Mülkiyet Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Fikret EREN
ISBN: 9786050509830
157,25 TL 185,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Fikret EREN
Baskı Tarihi 2021/10
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 527
Baskı Niteliği Gözden Geçirilmiş

Mülkiyet Hukuku
Prof. Dr. Fikret EREN

Mülkiyet Hukuku adlı bu kitabımızın ikinci  baskısı da, gördüğü büyük ilgi üzerine kısa zamanda tükenmiştir. Bu sebeple üçüncü baskının yapılması gerekmiştir.

Bu baskıda bazı değişikliklere yer verilmiştir. Bu değişikliklere, özellikle İsviçre hukukunda 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren Medenî Kanun’daki yeni düzenlemeler ile  Türk hukukunda 17.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren Tapu Sicili Tüzüğündeki yenilikler neden olmuştur. Söz konusu Kanun ve Tüzüğün ilgili hükümlerine bu baskıda gerekli önem verilmiştir. 

Kitabın bu baskısında da Eşya Hukuku alanında İsviçre ve Türkiye’de yayımlanan tüm eserler ile İsviçre Federal Mahkemesi, Türk Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları titizlikle taranıp, değerlendirilmiştir. Yeni yayınlanan Yargıtay kararları da ilgili oldukları yerlerde metin içerisinde ve dipnotlarda ele alınmıştır. Bu bağlamda değerli meslektaşım Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR’a, yabancı li­teratürün taranmasında, yerli kaynakların ve yargı kararlarının aranıp ilgili yerlere işlenmesinde göstermiş olduğu gayret ve özveri için teşekkür ederim. (3. Bakıya ÖNSÖZ'den)

Kitabın Konu Başlıkları

Genel Hükümler

Mülkiyet kavramı

 • Mülkiyet hakkının korunması
 • Mülkiyet hakkının konusu ve kapsamı
 • Mülkiyet hakkının çeşitleri
 • Paylı mülkiyet (müşterek mülkiyet)
 • Elbirliği mülkiyeti (iştirak halinde mülkiyet)
 • Kat Mülkiyeti (Taşınmaz mülkiyetinin özel bir çeşiti olarak)

Taşınmaz Mülkiyeti

 • Taşınmaz mülkiyetinin konusu kazanılması ve kaybı
 • Taşınmaz mülkiyet hakkının sona ermesi (kaybı)
 • Taşınmaz mülkiyetinin içeriği
 • Taşınmaz mülkiyetinden doğan ödevler
 • Taşınmaz mülkiyet hakkının (iradi) kısıtlamaları
 • Taşınmaz malikinin sorumluluğu

Taşınır Mülkiyeti

 • Taşınır mülkiyetinin konusu
 • Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması
 • Taşınır Mülkiyetinin Kaybı

Acar, Faruk : 5711 Sayılı Yasa ile Değişik Kat Mülkiyeti Ka¬nununa Göre Kat Malikinin Bağımsız Bö-lüm Üzerindeki Mülkiyetini Devir Borcu, e-aka¬de¬mi, Şubat 2008 (Sayı 72).

Acemoğlu, Kevork : Türk Hukukunda Tapu Kütüğüne Kayıtlı Ol¬ma¬yan Gayri¬menkullerin Hukukî Durumu, İstanbul 1965.

--------- : Tapulama Kanununun İncelenmesi ve Eleş¬ti-ril¬mesi, İstanbul 1970.

Aday, Nejat : Taşınmaz Mülkiyetinin Naklinde Muvazaa,  İstanbul 1992.

Akalp-Demirtabak, Didem : Yasal Önalım Davaları, İstanbul 2010.

Akartepe, Alpaslan Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, 2. Baskı,  İstanbul 2010.

Akbıyık Cem : Miras Sebebiyle İstihkak Davası, İstanbul 2003.

Akın, Ümit : İdare Hukuku Açısından Kıyıların Tabi Ol-duğu Rejim, Ankara 1998.

Akipek, Jale : Menkul Dâvası, Ankara 1959.

---------- : Üst Hakkı Kavramı ve Muhtevası, Medeni Kanunun 50. Yılı, Ankara 1977.

---------- : Devlet Orman Arazisi Üzerinde Üst Hakkı, Prof. Dr. Osman Fazıl Berki’ye Armağan, Ankara 1977, s. 1-35.

--------- : Gayrimenkul Malikinin Mesuliyetinin Hu¬ku-kî Neticeleri, İstanbul 1955.

--------- : Gayrimenkul Malikinin Hukukî Mesuliyeti, AHFD. 1954, S. 1-2, s. 333-370.

Akipek, J.G./Akıntürk, T. : Eşya Hukuku, İstanbul 2009.

Akkanat, Halil : Taşınmaz Mülkiyetinin Olağan Za¬man¬aşı¬mı Yoluyla Kazanılması, İHFM. C. LXII, S. 1-2, s. 317-332.

Akman, G. Sermet : Taşkın İnşaat, İstanbul 1982.

Aksoy Dursun, Sanem : Eşya Kavramı, İstanbul 2012. 

Akyol, Şener : Türk Hukukunda Mülkiyet Garantisi, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul 1995, s. 241-259.

---------- : Akyol, Şener; Türk Medenî Hukukunda Tem¬sil, İstanbul 2009.

Antalya, Gökhan : Kat Mülkiyeti Hukuku Yönünden Toplu Yapı (Site) Kavramı ve Buna İlişkin Sorunlar, Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 10, Sa, 1-3, s. 103-116.

Aral, Fahrettin : Türk Medeni Hukukunda Mirasın Taksimi Da¬vası, Ankara 1979.

Aral, Vecdi : İnşaat (Üst) Hakkı, İstanbul 1962.

