Müzik Eserleri Üzerindeki Hakların İnternet Ortamında Korunması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Meryem Ebru TATAR
ISBN: 9786050512304
59,50 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Meryem Ebru TATAR
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 136

Müzik Eserleri Üzerindeki Hakların İnternet Ortamında Korunması

Meryem Ebru TATAR


İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE MÜZİK VE TELİF HAKLARI İLE

İNTERNET VE TELİF HAKLARI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

§ 1- MÜZİĞİN TANIMI VE TARİHİ .......................................................3

I. MÜZİĞİN TANIMI VE ORTAYA ÇIKIŞINA İLİŞKİN

TEORİLER....................................................................................3

A. Müziğin Tanımı ........................................................................3

B. Müziğin Ortaya Çıkışına İlişkin Teoriler .................................4

II. TARİHTE MÜZİK ........................................................................5

§ 2- MÜZİK ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN

DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ...................................8

I. İNGİLTERE VE KITAAVRUPASI...............................................8

II. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETİ..............................................12

III. TÜRKİYE...................................................................................14

§ 3- İNTERNET VE TELİF HAKLARI İLE İLGİLİ TEMEL

KAVRAMLAR..................................................................................18

I. İNTERNETİN TANIMI VE TARİHİ.............................................18

II- ESER ve MÜZİK ESERİ ............................................................19

III- ESER SAHİBİ.............................................................................23

İKİNCİ BÖLÜM

ESER SAHİBİNİN HAKLARI, BAĞLANTILI HAKLAR VE BU

HAKLARA GETİRİLEN SINIRLANDIRMLAR İLE KORUMA

SÜRELERİ

§ 1- ESER SAHİBİNİN HAKLARI........................................................25

I. MANEVİ HAKLAR......................................................................25

A. Umuma Arz Hakkı .................................................................26

B. Adın Belirtilmesi Hakkı .........................................................27

C. Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Hakkı ............................28

D. Zilyed ve Malike Karşı Haklar...............................................30

II. MALI HAKLAR .........................................................................31

İçindekiler

A. İşleme Hakkı ..........................................................................31

B. Çoğaltma Hakkı......................................................................33

C. Yayma Hakkı..........................................................................35

D. Temsil Hakkı ..........................................................................37

E. Umuma İletim Hakkı..............................................................38

§ 2- KOMŞU HAKLAR .........................................................................40

I. İCRACI SANATÇI......................................................................40

II. FONOGRAM YAPIMCISI...........................................................42

III. RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞU................................44

§ 3- MÜZİK ESERİ SAHİBİNİN HAKLARINA GETİRİLEN

SINIRLANDIRMALAR...................................................................45

I. KAMU DÜZENİ NEDENİYLE SINIRLANDIRMA.................46

II. KAMU YARARI NEDENİYLE SINIRLANDIRMA.................46

A. Gazete Yayınları ile Sınırlandırma .........................................46

B. Eğitim ve Öğretim Amacıyla Sınırlandırma...........................46

C. İktibas Serbestisi ....................................................................47

III. ÖZEL YARAR NEDENİYLE SINIRLANDIRMA ....................48

A. Şahsi Kullanım.......................................................................48

B. Kopya ve Teşhir......................................................................50

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜZİK ESERLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARIN

DEVRİ VE RUHSAT (LİSANS)

§ 1- DEVİR..............................................................................................51

§ 2- LİSANS............................................................................................52

I. TANIMI..........................................................................................52

II. ÇEŞİTLERİ...................................................................................52

§ 2- LİSANS SÖZLEŞMESİ...................................................................55

I. GENEL OLARAK ........................................................................55

II. TARAFLARI ...............................................................................57

A. LİSANS VEREN....................................................................57

1. Eser Sahibi..........................................................................57

2. Meslek Birlikleri ................................................................58

xii

İçindekiler

3. Eser Sahibinin Mirasçıları..................................................61

A. LİSANS ALAN......................................................................62

1. Bağlantılı Hak Sahipleri.....................................................62

2. Radyo-Televizyon, Uydu ve Kablolu Yayın Kuruluşlarıyla

İleride Bulunacak Teknik İmkânlardan Yararlanarak

Yayın ve/veya İletim Yapacak Kuruluşlar..............................62

3. Yapımcı ve Yayımcılar .......................................................64

4. Umuma Açık Mahaller ......................................................65

III. SONA ERMESİ...........................................................................65

A. Sözleşmenin Amacının Gerçekleşmesi veya Sözleşmedeki

Sürenin Dolması ....................................................................65

B. İfanın İmkânsız Hale Gelmesi................................................65

C. Cayma Hakkını Kullanması ...................................................66

D. Fesih Hakkının Kullanılması..................................................66

E. Lisans Alanın Ölmesi veya İflas Etmesi.................................67

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TELİF HAKLARININ İNTERNET ORTAMINDA İHLALİ

§ 1- TELİF HAKLARININ İNTERNET ORTAMINDA İHLALİ

HALİNDE İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARIN

SORUMLULUĞU ...........................................................................69

I. GENEL OLARAK .....................................................................69

II. İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARININ SORUMLULUĞU .70

A. Erişim Sağlayıcıları................................................................71

B. Yer Sağlayıcılar......................................................................73

C. İçerik Sağlayıcılar ..................................................................75

§ 2- UYAR-KALDIR SİSTEMİ VE FSEK EK MADDE 4/3

DÜZENLEMESİ...............................................................................76

§ 3- DİJİTAL HAK YÖNETİMİ .............................................................81

BEŞİNCİ BÖLÜM

 MÜZİK ESERLERİNİN DİJİTAL MÜZİK PLATFORMLARINDA

YAYINLANMASI

§ 1- DİJİTAL MÜZİK PLATFORMLARININ ÖZELLİKLERİ,

xiii

İçindekiler

TELİF POLİTİKALARI İLE BU POLİTİKALARA İLİŞKİN

TARTIŞMALAR ...............................................................................85

I. DİJİTAL MÜZİK PLATFORMLARININ GENEL

ÖZELLİKLERİ ...........................................................................85

II. SPOTIFY .....................................................................................87

A. Genel Özellikleri ....................................................................87

B. Sahte Sanatçılar ve Oynatma Listelerine Müdahale

Tartışmaları.............................................................................90

C. Loudr Müzik Lisanslama Platformu ......................................91

III. FİZY.............................................................................................92

IV. DEEZER......................................................................................93

V. iTUNES/APPLE MUSIC ............................................................94

A. Genel Özellikleri ....................................................................94

B. iTunes / Apple Music ve Dijital Miras...................................95

VI. YOUTUBE VE YOUTUBE MUSİC ........................................100

A. Genel Olarak ........................................................................100

B. Content ID Sistemi...............................................................101

C. YouTube Müzik....................................................................101

VII.ÇALMA LİSTELERİ VE DİJİTAL MÜZİK KİTAPLIĞININ

ESER NİTELİĞİ .....................................................................102

§ 2- DİJİTAL MÜZİK PLATFORMLARI ALEYHİNE AÇILAN

TELİF HAKKI İHLALİ DAVALARI.............................................102

I. DAVID LOWERY, MELISSA FERRICK VE SPOTIFY .........102

II. WIXEN MUSIC PUBLISHING COMPANY VE SPOTIFY....105

III. JAKE P. NOCH (SOSA ENTERTAINMENT LLC.), PRO

MUSIC RIGHTS LLC. (PMR) VE SPOTIFY..........................106

IV. GEMA VE YOUTUBE..............................................................109

§ 3- DİJİTAL TEK PAZARDA TELİF HAKLARI DİREKTİFİ ..........111

§ 4- MÜZİK MODERNİZASYON KANUNU ....................................115

SONUÇ ..............................................................................................119

KAYNAKÇA.........................................................................................121

Akipek, Şebnem / Dardağan, Esra, “Sanal Ortamda Telif Hakları”, Banka ve

Ticaret Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2001-2002, C.21, s. 47-77.

Akkaş, Salih, Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Müzik Politikaları, Ankara, Son Çağ Yayınları, 2015.

Alexander, Isabella/ Gomez-Arostegui, H. Tomas, Research Handbook on

the History of Copyright Law, Edward Elgar Publishing Ltd., 2016.

Arbek, Ömer, Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi, Yetkin

Yayınları, 2005.

Arıcı, İsmet, Güncel ve Popüler Müzik Ders Notları, İstanbul, Marmara

Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2014.

Arkan, Azra, Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Haklar, İstanbul, Vedat

Kitapçılık, 2005.

Arslanlı, Halil, Fikri Hukuk Dersleri II Fikir ve Sanat Eserleri, İstanbul,

Sulhi Garan Matbaası, 1954.

Aşçıoğlu, Caner/Şamlı, Rüya, “Dijital Hak Yönetimi ve Hukuksal Düzenlemeler”, 3. Uluslararası Katılımlı Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı,

25-26-27 Aralık 2008, s.101-105.

Ateş, Mustafa, “Sosyal Medya Aktörlerinin, Telif Haklarının İhlalinden Doğan Hukuki Sorumluluğu”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı (2013), (Editör Tekin Memiş), 2013, Yetkin Yayınları, s.59-113.

Ateş, Mustafa, Fikri Hukukta Eser Sahipliği, Ankara, Adalet Yayınevi,

2012.

Ateş, Mustafa, Fikri Hukukta Eser, Ankara, Turhan Kitapevi, 2007.

Attali, Jacques, Gürültüden Müziğe (Çev. Gülüş Gülcügil Türkmen), Ayrıntı Yayınlar, 2014.

Aydın Öztürk, Tuğba, Müzik İcracılarının Kültür Endüstrisi ve Dinleyici

Beklentileri Arasında Yeni Medya Bağlamında Uyum Stratejileri, İstanbul,

İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2015.

122

Aydıncık, Şirin; Fikri Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri, Ankara, Arıkan

Yayıncılık, 2006.

Ayhan İzmirli, Lale, Avrupa Birliği ve Türk Hukuklarına Göre İnternet

Ortamında Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali ve Korunması, Ankara, Seçkin

Yayıncılık, 2012.

Ayiter, Nuşin, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Ankara, Sevinç Matbaası, 1981.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Fikri ve Sınai Haklar

Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın No: 2373, 1995.

Başlar, Yusuf, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Ek Madde 4 Hükmünün

İhlali Suçları”, Ankara Barosu Dergisi, 2019, S.4, s.37-74.

Tamer, Soysal, Avrupa Birliği’nin Dijital Tek Pazarda Telif Hakları Direktifi

Çerçevesinde Müzik Sektöründe ‘Değer Boşluğu’ Kavramı ve Düzenlemenin İnternet İçerik Paylaşım Sitelerine Etkileri (Değer Boşluğu), Ankara Barosu Dergisi, 2019, S4, s. 139-206.

Başpınar, Veysel/Kocabey, Doğan, İnternette Fikri Hakların Korunması,

Ankara, Yetkin Yayınları, 2007.

Bayamlıoğlu, İbrahim Emre, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Teknolojik Koruma, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2008.

Beşiroğlu, Akın, Düşünce Ürünleri Üzerinde Haklar, 3. Bası, Beta Yayınları, 2004.

Borgmann, Callie P., “The Future Of Sreaming Music: The Music Modernization Act And New Copyright Royalties Regulations”, University of Denver

Sports and Entertainment Law Journal, 2018, C.21, s.19-26.

Bozbel, Savaş, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık,

2015.

Bulunmaz, Barış, “Yeni İletişim Teknolojileriyle Değişen Medya Yayıncılığı: Yeni Medyada İçerik Üretimi ve Sunumu”, Sakarya Üniversitesi Yayınları,

2015, s.321-333.

Bülter, Ahmet, “Eser Sahibinin Hakları ile Bağlantılı Haklar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2005, S.59, s. 90-108.

123

Can, Ümit Kubilay/Yılmaz, Begüm, “Türkiye’de Müzik Terapi Konusunda Oluşturulmuş Bilimsel Yayınların İncelenmesi”, Motif Akademi Halkbilimi

Dergisi, 2019, C.12, S.27, s.784-812.

Chandler, Kaitlin, “The Times They Are a Changin’: The Music Modernization Act and the Future of Music Copyright Law”, Tulane Journal of Technology and Intellectual Property, 2019, C.21, s.53-70.

Çığ, Muazzez İlmiye; Hititler ve Hattuşa İştar’ın Kaleminden, İstanbul,

Kaynak Yayınları, 2005.

Çiğdem, Angı Eda, “Müzik Kavramı ve Türkiye’de Dinlenen Bazı Müzik

Türleri”, İdil Dergisi, 2013, C.2, S.10, s.59-81.

Darcan, Tolga, Teknolojik Gelişmelerin Müzikte Telif Haklarına Çok Boyutlu Etkisi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2012.

Deahl, Dani / Singleton, Micah, What’s Really Going On With Spotify’s

Fake Artist Controversy, The Verge, 2017.

Demirbaş, Ali, Telif Hukukunda İnternet Linki ve Avrupa Adalet Mahkemesi’nin Svensson ve Bestwater Kararları, İstanbul Medipol Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, C.5, S.9, Bahar 2018; s.169-186.

Demirel, Fatmagül, “Osmanlı Devleti’nde Kitap Basımının Denetimi”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, 2004, s.89-104.

Dış Ticaret Müsteşarlığı, Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu Raporu, 2008, Rapor No.5.

Durna, Durdu Meltem, Resimde Ses, Müzikte Renk İlişkisi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2011.

Dülger, M. Volkan / Beceni, Yasin, “Türkiye’de İnternet Sitelerinin Erişiminin Engellenmesi Konusunda Farklı Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirmeler”, TÜSİAD-T, İstanbul 2011.

Erdil, Engin, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İşlenme Eserler, İstanbul, Beta Yayınları 2003.

Erel, Şafak, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, 3. Basım, Ankara, Yetkin Yayınları, 2009.

124

Ergün, Ezgi, “Türkiye’de Kullanılan Online Müzik Platformları: Spotify Örneği”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, April

2016, C.6, s.114-118.

Eroğlu, Sevilay, “İnternette “Aktif Link”ler Yoluyla Fikri Haklara Müdahale, Bilgi Toplumunda Hukuk”, Ünal Tekinalp’e Armağan Cilt II, İstanbul, Beta

Yayınları, 2003, s.209-247.

Erol, İsmail Lütfü, Neden Klasik Müzik… Klasik Müziğe İlgi Duyanlar

İçin Kılavuz Kitap, Ankara, Yurtrenkleri Yayınevi, 2001.

Esen, Engin, “Eko’nun Yalnızlığı: Çağdaş Ses Sanatında Yalnızlık Teması”,

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2019, S.43. s.95-104.

Esin, Funda/Demirgen, Emel, “Antik Roma’da Müzik ve Müzik Eğitimi”,

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017, C.10, S.51, s.390-399.

Gökmen, Meltem, Türkiye’de İnternet Hukuku: 5651 sayılı Kanun Hükümlerinin, Web Sitesi Erişim Engelleme Kararlarının ve “İnternette Filtreleme” Uygulamasının Hukuki İncelemesi, Galatasaray Üniversitesi Stratejik

İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı.

Güneş, İlhami, “Eser Sahibinin Manevi Hakları”, Ankara Barosu Fikri

Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C.3 S.2003/4, s.11-18.

Hirsch, Ernst Eduart, “Memleketimizde Meri Olan Telif Hakkı Kanunun

Tahlili”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1940, C.6, S. 2-3,

s.346-500.

Hirsch, Ernst Eduart, Fikri ve Sınai Haklar, Ankara, Ankara Yayınevi,

1948.

Hirsch, Ernst Eduart, Hukuki Bakımdan Fikri Say, İkinci Cilt, İstanbul,

Kenan Basımevi, 1943.

Hunt, Kurt, “Copyrıght And Youtube: Pırate’s Playground Or Faır Use Forum?”, Michigan Telecommunications and Technology Law Review, 2007,

V.14, s.197-220.

Hunter, David, “Music Copyright in Britain to 1800”, Music & Letters,

1986, C.67, S. 3 s.269-282.

İleri, Çiğdem, “Dijital Miras” - Alman Federal Mahkemesi’nin “Facebook” Kararı Üzerine Bir İnceleme, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2020, S.146,

s.123-152.

125

İnce Akman, Nurten, Mirasbırakanın Dijital Bilgilerinin Mirasçılara Geçişi

(Dijital Tereke), İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, S.2, s. 529.

Ingham, Tim, Spotify Denies It’s Playlisting Fake Artists. So Why Are All

These Fake Artists On Its Playlists?, Music Business Worldwide, 2017.

Ingham, Tim, Spotify Is Making Its Own Records… And Putting Them

On Playlists, Music Business Worldwide, 2016.

Ingham, Tim, Spotify Sued For $1.6Bn By Wixen In Huge Copyright Infringemnt Lawsuit, Music Business Worldwide, 2018.

International Federation of the Phonographic Industry, Küresel Müzik Raporu, 2020.

Kabacıoğlu, Hilal, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Aktarılan Telif Hakları Mevzuatı: Tarihsel Sürekliliğin Analizi, Kültür ve Turizm

Bakanlığı Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara 2009.

Kale, Ayça, “Bir Görüntülü (Display) Reklam Alanı Olarak Çevrimiçi Müzik

Platformu Örneği: Spotify”, Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 2019, C.2 S.2, s.131-146.

Karahan, Sami/Suluk, Cahit/Saraç, Tahir/Nal, Temel, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 4. Baskı, İstanbul, Seçkin Yayıncılık, 2015.

Karlıdağ, Serpil, “MP3’lerle Değişen Müzik Endüstrisi ve Telif Hakları”,

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2010, S.14.

Ketizmen, Muammer, “Dijital İçeriğin Yayından Çıkarılması”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2015, (Editör Tekin Memiş), Ankara, Yetkin Yayınları, Ankara 2017, s.267-281.

Kılıç, Bilge, 5846 sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanununun Bilgi Toplumunda Eser Sahibinin Hakları Ve Bağlantılı Hakların Uyumlaştırılması

Hakkında Parlamento ve Konsey Direktifi İle Karşılaştırması, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, 2008.

Kılıç, Mehmet, “İcracı Sanatçılar ve Hakları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.1998/2, s.594-610.

Kılıçoğlu, Ahmet M.; “Eser Sayılmayan Fikri Ürünler ve Eserin Adı ve Alametleri Üzerindeki Haklar”, Journal of Yaşar University, 2013, C.8, S. Özel,

s.1585-1636.

126

Kibar, Ahmet Fevzi, “Fikir ve Sanat Eserlerinde Lisans Sözleşmesi”, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020, C.1, S.2,

s.97-135.

Konrapa Karlıdağ, Serpil, Fikirlerimizin Sahibi Kim?, Ankara, Kalkedon

Yayıncılık, 2010.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sayısal Haklar Yönetimi (DRM), 2006.

Legal Entertainment, Spotify Settles $43 Million Class Action Copyright

Lawsuit, Forbes, 2017.

Maraşlı Dinç, “Yasemin, Ölümden Sonra Sosyal Medya Hesaplarının Hukuki Akıbeti: Dijital Miras”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2019, C.32, S. 142,

s.273-287.

Merdivan, “Fethi, Manevi Hakların Eser Sahibinin Ölümünden Sonra Kullanılması ve Yakınların Dava Hakkı (Konu ile ilgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi)”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi,

C.15, S.2014/1, s.95-144.

Metz, Paul; Principles of Selection for Electronic Resources, Library Trends,

2000, C.48, S.4, s.711-728.

Meymandi, Assadi, “Music, Medicine, Healing, and Genome Project”, Psychiatry (Edgmont), C.6 S.9 2009, p.43-45.

Murray, Penelope/Wilson, Peter, Music and the Muses: The Culture of

‘Mousiké’ in the Classical Athenian City, Oxford University Press, 2004.

Music Business Worldwide, Spotify Acquires Mechanical Licensing Tech

Platform Loudr, 2018.

Oğuz, Sefer, “Telif Hakkı İhlallerinden İnternet Servis Sağlayıcıların Sorumlulukları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008, C.12, s.149-183.

 Oral, Mehmet Ulaş, Ön-Asya Topraklarında Dinler Tarihi ve Müzik, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek

Lisans Tezi, 2011.

Öncü, Özge, “Fikri Hak İhlalleri Bakımından İnternet “Görsel” Arama Motorları”, Dokuz Eylül Fakültesi Dergisi, 2008, C.10, S.1, s.93-154.

Öncü, Özge, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İktibas Serbestisi ve

Sınırları, Ankara, Yetkin Yayıncılık, 2010.

127

Öngören, Gürsel, Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Müzik

Eserleri, Öngören Hukuk Yayınları, 2010.

Özbakır Ali Fuat, İnternet Servis Sağlayıcılarının Hukuki Sorumluluğu,

İstanbul, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Özdilek, Ali Osman, İnternet ve Hukuk, Papatya Yayıncılık, 2002.

Özkan, Zehra, Karşılaştırmalı Hukukta Müzik Eserlerinin Dijital İletimi, Ankara, Yetkin Yayınları, 2008.

Parlak Börü, Şafak, Fotoğraf Üzerindeki Haklar, Ankara, Turhan Kitapevi,

2013.

Pınar, Hamdi/ Nal, Temel/ Goldmann, Bettina, Almanya, ABD ve Türkiye’de Müzik Eserleri Üzerindeki Malî Haklar ve Meslek Birlikleri Yolu İle

Kolektif Değerlendirme, İstanbul, İTO yayını, 2007.

Platon, Devlet, (Çev. Yılmaz Dağlı), İstanbul, Anonim Yayıncılık, 2016.

Popper, Ben, An Inside Look at YouTube’s New Ad-free Subscription

Service, The Verge, 2015.

Sakar, Mümtaz Hakan, “Popüler Müzik ve Müzik Eğitimi”, The Journal of

International Social Research, 2009, C.2, S.8, s.385-393.

Saran, Rezan, Fikri Mülkiyet Hukukunda Zorunlu Lisanslama, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

2019.

Scherer, Dana A., “Money For Something: Music Licensing In The 21st

Century”, Congressional Research Service, 2018.

Semiz, Özgür, Batı’da ve Türkiye’de Fikri Hakların Gelişim Süreci ve

Günümüzdeki Durumu, Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2004.

Semiz, Özgür, Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Toplu Yönetimi ve

Kamusal Denetimin Boyutları, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2021.

Sevimli, Atahan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Çerçevesinde Müzik

Eserlerinin Korunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007.

128

Sevinç, Elif, Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması, Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007.

Sönmez, Devrim, Antik Dönemde Anadolu’da Müzik ve Müzik Aletleri,

Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek

Lisans Tezi, 2008.

Stassen, Murray, Spotify Countersues Indie Label, Whose Founder Remains Defiant: ‘I Look Forward To Our Day In Court.’ Music Business Worldwide, 2020.

Tamer, Soysal, “İnternet Servis Sağlayıcılarının Hukuki Sorumluluğu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2005, S.61, s.304-339.

Tekçam, Gözde, “Eski Mısır Uygarlığında Müzik ve Müzik Enstrümanları”,

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017, S.12, s.155-170.

Tekin, Ufuk, Avrupa Parlamentosu’nun Ve Konseyi’nin Dijital Tek Pazarda Telif Haklarına Ve Bağlantılı Haklara İlişkin 2019/790 Sayılı Direktifi

Hakkında Bazı Değerlendirmeler, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:19,

No:1, 2020, s. 199-224.

Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, Beşinci Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2012.

Topal, Cansu, “FSEK Ek Madde 4 İle Hak İhlallerinin Ortadan Kaldırılması

Usulüne Dair Kanun Değişikliği Çalışmaları”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı

2015, (Editör: Tekin Memiş), Ankara, Yetkin Yayınları, Ankara 2017, s.371-391.

Turan, Metin, “Geleneksel ve Elektronik Eser Sahiplerinin Telif Hakları,

Dijital Haklar Yönetimi: Uluslararası Düzenlemeler ve Fikir ve Sanat Eserleri

Kanunu Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, Bilgi Dünyası, 2016, C.17 S.1.

Türkiye Bilişim Derneği, “Tercih Edilen Online Müzik Platformları”, Aylık

Bilişim Kültürü Dergisi, 2015, S.179, s.58-62.

Tüysüz, Mustafa, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Çerçevesinde Fikri

Haklar Üzerindeki Sözleşmeler, Ankara, Yetkin Yayıncılık, 2007.

Uçan, Ali, Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar, Ankara,

Müzik Ansiklopedisi Yayınları,1997.

129

Uygur, Atiye, Eser Sahibine Tanınan Haklara Getirilen Kısıtlamalar,

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans

Tezi, Ankara 2004.

Uysal, Kemal, Türkiye’de Meslek Birliklerinin Yapısı ve İşleyişi, Ankara,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, 2010.

Victor, Jacop, “Reconceptualizing Compulsory Copyright Licenses”, Stanford Law Review, 2020, C.72, s.915-994.

Vurgun, Şanser, “Müzik ve Sahne Sanatlarında Telif Hakları”, Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Editörler: İlker

Kömürcü, Melike Bolat Başoğlu, İlkay Göksel), Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2014, s.43-50.

Yavuz, Levent/Alıca, Türkay/ Merdivan, Fethi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu, Seçkin Yayıncılık, 2013.

Yeh, Brian T., “Copyright Licensing in Music Distribution, Reproduction,

and Public Performance”, Congressional Research Service, 2015.

Yıldız, Evren, “Ortaçağda Müzik ve Toplum”, Sanat Dergisi, 2003, S.3,

s.41-46.

Yıldız, Sevil, “İnternet Servis Sağlayıcılar ve Cezai Sorumlulukları”, Selçuk

Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2007, S.17, s.167-184.

Yüksel, Mehmet, “Fikri Mülkiyet Haklarının Tarihsel Temelleri”, Ankara

Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2001, C.1 S.2, s.89-108.

İnternet Kaynakları:

Ahi, Gökhan M., Dijital Varlıklar Miras Olarak Bırakılabilir mi?, https://gokhanahi.wordpress.com/2012/09/15/dijital-varliklar-miras-konusu/, (s. e.:

09.10.2020).

Aksan, Ceyhun Enki, Metadata (Üst Veri) Nedir?, https://ceaksan.com/tr/

metadata-ust-veri-nedir, (s. e.:16.09.2020).

Allison, Michael, Google sued for allegedly streaming unlicensed music

on YouTube Music and Google Play Music, https://www.androidcentral.com/

google-sued-allegedly-streaming-unlicensed-music-its-services (s.e.08.12.2021)

130

Apple Music, https://www.apple.com/tr/apple-music/, (s.e.: 31.05.2020).

Apple, WWDC 2021 — June 7 | Apple, https://www.youtube.com/watch?v=0TD96VTf0Xs&t=3250s, (s.e. 29.12.2021).

Association of Research Libraries, Copyright Timeline: A History of Copyright in the United States, https://www.arl.org/copyright-timeline/, (s. e.:

28.12.2019).

Avrupa Birliği Başkanlığı, Gümrük Birliği, https://www.ab.gov.tr/p.

php?e=46234, (s.e.:27.12.2020).

Bloomberg Ht, Spotify’a 1,6 milyar dolarlık dava, 2018, https://businessht.bloomberght.com/teknoloji/haber/1780989-spotify-a-1-6-milyar-dolarlik-dava, (s. e.:25.08.2020).

Büyükçağlayan, Mustafa, Spotify ile Wixen telif davası sona erdi!, https://

shiftdelete.net/spotify-ile-wixen-telif-davasi-sona-erdi, (s. e.:26.08.2020).

Colorado Mesa University, Peer-to-Peer File Sharing and Copyright Infringement, https://www.coloradomesa.edu/copyright/p2p.html, (s.

e:16.05.2020).

Copyright & Internet, Hamburg District Court – GEMA v. YouTube, https://gmriccio.wordpress.com/2012/04/29/hamburg-district-court-gema-v-youtube-english-translation/, (s.e.:08.12.2020).

CourtListener, Sosa Entertainment LLC v. Spotify AB https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts,flmd.371531/gov.uscourts.

flmd.371531.75.0.pdf, (s.e.:29.06.2021).

Deezer, https://www.deezer.com/tr/, (s.e.: 30.05.2020).

Deutschen Anwaltvereins, Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins

durch die Ausschüsse Erbrecht, Informationsrecht und Verfassungsrecht

zum Digitalen Nachlass, 2013, s. 93, https://anwaltverein.de/files/anwaltverein.de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2013/SN-DAV34-13.pdf, (s.e.

29.12.2021).

Digital Music News, Federal Court Officially Enters Settlement In Pro Music Rights v. Spotify Lawsuit, https://www.digitalmusicnews.com/2021/05/11/

pro-music-rights-spotify-settlement, (s.e:30.06.2021).

131

Dinçer, Ergün, Fizy.com’un Açılma Kararı Çıktı, 2011, https://turk-internet.com/fizy-com-un-acilma-karari-cikti/, (s.e.:16.11.2020).

Döngül, Oğuzhan, Mobil Uygulama Nedir?, http://www.mobillium.com/

blog/mobil-uygulama-nedir/, (s. e.:26.01.2020).

Dredge, Stuart, Spotify Countersues Sosa Entertainment Alleging Stream

Fraud, 2020, https://musically.com/2020/05/19/spotify-countersues-sosa-entertainment-alleging-stream-fraud/ (s.e.:29.08.2020).

Dredge, Stuart, Spotify Faces Another Digital Royalties-Related Lawsuit, 2019, https://musically.com/2019/11/26/spotify-faces-another-digital-royalties-related-lawsuit/, (s.e.:29.08.2020).

Dredge, Stuart, Spotify Should Pay Musicians More? Let’s Talk More

About How, 2020 https://musically.com/2020/05/05/spotify-should-pay-musicians-more-lets-talk-about-how/, (s. e.:23.07.2020).

Erickson, Kristofer; Kretschmer, Martin, “This Video is Unavailable”

Analyzing Copyright Takedown of User-Generated Content on YouTube, 9

(2018), JIPITEC 75, s.75-89. https://core.ac.uk/download/pdf/296205294.pdf,

(s.e.14.11.2021).

European Union Intellectual Property Office, https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home, (s.e.10.01.2022).

Featherly, Kevin, ARPANET United States Defense Program, 2003, https://www.britannica.com/topic/ARPANET, (s. e.: 25.01.2020).

Fizy, https://fizy.com/, (s.e.: 30.05.2020).

Forbes, Legal Entertainment, https://www.forbes.com/sites/legalentertainment/, (s.e:24.08.2020).

Gensler, Andy, Spotify on Non-Existent Artist Allegations: ‘We Do Not

and Have Never Created Fake Artists’, 2017, https://www.billboard.com/articles/business/7858015/spotify-fake-artist-allegations-response, (s.e.:27.07.2020).

Goddard, James, Enjoy YouTube Music Free On Google Home Speakers,

https://blog.youtube/news-and-events/enjoy-youtube-music-free-on-google-home, (s.e.: 02.06.2020).

Google Press, Google To Acquire YouTube for $1.65 Billion in Sto-

132

ck, 2006, http://googlepress.blogspot.com/2006/10/google-to-acquire-youtube-for-165_09.html, (s.e.: 02.06.2020).

Harris, Mark, What is Streaming Music?, https://www.lifewire.com/

what-is-streaming-music-2438445, (s. e. 17.05.2020).

Hoeppner, Julian, YouTube v. GEMA Decision by Hamburg District

Court, JBB’s Blog on German and European Technology and Data Privacy Law,

http://germanitlaw.com/youtube-v-gema-decision-by-hamburg-district-court/,

(s.e.:10.12.2020).

https://internet.org.tr, (s. e.:28.01.2020).

https://www.resmigazete.gov.tr/, (s.e.:27.12.2020).

International Business Times (U.S. ed.) Newsweek Media Group, Spotify

Hit With Another Copyright Infringement Lawsuit, 2018, https://link.gale.

com/apps/doc/A521203765/AONE?u=ankara&sid=AONE&xid=70f19a32, (s.

e.: 24.08.2020).

James, Oliver, Why should YouTubers find a Lawyer, How Does It Help?,

2021, https://www.moore-law.co.uk/why-should-youtubers-find-a-lawyer/,

(s.e.17.11.2021).

Kania, Andrew, The Philosophy of Music, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2017, https://plato.stanford.edu/entries/music/, (s. e.: 30.10.2019).

Kara, Merve, Spotify’a 150 milyon dolarlık telif davası açıldı, 2015, https://webrazzi.com/2015/12/30/spotifya-150-milyon-dolarlik-telif-davasi-acildi/,

(s.e:21.08.2020).

Kara, Merve, Turkcell ile birleşen Fizy, bir Turkcell ürünü haline gelebilir, 2014, https://webrazzi.com/2014/10/22/turktell-ile-birlesen-fizy-bir-turkcell-urunu-haline-gelebilir/, (s.e.: 30.05.2020).

Kasana, Mehreen, Google and Apple just got hit with massive lawsuits over music copyright infringement, https://www.inputmag.com/culture/

pro-music-rights-sues-google-apple-soundcloud-youtube-for-allegedly-streaming-unlicensed-tracks, (s.e.08.12.2021).

Koç, Serhat, Türkiye’de Uyar-Kaldır Sisteminin Uygulanması, 2010,

https://www.serhatkoc.com/turkiyede-uyar-kaldir-sisteminin-uygulamasi/,

(s.e.:01.12.2020).

133

Kutsal, Arda, Fizy Kurucusu Ercan Yaris ve MÜ-YAP Başkanı Bülent

Forta’nın Açıklamaları, 2010, https://webrazzi.com/2010/12/28/fizy-muyap-aciklama/, (s.e.:21.12.2020).

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, https://www.

telifhaklari.gov.tr/ (s.e.:03.12.2020).

Küstür, Sabri, Apple Dijital Miras programını kullanıma sunuyor; iCloud verilerinizi miras bırakabilirsiniz, https://www.teknoblog.com/apple-dijital-miras-programini-kullanima-sunuyor-icloud-verilerinizi-miras-birakabilirsiniz/, (s.e. 29.12.2021).

Levine, Robert, Spotify Isn’t Laughing Off This Lawsuit, 2016 https://

www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-07/spotify-isn-t-laughing-off-this-lawsuit, (s.e:24.08.2020).

Linshi, Jack, Here’s Why Taylor Swift Pulled Her Music From Spotify,

2014, https://time.com/3554468/why-taylor-swift-spotify/, (s.e.:20.12.2020).

Martin, Jason B., Inheriting iTunes: What Happens to Your Digital Assets

at Death?, https://jbmartinlaw.com/inheriting-itunes-what-happens-to-your-digital-assets-at-death/, (s. e.: 09.10.2020).

Music Business Worldwide, https://www.musicbusinessworldwide.com/,

(s.e.:)

Nieva, Richard, Ashes to ashes, peer to peer: An oral history of Napster,

2013, https://fortune.com/2013/09/05/ashes-to-ashes-peer-to-peer-an-oral-history-of-napster/, (s.e.16.05.2020).

Oğhan, Şehriban, Vasiyetimdir... Facebook Hesabım Kızıma Twitter Takipçilerim Oğluma, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/vasiyetimdir-facebook-hesabim-kizima-twitter-takipcilerim-ogluma-21468527, (s.e.:08.10.2020).

Olanoff, Drew, YouTube Launches Its Long-Awaited Music App, 2015,

https://techcrunch.com/2015/11/12/youtube-music-app/, (s.e.: 02.06.2020).

Orcan, Hakan, Spotify Alt Yapısına Teknik Bir Bakış, 2017, https://cliexperiences.wordpress.com/2017/04/02/spotify-altyapisina-teknik-bir-bakis/, (s.e:

18.05.2020).

Pastukhov, Dmitry, What Music Streaming Services Pay Per Stream

(And Why It Actually Doesn’t Matter), 2019, https://soundcharts.com/blog/

music-streaming-rates-payouts (s. e.:18.05.2020).

134

Perez, Sarah, Spotify Acquires Music Licensing Platform Loudr, 2018,

https://techcrunch.com/2018/04/12/spotify-acquires-music-licensing-platform-loudr/, (s.e.:21.12.2020).

Perez, Sarah, Spotify Debuts A New Songwriter Credits Feature On Desktop, 2018, https://techcrunch.com/2018/02/02/spotify-debuts-a-new-songwriter-credits-feature-on-desktop/ (s.e.:21.12.2020).

Perez, Sarah, Spotify Settles The $1.6B Copyright Lawsuit Filed by

Music Publisher Wixen, (Wixen Settlement), 2018, https://techcrunch.

com/2018/12/20/spotify-settles-the-1-6b-copyright-lawsuit-filed-by-music-publisher-wixen/, (s.e.01.12.2020).

Publications Office of the European Union, https://eur-lex.europa.eu/.

Quintais, João Pedro, The New Copyright in the Digital Single Market

Directive: A Critical Look, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_

id=3424770, (s.e.08.01.2022).

Raymond, Adam K., The Streaming Problem: How Spammers, Superstars, and Tech Giants Gamed the Music Industry, 2017, https://www.vulture.

com/2017/07/streaming-music-cheat-codes.html (s.e.:23.07.2020).

Reyhan, Markaların Öyküsü-F (FİZY), 2012, http://www.marka-marka.

org/marka/marka-hikayeleri/fizy-marka/, (s.e.:09.12.2020).

Rys, Dan, Spotify Countersues Indie Label, Alleging Massive Streaming

Fraud & Millions of Fake Accounts, 2020, https://www.billboard.com/articles/business/legal-and-management/9379802/spotify-indie-label-streaming-fraud-millions-fake-accounts-countersuit, (s.e.:28.08.2020).

Senftleben, Martin Bermuda Triangle – Licensing, Filtering and Privileging User-Generated Content Under the New Directive on Copyright in

the Digital Single Market, s.6-8, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3367219, (s.e.: 08.01.2022).

Slattery, Brennon, Music Beta by Google to Launch Without Licenses,

2011, https://www.pcworld.com/article/227507/Music_Beta_by_Google_to_Launch_Without_Licenses.html, (s.e.: 02.06.2020).

Spotify, https://spotify.com/tr, (s.e.:03.02.2020).

Stanford University Libraries, Copyright & Fairuse, 2006, https://fairuse.

stanford.edu/primary_materials/cases/fieldgoogle.pdf, (s.e.:12.12.2020).

135

Stassen, Murray, After Suing Spotify For Mistreatment, Independent

Music Company Files 10 Copyright Infringement Lawsuits Against Youtube,

Apple And Others, https://www.musicbusinessworldwide.com/after-suing-spotify-for-mistreatment-independent-music-company-files-10-copyright-infringement-lawsuits-against-youtube-apple-and-others/, (s.e.21.11.2021).

Taylan, Erman, Türkiye’de erişimin engellendiği Deezer’dan açıklama geldi, 2013, https://webrazzi.com/2013/07/12/deezer-engelleme-aciklama/,

(s.e.: 30.05.2020).

The Verge, https://www.theverge.com/, (s.e.:21.12.2020).

Topaloğlu, Mustafa, İnternette Fikri Hak Sorunları, 2001, http://www.

turkhukuksitesi.com/makale_28.htm, (s.e.:05.12.2020).

Türk Dil Kurumu, https://sozluk.gov.tr, (s. e.: 22.01.2020).

Türk Dili Ve Edebiyatı Dersleri Kaynak Eğitim Sitesi https://www.turkedebiyati.org/pastis-nedir/, (s.e.09.12.2022).

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Bloğu, Nostaljiyi Seviyoruz! Önce Plaklar,

Şimdi de “Kasetler” Geri Dönüyor, https://www.blogteb.com/nostaljiyi-seviyoruz-once-plaklar-simdi-de-kasetler-geri-donuyor/, (s.e: 26.01.2020).

U. S. Code, https://codes.findlaw.com/us/, (s.e.:10.12.2020).

U.S. Copyright Office, https://www.copyright.gov, (s.e.:06.12.2020).

Üstün Kazım, Bruce Willis’in Apple Karşı Miras Davası ve Tüketici

Hakkı ile Telif Hakkının Çatışması, 2013, https://.tevratduran.com/bruce-willisin-apple-karsi-miras-davasi-ve-tuketici-hakki-ile-telif-hakkinin-catismasi/, (s.

e.: 09.10.2020).

Üzel Andaç, Yeni bir gün: iTunes’un kapanışı ne getirecek?, www.milliyet.com.tr/yeni-bir-gun--itunes-un-kapanisi-ne-getirecek--molatik-12046/, (s.e:

05.10.2020).

Van der Sar, Ernesto, Spotify Starts Shutting Down Its Massive P2P

Network, 2014, https://torrentfreak.com/spotify-starts-shutting-down-its-massive-p2p-network-140416/, (s.e: 18.05.2020).

Vince Legal, Music Modernization Act Reforms Music Licensing, https://vincelegal.com/blog/music-modernization-act-reforms-music-licensing/,

(s.e.28.11.2020).

136

Welch, Chris, Spotify launches a redesigned app with on-demand playlists for free users, 2018 https://www.theverge.com/2018/4/24/17274844/spotify-app-update-free-account-playlist, (s.e.:21.12.2020).

Wikipedia: The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/, (s.

e.:25.01.2020).

Yoo, Noah, Spotify Settles David Lowery Mechanical Royalties Lawsuit,

2015, https://pitchfork.com/news/73920-spotify-settles-david-lowery-mechanical-royalties-lawsuit/, (s.e:21.08.2020).

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.