Mirasbırakanın Mirasçılardan Mal Kaçırmaya Yönelik İşlemleri ve Sonuçları

Muris Muvazaası

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Süleyman YILMAZ
ISBN: 9786050507621
Stok Durumu: Stokta var
63,75 TL 75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Süleyman YILMAZ
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 283

İrade beyanı, irade ile beyan unsurlarından oluşur. Normal olan, irade ile beyanın birbirine uygun olmasıdır. Ancak bazen irade ile beyan birbirine uygun olmayabilir. Hatta, irade ile beyanın birbirine uygun olmaması bizzat taraflarca da istenmiş olabilir. İşte, irade ile beyan arasında iki tarafın isteyerek meydana getirdiği uyumsuzluk haline muvazaa denilmektedir. 

Bu çalışmada, uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve muvazaanın bir türü olan muris muvazaası üzerinde durulmaktadır. Türk hukukuna, 01.04.1974 tarihli ve 1/4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ile giren muris muvazaasında mirasbırakan, mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla, gerçek amacı bağışlama olmasına rağmen görünürde başka işlemler yapmaktadır. 

Çalışma konusunun belirlenmesinde, yıllarca Ankara Hukuk Fakültesi’nde vermiş olduğum miras hukuku dersinin ve uygulamaya yardımcı olmak amacıyla yapmış olduğum bilirkişiliklerin de etkisi olmuştur. Zira uygulamada, miras hukuku davalarının büyük bir kısmını muris muvazaası davası oluşturmaktadır. 

Kitabın basımını gerçekleştiren Yetkin Yayınevi’nin sahipleri Muharrem Başer’e ve kitabın basılmasında emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkür ederim.


ÖNSÖZ .......................................................................................................... 5

İÇİNDEKİLER ............................................................................................. 7

KISALTMALAR ........................................................................................ 17

KAYNAKÇA ............................................................................................... 19

GİRİŞ ........................................................................................................... 39

1. BÖLÜM MUVAZAA KAVRAMI, ÇEŞİTLERİ VE BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

I. MUVAZAA KAVRAMI ................................................................. 43

A. GENEL OLARAK ..................................................................... 43

B. TANIMI ...................................................................................... 46

C. UNSURLARI ............................................................................. 49

1. Görünürdeki İşlem ................................................................ 49

a. Genel Olarak .................................................................. 49

b. İrade ve Beyanın Farklı Olması Halinde Hangisinin Esas Alınacağına Dair Teoriler ...................................... 50

aa. İrade Teorisi ............................................................. 50

bb. Beyan Teorisi ........................................................... 52

cc. Güven Teorisi ........................................................... 52

2. Muvazaa Anlaşması ............................................................. 54

3. Gizli İşlem ............................................................................ 58

a. Genel Olarak .................................................................. 58

b. Gizli İşlemin Geçerlilik Şartları ..................................... 60

aa. Gizli İşlemin Esasa İlişkin Şartları ........................... 60

aaa. Gizli İşlemin Konusu İmkânsız, Emredici Hukuk Kurallarına, Ahlâka, Kişilik Haklarına veya Kamu Düzenine Aykırı Olmamalıdır ..................................................... 60

bbb. Gizli İşlemin İradeyi Sakatlayan Sebeplerden Biri veya Aşırı Yararlanma Dolayısıyla İptal Edilmemiş Olması Gerekir ...................... 61

8

bb. Gizli İşlemin Şekle İlişkin Şartlara Uyuyor Olması 62

4. Aldatma Kastı ....................................................................... 63

D. ÇEŞİTLERİ ................................................................................ 65

1. Genel Olarak ........................................................................ 65

2. Mutlak Muvazaa ................................................................... 66

3. Nisbî Muvazaa...................................................................... 67

a. Tarafların Şahsında Muvazaa ......................................... 68

b. Sözleşmenin Niteliğinde Muvazaa ................................. 68

c. Sözleşmenin Konusu veya Şartlarında Muvazaa ........... 70

d. Kısmî Muvazaa- Tam Muvazaa Ayrımı......................... 70

E. Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları .............................................. 71

1. Muvazaalı İşlemin Geçersizliği ............................................ 71

2. Muvazaalı İşlemin Geçersizliğinin Sonuçları ...................... 73

a. Muvazaa İddiasının İleri Sürülebilmesi ......................... 73

b. Muvazaanın Hâkim Tarafından Değerlendirilmesi Açısından Sonuçları ....................................................... 75

c. Muvazaalı İşlem Sonradan Geçerli Olmaz ....................... 76

d. Muvazaanın Taraflar Açısından Sonuçları ..................... 76

e. Muvazaa Sebebiyle Zarara Uğrayan Üçüncü Kişilerin Durumu ........................................................... 78

3. Muvazaalı İşlemin Geçersiz Olduğunun İleri Sürülemeyeceği Durumlar .................................................... 79

F. Muvazaanın İspatı ...................................................................... 81

1. Genel Olarak ........................................................................ 81

2. Tarafların Muvazaayı İspat Etmesi ...................................... 82

3. Üçüncü Kişilerin Muvazaayı İspat Etmesi ........................... 83

II. MUVAZAA KAVRAMININ BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI ................................................................. 83

A. GENEL OLARAK ..................................................................... 83

B. İNANÇLI İŞLEM İLE KARŞILAŞTIRILMASI ....................... 84

1. İnançlı İşlemin Tanımı ve Fonksiyonları ............................. 84

2. İnançlı İşlemin Çeşitleri ....................................................... 87

3. İnançlı İşlemin Unsurları ...................................................... 88

a. İnanç Anlaşması ............................................................. 88

b. Devir işlemi .................................................................... 89

4. İnançlı İşlemin Hüküm ve Sonuçları .................................... 89

5. İnançlı İşlem ile Muvazaa Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar ............................................................................ 91

a. Benzerlikler .................................................................... 91

b. Farklılıklar ...................................................................... 92

C. NAM-I MÜSTEAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI .................... 95

9

1. Nam-ı Müstearın Tanımı ...................................................... 95

2. Nam-ı Müstearın Unsurları .................................................. 99

3. Nam-ı Müstearın Muvazaa ile olan Benzerlikleri ve Farklılıkları ........................................................................... 99

a. Benzerlikleri ................................................................... 99

b. Farklılıkları ..................................................................... 99

D. KANUNA KARŞI HİLE İLE KARŞILAŞTIRILMASI .......... 101

1. Tanımı ................................................................................ 101

2. Kanuna Karşı Hilenin Unsurları ......................................... 101

3. Muvazaa ile Kanuna Karşı Hilenin Benzerlikleri ve Farklılıkları ......................................................................... 102

a. Benzerlikleri ................................................................. 102

b. Farklılıklar .................................................................... 102

