Pandeminin (COVID-19'un) Sözleşmelerin İfasına Etkisi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Çiğdem KIRCA - Fatma Tülay KARAKAŞ
ISBN: 9786050508642
80,75 TL 95,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Çiğdem KIRCA, Fatma Tülay KARAKAŞ
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 283

Birinci Bölüm

Mücbir Sebep- İmkansızlık

(Çiğdem Kırca/ F. Tülay Karakaş).................................................................1

İkinci Bölüm

Uyarlama

(Çiğdem Kırca)............................................................................................57

Üçüncü Bölüm

Pandeminin Bazı Sözleşmelerin İfasına Etkisi

İşyeri Kira Sözleşmeleri

(Çiğdem Kırca/Eren Özdemir).....................................................................97

Eser Sözleşmeleri

(Can Boyacı)..............................................................................................137

Paket Tur Sözleşmeleri

(Betül Özlük)..............................................................................................171

İş Sözleşmeleri

(Orhan Ersun Civan).................................................................................199

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER................................................................................................VII

KISALTMALAR............................................................................................XIII

BİRİNCİ BÖLÜM

MÜCBİR SEBEP- İMKANSIZLIK

§ 1. MÜCBİR SEBEP OLARAK PANDEMİ.....................................................1

I. Genel Olarak Pandemi...........................................................................1

II. Mücbir Sebep Olarak Pandemi .............................................................3

III. Sözleşmelerde Yer Alan Mücbir Sebep Kayıtları..................................8

IV. Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) Uyarınca Mücbir Sebep ...............10

§ 2. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ, SÖZLEŞME RİSKİ, SÖZLEŞMEYE

BAĞLILIK ve SINIRLARI .......................................................................13

I. Sözleşme Özgürlüğü - Sözleşmeye Bağlılık........................................13

II. Sözleşme Riski.....................................................................................14

III. Atipik Riskler......................................................................................15

§ 3. PANDEMİNİN BORCUN İFASINI İMKANSIZ KILMASI.....................18

I. İmkansızlık Kavramı ...........................................................................18

II. Mantıki (Maddi) - Fiili - Hukuki İmkansızlık ve Pandemi .................19

A. Mantıki (Maddi) İmkansızlık - Fiili İmkansızlık ..........................19

B. Hukuki İmkansızlık.........................................................................21

III. Başlangıçtaki İmkansızlık - Sonraki İmkansızlık ve Pandemi ............26

IV. Objektif İmkansızlık - Sübjektif İmkansızlık ve Pandemi ..................26

C. Objektif İmkansızlık........................................................................26

D. Sübjektif İmkansızlık .....................................................................28

V. Ekonomik İmkansızlık.........................................................................31

VI. Tam İmkansızlık - Kısmi İmkansızlık..................................................31

VII. Sürekli İmkansızlık - Geçici İmkansızlık ve Pandemi........................32

VIII. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlığın

Hukuki Sonuçları.........................................................................................33

§ 4. GEÇİCİ İMKANSIZLIK VE PANDEMİ ..................................................38

I. Temerrüt Hükümlerinin Uygulanmasını Savunan Görüş.....................38

II. Geçici İmkansızlığın Sürekli İmkansızlığa Dönüşmesi.......................40

III. Borcun İfasının Geçici İmkansızlığın Sona Erdiği Zamana

Ertelenmesi ve Alacaklıya Sözleşmeden Dönme Olanağının Tanınması ..42

§ 5. PANDEMİ SEBEBİYLE İFA EDİLEMEYEN BORCA KARŞI

DİĞER TARAFIN SAVUNMA OLANAKLARI: ÖDEMEZLİK

DEF’İ VE ACİZ DEF’İ......................................................................................48

I. Ödemezlik Def’i ..................................................................................48

A. Yasal Düzenleme ve Koşulları........................................................48

B. Ödemezlik Def’inin Hukuki Sonuçları...........................................51

C. Alman Hukukunda Ödemezlik Def’i Kurumunun

Genişletilerek Borçların Ertelenmesi...................................................52

II. Aciz Def’i (İfa Güçsüzlüğü)................................................................54

İKİNCİ BÖLÜM

UYARLAMA

§ 6. PANDEMİ SEBEBİYLE SÖZLEŞMELERİN UYARLANMASI..............57

I. COVID-19 ve Uyarlama .....................................................................57

II. Genel Olarak Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması...............60

A. Uyarlamanın Hukuki Temeli.........................................................60

B. Uyarlamanın Türleri......................................................................65

1. Aşırı İfa Güçlüğü ......................................................................66

2. Edimler Arası Dengenin Bozulması ........................................66

3. Kullanım Amacının Boşa Çıkması ...........................................68

C. TBK m.138 Uyarınca Sözleşmeye Müdahalenin Şartları ve

COVID-19 .................................................................................69

1. Borcun İfasının Mümkün Olması .............................................70

2. İşlem Temeli Olan Mevcut Olgularda Değişiklik ....................71

a. İşlem Temeli ......................................................................71

b. Mevcut Olgularda Değişiklik (Durum Değişikliği) ..........73

aa. Mevcut Olgulardaki Değişikliğin Olağanüstü Bir

Durumdan Kaynaklanması ............................................73

bb. Mevcut Olgulardaki Değişikliğin Öngörülmeyen

Bir Durumdan Kaynaklanması ......................................73

X

İçindekiler

cc. İfa Güçlüğüne Yol Açan Durum Değişikliğinin

Uyarlama İsteyen Taraftan Kaynaklanmamış Olması ...75

3. Mevcut Olgularda Değişikliğin Esaslı (Önemli) Olması..........76

4. Katlanılmazlık: Mevcut Olgulardaki Değişikliğin, Borçludan

İfanın İstenmesi Dürüstlük Kurallarına Aykırılık Oluşturacak

Derecede Borçlu Aleyhine Olması................................................77

a. Genel Olarak.......................................................................77

b. Kanunda ve Sözleşmede Belirlenen Riskin Dağılımı

İçerisinde Bulunmamak..........................................................79

aa. Sözleşmede Yer Alan Risk Dağılımı.........................80

bb. Kanunda Yer Alan Risk Dağılımı.............................81

aaa. Satış Sözleşmesi...............................................83

bbb. Eser Sözleşmesi...............................................83

ccc. Hizmet Sözleşmesi...........................................84

ddd. Kira Sözleşmesi...............................................84

eee. Ödünç Sözleşmesi............................................84

cc. Risk Dağılımına Göre Üstlenilen Risklerin

Katlanılamayacak Derecede Artması ............................85

aaa. COVID-19’dan Korunmak İçin Devlet

Tarafından Alınan Önlemler Sebebiyle Risk

Dağılımının Katlanılmaz Derecede Aşılması..........86

bbb. Korona Krizi Sebebiyle Ekonomik Olarak

Darda Kalanlar Açısından Risk Dağılımının

Aşılması...................................................................88

5. Borçlunun Borcunu Henüz İfa Etmemiş Olması veya

İfanın Aşırı Ölçüde Güçleşmesinden Doğan Haklarını Saklı

Tutarak İfa Etmiş Olması..............................................................90

D. TBK m. 138 Uyarınca Sözleşmeye Müdahalenin Sonuçları...........91

1. Sözleşmenin Uyarlanması ........................................................91

2. Sözleşmenin Sona Erdirilmesi .................................................94

İçindekiler

XI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PANDEMİNİN BAZI SÖZLEŞMELERİN

İFASINA ETKİSİ

§ 7. PANDEMİNİN İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ..................97

Giriş...................................................................................................................97

I. Genel Olarak Kira Sözleşmesi ............................................................98

II. COVID-19’un Meydana Getirdiği Olumsuz Etkilerden

Korunmak İçin Yapılan Özel Düzenlemeler........................................99

A. Türk Hukukundaki Özel Düzenlemeler .......................................99

B. Alman Hukukundaki Özel Düzenlemeler...................................101

III. Ayıptan Sorumluluk...........................................................................105

A. Genel Olarak ...............................................................................105

B. Kiralananda Yürütülen Faaliyetlerin Yasal veya İdari

Önlemlerle Yasaklanması veya Kısıtlanmasının Ayıp Teşkil

Edip Etmeyeceği Sorunu ............................................................106

IV. Kira Sözleşmelerinde Sonraki İmkansızlık .......................................113

A. Genel Olarak ...............................................................................113

B. Kiralananda Yürütülen Faaliyetlerin Yasal veya İdari

Önlemlerle Yasaklanması veya Kısıtlanmasının İmkansızlık

Teşkil Edip Etmeyeceği Sorunu..................................................116

V. Kira Sözleşmesinin Uyarlanması (Aşırı İfa Güçlüğü) ......................121

A. Kira Sözleşmelerinin Uyarlamasının Şartları..............................122

B. İşyeri Kira Sözleşmelerinin Uyarlanmasında Risklerin

Katlanılmayacak Ölçüde Aşılması..............................................128

1. COVID-19’dan Korunma İçin Devlet Tarafından Alınan

Önlemler Sebebiyle İşyerleri Kapatılan veya Önemli Ölçüde

Sınırlanan İşyeri Kira Sözleşmeleri Açısından...........................128

2. AVM’lerde Kiraya Verenlerin Kendi İstekleri ile Kapattıkları

İşyerlerindeki Kira Sözleşmeleri Açısından ...............................129

3. İşyerleri Kapatılmayan Ancak Pandemi Sebebiyle İşlem

Hacmi Düşen İşyeri Kira Sözleşmeleri Açısından .....................130

C. Uyarlamanın Sonuçları ...............................................................134

VI. Uyarlama ile Kira Sözleşmesinin Önemli Sebeple Feshi

Arasındaki İlişki ...............................................................................135

XII

İçindekiler

§ 8. PANDEMİNİN ESER SÖZLEŞMELERİNİN İFASINA ETKİSİ VE İDARENİN TARAF OLDUĞU İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE DURUM ...137

I. Konunun Kapsamı..............................................................................137

II. Genel Olarak Eser Sözleşmesi...........................................................137

A. Hukuki Niteliği............................................................................137

B. Eser Sözleşmesinin Kapsamı......................................................141

III. Pandeminin Eser Sözleşmelerine Etkileri..........................................142

A. Sözleşmenin İfasını Etkileyebilecek Olası Sorunlar...................142

B. Tarafların Başvurabileceği Hukuki İmkanlar..............................144

1. Eserin Tesliminin İmkansızlaşması Durumunda .................144

a. Genel Olarak.....................................................................144

b. Yüklenicinin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi

(TBK m. 486).......................................................................145

c. İş Sahibi ile İlgili Beklenmedik Olaydan Dolayı

Teslimin İmkansızlaşması (TBK m. 485)............................146

2. Geçici İmkansızlık Sebebiyle Eserin Zamanında Teslim

Edilememesi Durumunda.....................................................149

3. Aşırı İfa Güçlüğü Durumunda .............................................154

4. İş Sahibinin Başvurabileceği Özel İmkanlar........................158

a. Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılması...........................158

b. Tam Tazminatla Fesih ......................................................159

IV. Pandeminin İdarenin Taraf Olduğu İnşaat Sözleşmelerine Etkileri...160

A. Genel Olarak İnşaat Sözleşmesi..................................................160

B. İdarenin Taraf Olduğu İnşaat Sözleşmelerinde

Başvurulabilecek Hukuki İmkanlar.............................................162

1. İdarenin Taraf Olduğu İnşaat Sözleşmeleri Hakkında

Genel Açıklamalar................................................................162

2. Pandemi Sebebiyle Başvurulabilecek Hukuki İmkanlar......164

§ 9. PANDEMİNİN PAKET TUR SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ..................171

I. Genel Olarak Paket Tur Sözleşmesi...................................................172

II. Paket Tur Sözleşmesinin İfa Edilmemesine (Hiç veya Gereği

Gibi İfa Etmeme) İlişkin Özel Düzenlemeler....................................176

İçindekiler

XIII

XIV

İçindekiler

A. Paket Tur Baş lamadan Ö nce Sö zleş mede Esaslı Değ iş iklik

Yapılması veya Turun İ ptali .......................................................176

B. Paket Tur Sözleşmesinin Gereği Gibi İfa Edilmemesi................179

III. Pandeminin Paket Tur Sözleşmesine Etkisi ......................................181

A. Paket Tur Sözleşmesinin İmkansızlığı........................................181

1. İmkânsızlık Halinde Katılımcının Hakları ..........................187

a. Tur Başlamadan Dönme Hakkı........................................187

b. Tur Sözleşmesinde Esaslı Değişiklik Yapılması veya

Sözleşmenin İptali Halinde Dönme Hakkı...........................190

2. İmkansızlık Halinde Tur Düzenleyicinin Hakları ...............191

a. Sözleşmeden Dönme Hakkı.............................................191

b. Sözleşmeyi İptal Hakkı....................................................192

B. Sözleşmenin Gereği Gibi İfa Edilmemesi Nedeni Olarak

COVID-19 Pandemisi.................................................................192

IV. Paket Tur Yönetmeliğine COVID-19 Nedeniyle Eklenen

Geçici 1. Madde ...............................................................................196

§ 10. PANDEMİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ.................................199

I. Giriş....................................................................................................199

II. Zorlayıcı Neden Kavramı ve COVID-19 Pandemisinin Zorlayıcı

Neden Sayılıp Sayılamayacağı ..........................................................200

III. Gerekçesine Göre İşyerinin Kısmen veya Tamamen Tatil

Edilmesinin Hukuki Açıdan Nitelendirilmesi ..................................203

IV. İşyerinin Kısmen veya Tamamen Tatil Edilmesi Sonucu

Yararlanılabilecek Hukuki Olanaklar ...............................................207

A. Kısa Çalışma ..............................................................................207

1. Kısa Çalışmanın Koşulları .....................................................208

2. Kısa Çalışma Ödeneği ..........................................................212

3. Kısa Çalışma Ödeneğince Karşılanmayan Gelir Kaybının

İşverence Telafi Edilip Edilemeyeceği........................................216

B. Ücretsiz İzin ...............................................................................217

1. Ücretsiz İznin Uygulanma Usulü ...........................................217

2. Nakdi Ücret Desteği ...............................................................220

C. Yıllık Ücretli İzin .......................................................................224

1. İşverenin Tek Taraflı Olarak İşçileri Yıllık İzne Çıkarıp

Çıkaramayacağı ...................................................................224

2. İşverenin Pandemi Döneminde İşçileri Toplu Olarak

Yıllık İzne Çıkarıp Çıkaramayacağı ....................................225

3. Sokağa Çıkma Yasağı Dönemlerinde İşçilere Yıllık

Ücretli İzin Kullandırılıp Kullandırılamayacağı..................227

4. Avans İzin Verilip Verilemeyeceği ......................................228

D. Telafi Çalışması ..........................................................................230

E. İşçi Ücretlerinde İndirime Gidilmesi ve İş Sözleşmesinin

Uyarlanması ...............................................................................233

V. İşçilerin Kısa Süreli Devamsızlığı ve Ücrete Hak Kazanma Durumu .235

A. Türk Borçlar Kanununun Getirdiği Düzenleme .......................236

B. Türk Borçlar Kanunu m. 409’un COVID-19 Pandemisi

Nedeniyle İş Görme Edimini Yerine Getiremeyen İşçiler

Açısından Uygulanabilirliği .......................................................240

VI. İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı .................................................243

VII.İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ..........................................................248

A. İşveren Tarafından İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi...............248

1. COVID-19 Pandemisine Özgü Fesih Yasağı .........................249

2. Fesih Yasağının İstisnaları ve Uygulanmayacağı Haller.........250

3. Fesih Yasağının İhlali Sonucu Uygulanacak Yaptırım............253

B. İşçiler Tarafından İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ..................255

KAYNAKÇA...................................................................................................265

Acar, Faruk: Kira Hukuku Şerhi, İstanbul 2015.

Aepli, Viktor: Zürcher Kommentar, Das Erlöschen der Obligationen, Art. 114-126 OR, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Kommentar zur 1. und 2. Abt. (Art. 1-529 OR), Zürich 1991 (ZK-Aepli, Art. 119 OR).

Akdeniz, Ayşe Ledün: İş İlişkilerinde İmkansızlık, İstanbul 2018.

Akın, Levent: Covid-19’un İş İlişkilerine Olası Etkileri, Çimento İşveren Dergisi, C. 34, Sa. 3, Mayıs 2020, s. 17-71.

Akın, Levent/Gözel, Mustafa Gökhan: Understanding Dynamics of Pandemics, Turk J Med Sci 2020, Sa. 50, s. 515-519.

Akıncı, Şahin: COVID-19’un Borç İlişkilerine ve Bazı Borçlar Hukuku Sözleşmelerine Etkisi, İTİCÜSBD, (COVID-19 Hukuk Özel Sayısı), C. 19, Sa. 38, Y. 2020, s. 62-103.

Akın, Yeliz Neslihan: İlga Hükümler Çerçevesinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Düzenleme Alanı Hakkında Bir Değerlendirme, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Aralık 2018, Sa. 12, s. 1-61.

Akyiğit, Ercan: İş Hukuku, B. 12, Ankara 2018.

Akyiğit, Ercan: Kısa Çalışma, TÜHİS, Ağustos-Kasım 2004, s. 1-35 (Kısa çalışma).

Alp, Mustafa: Corona Günlerinde Uzaktan (Evden) Çalışma, Telafi Çalışması ve Ücret İndirimi, Pandemi Sürecinde İş Hukuku (Ed., Gülsevil Alpagut), İstanbul 2020, s. 103-127 (Corona).

Alp, Mustafa: Covid-19 Pandemisi Döneminde Telafi Çalışması, Legal İSGHD, C. 17, Sa. 68, Y. 2020, s. 1381-1420 (Telafi Çalışması).

Alp, Mustafa: İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi, Ankara 2005.

Alpagut, Gülsevil: Pandemi’nin İş Sözleşmesine Etkisi: Ücretsiz İzin, Fesih Yasağı, Zorlayıcı Neden, Pandemi Sürecinde İş Hukuku (Ed., Gülsevil Alpagut), İstanbul 2020, s. 61-98 (Pandemi).

Alpagut, Gülsevil: Toplu İş Sözleşmesinde İşlem Temelinin Çökmesi, İstanbul 2002.

266

Kaynakça

Altaş, Hüseyin: Eserin Teslimden Önce Telef Olması, Ankara 2002.

Altınok Ormancı, Pınar: Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi, İstanbul 2011.

Antalya, Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. V/1, 3, Ankara 2019.

Aral, Fahrettin/Ayrancı, Hasan: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, B. 12, Ankara 2019.

Arat, Ayşe: Küresel Salgının İşyeri Kiralarına Etkisi ve Çözüm Önerileri, 30.04.2020, LexPera Blog.

Arıkan, Mustafa: Eser Sözleşmesinde İfa İmkansızlığı ve Sonuçları, SÜHFD, C. 16, Sa. 2, Y. 2008, s. 265-285.

Arslan, Seda: İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı, İstanbul 2012.

Aslan, İ. Yılmaz: Tüketici Hukuku, B. 5, Ankara 2015.

Aşık, Ahmet Can: Salgının İşyeri Kira Sözleşmelerinin İfasına Olası Etkileri, 06.05.2020, LexPera Blog.

Atamer, Yeşim M.: Paket Tur Sözleşmelerine İlişkin eTKHK m. 6/C’nin Revizyonuna İlişkin Teklifler, Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’a Armağan, C. 2, İstanbul 2008, s. 87-101.

Atamer, Yeşim M.: Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, İstanbul 2005.

Aydın, İsmail: Mücbir Sebeplerden Dolayı İfa Edilmeyen Paket Tur Sözleşmelerinde Tüketicinin Talep Hakları, Terazi Hukuk Dergisi, C. 13, Sa. 146, 2018, s. 70-78.

Aydoğdu, Murat: Tüketici Hukuku Dersleri, Ankara 2015.

Aydoğdu, Murat/Yağcıoğlu, Ali Haydar: Kovid-19 Salgınının Borç İlişkilerine ve Yargılamaya Etkileri, Ankara 2020.

Başbuğ, Aydın/Yücel-Bodur, Mehtap: İş Hukuku, B. 5, İstanbul 2018.

Başak-Makaracı, Aslı/Çevik-Öktem, Seda/Yörük, Işılay: Korona Virüsün İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi, (Ed., Muhammet Özekes, COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirmeler, İstanbul 2020) s. 393-410.

267

Kaynakça

Başpınar, Veysel/Demir, Bahadır: Paket Tur Sözleşmelerinde Seyahat Edenin Hak ve Borçları, Terazi Hukuk Dergisi, C. 9, Ö zel Sayı, Kasım 2014, s. 144-155.

Başterzi, Süleyman: Kısa Çalışma (Kovid 19 Pandemisinde Yeni Yaklaşımlar), Pandemi Sürecinde İş Hukuku (Ed., Gülsevil Alpagut), İstanbul 2020, s. 3-60 (Kısa Çalışma).

Başterzi, Süleyman: Türkiye’de Feshe Karşı Koruma Hukuku Reformunun Sosyal Hukuk ve İstihdam Üzerine Etkileri, AÜHFD, C. 54, Sa. 3, Y. 2005, s. 53-94.

Baycık, Gaye: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni Düzenlemeler, ABD, Sa. 3, Y. 2013, s. 105-170.

Baysal, Başak: Sözleşmenin Uyarlanması, BK m. 138 Aşırı İfa Güçlüğü, B. 3, İstanbul 2019.

Baysal, Başak/Uyanık, Murat/Yavuz, M. Selim: Koronavirüs 2019 (Covid-19) ve Sözleşmeler, (Ed., Muhammet Özekes, COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirmeler, İstanbul 2020), s. 269-282.

Becker, Herman: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd. VI/1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-183 OR, 2. Aufl., Bern 1945.

BeckOGK/Martens: Beck-online Großkommentar Zivilrecht [BeckOGK] (Yayın Tarihi: 01.07.2020) Gsell/Krü ger/Lorenz/Mayer (GesamtHrsg.) Lorenz, Schmid (Herausg.), BGB § 313 Störung der Geschä ftsgrundlage (BeckOGK/Martens).

BeckOGK/Lorenz: Beck-online Großkommentar Zivilrecht [BeckOGK] (Yayın Tarihi: 01.04.2020) Gsell/Krü ger/Lorenz/Mayer (GesamtHrsg.) Lorenz, Schmid (Herausg.), BGB § 313 EGBGB Art. 240 § 1 Moratorium (BeckOGK/Lorenz).

BeckOK BGB/Lorenz: Beckscher Online-Kommentar zum BGB [BeckOK BGB], (Yayın Tarihi: 01.02.2021), Hau/Poseck (Herausg.), BGB § 275 (BeckOK BGB/Lorenz)

BeckOK BGB/Schmidt: Beckscher Online-Kommentar zum BGB [BeckOK BGB], (Yayın Tarihi: 01.02.2021), Hau/Poseck (Herausg.), BGB § 320 (BeckOK BGB/Schmidt)

Beyer, Yvonne/Hoffmann, Philipp: COVID-19 als Act of God/Force Majeure/Höhere Gewalt? Rechtliche Implikationen der Corona-Krise auf bestehende Verträge, insbesondere Liefer- und VOB/B-Bauverträge, NJOZ 2020, s. 609 vd.

Bilir, Dilek: Kamu İhale Mevzuatına Tabi İnşaat Sözleşmelerinin Sona Ermesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010 (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

Bingöl, F. Itır: Uluslararası Ticari Satım Sözleşmelerinde Mücbir Sebep, Ankara 2011.

Birben, Erhan: 7244 Sayılı Kanun Uyarınca İşverenin İşçiyi Ücretsiz İzne Çıkarma Yetkisi ve Sınırları, İzmir Barosu – Bülten, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu, Pandemi Özel Bülteni, Haziran 2020, s. 87-99.

Blank, Hubert/Bö rstinghaus, Ulf P.: Blank/Bö rstinghaus, Miete 6. Aufl., München 2020.

Bozkurt-Gümrükçüoğlu, Yeliz: Covid-19 Pandemi Döneminde Home-Office Uygulamasına İlişkin Türk ve Alman Hukuku’nda Mukayeseli Bir Değerlendirme, Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2020, İstanbul 2020, s. 145-207.

Buz, Vedat: Ödemezlik Def’inin Borçlu Temerrüdüne Etkisi, BATİDER, C. 29, Aralık 2013, Sa. 4, s. 83-111.

Buz, Vedat: Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara 1998 (Dönme).

Buz, Vedat: İş Sahibinin BK m. 369’a Göre Eser Sözleşmesini Feshi, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 21, Sa. 2, Aralık 2001, s. 209-265 (Eser Sözleşmesinin Feshi).

Buz, Vedat: Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Tamamlama Borcunun İmkansızlaşması, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 49, Sa. 1, Ocak 1994, s. 23-40 (Eseri Tamamlama Borcunun İmkansızlaşması).

Burri, Christof: Tendenzen zur Stabilisierung des Schuldvertrags, Regeln und Entwicklungen, die das Zustandekommen, die Gültigkeit und die Fortdauer des Vertrags begünstigen, Zürich 2010.

von Büren, Bruno: Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zürich 1964.

268

Kaynakça

Büyükay, Yusuf: Eser Sözleşmesi, Ankara 2014.

Büyükay, Yusuf: Eser Sözleşmelerinde Teslim İçin Müteahhide Ek Süre Verilmesini Zorunlu Kılan Haller, Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. I, Sa. 1, Y. 2013 (www.jurix.com.tr) (Ek Süre).

Bydlinsky, Franz: Die Suche nach der Mitte als Daueraufgabe der Privatrechtswissenschaft, AcP 2004, s. 309 vd.

Canaris, Claus- Wilhelm: Die Einstweilige Unmöglichkeit der Leistung, Festschrift für Ulrich Huber zum siebzigsten Geburtstag, Tübingen 2006, s. 143 vd. (FS U. Huber 2006).

Canaris, Claus-Wilhelm: Wandlungen des Schuldvertragsrechts, Tendenzen zu seiner “Materialisierung”, AcP 2000, s. 273 vd.

Canpolat, Ferhat: Sözleşmelerde Amacın Gerçekleşmesi- Çökmesi ve Boşa Çıkması, Ankara 2007.

Canbolat, Talat/Kayırgan, Hasan: Koronavirüs Salgınının İş Sözleşmesi ile İşçi İşveren İlişkilerine Etkisi ve Sonuçları, ÇÜHFD – Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı, C. 5, Sa. 1, Nisan 2020, s. 637-688.

Centel, Tankut: Covid-19 Salgını ve Türk Çalışma Yaşamı, Sicil – İş Hukuku Dergisi, Sa. 43, Y. 2020, s. 11-29 (Covid-19).

Centel, Tankut: Türk Borçlar Kanunu’nda İşverenin Ücret Borcu, Sicil – İş Hukuku Dergisi, Sa. 23, Y. 6, Eylül 2011, s. 5-14.

Ceylan, Ebru: Paket Tur Sö zleş mesiyle İ lgili 6502 Sayılı Yeni Tü keticinin Korunması Hakkında Kanun’a Gö re Getirilen Dü zenlemeler, İAÜHFD, C. 1, Sa. 1, Y. 2015, s. 71-100.

Civan, Orhan Ersun: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Özel Politika Gerektiren Gruplar, ABD, Sa. 4, Y. 2017, s. 205-290 (Özel Politika Gerektiren Gruplar).

Civan, Orhan Ersun: Toplu İş Sözleşmesinin Taraflarca Değiştirilmesi, Legal İSGHD, C. 15, Sa. 57, Y. 2018, s. 47-124.

Çabri, Sezer: Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Güçsüzlüğü ve Buna Bağlanan Sonuçlar, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 2013, s. 389-414.

Çakıroğlu, Mehmet: İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Cezai Şart Sorumluluğu, Ankara 2019.

Çavuşoğlu, Aslı: Geçici İfa İmkansızlığı ve Hukuki Sonuçları, İstanbul 2020.

269

Kaynakça

Çelik, Nuri/Caniklioğlu, Nurşen/Canbolat, Talat: İş Hukuku Dersleri, B. 32, İstanbul 2019.

Çetinkaya, Serdar: Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmelerinin Yargı Yoluyla Uyarlanabilirliği, Kamu-İş, C. 4, Sa. 4, Y. 1999, s. 137-169.

Çınar, Ömer: Milli Şerh-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, İstanbul 2016.

Çil, Şahin: Koronavirüs Salgınının İş Hukukuna Etkileri, Ankara 2020.

Cumalıoğlu, Emre: COVID-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Özel Hukuk Sözleşmelerine Etkisinin; İmkansızlık, Amacın Bozulması, Uyarlama ve Ödemezlik Def’i Bakımından Değerlendirilmesi, 13.05.2020, Lexpera Blog.

Daşlı, Engin: COVİD-19 Salgını Bağlamında AVM Kiraları ve Ekonomik Ayıp, 17.04.2020, LexPera Blog.

Daßbach, Christopher/Bayrak, Orhan: Corona-Krise und vertragliche Risikoverteilung NJ 2020, s. 185 vd. (beck-online).

Dayınlarlı, Kemal: İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü Hüküm ve Sonuçları, Ankara 1993.

Değer-Ermumcu, Senem/İzmirlioğlu, Ayça: 4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Yıllık Ücretli İzin Uygulaması ve Avans İzin, Sicil – İş Hukuku Dergisi, Sa. 44, Y. 2020, s. 96-117.

Doğan, Gülmelahat: Aşırı İfa Güçlüğü Nedeniyle Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması, TBB Dergisi, Sa. 111, Y. 2014, s. 9-36.

Doğan Yenisey, Kübra: İşverene Hizmet Akdinde Tek Taraflı Değişiklik Yapma Yetkisi Veren Sözleşme Hükümlerinin Denetimi, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, C. II, İstanbul 2001, s. 1175-1198.

Duman, İlker Hasan: Açıklamalı-İçtihatlı İnşaat Hukuku, Ankara 2018.

Dural, Mustafa: Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık (BK 117), İstanbul 1976 (Sonraki İmkansızlık).

Dural, Mustafa: İmkansızlık Kavramı ve Türleri, BATİDER, C. 7, Haziran 1973, Sa. 1 (İmkansızlık Kavramı).

Dursun Ateş, Sevgi: Covid-19 Pandemisine Bağlı Sokağa Çıkma Yasağında Çalışılmayan Süreye İlişkin Telafi Çalışması Yaptırılması, Legal İSGHD, C. 17, Sa. 68, Y. 2020, s. 1461-1526.

270

Kaynakça

Ekkenga, Jens/Schirrmacher, Carsten: Auswirkungen der COVID-19-Katastrophe auf die Zahlungspflichten gewerblicher Mieter und Pächter, Was leistet die Geschäftsgrundlagenlehre im pandemischen „Shutdown“?, NZM 2020, s. 410 - 415.

Ekmekçi, Ömer: Covid-19 Döneminde Fesih Yasağı, Kapsamı ve Yasağa Aykırılığın Sonuçları, Covid-19 Salgının Hukuki Boyutu – Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirmeler (Ed., Muhammet Özekes), İstanbul 2020, s. 697-714.

Ekmen, Mehmet Cihat, İnşaat Sözleşmesinde İş Sahibinin Temerrüdü, Ankara 2020.

Ekonomi, Münir: Telafi Çalışması, Legal İSGHD, C. 1, Sa. 4, 2004, s. 1248-1260.

Enz, Benjamin V.: Risikozuordnung in Verträgen und die COVID-19 Situation: Teil 1, Jusletter, 18. Mai 2020, www.jusletter.ch (ET. :14.06.2020).

Enz, Benjamin V. /Mor, Sarah: Risikozuordnung in Verträ gen und die COVID-19-Situation: Teil 2, in: Jusletter 10. August 2020.

Ercoşkun-Şenol, H. Kübra: İmkansızlık ve Kısmi İmkansızlık, İstanbul 2016.

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2019.

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2019 (Özel Hükümler).

Eren, Fikret: Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1975 (İlliyet).

Eren, Fikret: İnşaat Sözleşmeleri, Yönetici İşletmeci ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, B. 2, Ankara 2001, s. 45-103 (İnşaat).

Ergezen, Muaz: İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı, Ankara 2007.

Ergin, Hediye: İş Sözleşmesinin Bulaşıcı Hastalık Nedeniyle İşçi Tarafından Haklı Feshi, Sicil – İş Hukuku Dergisi, Sa. 44, Y. 2020, s. 46-56.

Erman, Hasan: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 2007 (İnşaat).

Erman, Hasan: İstisna Sözleşmesinde Beklenilmeyen Haller, (BK m. 365/2), İstanbul 1979 (Beklenilmeyen Hal).

Eyrenci, Öner/Taşkent, Savaş/Ulucan, Devrim/Baskan, Esra: İş Hukuku, B. 10, İstanbul 2020.

271

Kaynakça

Feyzioğlu, Feyzi N.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, İstanbul 1977.

Fourier, Eugénie: Les obligations contractuelles face au COVİD-19, QFLR 2/20, s. 6-10.

Fuhlrott, Michael/Fischer, Katharina: Corona: Virale Anpassungen des Arbeitsrechts, NZA, H. 6, 2020, s. 345-350.

Gauch, Peter: System der Beendigung von Dauerverträgen, Freiburg 1968.

Gauch, Peter/Schluep, Walter R./Schmid, Jörg/Emmenegger, Susan: Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. II, 10. Aufl., Zürich 2014.

Gil, Sion: COVID-19 and Labour Law: Republic of Korea, Italian Labour Law e-Journal, Special Issue 1, Vol. 13, 2020, https://illej.unibo.it/article/view/10797/10704, (ET: 19.07.2020).

Girgin, Ömer Ali/Löw, Sebastian: Package Tour Contracts in Times of COVID-19, İ HM, 78 (2), s. 563-577.

Göktaş, Seracettin: Covid-19 Salgınının İş Sözleşmesinin Feshine ve Diğer Sona Erme Nedenlerine Etkisi, Sicil – İş Hukuku Dergisi, Sa. 43, Y. 2020, s. 274-299 (Covid-19).

Göktaş, Seracettin: Türk İş Hukukunda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, Ankara 2008.

Gökyayla, Emre: Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği, İstanbul 2009 (Ek İş).

Güleç, Şafak: Eser Sözleşmesinin Beklenilmeyen Haller Nedeniyle Feshi, Ankara 2009.

Gümüş, M. Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler B. 2, İstanbul 2017.

Gümüş, M. Alper: Yeni 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kira Sözleşmesi, İstanbul 2011 (Kira Sözleşmesi).

Gündoğdu, Fatih: Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İfa İmkansızlığı ve Hukuki Sonuçları, İstanbul 2014.

Gündoğdu, Fatih/ Ural, Nihal: Koronavirüs (COVID-19) Tedbirlerinin Kira Sözleşmelerine Etkisi, 30.03.2020, LexPera Blog.

Güneş, Başak/Mutlay, Faruk Barış: Yeni Borçlar Kanununun ‘Genel Hizmet Sözleşmesi’ne İlişkin Hükümlerinin İş Kanunu ve 818 Sayılı Kanunla

272

Kaynakça

Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi, Çalışma ve Toplum, Sa. 3/30, Y. 2011, s. 231-288.

Güven, Ercan/Aydın, Ufuk: Bireysel İş Hukuku, B. 5, Eskişehir 2017.

Hamamcıoğlu, Gülşah Vardar: Paket Tur Sözleşmesinde Tüketicinin Korunması, İÜHFM, C. 68, Sa. 1-2, Y. 2010, s. 275-304.

Hatemi, Hüseyin/Gökyayla, Emre: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, B. 4, İstanbul, 2017.

Havutçu, Ayşe: Seyahat Sözleşmesi ve Ayıplı İfa Halinde Tüketicinin Hakları, Manisa Barosu Dergisi, Sa. 16, Yıl 1997, s. 27-44.

Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Wiegand, Wolfgang: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6. Aufl. 2017 (Yazar Adı, BSK OR-I, Art.)

Huremović, Damir: Brief History of Pandemics (Pandemics Throughout History), (Ed., Damir Huremović, Psychiatry of Pandemics A Menthal Response to Infection Outbreak, Cham 2019) Çevrimiçi Mayıs 2019, s. 7-35, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-15346-5_2 (ET: 19.08.2020).

Hä ublein, Martin/Mü ller, Maximilian: Wer trä gt das Pandemierisiko in der Geschä ftsraummiete? NZM 2020, s. 481 vd.

International Labour Organization – ILO: COVID-19 and the World of Work, 5. Edition, 30 June 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm /documents/ briefingnote/wcms_749399.pdf, (ET: 04.09.2020).

İnce-Akman, Nurten: Türk Hukuku ve Alman Hukukunda COVID19 Salgınının Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının ve Kiraya Verenin Borçlarına Etkisi, Covid-19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları (Ed., Kemal Şenocak), Ankara 2021, s. 39 vd.

İnceoğlu, Murat: Kira Hukuku, C. I, İstanbul 2014.

İzmirlioğlu, Ayça: Pandemi Sürecinde İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkına Kısa Bir Bakış, İzmir Barosu – Bülten, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu, Pandemi Özel Bülteni, Haziran 2020, s. 58-64.

Jung, Stefanie: Systemkrisen und das Institut der Störung der (großen) Geschäftsgrundlage, Eine Betrachtung am Beispiel der Corona-Krise, JZ 2020/14, s. 715 vd.

273

Kaynakça

Kälin, Oliver: Unmöglichkeit der Leistung nach Art. 119 OR und clausula rebus sic stantibus, recht 2004, s. 246 vd.

Kahraman, Zafer: COVID-19 Salgınının İfa Engelleri Bakımından Değerlendirilmesi, Covid-19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları (Ed., Kemal Şenocak), Ankara 2021, s. 11 vd.

Kaniti, Salamon: Akdin İfa Edilmediği Def’i, İstanbul 1962.

Kara, İlhan: Tüketici Hukuku, Ankara 2015.

Kara Kılıçarslan, Seda: Sübjektif İmkansızlık Kavramı ve Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi, Terazi Hukuk Dergisi, C. 14, Şubat 2019, Sa. 150, s. 306-320.

Karakocalı, Ahmet/Kurşun, Suphi: Tüketici Hukuku, İstanbul 2015.

Kasapoğlu Turhan, Mine: Covid-19 Pandemisinde İlan Edilen Sokağa Çıkma Yasaklarının İdare Hukuku Yönüyle Değerlendirilmesi, İnÜHFD, Sa. 11(2), 2020, s. 550-566.

Kayalı Çetinkaya, Tuba: Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği, ABD, Sa. 4, Y. 2014, s. 419-474.

Kayırgan, Hasan: Koronavirüs Salgını Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasaklarının Ücret Ödeme Borcuna ve Telafi Çalışmasına Etkileri, Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2020, İstanbul 2020, s. 209-242.

Keil, Andreas: Die Haftungsbefreiung des Schuldners im UN-Kaufrecht, Frankfurt am Main 1993.

Keller Stefan: Die Gefahrtragungsregeln im Obligationenrecht, AJP 2003, s. 1152 vd.

Keser, Hakan: Korona Virüs (Covid 19) Özelinde Bir Salgın Durumunda İş Mevzuatı Kapsamında İşçi ve İşverenin Kullanabileceği İzin, Esnek Çalışma Süreleri ve Fesih Hakları Üzerine Bir Değerlendirme, Legal İSGHD, C. 17, Sa. 65, Y. 2020, s. 23-94.

Keskin, Dilşad: Kesin Vadeli İşlemlerde İfa Etmeme: Temerrüt ve İmkansızlık, GÜHFD, C. XI, Sa. 1-2, Y. 2007, s. 209-231.

Kılıçoğlu, Ahmet M.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, B. 22, Ankara 2018.

Kırca, Çiğdem: Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınırlama, (Teleologische Reduktion), AÜHFD, C. 50, 2001, s. 91 vd.

274

Kaynakça

Kırca, Çiğdem: Tüketicinin Korunmasına İlişkin Modeller, TKHK’un Amacı ve Avrupa Birliği Tüketici Yönergelerinin Kapsamı, YD, C. 43, Nisan 2017, Sa. 2, s. 285-342.

Kırca, Çiğdem: COVID-19 Salgınının Sözleşmelerin İfasına Etkisi, BATIADALET 2020, Sa. 4, (Temmuz Aralık), s. 62 vd.

Kocaağa, Köksal: İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2014.

Koller, Alfred: Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl., Bern 2009.

Kırışık, Fatih/Durdu, Muhammet: Vali ve Kaymakamların Sokağa Çıkma Yasağı ve Güvenlik Bölgesi İlan Etmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa. 47, Y. 2016, s. 167-183.

Kiesche, Eberhard/Kohte, Wolfhard: Arbeits- und Gesundheitsschutz in Zeiten von Corona, 1. Aufl., München 2020.

Klawitter, Stephan: Das Arbeitsvertragsrecht in der Coronakrise, Vertragsrecht in der Coronakrise (hrsg. von Daniel Effer-Uhe und Alica Mohnert), 1. Aufl., Baden-Baden 2020, s. 223-244.

Klett, Barbara/Müller, Dominique: § 6 Die Auswirkungen von COVID-19 im Reiserecht, in Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, 6 Aug. 2020.

Knoll, Philipp/Bier, Hendrik: Arbeitsrecht in Zeiten von Corona (hrsg. von Klaus-Stefan Hohenstatt und Ulrich Sittard), 1. Aufl., München 2020.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip: İşlem Temelinin Çökmüş Sayılabilmesi İçin Sosyal Felaket Olarak Nitelenebilecek Olağanüstü Bir Olayın Gerçekleşmesi Şart Mıdır? Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 503-514.

Kornfeld, Felix: Leistungsunmöglichkeit, Wien 1913.

Krebs, Thomas: Entschädigungsansprüche des Unternehmers aus § 642 BGB bei Bauablaufstörungen im Covid-19-Pandemiefall, ZfBR 2020, s. 434-437.

KUKO OR/ Blumer, Kurzkommentar Obligationenrecht [KUKO OR), Zürich 2014, OR Art. 266g, (KUKO OR/Blumer)

Kumkar, Lea Katerina/ Voss, Wiebke: COVID-19 und das Institut der Geschä ftsgrundlage ZIP 2020, s. 893 vd.

275

Kaynakça

Kurt, L. Müjde: Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık (TBK m. 136), Ankara 2016.

Kurt, Leyla Müjde: Eser Sözleşmelerinde Süre Uzatımı, BATİDER, C. 27, Sa. 1, Y. 2011, s. 157-204 (Süre Uzatımı).

Kurt, Leyla Müjde: Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü, Ankara 2012 (Yüklenicinin Temerrüdü).

Kurtulan, Gökçe: Türk Hukukunda İmkansızlık ve Aşırı İfa Güçlüğü Kurumlarının Karşılaştırılması, BATİDER, C. 32, Eylül 2016, Sa. 3, s. 193-248.

Lorenz, Stephan: Schmidt, Hubert (Herausg.), COVID-19, Rechtsfragen zur Corona-Krise, 1. Aufl., München 2020, İşleyen, Lorenz:§ 1 Algemeines Leistungsstörungsrecht (beckonline), (Lorenz, Schmidt, COVID 19).

Löw, Sebastian: Pauschalreiserecht in Zeiten der COVID-19-Pandemie NJW 2020, s. 1252-1259.

Makaracı-Başak, Aslı/Öktem-Çevik, Seda/Yörük, Işılay: Korona Virüsün İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi, (ET.14.04.2020). Lexpera Blog.

Manav-Özdemir, A. Eda: Covid-19 Salgınının Çalışma Şekilleri ve İşçinin İzin ve Ücret Hakları Açısından İş Sözleşmesine Etkisi, Sicil – İş Hukuku Dergisi, Sa. 43, Y. 2020, s. 126-157.

Mann, Marius/Schenn, Ute/Baisch, Benjamin: Vertrieb von Waren und Dienstleistungen in Zeiten von Corona, 1. Aufl., München 2020.

Mann, Marius/Baisch, Benjamin/Schenn, Ute: Unmöglichkeit der Leistung in Zeiten von COVID-19: Praxisbeispiele und Rechtsfolgen von unüberwindbaren und überwindbaren Leistungshindernissen, ZVertriebsR 2020, s. 211vd.

Marti, Mario/ Mauer, Nicole: § 4 Bau- und Werkvertragsrecht, in: COVID-19, Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Basel 2020.

Meier, Patrick: Aktuelle Probleme im Reiserecht durch die Coronakrise, in Effer-Uhe, Daniel/Mohnert, Alica (Hrsg.): Vertragsrecht in der Coronakrise, 1. Aufl. Baden-Baden 2020.

Menke, Marcus/Matheja, Scarlett: Leitfaden für Unternehmen in der Covid-19 Pandemie (Hrsg. von Volker Römermann), Teil 8, 1. Aufl., München 2020.

Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin/Baysal, Ulaş: İş Hukuku Ders Kitabı – C. 1: Bireysel İş Hukuku, B. 4, Ankara 2020.

276

Kaynakça

Mörtl, Fabian: Die Preisgefahr bei Leistungsunmö glichkeit des Unternehmers, SGRW - (St. Galler Schriften zur Rechtswissenschaft Band/N. 27) 2015, s. 25-52.

Mulder, Bernard Johann: COVID-19 and Labour Law: Norway, Italian Labour Law e-Journal, Special Issue 1, Vol. 13, 2020 https://illej.unibo.it/article/view/10797/10704, (ET: 19.07.2020).

Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Bürgerlichen Gesetzbuch BGB, Bd. 3: Schuldrecht Allgemeiner Teil II (§§ 311-432), 8. Aufl. 2019. (Beckonline) (Mü KoBGB/İşleyen)

Ocak, Saim: Türk İş Hukukunda Kısa Çalışma, İstanbul 2008 (yayımlanmamış doktora tezi).

Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, İstanbul 2016; C. 2, B. 12, İstanbul 2016.

Oktay, Saibe: Gezi Sö zleş mesi, İ stanbul 1997.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): OECD Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID-19 Crisis, Paris 2020.

Otte-Gräbener, Sabine: Auswirkungen der COVID-19 auf die Lieferverträge, GWR 2020, s. 147 vd.

ksüz, Ö mer: Tü ketici Hukukunda Paket Tur Sö zleş meleri, TBB Dergisi, Sa. 66, Y. 2006, s. 331-351.

Öz, Turgut: İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul 1989 (Eser).

Öz, M. Turgut: Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme, Borçlar Kanunu 61- 66. Maddelerine İlişkin İçtihatlar ile, İstanbul 1990.

Özçelik, Ş. Barış: Sözleşmeden Doğan Borçların İfasında Hukuki İmkansızlık ve Sonuçları, AÜHFD, C. 63, Eylül 2014, Sa. 3, s. 569-622 (Hukuki İmkansızlık).

Özçelik, Ş. Barış: Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na Göre Mücbir Sebepler ve Sonuçları, TBB Dergisi, Mart-Nisan 2016, Sa. 123, s. 303-324 (Kamu İhale).

Özçelik, Ş. Barış: Covid-19 Salgını Çerçevesinde Alınan Önlemlerin Sözleşme Hukuku ve Mücbir Sebep Kavramı Açısından Değerlendirilmesi, (Ed., Muhammet Özekes, COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirmeler, İstanbul 2020), s. 283 vd.(COVID-19).

277

Kaynakça

Özdemir, Erdem: İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İstanbul 2014.

Özekes, Muhammet: COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirmeler, İstanbul 2020.

Özer, Tolga: COVID-19 Salgınının İş Yeri Kiralarında Kiracının Kira Bedelini Ödeme Borcuna Etkisi, 31.03.2020, Lexpera Blog.

Özkaraca, Ercüment/Ünal-Adınır, Canan: Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını Kapsamında Kısa Çalışma, Ücretsiz İzin ve Fesih Yasağının İşçinin Hizmet Süresine Etkisi, Çimento İşveren, C. 34, Sa. 4, Temmuz 2020, s. 20-37.

Pekdinçer, Tamer/Toprakkaya-Babalık, İrem: Koronavirüs Salgınının Sözleşmelere Etkisi, İfa İmkansızlığı, İfa Güçlüğü ve Uyarlama (Ed., Muhammet Özekes, COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirmeler, İstanbul 2020), s. 303 vd.

Pekmez, Cüneyt: Borcun İfa Edilmediği Defi (Ödemezlik Defi), İstanbul 2019.

Pellascio, Michel: OR Kommentar - Schweizerisches Obligationenrecht, Orell Füssli Kommentar (hrsg. von Jolanta Kren Kostkiewicz, Stephan Wolf, Marc Amstutz und Roland Fankhauser), Art. 324a, 3. Aufl., Zürich 2016.

Rehbinder, Manfred/Stöckli, Jean-Fritz: Einleitung und Kommentar zu den Art. 319–330b OR - Berner Kommentar Band/Nr. VI/2/2/1 (hrsg. von Heinz Hausheer und Hans Peter Walter), Bern 2010.

Rehder, Jörg/Schmidt, Dominic: Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Vertragsabwicklungen unter Betrachtung des deutschen und US-amerikanischen Leistungsstörungsrechts, COVuR 2020, s. 459 vd.

Riehm, Thomas: Corona und das Allgemeine Leistungsstörungsrecht, Vertragsrecht in der Coronokrise, Online Tagung im April 2020, Hrsg. Daniel Effer-Uhe/Alica Mohnert, Baden-Baden 2020.

Riehm, Thomas: Beck-online Grosskommentar, (Herassg.: Gsell, Beate/Krüger, Wolfgang/ Lorenz, Stephan/Reymann, Christoff), München 01.02.2020, BGB § 275 (BeckOGK/Riehm)

Römermann, Volker: Erste Hilfe für Selbständige und Unternehmer in Zeiten von Corona, 1. Aufl., München 2020.

Ruhi, Canan/Ruhi, Ahmet Cemal: Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Hukuku, Ankara 2016

278

Kaynakça

279

Kaynakça

Sarıbay-Öztürk, Gizem: İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesinin Hukuki, İdari ve Cezai Sonuçları, İstanbul 2015.

Sayın, Feyza Eren: Paket Tur Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması, İstanbul 2013.

Schall, Alexander: Corona- Krize: Unmöglichkeit und Wegfall der Geschäftsgrundlage bei gewerblichen Miet und Pachtverträgen, JZ 2020, s. 388 vd.

Schlechtriem, Peter/ Schwenzer, Ingeborg: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods, B. 3, New York 2010.

Schlegel, Rainer/Meβling, Miriam/Bockholdt, Frank: COVID-19 - Corona-Gesetzgebung - Gesundheit und Soziales, 1. Aufl., München 2020.

Schmidt, Bettina: Erste Hilfe bei Kurzarbeit in Zeiten von Corona, München 2020.

Schmidt, Hubert: COVID 19, Rechtsfragen zur Corona-Krize, 1. Aufl., München 2020.

Schollmeyer, Mario: Selbsverantwortung und Geschäftsgrundlage, Zurechnung und Haftung Geschäftsgrundlagenstörungen gemäß § 313 BGB, Tübingen 2014.

Schwede, Joachim: Homeoffice wegen Covid-19 – Arbeitsschutzrechtliche Erwägungen, Arbeitsrecht Aktuell, H. 7, 2020, s. 160-162.

Seçer, Öz: İnşaat Sözleşmelerinde Covid–19’a Bağlı Süre Uzatımı, Covid–19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları, Ed. Kemal Şenocak, Ankara 2021.

Seliçi, Özer: Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul 1976.

Senyen-Kaplan, Emine Tuncay: Bireysel İş Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2019.

Senyen-Kaplan, Emine Tuncay: İşçinin İşgörme Ediminin İfasını Engelleyen Nedenler ve Hukuki Sonuçları, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. 1, İstanbul 2011, s. 567-594 (İş Görme Ediminin İfasını Engelleyen Nedenler).

Serozan, Rona: Sözleşme İlişkisinin Çözülmesi: Sözleşme Gereğince Elde Edilmiş Edimi Geri Verme Yükümlülüğü, Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Ankara 2004, s. 195-207 (Sözleşme İlişkisinin Çözülmesi).

280 Kırca / Karakaş

Serozan, Rona: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C. III, İfa, İfa Engelleri, Haksız

Zenginleşme, İstanbul 2016.

Serozan, Rona: Sözleşmeden Dönme, B. 2, İstanbul 2007 (Dönme).

Staehelin, Adrian: Der Arbeitsvertrag, Art. 319-330a OR - Zürcher Kommentar

Bd./Nr. V/2c (hrsg. von Peter Gauch und Jörg Schmid), 4. Aufl., Zürich 2006.

Streiff, Ullin/von Kaenel, Adrian/Rudolph, Roger: Arbetisvertrag -

Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Aufl., Zürich 2012.

Streyl, Elmar: Wegfall der Geschäftsgrundlage, Zehelein COVID -19, Miete in

Zeiten von Corona, 13 Juli 2020, s. 139 vd. (Zehelein COVID -19).

Streyl, Elmar: Schmidt, Hubert (Herausg.), COVID-19, Rechtsfragen zur

Corona-Krise, 1. Aufl., München 2020, İşleyen, Streyl: § 3 Mietrecht,

München 2020 (Schmidt COVID-19 ).

Streyl, Elmar: Pandemiebedingte Risikotragung im Mietverhältnis, NZM 2020,

s. 817 vd.

Subaşı, İbrahim: Toplu İş Sözleşmesi’nin Taraflarca Değiştirilmesi, Prof. Dr.

Fevzi Şahlanan’a Armağan - C. II, İÜHFM, Özel Sayı, LXXIV, 2016, s. 993-

1024.

Süzek, Sarper: İş Akdinin Askıya Alınmasının Genel Teorisi, Ankara 1989

(Askı).

Süzek, Sarper: İş Hukuku, B. 19, İstanbul 2020.

SVIT-Kommentar/Müller: Das Schweizerische Mietrecht Kommentar [SVITKomm.],

Zürich 2018, OR Art. 266g, (SVIT-Komm. /Müller).

Söğütlü-Erişgin, Özlem: Roma Hukukunda Sözleşmesel Sorumlulukta Casus

ve Vis Maior, Prof. Dr. Türkan Rado’nun Anısına Armağan, İstanbul 2020,

s. 503 vd.

Şen, Elif: Türk Hukukunda İş Sözleşmesinin Uyarlanması, Sosyal Bilimler

Dergisi, Y. 4, Sa. 12, Ağustos 2017, s. 543-558 (Uyarlama).

Şen, Murat: İş Hukukunda Çalışma Koşullarında Değişiklik, Ankara 2005.

Şenocak, Zarife: Eser Sözleşmesinde Ayıbının Giderilmesini İsteme Hakkı,

Ankara 2002.

Tallon, Denis: Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Milan

1987.

Tandoğan, Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. 2, B. 5, İstanbul 2010.

281

Kaynakça

Tandoğan, Haluk: Türk Mes’uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi Mes’uliyet), İstanbul 2010.

Tarlacı, Sedat: COVID-19’un Sözleşmelere Etkisi, 05.05.2020, Lexpera Blog.

Tecirli, Yılmaz Toygun/Atalay, Azra Nagehan: Covid-19 (Koronavirüs) Salgınının Özel Hukuk Sözleşmelerine Etkisi, 14.04.2020, Lexpera Blog.

Teichmann, Arndt: Jauernig Bürgerliches Gesetzbuch: BGB, 17. Aufl., C. H. Beck 2018.

Tekinay, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Haluk/Altop, Atilla: Tekinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 1993.

Tercier, Pierre/Pichonnaz, Pascal/Develioğlu, H. Murat: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2016.

Tolu, Hazal: İş Sözleşmesinin Haksız Feshi, İstanbul 2017.

Tomic, Alexander: Auswirkungen von Corona – Pandemiebedingte Risikoanalyse und Neubewertung im privaten Baurecht, ZfBR 2020, s. 419-427.

Tonner, Klaus: Auswirkungen von Krieg, Epidemie und Naturkatastrophe auf den Reisevertrag, NJW 2003, s. 2783-2787.

Toprakkaya-Babalık, İrem: Korona Virüs Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi, Geçici İfa İmkansızlığı, İfa Güçlüğü ve Uyarlama, 15.05.2020, Lexpera Blog.

Topuz, Seçkin: Türk- İsviçre ve Alman Borçlar Hukukunda Denge Bozulması ve İfa Güçlüğü Durumlarında Sözleşmeye Müdahale, Ankara 2009.

Tödtmann, Ulrich/Hartmann, Nadja: Arbeitsrecht in Not- und Krisenzeiten (hrsg. von Ulrich Tödtmann und Eler v. Bockelmann), 1. Aufl., München 2020.

Turan-Başara, Gamze: Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık Sebebiyle Borcun Sona Ermesi, ÇÜHFD, C. 7, Şubat 2010, Sa. 1, s. 1-22.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA): Covid-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu (Ed., İzzet Özgenç, Halil Akkanat, Hayrettin Çağlar, Haluk Hadi Sümer ve Muhammet Özekes), Tüba Raporları No: 36, Temmuz 2020.

Türkyılmaz, Emin: Paket Tur Sözleşmeleri, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017 (yayımlanmamış yüksek lisans tezi).

Tüzüner, Özlem: Yeni Tip Korona Virüsü (Covid-19) Salgınının Türk Borçlar Hukukuna Bazı Etkileri, 26.03.2020, Türk Hukuk Sitesi.

282

Kaynakça

Uçar, Ayhan: İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, Ankara 2003.

Uğraş, Boray: İş Hukukunda Kısa Çalışma Kavramı ve Kısa Çalışma Ödeneğine Hak Kazanmanın Koşulları, ÇİD, C. 5, Sa. 1, Ocak 2014, s. 49-68.

Ünal, Mücahit: Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Sebebiyle Alınan Tedbirlerin İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi, 11.05.2020, LexPera Blog.

Ürem, Müge: Eser Sözleşmesinde Erken Dönme, İstanbul 2017.

von Tuhr, Andreas/ Escher, Arnold: Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. II, 3. Aufl., Zürich 1984.

Warmuth, Cara: § 313 BGB in Zeiten der Corona-Krise – am Beispiel der Gewerberaummiete, COVuR 2020, s. 16 vd.

Weber, Rolf H.: Die Folgen der Nichterfüllung, Art. 97-109 OR Schweizerisches Zivilgesetsbuch, Das Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, BK-Berner Kommentar Bd. VI/1, Bern 2000.

Weller, Marc-Philippe/Lieberknecht, Marcus/Habrich, Victor: Virulente Leistungsstörungen – Auswirkungen der Corona-Krise auf die Vertragsdurchfü hrung, NJW 2020, s. 1017 vd.

Weidt, Christopher/Schiewek, Anne-Colleen: Geschäftsschließungen wegen Corona – mietrechtlich ein Fall des § 313 BGB? NJOZ 2020, s. 481 vd.

Wiede, Andreas: Reiserecht, Zurich 2014.

Wiegand, Wolfgang: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Basel 2019.

Wildhaber, Isabelle: Das Arbeitsrecht in Pandemiezeiten, ZSR, Sondernummer (Pandemie und Recht: Beitrag des Rechts zur Bewältigung einer globalen Krise), 2020, s. 157-179.

Yavuz, Cevdet/ Acar, Faruk/ Özen, Burak: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, B. 8, İstanbul 2009.

Yavuz, Nihat: Kira Hukuku, Ankara 2019.

Yıldız Akgül, Şerife: COVID-19 Salgınının Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerine Etkisi, İÜHFM, C. 78, Haziran 2020, Sa. 2, s. 961-981.

Yüce, Melek Bilgin: Koronavirüs Salgını Nedeniyle Hükümet Kararıyla Kapatılan İşyerlerinin Kira Sözleşmelerinin Akıbetinin Değerlendirilmesi, 23.03.2020, LexPera Blog.

283

Kaynakça

Yünlü, Semih: Küresel Salgının Sözleşmelere Etkisi: Corona Virüsü (Covid-19) Olağanüstü Örneği, (Ed., Muhammet Özekes, COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirmeler), İstanbul 2020, s. 323-338.

Yürekli, Sabahattin: Çalışma Hayatında Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Etkileri, İTİCÜSBD, Covid 19 Hukuk Özel Sayısı, Sa. 38, Y. 19, Yaz 2020/2, s. 34-61.

Zevkliler, Aydın/Aydoğdu, Murat: Tüketicinin Korunması Hukuku, B. 3, Ankara 2004.

Zevkliler, Aydın/Gökyayla, K. Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, B. 17, Ankara 2017.

Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan, COVID-19 (SARS-CoV-2) bütün dünyayı etkisine alan “olağanüstü” bir durum meydana getirmiştir. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19’u yayılış hızı ve etkisi nedeniyle “pandemi” ilan etmiştir. Dünyada milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine neden olan bu virüs, çözüme kavuşturulması gereken birçok karmaşık toplumsal ve hukuki sorunu da beraberinde getirmiştir. COVID-19’un sözleşmelerin ifasına etkileri, özel hukukçuların ele aldığı sorunlar arasında yer almaktadır. Medeni hukukçular, virüsün yarattığı krizin sözleşmelerin ifasına etkilerini nitelendirmekte, sınıflandırmakta ve sonuçlarını ortaya koymaktadırlar.

COVID-19 salgını, “mücbir sebep” veya borcu “imkansız” kılan bir olgu olarak sözleşmelerin ifasını etkilemektedir. COVID-19, doğrudan “salgın hastalık” olması yanında aynı zamanda salgından korunmak için Devlet tarafından alınan önlemler sebebiyle de sözleşmeleri etkilemektedir. Esasında uygulamada karşılaşılan sorunların çoğu da buradan kaynaklanmaktadır. Birçok iş yeri veya işletme kapatılmakta veya faaliyetleri sınırlandırılmaktadır. Törenler, toplantılar, uçuşlar, konserler, gösteriler yasaklanmakta veya büyük ölçüde kısıtlanmakta; sokağa çıkma yasakları veya kısıtlamaları getirilmektedir. Alınan bu önlemler sözleşmelerin ifasını da doğal olarak etkilemektedir. Bu etkilenmenin ne şekilde olduğu ve hukuki sonuçlarının araştırılması gereklidir. Bu kapsamda, esasında, önlemler genellikle geçici nitelikte olduğundan, ifa engeli de “geçici” olmaktadır. Dolayısıyla geçici ifa engellerinde hukuki durumun ne olacağı araştırılmaktadır. Ayrıca sözleşmelerin ifası imkânsızlaşmamış olsa dahi özellikle kamu hukuku nitelikli kısıtlamalar veya yasaklar sebebiyle edimin ifasının katlanılamayacak derecede zorlaştığı durumlarda hâkimin sözleşmeye müdahale edip edemeyeceği sorgulanmaktadır. Özel hukukun ve serbest piyasa ekonomisinin temelini oluşturan sözleşme özgürlüğü ve sözleşmeye bağlılık ilkesi sınırlandırılarak, somut olay adaletinin gerektirdiği ve sadece sözleşmeye bağlılığın artık katlanılmaz hale geldiği durumlarda sözleşmeye müdahale olanağını sağlayan “uyarlama” kurumuna başvurulup başvurulmayacağı COVID-19’un gündeme getirdiği üzerinde durulması gereken diğer bir konudur. Bu kitabın hazırlanmasının temel amacı sözü geçen durumlarda mücbir sebep, imkânsızlık ve uyarlama kurumlarının hangisinin hangi şartlarda uygulanacağını açıklamaktır.

Çalışmanın birinci bölümünde “mücbir sebep - imkansızlık” başlığı altında pandeminin sözleşmenin ifasını imkansız kıldığı durumlar, mücbir sebep kavramı, imkansızlık kavramı ve türlerine yer verilerek ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Geçici imkansızlık ayrı bir kısımda incelenmiştir. Bu bölümde ödemezlik def’i ve aciz def’i yoluyla borçlunun savunma olanaklarına da yer verilmiştir.

İkinci bölümde önce “uyarlama” kurumu ve unsurları, sonra pandemi sebebiyle sözleşmelerin uyarlanmasının şartları ve sonuçları açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise uygulamada en çok hukuki problemin görüldüğü sözleşmeler açısından konu ele alınmış; işyeri kira sözleşmelerinde, eser ve idarenin taraf olduğu inşaat sözleşmelerinde, paket tur sözleşmelerinde, iş sözleşmelerinde, bu sözleşmelerin kendine özgü özellikleri ve ilgili özel düzenlemeler dikkate alınarak COVID-19'un bu sözleşmelere etkileri ortaya konulmuştur.

Bu çalışmanın kitap olarak yayınlanması fikrini ortaya çıkaran TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin yürüttüğü ve sanal ortamda gerçekleşen “COVID-19’un Sözleşmelerin İfasına Etkileri”ne ilişkin ortak eğitim çalışmasıdır. Bir dönem boyunca altı öğrencimiz ve Medeni Hukuk anabilim dalı öğretim elemanlarımızın birçoğuyla birlikte yürüttüğümüz ortak eğitim çalışması, bu kitabı hazırlayıp yayınlamamızda ilham kaynağımız olmuştur. COVID-19’un etkilerini hukuk dünyasında göstermeye başladığı ve kapatılmaların yaşandığı ilk döneme dâhil sayılabilecek Mayıs- Ağustos 2020’de yaptığımız uzaktan eğitimde, birtakım tartışmalar sonucu muhtelif görüşler ortaya konularak pandeminin ifa engelleri sistemindeki yeri genel hükümler çerçevesinde araştırılmıştır. Bu eğitim ve çalışmalarda emeği geçen Doç. Dr. Fatma T. Karakaş, Ar. Gör. Can Boyacı, Ar. Gör. Eren Özdemir, Ar. Gör. Abdullah Harun Ataşlar ve öğrencilerimiz Şule Betül Alkan, Yunus Emre Çakan, Betül Çengel, Müşerref Gülsüm Çetinkaya, Abdülkerim Karagöz, Yavuz Selim Koyuncu’ya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Kitabın birinci bölümü Doç. Dr. Fatma T. Karakaş ile birlikte, ikinci bölümü tarafımızca özellikle Alman ve İsviçre hukukunun pandemiye yaklaşımına yer verilerek hazırlanmıştır. Çalışmanın büyük kısmı tarafımızın görüşleri ve kaleme alınış tarzı ile şekillenmiştir. Bu nedenle kitap tek bir bütün olarak planlanmıştır. Üçüncü bölümde, pandeminin iş yeri kira sözleşmelerine etkisi kısmını birlikte kaleme aldığımız Eren Özdemir’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Pandeminin eser ve kamu ihale sözleşmelerine etkisi Can Boyacı, paket tur sözleşmelerine etkisi Doç. Dr. Betül Özlük, iş sözleşmelerine etkisi Dr. Öğr. Üyesi Ersun Orhan Civan tarafından yazılmıştır. Kitabın tamamının editörlüğü Doç. Dr. Tülay Karakaş ile birlikte tarafımızca üstlenilmiştir. Özverili ve titiz çalışmalarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca kitabın basımını gerçekleştiren başta Muharrem Başer olmak üzere, Yetkin Yayınevinin tüm çalışanlarına emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Çiğdem Kırca

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: covid 19
İlgili Yayınlar