Arcak, Ali : Kamulaştırma, Ankara 1974.

Arıdemir, Arzu G. Hayvanların Hukuki Konumlarının İyileştirilmesi Amacıyla İsviçre Medeni Kanunu ile Borçlar Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, I. Cilt, İstanbul 2009, s. 327-348.

Arpacı, Abdülkadir : Türk Medenî Hukuku Açısından Müşterek Mülkiyette Yararlanma ve Yönetim, İstanbul 1990.

---------- : Açıklamalı-İçtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu, Devre Mülk Sistemi, 2. Bası, İstanbul 1987.

Ataay, Aytekin : Kendi Malzemesi ile Başkasının Gay¬ri¬men-ku¬lünde Haksız İnşaat, İstan¬bul 1959.

Ayan, Mehmet : Kanuni Şuf’a Hakkı, Halil Cin’e Armağan, Konya 1995, s. 335-368.

Aybay, Aydın : Müşterek Mülkiyette Taksim, İstanbul 1966.

Aybay, A./Hatemi, H. : Eşya Hukuku, İstanbul 2009.

Ayiter, Nuşîn : Türk Medenî Kanunu ve Borçlar Ka¬nu¬nun¬da Elbirliği Ortaklıkları, Ankara 1961(Kısaltılmışı; Ayiter, Elbirliği Ortaklıkları).

---------- : Eşya Hukuku, Ankara, 1977.

Badur, Emel : Kat Mülkiyeti Kanunundaki Son De¬ği¬şik-likler, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008, C. 4, s. 322-336.

Basler Kommentar : Basler Kommentar zum Schweizerishen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II (Art. 457-977), 2. Auf. Basel-Frankfurt a.M. 1998 (Yazar adı/BSK-ZGB).

Başpınar, Veysel : Mülkiyet Hakkını İhlâl Eden Müdâhaleler, Ankara 2009 (Kısaltılmışı: Başpınar, Mü¬da-hale).

--------- : Taşınmaz Satımında Vekâlet, AHFD. C. 45, S. 1-4, s. 483-504. (Kısaltılmışı: Başpınar, Vekâlet).  

--------- : Türk Toprak Hukukunda İhya, Ankara 2000 (Kısaltılmışı: Başpınar, İhya).

--------- : Türk Medenî Kanunu ve Yeni Gelişmeler Kar¬şısında Tarım İşletmelerinin Tahsisi, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 261-294.

Baur, F./Stürner, R. : Lehrbuch des Sachenrechts, 18. Auf. München 2009.

Baygın, Cem : Türk Miras Hukukunda Alacaklıların Ko¬run-ması, Ankara 2005.

Berki, Şakir : Aynî Haklar, Ankara 1965.

Bertan, Suad : Aynî Haklar, C. I, Ankara 1976.

Bilge, Necip : Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri, 2. Baskı, Ankara 1971.

Bilgin, Hüseyin : Açıklamalı Belediyelerin Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin İdarî Yol-dan Önlenmesi, Ankara 2004.

Bolatoğlu, Bolat : Miras Açıldıktan Sonra Miras Payının Devri Sözleşmesi, İstanbul 1984.

Burcuoğlu, Haluk : Paranın Başkasının Parası İle Karışması Üstüne Bir Deneme; Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Ankara 1999, s. 79-100.

Bühler, Theodor : Zur Geschichte des Eigentumsbegriffs, SJZ 1974 (70), H. 19, s. 289-294, H. 20, s. 305-310.

Cansel, Erol : Geniş Anlamda Sahipsiz Taşınmaz Mallar, Toprak ve Tarım Reformu Dergisi, S. l, s. 16-18.

--------- : Menkul Mülkiyetinin Geçişinin İlliliği Me¬se-lesi ve Aynî Sözleşme Kavramı, İmran Öktem Armağanı, Ankara 1970, s. 333-358.

Challaye, Félicien

(Çev. Turgut Aytuğ) : Mülkiyetin Tarihi, İstanbul 1944.

Cin, Halil : Miri Arazi ve Bu Arazinin Mülk Haline Dö-nü¬şümü, Ankara, 1969.

--------- : Eski ve Yeni Türk Hukukunda Mer'a, Yaylak ve Kışlaklar, An¬kara 1975.

Crome, : System des deutschen Bürgerlichen Rechts,

3. Band. Sachenrecht, Tübingen 1905.

Çemberci, Mustafa : Gayrimenkul Satış Vaadi, 2. Baskı, Ankara 1973.

Çevik, Seda Öktem : Toplu Yapılarda Yönetim, İstanbul 2010.

Çoban Ali Rıza : Protection of Property Rights Within The European Conventıon on Human Rıghts, Ashgate 2004.

Çörtoğlu, Sahir : Taşınmaz Mülkiyetinin Aşkın Kullanılması, Ankara 1988.

---------- : Gayrimenkul Mülkiyetine Medeni Kanunun Dışındaki Kanunlarla Konan Sınırlamalar, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Der¬gi¬si, C. 5. S. 2, s. 189-240.

David, Rene : Les grands systemes de droit contemporain, 4. Éd. Paris 1971.

Dinç, Güney : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mal-varlığı Hakları, Ankara 2006.

Doğanay, Ümit : Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluy¬la Gayrimenkul Mülkiyetinin Ka¬za¬nılması, Türk Hukuku ve Toplumu Üzerinde İnce-lemeler, Ankara 1974, s. 227-267.

Doğrusöz, Edip : Sular Hukuku, 5. Basım, Ankara 1997.

Düren, Akın : Toprak Hukuku Dersleri, Ankara 1972 (Kı-sal¬tılmışı: Düren, Toprak Hukuku).

