Parlamento Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hasan Tahsin FENDOĞLU
ISBN: 9786050512649
114,75 TL 135,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hasan Tahsin FENDOĞLU
Baskı Tarihi 2022/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 301

Hasan Tahsin FENDOĞLU

Parlamento Hukuku


Parlamento Hukukunun, özellikle 1990’lı yıllardan sonra Anayasa

Hukukundan ayrı seçimlik bir ders olarak okutulması, onun Anayasa Hukukundan

tamamen kopukluğunu göstermez. Parlamento Hukukunun temel kaynağı anayasa ve içtüzüktür ve her ikisi de Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir.

Anayasa Hukuku devletin yasama-yürütme-yargı organlarını ve bunlar arasındaki ilişkiyi, insan hakları açısından anlatır. Parlamento hukuku ise, meclisin

kuruluşunu, işleyişini ve diğer organlarla karşılıklı ilişkilerini inceler. Parlamento

Hukukunda, meclisin içyapısı, çalışma usulü ve sorunları üzerinde durulmakta,

parlamenter diplomasi yanında, meclisin kurumsal yapısı, kavramları, kanun yapım süreci ve yürütmeyi denetim yolları üzerinde durulur. Parlamento Hukukunda,

sadece yasama faaliyeti değil, bunun yanında TBMM Genel Sekreterliğine bağlı

önemli bürokratik birimler de analiz edilir. Yasama ürünü olan kanunlar Anayasa

Mahkemesinin denetimine tabi iken, Genel Sekreterliğin faaliyetleri idari yargının konusudur. TBMM Başkanlık Divanı tarafından alınan idari kararlar, TBMM

idari teşkilatına ilişkin olup, anayasa yargısı ile değil, idari yargı ile bağlantılıdır.

Türk Parlamento Hukuku, aslında 1876 tarihli Kanuni Esasi ile başlamaz,

mazisi daha derindedir. Türk Anayasa Hukukunun, Orta Asya döneminden başlayan ve devam eden tarihsel bir süreci vardır. Bununla birlikte Türk Parlamento

Hukukunun 1876 Anayasasının kabulü sonrasında ilk kez modern anlamda başladığı kabul edilebilir.

Parlamento, demokrasinin olmazsa olmazıdır; uzun süren birikim ve gelenekler sonucu oluşmuştur; seçimle geldiği için halkı temsil eden bir kurumdur.

Parlamento kanun yapmakta ve elindeki imkânlarla yürütme organını ve özellikle

parayı denetlemektedir. Günümüzde yürütme organının güçlendiği görülmekle

birlikte yasama organının gücünü kaybetmediği açıktır. Parlamentonun kanun yapan bir organdan, müzakere yapan organa dönüştüğü, önceki gücünü kaybettiği

ileri sürülse de, hala temel hak ve hürriyetlerin bekçisi ve başlıca siyasi denetim

organıdır. Teknolojinin gelişmesi ve siyasi parti disiplininin güçlenmesi olgusu karşısında, sadece konuşulan, atışma ve sataşma yapılan ve şekli bir kuruma

dönüşten ve “parlamentonun krizi” denilen olguya, bazıları “parlamentonun

evrimi” demişlerdir. Özellikle Dünyada ve Türkiye’de darbelerin demokrasiyi

kesintiye uğratması, parlamentoların kurumsallaşmalarını olumsuz yönde etkilemiştir.1

Hükümet sistemleri değişse de, meclisin itibarı değişmemektedir. Hükümet

sisteminin başkanlık, yarı başkanlık, parlamenter sistem veya meclis hükümeti

sistemi olması fark etmeksizin yasama organı hep değerini muhafaza etmekte

ve siyasal yaşamın meşruiyetinin dayanağı olarak kabul edilmektedir. Meclis,

millet adına, ülkede yaşayan tüm bireyler için kanunlar ve kurallar koymakta,

temel hak ve özgürlükleri düzenlemekte ve bütçeyi kontrol ederek yürütme organını denetlemektedir.

Türkiye’de İç Tüzük,2 Meclis’in temel taşı olan usul kurallarını koyar,

“sessiz anayasa” veya “gizli anayasa” olarak anılır. Usul kuralları öylesine

önemlidir ki, kalabalık bir organ olan parlamentoda çatışmaları azaltır, yasama

sürecini istikrarlı kılar, alınan kararları meşrulaştırır ve iktidarla muhalefet arasındaki ilişkileri düzenler. Rejimin geleceğini belirleyen kararlar parlamentoda

alınmakta, parlamento ise içtüzükle düzenleme yapabilmektedir.

Halen mevcut TBMM İç Tüzüğü, 5.03.1973 tarihinde 584 no.lu Karar olarak kabul edilmiş, 1 Eylül 1973’de yürürlüğe girmiş,3 şu ana kadar 15 kez değiştirilmiştir.4

Türkiye’de Parlamento kelimesi yerine Meclis kelimesi kullanıldığı için,

bu disiplinin isminin Meclis Hukuku olması önerilebilse de, alışılmış isim ola1

Fendoğlu, HT, Darbeler ve Anayasalar, Yetkin, Ankara 2021, s. 107 vd.

2 İç Tüzük (Dâhili Nizamname) kavramı, Türk Dil Kurumu’na göre bitişik değil, ayrı ayrı

yazılmalıdır; https://sozluk.gov.tr/ (ET: 23.9.2021) ve https://www.tdk.gov.tr/icerik/yazim-kurallari/ayri-yazilan-birlesik-kelimeler/ (ET: 23.9.2021).

3

Resmi Gazete, 13.4.1973, Sayı 14506.

4 İç Tüzüğü değiştiren TBMM Kararlarının listesi için bkz. Hav vana Yapıcı Kaya-Engin

Kaya, İçtüzük El Kitabı, TBMM Basımevi, Ankara 2014, s. 503. En büyük değişiklikler

424 sayılı kararla 16.5.1996 tarihinde yapılan (RG. 24.5.1996/22645) ile 766 sayılı Kararla

10.4.2003 tarihinde yapılan (RG. 12.4.2003/25077) değişikliklerdir; a.g.e., s. 503. 584 numaralı Kararın Genel Kurul görüşmeleri, 2.5.1927 tarihli TBMM Dahili Nizamnamesinde

öngörülen usule göre yapılmıştı.

 parlamento hukuku kavramı kullanılmaktadır.5 Her ne kadar bu hukuk branşının ismine “Parlamento Hukuku” denilse de, Türkiye’de parlamento kelimesi

yerine çok yoğun olarak “Meclis” kelimesi kullanılmaktadır.

Parlamento Hukuku isimli bu yayınımız, bu dersi İngilizce olarak okutan

Fakültelere yardımcı olmak için İngilizce materyallerle beslenmiştir. Anayasa ve

İçtüzükten yapılan Türkçe ve İngilizce alıntılar didaktik amaçlıdır. Parlamento

Hukuku kitabımızın, bir Anayasa ve İçtüzük ile birlikte okunmasında yarar

vardır. Anayasa6 ve İç Tüzük7 metinleri ile Anayasa8 ve İç Tüzüğün9 İngilizce

tercümeleri, konusunda TBMM’nin web sitesinden yararlanılmıştır.

Bu baskıda da Kerim ile Ulviye’ye, hocalarıma, üzerimde hakkı olanlara,

eşim Rabia’ya, Bekir- Dr. Zeynep- Kerem’e, Doç. Dr. Salih– Dr. Hande-Ali’ye,

Mehmet Cem-Büşra-Yüsra’ya, öğrencilerime, yakın çalışma arkadaşlarıma,

Yetkin Yayınevi’nin değerli yöneticisi Muharrem Başer ve çalışanlarına teşekkür borçluyum.

Çalışmamızın Parlamento Hukukuna katkısı olması en büyük dileğimizdir.

Yapılan hataların hoşgörüyle karşılanması ve tarafımıza iletilmesi telafisi açısından önemlidir. Yazdıklarını okuyucuyla paylaşmak isteyen yazar, bilime olası bu küçücük katkısında, hatalarının hoşgörü ile karşılanmasını ummaktadır.

Ankara, 22 Temmuz 2022

Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU


İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ, KAYNAKLAR VE İÇTÜZÜK

I. HUKUKUN TOPLUMDAKİ FONKSİYONU .................................... 1

A. HUKUKUN ADALET FONKSİYONU VE ADALETİN

ÇEŞİTLERİ.................................................................................... 3

1. Hukukun Adalet İdesini Gerçekleştirme Fonksiyonu................. 3

2. Adaletin Çeşitleri........................................................................ 4

a. Sübjektif ve Objektif Adalet.................................................. 4

b. Hukuk Bilimi Açısından Adaletin Çeşitleri........................... 5

i. Denkleştirici adalet (mutlak eşitlik) ................................. 5

ii. Dağıtıcı adalet.................................................................. 5

iii. Hakkaniyet (Nesafet, equity).......................................... 6

iv. Sosyal adalet ................................................................... 7

B. HUKUKUN TOPLUM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA

FONKSİYONU .............................................................................. 7

C. HUKUKUN, TOPLUM DÜZENİNİ VE GÜVENLİĞİ

SAĞLAMA FONKSİYONU.......................................................... 8

1. Hukukun Adalet ve Düzen Fonksiyonları Arasındaki Çelişki.... 8

2. Hukukta Şekilcilik ...................................................................... 8

II. SOSYAL HAYATTA ÇEKİŞME VE HUKUK .................................. 9

A. TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI.......................................... 9

B. HUKUK VE ÖRF-ADET (GELENEK) İLİŞKİSİ...................... 10

III. PARLAMENTO HUKUKUNUN KAYNAĞI OLARAK

ANAYASA HUKUKU ..................................................................... 10

A. TANIM ...................................................................................... 10

1. DEVLET.................................................................................. 10

2. DEMOKRASİ ......................................................................... 11

3. TÜRK ANAYASA HUKUKU’NUN GELİŞİMİ.................... 13

4. 1982 ANAYASASININ TEMEL İLKELERİ.......................... 15

x İçindekiler

a. Demokratik Devlet ............................................................ 15

b. İnsan Haklarına Saygılı (1982/2) ve Dayalı (1982/14-1)

Devlet................................................................................. 15

c. Hukuk Devleti.................................................................... 16

d. Laik Devlet ........................................................................ 16

e. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet................................ 16

f. Sosyal Devlet..................................................................... 16

g. Eşitlik................................................................................. 17

5. 1982 Anayasasına Göre Devletin Fonksiyonları ..................... 17

III. PARLAMENTONUN DOĞUŞU:.................................................... 18

IV. PARLAMENTO HUKUKU NEDİR?.............................................. 22

V. PARLAMENTO HUKUKUNUN KAYNAKLARI......................... 24

VI. PARLAMENTO HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI ............. 26

VII. PARLAMENTO KARARLARI...................................................... 26

VIII. GENEL OLARAK TBMM İÇ TÜZÜĞÜ ..................................... 29

IX. İÇ TÜZÜĞÜN HUKUKİ NİTELİĞİ:.............................................. 32

X. PARLAMENTOLARIN YÖNTEM (USUL) VE İDARİ

AÇILARDAN BAĞIMSIZLIĞI: ..................................................... 32

A. BİRİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ İÇTÜZÜKLERİ: ............... 33

B. İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ İÇTÜZÜKLERİ:.................. 33

C. CUMHURİYET DÖNEMİ İÇTÜZÜKLERİ:.............................. 33

XI. ANAYASA MAHKEMESİNİN İÇ TÜZÜĞÜ DENETLEMESİ..... 34

XII. İÇ TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:............................................... 36

XIII. TBMM’NİN GÜÇLENDİRİLMESİ: ............................................ 36

XIV. TOPLANTI KAVRAMLARI: ..................................................... 39

A. YASAMA DÖNEMİ, YASAMA YILI, BİRLEŞİM VE

OTURUM:.................................................................................... 39

B. ÜYE TAMSAYISI, İLK TOPLANTI VE ANDİÇME:................ 40

C. YASAMA YILININ BAŞLAMASI, TATİL VE ARA VERME.. 40

D. KAPALI (GİZLİ) OTURUM: ..................................................... 42

XV. RELEVANT ARTICLES OF THE 1982 CONSTITUTION:.......... 42

İçindekiler xi

İKİNCİ BÖLÜM:

KUVVETLER AYRILIĞI:

I. KUVVETLER AYRILIĞI TEORİSİ: ................................................ 47

II. TÜRKİYE’DE KUVVETLER AYRILIĞI ....................................... 55

III. KUVVETLER BİRLİĞİNE GÖRE SİYASAL REJİMLER: .......... 57

IV. BASIC SOCIAL AND POLITICAL DYNAMICS OF THE

CONSTITUTION OF 1982:............................................................. 60

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

ANAYASALARIMIZDA PARLAMENTO

I. YASAMA FONKSİYONU ................................................................. 64

II. TÜRKİYE’DE PARLAMENTO:....................................................... 68

A. İMPARATORLUK KLASİK DÖNEMİ: DİVAN-I HÜMAYUN: 68

B. CUMHURİYET DÖNEMİ ANAYASALARINDA

PARLAMENTO: ......................................................................... 71

1. YASAMA YETKİSİ GENELDİR, ASLİDİR VE ÖZERKTİR 71

2. YASAMA YETKİSİ DEVREDİLEMEZ: ................................ 73

III. YASAMA İŞLEMLERİ

(PARLAMENTONUN GÖREV VE YETKİLERİ) : ....................... 81

IV. KANUN YAPMAK: ........................................................................ 82

V. ÖZEL NİTELİKLİ KANUNLAR (BÜTÇE KANUNU, KESİN

HESAP KANUNU, MİLLETLERARASI ANLAŞMALARIN

UYGUN BULUNMASI KANUNU): ............................................. 82

A. BÜTÇE KANUNU:..................................................................... 83

B. KESİN HESAP KANUNU:......................................................... 85

C. MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN TBMM

TARAFINDAN UYGUN BULUNMASI: ................................... 85

VI. RELEVANT ARTICLES OF 1982 CONSTITUTION: ................... 86

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

MİLLETVEKİLİ:

I. MİLLETVEKİLİ:............................................................................. 94

A. TÜRKİYE’DE MİLLETVEKİLİ SAYISI VE SÜRESİ.............. 94

B. TÜRKİYE’DE MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YETERLİLİĞİ

VE TBMM İÇİ ÇALIŞMALAR: ................................................ 95

II. YASAMA BAĞIŞIKLIĞI: ............................................................. 101

A. YASAMA SORUMSUZLUĞU: ................................................ 102

B. YASAMA DOKUNULMAZLIĞI:............................................. 104

III. OYLAMA USULLERİ: ................................................................. 106

A. İŞARETLE OYLAMA: ............................................................. 107

B. AÇIK OYLAMA:....................................................................... 108

C. GİZLİ OYLAMA: ..................................................................... 110

D. SEÇİMLERDE USUL:............................................................... 111

IV. RELEVANT ARTICLES OF THE 1982 CONSTITUTION .......... 112

A. OATH-TAKİNG ......................................................................... 112

B. PARLIAMENTARY IMMUNITY............................................. 112

C. LOSS OF MEMBERSHIP......................................................... 113

D. APPLICATION FOR ANNULMENT....................................... 113

BEŞİNCİ BÖLÜM:

GENEL KURUL ÇALIŞMALARI

I. TBMM’NİN GÜNDEMİ:............................................................ 128

II. ÖZEL GÜNDEM: ....................................................................... 130

III. GELEN KÂĞITLAR LİSTESİ: .................................................. 131

IV. GENEL KURULDA BEKLETİLME SÜRESİ: ......................... 131

V. TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMENNİ VE ORTAK BİLDİRİLER: 132

VI. TOPLANTI GÜNLERİ, BİRLEŞİMİN AÇILMASI,

KAPANMASI VE KIYAFET: ..................................................... 133

VII. YOKLAMA: ............................................................................... 134

VIII. GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMA VE GÜNDEM .

DIŞI KONUŞMA: ....................................................................... 135

IX. SÖZ ALMA VE KONUŞMALAR .............................................. 136

X. SÖZ SIRASI VE SÖZ SIRASINI DEĞİŞTİRME: .................... 137

XI. HÜKÜMETİN TEMSİLİ:............................................................ 138

XII. USUL HAKKINDA KONUŞMA: .............................................. 138

xii İçindekiler

İçindekiler xiii

XIII. GENEL KURULDA SÖZ KESMEK, ŞAHSİYATLA

UĞRAŞMAK VE ÇALIŞMA DÜZENİNİ BOZUCU

HAREKETLERDE BULUNMAK, KONUŞMA ÜSLÛBU,

GÜRÜLTÜ VE KAVGA: .......................................................... 139

XIV. AÇIKLAMA HAKKI: ............................................................... 140

XV. DİĞER FAALİYETLER: ........................................................... 141

A. CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ VE ANDİÇME TÖRENİ: .. 141

B. OLAĞANÜSTÜ HAL İLE İLGİLİ KARARLAR: .............. 141

C. SAVAŞ HALİ İLANI VE YURT DIŞINA SİLAHLI

KUVVET GÖNDERİLMESİ VEYA KABULÜ: ................. 146

D. TUTANAKLAR, TUTANAK ÇEŞİTLERİ, TUTULMASI,

TUTANAKTA DÜZELTME VE TBMM ESKİ ÜYELERİ: 146

E. TBMM İÇİNDE SUÇ İŞLENMESİ: .................................... 147

F. ÖNERGE:.............................................................................. 147

XIV. TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI: .............................. 148

XV. CUMHURBAŞKANI VE TBMM: ........................................... 150

XVI. YASAMA BELGELERİ VE İÇ KURULUŞ: ............................ 150

A. GELEN KÂĞITLAR LİSTESİ VE KOMİSYON

RAPORU (SIRA SAYISI):.................................................... 150

B. TBMM’DE SİYASİ PARTİ GRUPLARI.............................. 150

C. DANIŞMA KURULU........................................................... 153

XVII. NEZAKET KURALLARI, HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI

VE DİSİPLİN KURALLARI:.................................................... 155

A. NEZAKET KURALLARI: ................................................... 155

B. MİLLETVEKİLİNİN HAKKI KÖTÜYE KULLANMASI: 156

C. MİLLETVEKİLİ DİSİPLİN İŞLEMLERİ............................ 157

XVIII. RELEVANT ARTICLES OF THE 1982 CONSTITUTION: .. 159

ALTINCI BÖLÜM: KANUN:

(KAVRAM, YAPIMI, YASAMA TEKELİ, YOKLUK):

I. KANUNLAŞTIRMA (CODIFICATION):........................................ 165

1. Kanunlaştırmanın iki anlamı vardır.-.......................................... 165

xiv İçindekiler

2. Kanunlaştırmaya örnekler.- ........................................................ 166

II. TANZİMAT ÖNCESİNDE KANUN YAPIMI:............................... 167

3. Tanzimat Döneminde (1839-1920) kanun yapımı.- ................... 168

III. CUMHURİYET DÖNEMİNDE KANUNUN TANIMI VE

ÖZELLİKLERİ: ............................................................................. 169

IV. KANUN YAPMA TEKNİĞİ.......................................................... 170

V. KANUNA EŞDEĞER METİNLER SEKİZ SINIFA

 AYRILABİLİR: ........................................................................... 172

VI. KANUN ÇEŞİTLERİ..................................................................... 173

1. Maddi ve şekli anlamda kanun:.................................................. 173

2. Bir başka açıdan kanun çeşitleri: ............................................... 174

VII. PARLAMENTONUN YASAMA YETKİSİ ................................. 176

A. YASAMA YETKİSİ ASLİDİR, GENELDİR, TEMEL VE

DAYANAK BİR HUKUK KURALINA GEREK YOKTUR: .. 176

B. YASAMA YASAKLARI: .......................................................... 177

a. Yasama Organı, Mahkeme Kararı Şeklinde Karar Veremez: . 177

b. Yasama Organı Bir Kişiye Kanunla Nimet Veremez, Külfet

Yükleyemez: ......................................................................... 178

VIII. YASAMA YETKİSİNİN İSTİSNASI: ANAYASA, YASAMADAN

YÜRÜTMEYE YETKİ DEVRİ YAPABİLİR: .......................... 178

(1). Birinci grup; Anayasadaki 3 hükümdür:.............................. 179

(2). İkinci grup; (eski sistemde yani 2017 Anayasa değişikliği

öncesinde) kanun hükmünde kararnameler ve olağanüstü hal

KHK idi: 179

(3). Üçüncü grup; yürütmenin doğrudan anayasadan aldığı asli

düzenleme yetkisi olan CBK ve OHAL CBK’dır: ..................... 180

(4). Karşılaştırmalı hukuk:.......................................................... 180

IX. KANUNLARIN YAPILIŞI, VETOSU, YAYIMI,

 NUMARALANMASI VE GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ:............ 180

A. KANUN ÖNERİLERİ VE KOMİSYONLARA HAVALE

(İçT/73): 186

B. KANUN TEKLİFLERİ.............................................................. 187

İçindekiler xv

C. GERİ ALMA VE BENİMSEME:............................................... 188

D. REDDEDİLEN KANUN TEKLİFLERİNİN YENİDEN

VERİLEMEMESİ: ..................................................................... 188

E. KADÜK KALMA...................................................................... 189

F. RAPORLARIN OKUNMAMASI VE RAPORDA RET

İSTEMİ: .................................................................................... 189

G. KANUN TEKLİFLERİNİN GENEL KURULDA

GÖRÜŞÜLMESİ:....................................................................... 189

H. KOMİSYON METNİNİN ÖNCE ONAYLANMASI, BİR

MADDENİN ÖNCE KONUŞULMASI, ANAYASAYA

AYKIRILIK:............................................................................... 191

İ. TETKİK KURULU VE MADDÎ HATALAR:............................ 192

K. SON KONUŞMALAR:............................................................. 192

L. ÖNERGE, DEĞİŞİKLİK ÖNERGELERİ VE ENGELLEME

(OBSTRÜKSİYON):.................................................................. 193

M.METNİN VEYA MADDENİN GERİ İSTENMESİ ve

GENEL KURULDAN KOMİSYONA “TEKRİR-İ

MÜZAKERE”:........................................................................... 195

N. YETKİ KANUNLARI VE KHK’LAR: .................................... 195

O. TEMEL KANUNLAR:.............................................................. 195

Ö. ÖZEL HÜKÜMLER: ................................................................ 196

P. ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ: ......................................... 197

R. SEÇİMLERİN YENİLENMESİ KARARI: .............................. 197

O. MECLİS KARARLARININ YAYIMLANMASI ..................... 198

X. RELEVANT ARTICLES OF THE 1982 CONSTITUTION ........... 198

A. 1982/ARTICLE 104, PARAGRAPH 17-20)............................. 198

B. 1982/ARTICLE 104, PARAGRAPH 18.................................... 198

C. 1982/ARTICLE 104, PARAGRAPH 19.................................... 198

E. 1982/ARTICLE 104, PARAGRAPH 17 .................................... 199

F. 1982 /ARTICLE 104, PARAGRAPH 18.................................... 199

G. 1982 /ARTICLE 104, PARAGRAPH 19................................... 199

H. 1982 /ARTICLE 104, PARAGRAPH 20................................... 199

xvi İçindekiler

YEDİNCİ BÖLÜM: TBMM’NİN KURULUŞU (I):

BAŞKANLIK DİVANI, SİYASİ PARTİ GRUPLARI VE

DANIŞMA KURULU:

I. BAŞKANLIK DİVANI: ................................................................. 201

A. GEÇİCİ BAŞKANLIK DİVANI: .............................................. 201

B. TBMM BAŞKANI SEÇİMİ VE SÜRESİ: ............................... 201

C. SİYASİ PARTİ GRUPLARININ BAŞKANLIK DİVANINDA

TEMSİLİ: ................................................................................... 202

D. BAŞKANLIK DİVANINDA BOŞALMA.................................. 203

E. BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ: .............................. 203

F. TBMM BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ ................................... 205

G. BAŞKAN VEKİLLERİNİN GÖREVLERİ:.............................. 206

H. KÂTİP ÜYELERİN GÖREVLERİ: .......................................... 207

I. İDARE AMİRLERİNİN GÖREVİ: ........................................... 207

II. ÇİFT MECLİS SİSTEMİ:................................................................ 208

1. Üniter yapıda çift meclis: ....................................................... 208

a. Tarihe saygı için kurulan İngiliz Lordlar Kamarası:.......... 209

b. Denge için seçimle kurulan ikinci meclisler: .................... 210

c. Meslek meclisleri:.............................................................. 211

2. Federal yapıda çift meclis:...................................................... 211

III. TÜRKİYE’DE İKİ MECLİS:......................................................... 214

IV. RELEVANT ARTICLES OF THE 1982 CONSTITUTION.......... 216

SEKİZİNCİ BÖLÜM:

TBMM’NİN KURULUŞU (II): KOMİSYONLAR:

I. GENEL OLARAK: ........................................................................ 220

II. TBMM’DE BULUNAN KOMİSYONLAR:................................. 222

III. KOMİSYONLARIN GENEL OLARAK FONKSİYONLARI: .... 223

IV. SİYASİ PARTİLER VE KOMİSYONLAR: .................................. 225

V. KOMİSYON ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ: ............................. 226

VI. SIRA SAYISI:................................................................................. 226

VII.KOMİSYON ÜYELİKLERİNDE BOŞALMA: ........................... 227

İçindekiler xvii

VIII.KOMİSYONLARA HAVALE, ESAS VE TALİ

KOMİSYONLAR: ......................................................................... 227

IX. KOMİSYONLARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER: ............... 228

A. KOMİSYON BAŞKANI, BAŞKANVEKİLİ, SÖZCÜ VE

KÂTİBİN SEÇİMİ:.................................................................... 228

B. KOMİSYONLARIN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI:.............. 228

C. KOMİSYON BAŞKANI, TOPLANTI VE KARAR YETER

SAYISI: .................................................................................... 229

D. KOMİSYONLARDA SÖZ ALMA:........................................... 229

E. KOMİSYONLARDA YÜRÜTMENİN TEMSİLİ VE

UZMAN ÇAĞRILMASI:........................................................... 230

F. KOMİSYON TOPLANTILARINA GİREBİLECEK

OLANLAR VE KAPALI (GİZLİ) OTURUM:.......................... 230

G. KOMİSYON TUTANAKLARI: ................................................ 230

H. KOMİSYONLARIN GÖRÜŞ ALMASI, GÖRÜŞ

BİLDİRMESİ: ............................................................................ 230

XII. KOMİSYONLARIN YETKİSİ, TOPLANTI YER VE ZAMANI:231

XIII. KOMİSYONLARDA BEKLEME VE İNCELEME SÜRESİ:.. 232

XIV. KOMİSYONLARLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER: ............. 233

A. ANAYASAYA UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ VE

BAKANLIKLARLA YAZIŞMA: .............................................. 233

B. KOMİSYON RAPORLARI:...................................................... 233

C. KOMİSYONDA VE GENEL KURULDA YENİDEN

GÖRÜŞME (TEKRİR-İ MÜZAKERE):.................................... 233

D. GENEL KURULDA YENİDEN GÖRÜŞME (TEKRİR-İ

MÜZAKERE):............................................................................ 234

E. GENEL KURULDA KOMİSYONLARIN TEMSİLİ,

KOMİSYON TOPLANTILARININ DÜZENİ VE

KOMİSYONLAR BÜLTENİ VE ARŞİV.................................. 234

F. DİLEKÇE KOMİSYONU:......................................................... 255

1. Dilekçe Komisyonu:.............................................................. 255

2. Dilekçelerin Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanınca

incelenmesi:........................................................................... 255

xviii İçindekiler

3. Dilekçelerin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunca

incelenmesi:........................................................................... 255

4. Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu kararlarının

bastırılması ve dağıtılması:.................................................... 256

5. Dilekçeler hakkındaki kesin kararların sonucu: .................... 256

DOKUZUNCU BÖLÜM:

PARLAMENTONUN DENETİM YOLLARI

(SORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS ARAŞTIRMASI,

MECLİS SORUŞTURMASI, GENSORU)

I. YAZILI SORU:............................................................................... 258

II. GENEL GÖRÜŞME:...................................................................... 259

III. MECLİS ARAŞTIRMASI: ............................................................ 261

IV. MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE DİVANA SEVK

(İçT./107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114):................................ 263

V. PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİNDE MECLİS

SORUŞTURMASI VE YÜCE DİVANA SEVK:........................... 266

VI. PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİNDE GENSORU

(İçT/106): 267

VII. RELEVANT ARTICLES OF THE 1982 CONSTITUTION: ....... 269

KAYNAKLAR .................................................................................... 271


KAYNAKLAR1

Altuğ, Yılmaz : Parlamento Hukuku, Çağlayan Kitabevi, İstanbul

2003, s. 1+122.

Arslan, Kahan Onur : Türk Parlamento Hukuku, Yüksek Lisans Tezi,

Diyarbakır, 2014.

Arslan, Kahan Onur : Türk Parlamento Hukuku (Arslan, Türk Parlamento Hukuku, 2018), 2. B., Adalet Yayınevi, Ankara, 2018, 1+352.

A.F.Pollard : The Evolution of Parliament, Second Edition,

New York, 1964.

Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (Edited by):

: Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook, Second Revised Edition, Martinus Nijhoff

Publishers, The Nederlands, 2001. (Asbjorn Eide,

Catarina Krause and Allan Rosas (Edited by),

Economic, Social and Cultural Rights).

Andrew Hill and Anthony Whichelow:

: What’s Wrong with Parliament? Penguin Books,

England, 1964.

Andrew Beale : Solving Problems in Constitutional and Administrative, London 1995, ss.1+204.

Anita Usacka : “International Criminal Court: An And to Impunity for International Crimes”, Ankara Barosu

Hukuk Kurultayı-2006, 3-7 Ocak 2006, C. I, ss.

383-407.

Açıkgöz, Merve Ünal : 2017 Anayasa Değişiklikleri Bağlamında Yürüt1 Burada kaynaklar ve kaynağın yanında şayet metin içerisinde kısaltılmışsa, parantez içerisinde

kaynağın kısaltılmış hali gösterilmektedir. Kısaltmalar, kaynağın isminden sonra, parantez

içerisinde gösterilmiştir. Tüm kaynaklar burada gösterilmemiştir. Yabancı yazarların önce

ismi yazılmıştır.

K

272

menin Denetlenmesi, Adalet yayınevi, Ankara,

2021.

Açıkgöz, Merve Ünal : “Osmanlı Anayasal Düzeninin Bozulması ve Modernleşme (1699-1839)”, Adalet Dergisi, Yıl: 147,

Dönem: VI, 2020/1, Sayı: 64, ss. 207-238 (Heyet

Olarak).

Açıkgöz, Merve Ünal : “Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkanlığın Düzenleyici İşlemleri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz-Ağustos2020, Yıl 33, Sayı 149, s.

225-252. (Heyet Olarak).

Akın, İlhan-Akad, Mehmet : “Cumhuriyetin 50. Yılında Temel Hak ve Özgürlükler”; İÜHF 50.Yıl Armağanı, “Cumhuriyet

Döneminde Hukuk”, İstanbul 1973.

Anthony W. Bradley and Keith D. Ewing:

: Constitutional and Administrative Law, 13th Edition, Longman, Pearson Education Limited, Printed

in Malaysia 2003, (ss. Ixvi+812) (Bradley-Ewing:

Constitutional and Administrative Law).

Anayurt, Ömer : Anayasa Hukuku, Genel Kısım, Seçkin, Ankara

2018.

Arend Lijphard : Çağdaş Demokrasiler, Çev. Ergun Özbudun, Ersin Onulduran, Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasi

İlimler Derneği Yayınları, Ankara, ty.

Arend Lijphart : Thinking About Democracy: Power Sharing and

Majority Rule in Theory and Practice, London

and New York, Routledge, 2008.

Arend Lijphart : Patterns of Democracy: Government Forms and

Performance in Thirty-Six Countries, Yale University Press, 2012.

Aron, Raymond : Demokrasi ve Totalitarizm, Çeviren, Vahdi Hatay,

İst. 1976.

Arsel, İlhan : Anayasa Hukuku (Demokrasi), Doğuş Matbabacılık ve Ticaret Limited Şirketi, Ankara, 1964,

ss.1+248. (Arsel, Anayasa Hukuku (Demokrasi).

273

Arsel, İlhan : Türk Anayasa Hukuku’nun Umumi Esasları,

Birinci Kitap: Cumhuriyetin Temel Kuruluşu,

Ankara 1965, ss.1+470. (Arsel, Türk Anayasa Hukuku’nun Umumi Esasları, Birinci Kitap:

Cumhuriyetin temel Kuruluşu).

Ardıçoğlu, M. Artuk (2017): “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt 75, Sayı 3, Ankara: Ankara Barosu

Yayını.

Atar, Yavuz : Türk Anayasa Hukuku, 5 nci Baskı, Mimoza Yayınları, Konya, 2009.

Atay, E. Ethem : İdare Hukuku, C. I-III, Gazi Kitabevi, Ankara,

2006.

Atay, E. Ethem : İdare Hukuku, Seçkin, 2018.

Atay, E. Ethem : “Anayasaların Hazırlanması ve Değiştirilmesine

İlişkin Temel Yöntemler ve Sorunlar”, Uluslararası Anayasa Kongresi, Kitap 1. (Atay, 2012).

Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu-Türk Demokrasi Vakfı, (Çevirenler Özbudun, Ergün ve Köker, Levent): BDT Ülkelerinde Demokrasiye Geçiş ve Anayasa Yapımı,

Ankara 1993, s. 1+ 144. (Avrupa Hukuk Yoluyla

Demokrasi Komisyonu-Türk Demokrasi Vakfı,

BDT Ülkelerinde Demokrasiye Geçiş ve Anayasa

Yapımı).

Başgil, Ali Fuad : Esas Teşkilat Hukuku, Birinci Cilt: Türkiye Siyasi

Rejimi ve Anayasa Prensipleri, 1. Fasikül, Baha

Matbaası, İstanbul 1960. (kıs: Başgil, Esas Teşkilat Hukuku, C. I, 1960).

Başgil, Ali Fuat : Esas Teşkilat Hukuku, Birinci Cilt, Türkiye Siyasi

Rejimi ve Anayasa Prensipleri, İkinci Fasikül,

Baha Matbaası, İst. 1960. (kıs: Başgil, Esas Teşkilat Hukuku, C. I, F. 2, 1960).

Balta, Tahsin Bekir : Türkiye’de Yürütme Kudreti, Ank. 1960, AÜSBFY; N. Bilge, Bakanların Görev ve Sorumlulukları, Ank. 1956.

274

Bakırcı, Fahri vd : (Ö. Faruk Gençkaya, Ozan Ergül, Abbas Kılıç, G.

Alp Aslan, Salim Işık, İsmail Yüksel), Parlamento

Hukukuna Giriş, Lykeion Yayınevi, Ankara 2020.

(Bakırcı vd., Parlamento Hukukuna Giriş).

Becker, Lawrence C : Property Rights, Phılosophıc Foundations, USA,

1977.

Bradley, Anthony W./

Ewing, Keith D. (2003) : Constitutional and Administrative Law, 13th

Edition, Longman, Malaysia.

Boyunsuz, Şule Özsoy : “Başkanlık Sisteminin Anayasal, Kurumsal, Davranışsal Dinamikleri ve Türkiye İçin Başkanlık

Sistemi Tercihi”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013,

Yıl 9, Sayı 51, ss. 416-429.

Bozkurt, EnverHavva Demirel : Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Kapsamında

Kıbrıs Sorunu, Nobel, Ankara, 2004.

Bozkurt, Enver : “Brüksel Zirvesi Kararları ve Güney Kıbrıs”,

Türk Hukuk, Ocak 2005, s. 4 -17.

Bilir, Faruk : Türkiye’de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin

Sona Ermesi, Doktora Tezi, Ankara, Nobel, 2001.

(Bilir, Türkiye’de Milletvekilliği).

Bilir, Faruk : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yargılama Yetkisi, Adalet Yayınevi, 2 inci Baskı, Ankara

2012. (Bilir, AİHM).

Bilgen, Pertev : “Sert Çekirdekli Temel Haklar”, İnsan Hakları

Sempozyumu, İstanbul, 10 Aralık 1995, ss. 101-

105.

Ch. Rumpf : “Ölçülülük İlkesi ve Anayasa Yargısındaki İşlevi

ve Niteliği”, Anayasa Yargısı, Sy. 10, Ank. 1993,

s. 25-48.

Corvin, Edward S. : Presidential Power and the Constitution, Cornell

University Press, USA, 1976.

Conor O’Mahony : (Prof. Dr. University College Cork): “Bringing

The Living Constitution To The Life: Interpre-

275

ting Constitutional Rights In Changing Societis”, Uluslararası Anayasa Kongresi, İst. 2012, C.

II., ss. 104-108. (Conor O’Mahony, “The Living

Constitution”).

Corvin, Edward S : Presidential Power and the Constitution, Cornell

University Press, USA, 1976.

Chu, Vivian S./Garvey, Todd (2014):

: Executive Orders: Issuance, Modification

and Revocation, Congressional Researh

Service (CRS), ss. 1-10.

https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/key_

workplace/1262/ (Erişim tarihi: 22.12.2018).

Contrubis, John (1999) : Executive Orders and Proclamations, CRS

Report for Congress, ss.1-26.

https://fas.org/sgp/crs/misc/95-772.pdf

(Erişim tarihi: 22.12.2018).

Covington, Megan (2012) : Executive Legislation and the Expansion of Presidential Power, Humanities and Social Science, Spring 2012, Cilt 8, ss.1-8; https://ejournals.

library.vanderbilt.edu/indexphp/vurj/article/

view/3556 (Erişim tarihi: 22.12.2018).

Coulson, Noel J, : “The State and The Indıvıdual in Islamic Law”,

International and Comparative Law Quarterly,

Vol. I, January, 1957.

Çelikyay, Hakan : “Anayasa Yargısında Yargılamanın Yenilenmesi”,

Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 177-205. (Çelikyay, Anayasa Yargısında Yargılamanın Yenilenmesi”).

Dahl, Robert A. : Demokrasi ve Eleştirileri (orijinal adı: Democracy

and its Critics), Çeviren Levent Köker, Türk Siyasi İlimler Derneği-Türk Demokrasi Vakfı Ortak

Yayını, Ank. 1993.

D. C. M. Yardley : Introduction to British Constitutional Law, Seventh Edition, London-Dublin-Edinburg, 1990,

188 sayfa. (Yardley, British Constitutional Law).

276

Daver, Bülent : Siyasal Bilime Giriş, Ankara, 1968, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını.

Daver, Bülent : Türkiye’de Laiklik, Ankara, 1955.

David Pimentel : (Prof. Dr. USA): “Independence and Accountability as a Product of Constitutional Structure”,

Uluslararası Anayasa Kongresi, C. II.

Doğru, Osman : 27 Mayıs Rejimi, Bir Darbenin Hukuki Anatomisi,

İmge Kitabevi, Ankara 1998, s.1+240.

Döner, Ayhan : “Anayasa Mahkemesi Kararlarının Gerekçelerinin Bağlayıcılığına İlişkin Bazı Sorunlar”, Prof.

Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, Ankara, Yetkin,

2008, ss. 215-233.

Dinçkol, Bihterin Vural : 1982 Anayasası Çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Laiklik, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1992.

Duman, Selçuk : “Türkiye İçin Başkanlık Sistemi Değerlendirmeleri”, ss. 636-662.

Duverger, Maurice : Seçimle Gelen Krallar, Çeviren Necati Erkut, İstanbul, 1986, Kelebek Yayınları.

Duverger, Maurice : Siyaset Sosyolojisi, Çeviren Şirin Tekeli, İstanbul

1998, Varlık Yayınları.

Duverger, Maurice : Siyasi Partiler, Çeviren Ergun Özbudun, Bilgi yayınevi, Ankara.

D’workin, R. : Taking Rights Seriously, London, Duckworth,

1977.

Edwin Meese III, David F. Forte, Matthew Spalding:

 The Heritage Guide to the Constitution, The Heritage Foundation, Washington D.C, U.S.A, ss.

ix+475, 2005.

Emanuel, Steven L. : Constitutional Law, Twenty-Ninth Edition, Wolters Kluver, USA, 2011.

Enhürman, Tufan : “Çok Katmanlı Toplumlarda İstikrarlı Demokrasi:

Birleşik Kıbrıs Örneği”, Küreselleşen Dünyada

277

Anayasal Demokrasi, Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Lefkoşa, 2013, 19-20 Mayıs

2011 tarihli Kamu Hukukçuları Platformu Toplantısı, ss. 421-458. (Enhürman, Kıbrıs’ta İstikrarlı

Demokrasi).

Eric Sales : “AİHM Kararlarında Laiklik”, Aliefendioğluna

Armağan, ss. 487-501.

Eryılmaz, Bilal : Kamu Yönetimi, 3. Baskı, 2010, Okutman Yayıncılık, Ankara 2010 (XIII+338).

Erhan, Çağrı : “Johnson Mektubu’nun Türk-Amerikan İlişkilerine Etkisi”, Atatürk Araştırma Merkezi-Doğu

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Uygulama ve Araştırma Merkezi, 11-13 Aralık 2014, Uluslararası

Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu’nda sunulan bildiri.

Ervin Chemerinsky : Constitutional Law, Princeples and Policies,

Fourth Edition, Wolters Kluver Law and Business,

Aspen Student Treatise Series, Professor Law,

University of California, Printed in USA, 2011, s.

ix-1401. (Ervin Chemerinsky, Constitutional Law,

2011).

Esen, Bülent Nuri : Anayasa Hukuku, Genel Esaslar, Ankara 1963, ss.

1+304.

Esen, Selin : “1982 Anayasasına Göre Olağanüstü Hallerde

Vatandaşlara Getirilebilecek Para, Mal ve Çalışma

Yükümlülükleri”, Ergun Özbudun’a Armağan, Yetkin, Ankara, 2008, ss. 235-256.

Elaine Spitz : Majority Rule, Chatham House Publishers, 1984.

Esgün, İ. Uğur : “Demokratik Hukuk Devleti İdealine Uygun Bir

Hükümet Sistemi İçin Radikal Öneriler”, Yeni

Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, Sayı 51, ss. 291-

302.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : (Bölüm Yazarlığı): Anayasa Hukukuna Giriş, Editör: Prof. Dr. Hüseyin Özcan, Bölüm 5 (Yasama)

278

ve Bölüm 6 (Yürütme), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Ağustos 2020.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : Anayasa Yargısı, Güncellenmiş, Düzeltilmiş ve

2020 Değişikliği Yapılmış 4 üncü Baskı, Yetkin,

Ankara, ss. 1+504.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Uluslararası Belgelerde Terörizm”, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, 27-29 Mart 2000, Uluslarararası Doğu ve Güneydoğu’da Huzur ve Güvenlik

Sempozyumu (Terör, Etkileri ve Çözüm Önerileri)”, Elazığ, 2000.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “2001 Anayasa Değişikliği Bağlamında Temel

Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması (Anayasa’nın

13. maddesi)”, Antalya, 26-27 Nisan 2002, Anayasa Yargısı, C. 19, Ankara, 2002.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin Uygulanmasında ‘Bağımsız Ölçü Norm’ veya ‘Destek

Ölçü Norm’ Sorunu”; 26 Nisan 2000, Bildiri,

Anayasa Yargısı-2000, C. 17, Ankara, 2000, s.

363-384.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : Constitutionand Human Rights, (Articles, Speeches, Critiques, Appendices), 2 rd Edition, Yetkin

Yayınları, Ankara, 2020, ss. 1+416.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : Türk Anayasa Hukukunda Yargı Bağımsızlığı,

Adalet Bakanlığı Yayını, Ankara 1997.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Ankara,

2010, Yetkin Yayınları.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : Devlet, Diplomasi ve İnsanın Özgürlük Mücadelesi, Filiz Kitabevi, İst., 1999.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “AİHM Kararlarında İfade Özgürlüğü”, Türkiye

Adalet Akademisi Dergisi (TAAD), İfade Özgürlüğü Özel Sayısı (Special Issue on Freedom of

Expression), Sayı 25, Yıl 7, 2016/1, s. 1-19.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : Anayasa Hukuku, Düzeltilmiş ve 2020 Değişikliği

Yapılmış 8 inci Baskı, Yetkin, Ankara, ss. 1+834.

279

Fendoğlu, Hasan Tahsin : Hukuka Giriş, Düzeltilmiş ve 2020 Değişikliği Yapılmış 9uncu Baskı, Yetkin, Ankara, 2020.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”, Yeni Türkiye Dergisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Özel Sayısı, Mart- Nisan 2017, Yıl 23, Sayı 94, ss.

90-109.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Ombudsman Denetimi: İdarenin Kamu Denetçiliği Kurumu Tarafından Denetlenmesi”, Akademik Ombudsman,

Yıl 3, Sayı 5, Temmuz-Aralık 2016,ss. 13-36.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : Yabancı Sermaye ve Yabancıya Mülk Satışı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : Türk Kamu Hukuku Tarihinde Kölelik, Beyan

Yayını, İst. 1976.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : ”Din Özgürlüğü Teori ve Uygulaması”, Türkiye

Günlüğü Dergisi, Sayı, 21, Kış 1992, ss. 109-

123.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : ”XI. ve XII. Yüzyılda Ortadoğu’nun Siyasi Yapısı İçinde Ebu Hamid Gazali ve Devlet Felsefesi”, Türkiye Günlüğü, Kış, 1992.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : İnsan Hakları Hukuku, Güncellenmiş, Düzeltilmiş ve 2020 Değişikliği Yapılmış 2 nci Baskı,

Yetkin Yayınları, Ankara 2020.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Denetimi

(Karşılaştır-malı), İstanbul Üniversitesi Hukuk

Fakültesi, Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in Anısına Armağan, 12 Levha, İstanbul 2019, İÜHF

Yayın No. 1113, ss. 491-553.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Din Özgürlüğü Teori ve Uygulaması”, Türkiye

Günlüğü Dergisi, Sayı, 21, Kış 1992, ss. 109-123.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Parlamentarizm-Başkanlık Sistemi Tartış-maları Üzerine”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, Diyarbakır, 2003, Sayı 17, ss. 1–34.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : Türk Anayasa Hukuku Tarihi, Yetkin Yayınları,

Ankara 2021.

280

Fendoğlu, Hasan Tahsin :“Liberty and The Turkish Constitution of 1982”,“International Conference of Lawyers”,Strasbourg-France,5th- 8th of February, 1999.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Amerika Birleşik Devletlerinde Başkanlığın Düzenleyici İşlemleri” (Regulatory Procedures Of

The Presidency Of The United States),Türkiye

Barolar Birliği Dergisi (TBBD), Yıl 33, Sayı 149,

ss. 225-252. (Ünal ve Güller ile).

Fendoğlu, Hasan Tahsin : Türk Anayasa Hukukunda Normlar ve Hiyerarşisi, Türkiye Adalet Akademisi Yayını, Ankara,

2016.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : Modernleşme Bağlamında Türk-Osmanlı Amerika

İlişkileri (1786-1929) –Kamu Hukuku Açısından

Karşılaştırmalı Bir İnceleme-, İstanbul 2002.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Modernleşme ve Osmanlı Anayasal Düzeninin

Bozulması (Giriş)”,The Journal of Academic

Science Social Studies (JASS), 2013.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Özgürlükçü Anayasa Üzerine”, Prof. Dr. Faruk

Erem Armağanı, Yayımlayan: Türkiye Barolar

Birliği, Türkiye Barolar Birliği Yayını No. 8, Ankara 1999, ss. 245-275.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Adli Kolluk Üzerine”, Yargıtay Dergisi, Temmuz

1997, Cilt,23, Sayı 3, ss. 229- 242.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Yargı Reformu Işığında İstinaf Mahkemelerinin

Yeniden Kurulması Sorunu”, Cumhuriyet ve Hukuk Sempozyumu’na sunulan bildiri, (Diyarbakır,

22-23 Ekim 1998). Diyarbakır-2000, ss. 106-115.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Yargı Reformunun Eşgüdüm Merkezi Olarak

Hâkim Akademileri”, Yargıtay Dergisi, C. 29,

Ocak-Nisan-2003, Sy. 1-2, ss. 5-16.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Demokrasi, Demokratikleşme Dalgaları ve Çıkış

Garantileri”, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan,

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını,

İzmir, 2000, ss. 79-91.

281

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Cumhuriyetin 75. Yılında Yargı, Adalet ve Yönetim”, Yeni Türkiye Dergisi, Cumhuriyet Özel Sayısı, Eylül-Aralık 1998, Yıl 4, Sayı, 23-24, 3897-

3901.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü Hal Kavramı ve Bu Konuda İleri Sürülen Teoriler”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı V,

1991, 107-117.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Assesment of Ombudsman Role Betweenthe Sivil

Society and Authorities”, Conference of Ombudsman Culturel Dialogue and Human Rights in a

Changing Society, Cairo, 17-18 Decembre, 2009.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ve Anayasa

Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı”, Ankara

Barosu Dergisi, Yıl 71, Sayı 2013/4, s. 23-49;

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Türkiye’de İnsan Haklarında Yeni Yapılanmalar”, Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, TODAİE 60. Yıl Özel Yayını, 60. Yılında

TODAİE, Editör, Eyüp G. İsbir, Ankara, 2013, s.

531-557.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “Turkish constitutions and towards a new constitution”, Social and Educational Studies, 2013 Volume (issue) 5 (3), s. 2147–2158; Paper summitted

at: 5-8 Şubat 1999, European Hotel, “International Lawyers Conference”, Strasbourg.

Fendoğlu, Hasan Tahsin : “İkinci Meşrutiyet Sonrasında Osmanlıda Siyasal

Yaşam”, Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu

Atatürk Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen

Uluslararası Konferans’ta sunulan bildiri, Budapeşte, Macaristan, 3-5 Kasım 2014.

Feyzioğlu, Turhan : Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai

Murakabesi, Yabancı Memleketlerde-Türkiye’de,

Ankara 1951, AÜSBFY, ss.1+384. (Feyzioğlu, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi, Yabancı Memleketlerde-Türkiye’de).

282

Feyzioğlu, Metin : Meclis Soruşturması, Savaş Yayınevi, Ankara

2006, 2. B., s.1+174.

Forewein, J. A.ve

M. E.Villiger : Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Raporu”, 7;

Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, 27 Nisan 1987, Lizbon, ss. 207- 243.

Friedman, W. : Legal Theory, Stevens-Sons Limited, London,

1947.

Friedman, Milton : Kapitalizm ve Özgürlük, Doğan Erberk ve Nilgün

Himmetoğlu çev., İst. 1988.

Fleıshman, Joel L./

Aufses, Arthur H. (1976) : “Law and Orders: The Problem of Presidential Legislation”, Law and Contemporary Problems, Cilt

40, Sayı 3, ss. 1-45. https://scholarship.law.duke.

edu/cgi/viewcontent.cgi?article (Erişim tarihi:

22.12.2018).

Gerhard Loewenberg (edited by):

: Modern Parliaments, Change or Decline?, Chicago, 1971.

Gemalmaz, M. Semih : Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Önünde Türkiye-1: Kabul Edilebilirlik Kararları, Beta, İstanbul, 1997.

Gianni Buquicchio and Schnutz Rudolf Dürr:

: “The Venice Commission’s Action in Africa”, Essays in Honor of Ergun Ozbudun, Ankara, Yetkin,

2008, ss. 165-174

Giovanni Sartori : The Theory of Democracy Revisited, New Jersey:

Chatham House Publishers, Inc., 1987 by Chatham House Publishers, inc. ve Tercümesi: Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev. Tuncer Karamusrafaoğlu, Mehmet Turhan, Türk Demokrasi

Vakfı Yayını, Ankara, 1996, (590 sayfa).

Giovanni Sartori : Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği: Yapılar,

Özendiriciler ve Sonuçlar Üzerine Bir İnceleme,

283

Çeviren Ergun Özbudun, Ankara, 1997, Yetkin

Yayınları.

Giritli İsmet : Hükümet Tasarrufları, İÜHFY, 1958.

Gibb, H.A.R and Harold Bowev:

Islâmic Society and The West, A Study of the Impact of Western Civilisation on Moslem Culture in

the Near East, Volume One: Islâmic Society in the

Eighteenth Century, Part II, ss. 121-133, Oxford

University Press, London 1969.

Gönenç, Levent : “Türkiye’de Hükümet Sistemi Değişikliği Tartışmaları: Olanaklar ve Olasılıklar Üzerine Bir Çalışma Notu”, Başkanlık Sistemi, TBBY, Ankara

2005.

Gönenç, Levent : “Türkiye’deki Hükümet Sistemi Tartışmalarına

İlişkin Değerlendirmeler”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, sayı 51, ss. 269-279.

Gölcüklü, Feyyaz-Gözübüyük, Şeref:

: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması,

Ankara 1994.

Gören, Zafer : Anayasa Hukukuna Giriş, İzmir, 1999, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.

Gören, Zafer : Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2011.

(Gören).

Gören, Zafer-İZGİ, Ömer : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, Madde Gerekçeleri, Anayasa Mahkemesi Kararları,

Bilimsel Görüşler, C. I, Madde 1-178, TBMM

Basımevi, C.I, ss. XXXIX+1-774, (madde 1-78);

C.II, ss. 775-1530, (Madde 79-177), Ankara 2002,

Göze, Ayferi : Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta, 7. Bası,

İst. 1995.

Gözler, Kemal : Türk Anayasa Hukuku, Bursa 2000, Ekin Kitabevi.

(Gözler, Türk Anayasa Hukuku, 2000).

Gözler, Kemal : Anayasa Hukukunun Genel Esasları Ders Kitabı,

Bursa, Eylül 2010, 1. Baskı, Eylül 2010, Ekin Yayınevi. (Gözler).

284

Gözler, Kemal : Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 22. Baskı, Bursa:

2018, Ekin Yayınevi.

Gözübüyük, A. Şeref : Anayasa Hukuku, 3. B., Ank. 1991.

Grand National Assembly of Türkiye First International Symposium on

Constitutional Law:

: Reforms Realised and Planned to be Realised in

the Constitution of the Republic of Turkey in the

Framework of Harmonisation with EU, 22-24 April 2003, Papers, Discussions, Evaluations. Editor:

Zafer Gören, ss. 1+494.

Guillermo O’Donnell ve J. Samuel Valenzuela (Der.):

: Issues in Democratic Consolidation: The New

South American Democracies in Comparative

Perspective, University of Notre Dame Press,

1992.

Gülsoy, M. Tevfik : Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa Yargısının

Yeri ve Meşruluğu, Yetkin, Ankara, 2007.

Güller, Abdülsamet : Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Türkiye ve

Fransa Mukayesesi, Yetkin Yayınları, Ankara,

2020.

Güller, Abdülsamet : “Osmanlı Anayasal Düzeninin Bozulması ve Modernleşme (1699-1839)”, Adalet Dergisi, Yıl:

147, Dönem: VI, 2020/1, Sayı: 64, ss. 207-238

(Heyet Olarak).

Güller, Abdülsamet : “Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkanlığın Düzenleyici İşlemleri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz-Ağustos2020, Yıl 33, Sayı 149, s.

225-252. (Heyet Olarak).

Gülener, Serdar : Türkiye’de Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu, 12 Levha, İst. 2012, Doktora tezi, s.

1+424.

Güneş, Turan : Parlamenter Rejimin Bugünkü Manası ve İşleyişi,

İstanbul 1956, İÜHFY.

285

Giovanni Sartori : The Theory of Democracy Revisited, New Jersey:

Chatham House Publishers, Inc., 1987.

Güneş, Turan : Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, Ankara 1965, AÜSBF Yayını.

Gökcan, Hasan Tahsin : “Bireysel Başvuruda İkincillik İlkesi ve Denetim

Yetkisinin Sınırları Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği dergisi, 2018, Sayı: 135, s.9-76.

Gözübüyük, A. Şeref : Anayasa Hukuku, 3. B., Ank. 1991; 16 ncı Bası,

Ankara, Ağustos 2008, Turhan Kitabevi.

Gül, Cengiz : İktidarın Sınırlandırılması ve Hukuk Devleti, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010 (XVI+294 s.).

Gurvitch, Georges : The Bill of Social Rights, New York, 1946.

Hafızoğulları, Zeki : “Türk Hukuk Düzeninde İnsan Haklarını Kayıtlayan Hükümler”, İnsan Hakları Merkezi Dergisi,

C. III, Sy.1, Ocak-1995.

Hans Kelsen : General Theory of Law and State, Translated By

Anders Wedberg, Cambridge, Massachusetts,

USA, Third Printing, The 20th Century Legal Philosophy Series, Harvard Universty Press, 1949, ss.

xxxiii+516. (Kelsen, General Theory of Law and

State).

Hazır, Hayati : Demokrasilerde İstikrarsızlığın Sebebi Olarak Siyasal Şiddet ve Terörizm, Basılmamış Doçentlik

Tezi, Konya, 1992.

Henry D. Aiken : The Age of Ideology, Chicago, 1963.

Heyet : İnsan Haklarına ve Temel Özgürlüklerine İlişkin

Uluslar arası Sözleşmeler ve Bu Sözleşmelere Yer

Veren Anayasa Mahkemesi Kararları, Ankara,

1997, Anayasa Mahkemesi Yayını, No. 35.

Heyet : Türk Parlamento Tarihi, I. C., Ank. 1996.

Samuel P. Huntington, : Political Order in Changing Societies, New Haven and London, 1968, Yale University Pres.

Human Rights Law Journal (HRLJ).

286

İba, Şeref : Anayasa Hukuku ve Siyasal Kurumlar, 2. Baskı,

Turhan Kitabevi, Ankara 2008.

İba, Şeref : Parlamento Hukuku, 4. Baskı, Türkiye İş Bankası

Kültür Yayınları, İstanbul 2009, (311 s.).

İba, Şeref : Parlamento Hukuku, , Güncellenmiş 7. Baskı,

Seçkin Yayınları, Ankara, 2020, 312 sayfa. (İba,

2020).

İba, Şeref : Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku, 4. B., Seçkin,

Ankara, 2020, s.1+240.

İba, Şeref : Osmanlı’dan Günümüze Meclis İçtüzük Metinleri,

Ankara 2007. (İba, Meclis İçtüzük Metinleri).

İba, Şeref-Bozkurt, Rauf : 100 Soruda Parlamento, Türk Parlamento Hukukuna Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, 2 nci Baskı,

Ankara, Eylül 2004. (İba-Bozkurt, 100 Soruda

Parlamento).

İnceoğlu, Sibel : “Adalet Bakanlığının Yargı Reformu Stratejisine

Yönelik Gözlemler”, Aliefendioğluna Armağan,

ss. 524-545.

Jean-Mrc Coicaud, Michael W. Doyle, Anne-Marie Gardner (Editörler):

: İnsan Haklarının Küreselleşmesi, United Nations

Universty Press, Türkçesini yayımlayan İHAD,

Ankara, 2007 (1+200 s.).

Jennings, Ronald C : “Limitations of The Judicial Powers of The Kadı

in 17 th C. Ottoman Kayseri”, Studia Islamıca, V.

50, pp. 151-184.

Jean Blondel-Richard Sinnott And Palle Svensson:

: People and Parliament in the European Union,

Participation, Democracy and Legitimacy, Clarendon Pres, Oxford, 1998.

Jeffrey Goldsworthy (edited by) : Interpreting Constitutions, A Comparative

Study, Oxford Universıty Press, U.S, 2006, ss.

1+353.

Jeffrey Jovell : “The Rule of Law and Its Underlying Values”,

Derleyenler: Jeffrey Jovell and Dawn Oliver, The

287

Changing Constitution, Sixth Edition, Oxford

University Press, 2007.

Jeffrey E. Thomas : “Understanding Rule of Law/Supremacy of Law

and Underlying Obstacles in Turkey and Around

the World”, Uluslararası Anayasa Kongresi, C. II,

İst. 2012, C. II. (Jeffrey E. Thomas, Rule of Law/

Supremacy of Law, 2012).

John Stuart Mill : Prefaces to Liberty, (Selected Writings), Edited by

Bernard Wish, USA, 1959.

John S. Gibson : International Organisations, Constitutional Law,

and Human Rights, New York, 1991, ss. 1+266.

(Gibson, International Organisations, Constitutional

Law, and Human Rights).

John Henry Barrows : The World’s Parliament of Religions, Vol. II, London, 1893.

John Bell : French Constitutional Law, Clarendon Press, Oxford, first published 1992, reprinted 1998. (John

Bell, French Constitutional Law).

Joseph A. Schumpeter : Capitalism, Socialism and Democracy, Third Edition, 1962.

Jörg Luther : (Prof. Dr. İtalya). “Avrupa’daki Yeni Anayasa Reformu Deneyiminin Türkiyede Algılanma Biçimleri Üzerine”, Uluslararası Anayasa Kongresi, İst.

2012. (Jörg Luther, 2012).

Kaboğlu, İbrahim Ö. : Anayasa Yargısı, Demokrasi Kavramının Dönüşümü Üzerine, İmge Kitabevi, 1994.

Kaboğlu, İbrahim Ö. : Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı, Legal,

İstanbul 2011. (Kaboğlu).

Karaman, Ebru : Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu, XII Levha, İstanbul 2013. (Karaman,

Bireysel Başvuru).

Kamu Hukukçuları Platformu : Çoğulcu Demokrasi, Çoğulcu Demokrasi İkilemi

ve İnsan Hakları Toplantısı, 5-6 Haziran 2010,

288

Türkiye Barolar Birliği Yayını no. 186, Ankara,

Ocak-2011. (Bildiriler: Uygun, s. 22-76; İnceoğlu, s. 83-128; Göztepe, s. 130-173). (Çoğulcu

Demokrasi).

Kamu Hukukçuları Platformu : Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 19-20

Mayıs 2011, Lefkoşa, Yakın Doğu Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Yayınları, 2013, (XII+463). (KHP,

Anayasal Demokrasi).

Kamu Hukukçuları Platformu : Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması, 29-30 Eylül 2012, Türkiye Barolar Birliği

Yayını, no 236, Ankara-2013. (Kamu Hukukçuları

Platformu, Anayasa Hukukunda Yorum).

Kaynak, Harun : Parlamento Hukukunda Genel Görüşme, Ankara,

2009, Uzmanlık Tezi.

Kaya, Havvana YapıcıKaya, Engin : İçtüzük El Kitabı, TBMM Basımevi, Ankara 2014.

(Kaya/Kaya: İçtüzük El Kitabı, 2014).

Köymen, Attila : Parlamento ve Basın, Parlamento Hukukuna Giriş, (kıs: Parlamento Hukukuna Giriş), basım yeri

ve tarih yok, s.1+76.

Kenneth Bradshaw and David Pring:

: Parliament and Congress, London, 1972.

Keser, Hayri : “Başkanlık Sistemi”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan

2013, Yıl 9, Sayı 51, ss. 430-438.

Kılınç, Bahadır : “Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel

Başvuru Kurumu ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği”, Anayasa Yargısı, 25, Ankara, 2008, s.

20-59.

Koçak, Mustafa : 1982 Anayasasına Göre Siyasi Partilerin Hukuki

Statüsü, Doktora Tezi, İstanbul 1993.

Koçak, Mustafa : “Hukuk Devleti ve Türkiye”, Uluslararası Anayasa Kongresi, C. II, İst. 2012. (Koçak, 2012).

289

Koen Lenaerts and Piet Van Nuffel, Editor: Robert Bray:

: Constitutional Law of the European Union, Second Edition, Thomson, 2005, published in London, s. 1+970.

Klaus Von Beyme : “The German Constitutional Court- A Model for

New Democracies? (in: Democracy and the Judiciary, 2005). (Klaus Von Beyme, The German

Constitutional Court).

Kubalı, Hüseyin Nail : Anayasa Hukuku Dersleri, Genel Esaslar ve Siyasi Rejimler, Kutulmuş Matbaası, İÜHFY, İstanbul

1971. (Kubalı, Anayasa Hukuku Dersleri, Genel

Esaslar ve Siyasi Rejimler).

Kuzu, Burhan : Olağanüstü Hal Kavramı ve Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü Hal Rejimi, Kazancı Yayınları,

İst. 1993.

Küçük, Adnan : İfade Hürriyetinin Unsurları, Liberal Düşünce

Topluluğu, Avrupa Komisyonu, Ankara, 2003, ss.

1+78.

Lawson, Gary (2005) : Due Process Clause, The Heritage Guide to the

Constitution, Editors: Edwin Meese, Matthew

Spalding, David Forte, Published in the U.S by

Regnery Publishing Inc. Washington, 2005, s.

337-341.

Larry Diamond : Developing Democracy:Toward Consolidation,

Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1999.

L. H. LaRue : Constitutuional Law as Fiction: Narrative in the

Rhetoric of Authority, Pennsylvania State University, 1995, 1+158.

Laurence H. Tribe (Professor of Constitutional Law):

: American Constitutional Law, Second Edition,

1988.

Lipson, Leslie : Politika Biliminin Temel Sorunları: Siyasal Bilime

Giriş, Çeviren Tuncer Karamustafaoğlu, 2. B., Ankara 1978, Sevinç Matbaası,

290

Lijphart, Arend : Parliamentary Versus Presidential Government,

Oxford 1992 (Lijphart, 1992).

Lijphart, Arend : Çağdaş Demokrasiler (Yirmibir Ülkede

Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim Örüntüleri),

Katkıda Bulunanlar: Bruneau, Diamandouras,

Gunther), Çevirenler: Prof. Dr. Ergun Özbudun,

Doç. Dr. Ersin Onulduran, Yetkin Yayınları, Ankara, ty. (Lijphart, ty).

Louis Henkin and Albert J. Rosenthal (edited by):

: Constitutionalism And Rights, The Influence of

the United States Constitution Abroad, Columbia

University Press, New York, 1990, 1+462. (Louis

Henkin and Albert J. Rosenthal (edited by), Constitutionalism And Rights, The Influence of the

United States Constitution Abroad).

Lucas Prakke and Constantijn Kortmann (Editors):

Constitutional Law of 15 EU Member States, Kluver, Deventer, 2004. (Lucas Prakke and Constantijn Kortmann, Constitutional Law).

M.J.C.Vile : Constitutionalism and the Separation of Powers,

Second Edition, Indianapolis: Liberty Fund, 1998.

M.E.Beggs Humphres and D.W.Humpreys:

: The Story of Parliament, London, 1962.

Martin L. Fausold and Alan Shank (edited by)

: The Constitution and the American Presidency,

Published by State University of New York, USA,

1991.

Marina Angel : (Temple University, Prof., USA): “American Observations on the Turkish Constitution With Some

References to Burden of Proof”, UAK, C. IV, s. 12

vd. 11-14 Mayıs 2011, Cilt 1-4, İst. 2012. (Marina Angel, “American Observations on the Turkish

Constitution, UAK, C. IV, s. 12 vd.)

291

Mauro Cappelletti and William Cohen:

: Comparative Constitutional Law, Cases and Materials, 1979, Printed in USA, ss. xxvi+628. (Cappelletti-Cohen, Comparative Constituti-onal Law,

Cases and Materials, 1979).

Metin, Yüksel : “Anayasanın Yorumlanmasında Karşılaştır-malı

Anayasa Hukukunun Yeri ve Önemi”, Özbudun’a

Armağan, ss. 429-457.

Metin, Yüksel : Ölçülülük İlkesi, Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi, Seçkin, Ankara, 2002, ss.1+263.

(Metin, Ölçülülük İlkesi).

Memiş, Emin : Anayasaya Uygun Yorum, Filiz, İstanbul, 2007,

214 sayfa. (Memiş, Anayasaya Uygun Yorum).

Michel Rosenfeld : “The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy”, Southern California Law Review, 74 (2001).

Michel Rosenfeld and Andras Sajo (edited by):

: The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, U.K, 2012.

1+1396. (Michel Rosenfeld and Andras Sajo (edited by), The Oxford Handbook of Comparative

Constitutional Law).

Mill, John Stuart : On Liberty, Edited with an Introduction by Currin v. Shields, The Liberal Arts Press, New York,

1956.

Mohammad Habibi Mojandsh: “The International Law Obligation to Constitutionalize Human Rights”, Uluslararası Anayasa

Kongresi, Cilt 2. İst. 2012.

Morlan, Robert L. (1975) : American Government, Policy and Process, Second Edition, USA: Boston, 1975.

Mumcu, Ahmet : “Divân-ı Hümayun” maddesi, DİA, C. IX, s.

430-432.

N. W. Barber : The Constitutional State, Oxford Universty Press,

U. K., 2010, Oxford Constitutional Theory, ss.

1+200. (Barber, The Constitutional State).

292

Nelson W. Polsby (Çev. Mete Tunçay), Anthony King (Çev. İlter Turan):

: Yasama ve Yürütme Organları, S Yayınları, Ankara 1992, ss.1+200.

Neil, Benjamin A. (ty) : Presidential Executive Orders: Laws Without Legislation, Journal of Criminal Justice Research,

http://www.aabri.com/ manuscripts (Erişim tarihi:

22.12.2018).

Nevin, A. Mustafa : İslâm Siyasi Düşüncesinde Muhalefet, Çev. Vecdi

Akyüz, İst. 1990.

Norman Redlich, John Attanasio, Joel K. Goldstein

: Understanding Constitutional Law, Third Edition,

New York, 2004, Publishing of LexisNexis, (Redlich- Attanasio- Goldstein: Constitutional Law).

Oder, Bertil Emrah : “Türkiye’de Başkanlık ve Yarı Başkanlık Rejimi

Tartışmaları: 1991-2005 Yılları Arasında Basına

Yansıyan Öneri ve Tepkilerden Kesitler”, Başkanlık Sistemi, TBB Yayını, Ankara 2005.

Oder, Bertil Emrah : Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri, Hukuksal

Yöntembilime Dayalı Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Beta, İstanbul Kasım 2010, (XII+332 s.).

(Oder, Yorum Yöntemleri).

Ormanoğlu, Hatice Derya : “Türkiye’de Seçim Barajı Uygulamasının

Temsilde Adalet İlkesine Etkisi”, Anadolu

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020,

Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa: 387 – 410.

Ormanoğlu, Hatice Derya : “Anayasal Bağlamda ve Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi Boyutuyla Suçsuzluk Karinesi”,

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, Cilt: 65 Sayı: 4 Sayfa: 2241 – 2276.

Ormanoğlu, Hatice Derya : Demokratik Sistemlerde Temsilde Adalet İlkesinin Gerçekleştirilmesi, Yetkin 2021.

Onar, Sıddık Sami : İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. I-III, 3. B.,

İstanbul ty., İsmail Akgün Matbaası.

293

Onar, Erdal : Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal

Denetimi ve Yargısal Denetim Alanında Ülkemizde Öncüller, Ankara, 2003.

Onar, Erdal : Meclis Araştırması, AÜHFY, Ankara 1977.

Onar, Erdal : “Dünyada Parlamento Kavramının Doğuşu, Gelişimi ve Gümnümüzdeki Görünümü”, Milli Egemenlik ve Demokrasi Kurultayı, TBMM, Ankara,

20-21 Nisan 1995, Yayın No. 77.

Oran Doyle : Constitutional Equality Law, Dublin-Ireland,

2004, ss. 1+282. (Doyle, Constitutional Equality

Law).

Ortaylı, İlber : Some Observations on the Institution of Qadi in

the Ottoman Empire, Bulgarian Historical Rewiev,

Sofia, 1982, pp. 57-68.

Okşar, Mustafa : Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yürütme Erkinin Üstünlüğü, Ankara: 2018, Yetkin Yayınları.

Öden, Merih : Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Yetkin,

Ankara 2003.

Öktem, Niyazi : Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, İstanbul,

1988, 4. B.

Öktem, Niyazi : “Anayasa Yargısı ve Hukuk Felsefesi”, Anayasa

Yargısı, 29. Yıl, Ank. 1991, C. 8, ss. 265- 275.

Özal, Turgut : “Değişim Üzerine”, 2 Ekim 1992, İstanbul-Conrad Otel.

Özbudun, Ergun : Türkiye’nin Anayasa Krizi (2007-2009), Liberte Yayınları, Ankara, 2009, ss.1+252. (Özbudun,

Türkiye’nin Anayasa Krizi).

Özbudun, Ergun : “İngiliz Hukukunda Hükümet Tasarrufları”, AÜHFD, Sy. 1-4, 1961.

Özbudun, Ergun : Parlamenter Rejimde Parlamentonun Hükumeti

Murakabe Vasıtaları, AÜHFY, 1962.

Özbudun, Ergun : 1921 Anayasası, ATAM Yayını, Ankara, 1992, ss.

1+84.

294

Özbudun, Ergun : 1924 Anayasası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2012, ss. 1+88. (Özbudun, 1924

Anayasası).

Özbudun, Ergün : Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Gözden

Geçirilmiş 17. Baskı, Ankara, 2017. (Özbudun,

2014).

Özbudun, Ergün : Anayasalcılık ve Demokrasi, Yetkin Yayınları,

Ankara, 2019. (Özbudun, 2019).

Özdemir, Ali Murat : “Başkanlık Sistemi ve Toplumsal Bütünlük”, Yeni

Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, sayı 51, ss. 381-

393.

Özer, Attila : Batı Demokrasilerinde ve Türkiye’de Hükümetin

Kuruluş Yöntemleri (Doktora Tezi), Ankara, 1981,

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Yayın No. 143.

Özer, Attila : Türk Anayasa Hukuku, Türklerin Devlet Anlayışı

ve Anayasal Yapılanma, Ankara 2012, Turhan Kitabevi. (Özer, Türk Anayasa Hukuku).

Özay, İl Han : “Evvel Allah.. Sonra Yüksek Mahkeme”, İHİD,

İst., 1985, Yıl-6, S. 1-3

Özay, İl Han : Devlet, İdari Rejim ve Yargısal Korunma, Filiz,

İst. 1986.

Özden, Y.Güngör-Serin, B. H. (Hazırlayan)

: İnsan Haklarına ve Temel Özgürlüklerine İlişkin

Uluslararası Sözleşmeler ve Bu Sözleşmelere Yer

Veren Anayasa Mahkemesi Kararları, Ankara

1997, Anayasa Mahkemesi Yayını.

Özçelik Selçuk : İslam’da Devlet Müessesesinin İnkişafı, İÜHFM,

C. XX, İst. 1955.

Özçelik, Selçuk : “İslam Hukukuna Göre Fert ve Devlet Münasebetleri”, Gönensay’a Armağan, İÜHF Yayını, İstanbul. 1955.

Özçelik, Selçuk : İslam Amme Hukukuna Göre Devlet Reisliği

Müessesinin Hukuki Durumu, (Yayınlanmamış

Doç. Tezi), Tt 45, İÜHF Kütüphanesi.

295

Paul Q. Hirst : Law, Socialism and Democracy, London, 1986,

Allen and Unwin, 1+167.

Pantül, Mehmet-Yalçın, Bekir Sıtkı:

:Türk Parlamento Hukukunda İkinci Meclisler, (Pantül-Yalçın, İkinci Meclisler),

Ankara, 1982, Cumhuriyet Senatosu Vakfı Yayınları, s. 1+198.

Philip Norton (edited by) : National Parliaments and the European Union,

Frank Cass, London, 1996.

Philip Lynch, Nanette Neuwahl and G. Wyn Rees:

: Reforming the European Union-from Maastricht

to Amsterdam, Longman, London, 1998.

Ran Hirschl : Towards Juristocracy, The Origins and Consequences of the New Constitutionalism, Harvard University Press, Printed in U.S, 2004, ss. 1+286.

(Hirschl, Towards Juristocracy, The Origins and

Consequences of the New Constitutionalism).

Raymond Aron : Demokrasi ve Totalitarizm, Çeviren Vahdi Hatay,

Kültür Bakanlığı Yayını, I. B., İst. 1976.

Redlich, Norman/Attanasio, John/Goldstein, Joel K. (2004):

Understanding Constitutional Law, Third Edition, New York: LexisNexis Publication.

Ritchie, A. D., : British Philosophers, Longman Publisher, 1950.

Richard Bellamy (Editor) : (University College London) Constitutionalism and

Democracy, U.K, 2006, xlviii+574. (Bellamy,

Constitutionalism and Democracy, 2006).

Richard Corbett, Francis Jacobs and Michael Shackleton:

: The European Parliament, 4th edition, London,

2000.

Robert L. Morlan : American Government, Policy and Process, Second Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, USA, 1975 (Morlan, American Government).

Robert A. Dahl : Polyarchy: Participation and Opposition, New

haven, Yale University Press, 1971.

296

Robert Elgie : (Dublin City University) Varieties of Semi-Presidentialism and Their Impact on Nascent Democracies, Taiwan Journal of Democracy, Volume 3,

December 2007, No. 2: 53-71. (Elgie, Varieties of

Semi-Presidentialism, 2007).

Roland Pennock & David G. Smith:

Political Science, An Introuction, The MacMillan

Company, 1964.

Ronald M. Dworking : “Equality, Democracy, and Constitution: We the

People in Court”, Bellamy, Constitutionalism and

Democracy, 2006.

Ronald M. Dworking : “Siyasal Anayasanın Ahlaki Temelleri”, Anayasa Yargısı, C. 28, (2011). www.anayasa.gov.tr

(Dworking, “Siyasal Anayasanın Ahlaki Temelleri”).

Rousseau, Jean Jacques : Toplum Anlaşması, Vedat Günyel çev, İstanbul

1989.

Russell, Bertrand : The History of Western Philosophy (and its Connection with Political and Social Circumstances

from the Earliest Times to the Present Day), Third

Edition, London, 1948.

Sağlam, Fazıl : Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara,

1982, AÜSBFY.

Sağlam, Fazıl : “Günümüz Bakış Açısından II. Meşrutiyetin Anayasal Gelişmelerimize Etkisi”, Aliefendioğlu’na

Armağan, ss. 518-524.

Sam Atkinson (Senior Editor): The Philosophy Book, Dorling Kindersley Limited (Published in Gerat Britain, London, 2011.

Samuel P. Huntington : Üçüncü Dalga, Yirminci Yüzyıl Sonlarında

Demokratlaşma, Çeviren Ergun Özbudun, Yetkin

Yayınları, Ankara 1996, (Huntington (1996).

San, Coşkun : “Temel Hak ve Özgürlüklerin Çağdaş Gelişme

Eğilimleri”, A.İ.T.İ.A. Dergisi, C. VI, 1974, S.

1-2, s.100.

297

Sarıbay, Ali Yaşar : Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995.

Sav, Önder : “Yirmi Soruda Uluslararası İnsancıl Hukuk”,

Ankara Barosu Hukuk Kurultayı-2006, 3-7 Ocak

2006, C. I, ss. 244-277.

Sartre, J. Paul : Varoluşçuluk, Asım Bezirci çev., 3.B., İstanbul

1982.

Serozan, Rona : “Anayasayı Değiştirme Yetkisinin Sınırları”, İÜHFM, C. 37, Sy. 1-4, 1972.

Schacht, Joseph : “Mahkama” article, The E.I. New Edition, Volume VI, (EI-1991), Leiden 1991, pp. 1-3. (“Mahkama”,Volume VI, EI-1991).

Schmitt, Gary J. and Shulsky, Abram N.:

: The Theory and Practice of Separation of Powers:

The Case of Covert Action, in The Fettered Presidency, USA, 1989.

Sherman A. Jackson : Islamic Law and the State, The Constitutional Jurisprudence of Shihab al-Din al-Qarafi, 1996, The

Netherlands, ss. 1+250. (Jackson, Islamic Law

and the State, 1996).

Sir Courtenay Ilbert : Parliament, Its History, Constitutuion and Practice, Oxford University Press, London, 1964.

Sotiries A. Barber and Robert P. George (Edited by):

: Constitutional Politics, Essays on Constitution

Making, Maintenance and Change, Princeton

University Press, 2001.

Söyler, Yasin (2018) : Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Ankara: Seçkin Yayınları.

Stern K. : Constitutionalism Movements and New Constitutions, Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı,

9-13 Ocak, ss. 1033-1402, Ank. 2001.

Steven L. Emanuel : Constitutional Law, Emanuel Law Outlines, Volters Kluver, 29 Edition, USA, 2011.

298

Steven Anzovin and Janet Podell (Edited by):

: The U.S. Constitution And The Supreme Court,

The H.W. Wilson Company, New York 1988, ss.

1+246.

Stephen Holmes : “Precommitment and the Paradox of Democracy”,

Derleyenler: Jon Elster ve Rune Slagstad, Constitutionalism and Democray, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Susan H. Williams (Editor: Indiana Universty):

: Constituting Equality, Gender Equality and Comparative Constitutional Law, Cambridge University Press, New York, 2009, ss. 1+362. (Williams,

Constituting Equality, Gender Equality and Comparative Constitutional Law).

Şahbaz, İbrahim : “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Yokluk”,

Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 109-176.

Şahin, Kemal : İnsan Hakları ve Özgürlük Boyutuyla İfade

Özgürlüğü, Gerekçeleri ve Sınırları, XII Levha,

2009, İstanbul. (Şahin, İfade Özgürlüğü).

Şahin, Engin : Kurucu İktidar, Politik Bir Yaklaşım, 12 Levha,

İst. 2013.s. 1+226. (Şahin, Kurucu İktidar).

Tamir Moustafa : (University of Wisconsin): The Struggle for Constitutional Power, Law, Politics, and Economic Develpment in Egypt, Cambridge Universty Press,

Printed in U.S, 2007, ss. 1+328. (Moustafa, The

Struggle for Constitutional Power).

Tanör, Bülent-Yüzbaşıoğlu, Necmi:

: 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku,

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001. (Tanör-Yüzbaşıoğlu, 2001, Türk Anayasa Hukuku).

Tanilli, Server : Devlet ve Demokrasi, Anayasa Hukukuna Giriş, 7

nci Bası, Cem Yayınevi, Eylül 1993.

Tanör, Bülent : Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, C.I, Hukuki

boyutlar 2.B., BDS Yayını, İstanbul 1991.

299

Tanör, Bülent : Osmanlı- Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi

Yayınları, 19. Baskı, İstanbul 2010.

Tanör, Bülent- Yüzbaşıoğlu, Necmi:

: Türk Anayasa Hukuku, 9 uncu Bası, Beta, İstanbul, 2009.

Teziç, Erdoğan : Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Gözden Geçirilmiş 16 ıncı Baskı, Beta, İstanbul 2013. (Teziç,

op. cit.).

The Constitution of the Turkish Federated State of Cyprus. Published by the Printing Office of the Turkish Faderated State of Cyprus, ty., ss. 1+54.

Türkiye Büyük Millet Meclisi: Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri, Yarı-Başkanlık Sistemi (Fransa, Polonya ve Rusya Örnekleri),

Ankara, Kasım 2014, ss. XV+243 (TBMM, Yarı-Başkanlık Sistemi, 2014).

Türkiye Büyük Millet Meclisi: ABD Kongresinde Yasama, Denetim ve Bütçe

Süreçleri, Ankara, 2019, ss. XVİİ+318 (TBMM,

ABD Kongresi, 2019).

Türkiye Büyük Millet Meclisi: TBMM’de Temsil Edilen Partilerce TBMM Başkanlığına Sunulan Anayasa Değişikliği Konusundaki Görüş ve Öneriler, Ankara, 1993. 1+172.

Trump, Donald John (2018) :

Executive Orders, Wikisource, The Free Online Library, (https:/en.wikisource.

org/ wiki/Author:Donald_ John_Trump/ Executive_Orders), ss. 1-5, (erişim tarihi: 22.12.2018).

T. R. S. Allan : Constitutional Justice, A Liberal Theory of the

Rule of Law, Oxford University Press, 2001, Published in USA, ss. x+332. (Allan, Constitutional

Justice, A Liberal Theory of the Rule of Law,

2001).

Tocqueville, Aleqis De : (1805-1859) : Amerika’da Demokrasi, Terc. İhsan

Sezal, Fatoş Dilber, Yetkin Yayınları, Ank. 1994.

Tom Ginsburg and Rosalind Dixon (Editors):

: Comparative Constitutional Law, 2011 USA, ss.

300

x+668. (Ginsburg-Dixon, Comparative Constitutional Law, 2011).

Tom Barkhuysen and Siewert D. Lindenbergh (Editors):

: Constitutionalisation of Private Law, 2006, The

Netherlands, ss. 1+viii+134. (Barkhuysen- Lindenbergh, Constitutionalisation of Private Law, 2006).

Turhan, Mehmet : Hükümet Sistemleri ve 1982 Anayasası, Diyarbakır, 1989.

Turhan, Mehmet : “Anayasamız ve Demokratik Toplum Düzeninin

Gerekleri”, Anayasa Yargısı, C. VIII, Ankara,

1991.

Turhan, Mehmet : Anayasal Devlet, Genişletilmiş 2 nci baskı, Naturel, Ankara, 2003, 212 sayfa. (Turhan, Anayasal

Devlet).

Turhan, Mehmet : “Anayasa’nın Ön Varsayımlarını Değiştirmek:

Frederick Schauer’in Hukuk Sisteminin Hukuksal

Olmayan veya Hukuk Dışı Temellerinin Değişimi

Konusundaki Görüşleri”, Uluslararası Anayasa

Kongresi, İst. 2012. (Turhan, 2012).

Tunç, Hasan : Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı (Denetimin Kapsamı ve Organları), Yetkin, Ankara, 1997. (Tunç,

Anayasa Yargısı).

Tunç, Hasan : Türkiye’de Anayasa Yenileme Süreci ve Temel Sorunlar, Berikan Yayınevi, 2. Baskı, Ankara 2012.

(Tunç, Anayasa Yenileme Süreci).

Tunaya, Tarık Zafer : Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, Çağdaş

Dünya ve Anayasa Hukuku, İstanbul 2000, s.

1+125.

Tufts, James Hyden : The Individual and His Relation to Society, M.

Kelly Publishers, New York, 1970.

Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı, Adalet Yayınevi, 6 ncı Baskı, Ankara, 2020.

(Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı).

Türkiye Barolar Birliği : Yayına Hazırlayan Av. Teoman Ergül: Başkanlık

Sistemi, Ankara 2005, TBB Yayını.

301

Union of Turkish Bar Associations: Democracy and the Judiciary, International

Symposium, Ankara 4-6 January 2005, Editor Ozan

Ergül, First Edition, 2006. (Democracy and the

Judiciary, 2005).

Uzun, Cem Duran : “Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Siyasi

Partilere Devlet Yardımı”, Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 255-276.

Uzun, Cem Duran : Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu

(Anayasa Şikâyeti), Beklentiler ve Riskler, Seta

Analiz, Şubat, 2012.

Walter F. Murphy : Constitutional Democracy: Creating and Maintaning a Just Political Order, Baltimore: The Johns

Hopkins University Press, 2007.

Wayne D. Moore : Constitutuional Rights and Powers of the People,

Princeton University Press, Princeton, New Jersey,

2. B., 1998, ss. 1+296.

W. Ivor Jennings : Parliament, Cambridge University Press, Cambridge, 1948.

William A. Schabas : “Crime Against Humanity and Genocide”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı-2006, 3-7 Ocak 2006,

C. I, s. 472-481.

Winfried Hassemer : (Prof. Dr. H. C. Mult.): “Devlet İstikrarının Anayasayla Güvence Altına Alınması”, Uluslararası

Anayasa Kongresi, 2012. (Winfried Hassemer,

2012).

Vincenzo Miceli (Ord. Prof. Dr. Palermo Üniv. Hukuk Fakültesi):

: Modern Parlamentolar (Parlamento Hukuk ve

Siyaseti Etütlerinden), (Vincenzo Miceli, Modern

Parlamentolar), Çeviren Atıf Akgüç, Ankara

1946, Ulus Basımevi, s. 1+136.

Yazıcı, Serap : Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye, Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine, İstanbul 2009, Bilgi

Üniversitesi Yayını. (Yazıcı, Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine). 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: Parlamento Hukuku
İlgili Yayınlar