E. ZİHNÎ KAYIT İLE KARŞILAŞTIRILMASI .......................... 103

1. Genel Olarak ...................................................................... 103

2. Zihnî Kaydın Tanımı .......................................................... 103

3. Muvazaa ile Zihnî Kayıt Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar .......................................................................... 104

a. Benzerlikler .................................................................. 104

b. Farklılıklar .................................................................... 104

2. BÖLÜM MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMAYA YÖNELİK İŞLEMLERİ VE İSTİSNALARI

I. GENEL OLARAK ........................................................................ 107

II. MURİS MUVAZAASI .................................................................. 108

A. GENEL OLARAK ................................................................... 108

B. UNSURLARI ........................................................................... 111

1. Görünürdeki İşlem .............................................................. 112

2. Muvazaalı İşlem Yapma Yönünde İrade: Muvazaa Anlaşması ........................................................................... 112

3. Mirasçıları Aldatma Kastı .................................................. 113

4. Gizli İşlem .......................................................................... 116

III. TARAFLARI MURİS MUVAZAASI YAPMAYA YÖNELTEN SEBEPLER ............................................................. 117

A. GENEL OLARAK ................................................................... 117

10

B. UYGULAMADA SIKLIKLA KARŞILAŞILAN SEBEPLER .............................................................................. 117

1. Evlatlar Arasındaki Eşitliği Bozma Amacı ........................ 117

2. Toplumsal ve Ailevî Faktörler ........................................... 119

3. İkinci Bir Eşin Bulunması .................................................. 122

IV. MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMAYA YÖNELİK İŞLEMLERİ ...................................... 123

A. GENEL OLARAK ................................................................... 123

B. MİRASBIRAKANIN SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE YAPTIĞI MUVAZAALI İŞLEMLER .................................... 124

1. Genel Olarak ...................................................................... 124

2. Satış Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları ........................... 124

a. Tanımı .......................................................................... 124

b. Unsurları ....................................................................... 125

aa. Mal ......................................................................... 125

bb. Satış Bedeli ............................................................ 126

cc. Tarafların Anlaşması .............................................. 126

3. Satış Sözleşmelerinde Muvazaanın İleri Sürülmesi ........... 127

a. Taşınır Satışlarında Muvazaanın İleri Sürülmesi ......... 127

b. Taşınmaz Satışlarında Muvazaanın İleri Sürülmesi ..... 128

aa. Genel Olarak .......................................................... 128

bb. Taşınmaz Satışlarında Muvazaanın Unsurları ....... 129

aaa. Mal Kaçırma .................................................. 129

bbb. Üçüncü Kişiden Yararlanma .......................... 130

cc. Dürüstlük Kuralının Muris Muvazaasında Etkisi ...................................................................... 131

C. MİRASBIRAKANIN BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ İLE YAPTIĞI MUVAZAALI İŞLEMLER ............................. 133

1. Genel Olarak ...................................................................... 133

2. Bağışlama Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları .................. 133

a. Tanımı .......................................................................... 133

b. Unsurları ....................................................................... 135

aa. Kazandırıcı Bir İşlem Olmalı ................................. 135

bb. Karşılıksız (İvazsız) Olma ..................................... 136

3. Bağışlama Sözleşmesi Çeşitleri.......................................... 136

a. Şarta Bağlı Bağışlama .................................................. 136

b. Yüklemeli Bağışlama ................................................... 137

4. Bağışlama Sözleşmelerinde Muvazaanın İleri Sürülmesi ............................................................................ 139

11

D. MİRASBIRAKANIN ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İLE YAPTIĞI MUVAZAALI İŞLEMLER .............................................................................. 140

1. Genel Olarak ...................................................................... 140

2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları ............................................................................. 141

a. Tanımı .......................................................................... 141

b. Unsurları ....................................................................... 143

aa. Sözleşmenin İvazlı Olması..................................... 143

bb. Sözleşmenin Hayat Boyunca Bakımı Gerekli Kılması ................................................................... 143

cc. Sözleşmenin Talih ve Tesadüfe Bağlı Olması ....... 144

3. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Muvazaanın İleri Sürülmesi .................................................................... 144

E. MİRASBIRAKANIN MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİ İLE YAPTIĞI MUVAZAALI İŞLEMLER ............................. 147

1. Genel Olarak ...................................................................... 147

2. Mal Rejimi Sözleşmesi Tanımı ve Unsurları ..................... 147

a. Tanımı .......................................................................... 147

aa. Mal Rejimi Sözleşmesinin Şartları ........................ 149

aaa. Tarafların Anlaşması ..................................... 149

bbb. Geçerlilik Şartları ........................................... 149

aaaa. Ehliyet ................................................... 150

bbbb. Şekil ..................................................... 150

bb. Hüküm ve Sonuçları .............................................. 150

b. Mal Rejimi Çeşitleri ..................................................... 151

3 Mal Rejimi Sözleşmelerinde Muvazaanın İleri Sürülmesi ............................................................................ 152

a. Genel Olarak ................................................................ 152

b. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Muvazaanın İleri Sürülmesi .............................................................. 152

F. MİRASBIRAKANIN DİĞER MUVAZAALI İŞLEMLERİ ... 154

1. Evlat Edinme Sebebiyle Muvazaalı İşlem Yapılması ........ 154

a. Genel Olarak ................................................................ 154

b. Muvazaanın İleri Sürülmesi ......................................... 155

2. Borç Senedi Düzenlenmesi ile Muvazaalı İşlem Yapılması ........................................................................... 157

3. Karşı Taraf Adına Kurulan Şirket Lehine Satış Sözleşmesi Gösterilmesi Yoluyla ile Muvazaalı İşlem Yapılması .................................................................. 159

4. Mahkeme Kararı ile Muvazaalı İşlem Yapılması ............... 160

12

5. Miras Sözleşmesi ile Muvazaalı İşlem Yapılması.............. 160

a. Genel Olarak Miras Sözleşmesi ................................... 160

b. Muvazaanın İleri Sürülmesi ......................................... 162

6. Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi ile Muvazaalı İşlem Yapılması ........................................................................... 163

7. Mehir Senedi ile Muvazaalı İşlem Yapılması .................... 164

V. MURİS MUVAZAASINA İLİŞKİN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI .................................. 166

A. 01.04.1974 TARİH VE 1/2 SAYILI YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI ..................................... 166

1. Karar ................................................................................... 166

2. Konu Hakkında İleri Sürülen Görüşler .............................. 167

a. Saklı Pay Sahibi Mirasçılar Dışında, Kanunî Mirasçılara Dava Hakkı Tanınamayacağına Yönelik Görüş .............................................................. 167

b. Saklı Pay Sahibi Olan ve Olmayan Mirasçılara Dava Açma Hakkı Tanıyan Görüş ............................... 168

c. Hileli Anlaşma Görüşü ................................................. 169

d. Favor Testamenti İlkesi Açısından Değerlendirmeler.......................................................... 171

e. İsviçre Hukukundaki Durum ........................................ 171

B. 22.05.1987 TARİH VE 4/5 SAYILI YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI ..................................... 172