---------- : İdare Malları, Ankara 1975 (Kısaltılmışı: Dü-ren, İdare Malları).

---------- : Devletin Mülkiyete El Atmasından Doğan Tazmin Yükümlülüğü, Ankara 1977.

Dürr, David : Nutzungseigentum und Werteigentum, Neue Aktualität des geteilten Eigentums, Aktuelle Aspekte des Schuld –und Sachenrechts, Festschrift für Heinz Rey zum 60. Geburtstag, Zürich 2003, s. 21-31.

Düzceer, Ali Rıza : Kazandırıcı Zamanaşımı İle Taşınmaz İk¬ti-sabı, 2. Bası, Ankara 1994.

Edis, Seyfullah : Kendi Malzemesiyle Başkasının Ta¬şın-mazında İnşaat, Medeni Kanunun 50.Yılı, Ankara 1977, s. 293-317.

Elbir, H. Kemal : Mülkiyeti Muhafaza Mukavelesine Ait Umumi Mülâhazalar ve Bu Müessesenin Hukuki Mahiyeti, İHFM. 1952, C. XVII, S, 1-2, s. 270-295.

Erdoğan, Celal : Topluluk Mülkiyeti ve Ortaklığın Gi¬de¬ril-mesi (İzalei Şuyuu) Dâva ve İlkeleri, 2. Bası, Ankara 1975.

Erel, Şafak : Eşyaya Bağlı Borç, Ankara 1982.

Eren, Fikret : Mülkiyet Kavramı, Recai Seçkin Armağanı, Ankara 1974, s. 765-795. (Kısaltılmışı: Eren, Mülkiyet).

--------- : Anayasa ve Yeni Gelişmeler Karşısında Me-de¬nî Kanunun Mülkiyet Kavramına Ve¬ri¬le-cek Anlam, Medenî Kanunun 50. Yılı Haftası, Ankara 1977, s. 173-200.

--------- : Miras Açıldıktan Sonra Miras Hissesinin Devri Sözleşmesi, Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta Armağanı, Ankara 1974, s. 131-151 (Kı¬sal¬tıl¬mışı: Eren, Miras Hissesi).

---------- : Eren, Fikret, Kadastro Kanununa Göre İhya Yoluyla Toprak Mülkiyetinin Kazanılması, Prof. Dr. Jale G. Akipek’e Armağan, Konya 1991, s. 231-243 (Kısaltılmışı: Eren, İhya).

--------- : Medeni Kanun ve Toprak - Tarım Reformu Kanunu Açısından Tarım İş¬letmelerinin Tahsis Şartları, Ankara Hukuk Fakültesi 50. Yıl Ar¬ma¬ğa¬nı, Ankara, 1977, s. 149-191.

--------- : Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1975.

---------- : Toprak ve Tarım Reformu Mevzuatının Ta-rım¬sal Toprak Mülkiyetine Getirdiği Sınırlamalar (Ödevler), Prof. Dr. Osman Fasıl Berki Ar¬ma¬ğanı, Ankara 1977, s. 313-371. (Kısaltılmışı: Eren, Sınırlamalar).

--------- : Türk Medenî Kanununa Göre Yasal Önalım Hakkı, GÜHFD. C. XX, S. 1-2 (Prof. Dr. Attila ÖZER’e Armağan, Ankara 2010) s. 103-126.

--------- : Borçlar hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, İstanbul 2010.

Eren, F./Başpınar, V. : Toprak Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2007.

Ergüne, Mehmet Serkan : Hukukumuzda Taşınır Rehninin Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu, İstanbul 2002.

---------

Ertaş, Şeref : Yasal Önalım Hakkı Konusu Taşınmaz Payını Devreden Muhatabın Tazminat Yükümlülüğü Altına girmesi ve Buna İlişkin Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi, LHD. Y. 2009, S. 82, s. 3149-3158. 

Eşya Hukuku, 8. Bası, Ankara 2008.

Escher,  Arnold : Das Erbrecht, 2. Abteilung, 3. Auflage, Zürich 1960.

Esener, Turhan : Türk Hukukunda Muvazaalı Muameleler, İstanbul 1956.

---------- : Menkul Eşyanın İktisabında Görünüşe İtimat Pren¬sibinin Ehemmiyeti, AHFD. 1959, S. 1, s. 260-266.

Esener, T./Güven, K. : Eşya Hukuku, 4. Baskı, Ankara, 2008.

Esmer, Galip : Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, 5. Basım, İstanbul 1990.

Feyzioğlu, F. Nevmettin : Gayrimenkule Müteallik Ve¬kâ¬let Akdi, Muvazaa, Nam-ı Müstear, İHFM., 1953, s. 989-1021.

---------- : Şuf’a Hakkı, İstanbul 1959.

Gauch/Schluep/Schmid/Rey : Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. I-II, 9. Auf. Zürich 2008.

Gemalmaz, Burak : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, İstanbul 2009.

Germeç, Mahir E. : Kat Mülkiyeti Hukuku, 2. Bası, Ankara 2008.

Germeç, Mahir E. : Kat Mülkiyeti Yasasının 42. Maddesine Göre Anataşınmazın Ortak Yerlerinde Faydalı Ye¬ni¬lik ve Eklemeler Yapılmasına İlişkin Yöntem ve Esaslar, THD., Y. 2, S. 10, s. 39-47.

Giritlioğlu, Necla : Müdahalenin Men’i (Elatmanın Önlenmesi) Davası, İstanbul 1984.

Göknar, Hikmet : Kat Mülkiyeti Devre Mülk ve Yabancıların Tasarrufu, 2. Basım, Ankara 1991.

Guhl/Schnyder/Koller/Druey : Das Schweizerische Zivilgesetzbuch 12. Auf. Zürich 2002.

