Nüfus – Kamulaştırma – İmar Davaları ile İcra İflas Kanununa İlişkin Asliye Hukuk Davaları C: 3

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Aydın TEKDOĞAN
ISBN: 9789750261299
Stok Durumu: Stokta var
229,50 TL 255,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Aydın TEKDOĞAN
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Nüfus – Kamulaştırma – İmar Davaları ile İcra İflas Kanununa İlişkin Asliye Hukuk Davaları C: 3 Dava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli

Aydın TEKDOĞAN

2020/09 1. Baskı, 1096 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-975-02-6129-9

Hukuk mahkemeleri teşkilatında asıl mahkeme olarak yer alan asliye hukuk mahkemesi, bu niteliği itibarıyla kanunlarda belirtilen konularda görevli olan ihtisas mahkemelerinin (sulh hukuk, asliye ticaret, aile, tüketici gibi) baktığı işlerin dışında kalan tüm işlere bakan genel görevli mahkemedir.

Bu kitap, asliye hukuk mahkemelerinin bakmakla görevli oldukları dava ve işlerden "Özel Kanunlara İlişkin Davalar" esas alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, yürürlükteki mevzuatta yer alan özel kanunlar çerçevesinde bakılan işler ele alınmış, her konuya teorik ve pratik bilgilerle yer verilmiş, en son içtihatlar ilgili bölümün altına işlenmiştir. Ayrıca bazı konularla sınırlı olmak üzere AYM ve AİHM uygulaması ile kararlarına yer verilmiştir.

Son olarak kitap, bir uygulayıcının 25 yıllık meslek yaşamı boyunca edindiği tecrübelerinden yola çıkarak ve uygulamayı esas alarak, hâkim ve avukat meslektaşların yaşadığı sorunlara çözüm getirme amacını taşımaktadır.

- Dernekler Kanunu ve Vakıflar Kanununa İlişkin Davalar

- 5831, 6292, 2981 ve 2330 Sayılı Kanunlara İlişkin Davalar

- İhtiyati Tedbir, İhtiyati Haciz ve İstinafa İlişkin Açıklamalar


Konu Başlıkları
İcra İflas Kanununa İlişkin Davalar
Nüfus Davaları
Kamulaştırma Davaları
İmar Kanununa İlişkin Davalar
Dernekler Kanununa İlişkin Davalar
Vakıflar Kanununa İlişkin Davalar
Özel Kanunlara İlişkin Diğer Davalar
Tedbir Kararları
Hukuk Muhakemesinde İstinaf Yargı Yolu


İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  7

Kısaltmalar  19

Üçüncü Kitap

ÖZEL KANUNLAR

Birinci Bölüm

İCRA İFLAS KANUNUNA İLİŞKİN DAVALAR

1. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (İİK 67)  23

1.1. Genel Olarak  23

1.2. İtirazın İptali Davasının Açılma Koşulları  42

1.2.1. Genel Olarak  42

1.2.2. Usulüne Uygun Bir İcra Takibinin Yapılması Koşulu  44

1.2.3. Süresinde Yapılan Bir İtirazın Bulunması Koşulu  48

1.2.4. Dava Açmakta Hukuki Yararın Bulunması Koşulu  55

1.2.5. Davanın Bir Yıllık Sürede Açılması Koşulu  71

1.3. Borca İtirazla Birlikte İcra Dairesinin Yetkisine De İtiraz Edilmişse  82

1.4. İcra Dairesinin Yetkisine Yapılan İtirazın Reddi Üzerine  103

1.5. İtirazın İptali Davasında İspat  106

1.6. İcra İnkâr Tazminatı – Kötüniyet Tazminatı  116

1.6.1. Genel Olarak  116

1.6.2. İcra İnkâr Tazminatı  118

1.6.3. Kötüniyet Tazminatı (Haksız İcra Tazminatı)  130

1.7. Davanın Tarafları  136

1.7.1. Taraf ve Dava Ehliyeti  136

1.7.2. Davacı  146

1.7.3. Davalı  152

1.8. Görevli ve Yetkili Mahkeme  157

1.8.1. Görevli Mahkeme  157

1.8.2. Yetkili Mahkeme  185

1.9. Harç ve Vekâlet Ücreti  213

1.9.1. Harç  213

1.9.2. Vekâlet Ücreti  220

1.10. Dava Dilekçesi Örneği  227

1.11. Uygulamadan Karar Örneği  228

2. BORÇTAN KURTULMA DAVASI (İİK 69)  232

2.1. Genel Olarak  232

2.2. Dava Açma Süresi  234

2.3. İspat Yükü  235

2.4. Kötüniyet Tazminatı  235

2.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme  235

2.6. Dava Dilekçesi Örneği  236

3. MENFİ TESPİT DAVASI (İİK 72)  237

3.1. Genel Olarak  237

3.2. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası (İİK 72/2)  249

3.2.1. Açıklama ve İçtihatlar  249

3.2.2. Dava Dilekçesi Örneği  255

3.3. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası (İİK 72/3)  256

3.3.1. Açıklama ve İçtihatlar  256

3.3.2. Dava Dilekçesi Örneği  265

3.4. Haciz İhbarnamesine Karşı Üçüncü Kişice Açılan Menfi Tespit Davası (İİK 89/3)  266

3.4.1. Açıklama ve İçtihatlar  266

3.4.2. Dava Dilekçesi Örneği  273

3.5. Görevli Mahkeme  274

3.6. Yetkili Mahkeme  285

3.7. Menfi Tespit Davasında İspat  289

3.8. Davanın Sonuçları  305

3.8.1. Dava Alacaklı (Davalı) Lehine Sonuçlanırsa  305

3.8.2. Dava Borçlu (Davacı) Lehine Sonuçlanırsa  310

3.9. Uygulamadan Karar Örneği  320

3.10. Uygulamadan Tedbir Kararı Örneği  322

4. İSTİRDAT DAVASI (İİK 72/7)  323

4.1. Genel Olarak  323

4.2. Davanın Açılma Koşulları  326

4.3. Dava Dilekçesi Örneği  339

4.4. Uygulamadan Karar Örneği  339

5. İİK’NIN 94/2. MADDESİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ DAVASI  341

5.1. Açıklama ve İçtihatlar  341

5.2. Dava Dilekçesi Örneği  349

5.3. Uygulamadan Karar Örneği  350

6. MUVAZAA NEDENİYLE SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI (İİK 142)  353

6.1. Açıklama ve İçtihatlar  353

6.2. Dava Dilekçesi Örneği  363

6.3. Uygulamadan Karar Örneği  364

7. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK 277–284)  365

7.1. Genel Olarak  365

7.2. Tasarrufun İptali Davasının Koşulları  375

7.2.1. Dava Tarihinde Kesinleşmiş Bir Takibin Bulunması Gerekir  375

7.2.2. İptali İstenen Tasarruf İşleminin Takibe Konu Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması Gerekir  377

7.2.3. Borçlu İptali İstenen Tasarrufuyla Alacaklısına Zarar Vermiş Olması Gerekir  382

7.2.4. Borçlu Hakkında Aciz Belgesinin Bulunması Gerekir  382

7.3. Davanın Tarafları  390

7.4. İptale Tabi Tasarruflar  393

7.4.1. Genel Olarak  393

7.4.2. İvazsız (Karşılıksız) Tasarrufların İptali (İİK 278)  401

A. Açıklama ve İçtihatlar  401

B. Dava Dilekçesi Örneği  408

7.4.3. Aciz Halindeyken Yapılan Tasarrufların İptali (İİK 279)  409

A. Açıklama ve İçtihatlar  409

B. Dava Dilekçesi Örneği  413

7.4.4. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Hileli Tasarruflardan Dolayı İptali (İİK 280)  414

A. Açıklama ve İçtihatlar  414

B. Dava Dilekçesi Örneği  423

7.5. İptal Davalarında Hak Düşürücü Süre  424

7.6. Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları  427

7.7. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Uyarınca Açılacak İptal Davaları  431

7.8. Görevli ve Yetkili Mahkeme  437

7.8.1. Görevli Mahkeme  437

7.8.2 Yetkili Mahkeme  441

7.9. Harç ve Vekâlet Ücreti  443

7.10. İhtiyati Tedbir Mahiyetinde İhtiyati Haciz Kararı  445

7.11. Uygulamadan Karar Örneği  447

İkinci Bölüm

NÜFUS DAVALARI

1. GENEL OLARAK  451

2. YETKİLİ MAHKEME  458

3. GÖREVLİ MAHKEME  459

4. AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ  471

4.1. Genel Olarak  471

4.2. Ad ve Soyadı Düzeltilmesi veya Değiştirilmesi  478

4.3. Dava Dilekçesi Örneği (Ad Değişikliğine İlişkin)  492

4.4. Dava Dilekçesi Örneği (Soyadı Değişikliğine İlişkin)  493

4.5. Uygulamadan Karar Örneği  493

4. YAŞ DÜZELTME DAVALARI  495

4.1. Genel Olarak  495

5.2. Kemik Yaşının Tespiti  501

5.3. Tescil Tarihinin Gözetilmesi Gerekir  502

5.4. Dava Dilekçesi Örneği  503

5.5. Uygulamadan Karar Örneği  503

6. ANNE, BABA, KARDEŞ KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ DAVASI  505

6.1. Açıklama ve İçtihatlar  505

6.2. Dava Dilekçesi Örneği  521

6.3. Uygulamadan Karar Örneği  522

7. MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ  523

7.1. İçtihatlar  523

7.2. Dava Dilekçesi Örneği  524

7.3. Uygulamadan Karar Örneği  525

8. SAĞ VE ÖLÜ OLDUĞUNUN TESPİTİ  526

8.1. Açıklama ve İçtihatlar  526

8.2. Dava Dilekçesi Örneği  531

9. NÜFUS KAYDINDA BİRDEN FAZLA DEĞİŞİKLİK İSTEĞİ  531

10. KAPALI KAYITTA DÜZELTME İSTEĞİ  534

11. DAVANIN TARAFLARI  541

Üçüncü Bölüm

KAMULAŞTIRMA DAVALARI

1. GENEL HÜKÜMLER  549

1.1. Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü  549

1.2. Kamulaştırma Yapabilecek İdareler  550

1.3. Kamulaştırma Usulü  550

2. BEDEL TESPİTİ VE TESCİL DAVASI  556

2.1. Genel Olarak  556

2.2. Taraf Teşkili  556

2.3. Tebliğ ve İlan  559

2.4. İdari Yargıda İptal ve Maddi Hata Düzeltim Davaları  559

2.5. Artan Kesimin Kamulaştırılması ve Bedelinin Tahsili Davası  561

2.6. Baraj Mücavir Alanında Kalan Taşınmazların Kamulaştırılması ve Bedelin Tahsili Davası  563

2.7. Bedel Tespiti  564

2.8. Depo Kararı  568

2.9. Tescil ile Sicil Kaydının Terkini Halleri  569

2.9. Faiz Kararı  573

2.11. Değerlendirme Tarihi  576

2.12. Arsa Niteliğinin ve Değerinin Tespiti  577

2.12.1. Arsa Niteliğinin Tespiti  577

2.12.2. Emsal Satışlara Göre Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  585

2.12.3. Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerinde Yapı Varsa  604

2.12.4. Uygulamadan Karar Örneği  610

2.13. Arazi Niteliğinin ve Değerinin Tespiti  612

2.13.1. Genel Olarak  612

2.13.2. Net Gelir  613

2.13.3. Kapitalizasyon Faizi  619

2.13.4. Objektif Artış Oranı  621

2.13.5. Uygulamadan Karar Örneği  628

2.14. İrtifak Kamulaştırması ve Bedelinin Tespiti  630

2.14.1. Açıklama ve İçtihatlar  630

2.14.2. Uygulamadan Karar Örneği  643

2.15. Tapusuz Taşınmazların Kamulaştırılması ve Zilyede Ödenen Bedele İstihkak Davası  645

2.16. Kamulaştırmadan Vazgeçme Halinde Bedelin İadesi  653

2.17. Kamulaştırma Amacına Uygun İşlem Yapılmayan Taşınmazın İadesi Davası  656

2.18. Acele Kamulaştırma  663

2.19. Kamulaştırma Kanunun 35. Maddesine Göre Terkin  666

3. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI  667

3.1. Kamulaştırmasız (Fiili veya Hukuki) El Atma Kavramı ve Sonuçları  667

3.2. 05.01.1961 Tarihli 221 Sayılı Kanun Uygulaması  695

3.3. 5999 ve 6487 Sayılı Kanun Değişiklikleri  696

3.4. Uzlaşma Başvurusunda Bulunma Koşulu  700

3.5. Eski Malikleri Adına Kamu Bankalarına Yatırılan Ancak Hak Sahiplerine Ödenmediği Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelleri Nedeniyle Açılan Kamulaştırma Davalarında Uygulanacak Esaslar (7201 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler)  702

3.6. Harç ve Vekâlet Ücreti  707

3.7. Hukuki El Atma Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme  711

3.8. Dava Dilekçesi Örneği  718

3.9. Uygulamadan Karar Örneği  719

Dördüncü Bölüm

İMAR KANUNUNA İLİŞKİN DAVALAR

1. GENEL OLARAK  723

2. İMAR DÜZENLEMESİ SONUCU BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAYA TAKDİR EDİLEN BEDELİN (ŞÜYULANDIRMA BEDELİNİN) ARTIRILMASI DAVASI  726

2.1. Açıklama ve İçtihatlar  726

2.2. Dava Dilekçesi Örneği  736

2.3. Uygulamadan Karar Örneği  737

3. KADASTRAL MÜLKİYET DURUMUNUN İHYASI (ESKİ HALE GETİRİLMESİ)  738

3.1. Açıklama ve İçtihatlar  738

3.2. Dava Dilekçesi Örneği  745

3.3. Uygulamadan Karar Örneği  746

4. İMAR PARSELİNE TECAVÜZLÜ YAPI SAHİBİNİN HAKLARI  747

5. İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE SATIŞ VE SATIŞ VAADİ YASAĞI  766

6. İMAR UYGULAMASINDA KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YAPILARIN KAMULAŞTIRILMASI  771

Beşinci Bölüm

DERNEKLER KANUNUNA İLİŞKİN DAVALAR

1. GENEL OLARAK  775

2. DERNEKLERİN KURULUŞU VE KURULUŞTA KANUNA AYKIRILIKTAN VEYA EKSİKLİKTEN DOLAYI DERNEĞİN FESHİ  777

3. DERNEK ÜYELİĞİ VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ  780

4. DERNEK GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ  785

4.1. Genel Kurul Kararları  785

4.2. Davacı  790

4.3. Davalı  791

4.4. Görevli Mahkeme  791

4.5. Yetkili Mahkeme  791

4.6. Yargılama Usulü  792

4.7. Dava Dilekçesi Örneği  792

5. DERNEĞİN FESHİ  793

5.1. Fesih Nedenleri  793

5.1.1. Derneğin Amacının Sonradan Hukuka veya Ahlaka Aykırı Hale Gelmesi  793

5.1.2. Derneğin Hukuka veya Ahlaka Aykırı Faaliyette Bulunması  795

5.1.2. Kanunun Emredici Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi  800

5.2. Görevli Mahkeme  804

5.3. Yetkili Mahkeme  806

5.4. Davanın Tarafları  808

5.5. Feshin Sonuçları  808

5.6. Dava Dilekçesi Örneği  811

5.7. Uygulamadan Karar Örneği  812

Altıncı Bölüm

VAKIFLAR KANUNUNA İLİŞKİN DAVALAR

1. KURULUŞ TARİHLERİNE GÖRE VAKIFLAR VE ÇEŞİTLERİ  813

1.1. Mazbut Vakıf  813

1.2. Mülhak Vakıf  814

1.3. Sahih Vakıf  814

1.3.1. Mukataalı Vakıf  815

1.3.2. İcareteynli Vakıf  815

1.4. Gayri Sahih (Sahih Olmayan) Vakıf  815

2. MEDENİ KANUN VE 5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNUNA GÖRE VAKIF  818

3. VAKFIN KURULUŞU  819

3.1. Resmi Senetle Vakıf Kurulması  820

3.1.1. Vakıf Senedinin Tescili  820

3.1.2. Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliklerin Tescili  830

3.1.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  842

3.1.4. Davanın Tarafları  844

3.1.5. Dava Dilekçesi Örneği (Vakfın Tescili)  844

3.1.6. Dava Dilekçesi Örneği (Vakıf Senedindeki Değişikliklerin Tescili)  845

3.1.7. Uygulamadan Karar Örneği  846

3.2. Ölüme Bağlı Tasarruf ile Vakıf Kurulması  849

4. VAKFIN SONA ERMESİ  852

4.1. Vakfın Kendiliğinden Sona Ermesi  852

4.2. Vakfın Mahkeme Kararı ile Sona Ermesi  856

4.3. Uygulamadan Karar Örneği  856

5. SONA ERMENİN SONUÇLARI  857

6. TAVİZ BEDELİ VE VAKIF ŞERHİNİN TERKİNİ  861

7. VAKIFLAR KANUNU 17. MADDESİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASI  879

7.1. Öncesi Vakıf Malı Olan Taşınmazların Vakıf Adına Tescili Koşulları  879

7.2. Davanın Tarafları  910

7.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  914

7.4. Harç ve Vekâlet Ücreti  915

8. VAKIFLAR KANUNU 30. MADDESİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASI  920

9. TESPİT DAVALARI  933

10. UYGULAMADAN KARAR ÖRNEKLERİ  937

Yedinci Bölüm

ÖZEL KANUNLARA İLİŞKİN DİĞER DAVALAR

1. 5831 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DAVALAR (KULLANICI TESPİTİ)  941

1.1. Kullanıcı Olduğunun Tespiti Davası  941

1.2. Yargıtay Kararları  944

1.3. Dava Dilekçesi Örneği  963

1.4. Uygulamadan Karar Örnekleri  964

2. 6292 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DAVALAR  970

2.1. 6292 Sayılı Kanun Uyarınca Tescil Koşulları  970

2.2. Yargıtay Kararları  973

2.3. Dava Dilekçesi Örneği  987

2.4. Uygulamadan Karar Örnekleri  988

3. 775 ve 2981 SAYILI GECEKONDU KANUNU UYGULAMALARI  992

3.1. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tescil  992

3.2. Yargıtay Kararları  993

3.3. Dava Dilekçesi Örneği  1005

3.4. Uygulamadan Karar Örnekleri  1006

4. 2330 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNU UYGULAMALARI  1012

4.1. 2330 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Tazminat Davası  1012

4.2. Yargıtay Kararları  1013

4.3. Uygulamadan Karar Örnekleri  1018

Sekizinci Bölüm

TEDBİR KARARLARI

1. GENEL OLARAK  1021

2. İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI (HMK 389–399)  1021

2.1. Tedbir Kararının Niteliği ve Koşulları  1021

2.2. Verilebilecek Tedbir Kararları  1026

2.3. Teminat Alınması Halleri  1028

2.4. Tedbir Kararına İtiraz  1029

2.5. Uygulamadan Tedbir Kararı Örnekleri  1033

3. İHTİYATİ HACİZ KARARLARI (İİK 257–268)  1039

3.1. İhtiyatı Haciz Kararlarının Niteliği  1039

3.2. İhtiyati Haciz Kararının Koşulları  1043

3.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1048

3.4. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz  1049

3.5. İhtiyati Haciz Kararının İnfazı  1052

3.6. Uygulamadan Karar Örnekleri  1054

Dokuzuncu Bölüm

HUKUK MUHAKEMESİNDE İSTİNAF YARGI YOLU

1. GENEL OLARAK  1061

2. İSTİNAF BAŞVURUSU  1064

2.1. İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar  1064

2.2. Başvuru Süresi  1067

2.3. Başvuru Hakkı  1068

2.4. Başvuru Dilekçesi  1069

2.5. Başvuru Yeri  1070

2.6. Başvuru Tarihi  1070

2.7. Harçlar ve Giderler  1071

2.8. Başvurunun Usulden Reddi  1072

2.9. Cevap ve Katılma Yoluyla Başvuru  1073

2.10. Başvuru Hakkından Feragat  1074

2.11. Başvurunun İcraya Etkisi  1074

3. İSTİNAF YOLUNDA YASAK İŞLEMLER  1075

4. İSTİNAF İNCELEMESİ  1075

4.1. Ön İnceleme  1075

4.2. Asıl İnceleme  1077

4.3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararı  1081

5. YÜRÜRLÜK  1082

Yararlanılan Kaynaklar  1085

Kavramlar Dizini  1087

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.