Mirasçıların Sorumluluğu ve Alacaklıların Korunması

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Erhan GÜNAY
Ürün Kodu: YTK129
ISBN: 978-975-02-5495-6
Stok Durumu: Stokta var
78,90 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erhan GÜNAY
Baskı Tarihi 2019/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Miras Hukukunda Mirasçıların Sorumluluğu ve Alacaklıların Korunması

Av. Erhan GÜNAY

2019/05 1. Baskı, 328 Sayfa

ISBN 978-975-02-5495-6

Yargıtay 14.Hukuk Dairesi'nin 02.03.2017 tarih ve 6819/1622 sayılı içtihadından esinlenerek hazırlanan kitapta; gerek miras bırakanın, gerekse mirasçının alacaklılarının zarar görmemesi için Türk Medeni Kanunu'n da yer verilen tedbir hükümlerine değinilmiştir. Söz konusu tedbirler; 

– Ödemeden aciz bir miras bırakanın mirasını reddeden mirasçılar, murisin ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde murisin alacaklılarına karşı sorumlu olması (TMK m.618),

– Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddeder ve alacaklısına yeterli güvence vermezse, alacaklısının, reddin iptali hakkında dava açabilmesi (TMK m.617),

– Saklı payı zedelenen borçlu mirasçının alacaklılarına, tenkis davası açma hakkının tanınması (TMK m.562/1), 

Mirasçılıktan çıkarılan borçlunun alacaklılarının, aynı koşullarla tenkis davası açabilmesi (TMK m.562/2),

– Mirasçının alacaklısının, sulh hakimine başvurarak mirasçı yerine paylaşmaya katılmak üzere bir kayyım atanmasını isteyebilmesi (TMK m.648),

– Miras bırakandan alacaklı olanların, alacakları ödenmediği veya kendilerine güvence verilmediği takdirde resmi tasfiyeyi talep edebilmeleri (TMK m.633),

– Borçlu murisin terekesinin, borçları karşılayamaması ve borçların mirasçılar tarafından da ödenmemesi durumunda, feragat eden ve mirasçılarının, ölümünden önceki beş yıl içinde miras bırakandan almış oldukları karşılıktan, mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumlu olmaları (TMK m.530) ve ayrıca murisin yerleşim yeri sulh hakiminden, tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemlerin alınmasını talep etme haklarıdır. 

Kanun kapsamında, terekeden ya da mirasçıdan alacaklı olanların korunması için alınan önlemler, alacaklının açacağı dava yoluyla sağlanmaktadır. 

Kitapta beher dava, Yargı Kararlarıyla desteklenmek suretiyle bölümler halinde incelenmiş, öte yandan açılacak davanın türüne uygun olarak dayanak yasal madde hükümlerine her bölüm başında yer verilmekle yararlanmada kolaylık sağlanmıştır.

Konu Başlıkları

Mirasçıların Tereke Borcundan Sorumluluğu
Saklı Payı Zedelenen Borçlu
Mirasçı Alacaklısının Tenkis Davası Açması
Tasarrufun İptali Davasının Borçlu Mirasçıya Karşı Açılması
Tereke Alacaklısının Mirasın Tasfiyesini İstemesi

 

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  5

Giriş Bölümü

USUL HUKUKU YÖNÜYLE MİRAS DAVALARI

(Genel Olarak)

1. Ölümle Mirasçılara Geçen ya da Geçmeyen Hak ve Alacaklar  15

2. Miras Davalarında Görev  17

3. Miras Davalarında Amaç  19

4. Miras Davalarında Dava Açma Süresi  22

5. Miras Davalarında Taraflar (Husumet Ehliyeti)  24

6. Miras Davalarında Verilen Hükümlerin Niteliği ve Etkisi  36

Birinci Bölüm

MİRASÇILARIN TEREKE BORCUNDAN SORUMLULUĞU

I. İLGİLİ KANUN MADDELERİ  51

II. AÇIKLAMA  53

1. Giriş  53

2. Mirasın İntikali ve Tereke Borcundan Mirasçıların Sorumluluğu  53

3. Tereke Borcundan Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğu  56

4. Tereke Borcundan Müteselsil Sorumlu Olan/Olmayan Mirasçılar  57

5. Tereke Borçlarının Kapsamı  59

6. Tereke Borcunun Mirasçılardan İstenmesi Şekli  62

7. Mirasçıların Tereke Alacaklısına Karşı Def'i ve İtirazı Savunma Olarak İleri Sürmesi  63

8. Mirasçıların Tereke Borcundan Müteselsil Sorumluluğun Sona Ermesi  65

9. Tereke Borcunu Ödeyen Mirasçının Rücu Hakkı  66

10. Paylaşmadan Sonra Mirasçıların 3. Kişilere Karşı Müteselsil Sorumluluğu  67

11. Tereke Borcunun Mirasçı Tarafından Yerine Getiriliş Biçimi  69

12. Tereke Borcundan Sorumlu Tutulmak İstemeyen Mirasçının Başvuracağı Hukuki Yol  69

YARGITAY KARARLARI  70

İkinci Bölüm

TEREKE BORCUNDAN DOLAYI

MİRASÇILAR ALEYHİNE İCRA TAKİBİ YAPILMASI

I. İLGİLİ KANUN MADDELERİ  87

II. AÇIKLAMA  88

1. Giriş  88

2. Mirasçılar Aleyhine Takip Başlatılması Halinde Uyulması Gereken Yasal Süre  88

3. Mirasçıların Takibe Karşı İtiraz Haklarının Varlığı ya da Yokluğu  91

4. Uygulamayı Yansıtan Yargı Kararlarından (Özet) Örnekler  93

YARGITAY KARARLARI  95

Üçüncü Bölüm

TEREKE BORCUNDAN DOLAYI

MİRASÇILARA KARŞI DAVANIN SÜRDÜRÜLMESİ

I. İLGİLİ KANUN MADDELERİ  105

II. AÇIKLAMA  106

1. Giriş  106

2. Tereke Borcundan Mirasçıların Sorumluluğuna İlişkin Genel Kurallar  106

3. Borçlu (Davalı) Kişinin Ölmesi Üzerine Davanın Mirasçılarına Karşı Sürdürülmesi  107

4. Alacaklı (Murisin) Ölmesi Halinde Mirasçıların Davayı Sürdürmeleri  108

YARGITAY KARARLARI  108

Dördüncü Bölüm

MİRASÇIDAN ALACAKLI OLAN KİŞİNİN

MİRASIN REDDİNE KARŞI İPTAL DAVASI AÇMASI

I. İLGİLİ KANUN MADDELERİ  115

II. AÇIKLAMA  115

1. Giriş  115

2. Alacaklının Açacağı Mirasçının Mirası Reddetmesine Karşı İptal Davasının Koşulları  116

3. Davada Usul Hükümleri  118

4. Mirasın Reddine İlişkin Genel Bilgi  121

YARGITAY KARARLARI  124

Beşinci Bölüm

ÖDEMEDEN ACİZLİK NEDENİYLE

MİRASIN REDDİ HALİNDE ALACAKLILARIN DAVA AÇMASI

I. İLGİLİ KANUN MADDELERİ  141

II. AÇIKLAMA  142

1. Giriş  142

2. Mirasın Reddi Halinde Miras Bırakanın Alacaklılarının Korunması Koşulları  142

3. Davada Usul Hükümleri  143

YARGITAY KARARLARI  144

Altıncı Bölüm

SAKLI PAYI ZEDELENEN BORÇLU

MİRASÇININ ALACAKLILARININ TENKİS DAVASI AÇMASI

I. İLGİLİ KANUN MADDESİ  147

II. AÇIKLAMA  147

1. Giriş  147

2. Alacaklının Açacağı Tenkis Davasının Koşulları  147

3. Davada Usul Hükümleri  148

YARGITAY KARARLARI  149

Yedinci Bölüm

MİRASTAN ÇIKARILAN BORÇLUNUN

ALACAKLILARININ TENKİS DAVASI AÇMASI

I. İLGİLİ KANUN MADDELERİ  151

II. AÇIKLAMA  151

1. Giriş  151

2. Alacaklının Tenkis Davası Açma Koşulları  151

3. Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufuna Karşı Alacaklıların İptal Davası Açma Olanağı  152

4. Alacaklının Açtığı Tenkis Davasının Kabulü  153

5. Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufuna Karşı Çıkarılan Saklı Paylı Mirasçının "İtiraz Nedenleri" Neler Olabilir?  153

6. Hangi Mirasçılar, Mirastan Çıkarma Tasarrufuna Karşı Dava Açabilirler?  155

YARGITAY KARARLARI  155

Sekizinci Bölüm

ALACAKLININ MİRASÇI YERİNE

PAYLAŞMAYA KATILMAK İÇİN KAYYIM ATANMASI İSTEĞİ

I. İLGİLİ KANUN MADDESİ  159

II. AÇIKLAMA  159

1. Giriş  159

2. Alacaklının Paylaşmaya Kayyım Atanmasını İsteminin Koşulları  159

3. Atanan Kayyımın Yetki ve Görevi  160

4. Mirasçının Tereke Borcunun Ödenmesini İstemesi  160

5. Kayyım Atanmasını İsteme Hakkının Yokluğu  161

YARGITAY KARARLARI  161

Dokuzuncu Bölüm

TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ

BORÇLUNUN MİRASÇILARINA KARŞI AÇILMASI

I. İLGİLİ KANUN MADDELERİ  163

II. AÇIKLAMA  163

1. Giriş  163

2. Tasarrufun İptali Davasının Mirasçılara Karşı Açılması  163

YARGITAY KARARLARI  165

Onuncu Bölüm

TEREKE ALACAKLILARININ

MİRASIN TASFİYESİNİ İSTEMELERİ

I. İLGİLİ KANUN MADDELERİ  167

II. AÇIKLAMA  169

1. Giriş  169

2. Tereke Alacaklılarının Terekenin Resmi Tasfiyesini İstemelerinin Koşulları  169

3. Tereke Alacaklılarının Resmi Tasfiye İstemelerinin Amacı  170

4. Mirasın En Yakın Mirasçılarca Reddedilmesi Halinde Tereke Alacaklısının Tasfiye İstemi  172

5. Mirasçıların İstemi ile Resmi Tasfiye  173

6. Mirasçının Ret Süresi İçinde Mirası Reddetmeden Ölmesi Halinde Mirasçı ve Muris Alacaklılarının Resmi Tasfiye İstemeleri  174

YARGITAY KARARLARI  175

Onbirinci Bölüm

BORÇLU MİRASÇININ

ALACAKLISININ ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VEYA PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DAVASI AÇMASI

I. İLGİLİ KANUN MADDESİ  181

II. AÇIKLAMA  182

1. Giriş  182

2. Borçlu Mirasçı Alacaklısının Ortaklığın Giderilmesini İstemesi  182

3. Borçlu Mirasçı Alacaklısının Elbirliği Mülkiyetini Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesini İstemesi  183

4. Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Davasında Usul Hükümleri  183

YARGITAY KARARLARI  184

Onikinci Bölüm

MİRASIN AÇILMASINDAN SONRA

PAYINI DEVREDEN BORÇLU MİRASÇIYA KARŞI ALACAKLISININ DAVA AÇMASI

I. İLGİLİ KANUN MADDESİ  193

II. AÇIKLAMA  193

1. Giriş  193

2. Miras Payının 3. Kişiye Temliki Sonucu 3. Kişinin Hakkı  194

3. Miras Payını Devreden Mirasçının Borçlardan Sorumluluğu  194

YARGITAY KARARLARI  194

Onüçüncü Bölüm

TEREKE ALACAKLISININ

MİRASTAN FERAGAT EDENE VEYA

MİRASÇILARINA KARŞI DAVA AÇMASI

I. İLGİLİ KANUN MADDESİ  197

II. AÇIKLAMA  197

1. Giriş  197

2. Davanın Koşulları  197

3. Davada Usul Hükümleri  198

4. Genel Olarak Mirastan Feragat Sözleşmesi ve Kapsamı Nedir?  199

5. Mirastan Feragat Sözleşmesi Hangi Sebeplerle İptal Edilebilir?  201

YARGITAY KARARLARI  206

Ondördüncü Bölüm

MİRASIN KAZANILMASINDA MURİS, VASİYET VE

MİRASÇI ALACAKLILARININ DURUMUNUN KORUNMASI

I. İLGİLİ KANUN MADDESİ  209

II. AÇIKLAMA  209

1. Giriş  209

2. Alacaklıların Hak Sıralaması  209

3. Vasiyet Alacaklısından Tereke Borcunun İstenmesi  211

4. Mirasçıların, Vasiyet Alacaklısına Karşı Korunması  211

5. Belirli Mal Vasiyetinin İfa Edilmemesi Halinde Vasiyet Alacaklısının Mirasçıya Karşı Korunması  211

6. Vasiyet Borçluları (Mirasçılar) İle Vasiyet Alacaklısının Hak ve Yükümlülüğü  212

YARGITAY KARARLARI  212

Onbeşinci Bölüm

MİRASIN RESMİ DEFTERE GÖRE

KABULÜ SONUCU MİRASÇILARIN

ALACAKLILARA KARŞI SORUMLULUĞU

I. İLGİLİ KANUN MADDESİ  217

II. AÇIKLAMA  221

1. Giriş  221

2. Koruma Amaçlı Tereke Tespiti Yönüyle Defter Tutma  222

3. Terekenin Resmi Defterinin Tutulması İstemi ve Koşulları  223

4. Resmi Deftere Geçirme Usulü  224

5. Terekeden Alacaklı Olanların Alacaklarını Bildirmeleri  225

6. Mirasçıların Beyan İçin Çağrılması ve Beyan Vermesi  225

7. Resmi Deftere Göre Kabulün Sonuçları  226

8. Mirasın Devlete Geçmesi Halinde Devletin Borçlardan Ne Ölçüde Sorumlu Olduğu  227

YARGITAY KARARLARI  228

EK BÖLÜM

SORU–YANITLI MURİS/MİRASÇI VE

ALACAKLILAR ARASINDA UYUŞMAZLIKLAR–/ÇÖZÜMLERİ

1. Murisin Mirasçılardan Birine Borçlanması–Muvazaalı Borç Senedinin İptali Davası  237

2. Borçlu Murisin Senet Düzenleme Tarihinde Ehliyetsiz Olduğunun Mirasçı Tarafından İleri Sürülmesi  239

3. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı–Katılım Payı  241

4. Bonoda Aval Veren Murisin Sorumluluğu Nedeniyle Mirasçıları Aleyhine Yapılan Takipte Eşin Rıza Yokluğuna Dayalı İtiraz  245

5. Resmi Akitle (Bağış) Muris İradesi Arasında Uyum Bulunması  256

6. Mirasçıdan Alacaklı Olan Kişinin Terekedeki Ortaklığın Giderilmesini İstemesi  257

7. Davacı Olan Murisin Dava Sırasında Ölmesi–Mirasçıların Muvafakatinin Yokluğu–  259

8. Tereke Borcundan Dolayı Mirasçılara Karşı Dava Açılması  259

9. Mirasın Açılmasından Önce veya Sonra Payını Devreden Mirasçıya Karşı Açılacak Dava  261

10. Mirasçının Açılmamış Mirasta İntikal Edecek Payın Satışını Vaat Etmesi  263

11. Miras Bırakanın Sebepsiz Zenginleşmesinden Kaynaklanan Borçtan Mirasçıların Sorumluluğu  264

12. Belirli Mal Vasiyet Alacaklısından Tereke Borcunun İstenmesi –Alacaklıların Durumu  266

13. Mirasçı Gizlenerek İntikal Ettirilen Tapu Kaydının İptali İstemi  268

14. Miras Bırakanın Kardeşi Yararına Taşınmazını Temlik Etmesi  269

15. Vasiyete Konu Malın Terekeye İadesine İlişkin Dava  274

16. Mirasçısız Bir Kimseden Kalan Taşınmazda Zilyetlik ve Zamanaşımı  275

17. Harici Satışla Satın Alınan Tapulu Taşınmazda Zilyetlik ve Zamanaşımı  276

18. Muristen Kalan Tapusuz Taşınmazın Tescilini Mirasçılardan Biri Tarafından İstenmesi  276

19. Bakım Borçlusunun Mirasçılarının Bakım Alacaklısının Mirasçılarından Tapu İptal ve Tescil İsteminde Bulunmaları  277

20. Uygulamalı Miras Hukukunda Hesaplamalar  279

1. Alt Soy ve Diğer Mirasçıların Miras ve Saklı Payları (MK ve TMK Yönüyle)  279

2. Miras Payı/Saklı Pay (Örnekli)  286

3. Mirasçılık Belgesine Konu Miras Payları  292

4. Mirastan Çıkarma  298

5. Mirastan Yoksunluk  302

6. Tenkis  303

7. Denkleştirme  311

Kaynakça  315

Yazarın Yayınlanmış Eserleri  317

Kavramlar Dizini  325

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.