Gülan, Aydın : Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Rejim, İstanbul 1999.

Günel, M. Cahit Taşınmaz Rehninin Kapsamı Çerçevesinde Eklentinin Hukuki Durumu, İstanbul 2013.

Güriz, Adnan : Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, Ankara 1969.

Gürlek İlgün, Mühübe : Su Davaları, Ankara 2008.

Gürsoy, Kemal.Tahir : Zilyedlik ve Tapu Sicili, Ankara 1970.

---------- : Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası, Ankara 1958.

Gürsoy, K. T./Eren, F./ Cansel, E.

:

Türk Eşya Hukuku, 2. Bası, Ankara 1984.

Gürzumar, Osman Berat : Türk Medeni Hukukunda Üst Hakkı, İstanbul 1998.

Haab, : Zürcher Kommentar, Sachenrecht

Hakyemez, Yusuf Şevki : Hukuk ve Siyaset Ekseninde Anayasa Mah-ke¬mesinin Yargısal Aktivizmi ve İnsan Hakları Anlayışı, Ankara 2009.

Hatemi, H./Serozan, R./ Arpacı, A.

:

Eşya Hukuku, İstanbul 1991.

Havutçu, Ayşe : Devre Mülk Hakkı, İzmir 1987.

---------- : Devre Mülk Konusunda Avrupa Hukukundaki Gelişmeler, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan (Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi Dergisi 2002/I, İstanbul 2002, s. 374-401.

Hayta, Mehmet Ali : Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları, Ankara 2007.

Homberger, A. : Kommentar zum Sachenrecht, Besitz und Grundbuch, 2. Auflage, Zürich 1938.

Huber, E. Rudolf : Wirschaftsverwaltungsrecht, 2. Auflage, 2. Band, Tübingen, 1954.

Husein, İhsan Zeynelabdin 


İmamoğlu, M. Altuğ : Mukayeseli Olarak Türk ve Irak Hukukunda Haksız İnşaat, Ankara 2011.

Mülkiyet ve Toprak Sistemleri, Ankara 2006.

İmre, Zahit : Kaynak, Yer altı Suları ve Hukukî Durumları, İstanbul 1951.

--------- : Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Hal¬leri, İstanbul 1949.

İnceoğlu, Murat : Pazardan, Açık Artırmadan veya Benzer Eşya Satanlardan Edinilen Taşınır Eşyaya İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar (TMK. m. 989/2), Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara 2006, s. 311-341.

Jäggi, P./Gauch, P. : Zürcher Kommentar zum Obligationenrecht,  Zürich 1980.

Jakobs, Otto Wilhelm : Eigentumsbegriff und Eigentumssystem des sowjetischen Rechtes, Köln-Graz 1965.

Kalyon, Muharrem : Açıklamalı-İçtihatlı Taşınmaz Satış Vaadi Söz¬leş¬mesi, Ankara 2004.

Kaneti, Selim : Hukukî İşlemlerin Çevrilmesi (Tahvil), İstanbul 1972.

Kardeş, Salâhaddin : “Tehcir” ve Emval-i Metrûke Mevzuatı, Ankara 2008.

Karaaslan, Erol : Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Edinimi, YD. C. 29, S. 4, s. 450-503.

Karahasan, M. Reşit : Eşya Hukuku, C. I, C. II. Ankara 1977.

Karahasan, M.R./Özmen, İ. : Zilyetlik, Tescil, Tapu İptali Davaları, Ankara 1983.

Karataş, İzzet : Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Yük¬le-ni¬cinin Temliki İşlemlerinden Kay¬nak¬la¬nan Da¬va¬lar, Ankara 2009.

Kayganacıoğlu/Renda/

Onursan

:

Orman Kanunu, Ankara 1976.

Kayhan, Fahrettin : Taşınmaz Mülkiyetinin Naklinde Muris Mu-va¬zaası, ABD. 2000, S. 3, s. 177-197.

Keller, Alfred : Haftpflicht im Privatrecht, Bern 1971.

Keller, A./Schöbi, F. : Das Schweizerische Schuldrecht, Bd. II, 3. Auf. Basel 1988.

Keser, Yıldırım : Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Paylı Mülkiyette Yönetim, Ankara2006.

--------- : Türk Medeni Kanunu Hü¬küm¬le¬rine Göre Paylı Mülkiyette Yönetim Söz¬leş¬mesi, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 515-525 (Kısaltılmışı: Keser, Söz¬leş¬me).

Kılıç, Halil : Yargıtay Emsal Kararlarıyla İktisap Za¬man-aş¬ı¬mın Yorumu, Ankara 1992.

Kırca, Çiğdem : Zorunlu İrtifakların Hukuki Niteliği, AHFD. C. 54, S. 4, s. 65-76.

--------- : Önalım Hakkı Konusunda Medeni Kanundaki Değişiklikler, Ömer Teoman’a Armağan, C. II, İstanbul 2002, s. 1179-1203.

--------- : Olağanüstü Zamanaşımıyla Mülkiyet Ka¬za-nı¬mında “Davasızlık” Koşuluna İlişkin 19.1.2007 Tarih E. 2005/1, K. 2007/1 Sayılı İçtihadı Bir¬leş¬tirme Kararı’nın Yorum Unsurları Açı¬sından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C. II,  İstanbul 2010, s. 1205-1234.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip : Türk Medeni Hukukunda Gayrimenkul Satış Vaadi, İstanbul 1959.

----------

Koçhisarlıoğlu, C./

Söğütlü Erişgin, Ö.

: Miras Hukuku, 3. Bası, İstanbul, 1987.


Hayvanın Hukukî Konumu, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, C. II, İzmir 2013, s. 1691-1723. 

Koschaker, P./Ayiter, K. : Roma Hususi Hukukunun Ana Hatları, Ankara 1971.

Kramer, E. : Berner Kommentar zum Obligationenrecht, Art. 19-20, Bern 1990.

Kuntalp, Erden : Deniz Kıyılarının Hukuksal Düzeni, Ankara 1981.

Kunz, R. : Über die Rechtsnatur der Gemeinschaft zu gesamter Hand, Zürich 1963.

Kurşat, Zekeriya : Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi, İstanbul 2008.

---------- : Kat Mülkiyetine İlişkin Yö¬ne¬tim Planında Aynî Hak Tesisi Yasağı ve Uy¬gu¬la¬ması, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Ar¬ma¬ğan, C. II, İstanbul 2009, s. 1177-1188.

Kurt, Ekrem : Tapu Sicilinin Düzeltilmesi, İstanbul 2004.

Kuru, Baki : Tesbit Davaları, Ankara 1963.

Kuru, B./Arslan, R./ 

Yılmaz, E. : Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 17. Bası, Ankara 2006.

Kutlu, Meltem : Bir İdarî İşlem Olarak Kamulaştırma ve İptâl Davası, Ankara 1992.

Kuzu, Zülfü : 4342 sayılı Mera Kanunu, Ankara 2002.

Küley, Muin : Medenî Kanunda ve Tatbikatında Mürüuru-za¬man¬la İktisap, İstanbul 1957.

--------- : Toplu Mülkiyet, İstanbul 1959.

Leemann, Hans : Kommentar zum Sachenrecht, 2. Auflage, Bern 1920.

Liver, Peter : Eigentumsbegriff und Eigentumsordnung; Privatrechtliche Abhandlungen, Festgabe für Peter Liver, Bern, 1972.

Liver, Peter : Kommentar zum Sachenrecht, 2. Abteilung, Die beschänkten dinglichen Rechte, Die Dienstbarkeiten und Grundlasten, Zürich 1951.

Liver, Peter : Schweizerisches Privatrecht, V/I, Sachenrecht, Das Eigentum, Basel - Stutgart, 1977.

Mardin Ebul’üla : Kat Mülkiyeti, İstanbul 1948.

Meier–Hayoz, A. : Vom Wesen des Eigentums in: Revolution der Technik - Evolutionen des Rechts, Festgabe für Karl Oftinger, Zürich

---------- Berner Kommentar, Band IV. Sachenrecht, I. Teilband, Sys. Teil, Art. 641-654, ZGB. 5. Auflage, Bern 1981 (Kısaltılmışı: Meier-Hayoz, Sys.Teil).

Merz, Hans : Legalzession und Aussonderungsrecht gemäss Art. 401 OR: ein Beitrag zum Verhältnis von Auftrag und fiduziarischen Rechtsgeschäft, in: Ausgewälte Abhandlungen zum Privat- und Kartelrecht, Bern 1977, s.413-429.

Model – Müller : Grundgesetz, Taschenkommentar, 4. Auflage, Köln -München, 1965.

Nazaroğlu, Y./Ünal, H. : Kamulaştırma, Ankara 1975.

Negro, Franko : Das Eigentum, München - Berlin 1963.

Nemelka, Peter : Eigentum an Geld nach dem schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zürich 1978.

Nomer, Halûk : Vefa hakkı, İstanbul 1992.

Odyakmaz, Nevzat : Uygulamalı Kat Mülkiyeti Kanunu, İstanbul 2008.

Oftinger, Karl : Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Zürich 1958; Band II/1, Zürich 1960.

--------- : Oftinger, Karl: Von der Eigentumsübertragung an Fahrnis, Bern 1933.

Oğuzman, Kemal : Kat Mülkiyeti Meselesi ve Hal Çaresi, İstanbul 1958.

---------- : Vekâlet ve Nam-ı Müstear ve Muvazaa Me-se¬le¬leri Hakkında Yeni Görüşler. A. Samim Gönensay Armağanı, İstanbul 1955, s.  164 vd.

---------- : Medeni Kanunun Boşluklarının Yargıtay Ka-rarları İle Doldurulduğu Bir Mües¬sese: Şuf'a; Medeni Kanunun 50. Yılı, Ankara Hukuk Fa¬kültesi Yayınları, Ankara 1977, s. 13-22.

Oğuzman, M.K./Seliçi,Ö./ Oktay-Özdemir, S.

:

Eşya Hukuku, 12. Bası, İstanbul 2009.

Oktay Saibe : Türk Hukukunda Tapuda Kayıtlı Olmayan Ta¬şın¬mazların Zamanaşımı İle Kazanılması, İstanbul 1990.

---------- : Teminat Amaçlı Mülkiyet Devri Sözleşmeleri, Aysel Çelikel’e Armağan, İstanbul 2000, 657-683.

---------- : Türk İsviçre Hukukunda Olağanüstü Za¬man-aşı¬mı ile Mülkiyetin Kazanılma Anına İlişkin Gö¬rüş¬ler Işığında 4.12.1998 tarihli Yargıtay İç¬ti¬ha¬dı Birleştirme Kararının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Kemal Oğuzman Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 627-661.

Olgaç, Senai : Türk Borçlar Kanunu Ankara 1976.

Oser- Schönenberger, W. : Kommentar zum Obligationenrecht, 2. Teil (Halbband), 2. Auflage, Zürich 1936.

Ozanalp, Nusret : Tapulama Kanunu Şerhi, 2. Bası, Ankara 1976.

Öğüz, Tufan : Müşterek Mülkiyette Taksim Engelleri, İstanbul 1995.

Öktem, İmran : Kollektif Mülkiyette İştirak Halinde Mülkiyet, İstanbul 1946.

Öncü, Özge : Tüzel Kişilerin Kazandırıcı Zamanaşımı Yolu İle Taşınmaz Edinmesi, Prof. Dr. İrfan BAŞTUĞ Anısına Armağan, İzmir 2005, s. 239-282.

Örücü, Esin : Taşınmaz Mülkiyetine Bir Kamu Hukuku Yaklaşımı, Mülkiyet Hakkının Sınırlanması, İstanbul 1976.

--------- : Örücü, Esin, 1961 Anayasası ve Anayasa Mah¬kemesine Göre Hakkın Özü Kavramı ve Mül¬ki¬yet Hakkının Özü, İHFM. 1975, 3-4, s. 145-161.

Öz, Turgut : Sebepsiz Zenginleşme, İstanbul 1989.

Özakman, Cumhur : Türk Huku¬kunda Mecra İrtifakları, İstanbul 1978.

Özdemir, Şükrü : Gayrimenkul ve Usul Hukukuna İlişkin Yargıtay Tatbikatı, Ankara 1975.

Özenli, Soysal : Uygulamada Önalım Davaları, İstanbul 1984.

Özgür, Yılmaz : Müşterek Mülkiyetin Sona Ermesi, İstanbul 1995.

Özkaya Eraslan : Açıklamalı-İçtihatlı Elatmanın Önlenmesi Davaları, C. 1-3, Ankara 2008.

---------- : Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, Ankara 2007.

---------- : İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları, Ankara 1999.

Özmen, Etem Seba : Kat İrtifakı, Ankara 1997 (Kısaltılmışı: Özmen, Kat İrtifakı).

--------- : Devre Mülk Hakkı, Ankara 1988 (Kısaltılmışı: Özmen, Devre Mülk).

Özmen, İhsan : Taşkın İnşaat, Ankara 1980.

Özsunay, Ergun : Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, İstanbul 1968.

---------- : Zaruri Geçit Hakkı, İstanbul 1963.

Öztürk, Gülay : İnançlı İşlemler, Ankara 1998.

Öztürk, Kâzım : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası C. II, An¬kara 1966.

Özyörük, Mukbil : Kamulaştırma Hukuku, Ankara 1948.

Petek, Hasan : Taşınmaz Malikinin Hukuka Uygun Taşkınlıklardan Sorumluluğu, Ankara 2005.

Peter, Hans : Wandlungen der Eigentumsordnung und der Eigentumslehre seit dem 19. Jahrhundert, Aarau, 1949.

Postacıoğlu, İlhan E. : Gayrimenkul Ferağına Ait Akitlerde Şekle

Riayet Mecburiyeti, İstanbul 1945.

---------- : Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975.

---------- : Nam-ı Müstear Me¬se¬le¬si, İHFM, 1947, s. 1013-1037.

Pulak, Murat : Kat Mülkiyeti Kanunu, 3. Bası, Ankara 2007.

Raiser, Von Ludwig : Das Eigentum als Rechtsbegriff in den Rechten West und Osteuropas, Rabels Zeitschrift, 1961 (29).

Reisoğlu, Safa : La Prescription extraordinaire et le transfer

des immeubles inmatricules en droit Suisse

et en droit turc, Lausanne 1956.

---------- : Uygulamada Kat Mülkiyeti, 4. Bası, Ankara

1976 (Kısaltılmışı; Reisoğlu, Kat Mülkiyeti).

---------- : Toprak Reformu ve Olağanüstü Za¬man¬aşı-mı,

Kemal Fikret Arık'a Armağan, Ankara 1973, s. 383-402.

Rey, Heinz : Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Bern 2000.

Roemer, R. : Der Rechtsschutz gegen Störung von Eigentum und Besitz sowie gegen Grundeigentumsüberschreitungen, Bern 1948.

Rudolph, Kurt : Die Bindungen des Eigentums, Tübingen 1960.

Sancakdar, Oğuz : Kamusal Sulardan Yararlanma, Ankara 2004.

Sanlı, K. C./Uyan, G. : Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 19.1.2007 Tarihli ve E. 2005/1, K. 2007/1 Sayılı Kararı Üzerine Bir Değerlendirme: Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Hak Kazanılmasında “Davasızlık” Şartının Anlamı, LHD., Eylül 2007, s. 2833-2855.

Sapanoğlu, Süleyman


-------------- : Tapulu Taşınmazların Kazanılması, Ankara 2008 (Kısaltılmışı: Sapanoğlu, Tapulu).

Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Taşınmazlar, Ankara 2013 (kısaltılmışı: Sapanoğlu, Kanunlar). 

Sarı, H. Gürbüz : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 1. Protokole Göre Malvarlığı Haklarının Korunması İstanbul 2006.

Saymen, F. H./Elbir, H. K. : Türk Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1963.

Schmid, J./Hürlimann-Kaup, B.

:

Sachenrecht, 2. Auf. Zürich 2003.

Schneider, Benno : Das schweizerische Miteigentumsrecht, Bern 1973.

Serdengeçti, Edip : Mülkiyet Nehcinin Tekamül Vechesi, İHFM. C. XXII, S. 1-4, s. 300-318; C. XXIII, S. 1-2, s. 70-92; S. 3-4, s. 468; C. XXIV, S. 1-4, s. 432-460.

Serozan, Rona : Mülkiyeti Saklı Tutma Anlaş¬ması, MHAD. 1968, s. 176-200.

--------- : Mülkiyeti Saklı Tutma Anlaşması ve Te¬mi-na¬ten Temlik, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1997, s. 987-1014.

---------- : Taşınır Eşya Hukuku, 2. Bası, İstanbul 2007.