1. Genel Olarak ...................................................................... 172

2. Eleştiriler ............................................................................ 173

C. 16.03.1990 TARİH VE 1989/1 E., 1990/2 K. SAYILI YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI ............... 173

D. DEĞERLENDİRMELERİM .................................................... 176

VI. MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMAYA YÖNELİK İŞLEMLERİNİN İSTİSNALARI............................................................................... 177

A. GİZLİ BAĞIŞ ........................................................................... 177

B. DENKLEŞTİRMEYE TABİ BAĞIŞ ....................................... 178

C. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI ........ 180

1. Genel olarak ....................................................................... 180

2. Muvazaanın İleri Sürülmesi ............................................... 181

D. MİRASBIRAKANIN TAPUSUZ TAŞINMAZLARININ VE TAŞINIRLARININ DEVRİNE KARŞI MUVAZAA İDDİASI ................................................................................... 182

13

E. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNU’NUN 13/B-B MADDESİ UYARINCA 10 YILLIK SÜREYE TABİ İŞLEMLERE KARŞI MUVAZAA İDDİASI .......................... 183

F. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF: VASİYETNAME .................. 185

G. İNTİFA HAKKI TESİS EDİLMESİ ........................................ 186

H. KAMU HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN İLİŞKİLER ............................................................................... 187

I. İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE YAPILAN DEVİRLER .............................................................................. 188

3. BÖLÜM MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMAYA YÖNELİK MUVAZAALI İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARI

I. MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMAYA YÖNELİK MUVAZAALI İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALAR ....................................................... 191

A. GENEL OLARAK ................................................................... 191

B. AÇILABİLECEK DAVALAR ................................................ 192

1. Mirasın Denkleştirilmesi Davası ........................................ 192

a. Denkleştirme Kavramı ................................................. 192

b. Denkleştirme Talebinin Şartları ................................... 195

aa. Sağlararası Bir Kazandırma Olmalı ........................ 195

bb. Kazandırma İvazsız Olmalı .................................... 196

cc. Kazandırma Yasal Mirasçılara Yapılmış Olmalı ... 197

dd. Kazandırma Miras Paylarına Mahsuben Yapılmış Olmalı ..................................................... 197

ee. Kazandırma Mirasbırakanın Malvarlığından Yapılmış Olmalı ..................................................... 198

ff. Kazandırma Yasal Mirasçıya Doğrudan Mirasbırakan Tarafından Yapılmalı ....................... 198

c. Denkleştirme Davasının Konusu .................................. 199

aa. Genel Olarak .......................................................... 199

bb. Kanunen Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar ...... 200

aaa. Kuruluş Sermayesi ......................................... 200

bbb. Çeyiz .............................................................. 200

ccc. İbra ................................................................. 201

14

ddd. Malvarlığı Devri ............................................ 202

eee. Diğer Kazandırmalar ..................................... 202

cc. Kanunen Denkleştirmeden Muaf Tutulan Kazandırmalar ........................................................ 203

d. Denkleştirme Davasının Tarafları ................................ 204

aa. Denkleştirme Borçlusu ........................................... 204

aaa. Altsoy Mirasçılar ........................................... 204

bbb. Altsoy Dışındaki Yasal Mirasçılar ................. 205

ccc. Sağ Kalan Eş .................................................. 206

ddd. Vasiyet Alacaklısı ve Atanmış Mirasçı ......... 206

bb. Denkleştirme Alacaklıları ...................................... 207

e. Denkleştirme Davasının Hukukî Niteliği ..................... 207

f. Denkleştirmenin Gerçekleştirilmesi ............................. 208

g. Denkleştirme Davasında Süreler .................................. 208

h. Denkleştirme Davasında İspat ...................................... 210

ı. Görevli ve Yetkili Mahkeme ........................................ 211

2. Tenkis Davası ..................................................................... 211

a. Tenkis Davasının Şartları ............................................. 212

aa. Genel olarak .......................................................... 212

bb. Mirasbırakanın Tasarruf Özgürlüğünün Aşılması ................................................................. 212

cc. Mirasçıların Saklı Paylarının İhlâl Edilmiş Olması .................................................................... 213

b. Tenkis Davasının Konusu ............................................ 214

c. Tenkis Davasının Tarafları ........................................... 214

aa. Davacılar ................................................................ 215

bb. Davalılar ................................................................. 216

d. Tenkis Davasındaki Süreler ......................................... 217

e. Tenkis Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme .......... 219

3. Muris Muvazaası Davası .................................................... 219

a. Genel Olarak ................................................................ 219

b. Muris Muvazaası Davasının Konusu ........................... 221

c. Muris Muvazaası Davasınında Taraflar ....................... 221

aa. Davacı .................................................................... 221

bb. Davalı ..................................................................... 225

d. Muris Muvazaası Davasının Uygulamasına İlişkin Hukukî Sorun ............................................................... 225

aa. Yargıtay’ın Yerleşik Uygulaması .......................... 225

bb. Görüşümüz ............................................................. 227

aaa. Genel Olarak .................................................. 227

15

bbb. Ölünün Son Arzularına Saygı Gösterilmesi İlkesi (Favor Testamenti Prensibi) ................ 228

ccc. Muris Muvazaası Davasında Favor Testamenti İlkesinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Sorunu .............................. 230

e. Muris Muvazaası Davasında Süreler............................ 232

f. Muris Muvazaası Davasında İspat ............................... 232

aa. Muvazaanın İspatı .................................................. 232

bb. Muris Muvazaasının İspatı ..................................... 233

aaa. Tarafların Muvazaalı İşlemi İspatı ................. 235

bbb. Üçüncü Kişilerin Muvazaayı İspatı ............... 235

4. Davaların Yarışması ve Davaların Terditli Açılması ......... 236

5. Mal Kaçırmaya Yönelik Davaların Karşılaştırılması ......... 239

a. Tenkis ve Denkleştirme Davalarının Karşılaştırılması ........................................................... 239

b. Muris Muvazaası Davasının Tenkis Davası ile Karşılaştırılması ........................................................... 240

c. Muris Muvazaası Davasının Denkleştirme Davası ile Karşılaştırılması ..................................................... 243

II. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI ................................ 244

A. GENEL OLARAK ................................................................... 244

B. MAL KAÇIRMAYA YÖNELİK OLAN MİRAS DAVALARINDAN FARKI ..................................................... 244

KONU İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI ............................................................................................ 247

T.C. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU (E. 1974/1, K. 1974/2, T. 01.04.1974) ........................................... 247

T.C. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU (E. 1986/4, K. 1987/5,.T. 22.05.1987) ........................................... 256

T.C. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU (E. 1989/1,K. 1990/2, T. 16.03.1990) ............................................ 265

Acar, Faruk :Aile Hukukumuzda Aile Konutu, Mal Rejimleri, Eşin Yasal Miras Payı, Ankara 2016.

Aday, Nejat :Taşınmaz Mülkiyetinin Naklinde Muvazaa, İstanbul 1992.

Akartepe, Alpaslan :Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, İstanbul 2010.

Akbıyık, Cem :Karma Bağışlama Kavramı ve Miras Hukukundaki Yeri, İstanbul 1997 (Kısaltılmışı: Akbıyık, Karma Bağışlama).

Akbıyık, Cem :“11.11.1994 ve 4/4 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına Göre Ölüme Bağlı ve Sağlararası Kazandırmaların Tenkisi”, Bülent Davran’a Armağan, İstanbul 1998, s. 103-122 (Kısaltılmışı: Akbıyık, Tenkis).

Akbıyık, Cem :Miras Sebebiyle İstihkak Davası, İstanbul 2005 (Kısaltılmışı: Akbıyık, İstihkak).

Akıncı, Şahin :Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, 10. B., Konya 2017.

Akıntürk, Turgut/

Ateş-Karaman, Derya :Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, 17. B., İstanbul 2015.

Akyol, Şener :Türk Medeni Hukukunda Temsil, İstanbul 2009 (Kısaltılmışı: Akyol, Temsil)

Akyol, Şener :Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 2. B., İstanbul 2006 (Kısaltılmışı: Akyol, Dürüstlük Kuralı).

20

Alangoya, Yavuz :“Senede Karşı Senetle İspat Kuralı ve Hayatın Olağan Akışı Kavramı”, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu’na Armağan, İstanbul 2004, s. 521-532.

Albaş, Hakan :“Miras Hukukunda İptal ve Tenkis Def'i”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi , 2012, 18 (3) , s. 143-162.

Altaş, Hüseyin :Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara 1998 (Kısaltılmışı: Altaş, Şekle Aykırılık)

Altaş, Hüseyin :Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri,1. B., Ankara 2014 (Kısaltılmışı: Altaş, Medeni Hukuk).

Altaş, Hüseyin/

Kurt, Leyla Müjde :“İnançlı İşlemler”, İnÜHFD. C.2., S. 2, Y. 2011, s.

Altunkaya, Mehmet :Edimin Başlangıçtaki İmkânsızlığı, Ankara 2005.

Antalya, O. Gökhan :Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. V/1, 1, 2. B. Ankara 2019 (Kısaltılmışı: Antalya, Borçlar Genel).

Antalya, O. Gökhan :Miras Hukuku, C. III, 4. B., Ankara 2019 (Kısaltılmışı: Antalya, Miras).

Antalya, O. Gökhan :Eşya Hukuku, C. IV/1, 3. B., Ankara 2019 (Kısaltılmışı: Antalya, Eşya).

Antalya, O. Gökhan :Mirastan Feragat Sözleşmesi, İstanbul 1999 (Kısaltılmışı: Antalya, Feragat).

Aral, Fahrettin/

Ayrancı, Hasan :Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 12. B., Ankara 2019.

Arbek, Ömer :Miras Hukukunda Ölüme Bağlı İşlemlerde İrade Serbestisi Sınırları ve Müeyyidesi, Ankara 2013.

21

Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder/

Taşpınar-Ayvaz, Sema :Medeni Usul Hukuku, 3. B., Ankara 2017.

Atamulu, İsmail :Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa, Ankara 2017.

Atlı, Banu :Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüzlüğü ve Hükümden Düşmesi, Ankara 2017.

Avcı, Mehmet Özgür :Mirasın Mahkeme Kararıyla Paylaşılması, İstanbul 2014.

Ayan, Mehmet :Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 11. B., Ankara 2016 (Kısaltılmışı: Ayan, Borçlar).

Ayan, Mehmet :Eşya Hukuku-II- Mülkiyet, 9. B., Ankara 2016 (Kısaltılmışı: Ayan, Eşya).

Ayan, Mehmet :Eşya Hukuku – I: (Zilyetlik ve Tapu Sicili), 13. B., Ankara 2016 (Kısaltılmışı: Ayan, Zilyetlik).

Aydoğdu, Murat/

Kahveci, Nalan :Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (Sözleşmeler Hukuku), 2. B., Ankara 2014.

Aydos, Oğuz Sadık :“Eşlerin Geçmişe Etkili Mal Rejimi Sözleşmesi Yapabilmesi”, MÜHFAD, Y. 2016, C. 22, S. 3, s. 383-393.

Ayiter, Nuşin :Eşya Hukuku, 2. B., Ankara 1983.

Ayiter, Nuşin/

Kılıçoğlu, Ahmet :Miras Hukuku, 3. B., Ankara 1993.

Başara, Gamze Turan :Miras Hukukunda Denkleştirme, Ankara 2013.

Başpınar, Veysel :Borç Sözleşmelerinin Kısmî Butlanı, Ankara 1998.

Berki, Şakir :Borçlar Hukuku Umumî Hükümler, Ankara 1962.

Boecken, Winfried :BGB, AT. 2. A., 2011.

22

Bork, Reinhard :Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 3. A., Tübingen 2011.

Brox, Hans/

Walker, Wolf-Dietrich :Allgemeiner Teil des BGB, 38. A., München 2014.

Bucher, Eugen :Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, Zürich 1988.

Buz, Vedat :Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.

Cansel, Erol/ Özel, Çağlar :Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 2. B., Ankara 2017.

Cansel, Erol :Tapu Siciline İtimat Prensibi, Ankara 1964.

Cin, Halil/Akyılmaz, Gül :Türk Hukuk Tarihi, 5. B., Konya 2014.

Çekin, Mesut Serdar :“Mal Rejimi Hukukunda Gerçekleştirilen Tasarrufların Miras Hukukuna Etkisi”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2017, S. 4(2), s. 189-207.

Çelik, Nuri/

Caniklioğlu, Nurşen/

Canbolat, Talat :İş Hukuku Dersleri, 31. B., İstanbul 2018.

Demir, Mehmet :“Olumlu Miras Sözleşmeleri”, YD., C. 20, S. 3, Y. 1994, s. 279-294.

Develioğlu, Ferit :Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 1984.

Doğan, Murat/

Şahan, Gökhan/

Atamulu, İsmail :Borçlar Hukuku, 1. B., Ankara 2019.

Dural, Mustafa/Öz, Turgut :Türk Özel Hukuku, C. IV., Miras Hukuku, İstanbul 2015.

Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan :Türk Özel Hukukunda Kişiler Hukuku, C. 2, 15. B., İstanbul 2014.

23

Dural, Mustafa/Sarı, Suat :Türk Özel Hukuku, C. I., Temel Kavramlar ve Medeni Kanun’un Başlangıç Hükümleri, 9. B., İstanbul 2014.

Dural, Mustafa/

Öğüz, Tufan/

Gümüş, Mustafa Alper :Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, 6. B., İstanbul 2012.

Dündar, Hamit :“Kambiyo Senetlerinde Soyutluk (Mücerretlik) İlkesinin Yargıtay İçtihatlarıyla Birlikte İncelenmesi”, THD, Ekim 2008, S. 26, s. 37-43.

Edis, Seyfullah :“Menkullerde Mülkiyetin İntikali, Hususiyle İlliyet Meselesi”, AÜHFD., C. 14, S. 1-4, s. 278-300.

Erdem, Mehmet :Aile Hukuku, 2. B., İstanbul 2019.

Erdoğan, İhsan :“Hukukî Muamelelerde Şekle Aykırılığın Sonuçları”, GÜHFD., Y. 1997, C. 1, S. 1, s. 123-133 (Kısaltılmışı, Erdoğan, Şekle Aykırılık).

Erdoğan, İhsan :Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. B., Ankara 2019 (Kısaltılmışı: Erdoğan, Borçlar).

Erdönmez, Güray :“Nam-I Müstear ve Tasarrufun İptali Davaları”, Bankacılık Dergisi, S. 59, İstanbul 2006, s.84-105.

Eren, Fikret :Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. B., Ankara 2019 (Kısaltılmışı: Eren, Borçlar Genel).

Eren, Fikret :Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 4. B., Ankara 2017 (Kısaltılmışı: Eren, Borçlar Özel).

Eren, Fikret :Mülkiyet Hukuku, Ankara 2012 (Kısaltılmışı: Eren, Mülkiyet).

Eren, Fikret :Türk Medeni Hukukunda Tenkis Davası, Ankara 1973.

24

Eren, Fikret :“Mirasta İade”, AD., S. 1-2, Y. 1963, s. 720-741 (Kısaltılmışı: Eren, Mirasta İade)

Eren, Fikret :Türk Medeni Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası, Ankara 1966 (Kısaltılmışı: Eren, İptal Davası).

Eren, Fikret/

Aktürk, İpek Yücer :Türk Miras Hukuku, Ankara 2019.

Ergüne, Mehmet Serkan :Vasiyetnamenin Yorumu, İstanbul 2011.

Ergüney, Hilmi :Türk Hukukunda Lügat ve Istılahlar, İstanbul 1973.

Erman, Hasan :Eşya Hukuku Dersleri, 7. B., İstanbul 2017 (Kısaltılmışı: Erman, Eşya).

Erman, Hasan :“Tenkis Davalarında Medeni Kanun’un 564. (Eski MK. 506) Maddesi Uyarınca Ödenecek Bedel”, Prof.Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s. 329-337 (Kısaltılmışı: Erman, Tenkis).

Ertaş, Şeref :Eşya Hukuku, 6. B., Ankara 2005.

Esener, Turhan :Türk Hukukunda Muvazaalı Muameleler, İstanbul 1956.

Esener, Turhan/

Güven, Kudret :Eşya Hukuku, 4. B., Ankara 2008.

Feyzioğlu, F. Necmeddin :Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, İstanbul 1976.

Fröde, Christian :Willenserklärung Rechtsgeschäft und Geschäftsfähigkeit, Tübingen 2012.

Gauch, Peter/

Schluep, Walter R/

Jörg, Schmid/

Susan Emmenegger :Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band I, 9. A. Zürich 2008.

25

Gençcan, Ömer Uğur :Mal Rejimleri Hukuku, 5. B., Ankara 2018 (Kısaltılmışı: Gençcan, Mal Rejimi).

Gençcan, Ömer Uğur :Miras Hukuku, 3. B., Ankara 2016 (Kısaltılmışı: Gençcan, Miras).

Gümüş, Mustafa Alper :Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. I., 3. B., İstanbul 2013 (Kısaltılmışı: Gümüş, Borçlar Özel).

Gümüş, Mustafa Alper :Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri, İstanbul 2008 (Kısaltılmışı: Gümüş, Mal Rejimi).

Gümüş, Mustafa Alper :İbra Sözleşmesi, İstanbul 2015 (Kısaltılmışı: Gümüş, İbra).

Günay, Erhan :Mirastan Mal Kaçırma, 7. B., Ankara 2016 (Kısaltılmışı: Günay, Mal Kaçırma).

Günay, Erhan :Mirasta Denkleştirme (İade) Davası ile Mirasta İstihkak Davası, Ankara 2015 (Kısaltılmışı: Günay, Denkleştirme).

Gürpınar, Damlı :“Mirasbırakanın Sağlığında Alsoyuna Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaların Denkleştirilmesinde Sağ Kalan Eşin Durumu”, ABD., Y. 2017, S. 4, s. 105-139.

Gürsoy, Kemal Tahir/

Eren, Fikret/Cansel, Erol :Türk Eşya Hukuku, Ankara 1984.

Güven, Özgür :Taşınmazların İnançlı İşlemle Devri, Ankara 2014.

Hatemi, Hüseyin/

Gökyayla, Emre :Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul 2011.

Hatemi, Hüseyin :“Nâm-ı Müstear Kavramı ve Vekâlet İle İlişkisi”, Temsil ve Vekâlete İlişkin Sorunlar Sempozyumu, 14-16 Haziran 1976, İstanbul 1977, s. 127-146 (Kısaltılmışı: Hatemi, Nâm-ı Müstear).

26

Hatemi, Hüseyin :Hukuka ve Ahlâka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları (Özellikle BK m. 65), İstanbul 1976 (Kısaltılmışı: Hatemi, Ahlâka Aykırılık).

Hatemi, Hüseyin :Miras Hukuku, 8. B., İstanbul 2018 (Kısaltılmışı: Hatemi, Miras).

Hatipoğlu-Uyar, Zeynep :“Yargıtay İçtihatlarına Göre Muris Muvazaasında Miras Bırakanın Asıl İradesinin Tayini“, DÜHFD, C. 22, S. 36, Y. 2017, s. 109-135 (Kısaltılmışı: Hatipoğlu, Muris Muvazaası).

Hatipoğlu, Cihan Yüksel :Murisin Mirasçılar Aleyhine Yaptığı Sağlararası Muvazaalı Muamelelerin Hukuki Sonuçları, Ankara 2004 (Kısaltılmışı: Hatipoğlu, Muvazaa).

Hausheer, Heinz,

Aebi-Müller, Regina E. :Einleitung, Art. 1-9 ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, BK - Berner Kommentar (Hrsg. Heinz Hausheer, Hans Peter Walter), 1. A., Bern 2012

Haydar, Ali :“Muvazaa ve İstiğlal”, İHAD, S.5, 2005, s. 267-296.

Hirsch, Christoph :Der Allgemeine Teil des BGB, Baden-Baden 2009.

İmre, Zahit/Erman, Hasan :Miras Hukuku, 13. B., İstanbul 2017.

İmre, Zahit :Medeni Hukuka Giriş, İstanbul 1980.

İmregün, Oğuz :Kıymetli Evrak Hukuku (Genel Hükümler – Kambiyo Senetleri – Makbuz Senedi – Varant), 4. Baskı, İstanbul 2007.

İnal, Emrehan :“Denkleştirme ve Tenkis Davalarında Parası Mirasbırakan Tarafından Ödenerek Mirasçılardan Biri Adına Alınan Taşınmazın Durumu”, İÜHFM. C. LXV, S. 2, Y. 2007, s. 275-298.

İnan, Ali Naim/

Ertaş, Şeref/Albaş, Hakan :Miras Hukuku, 10. B., Ankara 2019.

27

İnan, Ali Naim/

Yücel, Özge :İnan Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2014.

İnan, Nurkut :Türk Hukukunda Hatır Senetleri ve Özellikle Hatır Bonoları, Ankara 1969.

İşgüzar, Hasan/

Demir, Mehmet/

Yılmaz, Süleyman :Miras Hukuku, Ankara 2019.

Jäggi, Peter/

Gauch, Peter/

Hartmann, Stephan :Zürcher Kommentar Obligationenrecht, Art. 18 OR. Auslegung Ergänzung und Anpassung der Verträge; Simulation, 4. A., Zürich 2014.

Jacoby, Florian/

Hinden von Michael :Bürgerliches Gesetzbuch, Studienkommentar, 14. A., München 2013.

Kaplan, İbrahim :“Muris Muvazaası”, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, C.15, S.1, Ankara 2016, s. 349-369.

Karamercan, Fatih :Katkı-Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları, Ankara 2014.

Karayalçın, Yaşar :“Muvazaa (danışık)- Hile Anlaşması- Miras Bırakanın Muvazaası”, Selahattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, İstanbul 1999, s.343-373 (Kısaltılmışı, Karayalçın, Hile Anlaşması).

Karayalçın, Yaşar :Mirasbırakanın Muvazaası mı? Tasarruf Özgürlüğü ve Saklı Payın Korunması mı?, Ankara 2000 (Kısaltılmışı, Karayalçın, Muvazaa).

Karayalçın, Yaşar :“16.3.1990, 1990/2 Sayılı İBK., ‘Saklı Payı İhlal Edilmemiş Mirasçı Muvazaa Davası Açabilir’ Görüşü ve Diğer Problemler”, Prof. Dr. Jale G.

28

AKİPEK’e Armağan, Konya 1991, s. 209-230 (Kısaltılmışı: Karayalçın, Saklı Pay).

Kayhan, Fahrettin :“Taşınmaz Mülkiyetinin Naklinde Muris Muvazaası” ABD. Y. 2000-3, s. 177-197.

Kazancı, İdil Tuncer :“İnançlı İşlemde İşlemin Taraflarının İflâsı ve İflâsın İnançlı İşleme Etkisi”, DEÜHFD., C. 16, Özel Sayı 2014, s. 2811-2834.

Kılıçoğlu, Ahmet M. :Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. B., Ankara 2019 (Kısaltılmışı: Kılıçoğlu, Borçlar Genel).

Kılıçoğlu, Ahmet M. :Miras Hukuku, 10. B., Ankara 2019 (Kısaltılmışı: Kılıçoğlu, Miras).

Kılıçoğlu, Ahmet M. :Aile Hukuku, 2. B., Ankara 2016 (Kısaltılmışı: Kılıçoğlu, Aile).

Kiper, Osman :Öğretide ve Uygulamada Muvazaa (Mirastan Satış Görünümüyle Mal Kaçırma) Tenkis, Mirasta Geri Verme, Mirasta Hakediş (İstihkak Davaları), 2. B., Ankara 1998.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip :Borçlar Hukukuna Giriş, 7. B., İstanbul 2017 (Kısaltılmışı: Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar).

Kocayusufpaşaoğlu, Necip :Miras Hukuku, 3. B., İstanbul 1987. Ek Kitap 1992 (Kısaltılmışı: Kocayusufpaşaoğlu, Miras).

Kovan, Hüseyin :100 Soruda Muris Muvazaası Nedeni ile Tapu İptali ve Tescil Davaları ile Tasarrufun İptali Davaları, Ankara 2016.

Köhler, Helmut :BGB AT, 38. A., München 2014.

Köprülü, Bülent/

Kaneti, Selim :Sınırlı Aynî Haklar, İstanbul 1982-1983.

Köprülü, Bülent :Miras Hukuku Dersleri, 2. Bası, İstanbul 1985.

29

Kramer, Ernst A./

Schmidlin, Bruno :Schweizerisches Zivilgesetzbuch Obligationenrecht, (Hrsg: Meier-Hayoz, Arthur), Band VI, 1. A., Bern 1986 (Kısaltılmışı: Berner Kommentar).

Kuntalp, Erden :“Teminat Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan Doğan Sorumluluk”, Prof.Dr. Reha Poray’a Armağan, İstanbul 1995, s. 263-299.

Kurtbaş, Serap :Tenkise Esas Alınan Tereke, Ankara 2017.

Kuru, Baki,/

Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder :Medeni Usul Hukuku, 23. B., Ankara 2012.

Kurt, L. Müjde :Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık (TBK. m. 136), Ankara 2016.

Leipold, Dieter :BGB I Einführung und Allgemeiner Teil, 8. A., Tübingen 2015.

Müller, Christoph :Obligationenrecht. Allgemeine Bestimmungen: Art. 1-18 OR mit allgemeiner Einleitung in das Schweizerische Obligationenrecht (Hrsg: Regina E. Aebi-Müller, Christoph Müller), 1. A., Bern 2018 (Kısaltılmışı: Berner Kommentar).

Nar, Ahmet :Türk Miras Hukukunda Tenkis, İstanbul 2016.

Nomer, Halûk Nami :Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2015.

Oğuz, Arzu :“Muvazaa Kuramının Junsitianus’tan Günümüze Modern Kanunlaştırma Hareketlerine Kadar Gelişim Çizgisi”, AÜHFD, Y. 1996, C. 45, S.1-4, s. 453-481 (Kısaltılmışı: Oğuz, Muvazaa).

Oğuz, Arzu :“Roma ve Türk Hukukunda İnançlı İşlem ve Vekâlet Sözleşmelerinin

30

Karşılaştırılması”, AÜHFD., C. 41, S. 1-4, s. 225-284 (Kısaltılmışı: Oğuz, İnançlı İşlem).

Oğuzman, M. Kemal :“Gayrimenkule Müteallik Muamele İddialarının İsbat Şekli”, İstanbul Barosu Dergisi, C. XXVII, S. 12, 1953, s. 646-667 (Kısaltılmışı: Oğuzman, İsbat).

Oğuzman, M. Kemal :Miras Hukuku, 3. B., İstanbul 1984 (Kısaltılmışı: Oğuzman, Miras).

Oğuzman, M. Kemal :“Miras Bırakanın Gayrimenkule İlişkin Muvazaalı Muameleleri Bakımından Tenkis Davası ve Tapu Kaydının Tashihi Davası”, Prof. Dr. İlhan E. POSTACIOĞLU’na Armağan, s. 187-199 (Kısaltılmışı: Oğuzman, Tenkis).

Oğuzman, M. Kemal/

Öz, Turgut :Borçlar Hukuku, 14. B., İstanbul 2016.

Oğuzman, M. Kemal/

Seliçi, Özer/

Oktay-Özdemir, Saibe :Eşya Hukuku, 19. B., İstanbul 2016.

Oktay-Özdemir, Saibe :“Teminat Amaçlı Mülkiyet Devri Sözleşmeleri”, Prof. Dr. Aysel Çelikele’e Armağan, S. 1-2, İstanbul 1999-2000, s. 657-683.

Okumuş, Selmani :6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Aşırı Yararlanma (Gabin), Ankara 2015.

Okur Gümrükçoğlu, Saliha :“İslam Aile Hukukunda Kadının Mehir Hakkına Toplumun Bakışı Üzerine Bir Değerlendirme”, GÜHFD., 17(4), 2013, s. 223-256.

Olgaç, Senai :“Gayrimenkul Satış Vaadi”, AD. Y. 53, S. 3-4, s. 243-260.

Öğüz, Tufan :“Ölüme Bağlı Bağışlama ve bu bağışlamalara Uygulanacak

31

Hükümler”, Prof. Dr. Halid Kemal Elbir’e Armağan, İstanbul 1996, s. 386-405.

Özbilen, Arif Barış :Sözleşmelerin Şekli ve Şekil Yönünden Hükümsüzlüğü, 1. B., İstanbul 2016.

Özçelik, Barış :Tapu Siciline Güven İlkesi, Ankara 2016.

Özdamar, Demet/

Kayış, Ferhat/

Yağcıoğlu, Burcu/

Akgün, Aliye :Yasal Mal Rejimi ve Tasfiyesi, Ankara 2019.

Özdemir, Erdal :Türk Hukukunda Yetkiye Dayanan Temsi ve Nam-ı Müstear Uygulaması, Ankara 1994.

Özdemir, Hayrunnisa :Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Paylaşılması Şerhi, Ankara 2019 (Kısaltılmışı: Özdemir, Mirasın Paylaşılması).

Özdoğan, Nurcihan Dalcı :“Sağlararası Kazandırma Konusu Taşınmazların Tenkisi”, İnÜHFD., 2017, C: 8, S: 7, s. 363-392.

Özen, Burak :Türk Medeni Hukukunda Eşya Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul 2008.

Özenli, Soysal :Uygulamada Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Neden Olduğu Davalar, Ankara 1986.

Özkaya, Eraslan :Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, Ankara 2007 (Kısaltılmışı, Özkaya, ÖBS).

Özkaya, Eraslan :İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları, 6. B., Ankara 2015 (Kısaltılmışı, Özkaya, Muvazaa).

Özmen, İhsan/

Özkaya, Eraslan :Muvazaa Davaları, Ankara 1993.

Özsunay, Ergun :“Saf İnançlı Muamelelerde Vekalet Sözleşmesine İlişkin Hükümlerin

32

Uygulanması”, Temsil ve Vekalete İlişkin Sorunlar Sempozyumu, 14-16 Haziran 1976, İstanbul 1977, s. 99-125 (Kısaltılmışı: Özsunay, Saf İnançlı).

Özsunay, Ergun :Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, İstanbul 1968 (Kısaltılmışı: Özsunay, İnançlı Muameleler).

Öztan, Bilge :Miras Hukuku, 5. B., Ankara 2012 (Kısaltılmışı: Öztan, Miras)

Öztan, Bilge :“Resmi Nikahtan Sonra Yapılan Mehir Anlaşması Geçerli Midir?” Prof. Dr. Ali BOZER’e Armağan, BTHAE Yayınları, Ankara 1998, s. 389-397 (Kısaltılmışı: Öztan, Mehir).

Öztan, Fırat :Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Baskı, Ankara 1997 (Kısaltılmışı: Öztan, Kıymetli Evrak).

Öztürk, Gülay :İnançlı İşlemler, Ankara 1998.

Öztürkler, Cemal :Mirasta Denkleştirme İade ve Tenkis Davalarında Hesap Teknikleri, Ankara 2004.

Özuğur, Ali İhsan :Açıklamalı-İçtihatlı Tenkis Mirasta Denkleştirme ve Muvazaa Davaları, 2. B., Ankara 2008.

Pekcanıtez, Hakan/

Atalay, Oğuz/

Özekes, Muhammet :Medeni Usul Hukuku, 12. B., Ankara 2011.

Pekcanıtez, Hakan/

Atalay, Oğuz/

Özekes, Muhammet :Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 6. B., İstanbul 2018 (Kısaltılmışı: Pekcanıtez/Atalay/Özekes, Ders Kitabı).

Postacıoğlu, İlhan E. :“Nam-ı Müstear Meselesi: Vekâlet ve İtimat Mukaveleleri İle Muvazaanın Karşılıklı Münasebetleri”, İHFD., Y.

33

1947, S. 3, s. 1011-1037 (Kısaltılmışı: Postacıoğlu, Nam-ı Müstear Meselesi).

Postacıoğlu, İlhan E. :“Namı Müstear ve Muvazaa Meseleleri Hakkında Yeni Görüşler”, A. Samim Gönensay’a Armağan, İstanbul 1955, s. 164-193 (Kısaltılmışı: Postacıoğlu, Nam-ı Müstear).

Postacıoğlu, İlhan E. :Medeni Hukuk Dersleri, 6. B., İstanbul 1975 (Kısaltılmışı: Postacıoğlu, Medeni).

Reisoğlu, Safa :Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. B., İstanbul 2012 (Kısaltılmışı: Reisoğlu, Borçlar)

Reisoğlu, Seza :“Gayrimenkul Satış Vaadi”, AD. Y. 48, S. 6, s. 551-562 (Kısaltılmışı: Reisoğlu, Satı Vaadi).

Ruhi, Canan/

Ruhi, Ahmet Cemal :Muris Muvazaası, 2. B., Ankara 2017.

Sapanoğlu, Süleyman :Muvazaa ve İnançlı İşlem davaları, Ankara 2015.

Sarı, Suat :Miras Hukuku, 7. B., İstanbul 2018.

Schmidt, Rolf :BGB Allgemeiner Teil, 10. A., Hamburg 2014.

Schwenzer, Ingeborg :Schweizerisches Obligationrecht Algemeiner Teil, Bern 2000.

Serozan, Rona :Borçlar Hukuku Özel Bölüm, 3. B. İstanbul 2018 (Kısaltılmışı: Serozan, Borçlar Özel).

Serozan, Rona :Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırma,1. B., İstanbul 1979 (Kısaltılmışı: Serozan, Ölüme Bağlı Kazandırma).

Serozan, Rona :“Tenkis Davasını Bütünleyen Edim Davası Üçüncü Kişilere Yöneltilebilir mi? (Bir İçtihadı Birleştirme kararı Üstüne Düşünceler)”, İÜHFM, C. XLIII, S. 1-4’den Ayrı Bası, İstanbul

34

978, s. 209-218 (Kısaltılmışı: Serozan, Tenkis Davası).

Serozan, Rona/

Engin, Baki İlkay :Miras Hukuku, 5. B., Ankara 2018.

Sirmen, Lale :Eşya Hukuku, 8. B., Ankara 2020.

Steinauer, Paul-Henri :LesDroitsréels, Berne 2003.

Sungurbey, İsmet :“Mirasbırakanın Danışıklı (muvazaalı) İşlemleri Konusunda Sayın Prof. Yaşar Karayalçın’a Zorunlu Bir Yanıt”, Medeni Hukukun Temel Sorunları, Ankara 2003

Sütçü, Selin Sert :Mirasbırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemleri ve Sonuçları, Ankara 2018.

Sütçü, Nezih :“Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi (ÖKBS) ve Muris Muvazaası”, Bursa Barosu Dergisi, S. 96, C. 41., 2016, s. 97-11 (Kısaltılmışı, Sütçü, ÖBS).

Şener, Esat :Eski ve Yeni Miras Hukuku, Ankara 1981.

Şenocak, Zarife :“Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Artık Değere Katılma İle İlgili Mal Rejimi Sözleşmeleri ve Tenkisi”, AÜHFD., C. 58, S. 2, Y. 2009, s. 377-411.

Şenol, H. Kübra Ercoşkun :Borçlar Hukukunda Kısmi İmkânsızlık, İstanbul 2016.

Şıpka, Şükran :Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar, İstanbul 2013.

Tandoğan, Haluk :Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. 2, 5. B., İstanbul 2010 (Kısaltılmışı: Tandoğan, C. 2).

Tandoğan, Haluk :Borçlar Hukuk Özel Borç İlişkileri, C. I/1, İstanbul 2008 (Kısaltılmışı: Tandoğan, C. I/1).

Tekdoğan, Aydın :Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptal ve Tescil Davaları, Ankara 2018.

35

Tekinay/Akman/

Burcuoğlu/Altop :Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. B., İstanbul 1993.

Topçuoğlu, Hamide :Kanuna Karşı Hile (Kanundan Kaçınma Yolları), Ankara 1950.

Topuz, Murat :"Yargıtay Kararları Işığında Muris Muvazaasının Varlığını Gösteren Emareler" Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan, İKÜHFD, C.15, N.1, Y. 2016, s.710-727.

Tunçomağ, Kenan :Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1976 (Kısaltılmışı: Tunçomağ, Borçlar)

Tunçomağ, Kenan :Ölünceye Kadar Bakma Akdi, Ankara 1959 (Kısaltılmışı: Tunçomağ, Bakma Akdi)

Turan, Gamze :Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüzlüğü, Ankara 2009.

Turanboy, K. Nuri :Miras Bırakanın Denkleştirme ve Tenkise Bağlı Sağlararası Hukuki işlemleri, Ankara 2010.

Uyar, Talih :“Tasarrufun İptali Davası ve “Muvazaa”, “Nam-ı Müstear”, “İşletmenin Devri”, “Kanuna Karşı Hile” ve “Perdeyi Kaldırma Teorisi”, ABD., Y. 2016/2, s.343-403.

Ülgen, Hüseyin/

Helvacı, Mehmet/

Kendigelen, Abuzer/

Kaya, Arslan :Kıymetli Evrak Hukuku, 10. B., İstanbul 2015.

Ünal, Mehmet/

Başpınar, Veysel :Şeklî Eşya Hukuku, Giriş Zilyetlik Tapu Sicili, 7. B., Ankara 2015.

Vardar Hamamcıoğlu, Gülşah :Bağışlama Sözleşmesi, 1. B., Ankara 2016.

36

Vieweg, Klaus :Juris Praxis Kommentar, BGB Band 1 Algemeiner Teil, 5. A., Saarbrücken 2010.

Von Tuhr, Andreas :Borçlar Hukuku, C. 1-2, Ankara 1983 (Tercüme eden: Cevat Edege).

Wolf, Manfred/Neuner, Jörg :Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, München 2012.

Yakuppur, Sendi :Tapu Kütüğüne Güven İlkesi, İstanbul 2016.

Yavuz, Cevdet :Türk-İsviçre ve Fransız Medeni Hukukunda Dolaylı Temsil, İstanbul 1983 (Kısaltılmışı: Yavuz, Dolaylı Temsil).

Yavuz, Cevdet :Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2014 (Kısaltılmışı: Yavuz, Borçlar Özel).

Yavuz, Cevdet :“Miras Hukukunda Tenkisten Sonra Tenkis Konusu Geri Verme (İade) Yükümlülüğü”, İÜHFD., 1986, C: LI. S: 1, s. 261-333 (Kısaltılmışı: Yavuz, Tenkis).

Yavuz, Nihat :Borçlar Hukuku El kitabı, 1. B., Ankara 2018 (Kısaltılmışı: Yavuz, Borçlar).

Yavuz, Nihat :Uygulama ve Öğretide Muvazaa, İnançlı İşlem, Nam-I Müstear ve Kanuna Karşı Hile Davaları, 2. B., Ankara 2008 (Kısaltılmışı: Yavuz, Muvazaa).

Yılmaz, Asuman :Türk, İsviçre ve Alman Hukuklarında Şirketler Topluluğuna Güvenden Doğan Sorumluluk,1. B., İstanbul 2010.

Yılmaz, Süleyman/

Pınar, Hamdi :“İnançlı İşlemlerin Muvazaalı İşlemlerle Karşılaştırılması Üzerine Bir Değerlendirme”, AÜHFD., Y. 2020, C. 68 (4), s. 959-998.

37

Zerres, Thomas :Bürgerliches Recht 7. A., Heildelberg 2013.

Zevkliler, Aydın :Giriş ve Başlangıç Hükümleri, İzmir 1991.

Zevkliler, Aydın/

Gökyayla, Emre :Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 16. B., Ankara 2016.

Zeytin, Zafer :Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, 2. B., Ankara 2008.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.