstanbul 2008 (Kısaltılmışı: Tandoğan, Özel).

“          “                             :  Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961 (Kısaltılmışı: Tandoğan, Mesuliyet Hukuku).

Tekinay/Akman/

Burcuoğlu/Altop                 :  Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, İstanbul 1993

Tiryakioğlu, Bilgin             :  Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk, Ankara, 1996. (Kısaltılmışı: Tiryakioğlu, Uygulanacak Hukuk).

“          “                             :  “11 Nisan 1980 Tarihli Milletlerarası Mal satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Sözleşmenin Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları ile İlişkisi”, AÜHFD, C.3, S.1, 1989-1990, s.193. (Kısaltılmışı: Tiryakioğlu, CISG).

Toker, Ali Gümrah             :  11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Taşınır Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (Viyana Sözleşmesi) Uygulama Alanı, Ankara 2005.

Topuz, Seçkin/

Canpolat, Ferhat                 :  Türk-İsviçre ve Alman Borçlar Hukukunda İmkânsızlığın Düzenlenişi, AÜHFD, C. 57, S. 3, 2008, s. 673-718.

Tunçomağ, Kenan              :  Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, 3.Bası, İstanbul 1977.

Tutumlu, Mehmet Akif      :  Türk Borçlar Hukukunda Zamanaşımı ve Uygulaması, 4. Bası Ankara 2008.

Ünal, Mehmet/

Başpınar Veysel                 :  Şeklî Eşya Hukuku, 7. Bası, Ankara 2015.

Valioti, Zoi                         :  Passing of Risk in International Sale Contracts: A Comparative Examination of The Rules on Risk Under The United Nations Convention on Contracrts for The Internastional Sale of Goods (Vienna 1980) and INCOTERMS 2000, “http://www.cisg.law.pace. edu/cisg/biblio/valioti1.html” (E.T. 6.12.2014).

Yavuz, Cevdet/Acar, Faruk/

Özen, Burak                       :  Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 10. Bası, İstanbul 2014.

 

Yelkenci, Işıl                      :  Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 2013, s. 1333-1373.

Yenice, A. Özge                 :  Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu (CISG) Hükümleri Işığında Gönderme Satımı, İstanbul 2015.

Yetiş-Şamlı, Kübra             :  Borçlar Kanunu ve CISG Çerçevesinde Hasarın İntikali, İÜHFM, C. 65, S. 1, 2007, s. 303-350.

Yıldırım, Abdulkadir          :  “Mesafe Satımı” ile “Mesafeli Satım” Kavramları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, GÜHFD, C. 9, S. 1-2 (Haziran-Aralık 2005), s. 133-159 (Yıldırım, Mesafe Satımı).

Yıldırım, M. Fadıl               :  Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kuruluşunda Hile, Ankara 2002.

Yılmaz, Mutlu/Özken, Ahmet/

Şahin, Necmettin                :  Incoterms 2000 ve 2010’un Mukayeseli Analizi ve Türkiye Uygulamalarındaki Eksiklikler, Journal of Yaşar University, 2011 23 (6) s. 3814-3825

Yılmaz, Süleyman              :  Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satım Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları, Ankara 2013 (Kısaltılmışı: Yılmaz, Alıcının Hakları).

“          “                             :  Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Çerçevesinde Hasarın İntikali, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, C. 9, S. 100, Aralık 2014, s. 135-145 (Kısaltılmışı: Yılmaz, Hasarın İntikali).

Zeytin, Zafer                      :  Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku-CISG-, 2. Bası, Ankara 2015.

Zilelioğlu, Hilal                  :  Roma Hukukunda Sorumluluk Ölçütlerine Genel Bir Bakış, AÜHFD, 1982-1987, C. 39, S. 1-4, s. 241-264

Zimmermann, Reinhard     :  The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, New York 1996.

YARARLANILAN INTERNET KAYNAKLARI

http://cisg.bilgi.edu.tr/cisg-metin

http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.html

http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/digests.html

http://www.uncitral.org/pdf/english/clout/CISG-digest-2012-e.pdf

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html

http://www.cisg.law.pace.edu/

http://www.cisgac.com/

http://www.globalsaleslaw.org/index.cfm?pageID=28

http://www.globalsaleslaw.org/index.cfm?pageID=644

http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/

http://icc.tobb.org.tr/

http://www.tdk.gov.tr/*      Dipnotlarda geçen eserler, yazarlarının soyadları ile anılmıştır. Aynı yazarın birden fazla eserine yapılan atıflar ve aynı soyadı taşıyan yazarların eserlerine yapılan atıflar ile birden fazla yazarı olan eserlere yapılan atıflar, kısaltılmış şekliyle parantez içerisinde gösterilmiştir. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar