Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptal ve Tescil Davaları (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Aydın TEKDOĞAN
ISBN: 9789750273933
292,50 TL 325,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Aydın TEKDOĞAN
Baskı Tarihi 2022/01
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 584
Uygulamada en çok görülen dava türlerinden biri muris muvazaası nedeniyle açılan tapu iptali ve tescil davalarıdır. Miras bırakan tarafından yapılan ve mirasçıların kanuni miras paylarını etkileyen muvazaalı işlemlerden zarar gören mirasçıların haklarına kavuşmasını hedef alan dava, kaynağını daha çok Yargıtay İçtihatlarından ve bilimsel görüşlerden almakta ise de, esas dayanağını 01.04.1974 tarih ve 1974/1-2 Sayılı Yargıtay içtihadı Birleştirme Kararı oluşturmaktadır.

Bu kitapta, borçlar hukukunun ve miras hukukunun ilgili konuları dahil, dava tüm yönleri ile ele alınarak, uygulamada hukuki nitelendirmede yapılan hatalar dikkate alınarak benzer hukuki nedenler ve terditli açılabilme halleri açıklanmış, tapu kütüğüne güven ilkesine ayrıntılı olarak yer verilmiş, her konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtay tarafından onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
İlgili Konu ve Kavramlar
Muris Muvazaası
Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri
İçindekiler
Önsöz  6
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
1. BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR  17
1.1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi  17
1.2. Ahde Vefa İlkesi  19
1.3. Sözleşmelerin Yorumu  19
1.4. Muvazaa  20
1.4.1. Genel Olarak  20
1.4.2. Muvazaanın Unsurları  26
a. Görünüşteki İşlem  26
aa. Genel Olarak  26
bb. Görünüşteki İşlemin Muvazaalı Olduğunun İleri Sürülemeyeceği Haller  26
aaa. Yazılı Borç İkrarı  27
bbb. Tapu Kütüğüne Güvenin Korunması  27
ccc. Dürüstlük Kuralı  28
b. Muvazaa Anlaşması  29
c. Aldatma Kastı  30
d. Gizli İşlem  31
1.4.3. Muvazaa Çeşitleri  35
a. Mutlak (Adi) Muvazaa  36
b. Nisbi (Nitelikli) Muvazaa  37
aa. Tam Muvazaa  37
bb. Kısmi Muvazaa (Bedelde Muvazaa)  40
cc. Şahısta Muvazaa  43
1.4.4. Muvazaanın Sonuçları  44
1.4.5. Muvazaaya Rağmen Geçerli Sayılan İşlemler  50
a. Bedelde Muvazaa  51
b. Dürüstlük Kuralı  51
1.4.6. Muvazaa Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre  53
1.4.7. Muvazaa İddiasının İspatı  54
a. İşleme Taraf Olmayanlar Yönünden  54
b. İşleme Taraf Olanlar Yönünden  56
c. Mirasbırakana Teb’an Açılması Halinde  57
2. MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR  58
2.1. Mirasın Açılması  58
2.2. Mirasçı  59
2.2.1. Genel Olarak  59
2.2.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları  60
a. Birinci Zümre Mirasçılar  61
b. İkinci Zümre Mirasçılar  64
c. Üçüncü Zümre Mirasçılar  65
d. Evlatlığın Mirasçılığı  66
e. Devletin Mirasçılığı  67
f. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  68
aa. Genel Olarak  68
bb. İntifa Hakkı  68
2.2.3. Atanmış (İradi) Mirasçı  69
2.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler  70
2.3.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma  70
a. Genel Olarak  70
b. Iskat Çeşitleri  73
aa. Cezai (Olağan) Iskat  74
aaa. Genel Olarak  74
bbb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK. 510.)  74
ccc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK. 511.)  75
bb. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK. 513.)  76
2.3.2. Mirastan Yoksunluk  78
a. Genel Olarak  78
b. Mirastan Yoksunluk Nedenleri  78
c. Iskat (Çıkarma) İle Benzerlikleri ve Farkları  79
2.3.3. Mirasın Reddi  79
a. Mirasın Gerçek Reddi  80
b. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi  83
c. Mirasın Reddinin Sonuçları  86
d. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  89
e. Mirası Ret Hakkının Düşmesi Nedeniyle Reddin İptali (TMK 610)  91
f. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılan Mirası Reddinin İptali (TMK 617/1)  93
g. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (TMK 617/2–3)  95
h. Mirasın Reddinin Murisin Borcundan Dolayı İptali (TMK 618)  96
2.3.4. Mirastan Feragat  98
a. Genel Olarak  98
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  99
2.4. Mirasın Kazanılması  99
2.4.1 Külli Halefiyet  99
2.4.2. Miras Ortaklığı  104
2.5. Tereke Temsilcisi  108
2.6. Mirasçıların Sorumluluğu  111
2.7. Mirasın Taksimi (Paylaştırılması)  113
2.7.1. Genel Olarak  113
2.7.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim)  115
2.7.3. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası  116
İkinci Bölüm
MURİS MUVAZAASI
1. GENEL OLARAK  119
2. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI  122
2.1. Genel Olarak  122
2.2. Görünüşteki İşlem  123
2.3. Muvazaa Anlaşması  125
2.4. Mirasçılarını Aldatma Kastı  125
2.4.1. Mirasçılardan Mal Kaçırma Kastıyla Yapılmış Olması Zorunluluğu  125
2.4.2. İşlem Tarihinden Sonra Mirasçı Olanlar Yönünden Aldatma Kastı ve Sonradan Mirasçı Olanların Dava Hakkı  133
2.5. Gizli Sözleşme  137
2.5.1. Gizli Sözleşenin Şekle Aykırılığı  137
2.5.2. Gizli Sözleşmenin Şekle Aykırılığı İleri Sürülemeyen Haller  138
a. Dürüstlük Kuralı  138
b. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B Maddesinin Uygulanması Halinde  139
3. TALEP VE HUKUKİ NİTELENDİRME  140
4. BENZER HUKUKİ KURUMLAR  144
4.1. Ehliyetsizlik ve Muris Muvazaasının Birlikte İleri Sürülmesi  144
4.2. İrade Bozuklukları  147
4.3. Vekâletin Kötüye Kullanılması  149
4.3. İnanç Sözleşmesi  150
5. TAPU KAYDININ İPTALİ İLE BİRLİKTE TESCİL İSTENİLMEMİŞSE  153
6. TAZMİNAT İSTEMİ İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ  154
7. TENKİS DAVASI İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ  159
7.1. Genel Olarak Tenkis Davası  159
7.2. Tenkis Davası İle Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasının Kademeli Açılabilme Özelliği  169
7.2.1. Davaları Ayrı veya Terditli Açabilme Hakkı  169
7.2.2. Davaların Benzerlikleri ve Farklılıkları  177
8. MURİS MUVAZAASI ŞEKİLLERİ  180
8.1. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Satış  181
8.2. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  184
8.2.1. Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri  184
8.2.2. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmelerinde Muris Muvazaası  202
8.3. Gizli İşlem Bağış, Görünüşteki İşlem Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  213
8.4. Diğer Şekiller  216
9. MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE İPTAL EDİLEMEYEN İŞLEMLER  216
9.1. Tapusuz Taşınmazların Devri İşlemleri  217
9.2. Taşınırların Devri İşlemleri  222
9.3. Vasiyetname Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  223
9.4. Bağışlama Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  223
9.5. Gizli Bağış Yoluyla Yapılan Kazandırmalar  226
9.6. Kooperatif Ortaklık Payı Devri  230
9.7. Şirket Ortaklık Payının Devri  232
9.8. Harici Satış Sözleşmesinin Muris Tarafından Mahkemede Kabulü Nedeniyle Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi  234
9.9. Noterde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi  235
9.10. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. Maddesindeki Hak Düşürücü Süreye Tabi İşlemler  236
9.11. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B. ve 14. Maddeleri Gereği Yapılan Tespitler Sonucu Oluşan Tapu Kayıtları  238
9.11.1. Tapuda Kayıtlı Taşınmazların Tespiti (3402 s. Kanun 13/B.)  238
9.11.2. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Tespiti (3402 s. Kanun 14.)  242
9.12. Araç Satışına İlişkin İşlemler  244
9.13. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler (TMK 1023)  249
9.13.1. Genel Olarak  249
9.13.2. Tapu Kütüğüne Güven İlkesinden Yararlanma Koşulları  256
a. Üçüncü Şahısların Kazandığı Hakkın Bir Ayni Bir Hak Olması Gerekir  256
b. Bu İktisap Tapu Sicilindeki Yolsuz Bir Tescile Dayanmalıdır  259
c. Ayni Hak Edinimi Geçerli ve Tapu Sicilinin Yansıttığı Görüntüye Dayanmalıdır  266
d. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi Olmalıdır  267
e. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır  269
aa. Genel Olarak  269
bb. Karineler  277
9.13.3. Tapuya Güven İlkesinin İstisnaları  286
a. Üçüncü Şahsın Ayni Hakkı Edinmesi İçin Gerekli Kurucu Unsurlarda Eksiklik  286
b. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Taşınmazlarda  290
c. Çifte Tapu Halinde  290
d. Yardımcı Sicillere Dayalı Mülk Edinmelerde  291
9.13.4. Tapuya Güven İlkesinin Sonuçları  291
10. MURİS MUVAZAASINI İLERİ SÜRMEDE KÖTÜNİYET  293
11. MURİS MUVAZAASINDA ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  296
11.1. Genel Olarak  296
11.2. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12/3. Maddesinde Düzenlenen Hak Düşürücü Sürenin Uygulaması  299
11.3. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler  304
12. MURİS MUVAZAASININ İSPATI  305
12.1. Genel Olarak  305
12.2. Mirasçının Miras Hakkına Dayalı Davalarda İspat  315
12.3. Mirasbırakanın Halefi (Ardılı) Sıfatıyla Açılan Davalarda İspat  330
12.4. Görünüşteki Satış Sözleşmesinin Muvazaalı Olduğunun İspatı  332
12.4.1. Genel Olarak  332
12.4.2. Satış Bedelinin İspat Açısından Önemi  338
12.4.3. Satış Bedelinin Hizmet veya Emek Olmasının Önemi  342
12.4.4. Satış Bedelinin Mirasbırakanın Malvarlığına Dâhil Olmasının Önemi  343
12.4.5. Satılanın Alıcıya Devri ile Fiili Hâkimiyetinde Olmasının Önemi  344
12.4.6. Alıcının Satış Tarihindeki Mali ve Ekonomik Durumunun Önemi  345
12.4.7. Mirasbırakanın Başka Malvarlığının Bulunmasının Önemi  346
12.4.8. Mirasbırakanın Mal Satmasını Gerektirir Makul Bir Nedeninin Bulunmasının Önemi  349
12.4.9. Aynı İşlemle Satış Halinde İradenin Bölünemeyeceği İlkesinin Önemi  351
12.4.10. Kazandırmanın Mehir (Mehri Müeccel) Olmasının Önemi  353
12.4.11. Mirasbırakanın Gerçek İrade ve Amacının Ortaya Çıkarılmasının Önemi  355
12.5. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde Muvazaa İddiasının İspatı  378
12.6. Belirli Bir Hizmet ve Emek Karşılığı Yapılan Devirlerde İspat  396
12.7. Adil Paylaştırma Yapıldığı İddiasının İspatı  409
13. DAVANIN TARAFLARI  425
13.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti  425
13.2. Davacı  434
13.2.1. Miras Payı Oranında İptal İstemi Halinde Davacı  434
a. Miras Payı Zedelenen Mirasçının Dava Hakkı  434
b. Mirasçıların Bağımsız veya Birlikte Dava Açma Hakları  439
c. Evlatlığın ve Evlat Edinenin Dava Hakkı  441
d. Mirasçılık Sıfatını Kaybedenlerin Dava Hakkı  442
e. Ara Mirasbırakan Dava Açmadan Ölürse Mirasçıların Dava Hakkı  445
f. Lehine Muayyen Mal Vasiyetinde Bulunulanın (Musaleh) Dava Hakkı  447
g. Hazinenin Dava Hakkı  449
h. Açılan Davaya Diğer Mirasçıların Asli Müdahalede Bulunma Hakkı  449
13.2.2. Tereke Adına Açılmışsa  451
a. Taşınmazın Terekeye Döndürülmesi veya Tüm Mirasçılar Adına Tescili İstenilmişse  451
b. Yargılama Esnasında İstem Miras Payı Oranında Tescil Şeklinde Daraltılırsa  463
c. Davada Tereke Temsilcisi Atanması Halinde  466
13.3. Davalı  467
13.3.1. Dava Açılırken Kayıt Sahibi Kimse Ona Karşı Açılmalıdır  467
13.3.2. Birlikte Mülkiyet Halinde Davalı  474
13.3.3. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse  476
14. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  479
14.1. Yargılama Gideri  479
14.1.1. Genel Olarak  479
14.1.2. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davalarında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  486
a. Yargılama Giderlerinden Ayrı Ayrı Sorumluluk Halleri  488
b. Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumluluk Halleri  491
14.2. Harç  492
14.2.1. Genel Olarak  492
14.2.2. Başvurma Harcı  493
14.2.3. Karar ve İlam Harcı  493
14.2.4. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davasında Harç  499
14.3. Vekâlet Ücreti  510
14.3.1. Genel Olarak  510
14.3.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davalarında Vekâlet Ücreti  515
15. GÖREVLİ MAHKEME  522
15.1. Genel Olarak  522
15.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Görevli Mahkeme  530
16. YETKİLİ MAHKEME  533
16.1. Genel Olarak  533
16.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Yetkili Mahkeme  539
17. HÜKÜM KURULURKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR  545
Üçüncü Bölüm
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
1. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  565
1.1. Tapu İptali ile Tescil İstemi  565
1.2. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tapu İptali ile Tescil İstemi  566
1.3. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tazminat İstemi  568
2. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  569
2.1. Gerçek Satış Olduğu Savunması  569
2.2. Denkleştirme Savunması  570
2.3. Minnet Duygularıyla Yapıldığı Savunması  571
Yararlanılan Kaynaklar  573
Kavramlar Dizini  575

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar