Noterlerin Çekişmesiz Yargı İşleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Murat UYUMAZ
ISBN: 9786050510690
127,50 TL 150,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Murat UYUMAZ
Baskı Tarihi 2022/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 483

Noterlerin Çekişmesiz Yargı İşleri

Dr. Öğr. Üyesi Murat UYUMAZ


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ............................................................................................. VII

TEŞEKKÜR ..................................................................................... IX

İÇİNDEKİLER .................................................................................13

KISALTMALAR ..............................................................................25

GİRİŞ

I. ÇALIŞMANIN AMACI..........................................................32

II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI.....................................33

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK ÇEKİŞMESİZ YARGI

I. KAVRAM ...............................................................................35

A. Genel Olarak ........................................................................35

B. Yargı Kavramı .....................................................................35

1 Şekli (Organik) Kıstas.........................................................37

2. Maddi Kıstas.......................................................................40

C. Çekişmesiz Yargı Kavramı ..................................................43

D. Çekişmesiz Yargı İşlerinin Türleri.......................................53

1. Dar Anlamda Çekişmesiz Yargı İşleri- Geniş Anlamda 

Çekişmesiz Yargı İşleri Ayrımı..........................................53

2. Adi Çekişmesiz Yargı İşleri- Basit Çekişmesiz 

Yargı İşleri Ayrımı .............................................................54

3. Mutlak Çekişmesiz Yargı İşleri- Nisbi Çekişmesiz 

Yargı İşleri Ayrımı .............................................................54

4. Talebe Bağlı Çekişmesiz Yargı İşleri- Hâkimin Re’sen 

Harekete Geçtiği Çekişmesiz Yargı 

İşleri Ayrımı .......................................................................55

E. Çekişmesiz Yargı İşlerinin Hukuki Niteliği ........................56

1. Genel Olarak.......................................................................56

2. İdari İşlem Görüşü..............................................................56

3. Yargısal İşlem Görüşü........................................................61

4. Adli- İdari İşlem Görüşü ....................................................64

14

5. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Kanaatimiz.....................66

a) Maddi Kıstas Açısından Değerlendirme ......................66

b) Şekli Kıstas Açısından Değerlendirme.........................68

c) Amaç Açısından Değerlendirme ..................................68

d) Sonuç ............................................................................69

II. ÇEKİŞMESİZ YARGIYI ÇEKİŞMELİ YARGIDAN

AYIRAN KISTASLAR...........................................................70

A. Genel Olarak ........................................................................70

B. İlgililer Arasında Uyuşmazlık Bulunmaması.......................74

C. Subjektif Hakkın Yokluğu ...................................................76

D. Hâkimin Re’sen Harekete Geçmesi .....................................77

III. ÇEKİŞMESİZ YARGIYA TÂBİ İŞLER................................80

A. Genel Olarak .......................................................................80

B. Kişiler Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri ....................80

C. Aile Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri ........................80

D. Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri......................81

E. Eşya Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri .......................82

F. Borçlar Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri ...................82

G. Ticaret Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri....................82

H. İcra ve İflas Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri............83

I. Çeşitli Kanunlardaki Çekişmesiz Yargı İşleri.....................83

IV. ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE GÖREVLİ

MAKAM VE MERCİLER.......................................................84

A. Genel Olarak .......................................................................84

B. Mahkemeler ........................................................................84

1. Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkemeler .............84

a) Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevi..............................84

b) Diğer Görevli Mahkemeler ..........................................86

2. Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yetkili Mahkemeler ..............88

a) Genel Yetkili Mahkeme ...............................................88

b) Diğer Yetkili Mahkemeler............................................92

C. Mahkeme Dışı Makamlar....................................................93

V. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA USULE İLİŞKİN BAZI

HUSUSLAR............................................................................94

15

A. Çekişmesiz Yargı İşlerinde “İlgili”.....................................94

1. Genel Olarak......................................................................94

2. İlgili Ehliyeti......................................................................96

a) Talebe Bağlı Çekişmesiz Yargı İşlerinde .....................97

b) Hâkimin Re’sen Harekete Geçtiği Çekişmesiz 

Yargı İşlerinde..............................................................97

3. Maddi ve Şekli Anlamda İlgili Ayrımı..............................98

a) Maddi Anlamda İlgili ...................................................98

b) Şekli Anlamda İlgili ...................................................100

B. Çekişmesiz Yargıda İş Ehliyeti.........................................101

1. Genel Olarak....................................................................101

2. Talebe Bağlı Çekişmesiz Yargı İşlerinde 

İş Ehliyeti..........................................................................102

3. Hâkimin Re’sen Harekete Geçtiği Çekişmesiz Yargı 

İşlerinde İş Ehliyeti...........................................................102

C. Çekişmesiz Yargıda Vekâlet.............................................102

İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK NOTERLİK VE NOTERLER

I. GENEL OLARAK ................................................................105

II. NOTER VE NOTERLİĞİN TANIMI ...................................105

III. NOTERLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ......................................107

A. Genel Olarak .....................................................................107

B. Sümerlerde Noterlik..........................................................107

C. Romada Noterlik...............................................................110

D. Türklerde Noterlik ............................................................113

1. İslamiyet Öncesi Dönemde..............................................113

2. İslamiyet Sonrası Dönemde.............................................114

a) Genel Olarak İslam Hukukunda Noterlik...................114

b) Şurût İlmi....................................................................117

c) Selçuklularda Noterlik................................................118

d) Osmanlı Devleti’nde Noterlik ....................................120

(1) Genel Olarak...........................................................120

(2) Klasik Dönem.........................................................120

16

(3) Tanzimat Dönemi ...................................................121

(4) Cumhuriyet Dönemi ...............................................124

IV. NOTERLİĞİN TOPLUMSAL ÖNEMİ................................125

A. Genel Olarak .....................................................................125

B. Hukuki İşlem Güvenliği Açısından ..................................126

C. Kamu İtimadı Açısından ...................................................129

D. Adalete Erişim Kolaylığı Açısından .................................131

E. Noterlerin Aydınlatma Yükümlülüğü Açısından..............135

F. Noterlerin Hukuki Danışmanlık İşlevi Açısından.............139

G. Önleyici Adalet Açısından................................................141

H. İspat Kolaylığı Açısından .................................................146

1. Genel Olarak....................................................................146

2. Uyuşmazlık Öncesi Delil.................................................147

3. Pozitif Hukuktaki Bazı Düzenlemeler.............................148

V. NOTERLİĞİN VE NOTERLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ ...151

A. Noterliğin Hukuki Niteliği................................................151

B. Noterlerin Hukuki Niteliği................................................152

VI. NOTER İŞLEMLERİ...........................................................155

A. Noterlerin Genel Olarak Yaptıkları İşler ..........................155

B. Noterlerin Özel Olarak Yaptıkları İşler ............................157

C. Noterlerin Yaptıkları Diğer İşler.......................................157

VII NOTER İŞLEMLERİNDE İLGİLİ KAVRAMI...................157

A. Genel Olarak .....................................................................157

B. Noter İşlemlerinde İlgili ile Çekişmesiz Yargı İşlerinde 

İlgili Arasındaki İlişki ........................................................162

C. Maddi ve Şekli Anlamda İlgili Ayrımı .............................162

1. Maddi Anlamda İlgili ......................................................162

2. Şekli Anlamda İlgili ........................................................163

D. İlgilinin Kimliğinin Tespiti...............................................163

E. İlgilinin Adresinin Tespiti.................................................168

F. İlgili Ehliyetinin Tespiti....................................................168

G. İlgilinin Gerçek İradesinin Tespiti ....................................169

H. İlgilinin Özel Durumları ...................................................170

1. İlgilinin İşitme, Görme veya Konuşma Engelli Olması ...170

17

2. İlgilinin Türkçe Bilmemesi...............................................171

3. İlgilinin İmza Yerine İşaret, Mühür veya 

Parmak İzi Kullanması .....................................................171

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

NOTERLERİN ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE 

GÖREVLENDİRİLMESİ

I. GENEL OLARAK..................................................................173

II. ANAYASA’YA UYGUNLUK AÇISINDAN

DEĞERLENDİRME.............................................................173

A. Genel Olarak.......................................................................173

B. Sonuçları .............................................................................186

1. Tabii Hâkim İlkesi Açısından Sonuçları .........................186

2. Kuvvetler Ayrılığı Açısından Sonuçları..........................187

3. Hak Arama Özgürlüğü Açısından Sonuçları...................188

4. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hâkimlik 

Teminatı Açısından Sonuçları ..........................................189

III. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NA UYGUNLUK

AÇISINDAN DEĞERLENDİRME ......................................190

A. Genel Olarak.......................................................................190

B. Sonuçları .............................................................................190

IV. NOTERLİK KANUNU’NA UYGUNLUK AÇISINDAN

DEĞERLENDİRME.............................................................193

V. YARGI REFORMU STRATEJİSİ BELGESİ VE

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANININ

DEĞERLENDİRİLMESİ......................................................195

VI. CEPEJ RAPORLARINDA DURUM ..................................196

VII. ÖĞRETİDEKİ GÖRÜŞLER...............................................197

VIII. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA NOTERLERİN

ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE

GÖREVLENDİRİLMELERİ .............................................199

A. Genel Olarak.......................................................................199

B. Almanya..............................................................................202

1. Genel Olarak....................................................................202

2. Noterlerin Genel Görevleri..............................................205

18

3. Noterlerin Yaptıkları Çekişmesiz Yargı İşleri.................207

C. Avusturya..........................................................................208

1. Genel Olarak....................................................................208

2. Noterlerin Genel Görevleri..............................................210

3. Noterlerin Yaptıkları Çekişmesiz Yargı İşleri.................212

D. İsviçre................................................................................215

1. Genel Olarak....................................................................215

2. Noterlerin Genel Görevleri..............................................217

3. Noterlerin Yaptıkları Çekişmesiz Yargı İşleri.................219

E. İspanya ..............................................................................220

1. Genel Olarak....................................................................220

2. Noterlerin Genel Görevleri..............................................221

3. Noterlerin Yaptıkları Çekişmesiz Yargı İşleri.................221

F. İngiltere ve Galler .............................................................224

1. Genel Olarak....................................................................224

2. Noterlerin Genel Görevleri..............................................227

3. Noterlerin Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görev 

Almaması..........................................................................228

IX. SONUÇ VE KANAATİMİZ ................................................229

A. Genel Olarak .....................................................................229

1. Çekişmesiz Yargı İşlerinin Hukuki Niteliği Açısından...230

2. Çekişmesiz Yargının Amacı Açısından...........................230

3. Yargının İş Yükünün Hafifletilmesi Açısından...............230

4. Noterlerin Yetkinliği Açısından ......................................232

5. İİK’daki Düzenleme Açısından.......................................233

B. Noterlerin Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevlendirilmesi 

Gerekliliği Yönündeki Kanaatimizin Şartları ....................234

1. Hukuki Güvencelerin Artırılması ve Noterlere Ek 

Güvenceler Getirilmesi.....................................................235

2. Hukukçu Kimliği Bulunan Kişilerce Yerine

Getirilmesi .......................................................................236

3. Noterlik Dairesi ve Personelinin Yeterli Donanıma 

Sahip Olması ....................................................................237

4. Ücretlerin Makûl Olması.................................................238

5. Noterlerin Çekişmesiz Yargı İşlerine İtiraz 

Merci Olması ....................................................................239

19

6. Çekişmesiz Yargı İşlerine İlişkin Olarak Mahkemelerin 

Görevinin Devam Etmesi .................................................241

C. Noterlerin Görevlendirilebileceği Çekişmesiz Yargı 

İşlerine İlişkin Esasların Tespiti.........................................241

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK HUKUKUNDA NOTERLERİN ÇEKİŞMESİZ YARGI 

İŞLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

I. TÜRK HUKUKUNDA NOTERLERİN YAPTIKLARI

ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ.............................................245

A. Genel Olarak .....................................................................245

B. Mirasçılık Belgesi Verilmesi ............................................245

1. Genel Olarak Mirasçılık Belgesi ve 

Hukuki Niteliği.................................................................246

2. Mirasçılık Belgesinin Noter Tarafından Verilmesi 

Usulü.................................................................................251

a) Başvuru.......................................................................251

b) Başvuruda Bulunabilecekler.......................................254

(1) Yasal Mirasçılar......................................................254

(2) Temsilciler..............................................................257

(3) Mahkeme ve İcra Daireleri Tarafından 

Yetkilendirilenler....................................................258

(4) Diğerleri..................................................................258

c) Belge Talebinin İncelenmesi ......................................260

d) Şartları ........................................................................261

(1) Yargılamayı Gerektirmemesi .................................262

(2) Nüfus Kayıtlarının Yeterli Olması .........................263

(3) Yabancılar Tarafından İstenmemesi.......................264

e) Başvurunun Kabulü....................................................265

f) Başvurunun Reddi ......................................................266

3. Noter Tarafından Verilen Mirasçılık 

Belgesine İtiraz .................................................................267

a) Genel Olarak...............................................................267

b) Mirasçılık Belgesine İtirazın Hukuki Niteliği............268

20

c) İtirazın Konusu ...........................................................273

d) Görevli ve Yetkili Mahkeme ......................................274

(1) Görevli Mahkeme ...................................................274

(2) Yetkili Mahkeme ....................................................276

e) Taraflar .......................................................................277

(1) Davacı.....................................................................277

(2) Davalı......................................................................279

f) İtirazın İncelenmesi ve Sonucu ..................................282

C. Terk Eden Eşin Ortak Konuta Daveti ...............................283

1. Genel Olarak Terk ve Hukuki Niteliği ............................284

2. Terk Eden Eşin Ortak Konuta Daveti ve 

Bu Davetin Hukuki Niteliği..............................................291

a) Çağrı Niteliği..............................................................292

b) Dava Şartı Niteliği......................................................295

3. Noter Tarafından Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet 

Usulü.................................................................................298

a) Başvuru.......................................................................298

b) Başvuruda Bulunabilecekler.......................................300

(1) Gerçek Terk Durumunda ........................................300

(2) Hükmi Terk Durumunda ........................................301

c) İhtar Talebinin İncelenmesi........................................301

d) İhtarın Şekli ve Unsurları ...........................................304

(1) Gerçek Terk Durumunda ........................................305

(a) Genel Olarak.....................................................305

(b) İhtar Gönderen Eşin Ad, Soyad ve Adresi .......307

(c) İhtar Gönderilen Eşin Ad, Soyad ve Adresi .....307

(d) Ortak Konutun Adresi ......................................308

(e) Anahtar Yeri Gösterme ....................................310

(f) Yol Parası ve Konaklama Masrafı Gönderme..311

(g)İki Ay İçerisinde Ortak Konuta Dönülmesi 

Gerektiği............................................................315

(h) İhtara Uymamanın Hukuki Sonuçları...............317

(2) Hükmi Terk Durumunda........................................318

(a) Genel Olarak.....................................................318

21

(b) İhtar Gönderen Eşin Ad, Soyad ve Adresi .......318

(c) İhtar Gönderilen Eşin Ad, Soyad ve Adresi .....319

(d) Ortak Konutun Adresi ......................................319

(e) Ortak Konuta Dönülmesini Mümkün Kılan 

Önlemlerin Alınması .........................................319

(f) İki Ay İçerisinde Ortak Konuta Kabulü 

Gerektiği............................................................320

(g) İhtara Uymamanın Hukuki Sonuçları...............320

e) İhtarın Tebliği.............................................................320

f) İlanen Tebligat Suretiyle İhtar....................................322

g) İhtarın Sonuçları .........................................................324

(1) İhtarın Müspet Sonuçları ........................................324

(2) İhtarın Menfi Sonuçları ..........................................324

II. NOTERLERİN ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDEN

KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞU................327

A. Genel Olarak Noterlerin Hukuki Sorumluluğu.................327

1. Kapsam............................................................................328

2. Hukuki Niteliği................................................................332

a) Noterin Bizzat Yaptığı İşlemlerden Kaynaklanan 

Hukuki Sorumluluğu ..................................................332

(1) Haksız Fiil Sorumluluğu........................................333

(a) Noter ile Üçüncü Kişiler Arasında ...................333

(b) Noter ile İlgili Arasında....................................333

(2) Kusura Dayanmayan Sorumluluk..........................335

b) Noterin Fiillerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin 

Yaptıkları İşlemlerden Kaynaklanan Hukuki 

Sorumluluğu ...............................................................339

(1) Adam Çalıştıranın Sorumluluğu............................341

(2) Kusura Dayanmayan Sorumluluk..........................342

3. Unsurları ..........................................................................344

a) Fiil .............................................................................344

b) Hukuka Aykırılık.......................................................345

c) Zarar ..........................................................................346

d) İlliyet Bağı.................................................................347

22

(1) Genel Olarak..........................................................347

(2) İlliyet Bağının Kesilmesi.......................................349

(a) Mücbir Sebep ...................................................349

(b) İlgilinin veya Üçüncü Kişinin Fiili...................350

(c) İlgilinin Ağır Kusuru ........................................351

4. Hüküm ve Sonuçları ........................................................355

a) Genel Olarak..............................................................355

(1) Tazminat Miktarının Hesaplanması.......................355

(2) Zamanaşımı............................................................356

(3) Davacı ve Davalı....................................................357

(4) Yetkili ve Görevli Mahkeme .................................357

b) Noterin Rücu Hakkı...................................................357

B. Noterlerin Hukuki Sorumluluğunun Çekişmesiz Yargı 

İşleri Bağlamında Değerlendirilmesi .................................360

1. Genel Olarak....................................................................360

2. Kapsamı Açısından..........................................................360

3. Zararın Tazmini Açısından..............................................361

BEŞİNCİ BÖLÜM 

OLMASI GEREKEN HUKUK AÇISINDAN NOTERLERİN 

YAPABİLECEKLERİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ

I. GENEL OLARAK.................................................................363

II. NOTERLERİN YAPABİLECEKLERİ ÇEKİŞMESİZ

YARGI İŞLERİ.....................................................................364

A. Kişiler Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşi ......................364

1. Ad ve Soyadın Değiştirilmesi (HMK m. 382, f. 2, a- 2) ..364

a) Genel Olarak...............................................................364

b) Sonuç ve Kanaatimiz..................................................370

B. Miras Hukukundaki Bazı Çekişmesiz Yargı İşleri ...........371

1. Genel Olarak Mirasın Reddi............................................371

a) Maddi Hukuk Açısından Mirasın Reddi ve Hukuki 

Niteliği.........................................................................372

b) Mirasın Reddinin Şekli................................................375

23

2. Mirasçıların Mirasın Reddi Beyanının Tespiti ve 

Tescili (HMK m. 382, f. 2, c- 7).......................................380

3. Mirasın Reddinin Mirası Reddeden Kişiden Sonra Gelen 

Mirasçılara Bildirilmesi (HMK m. 382, f. 2, c- 7) ...........381

C. Borçlar Hukukundaki Bazı Çekişmesiz Yargı İşleri.........384

1. Yetkisi Sona Eren Temsilcinin Temsil Belgesinin 

Teslimi (HMK m. 382, f. 2, d- 1) .....................................384

a) Genel Olarak Temsil Yetkisi......................................384

b) Yetki Belgesinin Geri Verilmesi ................................386

c) Sonuç ve Kanaatimiz..................................................387

2. Borçluya İfa veya Teminat Göstermesi İçin Süre 

Verilmesi (HMK m. 382, f. 2, d- 2)..................................388

a) Genel Olarak Borçlunun Temerrüdü ve Sonuçları.....388

b) Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmeler Açısından 

Borçlunun Temerrüdü ................................................389

c) Sonuç ve Kanaatimiz..................................................394

3. Borcun Tevdi Mahallinin Belirlenmesi 

(HMK m. 382, f. 2, d- 3) ..................................................395

a) Genel Olarak Alacaklının Temerrüdü ........................395

b) Borçlunun Borçlanılan Şeyi Tevdi Hakkı ..................397

c) Sonuç ve Kanaatimiz..................................................400

4. Alacaklısı İhtilaflı Olan Borcun Tevdii 

(HMK m. 382, f. 2, d- 4) ..................................................401

a) Genel Olarak Alacağın Devri .....................................401

b) İfadan Kaçınma ve Tevdi ...........................................407

c) Sonuç ve Kanaatimiz..................................................410

III. UYGULANACAK USUL.....................................................410

A. Genel Olarak .....................................................................410

B. Başvuru ve Şartları............................................................411

C. Talebin İncelenmesi ..........................................................412

IV. DÜZELTME VE İTİRAZ......................................................413

A. Genel Olarak .....................................................................413

B. Düzeltme ...........................................................................414

C. İtiraz ..................................................................................415

24

1. Görevli Mahkeme ............................................................417

2. Yetkili Mahkeme .............................................................418

SONUÇ.............................................................................................419

KAYNAKÇA ...................................................................................430


Abdurrahman, Abdulkadir, “Celâleddin B. Muhammed Elİmâdî’nin (8. Asır) ‘Gurerü’ş-Şürût ve Dürerü’s-Sumût’ Adlı Eserinin Tanıtımı”, Marmara Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış YLT, 

(Dan. Fahrettin Atar), İstanbul 2010.

Acar, Faruk, Aile Hukukumuzda Aile Konutu- Mal Rejimleri ve Eşin 

Yasal Miras Payı, Genişletilmiş, Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara 

2016.

Adalet Bakanlığı, “Yargı Reformu Stratejisi”, Ankara 2019.

Akbıyık, Cem, “Özellikle Taşınmaz Mallara Yönelik Ketmi Verese 

Davası”, Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu’na Armağan, MÜHF-HAD, C. 

23, S. 3, 2017.

Akcan, Recep/ Albayrak, Hakan, Tebligat Hukuku, Güncellenmiş 2. 

Baskı, Ankara 2015.

Akçeşme, Dursun, “Sanal Noter”, Yıldız Teknik Üniversitesi FBE, 

Yayınlanmamış YLT, (Dan. A. Coşkun Sönmez), İstanbul 2009.

Akçin, İhsan, “Zimmet Suçu”, Noterlik Hukuku Sempozyumu XIXII- XIII- XIV- XV, NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2010.

Akıllıoğlu, Tekin, “Noterlik Hukuku Açısından Kamu Hizmeti ve İdari 

Vesayet Kavramları”, Noterlik Hukuku Sempozyumu III- IV- V, 

(Noterlik Hukuku ile İlgili Bazı Sorunlar, Türk Hukuk Dili, Noterlik 

ve Tebligat Hukuku), NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1999.

Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya, Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku 

2. Cilt, Yenilenmiş 21. Bası, İstanbul 2019.

Akil, Cenk, “Alman Belgelendirme ve Onay Yasası”, (Çeviri), 

AÜHFD, C. 61, S. 11, 2012, (Akil- Çeviri).

Akil, Cenk, “Alman Yardımcı Adalet Memuru Yasası”, EÜHFD, C. 

17, S. 1- 2, 2011, (Akil- Yardımcı Adalet Memuru Yasası).

Akil, Cenk, “Noterin İlgiliyi Aydınlatma Yükümlülüğü”, ABD, S. 3. 

2012, (Akil- Aydınlatma Yükümlülüğü).

432

Akil, Cenk, “Vesayete İlişkin Olanlar Dışında Türk Medeni Kanunu’nda Yer Alan Çekişmesiz Yargı İşleri”, AÜHFD, C. 62, S. 4, 

2013, (Akil- Çekişmesiz).

Akipek, Jale G./ Akıntürk, Turgut/ Ateş Karaman, Derya, Türk 

Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, C. I, 8. 

Bası, İstanbul 2011.

Akkan, Mine, “Medeni Usul Hukukunda Etkin Hukuki Koruma”, 

MİHDER, S. 6, 2007/1, (Akkan- Etkin Hukuki Koruma).

Akkan, Mine, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C. I, 15. Baskı, 

İstanbul 2017, (Akkan- Pekcanıtez Usul, C. I). 

Akkanat, Halil, Alacaklı Temerrüdü Dışında Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilemediği Başlıca Durumlar ve Sonuçlar, İstanbul 1996.

Akkurt, Sinan Sami/ Erdoğan, Kemal/ Tokat, Hüseyin, Borçlar Hukuku Genel Hükümler- Özel Hükümler (Özel Borç İlişkileri), Ankara 2018.

Aktaş, Ayşe, “Osmanlılar’da Şurût İlmi: Ali Haydar Efendi Örneği”, 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. 

Asım Cüneyd Köksal), İstanbul 2017.

Akyazan, Ahmet Emrah, “Maddi Açıdan İdari İşlemler”, TBBD, S. 

85, 2009.

Akyılmaz, Bahtiyar, “Tarihi Gelişim İçinde ve Özellikle Montesquieu’de Kuvvetler Ayrılığı”, SÜHFD, (Prof. Dr. Halil Cin'e Selçuk Üniversitesinde 10. Hizmet Yılı Armağanı), Özel Sayı, 1995.

Akyılmaz, Bahtiyar/ Sezginer, Murat/ Kaya, Cemil, Türk İdare Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara 2013.

Akyol, Şener, Türk Medeni Hukukunda Temsil, İstanbul 2009.

Al, Dursun, “Türk Hukukunda Mirasçılık Belgesi ve Uygulama Sorunları”, UAAD, C. 5, S. 10, 2020.

Alangoya, H. Yavuz/ Yıldırım, Kamil/ Deren Yıldırım, Nevhis, Medeni Usul Hukuku Esasları, Tıpkı 8. Baskı, İstanbul 2011.

Alangoya, Yavuz, “İsviçre Hukukunda Çekişmesiz Yargıya İlişkin 

Düşünceler”, Medeni Usul ve İcra- İflas Hukukçuları ToplantısıIV, Medeni Usul Hukukunda Çekişmesiz Yargı İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, 30 Eylül- 1 

Ekim 2005, (Alangoya- Çekişmesiz Yargı).

433

Alangoya, Yavuz, Medeni Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin 

Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 1979, (Alangoya- İlkeler).

Algan, Bülent, “Sosyal Devlet Düşerken: Bazı Yanılgılar ve Göz Ardı 

Edilen Gerçekler”, Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi Konulu Toplantı, 19- 20 Mayıs 2011, Lefkoşa 2013.

Allerkamp, Jürgen, Die sogenannte erweiterte Belehrungspflicht des 

Notars, Frankfurt 1990.

Alonso Furelos, Juan Manuel, Parte General y Principios de la 

Vigente Ley de la Jurisdicción Voluntaria, Revista de Derecho 

UNED, núm. 17, 2015.

Altındere, Murat, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Uygulanması, Ankara 2020.

Altınordu, Fazıl, Sulh Hukuk Davaları, Ankara 2014.

Altun, Abdurrahim, “Gelecekteki Alacakların Devri”, NEÜHFD, C. 

2, S. 2, 2019.

American Bar Association, “The Significance of the Notary and His 

Office in the Countries Associated in the Union Internationale du 

Notariat Latin”, The International Lawyer, Vol. 5, No. 4, October 

1971, (A.B.A- Notariat Latin).

Anık, Gülgün, “Borçlunun Temerrüdünden Dolayı Sözleşmeden 

Dönme”, TBBD, S. 59, 2005.

Ansay, Sabir Şakir, “Münazaasız (İhtilafsız) Kaza”, AC, 1939, (Ansay- Münazaasız Kaza).

Ansay, Sabir Şakir, Hukuk Yargılama Usulleri, 7. Baskı, Ankara 

1960, (Ansay- Usul).

Antalya, O. Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. III, İstanbul 

2018, (Antalya- C. III).

Antalya, O. Gökhan, Manevi Zararın Belirlenmesi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması, İstanbul 2017.

Antalya, O. Gökhan, Marmara Hukuk Yorumu Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, C. V/1, 2, (Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri Sebepsiz 

Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri), Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2019, (Antalya- C. V/1, 2).

Antalya, O. Gökhan, Miras Hukuku, İstanbul 2009, (Antalya- Miras).

Antenreiter, Thorsten, “Länderbericht Österreich”, Notarius International, Deutsches Notarinstitut, Vol. 7, 3- 4/2002.

434

Apaydın, Eylem, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, (Editör. Ali Cem Budak), İstanbul 2021.

Aral, Fahrettin, “Topyekün Temlik”, AÜHFD, C. 42, S. 1-4, 1991-

1992.

Aras, Aslı, “Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görev ve Yetki”, İnÜHFD, C. 

7, S. 1, 2016, (Aras- Görev ve Yetki).

Aras, Aslı, “Çekişmesiz Yargıda Tasarruf İlkesi”, MİHDER, C. 10, S. 

27, 2014/1, (Aras- Tasarruf).

Aras, Aslı, Çekişmesiz Yargıda Yargılama Usulü, Ankara 2017, 

(Aras- Çekişmesiz Yargı).

Arcas Sariot, Maria Jose, “Declaración de Herederos Abintestato”, 

(www.mundojuridico.info/declaracion-herederos-abintestato, E.T. 

25.11.2020).

Arda Bağce, Duygu Hidayet, “Alacağın Devri ve Diğer Hukuki Kurumlarla Karşılaştırılması”, İstanbul Kültür Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Turgut Öz), Ankara 2015.

Armağan, Davut, “Sözleşmesel Çerçevede Meydana Gelen Müteselsil 

Borçlulukta Borçlu Temerrüdü”, İHM, 77/2.

Armbrüster, Christian/ Preuß, Nicola/ Renner, Thomas, Notarkommentar-Beurkundungsgesetz und Dienstordnung für Notarinnen 

und Notare, 8. Auflage, Bonn 2020.

Arranz Hierro, Clara María, “Análisis de la Separación Canónica y 

Civil en el Sistema Matrimonial Español: Revisión de las Novedades Previstas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria y Confesiones de 

Notorio Arraigo”, Revista de Derecho UNED, núm. 17, 2015.

Arsal, Sadri Maksudi, Türk Tarihi ve Hukuk, İstanbul 1947.

Arslan, Ramazan, “Kapanış Konuşması”, Ankara Noter Odası, Ufkun 

Ötesini Görmek Sempozyumu, Ankara 19 Mart 2008, (Arslan- Ufkun Ötesini Görmek).

Arslan, Ramazan, Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara 1977, (Arslan- Yargılamanın Yenilenmesi).

Arslan, Ramazan/ Tanrıver, Süha, Yargı Örgütü Hukuku Ders Kitabı, Genişletilmiş, Tümüyle Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. 

Baskı, Ankara 2001. 

435

Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder/ Taşpınar Ayvaz, Sema/ Hanağası, Emel, İcra ve İflas Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2018, (Arslan/ 

Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası- İcra İflas).

Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder/ Taşpınar Ayvaz, Sema/ Hanağası, Emel, Medeni Usul Hukuku, Güncellenmiş 7. Baskı, Ankara 

2021, (Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası- Medeni 

Usul).

Ashworth, Andrew/ Zedner, Lucia, Preventive Justice, Oxford University Press, New York, 2014.

Aslan Düzgün, Ülgen, “Noterlerin Mesleki Sorumluluk Sigortası”, 

GÜHFD, Prof. Dr. O. Kürşat Ünal’a Armağan, C. 17, S. 1- 2, 2013.

Aslansan, Yusuf Kemal, “Noter Kanun Layihasının Yeniden Kaleme 

Alınması Sebeb ve Amilleri ve Yeni Hükümler”, AD, S. 5, 1938.

Atabek, Reşat, “Noterler Sorumluluk Sigortası”, TNBHD, 1974/3.

Atalı, Murat, “Almanya’da Çekişmesiz Yargı Reformu ve Bunun Türk 

Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a 

Armağan, Ankara 2009, (Atalı- Çekişmesiz Yargı Reformu).

Atalı, Murat, “Avusturya Hukukunda Çekişmesiz Yargı”, Medeni 

Usul ve İcra- İflas Hukukçuları Toplantısı- IV, Medeni Usul Hukukunda Çekişmesiz Yargı İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, 30 Eylül- 1 Ekim 2005, (Atalı- Çekişmesiz).

Atalı, Murat, “Avusturya’da Noterlik Hukuku Alanındaki Gelişmeler 

ve Noterlerin Bazı Çekişmesiz Yargı İşlerinde Mahkeme Komiseri 

Sıfatıyla Görev Almaları”, Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, (Atalı- Mahkeme Komiseri). 

Atalı, Murat, “Noterlerin Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görev Almaları”, Noterlik Hukuku Sempozyumu XI- XII- XIII- XIV- XV, NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2010, 

(Atalı- Noterlerin Görev Almaları).

Atalı, Murat, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C. III, 15. Bası, 

İstanbul 2017, (Atalı- Pekcanıtez Usul, C. III).

Atalı, Murat/ Ermenek, İbrahim, Medeni Usul Hukuku, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2020.

Atalı, Murat/ Ermenek, İbrahim/ Erdoğan, Ersin, Medeni Usul Hukuku, 3. Bası, Ankara 2020.

436

Atalı, Murat/ Ermenek, İbrahim/ Üçüncü, S. Hilal, Tebligat Hukuku, Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2020.

Ataman, Himmet, “Noterlik İşlemlerinde İş Sahibi (İlgili) Kimdir?”, 

TNBHD, 2003/120.

Atar, Fahrettin, İslam Adliye Teşkilatı Ortaya Çıkışı ve İşleyişi, 6. 

Baskı, Ankara 2020, (Atar- Teşkilat).

Atar, Fahrettin, İslam Yargılama Hukukunun Esasları, 3. Baskı, İstanbul 2019, (Atar- İslam Yargılama Hukuku).

Atar, Fahrettin, TDV İslam Ansiklopedisi “Noter”, (www.islamansiklopedisi.org.tr/noter, E.T. 09.10.2019).

Atar, Fahrettin, TDV İslam Ansiklopedisi, “Şurût ve Sicillât”, 

(www.islamansiklopedisi.org.tr/surut-ve-sicillat, E.T. 09.10.2019).

Atay, Ender Ethem, İdare Hukuku, 16 Nisan 2017 Tarihli Anayasa 

Değişikliğine Göre Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 6. Baskı, 

Ankara 2018.

Atlı, Mustafa Sırrı, “Noterlerin Emanet Kabulü ve Emanetlerin Tasfiyesi”, TNBHD, 1989/61.

Avcı, Mustafa, Türk Hukuk Tarihi, Konya 2017.

Ayan, Mehmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 

11. Baskı, Ankara 2016, (Ayan- Borçlar Genel).

Ayan, Mehmet, Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, Konya 

2015, (Ayan- Miras).

Ayan, Nurşen, “Terk Nedeniyle Boşanma”, SÜHFD, C. 15, S. 1, 2007, 

(N. Ayan).

Ayata, Gökçiçek, “Kadınların Adalete Erişimi: Mevzuat, Engeller, 

Uygulamalar ve Sivil Toplumun Rolü”, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Galma Jahic), İstanbul 2009.

Aybay, Aydın, Borçlar Hukuku Dersleri Genel Bölüm, 13. Baskı, İstanbul 2011.

Aydemir, Fatih, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, (Editör. Ali Cem Budak), İstanbul 2021, (Aydemir- Noterlik).

Aydemir, Fatih, Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi, İstanbul 2017, 

(Aydemir- Tahkim).

Aydın Ünver, Tülay/ Dursun Karaahmetoğlu, Şeyda, “Yargıtay Kararları Işığında Terk İhtarının Boşanma Sebeplerine ve Manevi Tazminat Talebine Etkisi”, İÜHFM, C. 75, S. 2, 2017.

437

Aydın, Gülşah Sinem, “Borçlar Hukukunda Temsil Yetkisinin Kötüye 

Kullanılması”, TBBD, S. 148, 2020.

Aydın, M. Akif, Osmanlı Hukuku Devlet-i Aliyye’nin Temeli, İstanbul 

2020.

Aydın, M. Akif, Türk Hukuk Tarihi, 14. Baskı, İstanbul 2017.

Aydın, Murat Burak, “Noterliğin Evrenselliği Üzerine”, TNBHD, 

2012/154.

Aygün, Mesut, “Yabancılık Unsurunun Mahiyeti ve Yargılamadaki 

Rolü”, DEÜHFD, C. 16, Özel Sayı, (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e 

Armağan), 2014.

Aygün, Mustafa, “Tapu İşlemlerinde Mühür- Parmak İzi”, TNBHD, 

1984/43.

Azrak, A. Ülkü, “Yargı ve İdare İki Fonksiyonun Karşılaştırılması 

Üzerine Teorik Bir Deneme”, İÜHFM, C. 34, S. 1- 4, 1968.

Baermann, Johannes, Freiwillige Gerichtsbarkeit und Notarrecht, 

Berlin Heidelberg, New York 1968.

Baklacı Çakıroğlu, Evren, “Roma Hukuku’nda ve Türk Borçlar Hukuku’nda Alacağın Temliki”, Ankara Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. A. Nadi Günal), Ankara 2010.

Baktır, Selma, Aile Mahkemeleri, Ankara 2003.

Balta, Tahsin Bekir, İdare Hukuku I, Genel Konular, Ankara 1972.

Baltacı, Burhan, “Müdâyene Âyeti Tefsiri”, Marmara Üniversitesi 

SBE, Yayımlanmamış YLT, (Dan. Yakup Çiçek), İstanbul 1998.

Baran Çelik, Neşe, “Türkiye’de Yabancılık Unsuru İçeren Mirasçılık 

Belgelerinin Düzenlenmesi”, DÜHFD, C. 24, S. 41, 2019.

Barlas, Nami, Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu 

Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul 1992.

Bärmann, Johannes, Freiwillige Gerichtsbarkeit und Notarrecht, Berlin-Heidelberg-New York, 1968.

Başer, Musa, “Noterlerin Yetki Çevresi”, TNBHD, 1974/2.

Başözen, Ahmet, “Noter Tespitlerinin Delil Değeri”, TNBHD, 

2008/137.

Batmaz, Mehmet Orhan, Noterlerin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 

2015.

438

Baur, Fritz, Freiwillige Gerichtsbarkeit (Allgemeines Verfahrensrecht, 

Buch 1) Tübingen 1955.

Baydemir, Mehmet, “Noter Harçları ve Noterlerin Sorumluluğu”, 

LMHD, S. 5, 2005.

Baydur, Hazer, “Noterlik Dairesinde Kimlik Tespiti”, TNBHD, 

1974/2.

Baygın, Cem, “Ölüme Bağlı Tasarruflarda Yorum”, AÜEHFD, C. 4, 

S. 1- 2, 2000, (Baygın- Ölüme Bağlı Tasarruf).

Baygın, Cem, “Türk Borçlar Kanunu’nun Borç İlişkisinin HükümleriBorçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi Konularında Getirdiği 

Bazı Yenilik ve Değişiklikler”, EÜHFD, C. 14, S. 3- 4, 2010, (Baygın- Yenilikler Değişiklikler).

Baykam, Handan, “Çekişmesiz Yargı ve Delil Tespiti İşlerinde Noterlerin Görevleri”, TNBHD, 2008/140.

Baysal, Mustafa, KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu El Kitabı, Ankara 2020.

Becker-Eberhard, Ekkehard, “Dava Malzemesinin Taraflarca Getirilmesi İlkesinin Esasları ve Sınırları”, (Çev. M. Kamil Yıldırım), 

İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku, (Der. M. Kamil 

Yıldırım), 9. Baskı, İstanbul 2017.

Belgesay, Mustafa Reşit, Dava Teorisi, İstanbul 1943, (BelgesayDava Teorisi).

Belgesay, Mustafa Reşit, Teorik ve Pratik Adliye Hukuku I, İstanbul 

1944, (Belgesay- Adliye Hukuku).

Berberoğlu Yenipınar, Filiz, Noterin Sorumluluğu, İstanbul 2018, 

(Berberoğlu Yenipınar- Sorumluluk).

Berberoğlu Yenipınar, Filiz, Noterlik Rehberi, Ankara 2017, (Berberoğlu Yenipınar- Rehber).

Berki, Ali Himmet, “İslamda Kaza Tarihi”, AÜİFD, C. 17, S. 1, 1969.

Berki, Ali Himmet, İslam Şeriatinde Kaza (Hüküm ve Hâkimlik) Tarihi ve İfta Müessesesi, Ankara 1962.

Berkin, M. Necmeddin, Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul 1969, 

(Berkin- Esaslar).

Berkin, Necmettin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, İstanbul 1980, (Berkin- Rehber).

439

Bettermann, Karl August, Die freiwillige Gerichstbarkeit im Spannungsfeld zwischen Verwaltung und Rechtsprechung, Festschrrift 

für Friedrich Lent zum 75. Geburstag, München und Berlin 1957.

Biçkin, İnci, “Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Gerekliliği”, TNBHD, 2005/126.

Bilge, M. Muhsin, “Türkiye’de Noterlik”, Noterlik Hukuku Sempozyumu VI, (Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Noterliğin Sorunları), 

NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 

2001.

Bilge, Necip/ Önen, Ergun, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, 1711 

Sayılı Kanuna Göre Yeniden Yazılmış 3. Baskı, Ankara 1978.

Bilgiç, Mustafa, “Türkiye’de Çekişmesiz Yargı Sorunu”, Birinci Türk 

Hukuk Kongresi’ne Sunulan Tebliğler, Ankara 1972.

Bilgin, Çağdaş, “Terke Dayalı Boşanmada İhtar”, ABD, S. 3, 1985.

Bilgin, İsmet, Noterlik Kanunu ve Tatbikatı, Ankara 1982.

Bohnenkamp, Andreas, Unparteilichkeit des Notars bei Tätigkeiten 

nach § 24 Abs. 1 BNotO?, Dissertation, der Fakultät für Rechtswissenschaft, der Universität Bielefeld, (Erstgutachten: Professor Dr. 

Fritz Jost, Zweitgutachten: Professor Dr. Barbara Stickelbrock), Bielefeld 2005.

Bohrer, Michael, Das Berufsrecht der Notare, München 1991.

Bozdağ, Cahide Işıl, “Türk Hukukunda Boşanma Sebepleri ve Kusurun Etkisi”, KTO Karatay Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, 

(Dan. Mahmut Kizir), Konya 2019.

Bozkurt, Hüseyin, “Noterlik Mesleğinde Karşılaşılan Sorunlar”, Noterlik Hukuku Sempozyumu I- II, (Noterlerin Hukuk Düzenimizdeki Yeri ve Noterlerin Sorumlulukları), NOTEV- Noterlik Hukuku 

Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1997, (Bozkurt- Sorunlar).

Bozkurt, Hüseyin, “Temel İnsan Hakları ve Noterin Görevi”, Noterlik 

Hukuku Sempozyumu III- IV- V, (Noterlik Hukuku ile İlgili Bazı 

Sorunlar, Türk Hukuk Dili, Noterlik ve Tebligat Hukuku), NOTEVNoterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1999, (Bozkurt- Temel İnsan Hakları ve Noterlik).

Bozkurt, Hüseyin, “Temel İnsan Hakları ve Noterin Görevi”, TNBHD, 

1998/99, (Bozkurt- Temel İnsan Hakları).

440

Bozkurt, Hüseyin, “Vasiyetname ve Miras Mukavelesi ile Ölüme 

Bağlı Tasarrufta Bulunacak Şahıslarda Olması Gereken Şartlar”, 

TNBHD, 1982/36, (Bozkurt- Vasiyetname).

Brooke, Richard/ Levi, Leone, Treatise on the Office and Practice of 

a Notary of England: With a Full Collection of Precedents, 4th Edit. 

London 1876.

Brooks C. W./ Helmholz, R. H./ Stein, P. G., Notaries Public in England and Wales since the Reformation, Norwich: Erskine Press, 

1991.

Brown, Gordon W., Legal Terminology, 5. Edition, New Jersey 2008.

Brown, James Cowie, “The Origin and Early History of the Office of 

Notary”, The Judicial Review, Edinburg 1936.

Budak, Ali Cem, “Prof. Dr. Baki Kuru’nun ‘Nizasız Kaza’ İsimli Eserinden Beri Çekişmesiz Yargı Alanında Meydana Gelen Başlıca Değişiklikler”, 75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, (Budak- Değişiklikler).

Budak, Ali Cem, “Tartışmalar”, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı- IV, Medeni Usul Hukukunda Çekişmesiz Yargı- İcra 

ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, 

Ankara 30 Eylül- 11 Ekim 2005, (Budak- Tartışma).

Budak, Ali Cem, “Türk Hukukunda Çekişmesiz Yargı”, Medeni Usul 

ve İcra- İflas Hukukçuları Toplantısı- IV, Medeni Usul Hukukunda 

Çekişmesiz Yargı- İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin 

Değerlendirilmesi, Ankara 30 Eylül- 11 Ekim 2005, (Budak- Çekişmesiz).

Budak, Ali Cem, Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması, İstanbul 2000, (Budak- Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması).

Budak, Ali Cem/ Karaaslan, Varol, Medenî Usul Hukuku, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Ankara 2020.

Burn, Richard/ Phillimore, Robert, Ecclesiastical Law, London 

1842.

Burns, Kathryn, “Notaries, Truth, and Consequences”, The American

Historical Review, Vol. 110, Iss. 2, 2005.

Buz, Vedat, Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara 

1998.

441

Caferoğlu, Ahmet, “Uygurlarda Hukuk ve Maliye Istılahları”, TM, C. 

4, 1934.

Can Köse, Eylül, “TMK’nın 197. Maddesi Kapsamında Eşlerin Ayrı 

Yaşama Hakkı ve Hâkimin Alacağı Önlemler”, TBBD, S. 133, 

2017.

Cansel, Erol/ Özel, Çağlar, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 

Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2017.

Cappelletti, Mauro, “Alternative Dispute Resolution Process within 

the Framework of the World-Wide Access-to-Justice Movement”, 

Modern Law Review, Vol. 56, 1993.

Carlen, Louis, Notariatsrecht der Schweiz, Zürich 1976.

Castillo Rigabert, Fernando, “Civil Procedure, International Encyclopedia of Laws”, (Spain/2002), Kluwer Law International, (Edit. 

Piet Taelman), Vol. 2, Netherlands 2006.

Celal, Mehmet, “Noterliğin Tarihçesi”, TNBHD, 1973/1.

Cihan, Ali Hulki, “Türk Hukukunda Tam İki Tarafa Borç Yükleyen 

Sözleşmeler Yönünden Hasar Hükümlerinin Değerlendirilmesine 

İlişkin Sonuçlar”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye 80. Yıl Armağanı, 

İstanbul 2018.

Coincil of Europe, “Europen judicial systems”, Edition 2008 (data: 

2006), “Efficiency and quality of justice”, Europen Commission for 

the Effiency of Justice (CEPEJ), CEPEJ Studies, Coincil of Europe 

2008.

Coincil of Europe, “Europen judicial systems”, Edition 2010 (data: 

2008), “Efficiency and quality of justice”, Europen Commission for 

the Effiency of Justice (CEPEJ), CEPEJ Studies, Coincil of Europe 

2010. 

Coincil of Europe, “Europen judicial systems”, Edition 2014 (data: 

2012), “Efficiency and quality of justice”, Europen Commission for 

the Effiency of Justice (CEPEJ), CEPEJ Studies, Coincil of Europe 

2010.

Concil of Europe Committe of Ministers, Recommendation No. R 

(86) 12 of the Committee of Ministers to Member States Concerning 

Measures to Prevent and Reduce the Excessive Workload in the 

Courts, (16 September 1986, 399th meeting of the Ministers’ Deputies).

442

Coşar, Hesna, “Mirasçılık Belgesi”, Marmara Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Faruk Acar), İstanbul 2006.

Crawford, Harriet, Sümer ve Sümerler, (Çev. Nihal Uzan), 3. Baskı, 

Ankara 2015.

Curran, Liz/ Noone, Mary Anne, “Access to Justice: A New Approach Using Human Rights Standards”, International Journal of The 

Legal Profession, Vol. 15, No. 3, November 2008.

Çağın, Cesim, “Mirasçılık Belgesi ve Miras Paylaşımındaki Etkileri”, 

Selçuk Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Mehmet Akçaal), Konya 2019.

Çağlar, Selda, “Hukuk Devleti Açısından Hukuki Belirlilik- Hukuk 

Güvenliği İlişkisi”, Kamu Hukukçuları Platformu, Hukuk Güvenliği, 8- 9 Kasım 2013, Ankara 2015.

Çağlayan, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, Genişletilmiş 2. Baskı, 

Ankara 2014.

Çakır, Aytuğ Ceyhun, Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı, İstanbul 2018.

Çekin, Mesut Serdar, Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İstanbul 2018.

Çelik, Ferhat, Boşanma Davalarında İspat ve Deliller, Genişletilmiş ve 

Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2021.

Çetin, Süleyman/ Ateş, Derya, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, Ankara 

2018.

Çetin, Sümeyra, “Borçlu Temerrüdünün Sonuçları”, İstanbul Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Halil Akkanat), İstanbul 

2011.

Çığ, Muazzez İlmiye, Sümerli Ludingirra Geçmişe Dönük Bilim 

Kurgu, 25. Baskı, Ankara 2017.

Çiçek, Banu, “Türk Borçlar Hukukunda İradi Temsil Yetkisinin Sona 

Ermesi”, İstanbul Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış YLT, (Dan. 

Haluk Burcuoğlu), İstanbul 2010.

Çinar Mutlu, Kübra, “Boşanma Sebepleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi 

SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Damla Gürpınar), İzmir 2019.

Çörtoğlu Koca, Sema/ Yücer Aktürk, İpek, “Yabancı Unsurlu Miras 

İlişkilerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Mirasın Reddine Uygulanacak Hukuk”, BşkÜHFD, C. 4, S. 2, 2018.

443

Dalcı, Nurcihan, “Müstakbel Alacakların Toptan Devri”, Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan Cilt- I, Ankara 2013.

Dalgetty, Elizabeth, “The Role of a Notary Public in England and 

Wales”, Elder Law Journal, 2011(3).

Dayınlarlı, Kemal, Borçlar Kanununa Göre Alacağın Temliki, Gözden 

Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş, Genişletilmiş 3. Bası, Ankara 2008.

De Miguel Asensio, Pedro Alberto, “Ley De La Jurisdiccion Voluntaria y Derecho Internacional Privado”, AEDIPr, t. XVI, 2016.

Dedeağaç, Ender, “Noterlerin Tazminat Hukuku Açısından Sorumluluğu”, TNBHD, 2006/130.

Del Pozo, Cristina Planells/ Torres Escámez, Salvador, “Informe 

Nacional: España”, Notarius International, Deutsches Notarinstitut, 

Vol. 8, 3- 4/2003.

Del Russo, Alessandra Luini, “The Notery Public in The Civil Law of 

Italy”, 20 Geo. Wash. L. Rev. 524, (1951-1952).

Deliduman, Seyithan, “Noter İşlemlerinde Sahtelik”, TNBHD, 

2001/110, (Deliduman- Sahtelik).

Deliduman, Seyithan, “Noterlik ve Hukukumuzdaki Önemi”, 

TNBHD, 2003/18, (Deliduman- Noterlik).

Deliduman, Seyithan, Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Noter Senetleri, Ankara 2001, (Deliduman- Noter Senetleri).

Deliduman, Seyithan, Tebligat Hukuku Bilgisi, 5. Baskı, Ankara 

2014, (Deliduman- Tebligat).

Demir, Abdullah, Medeni Yargılama Hukuku Osmanlı Mahkemesi, 

İstanbul 2010.

Demir, Bahadır, “6098 Sayılı Türk Borçları Kanunu Kapsamında 

Doğrudan Temsil Müessesesi”, İnÜHFD, C. 6, S. 1, 2015.

Demirboğa, Dursun Ali, “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılmasına İmar Kanunu ve Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 

Tarafından Getirilen Sınırlamalar ve Noterin Sorumluluğu”, UMD, 

S. 11 (Özel Sayı), Y. 6, 2018.

Deniz, Yusuf, “Türk İdare Hukuku Açısından Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) Görev Alanı”, Selçuk Üniversitesi SBE, 

Yayınlanmamış DT, (Dan. Ramazan Yıldırım/ Zehra Odyakmaz), 

Konya 2014.

444

Develioğlu, Hüseyin Murat, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, İstanbul 2017.

Dinç, Hakkı, “Noterler Tarafından Verilen Mirasçılık Belgesi Hakkında Bir İnceleme”, TNBHD, 2012/156, (Dinç- Mirasçılık Belgesi).

Dinç, Hakkı, “Terk Eden Eşe Mahkemeler İle Noterler Tarafından 

Gönderilecek İhtar İle Terk Hukuki Sebebine Dayalı Olarak Açılan 

Boşanma Davası Hakkındaki Açıklamalar”, TNBHD, 2011/151, 

(Dinç- Terk).

Dinçer, Hasip, “Tarihte ve Hukukumuzda Noter”, Ankara Noter Odası, 

Ufkun Ötesini Görmek Sempozyumu, Ankara 19 Mart 2008.

Diren, Duygu, “Alacağın Temlikinin Hüküm ve Sonuçları”, Çankaya 

Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Erzan Erzurumluoğlu), Ankara 2011.

Doğan, Emsalgül, Konkordatonun Tasdiki Yargılaması, Ankara 2020, 

(E. Doğan).

Doğan, Gülmelahat, “Sürekli Borç İlişkilerinde Borçlunun Temerrüdü”, ABD, S. 4, 2014.

Doğu, Engin, “Noterlerin Hukuki Sorumluluğu ve Güvence”, YD, C. 

5, S. 3, 1979.

Duguit, Leon, Kamu Hukuku Dersleri, (Çev. Süheyp Derbil), Ankara 

1954.

Dural, Mustafa/ Öğüz, Tufan, Türk Özel Hukuku, C. II, Kişiler Hukuku, 20. Baskı, İstanbul 2019. 

Dural, Mustafa/ Öğüz, Tufan/ Gümüş, Mustafa Alper, Türk Özel 

Hukuku C. III Aile Hukuku, Gözden Geçirilmiş 9. Bası, İstanbul 

2014.

Dural, Mustafa/ Öz, Turgut, Türk Özel Hukuku Cilt IV Miras Hukuku, 10. Baskı, İstanbul 2016, (Dural/ Öz- Miras).

Dülger, Murat Volkan, “Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü 

Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması”, YHD, C.1, S. 2, 2019.

Dworkin, Gerald, “Paternalism” (The Standford Encyclopedia of Philosophy, 12.02.2017), (www.plato.stanford.edu/entries/paternalism/#Rel, E.T. 02.02.2020).

445

Ekinci, Ekrem Buğra, Hukukun Serüveni, 2. Baskı, İstanbul 2015, 

(Ekinci- Serüven).

Ekinci, Ekrem Buğra, Osmanlı Mahkemeleri, İstanbul 2004, (EkinciOsmanlı Mahkemeleri).

Ekşi, Nuray, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İstanbul 2013.

Elveriş, İdil, “Avukatlığa İlişkin Mevcut Düzenlemeler ve Yarattığı 

Adalete Erişim Sorunları”, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara 2006.

Engin, Baki İlkay, Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu, Ankara 2002.

Engin, Selçuk, “Yaşlılarda Koruyucu Hekimlik”, TAHD, C. 93, S. 2, 

2005.

Ercan Özler, Meltem, Medeni Usul Hukukunda Dava Konusu, İstanbul 2019.

Ercan, İbrahim, “Aile Mahkemesinde Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla 

Çözümlenmesi”, Prof. Dr. Yazuv Alangoya İçin Armağan, İstanbul 

2007. 

Erdem, Murat, “Avusturya Yardımcı Adalet Memuru Kanunu”, 

SaÜHFD, C. 2, S. 1, 2014.

Erdoğan, Ersin, “Noterlerin Hazırlanmasına Katılmış Oldukları Senetler Sebebiyle Zarar Gören Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Sorumluluğu”, YBÜHFD, S. 1, 2016/1.

Erdoğan, İhsan/ Keskin, Dilşad, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2020.

Erdönmez, Güray, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C. I, 15. 

Bası, İstanbul 2017, (Erdönmez- Pekcanıtez Usul, C. I).

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17. Baskı, Ankara 

2014, (Eren- Borçlar Genel).

Eren, Fikret, Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1975, (Eren- İlliyet).

Ergün, Halit, “Türk Borçlar Hukukunda Yetkisiz Temsil Halleri ve 

Sonuçları”, ErcÜHFD, C. 11, S. 1, 2016.

Erhüman, Tufan, “Adalet Bakanlığı’nın Noterlik Hizmeti Konusundaki Yetkilerinin Hukuksal Niteliği”, Noterlik Hukuku Sempozyumu I- II, (Noterlerin Hukuk Düzenimizdeki Yeri ve Noterlerin 

446

Sorumlulukları), NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü 

Yayını, Ankara 1997.

Erişgin, Nuri, “Birlikte Mirasçıların Miras Bırakanın Banka Hesabı 

Üzerindeki Tasarruf Yetkisi (Tereke- Miras Ortaklığı- Elbirliğiyle 

Mülkiyet- Mirasçılık Belgesi- Mevduat)”, AÜHFD, C. 52, S. 3, 

2003, (Erişgin- Birlikte Mirasçılar).

Erişgin, Nuri, “Medeni Kanunun 598 inci Maddesi Üzerine- MK m. 

598’in Düzenlenme Tarzı ve Uygulama Alanı”, Prof. Dr. Fikret 

Eren’e Armağan, Ankara 2006, (Erişgin- TMK m. 598).

Erişgin, Nuri, Mirasçılık Belgesi, Ankara 2013, (Erişgin- Mirasçılık 

Belgesi).

Erişir, Evrim, Medeni Usul Hukukunda Taraf Ehliyeti, İzmir 2007, 

(Erişir- Taraf Ehliyeti).

Erol, Ahmet/ Cingöz, Dilek, “Bir Mükellef Hakkı Olarak Mirasın 

Reddi”, TBBD, S. 118, Y. 28, 2015.

Ersoy, Uğur/ Gül, İbrahim/ Köken, Enes/ Yılmaz, Enes, “Noterlerin 

Cezai Sorumluluğu”, TNBHD, 2020/1.

Ersöz, Kerempeli, “Onaylama ve Tebliğ Şerhleri”, TNBHD, 1980/26.

Esmer, Metin, “Bizler De Hukukçuyuz(!)”, TNBHD, 2012/154.

Eyüboğlu, Rasim, “Noterlik Mesleğinin Doğuşu”, TNBHD, 1990/65, 

(Eyüboğlu- Noterlik Mesleği).

Eyüboğlu, Rasim, “Noterlik Mesleğinin Ruhu (Noterlik Kültürü)”, 

TNBHD, 1992/74, (Eyüboğlu- Noterlik Kültürü).

Fendoğlu, Hasan Tahsin, Anayasa Hukuku, Ankara 2015.

Fenwick, Mark/ Wrbka, Stefan, The Shifting Meaning of Legal Certainty, Legal Certainity in a Contemporary Context, (Ed. Mark 

Fenwick/Stefan Wrbka), (eBook), 2016.

Fessler, Helmut, “Avrupa Birliğine Uyum”, Noterlik Hukuku Sempozyumu VII- IX- X, (Avrupa Birliğine Uyum, Türk Medeni Kanununda Noterleri İlgilendiren Önemli Değişiklikler, Noterlik Kanununda Yapılması Düşünülen Yenilikler), NOTEV- Noterlik Hukuku 

Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2005, (Fessler- Avrupa Birliğine Uyum).

Feyzioğlu, Metin, “Noterliğin Toplumsal Önemi”, AÜHFD, C. 55, S. 

2, 2008.

447

Feyzioğlu, Turhan, “Kuvvetler Ayrılığı Nazariyesi”, AÜSBF Dergisi, 

C. 2, S. 1, 1947.

Fielding, Henry, An Account of the Origin and Effects of a Police Set 

on Foot by His Grace the Duke of Newcastle, in the Year 1753 (London: A Millar, 1758).

Fisher, Howard D., The German Legal System and Legal Language, 

4. Edition, London 2009.

Fişek, Nusret, “Koruyucu ve Tedavi Edici Hekimlik Hizmetlerinin 

Planlanmasında Örgütlenme Modelleri”, (www.ttb.org.tr/n_fisek/kitap_1/10.html, E.T. 27.01.2020).

Foxvog, Daniel A., Elementary Sumerian Glossary (After M. Civil 

1967), University of California at Berkeley, June 2011.

Francioni, Francesco, “Access to Justice as a Human Right”, (Edited 

by Francesco Francioni), Vol. XVI/4, Oxford Univertisy Press, New 

York 2007.

Franko, Nisim, “Alacağın Temliki”, AÜSBFD, C. 49, S. 1- 2, 1994.

Gaul, Hans Friedhelm, “Yargılamanın Amacı Güncelliğini Koruyan 

Bir Konu”, (Çev. Nevhis Deren Yıldırım), İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku, (Der. M. Kamil Yıldırım), 9. Baskı, İstanbul 2017.

Gedikli, Fethi, Katibiadllere Mahsus Sak Osmanlı Dönemi Noterlik İşlem Formülleri, Ankara 2012.

Genç Güntürk, Nursena, “Terk Sebebiyle Boşanma”, Marmara Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Kazım Ali Sonat), İstanbul 2019.

Gençcan, Ömer Uğur, 6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Medeni 

Hukuk Davaları, Ankara 2013, (Gençcan- Medeni Hukuk Davaları).

Gençcan, Ömer Uğur, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yorumu, Ankara 2013, (Gençcan- HMK).

Gençcan, Ömer Uğur, Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku, Ankara 

2008, (Gençcan- Boşanma).

Gençcan, Ömer Uğur, Miras Hukuku, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 

2011, (Gençcan- Miras).

Gilles, Peter, “Alman Hukuk (Medeni) Yargılaması Örneğinde Devlet 

Mahkemelerinin Aşırı İş Yükü ve Bu Yükün Azaltılması Hakkında 

448

Stratejiler”, (Çev. Ejder Yılmaz), Ankara Barosu Dergisi, S. 5, 

1992.

Giritli, İsmet/ Akgüner, Tayfun, İdare Hukuku Dersleri II, İstanbul 

1987.

Giritli, İsmet/ Bilgen, Pertev/ Akgüner, Tayfun/ Berk, Kahraman, 

İdare Hukuk, Güncellenmiş 6. Baskı, İstanbul 2013.

González, Javier Carrascosa, “Reglamento Sucesorio Europeo y Actividad Notarial”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 6, No. 

1, 2014.

Gonzdilez, J. M. Vara/ Hereza, J. Perez, “Separacion y Divorcio 

Ante Notario”, (C. P. Barrio del Olmo coord.), Jurisdiccion Volintaria Notarial, Cizur Menor, Aranzadi, 2015.

Gottwald, Peter, “Almanya’da Noterlik Alanındaki Güncel Gelişmeler”, (Çev. Özlem Yazar), Medeni Usul ve İcra- İflas Hukukçuları 

Toplantısı VIII, Türk, Alman ve İsviçre Hukukunda İflas, Konkordato ve Noterlik Alanındaki Gelişmeler, Abant 9- 10 Ekim 2009, 

Ankara 2010.

Gök, Muzaffer Can, “Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü ve Sonuçları”, Çağ Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Nihat Taşdelen), Mersin 2020.

Gökçe, Erdoğan, “Mirasçılık Belgesi Düzenleme Yetkisinin Noterlere 

Verilmesi Üzerine Görüşler”, İBD, C. 85, S. 5, 2011, (E. Gökçe).

Gökçe, Ziya, “Noterlik Hizmetlerinin Hukuki Mahiyeti ve Sonuçları 

Üzerine Bir Araştırma”, AD, 1982/2.

Gölcüklü, Feyyaz, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Adil Yargılama”, AÜSBFD, C. 49, S. 1, 1994.

Gönen, Yılmaz, “İnşaat Sözleşmelerinde Alacağın Devri”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Şeref Ertaş), Ankara 2006.

Gören, Ömer, Hak Arama ve Güvenilir Belge Bağlamında Karşılaştırmalı Avukatlık- Noterlik Hukuku, Ankara 2010.

Görgün, L. Şanal/ Börü, Levent/ Toraman, Barış/ Kodakoğlu, 

Mehmet, Medeni Usul Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2018.

Gözler, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Esasları Ders Kitabı, Birinci Baskıdan 3. Ek Baskı, Bursa 2010, (Gözler- Anayasa Hukuku).

449

Gözler, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, C. II, Bursa 2011, 

(Gözler- Genel Teori).

Gözler, Kemal, İdare Hukuku, C. I, Güncelleştirilmiş ve Düzeltilmiş 

2. Baskı, Bursa 2009, (Gözler- İdare, C. I).

Gözler, Kemal, İdare Hukuku, C. II, Güncelleştirilmiş ve Düzeltilmiş 

2. Baskı, Bursa 2009, (Gözler- İdare, C. II).

Gözler, Kemal, Türk Anayasa Hukuku, 2. Baskı, Bursa 2018, (GözlerTürk Anayasa Hukuku).

Gözübüyük, A. Şeref/ Tan Turgut, İdare Hukuku, Genel Esaslar, C. 

I, Güncelleştirilmiş 6. Baskı, Ankara 2008.

Guldener, Max, Grundzügeder Freiwilligen Gerichtzbarkeit der 

Schweiz, Zürich 1954.

Gül, Kübra, “Türk Vergi Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi”, Marmara Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. M. Ezhan Doğrusöz), İstanbul 2019.

Gültekin, M. Erkan, “Noterliklerde Kimlik Tesbitinde Uyulması Gereken Kurallar”, TNBHD, 2010/147, (Gültekin- Kimlik Tespiti).

Gültekin, M. Erkan, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Noterlerin Cezai ve 

Hukuki Sorumluluğu”, TNBHD, 2009/143, (Gültekin- Cezai ve 

Hukuki Sorumluluk).

Gümüş, Mustafa Alper, “Alacağın Temliki Sözleşmesinin Şekli”, 

İKÜHFD, C. 10, S. 2, 2011.

Günay, Cevdet İlhan, Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Gözden Geçirilmiş 

2. Baskı, Ankara 2015, (C. İ. Günay).

Günay, Erhan, “Mirasın Reddi”, THD, C. 10, S. 112, 2015, (GünayMirasın Reddi).

Günay, Erhan, Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve İptali Davaları, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2017, (Günay- Mirasçılık).

Günday, Metin, İdare Hukuku, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 

10. Baskı, Ankara 2015.

Güner, Mustafa, “Noterlikte Yapılan Muamelelerde Medeni Hakları 

Kullanma Ehliyeti ve Önemi”, TNBHD, 1992/75. 

Günergök, Özcan, Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu, İstanbul 2014.

Gürsel, Nurettin, Noterlik Kanunu ve Uygulaması, Ankara 1972, 

(Gürsel- Noterlik Kanunu).

450

Gürsel, Nurettin, Noterlik Mevzuatı ve Tatbikatı, 2. Baskı, İstanbul 

1972, (Gürsel- 2. Baskı).

Gürsel, Nurettin, Noterlik Mevzuatı ve Tatbikatı, İstanbul 1964, 

(Gürsel- 1. Baskı).

Gürsoy, Kemal, “Bilinmeyen Meslek: Noterlik”, TNBHD, 1982/38.

Gürsoy, Serhan/ Bulut, Harun, Aile Mahkemeleri Uygulaması, İstanbul 2004.

Gürzumar, Osman Berat, “Alacağın Devri ve Tahkim Anlaşması”, 

MÜHF-HAD, Cevdet Yavuz’a Armağan Özel Sayısı, C. 22, S. 3, 

2016. 

Habscheid, Walther J., Der Streitgegenstand im Zivilprozess und im 

Streitverfahren der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, Bielefeld 1956, 

(Habscheid- 1956).

Habscheid, Walther J., Freiwilligen Gerichtsbarkeit, 7. Auflage, 

München 1983, (Habscheid- Freiwilligen Gerichtsbarkeit).

Habscheid, Walther J., Zum Streitverfahren der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, JuristenZeitung, 9. Jahrg., Nr. 22 (20. November 

1954), (Habscheid- 1954).

Hacıoğlu, Halime, “Türk Hukukunda Yargı Denetimi Dışında Tutulan 

İdari İşlemler”, Selçuk Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, 

(Dan. Yavuz Atar), Konya 2008.

Hafızoğulları, Zeki, “Noterlerin Ceza Sorumluluğu”, Noterlik Hukuku 

Sempozyumu I- II, (Noterlerin Hukuk Düzenimizdeki Yeri ve Noterlerin Sorumlulukları), NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1997.

Hahne, Meo-Micaela/ Schögel, Jürgen/ Schlünder, Rolf, BeckOK 

FamFG, 37. Auflage, München 2021.

Haldun, İbn, Mukaddime, C. 1, (Haz. Süleyman Uludağ), İstanbul 

2009.

Hall, Eamonn G., “The Office of Notary Public in Ireland, History, 

Powers and Functions, The Faculty of Notaries Public in Ireland”, 

The Institute of Notarial Studies, (www.notaryinstitute.ie/Not.Functions.Powers.pdf, E.T. 30.06.2019).

Hamidullah, Muhammed, el-Vesaiku’s-Siyasiyye, (Çev. Vecdi Akyüz), İstanbul 1997.

451

Hanağası, Emel, Medeni Yargılama Hukukunda Silahların Eşitliği, 

Ankara 2016.

Hardy, Keiran, “Preventive Justice Principles for Countering Violent 

Extremism”, (www.researchgate.net/publication/326287910, E.T. 

02.02.2020).

Hatemi, Hüseyin, Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 8. Bası, İstanbul 

2018, (Hatemi- Miras).

Hatemi, Hüseyin/ Gökyayla, K. Emre, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 

4. Bası, İstanbul 2017.

Hatemi, Hüseyin/ Kalkan Oğuztürk, Burcu, Aile Hukuku, 4. Bası, 

İstanbul 2014.

Haußleiter, Martin/ Eickelmann, Sarah/ Gomille, Christian/ 

Schemmann, Till, FamFG Kommentar, 2. überarbeitete und ergänzte Auflage, München 2017.

Havutçu, Ayşe, Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müsbet Zararın Tazmini, İzmir 1995.

Heckschen, Heribert/ Herrler, Sebastian/ Münch, Christof/ 

Brambring, Günter/ Jersche, Hans-Ulrich (Herauegeber), 

Beck’sches Notar-Handbuch, 7. überarbeitete und erweiterte Auflage, München 2019.

Heinz, Volker G., “The English Notarial Profession -A German Perspective-”, (www.heinzlegal.com, E.T. 15.05.2021).

Hellig, Jorge Ríos, La práctica del derecho notarial, 8. Edición, Mexico 

2012.

Helvacı, İlhan, Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak 

Türk Medeni Kanuna Göre Mirasın Reddi (MK m. 605- MK m. 

618), 1. Baskıdan Tıpkı 2. Baskı, İstanbul 2014, (Helvacı- Mirasın 

Reddi).

Helvacı, İlhan, Gerekçeli- Karşılaştırmalı- İçtihatlı- Notlu Türk Medeni Kanunu, Cilt III, Miras Hukuku, İstanbul 2013, (HelvacıTMK).

Helvacı, Serap, Gerçek Kişiler, 4. Bası, 2012, (Helvacı, S.).

Hertel, Christian, “Country Reports, Länderbericht Deutschland”, Notarius International, Deutsches Notarinstitut, Vol. 6, 1/2001.

452

Hohloch, Gerhard, “Yabancı Hukuka Dayanan ‘Mirasçılık Belgesinin’ Sorunları ve Geleceği”, (Çev. Yıldız ABİK), İnÜHFD, C. 2, S. 

2, 2011.

Hoşlan, Osman, “Mirasçının Alacaklısının Mirasın Reddini İptal Ettirebilmesi Hakkı”, YD, 1992/3, (Hoşlan- Mirasın Reddinin İptali).

Hoşlan, Osman, “Mirasın Reddi”, AD, S. 7, Y. 65, 1974, (Hoşlan- Mirasın Reddi).

Houseman, Alan W., “Civil Legal Assistance for the Twenty-First 

Century: Achieving Equal Justice for All”, Yale Law & Policy Review, Vol. 17, No. 1, 1998.

International Union of Notaries, Activity Report Legislature 2017-

2019.

Irmak, Gülizar, “Noterin Kaleminden Noterlik”, TNBHD, 2008/140.

İdikut, Nurun Cemal, “Noterlik İşlemlerinde Çıkıntı, Değiştirme, Fesih, İptal, Düzeltme”, TNBHD, 1989/64.

İmre, Zahit, Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri, İstanbul 1949.

İmre, Zahit/ Erman, Hasan, Miras Hukuku Yasal Mirasçılık Ölüme 

Bağlı Tasarruflar Mirasın Geçmesi Mirasın Taksimi, Gözden Geçirilmiş 13. Basım, İstanbul 2017.

İnan, Atilla, “Kusursuz Sorumluluk Örneği Olarak Noterlerin Hukuki 

Sorumluluğu”, SD, S. 36, 2000, (İnan- Kusursuz Sorumluluk).

İpek, Ali İhsan, “Türk Hukukunda Genel Boşanma Sebepleri”, Selçuk 

Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Mehmet Ayan), 

Konya 2007.

İstanbul Noter Odası Araştırma- Geliştirme Komisyonu, “Noterlerin Yaptıkları Tespit İşleri”, TNBHD, 2011/150.

İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu, “Noterler İçin Temel Bilgiler”, TNBHD, 2011/149.

İstanbul Noter Odası, “Dava Sorumluluk Gözetim”, İstanbul Noter 

Odası Hukuk Komisyonu, 2014.

İstanbul Noter Odası, “Kimlik Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar”, 

2010.

İstanbul Noter Odası, “Noterler İçin Temel Bilgiler”, TNBHD, 

2011/149.

453

İyilikli, Ahmet Cahit, “Mirasçılık (Veraset) Belgesinin Hukuk Yargılamasındaki Görünümü”, UMD, S. 9, Y. 5, 2017.

İyilikli, Ahmet Cahit, Hukuk Yargılamasında Kesin Hüküm, 2. Baskı, 

Ankara 2020, (İyilikli- Kesin Hüküm).

Kabır, Monjurul, “Adalete Erişim Yargı Hizmetlerini Geliştirebilir 

Mi?”, T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu, Ankara 2- 3 Nisan 2012, Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No. 32, Ankara 2013.

Kahraman, Abdullah, “Müdayene Ayetinin İslam Hukuku Açısından 

Değerlendirilmesi”, CÜİFD, C. 4, S. 1, 2000.

Kalabalık, Halil, İdare Hukuku Dersler, C. II, 2. Baskı, Konya 2016.

Kalaman, Nizamettin, “Adalet Bakanlığı Penceresinden NoterlikCeza Genel Müdürlüğü Açısından”, Ankara Noter Odası, Ufkun 

Ötesini Görmek Sempozyumu, Ankara 19 Mart 2008.

Kale, İbrahim Enes, “Şirketler Hukukunda Çekişmesiz Yargı İşleri”, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Nilüfer Boran Güneysu), Afyonkarahisar 2019, (İ. E. Kale).

Kale, Serdar, Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti, İstanbul 2010, 

(Kale- Taraf Ehliyeti).

Kale, Serdar/ Keser, Salih, “Medeni Yargılama Hukukunda Delil Sistemi”, MÜHF-HAD, C. 1, S. 2, 2015.

Kandil, Seher, Türk Hukukunda Terk Sebebiyle Boşanma, (TMK m. 

164), Ankara 2006.

Kantek, Tomris, “Avrupa ve Dünya Gerçekleri İçinde Noterlerin Statüsü ile Noterlik Faaliyetlerinde Yetkiler ve Ahlak”, TNBHD, 

2007/133.

Kappl, Thomas W., “The Profession of Court Registrar/Rechtspfleger, 

Status and Functions of the Registrar of the Court/Rechtspfleger in 

the Different Legal Systems”, The German System, Council of Europe Publishing, Strasbourg 1998.

Karaaslan, Erol/ Karaaslan, Varol, “Terk Sebebiyle Boşanma”, 

MBD, S. 76, 2000.

Karaaslan, Varol, Medeni Usul Hukukunda Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi, Ankara 2013.

Karabel, Emine Gökçe, “Yazılı Şekil Şartı”, Marmara Üniversitesi 

SBE, Yayınlanmamış DT, (Dan. Serap Helvacı), İstanbul 2015.

454

Karademir Aydemir, Dilek, Medeni Usul Hukukunda Mahkemelerin 

Yetkisi, 2. Baskı, Ankara 2019.

Karafakih, İsmail Hakkı, Hukuk Muhakemeleri Usulü Esasları, Ankara 1952.

Karaman, Hayrettin/ Çağrıcı, Mustafa/ Dönmez, İbrahim Kâfi/ 

Gümüş, Sadrettin, Kur’an Yolu, 7. Bası, İstanbul 2020.

Karslı, Abdurrahim, İcra ve İflas Hukuku, Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, İstanbul 2014, (Karslı- İcra).

Karslı, Abdurrahim, Medeni Muhakeme Hukuku, Yenilenmiş ve 

Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, İstanbul 2020, (Karslı- Medeni Muhakeme).

Karslı, Abdurrahim/ Koç, Evren/ Konuralp, Cengiz Serhat, Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nda Problemli Konular, İstanbul 2014.

Kartal, Bilal, “Noterlerin Hukuki Sorumluluğu ve Kusursuz Sorumluluk”, YD, C. 24, S. 3, 1998.

Katoğlu, Tuğrul, “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Bakımından 

Hukuki Güvenlik İlkesi”, Kamu Hukukçuları Platformu, Hukuk Güvenliği, 8- 9 Kasım 2013, Ankara 2015.

Kaya, Cemil, “Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Ekseninde Hassas 

(Kişisel) Veriler ve İşlenmesi”, İÜHFM, C. 69, S. 1- 2, 2011.

Kayabekman, Asım, “Noterlik Nedir, Ne Olmalıdır?”, TNBHD, 

1975/7.

Kazmaz Tepe, Büşra, “Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İlişkin İcra 

Edilebilirlik Şerhi Taleplerinde Yargılama Usulü”, TNBHD, S. 1, 

Y. 5, Ankara 2018.

Keidel, Theodor/ Engelhardt, Helmut/ Sternal, Werner/ Dimmler, 

Jörg/ Giers, Michael/ Göbel, Alfred/ Heinemann, Jörn/ MeyerHolz, Ulrich/ Weber, Albrecht/ Zimmermann, Walter, FamFG 

Kommentar, 20. Überarbeitete Auflage, Nördlingen 2020, (KeidelFamFG).

Keskin, Alper, Boşanma Davaları, C. 1, Ankara 2017.

Kıcalıoğlu, Mustafa, “Noterlerin Hukuki Sorumluluğu”, THD, S. 11, 

2007, (Kıcalıoğlu- Sorumluluk).

Kıcalıoğlu, Mustafa, “Yargı Kararları Işığında Noterlerin Hukuki Sorumluluğu”, Noterlik Hukuku Sempozyumu XI- XII- XIII- XIVXV, NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, (Kıcalıoğlu- Sempozyum), Ankara 2010.

455

Kılıç Öztürk, Gizem, Borçlar Hukukunda Borçlunun Temerrüdü, Ankara 2016.

Kılıç, Mehmet, “Türk Hukukunda Mirasın Resmi Tasfiyesi”, AÜHFD, 

C. 62, S. 3, 2013.

Kılıçoğlu, Ahmet M., Aile Hukuku, Ankara 2015, (Kılıçoğlu- Aile).

Kılıçoğlu, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 

21. Baskı, Ankara 2017, (Kılıçoğlu- Borçlar Genel).

Kılıçoğlu, Ahmet M., Miras Hukuku, Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara 

2012, (Kılıçoğlu- Miras).

Kılıçoğlu, Ahmet M./ Demir, Mehmet, “Yargı Yükünün Hafifletilmesinde Noterlerin Rolü (Aile Hukuku, Miras Hukuku ve Borçlar Hukukunda)”, Ankara Noter Odası, Ufkun Ötesini Görmek Sempozyumu, Ankara 19 Mart 2008.

Kılınç, Doğan, “Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması”, AÜHFD, C. 61, S. 3, 2012.

Kınal, Füruzan, “Çivi Yazısının Doğuşu ve Gelişmesi”, AÜDTCFTAD, S. 12, 1969.

Kocaağa, Köksal, “Mirasçılık Belgesi (MK m. 598)”, GÜHFD, S. 1-

2, 2005.

Kocaman, Arif B., Alacağın Temlikinin Benzer Üçlü İlişkiler Karşısındaki Teorik Sınırı Sorunu, 2. Baskı, Ankara 1992.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip/ Hatemi, Hüseyin/ Serozan, Rona/ Arpacı, Abdulkadir, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C. 1, 2010 Tarihli 5. Bası’dan 6. Tıpkı Bası, İstanbul 2014.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip/ Hatemi, Hüseyin/ Serozan, Rona/ Arpacı, Abdulkadir, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C. 3, 2010 Tarihli 5. Bası’dan 6. Tıpkı Bası, İstanbul 2014.

Koch, Harald/ Diedrich, Frank, “Civil Procedure, International 

Encyclopedia of Laws”, (Germany/2006), Kluwer Law International, (Edit. Piet Taelman), Vol. 2, Netherlands 2006.

Kodakoğlu, Mehmet, Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, Ankara 2018.

Kontbay, Hacer, “Endülüs’te Şurût (Belgeleme) İlmi”, Marmara Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış YLT, (Dan. Fahrettin Atar), İstanbul 2009.

Konuralp, Haluk, “Adil Yargılanma Hakkı Açısından Hukuk Usulünde Çözüm Arayışları”, HFSA 2005/14, (Konuralp- Çözüm Arayışları).

456

Konuralp, Haluk, “SSK’nın Ölçümleme Hakkının Doğması ve Maddi 

Vakıaların Uyuşmazlık Öncesi Delillerle İspatı”, SHD, C. 1, S. 3-

4, 1983, (Konuralp- SSK).

Konuralp, Haluk, Medeni Usul Hukukunda İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları, Ankara 2009, (Konuralp- İspat).

Kökçü, Halil, “Paternalizm Kavramı ve Örnek Uygulamalar”, Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Yusuf 

Şevki Hakyemez), Trabzon 2016.

Köknar, Nejat, “Hukukta Hala Yeri Kesinlikle Bilinmeyen Müessese: 

Noterlik”, TNBHD, 1976/9, (Köknar- Noterlik).

Köksal, Tunay, “Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Noterlik”, Noterlik 

Hukuku Sempozyumu VI, (Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Noterliğin Sorunları), NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü 

Yayını, Ankara 2001.

Köksoy, Mesut, “İcra Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi”, Gazi Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. İbrahim Ermenek), Ankara 2016.

Köküsarı, İsmail, “Hak Arama Özgürlüğü ve 2010 Anayasa Değişiklikleri”, GÜHFD, C. 15, S. 1, 2011, (Köküsarı- Hak Arama).

Köküsarı, İsmail, Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi, Ankara 2015, (Köküsarı- Hukuki Güvenlik).

Köse, M. Salih, “İslam Hukukuna Göre Noterlik Müessesesi (İlmi’şşurût)”, Yayımlanmamış YLT, Uludağ Üniversitesi SBE, (Dan. 

Hamdi Döndüren), Bursa 1995.

Kramer, Samuel Noah, Tarih Sümer’de Başlar, (Çev. Hamide Koyukan), 2. Baskı, İstanbul 2002.

Kunter, Nurullah/ Yenisey, Feridun/ Nuhoğlu, Ayşe, Muhakeme 

Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 16. Baskı, İstanbul 2008.

Kurşat, Zekeriya, “Noterlere Mirasçılık Belgesinin Düzenlenmesi 

Yetkisinin Tanınması Hakkında Değerlendirme”, Prof. Dr. Şener 

Akyol’a Armağan, İstanbul 2011.

Kurt Konca, Nesibe, “Hâkim Yardımcılığı Kurumu ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Hâkimlik Mesleğine Giriş Yaşı ve Yargı Sisteminde 

Etkinliğin Sağlanması İçin Bir Öneri”, (SETA Raporu), İstanbul 

2016.

Kuru, Baki, “Freiwillige Gerichtsbarkeit im Türkischen Recht”, Prof. 

Dr. Fadıl H. Sur’un Anısına Armağan, Ankara 1983, (KuruFreiwillige Gerichtsbarkeit).

457

Kuru, Baki, “Hukuk Davalarının Uzaması Sebepleri”, Makalelerim, 

İstanbul 2006, (Kuru- Davaların Uzama Sebepleri).

Kuru, Baki, “Kaza Çeşitleri ve Bunlar Arasındaki Münasebet, Yargı 

Yolu”, ABD, 1960/2, (Kuru- Kaza Çeşitleri). 

Kuru, Baki, Hukuk Davalarında Yargılamanın Çabuklaştırılması İçin 

Alınması Gereken Tedbirler, Makalelerim, İstanbul 2006, (KuruYargılamanın Çabuklaştırılması).

Kuru, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. I, 6. Baskı, İstanbul 2001, 

(Kuru- Usul, C. I).

Kuru, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. II, 6. Baskı, İstanbul 

2001, (Kuru- Usul, C. II).

Kuru, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. V, 6. Baskı, İstanbul 

2001, (Kuru- Usul, C. V).

Kuru, Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2016, (Kuru- İcra).

Kuru, Baki, Nizasız Kaza, Ankara 1961, (Kuru- Nizasız Kaza).

Kuru, Baki/ Aydın, Burak, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni 

Usul Hukuku Ders Kitabı, 7251 sayılı Kanun Değişiklikleri İşlenmiş 4. Baskı, Ankara 2020.

Kuru, Baki/ Budak, Ali Cem, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 

Getirdiği Başlıca Yenilikler”, İBD, C. 85, S. 5, 2011, (Kuru/ Budak- HMK’nın Getirdiği Yenilikler).

Kuru, Baki/ Budak, Ali Cem, Tespit Davaları, Tamamen Yeniden Yazılmış Dört Misli Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul 2010, (Kuru/ Budak- Tespit Davaları).

Kurucu, A. Aydın, Açıklamalı ve İçtihatlı Noterler ve Diğer Noterlik 

Görevlileri Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma Yöntemi Noterlik 

Kanununda Yazılı Suçlar ve Kabahatler Noterler ve Diğer Noterlik 

Görevlilerinin İşledikleri Suçlar, Ankara 2015.

Kuster, Jean-Jacques, “The Profession of Court Registrar/Rechtspfleger, The Contributon of the Registrar of the Court/Rechtspfleger in 

Improving the Efficiency of Justice”, Council of Europe Publishing, 

Strasbourg 1998.

Kut, Kemal Hakkı, “Veraset Vesikası”, AD, S. 10, 1951.

Küçükaşçı, Mustafa Sabri, “Kâtip” Diyanet İşleri Ansiklopedisi, C. 

25, 2002, 

Küçükaydın, Emine Aslı, “Mirasçı Atama”, İÜHFM, C. 75, S. 1, 

2017.

458

Landsberger, Benno, “Mezopotamya’da Medeniyetin Doğuşu”, (Çev. 

Menrure Osman Tosun), AÜDTCFD, C. 2, S. 3, 1944, (Landsberger- Medeniyetin Doğuşu).

Landsberger, Benno, “Sümerler”, (Çev. Menrure Osman Tosun), 

AÜDTCFD, C. 2, S. 5, 1943, (Landsberger- Sümerler).

Lent, Friedrich, Freiwillige Gerichtsbarkeit, 3. Auflage, München und 

Berlin 1958.

Lent, Friedrich/ Habscheid, Walter, Freiwillige Gerichtsbarkeit, 4. 

Auflage, München und Berlin 1962.

Lessing, Volker, “Türk Alman Dostluğunun Bağlantı Halkasını Teşkil 

Eden ‘Alman Yardımcı Adalet Memuru’ (Rechtspfleger) Kimdir?”, 

(Çev. Bilge Öztan/ Fırat Öztan), AÜHFD, C. 40, S. 1-4, 1988.

Litzka, Philippe, Notare in Frankreich und Deutschland, München 

1999.

Lucas, Jerry, “Notaries in Ancient Sumer, 3300 BC”, (www.abclegaldocs.com/blog-Colorado-Notary/notaries-in-ancient-sumeria/, E.T. 

30.06.2019), (Lucas- Notaries).

Lucas, Jerry, “Notary History Article Timeline”, (www.abclegaldocs.com/blog-Colorado-Notary/notary-history-article-timeline/, 

E.T. 30.06.2019), (Lucas- Notary History).

Malavet, Pedro A., “The Foreign Notarial Legal Services Monopoly: 

Why Should We Care?”, John Marshall Law Review, 31(3), 1998.

Malkoç, İsmail, “Noterler ve Noterlerin Disiplin Sorumluluğu”, 

TNBHD, 2004/124.

Malov, Sergey Efimoviç, “13. Yüzyıla Ait Uygurca İki Ticarî Antlaşma Metni Üzerine Değerlendirmeler”, (Çev. Cengiz Buyar), 

UUAD, S. 1- 2, 2013.

Maracco, Francisco Gutierrez, “The Profession of Court Registrar/Rechtspfleger, Status and Functions of the Registrar of the Court/Rechtspfleger in the Different Legal Systems”, The Spanish System, Council of Europe Publishing, Strasbourg 1998.

Maуurov, Nikolai/ Maуurov, Pavel/ Makarov, Dmitryi/ Makarova, 

Olesya/ Rychkov, Yuri, “Features of the Organization of the Latin 

Notary System in the Countries of the Modern World”, Journal of 

Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol. 23, Iss. 3.

Meier, Isaac, (Alexia M. Renner’in katkılarıyla), “İsviçre Noterlik 

Hukuku: Birleştirilmiş Özel Hukuk, Usul Hukuku ve Avukatlık Hukuku İçinde Kantonal Çeşitlilikten Bir Kalıntı”, (Çev. Nilüfer Boran 

459

Güneysu), Medeni Usul ve İcra- İflas Hukukçuları Toplantısı VIII, 

Türk, Alman ve İsviçre Hukukunda İflas, Konkordato ve Noterlik 

Alanındaki Gelişmeler, Abant 9- 10 Ekim 2009, Ankara 2010.

Memiş, Yusuf, Noterlerin Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2016.

Meriç, Nedim, “Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf ve Taleple 

Bağlılık İlkesinin Kapsamı ve Bazı Güncel Kararların Değerlendirilmesi”, SDÜHFD, C. 4, S. 2, (Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı- XII, MİHBİR Özel Sayısı, 18- 19 Ekim 2014, 

(Meriç- Toplantı).

Meriç, Nedim, Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi, Ankara 

2011, (Meriç- Tasarruf İlkesi).

Meriç, Nihat, “1512 s. Noterlik Yasasının 162. md. İle İlgili Düşünceler”, TNBHD, 1994/83.

Mıdıkhan, Ahmet, “Tarihten Günümüze Noterlik”, Yalova Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT (Dan. Seyithan Deliduman), Yalova 

2015.

Miaden, Carmen, “Jurisdiction of Courts, Notaries Public and Other 

Bodies With Notary Responsibilities”, Law Annals Titu Maiorescu 

U. 183, 2010.

Midyat, Nuri Aziz, “Mirasçılık Belgesi”, İstanbul Üniversitesi SBE, 

Yayınlanmamış YLT, (Dan. Hasan Erman), İstanbul 2002.

Miller-Smit, Markuz, Aktienrechtliche Notariatspraxis: Frequently 

Asked Questions, Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und 

Finanzmarktrecht, SZW 2016.

Morley, Michael T., “Non-Contentious Jurisdiction and Consent Decrees”, Journal of Constitutional Law, Vol. 19, 2016.

Mumcu, Ahmet, Günümüz Türk Hukuk Uygulamasında Adalet Kavramının Yeri, Adalet Kavramı, (Editör. Adnan Güriz), Ankara 2001.

Murray, Peter L./ Stürner, Rolf, German Civil Justice, Durham 2004.

Murzea, Cristinel Ioan, “The Notary Testamentary Procedure - a 

Form of Justıce Which Goes Beyond the Courts of Law”, A Journal 

of Social and Legal Studies, Vol. II (LXVI), No. 1/2015.

Musielak, Hans-Joachim/ Borth, Helmut, Familiengerichtliches Verfahren 1. und 2. Buch, FamFG Kommentar, 6. neubearbeitete Auflage, München 2018.

Müjde Kurt, Leyla, “Noterlerin Hukuki Sorumluluğu”, GÜHFD, C. 

18, S. 2, 2014.

460

Nart, Serdar, “Alman ve Türk Hukukunda Senetle İspat”, DEÜHFD, 

S. 1, 2007, (Nart- Senetle İspat).

Nart, Serdar, “Noterlerin Hukuki Sorumluluğu”, DEÜHFD, C. 11, 

Özel Sayı, 2009, (Nart- Noterlerin Hukuki Sorumluluğu).

Nazikoğlu, Işık, “Karşılıklı Taahhütleri Havi Akitlerde Borçlunun 

Temerrüdü”, 

AÜHFD, C. 8, S. 1- 2, 1951.

Neitzel, Walter, “Non-Contentious Jurisdiction in Germany”, 21 Harvard Law Review 476 (1907-1908).

Nomer, Haluk N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş 16 Bası, İstanbul 2018.

Nussdorfer, Laurie, Notaries in Early Modern Rome, The Johns Hopkins University Pres, Baltimore 2009.

Odyakmaz, Zehra/ Deniz, Yusuf/ Keskin, Bayram, “Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) Yetkilerinin Sınırını Tespit Bakımından ‘Yargı Yetkisinin Kullanılmasına 

İlişkin Kararlar’ Kavramının Yorumlanması”, OAD, S. 4, Y. 2, 

2016.

Oğuzman, Kemal/ Seliçi, Özer/ Oktay Özdemir, Saibe, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) 18. Bası, İstanbul 2019.

Oğuzman, M. Kemal/ Öz, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 

C. 2, Gözden Geçirilmiş 13. Bası, İstanbul 2017.

Oktay Özdemir, Saibe, “Teminat Amaçlı Alacak Devri ve Toptan 

Temlik Sözleşmeleri”, İÜHFM, C. 57, S. 1- 2, 1999, (Oktay Özdemir- Alacağın Devri).

Oktay Özdemir, Saibe, “Yargıtay Uygulaması Işığında Noterlerin Hukuki Sorumluluklarının Dayandığı Esas ve Sorumluluğun Koşulları”, Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, (Oktay Özdemir- Noterlerin Hukuki Sorumluluğu).

Olgiati, Vittorio, “The Latin-type Notary and the Process of European 

Unification”, International Journal of the Legal Profession, Vol. 1, 

No. 3, 1994.

Onar, Erdal, “Yargı Yükünün Hafifletilmesinde Noter İşlemlerinin 

Anayasaya Uygunluğu”, Ankara Noter Odası, Ufkun Ötesini Görmek Sempozyumu, Ankara 19 Mart 2008, (Onar- Ufkun Ötesini 

Görmek).

Onar, Sıddık Sami, İcra Hukukunda Temel Bilgiler, İstanbul 1968.

461

Onar, Sıddık Sami/ Belgesay, Mustafa Reşit, Adliye Hukukunun 

Umumi Esasları, Ankara 1944.

Osmanağaoğlu Karahasanoğlu, Cihan, “Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye’nin Yürürlüğe Girişi ve Türk Hukuk Tarihi Bakımından 

Önemi”, AÜOTAUMD, S. 29, 2011.

Ozanoğlu, Hasan Seçkin, “Noterin Hukuki Sorumluluğu”, Noterlik 

Hukuku Sempozyumu XI- XII- XIII- XIV- XV, NOTEV- Noterlik 

Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2010.

Öden, Merih, “Çekişmesiz Yargı Kapsamındaki İşlerin Yargı Mercileri veya İdare Tarafından Görülmesinin Anayasaya Uygunluğu”, 

Ankara Noter Odası, Ufkun Ötesini Görmek Sempozyumu, Ankara 

19 Mart 2008.

Ökçün, A. Gündüz, “Konsolosun Noterlik Görevi”, AÜSBFD, C. 27, 

S. 2, 1972.

Önal, Ali, “Tanıma ve Tenfiz Kararlarının Hukuki Niteliği”, 

MHMÖHB, C. 37, S. 2, 2017.

Önder, Muharrem, “İslam Hukukunda Noterlik”, (www.eskieserler.com, E.T. 01.01.2020).

Önen, Ergun, Medeni Yargılama Hukuku, Ankara 1979.

Örsten Esirgen, Seda, “Osmanlıdan Cumhuriyete Noterliğin Gelişimi”, Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul 13-

14 Mayıs 2016.

Özbay, İbrahim, “6099 Sayılı Kanun ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Çerçevesinde Tebligat Hukukundaki 

Son Değişiklikler”, EÜHFD, C. 16, s. 1- 2, 2012, (Özbay- Tebligat).

Özbay, İbrahim, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Neler Getirdi, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2013, (Özbay- HMK Neler Getirdi).

Özbay, İbrahim/ Çelik, Ferhat, “Boşanma Davalarında İspat Yükü ve 

Karineler”, YD, C. 44, S. 1, 2018. 

Özbay, İbrahim/ Yardımcı, Taner Emre, Tebligat Hukuku, 7101 Sayılı Kanun ile Güncellenmiş ve Son Değişiklikler İşlenmiş 2. Baskı, 

Ankara 2020.

Özbek, Mustafa Serdar, “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Noterlerin Uyuşmazlık Çözümündeki Yeni İşlevi”, TNBHD, 2006/132, 

(Özbek- Noterlerin Uyuşmazlık Çözümündeki Yeni İşlevi).

Özbek, Mustafa Serdar, “Anayasal Hak ve Hürriyetler İle Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Işığında Arabuluculuk”, Medeni Usul ve 

462

İcra İflas Hukukçuları Toplantısı IX, Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk, Ankara 15- 17 Ekim 2010, (Özbek- İlkeler Işığında 

Arabuluculuk).

Özbek, Mustafa Serdar, “Avrupa Birliğinde Alternatif Uyuşmazlık 

Çözümü”, TBBD, S. 68, 2007, (Özbek- AB Alternatif Uyuşmazlık 

Çözümü).

Özbek, Mustafa Serdar, “Avrupa Konseyi Arabuluculuk Yönergesi 

Önerisi”, AÜHFD, C. 56, S. 1, 2007, (Özbek- Arabuluculuk Yönerge Önerisi).

Özbek, Mustafa Serdar, “Avrupa Konseyince Adalet Hizmetlerinin 

Etkinliğinin Artırılması İçin Öngörülen Tedbirler”, AÜHFD, C. 55, 

S. 1, 2006, (Özbek- Adalet Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması).

Özbek, Mustafa Serdar, “Avrupa’da Arabuluculuğun İlkeleri ve Uygulanması”, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara 2006, (Özbek- Seliçi’ye Armağan).

Özbek, Mustafa Serdar, “Dünya Çapındaki Adalete Ulaşma Hareketleriyle Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü”, AÜHFD, C. 51, S. 2, 2002, (Özbek- Adalete Ulaşma Hareketleri ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü).

Özbek, Mustafa Serdar, “Elektronik Ortamda Düzenlenen Noter Senetleri”, MÜHF-HAD, C. 22, S. 3, Cevdet Yavuz’a Armağan, (Özel 

Sayı), C. 2, 2016, (Özbek- Elektronik Noter Senetleri).

Özbek, Mustafa Serdar, “Noter Senetlerinde Sahtelik Halinde Noterlerin Hukuki Sorumlulukları”, YD, C. 28, S. 4, 2002, (Özbek- Sahtelik).

Özbek, Mustafa Serdar, “Report on Alternative Dispute Resolution 

Within the Context of Better Access to Justice”, DEÜHFD, C. 11, 

Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, Özel Sayı, 2009, (Özbek- Report 

on ADR).

Özbek, Mustafa Serdar, “Sosyal Devletin Gereği: Adalete Erişim”, 

MİHDER, S. 4, 2006/2, (Özbek- Adalete Erişim).

Özbek, Mustafa Serdar, “Türk Yargı Sisteminde Çok Seçenekli Adliyeler”, Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu, T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2-3 Nisan 2012, Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No. 32, 2013, (Özbek- Çok Seçenekli 

Adliyeler).

Özbek, Mustafa Serdar, “Uzman Görüşünün Yargılamada Değerlendirilmesi”, TNBHD, S. 1, Y. 4, 2017, (Özbek- Uzman Görüşü).

463

Özbek, Mustafa Serdar, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, 2. Cilt, 4. 

Baskı, Ankara 2016, (Özbek- Alternatif Uyuşmazlık Çözümü).

Özbek, Mustafa Serdar, Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlamlı İcranın Etkinliği, C. I, 4. Baskı, Ankara 2018, (Özbek- İlamlı İcra).

Özbek, Mustafa Serdar, Hukuk Yargılama Usulünde Gider Avansı, 3. 

Baskı, Ankara 2018, (Özbek- Gider Avansı).

Özbek, Mustafa Serdar, Noter Senetlerinde Sahtelik, 4. Baskı, Ankara 

2018, (Özbek- Noter Senetleri). 

Özbek, Mustafa Serdar/ Yardım, Mehmet Ertan, “Elektronik Noterlik İşlemleri”, TNBHD, S. 1, Y. 3, 2016.

Özbek, Mustafa, “Dünya Çapındaki Adalete Ulaşma Hareketiyle Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü”, 

AÜHFD, C. 51, S. 2, 2002, (Özbek- Adalete Ulaşma Hareketleri).

Özbek, Mustafa, “Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri Başlığı Altında 

İhtiyati Tedbir İle Yürütmenin Durdurulması Kavramlarının Farkları Nelerdir?”, TNBHD, 2000/106, (Özbek- Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri).

Özbek, Mustafa, “Noterlerin Özel Olarak Yapacakları İşler”, TNBHD, 

1999/102, (Özbek- Noterlerin Özel Olarak Yapacakları İşler).

Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Gözden Geçirilmiş 18. Basım, Ankara 2018.

Özdemir, M. Sevil, “Noterlik ve Noter Kadınlarımız”, TNBHD, 

1993/77, (S. Özdemir).

Özdemir, Osman, “Türk Medeni Kanununda Noter İşlemleri”, Noterlik Hukuku Sempozyumu VII- IX- X, (Avrupa Birliğine Uyum, 

Türk Medeni Kanununda Noterleri İlgilendiren Önemli Değişiklikler, Noterlik Kanununda Yapılması Düşünülen Yenilikler), NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2005, 

(O. Özdemir).

Özekes, Muhammet, “Çekişmesiz Yargıda İlgililerin Kanun Yoluna 

Başvuru Hakkı”, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, 

(Özekes- Kanun Yoluna Başvuru).

Özekes, Muhammet, Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme 

Hakkı, Ankara 2003, (Özekes- Hukuki Dinlenilme Hakkı). 

Özekes, Muhammet, Sorularla Medeni Usul Hukukunda Yeni Kanun 

Yolu Sistemi (İstinaf ve Temyiz), TBB Yayınları: 134, Ankara 

2008.

464

Özen, Burak, “Soyadının Soybağı Yoluyla Kazanılması ve Bu Yolla 

Kazanılan Soyadında Değişiklik Yapılması”, MÜHF-HAD, C. 16, 

S. 3- 4, 2010.

Özen, Muharrem, “5237 Sayılı TCK Bağlamında Noterlerin Cezai Sorumluluğu”, TNBHD, 2008/138, (Özen- TNB).

Özen, Muharrem, “5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu Bağlamında 

Noterlerin Cezai Sorumluluğu”, Noterlik Hukuku Sempozyumu XIXII- XIII- XIV- XV, NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2010, (Özen- Sempozyum).

Özer, Tülay, “Medeni Usul Hukuku Bakımından Belge ve Adi Senette 

Sahtelik İddiası”, Yeditepe Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış DT, 

(Dan. Ali Cem Budak), İstanbul 2019.

Özgül Oktay, “Sümer Sosyal Hayatında Eğitimin Yeri ve Önemi”, 

EÜSBED, C. 4, S. 2, 2011.

Özkan, Hasan, “Noterliklerce Mirasçılık Belgesi Verilmesi”, LHD, C. 

10, S. 113, 2012, (Özkan- Mirasçılık Belgesi).

Özkan, Serda, “Noterlerin Çalışma Koşulları ve Sorunları”, Kocaeli 

Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Zehra Gönül Balkır), 

Kocaeli 2008.

Özmen, İsmail, Açıklamalı- İçtihatlı- Uygulamalı Tereke Hukuku Davaları, Ankara 1997.

Öztan, Bilge, Aile Hukuku, 6. Bası, Ankara 2015.

Öztok, Hasan, “Noterlik İşlemlerinin İptali, Düzeltilmesi”, TNBHD, 

1975/5. 

Öztürk, Özge, “Genel Boşanma Sebepleri”, Marmara Üniversitesi 

SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Fulya Erlüle), İstanbul 2010.

Özuğur, Ali İhsan, Evlilik Birliğini Sona Erdiren Nedenler Boşanma, 

Ayrılık ve Evlenmenin İptali Davaları, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri, Ankara 2004, (Özuğur, Boşanma, Ayrılık, Evlenmenin İptali). 

Özuğur, Ali İhsan, Türk Medeni Kanunundan Önce ve Sonra Miras 

Hukuku, C. I, 4. Baskı, Ankara 2016, (Özuğur- Miras C. I).

Özüarı, Ruhi, Açıklamalı Noterlik Kanunu, Geliştirilmiş 3. Baskı, Ankara 1987.

Özyörük, Mukbil, İdare Hukuku Dersleri, Ankara.

Pamuk, Sevil, “Türkiye’de Noter Belgelerinin Form Özellikleri”, İstanbul Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış DT, (Dan. Gülden Sarıyıldız), İstanbul 2014.

465

Pardo, Mariflo, “Acta de Declaracion de Herederos Abintestato a Favor de Ascendientes y Descendientes, Conyuge, Pareja o Parientes 

Colaterales”, (C.P. Barrio del Olmo coord.), Jurisdiccion Volintaria 

Notarial, Cizur Menor, Aranzadi, 2015.

Paşamehmetoğlu, Yavuz, “Noterliğin Yetki Çevresi”, TNBHD, 

1976/9. 

Paunio, Elina, Legal Certainty in Multilingual EU Law, Surrey England 2013.

Pekcanıtez, Hakan, “Noterlik Kanunu Tasarısı Işığında Noterlik Mesleğine Giriş”, Medeni Usul ve İcra- İflas Hukukçuları Toplantısı 

VIII, Türk, Alman ve İsviçre Hukukunda İflas, Konkordato ve Noterlik Alanındaki Gelişmeler, Abant 9- 10 Ekim 2009, Ankara 2010, 

(Pekcanıtez- Noterlik Mesleğine Giriş).

Pekcanıtez, Hakan, “Noterlik Kanunu Taslağı ve Noterlik Mesleğine 

Giriş”, Noterlik Hukuku Sempozyumu VII- IX- X, (Avrupa Birliğine Uyum, Türk Medeni Kanununda Noterleri İlgilendiren Önemli 

Değişiklikler, Noterlik Kanununda Yapılması Düşünülen Yenilikler), NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 

2005, (Pekcanıtez- Noterlik Hukuku Sempozyumu).

Pekcanıtez, Hakan, “Tartışmalar”, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı- IV, Medeni Usul Hukukunda Çekişmesiz Yargıİcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Ankara 30 Eylül- 11 Ekim 2005, (Pekcanıtez- Tartışma).

Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Özekes, Muhammet, Medeni 

Usul Hukuku Ders Kitabı, 7035, 7101 ve 7155 Sayılı Kanunlarla 

Yapılan Değişiklikler Nazara Alınarak Gözden Geçirilmiş 7. Bası, 

İstanbul 2019.

Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Sungurtekin Özkan, Meral/ Özekes, Muhammet, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 7101 ve 7155 

Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişiklikler Nazara Alınarak Gözden 

Geçirilmiş 6. Bası, İstanbul 2019.

Pekcanıtez, Hakan/ Meriç, Nedim, Medeni Usul Hukukunda Fer’i 

Müdahale, 2. Bası, İstanbul 2020.

Pekcanıtez, Hakan/ Taş Korkmaz, Hülya, Pekcanıtez Usul Medeni 

Usul Hukuku, C. I, 15. Bası, İstanbul 2017, (Pekcanıtez/ Taş Korkmaz, Pekcanıtez Usul)

Pérez Fuentes, Gisela María/ Cobas Cobiella, María Elena, “Mediación y Jurisdicción Voluntaria en el Marco de la Modernización de 

466

la Justicia Una Aproximación a la Legislación Españolas”, UNAM, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Boletín Mexicano de Derecho 

Comparado, nueva serie, año XLVI, núm. 137, 2013.

Petek, Hasan, “Mirasın Hükmen Reddi”, JYU, C. 8, 2013, (Petek- Mirasın Hükmen Reddi).

Petek, Hasan, “Terke Dayalı Boşanmada Manevi Tazminat”, DEÜHFD, C. 12, S. 2, 2010, (Petek- Terk).

Pfander, James E./ Brik, Daniel D., “Article III Judicial Power, the 

Adverse-Party Requirement, and Non-Contentious Jurisdiction”, 

124 Yale Law Journal 1346, 2015.

Pfander, James E./ Damrau, Emily K., “A Non-Contentious Account 

of Article III's Domestic Relations Exception”, Notre Dame Law 

Review, Vol. 92, Iss. 1, 2016.

Piombino, Alfred E., Notary Public Hanbook: Principles, Practices & 

Cases, National Edition, 1998.

Postacıoğlu, İlhan E., “1512 Sayılı Noterlik Kanunu İle Resmi Senet 

Yolu İle İsbat Rejimine Getirilen Değişiklikler”, HUMK’nu Değiştiren 1711 Sayılı Kanunu ve Noterlik Kanunu Hakkında Sempozyum, İstanbul 1976, (Postacıoğlu- Noterlik).

Postacıoğlu, İlhan E., Medeni Usul Hukuku Dersleri, 1711 Sayılı Kanuna Göre Yazılmış 6. Bası, İstanbul 1975, (Postacıoğlu- Usul).

Postacıoğlu, İlhan E./ Altay, Sümer, Medeni Usul Hukuku Dersleri, 

İstanbul 2015. 

Pulaşlı, Hasan, “Türk ve Alman Hukuklarında Noterlerin Hukuki Sorumlulukları”, TNBHD, 1983/39.

Raitio, Juha, “The Principle Of Legal Certainity in EC Law”, Law and 

Philosophy Library Vol. 64, (eBook), 2003.

Rauscher, Thomas, Münchener Kommentar zum FamFG, Bd. 1, 3. 

Auflage, München 2018.

Rauscher, Thomas/ Krüger, Wolfgang, Münchener Kommentar zur 

Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, Bd. 1, 6. Auflage, München 2020.

Ready, N. P., Brooke’s Notary, 11. Edition, London 1992.

Recberger, Walter H., “Avusturya Medeni Yargılamasında Adil Yargılanmaya İlişkin Yeni Sorunlar”, (Çev. M. Kamil Yıldırım), İlkeler 

Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku, Der: M. Kamil Yıldırım, 

9. Baskı, İstanbul 2017, (Rechberger- Adil Yargılanma).

467

Recberger, Walter H., “Avusturya Medeni Yargılamasında Yargılamanın Hızlandırılması”, (Çev. M. Kamil Yıldırım), İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku, Der: M. Kamil Yıldırım, 9. Baskı, 

İstanbul 2017, (Rechberger- Yargılamanın Hızlandırılması).

Recberger, Walter H., “Avusturya’da Noterlik”, (Çev. Sema Taşpınar), Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Noterlik, (Avrupa Birliğine 

Giriş Sürecinde Noterliğin Sorunları), NOTEV- Noterlik Hukuku 

Araştırma Enstitüsü Yayını, (Rechberger- Noterlik), Ankara 2001.

Recberger, Walter H., Zivilprozessordnung, Kommentar zur ZPO, 3. 

Auflage, SpringerWienNewYork 2006, (Rechberger- ZPO Kommentar).

Rechberger, Walter/ Kodek, Georg, “Civil Procedure, International 

Encyclopedia of Laws”, (Austria/2005), Kluwer Law International, 

(Edit. Piet Taelman), Vol. 2, Netherlands 2006.

Reisoğlu, Kemal, “Noterlik Kanununun Hazırlanması ve Amaçları”, 

TNBHD, 1974/4.

Reisoğlu, Safa, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1.7.2012’de 

Yürürlüğe Giren Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hazırlanmış 

23. Bası, İstanbul 2012.

Rhode, Deborah L., “Access to Justice”, Frodham Law Review, Vol. 

69, Issue 5, 2001, (Rhode- Article).

Rhode, Deborah L., “Access to Justice”, Oxford University Press, 

New York 2004, (Rhode- Access to Justice).

Ripoll Soler, Antonio, “Práctica Española de Derecho Internacional 

Privado Studies on Spanish Private International Law Practice la 

Aplıcación Notarial Del Derecho Extranjero”, Revista Española de 

Derecho Internacional, Vol. 73/1, 2021.

Roby, Henry John, Roman Private Law in the Times of Cicero and the 

Antonines, New Jersey 2000.

Rosenberg, Leo/ Schwab, Karl Heinz/ Gottwald, Peter, Zivilprozessrecht, 18. neu bearbeitete Auflage, München 2018.

Ruhi, Ahmet Cemal/ Ruhi Canan, Mirasçılık Belgesi (En Son Bölge 

Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları İle), Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2017, (Ruhi/ Ruhi- Mirasçılık Belgesi).

Ruhi, Ahmet Cemal/ Ruhi Canan, Tebligat Hukuku Bilgisi, Elektronik Tebligata Göre Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara 2019, (Ruhi/ 

Ruhi- Tebligat).

468

Rüzgaresen, Cumhur, “Gaip Borçlunun İflası”, AÜHFD, C. 61, S. 4, 

2012, (Rüzgaresen- Gaip).

Rüzgaresen, Cumhur, “Usul Ekonomisi İlkesinin İhlaline Karşı Başvuru Yolları”, SDÜHFD, MİHBİR Özel Sayısı, Medeni Usul ve 

İcra İflas Hukukçuları Toplantısı XII, Isparta 18- 19 Ekim 2014, C. 

4, S. 2, 2014, (Rüzgaresen- Toplantı).

Rüzgaresen, Cumhur, Medeni Muhakeme Hukukunda Usul Ekonomisi İlkesi, Ankara 2013, (Rüzgaresen- Usul Ekonomisi).

Saatçıoğlu, Fuat, “Mirasın Gerçek Reddi”, UMD, S. 1, 2012.

Sadruleşrafi, Hüseyin Ali, “Devletler Özel Hukukunda Yabancılık 

Ögesi İçeren Çekişmesiz Yargı (İhtilafsız Kaza) Ve Buna İlişkin Bir 

Olay Ve Kararlar”, Prof. Dr. Vedat Raşit Seviğ’e Armağan, MHB 

Özel Sayı, C. 14, S. 1-4, 1994.

Saim, Hüseyin, Noterin Vazifesi, Hakkı ve Mes’uliyeti, Noter ve Hukuk, 1930.

Saka, Rıza/ Çağlayan, Ramazan/ Koca, Mahmut, Avrupa Birliği Hukuku, İdare Hukuku ve Ceza Hukuku Açısından Kişisel Verilerin 

İmhası, Ankara 2020.

Saltoğlu Arap, Hatice Esra, “Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü”, Çankaya Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Cemal Oğuz), Ankara 2018.

Samat, Murat, “Evlilik Birliğinin Korunması”, Ankara Üniversitesi 

SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Çiğdem Kırca), Ankara 2010.

Sancakdar, Oğuz, İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı, Genişletilmiş 

ve Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2012.

Sante Fe de Bogota, “Almanya Noterliği”, D.C. Uluslararası Latin Noterler Birliği, 1997, C. 1, (Münferit Ülkelerde Noterlik, Noterlik 

Hukuku Sempozyumu VI, (Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Noterliğin Sorunları), NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü 

Yayını, Ankara 2001).

Saylan, Şenol, “Celaleddin el-İmadi’nin Ğurerü’ş-Şürût ve Dürerü’sSümût Adli Eserinin Tahkîk ve Tahlîli”, Yayımlanmamış DT, Marmara Üniversitesi SBE, (Dan. Mehmet Erkal), İstanbul 2012. (Saylan- Tahkîk ve Tahlîl).

Saylan, Şenol, “İslam Hukukunda Belge Tanzimi: İlm-i Şürût (Belgeleme İlmi)”, I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi Bildirileri, İstanbul 21-

22 Aralık 2012, (Saylan- Bildiri).

469

Saylan, Şenol, “İslam Hukukunda Belge Tanziminde Kimlik Tespit 

Aracı Olarak Hilye: Dış Görünüş Tasvirleri”, MDAD, C. 18, S. 2, 

2018, (Saylan- Hilye).

Schacht, Joseph, İslam Hukukuna Giriş, (An Introduction to Islamic 

Law), (Çev. Mehmet Dağ/ Abdulkadir Şener), Ankara 1986.

Scheinin, Martin, “Access to Justice Before International Human 

Rights Bodies: Reflections on the Practice of the UN Human Rights 

Committee and the European Court of Human Rights, Access to 

Justice as a Human Right”, (Edited by Francesco Francioni), Volume XVI/4, Oxford Univertisy Press, New York 2007.

Schilperoort, Herman, “Hollanda’da Adli Yardım”, T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Uluslararası Yargı Reformu 

Sempozyumu, Ankara 2- 3 Nisan 2012, Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No. 32, Ankara 2013.

Schmid, Jürg, Notariats- und grundbuchrechtliche Aspekte im erbrechtlichen Umfeld, Successio - Zeitschrift für Erbrecht, 2018.

Schmitz, Bernhard Th., Hanbuch für Notare, 5. aktualisierte Auflage, 

Köln 1998.

Seldağ Ceylan, Ziynet, “Noterliğin Doğuşu”, TNBHD, 2007/135.

Sengir, Turgut, “İsviçre’de Noterlik- I”, AD, S. 7- 8, Y. 52, 1961, 

(Sengir- I).

Sengir, Turgut, “İsviçre’de Noterlik- II”, AD, S. 3- 4, Y. 53, 1962, 

(Sengir- II).

Sepetçioğlu, Mahmut Yılmaz, “İslamlıktan Önceki Türklerin Sözleşmeleri ile Bu Günkü Noterlik İşlemlerinin Şekil Yönünden Karşılaştırılması”, TNBHD, 1973/1, (Sepetçioğlu- Karşılaştırma).

Sepetçioğlu, Mahmut Yılmaz, “Noterliklerin Yetki Çevresi”, 

TNBHD, 1978/19, (Sepetçioğlu- Yetki Çevresi).

Serozan, Rona, Medeni Hukuk, Genel Bölüm, Kişiler Hukuku, 5. Bası, 

İstanbul 2014.

Serozan, Rona/ Engin, Baki İlkay, Miras Hukuku, Güncellenmiş 5. 

Baskı, Ankara 2018.

Shaw, Gisela, “Notaries in Central Europe: Transformation as Reprofessionalisation”, Notarius International, Deutsches Notarinstitut, 

Vol. 9, 3- 4/2004, (Shaw- Notaries in Central Europe).

Shaw, Gisela, “Notaries in England and Wales: Modernising a Profession Frozen in Time”, International Journal of the Legal Profession, 

Vol. 7, No. 2, 2000, (Shaw- Notaries in England).

470

Shaw, Gisela, “Notaries in England and Wales: What Future in a Climate of Globalisation?”, Notarius International, Deutsches Notarinstitut, Vol. 11, 1- 2/2006, (Shaw- Globalisation).

Shaw, Gisela, “Return to Europe -A Double- Edged Sword for Notaries? The Case of Poland and Hungary”, Communist and PostCommunist Studies 42, 2009, (Shaw- Return to Europe).

Shaw, Gisela, “The German Notariat and the European Challenge”, International Journal of the Legal Profession, Vol. 10, No. 1, 2003, 

(Shaw- Challenge).

Sirmen, Lale, “Eşya Hukuku”, Noterlik Hukuku Sempozyumu VIIIX- X, (Avrupa Birliğine Uyum, Türk Medeni Kanununda Noterleri 

İlgilendiren Önemli Değişiklikler, Noterlik Kanununda Yapılması 

Düşünülen Yenilikler), NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2005, (Sirmen- Avrupa Birliğine Uyum).

Smith, Leslie G., The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce, Master Thesis, Queensland University of Technology, Information Security Institute, Australia 2006.

Soto, Espifieira, “Declaracion de Herederos Abintestato”, 2015, 

(www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/declaracion-de herederosabintestato/, E.T. 15.12.2020).

Soyaslan, Doğan, “Ceza Hukukunda Memur Kavramı (Kamu Menfaati 

İçin Görevlendirilmiş Şahıslar)”, AÜHFD, C. 45, S. 1, 1996.

Soylu Ünver, Gülsüm, “Güven Teorisi ve Güven Sorumluluğu Kapsamında Yetkisiz Temsilcinin ve Temsil Belgesini Geri Almayanın 

Sorumluluğu”, Ankara Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış YLT, 

(Dan. Yıldız Abik), Ankara 2018. 

Spickhoff, Andreas, “Die Haftung Des Notars Zwischen Öffentlicher 

Amtshaftung und Privater Berufshaftung Eın Beitrag Aus Deutschland”, DEÜHFD, C. 16, Özel Sayı, (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e 

Armağan), 2014.

Stein, Peter G., “Roman Law, Common Law and Civil Law”, Tulane 

Law Review, Vol. 66, No. 6, 1991-1992.

Stephan, Wolf, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung und Personenrecht, (Einleitung, Art. 1-9 ZGB), Berner Kommentar, 2012.

Storskrubb, Eva, Civil Procedure and EU Law A Policiy Area Uncovered, Oxford University Press, New York 2008.

Storskrubb, Eva/ Ziller, Jacques, “Access to Justice in European 

Comparative Law, Access to Justice as a Human Right”, (Edited by 

471

Francesco Francioni), Vol. XVI/4, Oxford Univertisy Press, New 

York 2007.

Sturm, Paul, “The Profession of Court Registrar/Rechtspfleger, Status 

and Functions of the Registrar of the Court/Rechtspfleger in the Different Legal Systems”, The Austrian System, Council of Europe 

Publishing, Strasbourg 1998.

Sungurtekin Özkan, Meral, “Anayasal Şikâyet ve Adalete Erişim”, 

DEÜHFD, C. 16, Özel Sayı, 2014, (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e 

Armağan), (Sungurtekin Özkan- Adalete Erişim).

Sungurtekin Özkan, Meral, “Koruyucu Hukuk ve Bu Bağlamda Hukuk Eğitimi- Barolar Üniversiteler ve Adalet Bakanlığından Beklenenler”, T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu, Ankara 2- 3 Nisan 2012, 

Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No. 32, Ankara 2013, (Sungurtekin Özkan- Koruyucu Hukuk).

Şafak, Ali, Bir İnançlı İşlem Türü Olarak Teminat Amaçlı Alacağın 

Temliki, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2017.

Şafak, Ali/ Diren, Duygu/ Baklacı Çakıroğlu, Evren/ Öztürk Almaç, Tuğçe, Alacağın Temliki (Devri), Ankara 2017.

Şahan, Gökhan, “Mirası Reddeden Mirasçının Alacaklılarının Korunması”, ErcÜHFD, C. 15, S. 1, 2020.

Şen, Ersan, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı’nın Anayasa ve Türk Ceza Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, İBD, C. 83, S. 3, 2009.

Şener, Esat, “Terk Hukuki Sebebine Dayanan Boşanma Davası Üzerine Düşünceler”, TNBHD, S. 37, 1983, (Şener- Terk).

Şener, Müfide, “Noter Gözüyle Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağının Getirdikleri”, Noterlik Hukuku Sempozyumu VII- IX- X, (Avrupa Birliğine Uyum, Türk Medeni Kanununda Noterleri İlgilendiren Önemli Değişiklikler, Noterlik Kanununda Yapılması Düşünülen Yenilikler), NOTEV- Noterlik Hukuku 

Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2005.

Şenocak, Zarife, “Yargıtay'ın Verdiği Bir Karar Dolayısıyla”, 

AÜHDF, S. 45, 1996.

Şimşek, Mustafa, “Bazı Hukuk Davaları ve Hukuki İşlemlerde ‘İlgili’ 

Kavramının Yorumu”, Ankara Noter Odası, Ufkun Ötesini Görmek 

Sempozyumu, Ankara 19 Mart 2008, (Şimşek- 1).

472

Şimşek, Mustafa, “Noterlik İşlemlerinde ‘İlgili’ Kavramına Bakış”, 

Ankara Noter Odası, Ufkun Ötesini Görmek Sempozyumu, Ankara 

19 Mart 2008, (Şimşek- 2).

Şimşek, Mustafa, “Noterlik İşlemlerinde ‘İlgili’ Kavramına Bakış”, 

TNBHD, 2008/137, (Şimşek- İlgili).

Şişman, Güneş, “Noter ve Noterlik Nedir?”, TNBHD, 2001/110, (Şişman- Noter).

Şişman, Güneş, “Noter ve Noterlik Nedir?”, TNHD, 1988/60, (Şişman- Noter ve Noterlik).

T. C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, “2021 Yılı 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı.”

T. C. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, “On Birinci 

Kalkınma Planı” (2019- 2023).

Tan, Turgut, İdare Hukuku, Güncelleştirilmiş 7. Baskı, Ankara 2018. 

Tandoğan, Haluk, Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk 

Hukuku, Ankara 1981, (Tandoğan- Kusura Dayanmayan Sorumluluk).

Tandoğan, Haluk, Türk Mes’uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi 

Mes’uliyet), Ankara 1961, (Tandoğan- Mes’uliyet).

Tanju, Fahrettin, “İmza, İşaret, Paraf”, TNBHD, 1979/23, (Tanjuİmza).

Tanju, Fahrettin, “Kamu Hukuku Kurallarına Göre Noterlik Nasıl Olmalı?”, TNBHD, 1998/97, (Tanju- Noterlik Nasıl Olmalı).

Tanju, Fahrettin, “Noter ve Noterlik Kuruluşunun Türk Hukukundaki 

Yeri”, TNBHD, 1975/6, (Tanju- Noterlik Kuruluşu).

Tanju, Fahrettin, “Noterlik Kanunumuza Göre Konsoloslarımızın Noterlik Görevleri ve Sorumluluk Dereceleri”, TNBHD, 1978/20, 

(Tanju- Konsolos).

Tanju, Fahrettin, “Noterlik Kanununu Değiştirmek İsteyenlere Devlet 

ve Noterlik”, TNBHD, 1983/40, (Tanju- Devlet ve Noterlik).

Tanju, Fahrettin, “Noterlik Nedir”, TNBHD, 1979/21, (Tanju- Noterlik Nedir).

Tanju, Fahrettin, Uygulama ve Açıklamaları İle Hukukumuzda Noterlik, 1983, (Tanju- Hukukumuzda Noterlik).

Tanrıver, Süha, “Avrupa Birliği Ülkelerinde Noterlik ve Noterlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı’nın Getirdik-

473

leri”, Noterlik Hukukuna İlişkin İncelemeler (1993- 2011), (İlk Yayın: 75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru’ya Armağan, İstanbul 

2004), (Tanrıver- Kuru’ya Armağan).

Tanrıver, Süha, “Bir Hukuki Güvenlik Kurumu Olarak Noterlik ve 

Noterlerin Denetimi Üzerine Bazı Düşünceler”, Makalelerim III, 

Ankara 2016, (İlk Yayın: Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, C. 

III, İzmir 2013), (Tanrıver- Zevkliler’e Armağan).

Tanrıver, Süha, “Genel Vekâlet (Temsil) Özel Vekâlet (Temsil) Ayrımı”, Noterlik Hukukuna İlişkin İncelemeler (1993- 2011), Ankara 

2011, (İlk Yayın: GÜHFD, C. 2, S. 2, 1998), (Tanrıver- Temsil).

Tanrıver, Süha, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Noterleri İlgilendiren Hükümlerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi”, Noterlik Hukukuna İlişkin İncelemeler (1993- 2011), Ankara 2011, (İlk Yayın: 

TAAD, 2011/4), (Tanrıver- HMK’nın Noterleri İlgilendiren Hükümleri).

Tanrıver, Süha, “Hukuk Yargısı Bağlamında Etkin Hukuki Korunmanın Sağlanması İçin Alınması Gereken Önlemler Üzerinde Bazı Düşünceler”, Makalelerim III, Ankara 2016, (İlk Yayın: YTD, Yargı 

Reformu Özel Sayısı, 2013/52), (Tanrıver- Etkin Hukuki Korunma).

Tanrıver, Süha, “Hukuk Yargısında Etkinliğin Sağlanması İçin Alınması Gereken Önlemler Üzerine”, AÜHFD, C. 49, S. 1, 2000, (Tanrıver- Hukuk Yargısında Etkinliğin Sağlanması).

Tanrıver, Süha, “Hukuk Yargısının Temel Sorunları ve Bu Bağlamda 

Alınması Gereken Temel Önlemler”, Makalelerim II, 2006- 2010, 

Ankara 2011, (Tanrıver- Temel Sorunlar). 

Tanrıver, Süha, “İlamlı İcra Takibinin Dayanağı Olarak Re’sen Düzenleme Biçimindeki Noter Senetleri”, Noterlik Hukukuna İlişkin 

İncelemeler (1993- 2011), Ankara 2011, (İlk Yayın: TNBHD, 

1994/81), (Tanrıver- Re’sen Düzenleme Biçimindeki Noter Senetleri).

Tanrıver, Süha, “İşlevsel Açıdan Noterlik Kurumuna Yeni Bir Vizyon 

Kazandırılmasına Yönelik Bazı Düşünceler”, Noterlik Hukukuna 

İlişkin İncelemeler (1993- 2011), Ankara 2011, (İlk Yayın: Medeni 

Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı VIII, Türk- Alman ve İsviçre Hukukunda İflas, Konkordato ve Noterlik Alanında Gelişmeler, Abant 09- 10 Ekim 2009, Ankara 2010), (Tanrıver- Toplantı).

474

Tanrıver, Süha, “Noterlerin İşlevleri Alanında Yeni Gelişmeler”, Noterlik Hukukuna İlişkin İncelemeler (1993- 2011), Ankara 2011, 

(İlk Yayın: TNBHD, 2004/122), (Tanrıver- Noterlerin İşlevleri). 

Tanrıver, Süha, “Noterlerin İşlevleri Alanındaki Yeni Açılımlar ve Bu 

Bağlamda Noterlik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağının İrdelenmesi”, Noterlik Hukukuna İlişkin İncelemeler (1993- 2011), (İlk Yayın: TNBHD, 2004/124), Ankara 

2011, (Tanrıver- Tasarı Taslağının İrdelenmesi). 

Tanrıver, Süha, “Noterlerin Tespit İşleri”, Noterlik Hukukuna İlişkin 

İncelemeler (1993- 2011), Ankara 2011, (İlk Yayın: MİHDER, 

2006/3), (Tanrıver- Tespit İşleri).

Tanrıver, Süha, “Tabii Hâkim İlkesi ve Medeni Yargı”, TBBD, S. 104, 

2013, (Tanrıver- Tabii Hâkim İlkesi).

Tanrıver, Süha, “Tartışmalar”, Medeni Usul ve İcra- İflas Hukukçuları 

Toplantısı- IV, Medeni Usul Hukukunda Çekişmesiz Yargı- İcra ve 

İflas Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Ankara 30 Eylül- 11 Ekim 2005, (Tanrıver- Tartışma).

Tanrıver, Süha, “Türk Hukuku Bağlamında Çekişmesiz Yargı ve Noterlik”, Noterlik Hukukuna İlişkin İncelemeler (1993- 2011), Ankara 2011, (İlk Yayın: Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 

2010), (Tanrıver- Öztan’a Armağan).

Tanrıver, Süha, İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, 

Ankara 1996, (Tanrıver- İlamlı İcra).

Tanrıver, Süha, Medeni Usul Hukuku, C. I, Temel Kavramlar ve İlk 

Derece Yargılaması, Tümüyle Gözden Geçirilmiş, Yenilenmiş ve 

Genişletilmiş 3. Bası, Ankara 2020, (Tanrıver- Usul, C. I).

Tanrıver, Süha, Medeni Usul Hukuku, C. II, Üst Derece Yargılamaları, Kesin Hüküm ve Bertaraf Edilmesi, Diğer Hukuki Çareler, Geçici Hukuki Korumalar, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri ve İç 

Tahkim, Ankara 2021, (Tanrıver- Usul, C. II).

Tanrıver, Süha, Noterlik Açısından Vekâlet (Temsil), Genişletilmiş, 

Tümüyle Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı, Ankara 2001, 

(Tanrıver- Vekâlet).

Tanrıver, Süha, Türk Aile Mahkemeleri, Ankara 2014, (TanrıverAile Mahkemeleri).

Taş Korkmaz, Hülya, Medeni Usul Hukukunda İradi Taraf Değişikliği, Ankara 2014.

475

Taşkın, Âlim, “Noterlik İşlemlerinde Adli Yardım Hükümlerinin Uygulanması”, AÜHFD, C. 49, S. 1, 2000.

Taşpınar Ayvaz, Sema, “Mahkeme Kararıyla Düzeltilmiş Nüfus Kayıtları Hakkında Tekrar Mahkemeye Başvurulabilir Mi?”, Prof. Dr. 

Ejder Yılmaz’a Armağan, C. 2, Ankara 2014, (Taşpınar AyvazNüfus Kayıtları Hakkında).

Taşpınar Ayvaz, Sema, “Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun İmza Atamayanlarla İlgili Yeni Düzenlemesine 

Eleştirel Bir Bakış”, AÜHFD, C. 61, S. 1, 2012, (Taşpınar Ayvazİmza Atamayanlar).

Taşpolat Tuğsavul, Melis, Türk Hukukunda Arabuluculuk (6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Çerçevesinde), Ankara 2012.

Tekben, Tuğçe, “Alacaklı Temerrüdünün Hukuki Sonuçları”, MÜHFHAD, Cevdet Yavuz’a Armağan Özel Sayısı, C. 22, S. 3, 2016.

Tokat, Hüseyin, Türk Hukukunda Gaiplik, Ankara 2018.

Topaç, Semra, “Noterlik İşlemlerinde Fiil Ehliyeti Raporlarının Yeri 

ve Önemi”, İstanbul Üniversitesi ATE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. 

Y. Tunç Demircan), İstanbul 2018.

Topçuoğlu, Metin, “Noter ile İlgili (İş Sahibi) Arasındaki İlişkinin Niteliği”, TNBHD, 1997/94.

Tosun, Ayhan, “Adalet Bakanlığı Penceresinden Noterlik (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Açısından)”, Ankara Noter Odası, Ufkun 

Ötesini Görmek Sempozyumu, Ankara 19 Mart 2008.

Toygar, Kemal, “Serbest Meslek mi, Kamu Hizmeti mi?”, TNBHD, 

1974/11.

Tozlu, Metin, “Cumhuriyetin 75. Yılında Noterlik”, TNBHD, 

1999/101.

Tuğay, Mitat, “Noterlerin Hukuki Sorumlulukları”, TNBHD, (Özel 

Sayı), 1973/1. 

Turan, Metin, Karşılaştırmalı Hukukta Kişisel Verilerin Korunması, 

Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2020.

Turan, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk- İslam Medeniyeti, İstanbul 

2009, (Turan- Selçuklular Tarihi).

Turan, Osman, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Ankara 2014, (Turan- Vesikalar).

476

Turan, Özcan, “Noterlik Denetimi Adalet Bakanlığı Penceresinden 

Noterlik- Teftiş Kurulu Başkanlığı Açısından”, Ankara Noter 

Odası, Ufkun Ötesini Görmek Sempozyumu, Ankara 19 Mart 2008.

Tutumlu, Mehmet Akif, Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümlerine 

Göre Evliliğin Butlanı, Boşanma, Ayrılık Sebepleri ve Boşanmanın 

Hukuki Sonuçları, Ankara 2002, (Tutumlu- Boşanma).

Tümerdem, Murat, “Sürekli Borç İlişkilerinde Borçlunun Temerrüdü 

ve Sonuçları (TBK m. 126)”, Ankara Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış DT, (Dan. Hüseyin Altaş), Ankara 2018.

Türkiye Noterler Birliği, “1512 Sayılı Kanun İle Resmi Senet Yolu 

İle İspat Rejimine Getirilen Değişiklikler”, HUMK’nu Değiştiren 

1711 Sayılı Kanunu ve Noterlik Kanunu Hakkında Sempozyum, İstanbul 1976.

Türkiye Noterler Birliği, “Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Noterlik”, 

NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 

1990.

Tütüncübaşı, Uğur, “Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Türk 

Hukukunda Tanınması”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, DT, (Dan. 

Işıl Özkan), İzmir 2011, (Tütüncübaşı- Çekişmesiz).

Tütüncübaşı, Uğur, “Yabancı Kararların Türk Hukukunda Tanınması 

Konusunda 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Düzenlenen Yenilikler”, DEÜHFD, C. 19, S. 2, 2017, (Tütüncübaşı- Yabancı Kararlar).

Tyan, Emile, “Noterlik ve İslam Hukuku Uygulamasında Yazıyla İspat 

Rejimi”, (Çev. Ahmet Ziya Çalışkan), Selçuk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü, Konya 2019.

Uluğ, Ali Sedat, “Noterin Noterlik Hizmetinden Doğan Hukuki Sorumluluğu”, Çankaya Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, 

(Dan. Erzan Erzurumluoğlu), Ankara 2011.

Ulukapı, Ömer, “Noter İşlemlerinde Şekil”, TNBHD, 1998/98, (Ulukapı- Şekil).

Ulukapı, Ömer, “Noterlerin Genel Olarak Görevleri”, Noterlik Hukuku Sempozyumu I- II, (Noterlerin Hukuk Düzenimizdeki Yeri ve 

Noterlerin Sorumlulukları), NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma 

Enstitüsü Yayını, Ankara 1997, (Ulukapı- Noterlerin Görevleri).

Ulukapı, Ömer, “Noterlerin Hukuki Sorumluluğu”, Noterlik Hukuku 

Sempozyumu I- II, (Noterlerin Hukuk Düzenimizdeki Yeri ve No-

477

terlerin Sorumlulukları), NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1997, (Ulukapı- Noterlerin Hukuki Sorumluluğu- 1).

Ulukapı, Ömer, “Noterlik Mesleğine Hâkim Olan İlkeler”, 75. Yaş 

Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, (Ulukapıİlkeler).

Ulukapı, Ömer, “Yargıtay Kararları Işığında Medeni Usul Hukukunda 

Yargılamaya Hâkim Olan İlkelerden Taraflarca Hazırlama İlkesi”, 

SÜHFD, C. 6, S. 1- 2, (Prof. Dr. Süleyman Arslan’a Armağan). 

(Ulukapı- Süleyman Arslan’a Armağan).

Ulukapı, Ömer, “Yargıtay Kararları Işığında Noterlerin Hukuki Sorumluluğu”, SÜHFD, C. 21, S. 1, 2013, (Ulukapı- Noterlerin Hukuki Sorumluluğu- 2).

Ulukapı, Ömer, Medeni Usul Hukuku, 3. Baskı, Konya 2015, (Ulukapı- Usul).

Ulukapı, Ömer, Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Konya 

1991, (Ulukapı- Dava Arkadaşlığı).

Ulukapı, Ömer, Medeni Usul Hukukunda Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, Konya 1997, (Ulukapı- Tarafların Duruşmaya Gelmemesi).

Ulukapı, Ömer, Noterlik Mesleği Noterin Hak ve Yükümlülükleri, 

Konya 2003, (Ulukapı- Noterlik Mesleği).

Ulukapı, Ömer/ Atalı, Murat, Noterlik Hukuku, Güncellenmiş ve 

Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Konya 2013.

Umar, Bilge, “Medeni Usul Hukukunda Davanın Dinlenilme Şartı Olarak Ehliyet”, İÜHFM, 1963/3, (Umar- Ehliyet).

Umar, Bilge, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Ankara 

2014, (Umar- Şerh).

Umur, Ziya, Roma Hukuku Lügati, İstanbul 1983.

United Nations Development Programme (UNDP), Access to Justice 

Practice Note, 09.03.2004.

Uyar, Talih, “Yargıtay Kararlarında Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi)”, MBD, S. 2, 1999, (Uyar- Mirasçılık Belgesi).

Uyar, Talih, Türk Medeni Kanunu (Gerekçeli- İçtihatlı), Miras Hukuku (MK 495- 682), C. II, Ankara 2002, (Uyar- Miras).

Uyumaz, Murat, Soybağı Davalarında Usule İlişkin Hükümler, Ankara 2015.

478

Uz, Asaf, Noterlik Müessesesinin Kuruluş ve Gelişimi, TNBHD, 

1974/2.

Uzun, Ertuğrul, Ahlaksızlığın Cezalandırılması: Devlin-Hart Tartışması, H.L.A Hart ve Hukuk- Ahlak Ayrımı, (Editör. Sercan Gürler), 

İstanbul 2017.

Uzunçarşılı, İbrahim Hakkı, Osmanlı Devletinde İlmiye Teşkilatı, 

Ankara 1988.

Üçer, Mehmet, “Roma Hukuku’nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Alacağın Temliki”, AÜHFD, C. 54, S. 3, 2005.

Üçüncü, S. Hilal, Medeni Yargılama Hukukunda Kişisel Verilerin ve 

Sırların Korunması, İstanbul 2019.

Ülker, İbrahim, Osmanlı Noterlik Hukuku, Ankara 2018.

Ünal Özkorkut, Nevin, “Savcılık, Avukatlık ve Noterlik Kurumlarının 

Osmanlı Devleti’ne Girişi”, AÜHFD, C. 52, S. 4, 2003.

Ünal, Halit, “Şurût- Sukûk İslam Hukukunda Belge Tanzimi”, DD, C. 

22, S. 3, 1986.

Ünal, Mehmet, “1512 sayılı Noterlik Yasasının 162. Maddesi (Noterin 

Hukuki Sorumluluğu)”, TNBHD, 1999/101, (Ünal- 162).

Ünal, Mehmet, “Noterlik İşlemleri Yönünden Kişilerin Yeteneği”, 

TNBHD, 1976/11, (Ünal- Yetenek).

Ünalçın, Pınar, “Avrupa Noterlerine ve Elektronik İmza Uygulamalarına Kısa Bir Bakış”, TNBHD, 2010/148, (Ünalçın- Elektronik 

İmza).

Ünalçın, Pınar, “Önleyici Yargının Asli Unsuru Olan Noter Resmi Senetlerinin İcra Kuvvetinin Daha Etkin Kullanılmasının Yargı Hizmetinin Hızlandırılmasındaki Önemi ve Avrupa Ülkeleri Uygulamaları”, TNBHD, 2012/155, (Ünalçın- Resmi Senet).

Ürem, Müge, “Mirası Ret Hakkının Düşmesine Sebep Olan Haller”, 

BÜHFD, C. 14, S. 175/176, 2019.

Üstün, Ümit Süleyman, “Vergi Hukuku ile İlgili Anayasal İlkeler”, 

SÜHFD, C. 11, S. 1- 2, 2003.

Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, C. I- II, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 7. Baskı, İstanbul 2000.

Valera, Milton G., “The National Notary Association: A Historical 

Profile”, John Marshall Law Review, 31(3), 1998.

Van De Meene, Ineke/ Van Rooıj, Benjamin, Access To Justice and 

Legal Empowerment (Making the Poor Central in Legal Development Co-operation), Amsterdam 2008.

479

Vase, Luc, “Avrupa Birliğine Uyum”, Noterlik Hukuku Sempozyumu 

VII- IX- X, (Avrupa Birliğine Uyum, Türk Medeni Kanununda Noterleri İlgilendiren Önemli Değişiklikler, Noterlik Kanununda Yapılması Düşünülen Yenilikler), NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2005.

Wagner, Gerhard, Prävention und Verhaltenssteuerung durch Privatrecht- Anmaßung oder legitime Aufgabe?, Archiv für die civilistische 

Praxis (Bd. 206), 2006.

Walker, Wolf- Dietrich, “Almanya’da Noterliğin Yapısı”, (Çev. Evrim Erişir), Medeni Usul ve İcra- İflas Hukukçuları Toplantısı VIII, 

Türk, Alman ve İsviçre Hukukunda İflas, Konkordato ve Noterlik 

Alanındaki Gelişmeler, Abant 9- 10 Ekim 2009, Ankara 2010.

Walsh, Kevin C., Adversity and Non-Contentiousness, Courts Law 

The Journal of Things We Like (Lots), 2017.

Weingärtner, Helmut, Vermeidbare Fehler in Notariat, 5. überarbeitete Auflage, Köln 1999.

Wertenbruch, Wilhelm, Aktuelle Fragen Aus modernem Recht und 

Rechtsgeschichte, (Herausgeber. Erwin Seidl), Duncker&Humblot/Berlin 1966.

Williams, Glanville, “Preventive Justice and The Rule of Laws”, The 

Modern Law Review, C. 16, S. 4, 1953.

Worl Bank, A Framework for Strengthening Access to Justice in Indonesia, 2007, (E.T. 22.01.2020).

Yakut, Esra, “Eski Türklerde Hukuk”, AÜEFD, C. 1, S. 3, 2002.

Yamada, Nobuo, “Uygur Satış Mukavelesi Belgelerinin Şekilleri”, 

(Çev. Emine Gürsoy Naskali), İÜEFTDED, C. 26, 1993.

Yayla, Yıldızhan, “İdarenin Takdir Yetkisi”, İÜHFM, C. 30, S. 1- 2, 

1964.

Yener, Mehmet Deniz, “Alacağı Devredenin Garanti Sorumluluğu ve 

6098 Sayılı Borçlar Kanunun İle Yapılan Değişiklikler”, MÜFAÇD, C. 3, S. 5, 2011.

Yenice Ceylan, A. Özge, “Mirasın Reddinin Diğer Mirasçılar Bakımından Sonuçları”, GsÜHFD, S. 2, 2019.

Yıldırım, Kamil, “Alman Hukukunda Çekişmesiz Yargı”, Medeni 

Usul ve İcra- İflas Hukukçuları Toplantısı- IV, Medeni Usul Hukukunda Çekişmesiz Yargı İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, 30 Eylül- 1 Ekim 2005, (Yıldırım- Çekişmesiz).

480

Yıldırım, Turan/ Yasin, Melikşah/ Kaman, Nur/ Özdemir, H. 

Eyüp/ Üstün, Gül/ Tekinsoy, Okay, İdare Hukuku, İstanbul 2012.

Yılmaz, Dilşat, İdari İşlemin İcrailik Özelliği, Ankara 2014.

Yılmaz, Ejder, “Aksak Adaletten İşleyen Adalete”, YTD, S. 10, 1996, 

(Yılmaz- Aksak Adaletten İşleyen Adalete).

Yılmaz, Ejder, “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Noterliğin Sorunları”, Noterlik Hukuku Sempozyumu VI, (Avrupa Birliğine Giriş 

Sürecinde Noterliğin Sorunları), NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2001, (Yılmaz- Noterliğin Sorunları).

Yılmaz, Ejder, “Hukuk Davaları Bakımından Adalet Hizmetlerinin 

İyileştirilmesi İhtiyacı ve Yapılması Gerekenler”, SÜHFD, C. 5, S. 

1- 2, (Prof. Dr. M. Şakir Berki'ye Armağan), 1996, (Yılmaz- Adalet 

Hizmetlerinin İyileştirilmesi).

Yılmaz, Ejder, “Noterlik İşlemlerinin Hukuk Davalarındaki ve İcraİflas Takiplerindeki Önemi”, Noterlik Hukuku Sempozyumu I- II, 

(Noterlerin Hukuk Düzenimizdeki Yeri ve Noterlerin Sorumlulukları), NOTEV- Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1997, (Yılmaz- Noterlik İşlemlerinin Önemi).

Yılmaz, Ejder, “Usul Ekonomisi”, AÜHFD, C. 57, S. 1, 2008, (Yılmaz- Usul Ekonomisi).

Yılmaz, Ejder, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 1. Cilt, Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara 2021, (Yılmaz- Şerh C. 1).

Yılmaz, Ejder, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Cilt, Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara 2021, (Yılmaz- Şerh C. 2).

Yılmaz, Ejder, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 3. Cilt, Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara 2021, (Yılmaz- Şerh C. 3).

Yılmaz, Ejder, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 4. Cilt, Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara 2021, (Yılmaz- Şerh C. 4).

Yılmaz, Ejder, Hukuk Sözlüğü, Yenilenmiş 3. Baskı, Ankara 2006, 

(Yılmaz- Sözlük).

Yılmaz, Ejder, Islah, Genişletilmiş 5. Bası, Ankara 2021, (Yılmaz- Islah).

Yılmaz, Orhan, Çekişmesiz Yargıda Görevli Mahkeme, İBD, C. 86, S. 

1, 2012.

Yinanç, Mükremin Halil, İbn Bibi Selçukname, İstanbul 2007.

481

Yurdagül, Mahmut, “Noterlere Daha Geniş Görev ve Yetki Verilmesi 

Konusunda Bazı Düşünceler”, TNBHD, 1997/95, (Yurdagül- Düşünceler).

Yurdagül, Mahmut, “Noterlerin Gözetim ve Denetim Görevini Yerine 

Getirmemekten Doğan Ceza Sorumluluğu”, TNBHD, 2000/105, 

(Yurdagül- Ceza Sorumluluğu).

Yüksel Orhun, Mercan, “Teminat Amacıyla Alacağın Devri”, Ankara 

Sosyal Bilimler Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış YLT, (Dan. Hasan Ayrancı), Ankara 2017.

Zendeli, Emine/ Selmani-Bakiu, Arta, “The Notary- Justice Services”, SEEU Review, Vol. 12, Iss. 1, 2017.

Zeng, Rongxin, “Real Estate Operations and Notary System at Civil 

Law LegaL System”, US-China L. Rev. 547, 2012.

Zutshi, Patrick, “Notaries Public in England in the Fourteenth and Fifteenth Centuries”, (www.institucional.us.es/revistas/historia/23/17%20zutshi.pdf, E.T. 17.05.2021).

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.