Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Hakaret ve Şerefe Karşı Suçlar Bunlardan Doğan Tazminat ve İdari Yargı Kararları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Gökhan TANERİ
ISBN: 9786050505597
Stok Durumu: Stokta var
161,50 TL 190,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gökhan TANERİ
Baskı Tarihi 2020/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Hakaret ve Şerefe Karşı Suçlar Bunlardan Doğan Tazminat ve İdari Yargı Kararları

Dr. Gökhan TANERİ

2020/04 1. Baskı, 960 Sayfa

ISBN 978-605-05-0559-7


Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, hakaret suçu ile bunlardan doğan tazminat davaları, iş sözleşmesinin feshi, disiplin hukukuna ilişkin sonuçlar, meslekten çıkarma cezası, sosyal medyada kullanılan tazminat ve ceza yaptırımını gerektiren söz ve davranışlar, mahkeme kararlarına karşı başvuru yolları çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Bir başka deyişle,  Anayasa ve idare hukukundan, özel hukuk ve ceza hukukuna ilişkin örnek kararlar ve hukuki görüşlerle multidisipliner bir çalışma oluşturulmuştur.

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR5

KISALTMALAR7

I. HAKARET ve TEMEL KAVRAMLAR

A- Genel Olarak 29

a-      Tanım ve Kapsam29

b-      Uluslararası Hukuk Açısından: 30

c-      Anayasal Hak Olarak: 31

ç-5237 sayılı TCK’da yer alan diğer hakaret suçları (Özel Tahkir Suçları): 31

d-      Cezalandırma ve Tazminat Sorunu: 32

B- Tarihsel Süreçte Hakaret33

a- Genel Olarak 33

b- Türk Hukuk Tarihinde Hakaret34

C- Karşılaştırmalı Hukukta Hakaret Suçları 35

a- Genel Olarak35

b- Birleşik Krallık35

c- Fransa35

ç- Almanya37

d- İtalya38

e- Azerbaycan39

f- ABD39

II. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA
HAKARET

A- GENEL OLARAK41

B. SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER44

C. SUÇUN KONUSU47

Ç- SUÇUN UNSURLARI47

a- Genel Olarak47

b- Kanunilik (Tipiklik) Unsuru48

c- Suçun Maddi Unsurları49

aa- Hareket49

aaa- Somut Bir Fiil ya da Olgu Yükleme50
bbb- Sövmek Suretiyle Onur, Şeref ve Saygınlığa Yönelik Söz ya da Davranış54
1-Tanım54
2- Yakıştırmalar:55
3- Söz, resim, karikatür, jest, mimik, hareket:55
4- Çocuk, akıl hastası ya da hayvanların kullanılması: 59
5- İhmal suretiyle hakaret: 60
6- Kaba ve nezaketsiz davranışlar: 60
7- Diğer Kaba Ve Nezaketsizce Söz Ve
Davranışlar71
8- Yöresel Sözcükler:  75
9- Tokat Atma77
10- Beddua niteliğindeki Sözler:79
ccc- İsnadın Şeref ve Saygınlığı İncitici Olması82
ççç- İsnadın Mağdura Yüklenmesi ve Yöneltilmesi85
Ortaya Söylenen Sözler: 88
ddd- İsnadın Mağdurun Yokluğunda Yapılması Halinde
 İhtilât88
1- Sözle: 89
2- Yazıyla: 89
3- Telefon, radyo, internet yoluyla.89
eee- Mağduru hedef alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle
işlenmesi92
fff- Netice92

bb- Fail93

aaa- Gerçek kişiler93
bbb- Tüzel Kişiler94
ccc- Hayvanlar 95
ççç- Ceza Ehliyeti Olmayanlar 95
ddd- Yaşayan Kişiler96
eee- 5187 Sayılı Basın Kanunu ve Faillik97
fff- Kamu Görevlisi97
ggg- Yasama Sorumsuzluğu Kapsamındaki Kişiler98

cc- Mağdur98

aaa- Genel Olarak98
bbb- Akıl Hastaları ve Küçükler100
ccc- Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar100
ççç- Tüzel Kişilerin Suç Mağduru Olması102
ddd- Ölüler Açısından105
eee- Geçmişteki Hallerine Göre Mağdurlar106
fff- Mağdurun Kamu Görevlisi Olması108
ggg- Mağdurun Kurul Olması110
ğğğ-Mağdurun Belirli Olması110
hhh- Dolaylı Hakaret: 112
ııı- İhtilat öğesinin gerçekleşmesi açısından: 114

ç- Manevi Unsur114

d- Hukuka Aykırılık Unsuru120

aa- Genel Olarak120

bb- Hakkın Kullanılması121

aaa- Genel Olarak121
bbb- Eleştiri ve hakaret122
ccc-Haber verme Hakkı: 128
1- Genel Olarak128
2- Gerçeklik: 129
3- Güncellik: 129
4- Kamu Yararı:129
5- Biçim: 130
ççç- İfade Özgürlüğü131
1- Kanaat Sahibi Olma Özgürlüğü133
2- Bilgi ve kanaat açıklama özgürlüğü133
3- Radyo ve televizyon yayıncılığı136
4- İfade Özgürlüğünün Kısıtlanması139
5- İfade özgürlüğü ile görev ve sorumluluklar140
6- Şekil şartlarına, koşullara, sınırlamalara ve yaptırımlara uygun olarak ifade özgürlüğünün kullanılması142
7- İfade özgürlüğünün kullanımına meşru müdahale için üç koşul:146

7-1- Şekil şartı: 146

7-2- Konu şartı: 146

7-3- Gereklilik:146

7-3-1 Uygulamada ifade özgürlüğü150

7-3-2 İfade Özgürlüğü ve Ahlâk153

7-3-3 Başkalarının şöhret ve haklarının korunması ve ifade özgürlüğü154

7-3-4 İfade özgürlüğü ve yargı gücünün otorite ve tarafsızlığı156

7-3-5  6352 Sayılı Yasa ve İfade Özgürlüğü158

ddd- Şikâyet Hakkı ve Hakaret160
eee -Savunma Dokunulmazlığı161

cc- Kanun Hükmünün veya Amirin Emrinin Yerine
 Getirilmesi174

aaa- Kanun Hükmünü Yerine Getirme174
1- Soruşturma-Kovuşturma ve Denetime İlişkin Görev Yapanlar: 174
2- Suçları Bildirme Yükümlülüğü176
3- Şirketlerin Tasfiyesi: 176
bbb- Yetkili Merciin Emrini İfa177

çç- Mağdur Rızası178

D- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ181

a- İçtima181

aa- Gerçek İçtima181

bb- Bileşik Suç182

cc- Zincirleme Suç184

b- Teşebbüs187

c- İştirak190

E- SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ192

a- Genel Olarak192

b- Suçun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi (TCK m. 125/3-a), 193

aa- Genel Olarak 193

bb-Kamusal faaliyet194

cc- Faaliyete Katılma Şekli195

çç- Avukatların kamu görevlisi olması196

dd- Avukatların kamu görevlisi olması199

c- Suçun düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılması nedeniyle işlenmesi, (TCK m. 125/3-b)207

ç- Suçun kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi (TCK m. 125/3-c)210

d- Suçun alenen işlenmesi, TCK m. 125/4, 213

aa-Tanım213

bb- Suçun işlendiği yer: 214

cc- Gıyapta hakaret halinde215

çç- Aleniyet Hükümlerinin Uygulanması215

dd- Aleniyetin Tespiti: 215

ee- Basın-yayın yoluyla suçun işlenmesi218

ff- Sosyal medyada aleniyet219

gg- Kurul Halinde Çalışan Kamu Görevlilerine Hakaret219

F- CEZAYI HAFİFLETEN YA DA KALDIRAN HALLER220

a- Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi220

b- Suçun Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi226

aa- Genel Olarak 226

bb- Niteliği226

cc- Şartları226

aaa- Kasten Yaralama Eylemi226
bbb- Önce kasten yaralama eylemi gerçekleşmeli227
ccc- İlliyet Bağı227
ççç- Hakaret eylemi yaralama failine yönelmelidir.  228

c- Hakaret Suçunun Karşılıklı Olarak İşlenmesi233

aa- Genel Olarak: 233

bb- Şartları: 233

aaa- Karşılıklı Olarak İşlenen Suçların Sadece Hakaret Suçu Olması234
bbb- İlk Hakaret Eden Kişinin Haksız Olması234
ccc- Hakaretin Karşılıklı Olması235

G- DİĞER SUÇLARDA HAKSIZ TAHRİK OLARAK
HAKARET238

Ğ- HAKARET SUÇUNDA GERÇEĞİN İSPATI257

a- Genel Olarak257

b- Konusu suç teşkil eden isnatların ispatlaması260

c- Konusu suç teşkil etmeyen isnatlar263

I- SORUŞTURMA- KOVUŞTURMA-ZAMANAŞIMI270

a- Genel olarak270

b- Şikâyetçi Haklarının Hatırlatılmaması275

c- Hükümden Sonra Şikâyetten Vazgeçme275

ç- Uzlaşma276

d. Görevli Mahkeme277

e- Yaptırım 278

f- Yaptırım 279

aa- SEÇENEK YAPTIRIMLAR: 283

bb- TEKERRÜR HALİ284

İ- HAKARET SUÇUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 289

J- ZAMANAŞIMI290

K- MAHKEME KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI291

a- Olağan Kanun Yolları 291

aa- İtiraz291

bb- İstinaf304

cc-Temyiz306

b- OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI309

aa- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı İtirazı309

bb- Kanun Yararına Bozma309

c- YARGILAMANIN YENİLENMESİ310

ç-BAM CUMHURİYET SAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ 311

d-BİREYSEL BAŞVURU 311

aa- Giriş311

e- BİREYSEL BAŞVURU313

aa- Tanım313

bb- Hukuki Niteliği314

cc- Konu315

aaa- Anayasa'da düzenlenen hak ve özgürlükler316
bbb- AİHS ile Anayasa’da düzenlenen temel hak ve
hürriyetler317

çç- Amaca Uygun Yorum318

ee- Kapsam Farklılığı319

ff- Mağdur/başvuran/hakkı ihlal edilen 320

gg- Yetki321

f- ULUSLARARASI BAŞVURU YOLU AİHM339

III. HAKARET VE SÖVME SUÇUNUN MUHATABA ULAŞMASI AÇISINDAN GERÇEKLEŞME ŞEKİLLERİ341

A. Huzurda (Yüze Karşı) Hakaret341

B. Huzura Eşit Sayılan Araçların Vasıtalarla Hakaret344

C- Telefonla Hakaret ve Yakın Suçlar Yargıtay Kararları347

Ç- Gıyapta (Yoklukta) Hakaret360

D- Toplu ve Dağınık İhtilat361

E- Basın Yoluyla Hakaret365

a- Eser Sahibi367

b- Sorumlu Müdürün Bağlı Bulunduğu Yetkili367

c- Yayımcı ve Basımcının Sorumluluğu367

aa- Haberin gerçek ve güncel olması373

bb - Kamu yararı ve haberin kamuyu ilgilendirmesi376

cc- Ölçülülük (Olay ile olayın aktarılışı arasında fikri bağ
bulunması)378

ç- Basın Yoluyla İşlenen Hakaret Suçlarında Usûl Hükümleri379

F- İnternet Kanalıyla Hakaret Suçunun İşlenmesi382

a- İçerik Sağlayıcının Sorumluluğu387

b- Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri387

c- Erişim Sağlayıcının Yükümlülükleri387

G– Televizyon Yayınlarıyla Hakaret393

a- 2954 Sayılı TRT Kanunu Uyarınca Sorumluluk393

b- 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun394

Ğ- Sporda Hakaret395

IV. KİŞİLERİN HATIRASINA HAKARET (TCK M. 130)

A- Genel Olarak398

B- Ölülerin Hatırasına Hakaret398

C- Ölüleri Tahkir398

V. DİĞER HAKARET SUÇLARI
(ÖZEL TAHKİR SUÇLARI)

A- HALKI AŞAĞILAMA401

a. Genel Olarak401

b- Korunan Hukuki Değer402

c- Suçun Maddi Unsurları402

aa- Fail402

bb- Mağdur402

cc- Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı402

ç- Manevi Unsur409

d- Hukuka Aykırılık 410

e- Suçun Özel Görünüş Biçimleri410

aa- Teşebbüs410

bb- İştirak410

cc- İçtima410

f- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı411

aa- Soruşturma411

bb- Yaptırım411

cc- Zamanaşımı411

B- CUMHURBAŞKANINA HAKARET412

a- Genel Olarak412

b- Korunan Hukuki Değer412

c- Suçun Maddi Unsurları 412

aa- Fail412

bb- Mağdur412

cc- Fiil412

ç- Manevi Unsur413

d- Suçun Özel Görünüş Şekilleri418

aa- Teşebbüs418

bb- İştirak419

cc- İçtima419

e- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı419

aa-Soruşturma419

bb- Yaptırım419

cc- Zamanaşımı420

C- DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ
AŞAĞILAMA420

a- Genel Olarak 420

b- Korunan Hukuki Değer423

c- Suçun Maddi Unsurları423

aa- Fail423

bb- Mağdur423

cc- Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı42

ç- Manevi Unsur424

d- Suçun Özel Görünüş Biçimleri424

aa- Teşebbüs424

bb- İştirak425

cc- İçtima425

e- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı425

aa- Soruşturma425

bb- Yaptırım425

cc- Zamanaşımı425

D- TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA
SUÇU426

a- Korunan Hukuki Değer427

b- Suçun Maddi Unsurları427

aa- Fail427

bb- Mağdur427

cc- Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı428

c- Manevi Unsur428

ç- Suçun Özel Görünüş Biçimleri428

aa- Teşebbüs428

bb- İştirak428

cc- İçtima428

d- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı428

aa- Soruşturma428

bb- Yaptırım429

cc- Zamanaşımı429

E- ATATÜRK'E HAKARET448

a- Genel Olarak448

b-. Korunan Hukuki Değer449

c- Suçun Maddi Unsurları449

aa- Fail449

bb- Mağdur449

cc- Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı449

ç- Manevi Unsur450

d- Suçun Özel Görünüş Biçimleri450

aa- Teşebbüs450

bb- İştirak450

cc- İçtima450

e- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı450

aa- Soruşturma450

bb- Yaptırım450

cc- Zamanaşımı450

VI. İSPAT

A- SIKI İSPAT USÛLÜ455

B- SERBEST İSPAT USÛLÜ455

C- İSPAT KÜLFETİ457

a- Non bis in idem ilkesinde ispat külfeti458

b- Yargıtay uygulamasında bazı suçlarda yazılı delille ispat458

c- Duruşma Tutanağı İspat Gücü458

Ç- İSPATIN NİSBİLİĞİ458

D- İSPAT ÇEŞİTLERİ464

a- Doğrudan doğruya ve önemli olgularla ispat464

b- Belirtilerle İspat466

c- Bazı Hususların İspatının Gerekmemesi466

ç- Hakimin mesleki bilgisine ilişkin olgular467

E- ŞÜPHEYİ AŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ467

F- İSPAT YASAKLARI469

a- Delil Yasakları469

aa- Delil Değerlendirme Yasakları469

bb- Dışlama Kuralı470

b- Ceza Yargılamasında Görüntü ve Ses Kasetlerinin Delil
Olması474

aa- Kaydı yapan kişinin özel şahıs olması474

aaa- Kayıt eyleminin suç teşkil edip etmemesi474
bbb- Kayıt yapanın faaliyet içinde yer alması475

c- Tanık Beyanları476

G- İLETİŞİMİN TESPİTİ-KAYDA ALINMASI-DELİL
NİTELİĞİ478

a- Genel Olarak478

b- Önleme Amaçlı Dinleme489

c- Adlİ Denetleme480

aa- Denetleme Şartları480

bb- Mobil Telefonun Yerinin Tespit Edilmesi481

cc- Gizlilik482

çç- Tedbirin Sona Ermesi ve İlgiliye Bildirim482

dd- İletişimin Denetlenmesine Yönelik Yasal Sınırlar482

ee- Amaca Bağlılık ve Tesadüfen Elde Edilen Deliller484

ff- Mağdur İletişim Tespiti ve Konuşmaların Mağdur Tarafından Kaydedilmesi484

aaa- Mağdur İletişim Tespiti484
bbb- Mağdurla İletişim Kurmuş Kişiler Açısından486
ccc- İletişimin Bizzat Mağdur Tarafından Kaydedilmesi487
1- Kasıt Açısından487
2- CMK 217/2 Anlamında Hukuka Uygun Delil Olduğu Yaklaşımı487
3- Meşrû müdafaa TCK 25/1487

g- Uygulamada Mağdurların Telefon Konuşmalarına Karşı Davranışları488

VII. HAKARET SUÇLARINDA SAVUNMA

A- İnkâr491

a- Aktif İnkâr492

b- Pasif inkâr 496

B- Tevilli İkrar497

C- İkrar497

VIII. DOSYA İNCELEME

A- İddianame499

B - Müşteki beyanları 501

C - Sanık ifadesi501

Ç- Tanık Beyanları 501

D- Olay tutanakları 502

E- Mesaj tespit tutanakları 502

F- Mobese kayıtları- Video kayıtları 502

G- Mağdur tarafından iletişimin kayda alınması502

IX. UYGULAMADA HAKARET9 SUÇLARI AÇISINDAN
SORUNLAR

A- İddİaname problemleri503

a- İddianamenin iadesinden kaynaklanan sorunlar503

b- Müştekinin görev belgesinin bulunmaması503

c- Sanığın özellikle yabancı uyruklu olması halinde onaylı kimlik belgelerinin ve adli sicil kayıtlarının konulmaması503

ç- Tek olayla ilgili farklı farklı mahkemelerde dava açılması,
mükerrer dava. 503

d- Salt müşteki beyanıyla kamu davası açılması ve "hazırlık
aşamasında şüpheden müşteki yararlanır" yaklaşımı,504

e- Hazırlık delillerinin toplanmaması,504

aa-Hakarete ilişkin sözlerin kısaltılması:504

bb- Suçla ilgisi olmayan sözlerin iddianame metnine
alınması505

cc-Hakarete konu sözün iddianame metninde hiç yer
almaması505

çç-Suç tarihinin tam olarak belirtilmemesi505

dd- Teselsül eylemlerinde ilk eylemin ve sonraki eylemlerin
 açıkça belirtilmemesi505

ee-Aleniyet506

ff-Haksız tahrik hükümleri506

gg-Telefon konuşmalarının delil niteliği507

X. DÜZELTME VE CEVAP HAKKI

A- GENEL OLARAK508

B- Özel Radyo ve Televizyonlarda Cevap ve Düzeltme Hakkı511

a- 6112 sayılı yasanın 18. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:511

b- Kişiye hakaret içeren yayınlarda:512

C- YAZILI BASINDA DÜZELTME VE CEVAP HAKKI514

a- DÜZELTME VE CEVABIN YAYINLANMAMASI (5187 sayılı kanun m. 18)516

b- DÜZELTME VE CEVABIN GEREĞİ GİBİ
YAYINLANMA- MASI517

Ç- 2954 TRT KANUNU'NDA DÜZELTME VE CEVAP
HAKKI521

D- 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlen- mesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun525

a- Tekzip Bakımından Ortak Özellikler527

b- Mahkemelerin Yetkisi527

c- Tekzip Metninin Hiç Yazılmaması Gereği Gibi Y
ayımlanmaması528

F- ERİŞİMİN ENGELLENMESİ528

a- Adli Mercilerin Kararıyla Erişimin Engellenmesi529

b- FORUM ve SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ531

c- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek 4. maddesi gereğince Erişimin Engellenmesi532

ç- AİHM Kararlarında İletişimin Denetlenmesi534

XI. ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA
KARŞI SUÇLAR

A- HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL537

a- Genel Olarak 537

b- Hukuki Yarar539

c- Suçun Maddi Unsurları 539

aa- Suçun Faili539

bb- Suçun Mağduru 540

cc- Hareket 540

ç- Suçun Manevi Unsuru 548

d- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı549

aa- Soruşturma: 549

bb- Yaptırım550

B- KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLEN-MESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU551

a- GENEL OLARAK 551

b- HUKUKİ YARAR552

c- SUÇUN MADDİ UNSURLARI552

aa- Suçun Konusu:552

bb- Suçun faili: 552

cc- Suçun mağduru: 552

dd- Hareket: 552

ç- SUÇUN MANEVİ UNSURU553

d- HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 553

e- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ553

aa- Teşebbüs: 553

bb- İştirak: 553

cc- İçtima: 553

f- SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI554

aa- Soruşturma Kovuşturma554

bb- Görevli Mahkeme554

cc- Yaptırım554

çç- Zamanaşımı554

C- ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL554

a- GENEL OLARAK 556

aa- Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu560

bb- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu562

cc- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu563

çç- Diğer Yasalarda Özel Hayat564

b- SUÇUN KONUSU568

c- SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER568

ç- SUÇUN MADDİ UNSURLARI 569

aa- Fail569

cc- Hareket570

aaa- Gizliliğin İhlâl Edilmesi TCK 134/1, 1. cümle570
bbb- Gizliliğin Görüntü veya Seslerin Kayda Alınması Suretiyle İhlâli TCK 134/1, 2. Cümle
(Kaydetme Suçu)570
ccc- Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etme,
 (
TCK m. 134/2) 574

d- NETİCE VE NEDENSELLİK BAĞI 580

e- SUÇUN MANEVİ UNSURU 580

f- HUKUKA AYKIRILIK 582

g- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ587

h- SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA592

D- KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ595

a- Genel Olarak595

b- Suçla korunan hukuki değer603

c- Suçun hukuki konusu603

ç- Suçun Maddi Unsurları 607

aa- Suçun Faili607

bb- Suçun Mağduru607

cc- Hareket607

d- Suçun Manevi Unsuru611

e- Hukuka Aykırılık611

aa- Rıza612

bb- Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi612

f- Suçun Özel Görünüş Şekilleri613

aa- Teşebbüs613

bb- İştirak614

cc- İçtima614

g- Kovuşturma, görevli mahkeme, suçun yaptırımı ve dava
 zamanaşımı615

aa- Kovuşturma615

bb- Görevli mahkeme616

cc- Suçun yaptırımı616

çç- Dava zamanaşımı616

E- VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME YA DA ELE GEÇİRME SUÇU616

a- Genel Olarak616

b- Suçla Korunan Hukuki Değer617

c- Suçun Maddi Unsurları 617

aa- Hareket617

bb- Fail618

cc- Mağdur 618

ç- Suçun Manevi Unsuru 618

d- Hukuka Aykırılık Unsuru618

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 622

aa- Teşebbüs622

bb- İştirak622

cc- İçtima622

f- Kovuşturma, görevli mahkeme, suçun yaptırımı ve dava
zamanaşımı624

aa- Kovuşturma624

bb- Görevli mahkeme624

cc- Suçun yaptırımı624

çç- Dava zamanaşımı625

dd- SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 625

aaa - Kamu görevlisi tarafından, görevin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi625
bbb - Belirli bir meslek ya da sanatın verdiği kolaylıktan istifade edilmek suretiyle işlenmesi626

ee- VERİLERİ YOK ETMEME SUÇU626

XII. DİSİPLİN SUÇLARI ve HAKARET

A- Ahlâka Aykırı Hareketler631

a-125/C Aylıktan kesme cezası gerektiren, "ı" alt bendi:631

b-125/B Kınama cezası gerektiren "ı" alt bendi:631

B- Keyfi ve Sert Muamele632

a- 125/D Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren "ı" alt bendi:632

b- 125/C Aylıktan kesme cezasını gerektiren "ı" bendi:632

C- İftira632

1- 125/C Aylıktan kesme cezasını gerektiren "ı" bendi

Ç- Yalan yere tanıklık ve yemin632

D- ÖRNEK DANIŞTAY KARARLARI633

XIII. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU

A- GENEL OLARAK666

B- HAKSIZ FİİL UNSURLARI666

a- Hukuka Aykırı Fiil666

aa- Fiil666

bb- Hukuka Aykırılık666

cc- Hukuka Uygunluk Sebepleri667

çç - Özel hukuka uygunluk nedenleri668

b- Zarar668

aa- Genel Olarak668

bb- Zararın ispatı669

cc- Zararın Türleri670

aaa- Maddi ve manevi zarar 670
bbb- Mal varlığı zararı – şahıs varlığı zararı671
ccc- Manevi Zarar671
ççç- Fiili zarar- Yoksun Kalınan Kâr-Normatif Zarar673
ddd- Diğer kişisel varlık zararları:674
eee- Doğrudan doğruya zarar:674
fff-Yansıma Yoluyla Zarar Nedeniyle Tazminat675

c- İlliyet Bağı676

aa- Genel Olarak676

bb- Uygun İlliyet Bağı Teorisi:676

ç- Kusur677

aa- Kasıt:677

bb- Ağır ihmal: 677

cc- Hafif ihmal: 678

çç- Kusurun derecesi ve önemi:678

C- HAKSIZ FİİLİN HÜKÜM VE SONUÇLARI678

a- Zarar ve Miktarı678

b- Tazminatın Hesaplanması679

aa- Saldırının ağırlığı: 680

bb- Kusurun ağırlığı: 680

XIV- BASIN SUÇLARINDA MANEVİ TAZMİNAT

A- Basın yoluyla kişilik haklarının saldırıya uğramasında manevi tazminat şartları:682

a- Öze ilişkin koşullar683

b- Görünür Gerçeklik683

c- Güncellik688

ç- Kamu Yararı ve Toplumsal İlgi

XV- CEZA DAVASINDA ŞİKÂYETTEN VAZGEÇMEVE
TAZMİNAT                     691

XVI. HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ
BİRBİRİNE ETKİSİ

A- GENEL OLARAK693

B- HER İKİ HUKUK DALI AÇISINDAN ETKİLEYİCİ
HUSUSLAR694

a- Ceza Mahkemesi Beraat Kararı694

b- Kusur, Yaş, Temyiz Gücü695

c- Zamanaşımı697

ç- Delil Değerlendirmesi700

d- İspat Yükü703

e- Hukuk Mahkemesi Yaş Düzeltme Kararı704

f- Hukuk Mahkemesi Sahtelik Davası705

g- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması705

ğ- Yargılamanın Yenilenmesi ve İadesi706

h- Bekletici Mesele707

j- Uzlaşma709

XVII. SOSYAL MEDYADA HAKARET-İFTİRA-
TEHDİT-TACİZ

A- Genel Olarak 713

B- Haber Verme Hakkı713

C- Görünür Gerçeklik715

Ç- Hukuka Uygunluk Nedenleri 716

a- Kanun Hükmünün veya Amirin Emrinin Yerine Getirilmesi716

aa- Kanun Hükmünü Yerine Getirme716

bb- Yetkili Merciin Emrini İfa717

b- Meşru Savunma719

c- Hakkın Kullanılması720

ç- Mağdur Rızası721

D- Manevi Unsur ve Görünür Gerçeklik İlkesi722

E- İfade Özgürlüğü723

F- Eleştiri Hakkı 725

XVIII. DİĞER HUKUK DALLARINDA HAKARET

A- Mobbing756

a- ULUSLARARASI BELGELERDE MOBBİNG760

b- TÜRKİYE’DE MOBBİNG ÇALIŞMALARI VE HUKUK761

c- Mevzuat: 762

aa- 1982 Anayasası: 762

bb- 4721 sayılı TMK 763

cc- 4857 sayılı İş Kanunu763

aaa- Genel Olarak763
bbb- Mobbing Hükümleri764

çç- 6098 sayılı TBK766

dd- 5237 sayılı TCK767

ee- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu767

ç- Diğer Mevzuatta: 768

d- İspat: 769

B- Boşanma Davalarında Hakaret770

a- Genel Olarak 770

b- Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle TMK m. 162 Gereğince
 Boşanma770

aa- Hayata kast: 771

bb- Pek Kötü Davranışlar: 772

cc- Onur Kırıcı Davranışlar: 773

c- Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma ve Hakaret778

aa- Genel Olarak 778

bb- Küçültücü davranmak779

aaa- Alay etmek780
bbb- Aşağılamak783
ccc- Küçük düşürmek787
ççç- Tükürmek789
ddd- Küçümsemek789
eee- Başkalarıyla karşılaştırmak792
fff- Dedikodu çıkarmak794
ggg- İftira Etmek795
ğğğ- Beğenmemek795
hhh- Hırsızlık yapmak795
jjj- Suçlayıcı Davranmak795

cc- Sevgisiz davranmak796

çç- Baskıcı Davranmak800

dd- İlgisiz Davranmak800

ee- Dışlayıcı Davranmak801

ff- Duygusal şiddet içeren benzer davranışlar801

hh- Görsel Şiddetle evlilik birliğinin sarsılması801

aaa- Özel hayata ve hayatın gizli alanına müdahale801
bbb- Günlük Yazıları803
ccc- Kayıtlar803
ççç- Boşanmada tazminat ve nafaka805
ddd- Yoksulluk Nafakası: 809

C- Nişanın Bozulmasından Doğan Manevi Tazminat809

D- İş Sözleşmesinin Hakaret Nedeniyle Feshi819

a- Genel Olarak 819

b- Haklı Nedenle Fesih820

c- İşçinin İşveren Aleyhine Söylemlerde Bulunması halinde fesih824

ç- İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, (İş Kanunu m. 25/II-d825

d- İşverenin İşçi Aleyhine Söylemlerde Bulunması halinde fesih827

e- İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa. 828

XIX. YARGITAY HUKUK DAİRELERİNİN HAKARETE
 İLİŞKİN

ÖRNEK KARARLARI830

XX. SONUÇ943

KAYNAKÇA945

kavram Dizini958


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.