Simonius, /Sutter Schweizerisches Immobiliarsachenrecht B.I-II, Basel 1995.

Stark, E.W. : Das Wesen der Haftung des Grundeigentümers nach Art. 679 ZGB, Zürich 1952.

Steinauer, Paul Henri : Droit réels, Tome I-III, Berne 1992-1996.

Sungurbey, İsmet : Türk-İsviçre Hukukuna Göre İktisabi Müruruzaman, İstanbul 1956.

---------- : Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi, İstanbul 1963.

---------- : Medenî Hukuk Eleştirileri, II, İstanbul 1970.

---------- : Alıcı Adına Tescilden Önce Biçim (Şekil) Eksikliği Yüzünden Geçersizliğin İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı ile Sınırlandırılması (I, II), Medeni Hukukun Temel Sorunları, İstanbul 2003, s. 984-1008.

---------- : İğreti Ad (Nâm-ı Müsteâr) Sorunu, Medeni Hukukun Temel Sorunları, İstanbul 2003, s. 954-983.

--------- : Taşınır Mülkiyetinin Geçirilmesi, Nedensel Değil, Soyuttur, Medeni Hukukun Temel Sorunları, İstanbul 2003, s. 1129-1150.

---------- : Vekilin, Vekillik Veren İçin Satın Aldığı Taşınmazı Vekillik Verene Geçirme Borcu Üstüne, Medenî Hukukun Temel Sorunları, İstanbul 2003, s. 945-949.

---------- : Noterlerin Senedleyebilecekleri Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri, Ön Sözleşme Değil, Asıl Satım Sözleşmesidir, Medeni Hukukun Temel  Sorunları, İstanbul 2003, s. 874-910.

--------- : Yargıtayın  Tapusuz Taşınmazların Geçirimine İlişkin 9.10.1946 Gün, 12 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının Eleştirisi, Medeni Hukukun Temel Sorunları, İstanbul 2003, s. 766-778.

---------- : Olağanüstü Yıllanmayla Mülkiyet Kazanma Sistemi, Medeni Hukukun Temel Sorunları, İstanbul 2003, s. 1056-1105.

---------- : Olağanüstü Kazandırıcı Yıllanma Üstüne,  Medeni Hukukun Temel Sorunları, İstanbul 2003, s. 1106-1107.

---------- : Tapu Kütüğüne Yolsuz Yazımlı Kötü İnançlı Tut¬kanın (Zilyedin) Olağanüstü Yıllanmayla (Mürur-u zamanla) Kazanabilmesi, Medeni Hukukun Temel Sorunları, İstanbul 2003, s. 1018-1022.

--------- : Bilimsel Yolculuğumuzun Sonlarında Zorunlu Bir Hukuk Dersi: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun “Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Tapusuz Taşınmazların Edinilmesine İlişkin Medenî Kanunun 639/1. Maddesine Göre Verilen Tescil Kararının Kurucu Yenilik Doğuran Kararlar Niteliğinde Olduğu, Mülkiyet Hakkının Bu Kararların Kesinleştiği Anda Kazanıldığı, Tescil Kararlarının İleriye Etkili Olduğu” Yolundaki 4.12.1998 Gün Esas 1996/4, K. 1998/3 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının Eleştirisi, Medeni Hukukun Temel Sorunları, İstanbul 2003, s. 1108-1128.

Surlu, M. H./Öztürk, G. : Öğreti ve Uygulamanın Işığında Açıklamalı-İçtihatlı Zorunlu Geçit Hakkı ve Diğer Geçit Hakları, 2. Baskı, Ankara 2007.

Şahiniz, Salih : Türk Medeni Hukukunda Zaruri Mecra İrtifakı, İstanbul 2001.

---------- : Teoride ve Uygulamada Kamulaştırmasız El Atma, Ankara 2006.

Şakar, Müjdat : Kat Mülkiyeti Kanunu ve Devre Mülk Hakkı, 2. Bası, İstanbul 1991.

Şener, Esat : 1512 sayılı Noterlik Kanununun 89. Maddesi Karşısında Miras Taksim Sözleşmesi, TNBHD., 1976, S. 11, s. 3 vd.

Şengül, Mehmet----------- : Şengül, Mehmet; 4650 Sayılı Kanun Değişikliği Çerçevesinde Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması, İstanbul 2004 (Kısaltılmışı: Şengül, Kamulaştırma). 

Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi, İstanbul 2011 (Kısaltılmışı, Şengül, Yapılar).

Şıpka, Şükran : Türk Hukukunda Kanunî Önalım (Şuf’a) Hakkı, İstanbul 1993.

--------- : Kanunî Önalım (Şufa) Hakkının Kullanılması Sonucunda Önalım Bedelinin Belirlenmesi Meselesi, Hukuk Araştırmaları, C. 7, S. 1-3, s. 289 vd.

Tahiroğlu, Bülent : Roma Hukukunda Mülkiyet Hakkının Sınırları, 3. Basım, İstanbul 2001

Tandoğan, Halûk : Türk Hukukunda Mecralar, AHFD. C. IX, 1952, Sa. 3-4, 135-165, C. X, S. 1-2, s. 613-644.

---------- : Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. I/1. 6. Basım İstanbul 2008.

--------- : Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961.

--------- : Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ankara 1981.

Tekinay, Selahattin Sulhi : Eşya Hukuku, İstanbul, 1970-1971.

--------- : Taşınmaz Mülkiyetinin Takyitleri, İstanbul 1988.

--------- : Menkul Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Haklar, İstanbul 1994.

Tekinay, S.S./Akman, S./ Burcuoğlu, H./Altop, A. : TEKİNAY Eşya Hukuku. C. I, 5. Bası, İstanbul 1989.

----------- : TEKİNAY Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, İstanbul 1993.

Tercier, Pierre : Les contrats spéciaux, 2. éd., Zürich  1995.

Tiryaki, Refik : Ekonomik Özgürlükler ve Anayasa, Ankara 2008.

Tok, Türker : Devre Mülk ve Devre Tatil, Ankara 2000.

Tuğrul, Saim : Kamu Hukuku Açısındandan Mülkiyet Hakkı ve Sınırlandırılması, İstanbul 2004.

Tunaboylu, Müslim : Açıklamalı-İçtihatlı Şuf’a, Vefa-İştira Davaları, Ankara 1996.

Tuor – Picenoni : Kommentar zum Erbrecht, 2. Abteilung, Bern 1966.

Tuor/Schnyder/Schmid/

Rumo-Jungo : Das Schweizerische Zivilgesetzbuch. 12. Auflage, Zürich-Basel-Genf 2002.

Ulusan, Ihsan : Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi, İstanbul 1977.

--------- : İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Sınırlanması Sorunu, İstanbul 1984.

Ulusoy, Yasin : Yargıtay Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma, Ankara 2004.

Ünal, Mehmet : Türk Medeni Hukukunda Yapı (Üst) Hakkı, Ankara 1988.

---------- : Ferdi (Özel) Mülkiyetin Tarihi, Dini ve Beşeri Kökenleri, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 901-930.

--------- : Devre Mülk Kavramı, Prof. Dr. Jale G. Akipek’e Armağan, Konya 1991, s. 387-403.

--------- : Orman Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2010.

Ünal, M./Başpınar, V. : Şeklî Eşya Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2010.

Üstündağ, Saim : Tapu Kütüğünün Tashihi Dâvası, İstanbul 1959.

Von v. Mangoldt – Klein : Das Bonner Grundgesetz, Kommentar 2. neubearbeite Auflage. 2. Lieferung, Berlin - Frankfurt a. M. 1957.

Von Mises, Ludvig

(Çev. Can Madenci)

:

Özgürlük ve Mülkiyet, Piyasa, S. 10, s. 87-103.

Von Tuhr, A./Peter, H. : Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Band I, Zürich, 1974.

--------- 

(Çeviren: Ayiter, Kudret) : Eigentumsübertragung nach schweizerischem Recht (ZSR. 40, s. 40), İsviçre Hukukuna Göre Mülkiyetin Devri, AHFD. C. 5, s. 1-4, s. 154-166.

Wieland, C. : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Sachenrecht, Zürich 1909.

Wolff-Raiser : Sachenrecht, 10. Auflage, Tübingen 1957.

Westermann, Harry : Sachenrecht, 5. Auflage Karlsruhe 1966.

Wieacker, Franz : Vandlungen der Eigentumsverfassung, Hamburg 1935.

Wiedenroth, Gert : Der Gemeinschaftsgedanke im Eigentumsbegriff, Bleicherede am Harz 1935.

Wiegand, W. : Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basel….

Wipfli, Peter : Die Genehmigungspflicht beim Grundstückserwerb, Zürich 1966.

Yavuz, Cevdet : Yavuz, Cevdet; Türk-İsviçre ve Fransız Medenî Hukuklarında Dolaylı Temsil, İstanbul 1983.

---------- : Tapusuz Gayrimenkullerin Devren Kazanılması, Prof. Dr. Ümit Yaşar  Doğanay’ın Anısına Armağan I, İstanbul 1982, s. 383-422.

Yavuz, C./Özen, B./Acar, F. : Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul 2007.

Yavuz Nihat : Tapulu Taşınmazların Haricen Satışı ve Buna Hasren “Venire Contra Factum Proprium” (Çelişkili Davranış) – “Nemo Auditur” Kötü Olarak Kazanılmış Durum Hukuksal Korumanın Dışında Kalır ve “Culpa in Contrahendo” (Sözleşme Müzakerelerinde Kusur) Kavramları Hakkında Kısa Açıklamalar, YD. 1993, S. 3, s. 270-300.

---------- : 5711 sayılı Yeni Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Toplu Yapıların (Sitelerin) Yönetimi, Ankara 2009.

Yazman, İrfan : Kaynakların Türk Medeni Huku¬kunda Tâbi Ol¬du¬ğu Rejim, Ankara 1970.

Yıldırım, B./Başsorgun, N. : Açıklamalı-İçtihatlı Eski Yeni Kamulaştırma Kamulaştırmasız Elkoyma ve İmar Mevzuatından Doğan Bedel Davaları, Ankara 2007.

Yıldız, Ekrem : Önalım Davaları, İstanbul 2005.

Yılmaz, Halil : Kat Mülkiyeti Yasasının Uygulanması Sürecinde Ortaya Çıkan Otopark Sorunları, THD., Y. 2, S. 10, s. 49-58.

Yılmaz, Orhan : Kat Mülkiyeti Kanununa Eklenen Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümleri İBD, C. 82, S. 2,       s. 673-684.

Yung, Walter : Simulation, fiducie et fraude ầ la loi, Mélanges Georges Sauser-Hall, 1952, s. 156 vd.

Zevkliler, Aydın : Mülkiyetin Yapısı ve Mülkiyetten Doğan Ödevler, Bülent N. Esen Armağanı, Ankara 1977, s. 563-606.

--------- : İmar Kurallarına Aykırı ve Zarar Verici İnşaat, Ankara 1982.

--------- : Gayrimenkul Sınır ihtilafları, Ankara 1976.

-------- : Kamulaştırma Satımın Özel Bir Çeşidi midir?  Prof. Dr. Osman F. Berki’ye Armağan, Ankara 1977, s. 935-958.

 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar