Piramitsel Güç Yapısı: Gücün Yoğun Temerküzü; Makamın Şekillendirme Kudreti

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Abdullah Sargut
ISBN: 9786050509083
51,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Abdullah Sargut
Baskı Tarihi 2021/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 134

Bu çalışmayı takriben üç yıl önce tamamladım; fakat nitelik ve nicelik itibarıyla genişletmek üzere daha sonra doktora tezi olarak tekrardan çalışmayı planladığım için, bugüne kadar yayınlatmadım. Çalışmayı doktora tezi olarak yeniden çalışmak, bazı sebeplerden dolayı bugüne kadar mümkün olmayınca, daha fazla gecikmeden yayınlatmak istedim.

Çalışmada bir değişiklik yapmadım; tekrara düştüğüm ya da gereksiz olduğunu düşündüğüm -toplamda birkaç sayfa kadar- paragraf, cümle ve kelime çıkarmanın yanı sıra, yine toplamı birkaç sayfa kadar olan bazı paragraf, cümle ve kelime ekleme dışında. Eklenenler, anlaşılır olmayan noktaları anlaşılır kılmaya ya da anlaşılır olduğu halde pekiştirmeye yarayan ögelerden oluşmaktadır.

Herhangi bir çalışma ne kadar iyi olursa olsun eksiklik ve kusurlarla dolu olması ve yazarının da bunun farkında olamaması kaçınılmazdır. Hele ki; hiçbir danışman gözetiminde ya da yardımıyla yapılmadığında. Bu sebeple, bu çalışmaya yönelik eleştiriler minnetle karşılanarak bir yol rehberi olarak kabul edilecektir. Yeter ki zahmet buyrulup eleştirilsin.

İÇİNDEKİLER

Giriş ................................................................................1

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE..........................................17

1.1. Başkanlık Sistemi..................................................18

1.2. Yarı-Başkanlık Sistemi..........................................21

1.3. Parlamenter Sistem................................................25

1.4. İstikrar....................................................................28

2. İSTİKRAR İLE TOPLUMSAL GELİŞME İLİŞKİSİ...31

3. PİRAMİTSEL GÜÇ YAPISI: GÜCÜN YOĞUN TEMERKÜZÜ; MAKAMIN/STATÜNÜN ŞEKİLLENDİRME KUDRETİ....................................63

3.1. Tanrı Kutsalsa Ayetleri de Kutsaldır....................73

3.2. Piramitsel Güç Yapısı; Toplumsal ve Siyasal

Vesayet.................................................................74

3.3. İnsani İlgiler, Bilim/Bilgi ve Araçsal Aklın

Egemenliği...........................................................77

3.4. Meşruiyet Krizi ve Toplumsal Hareketler...........78

3.5. Piramitsel Güç Yapısı İçinde Kamusallık.............83

3.6. “Yaşantı Dünyası-Sistem” ve Yaşantı

Dünyasının Kolonileşmesi...................................86

4. SEÇİMLE GELEN KRALLAR...................................91

4.1. Başkanlık Sistemi Örnekleri................................94

4.2. Yarı-Başkanlık Sistemi Örnekleri......................100

SONUÇ ............................................................................103

KAYNAKÇA....................................................................123

KAYNAKÇA

Kitaplar:

Adorno, T. ve M. Horkheimer. (2013). “Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma”, Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi. T. Adorno (drl.). İstanbul: İletişim Yayınları. (orijinal baskı tarihi 1944).

Aktaş, M. (2015). Yarı-Başkanlık Sistemi: Fransa Modeli ve Türkiye. M. Aktaş ve B. Coşkun (Ed.). Başkanlık Sistemi içinde. Ankara: Liberte Yayınları, 119-152.

Alkan, H. (2013). Karşılaştırmalı Siyaset, Başkanlık ve Parlamenter Sistemler Işığında Yarı Başkanlık Modelleri. İstanbul: Açılımkitap.

Althusser, L. (1994). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları.

4. Baskı Y. Alp ve M. Özışık (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Altun, F. (2011). Eleştirel Bir Giriş, Modernleşme Kuramları.

2. Baskı. İstanbul: Küre Yayıncılık.

Arslan, N. T. (2013). İstikrar ve Temsil Paradigmaları Çerçevesinde Başkanlık Sistemi ve Türkiye. N. T. Arslan (Ed.). İstikrar ve Temsil Paradigmaları Çerçevesinde Başkanlık Sistemi ve Türkiye içinde. Bursa: Aktüel Yayınları, 5-16.

Aslan-Akman, C. (2014). “Başkanlık Sistemlerinin Latin Amerika Deneyimi: Çok-Parti Sistemlerindeki Çeşitlilikler, Sorunlar ve Fırsatlar”, (Yarı)Başkanlık Sistemi ve Türkiye,

 


Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz. 2. Baskı. İ. Kamalak (drl.). İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Bauman, Z. (2012). Akışkan Aşk, İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair. 2. Baskı. I. Ergüden (Çev.). İstanbul: Versus Kitap (orijinal baskı tarihi 2003).

Berger, P. L. ve T. Luckmann. (2018). Gerçekliğin Sosyal İnşası. V. S. Öğütle (Çev.). Ankara: Atıf Yayınları.

Castells, M. (2013). Ağ Toplumunun Yükselişi: Cilt 1. Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür. E. Kılıç (Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. (orijinal baskı ta- rihi 1996).

Coward, R. ve J. Ellis. (1985). Dil ve Maddecilik. E. Tarım (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. (orijinal baskı tarihi 1979).

Creswell, J. W. (2014). Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, Araştırma Deseni. S. B. Demir (Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap. (orijinal baskı tarihi 2014).

Çaha, Ö. (2012). Aşkın Devletten Sivil Topluma. 5. Baskı.

Ankara: Orion Yayınları.

Duverger, M. (1977). Batının İki Yüzü. C. Eroğul ve F. Sağlam (Çev.). Ankara: Doğan Yayınevi.

Duverger, M. (1986). Seçimle Gelen Krallar. N. Erkurt (Çev.). İstanbul: Kelebek Yayınları (orijinal baskı tarihi 1974).

Duverger, M. (1996). “Yeni Bir Siyasal Sistem Modeli”, Devlet ve Hukuk.M. Turhan (drl.). İstanbul: Gündoğan Yayınları (orijinal baslı tarihi 1980).

 


Ekinci, A. ve S. N. Yıldırım. (2017). Brezilya’nın Başkanlık Sistemi Uygulaması. İ. Doğan ve S. Ünver (Ed.). Dört Kıtada Başkanlık Sistemi (Ülke Örnekleriyle Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları ve Demokrasi) içinde. Ankara: Astana Yayınları, 130-187.

Erdoğan, M. (2007). Anayasa Hukuku. 4. Baskı. Ankara: Orion Yayınevi.

Ergil, D. (2015). Giriş Başkanlık Sistemi ve Türkiye. Aktaş, M ve B, Coşkun (Ed.). Başkanlık Sistemi içinde. Ankara: Liberte Yayınları, 21-47.

Eyüboğlu, E. (2014). “Fransa: Parlamenter Bir VI. Cumhuriyet’e Doğru”, (Yarı)Başkanlık Sistemi ve Türkiye, Ülkeler Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz. 2. Baskı. İ. Kamalak (drl.). İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.

Gözübüyük, Ş. (2000). Anayasa Hukuku, Anayasa Metni ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesi. 9. Baskı. Ankara: Turhan Kitapevi Yayınları.

Gümüş, Ö. T. (2017). Koalisyonlu Başkanlık Örneği: Kenya. İ. Doğan ve S. Ünver (Ed.). Dört Kıtada Başkanlık Sistemi (Ülke Örnekleriyle Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları ve Demokrasi) içinde. Ankara: Astana Yayınları, 492-527.

Habermas, J. (1997). Bilgi ve İnsansal İlgiler. C. A. Kanat (Çev.), İstanbul: Küyerel Yayınları (orijinal baskı tarihi 1968).

Habermas, J. (2001). İletişimsel Eylem Kuramı. (Cilt 1-2).

M. Tüzel (Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. (orijinal baskı tarihi 1981).

 


Habermas, J. (2017). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. 14. Baskı. T. Bora ve M. Sancar (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. (orijinal baskı tarihi 1962).

Hall, S. (1994a). “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü”, Medya, İktidar, İdeoloji. M. Küçük (drl.). Ankara: Ark Yayınevi.

Hall, S. (1994b). “Kültür, Medya ve İdeolojik Etki”, Medya, İktidar, İdeoloji. M. Küçük (drl.). Ankara: Ark Yayınevi.

Hekimoğlu, M. M. (2009). Anayasa Hukukunda Karşılaştırmalı “Demokratik Hükümet Sistemleri” ve Türkiye. Ankara: Detay Yayıncılık.

Heywood, A. (2011). Siyasi İdeolojiler. 3. Baskı. A. K. Bayram (Çev.). Ankara: Adres Yayınları.

Hobsbawm, E. ve T. Ranger. (2013). Geleneğin İcadı. 2. Baskı. M. M. Şahin (Çev.). İstanbul: Mesele Kitapçısı (orijinal baskı tarihi 1983).

Jay, M. (1989). Diyalektik İmgelem, Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Tarhihi 1923-1950. Ü Oskay (Çev.). İstanbul: Ara Yayıncılık.

Kağıtçıbaşı, Ç. ve Z. Cemalcılar. (2014). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş. 16. Basım. İstanbul: Evrim Yayınevi.

Kejanlıoğlu, D. B. (2005). Frankfurt Okulu’nun Eleştirel Bir Uğrağı: İletişim ve Medya. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

 


Kellner, D. (2005). “Kültür Endüstrisi”, Kitle İletişim Kuramları. E. Mutlu (drl.). Ankara: Ütopya Yayınevi. (orijinal baskı tarihi 1989).

Kılınç, Z. A. (2015). Siyasal İstikrar Açısından Başkanlık ve Parlamenter Sistem. M. Aktaş ve B. Coşkun (Ed.). Başkanlık Sistemi içinde. Ankara: Liberte Yayınları.

Kışla, S. N. (2017). Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Başkanlık Sistemi. İ. Doğan ve S. Ünver (Ed.). Dört Kıtada Başkanlık Sistemi (Ülke Örnekleriyle Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları ve Demokrasi) içinde. Ankara: Astana Yayınları, 328- 367.

Kuzu, B. (2017). Her Yönüyle Başkanlık Sistemi, Yeni Sistem Cumhurbaşkanlığı Modelimiz. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.

Layder, D. (2014). Sosyal Teoriye Giriş. 4. Baskı. Ü. Tatlıcan (Çev.). İstanbul: Küre Yayınları. (orijinal baskı tarihi 2006).

Lijphart, A. (1996). Çağdaş Demokrasiler, Yirmibir Ülkede Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim Örüntüleri. E. Özbudun ve

E. Onulduran (Çev.). Ankara: Yetkin Basımevi.

Lijphart, A. (2016). Demokrasi Modelleri, Otuz Altı Ülkede Yönetim Biçimleri ve Performanslar. 2. Baskı. G. Ayas ve U. U. Bulsun (Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları (orijinal baskı tarihi 1999).

Linz, J. J. (1995a). “Başkanlık Sisteminin Tehlikeler”, Demokrasinin Küresel Yükselişi. L. Diamond ve M. F. Plattner (drl.). Ankara: Yetkin Yayınları.

 


Mete, Ö. L. (2006). Derin Devlet Devletin Devamlılığı Açısından Şarttır. Derin Devlet. 3. Baskı. E. Eroğlu (hzl.). İstanbul: Timaş Yayınları.

Metin, Y. (2017). Başkanlık Sistemi, Amerika Birleşik Devletleri ile Latin Amerika Ülkelerinin Mukayesesi. Ankara: Hukuk Yayınları.

Montesquieu (1963). Kanunların Ruhu Üzerine. F. Baldaş (Çev.). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. (orijinal baskı tarihi 1748).

Neumann, E. N. (1992). “Medya ve Kamuoyu”, Medya Kültür Siyaset. 2. Baskı. S. İrvan (drl.). Ankara: Alp Yayınevi.

Neumann, E. N. (1998). Kamuoyu, Suskunluk Sarmalının Keşfi. M Özkök (Çev.). Ankara: Dost Kitapevi (orijinal baskı ta- rihi 1982).

Neuman, W. L. (2017). Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Nitel ve Nicel Yaklaşımlar: Cilt 1. S. Özge (Çev.). Ankara: Yayın Odası Yayınları. (orijinal baskı tarihi 2006).

Özbudun, E. (1993). Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yapımı. Ankara: Bilgi Yayınevi.

Özçelik, S. (1984). Anayasa Hukuku 1, (Umumi Esaslar).

İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş.

Özsoy Boyunsuz, Ş. (2014). Başkanlı Parlamenter Sistem, Cumhurbaşkanın Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye Edilebilirliği. 2. Baskı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

 


Pekel, A. (2017). Koalisyonlu Başkanlık Sistemi: Kolombiya. İ. Doğan ve S. Ünver (Ed.). Dört Kıtada Başkanlık Sistemi (Ülke Örnekleriyle Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları ve Demokrasi) içinde. Ankara: Astana Yayınları, 266-293.

Sancar Üşür, S. (1997). İdeolojinin Serüveni. Ankara: İmge Kitapevi.

Sartori, G. (1997). Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği.

E. Özbudun (Çev.). Ankara: Yetkin Yayınları. (orijinal baskı ta- rihi 1994).

Sezer, B. (1988). Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları.

İstanbul: Sümer Kitapevi Yayınları.

Simmel, G. (2013). Modern Kültürde Çatışma. 9. Baskı. T. Bora, N. Kalaycı ve E. Gen (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları (orijinal baskı tarihi 1994).

Slattery, M. (2017). Sosyolojide Temel Fikirler. 9. Baskı. Ü. Tatlıcan ve G. Demiriz (yayına hzl.). Ankara: Sentez Yayıncılık. (orijinal baskı tarihi 1991).

Stevenson, N. (2015). Medya Kültürleri, Sosyal Teori ve Kitle İletişimi. 2. Baskı. G. Orhon ve B. E. Aksoy (Çev.) Ankara: Ütopya Yayınları. (orijinal baskı tarihi 2002).

Swingewood, A. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi.

2. Baskı. O. Akınbay (Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. (orijinal baskı tarihi 1991)

 


Swingewood, A. (1996). Kitle Kültürü Efsanesi. A. Kansu (Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. (orijinal baskı tarihi 1985).

Tanıyıcı, Ş. ve B. Akgün. (2008). Amerikan Başkanlığı, Cumhuriyetten İmparatorluğa. Ankara: Orion Kitapevi.

Teziç, E. (2016). Anayasa Hukuku. 20. Baskı. İstanbul: Beta Basım A.Ş.

Tiryakioğlu, F. (2017). Türkmenistan’da Başkanlık Sistemi ve İnsan Hakları. İ. Doğan ve S. Ünver (Ed.). Dört Kıtada Başkanlık Sistemi (Ülke Örnekleriyle Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları ve Demokrasi) içinde. Ankara: Astana Yayınları, 528- 561

Tomlinson, J. (2004). Küreselleşme ve Kültür. A. Eker (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. (orijinal baskı tarihi 1999).

Tosun, G. E. ve T. Tosun. (1999). Türkiye İçin Siyasal İstikrar Arayışı, Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri. İstanbul: Alfa.

Tunçkaşık, H. (2015). Parlamenter Sistem: Teori, Pratik ve Tartışmalar. H. Yapıcı Kaya (Ed.). Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri, Parlamenter Sistem içinde. Ankara: TBMM Araştırma Merkezi Yayınları.

Uzun, T. ve G. M. Gezgüç. (2015). Başkanlık Sistemi ve Latin Amerika Deneyimleri. M. Aktaş ve B. Coşkun (Ed.). Başkanlık Sistemi içinde. Ankara: Liberte Yayınları, 79-118.

 


Ünver, S. (2017). Arjantin Modeli: Denge ve Denetleme Mekanizmalarından Yoksun Başkanlık Sistemi. İ. Doğan ve S. Ünver (Ed.). Dört Kıtada Başkanlık Sistemi (Ülke Örnekleriyle Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları ve Demokrasi) içinde. Ankara: Astana Yayınları, 106-129.

Vergin, N. (2008). Siyasetin Sosyolojisi. 6. Baskı. İstanbul: Doğan Kitap.

Yazıcı, S. (2002). Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri, Türkiye İçin Bir Değerlendirme. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Zipes, J. (2005). “Frankfurt Okulu ve Kültür Eleştirisi” İletişim ve Medya. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Zoonen, L. V. (2002). “Medyaya Feminist Yaklaşımlar”, Medya Kültür Siyaset. 2. Baskı. S. İrvan (drl.). Ankara: Alp Yayınevi. (orijinal baskı tarihi 1991).

Makaleler:

Adorno, T. W. (2003). Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünmek. Cogito. 36, 76-84.

Akıncı, B. (2016). Yeni Sistem Önerisi Olarak Yarı Başkanlık Sistemi ve Dünyadaki Uygulamaları. [Electronic ver- sion] Journal of SocialandHumanitiesSciencesResearch. 6. 2:

168-201 (25.01.2018).

Alkan, H. (2006). Türkmenistan’da Siyasal Rejimin Geleceği: İç ve Dış Dinamikler Açısından Bir Değerlendirme. Oaka. 1.2, 1-26.

 


Carnoy, M. (2001). Gramsci ve Devlet. Praksis. 3, 252-277.

Demir, F. (2013). Yarı Başkanlık Hükümet Sistemi ve Türkiye. Yeni Türkiye Dergisi. 51, 456-475.

Dikeçligil, B. (1993). Batıda Değişen Bilim Anlayışı ve Türkiye’de Sosyal Araştırmalar. Sosyolojide Son Gelişmeler ve Türkiye’deki Etkileri.Mahmut Tezcan ve Nilgün Çelebi (hzl.). Ankara: Türkiye Milli Komisyonu, 39-58.

Dikeçligil, B. (1997). Sosyal Yapı Analizi. Yeni Türkiye Dergisi. 3.15, 647-666.

Dikeçligil, B. (2002). “Sosyolojide Metodolojik Farklılaşma ve Metodlar Arası İşbirliği”, Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma Çatışma-Bütünleşme II 3. Ulusal Sosyoloji Kongresi. Ankara: Sosyoloji Derneği, 97-127

Dikeçligil, B. (2006). “Sosyal Bilimler Epistemolojisinde Sorunların Kaynağı: Ontolojiyi Unutmak”. Felsefe ve Sosyal Bilimler Muğla Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri. Ankara:Vadi Yayınları, 31-53

Fendoğlu, H. T. (2010). Başkanlık Sistemi Tartışmaları.

Ankara: SDE Analiz.

Savcı, B. (1949). Parlamenter Rejimli Hükümetin Unsurları.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 4. 1, 24-67.

Shils, E. (2002). Merkez ve Çevre. Türkiye Günlüğü. 70, 86-

96.

 


Yavuz, B. (2015). Meksika Siyasal Sistemi Türkiye İçin Örnek Olabilir mi? Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset ve Kültür Dergisi. 33, 31-56.

Zengin, O. (2013). Hükümet Sistemleri Bakımından Türkiye- Latin Amerika Değerlendirmesi. Latin Amerika Çalıştayı Bildiriler Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 285- 310.

Diğer Yayınlar:

Bakırcı, Ç. M. (2013). Stanford Hapishane Deneyi. https:// evrimagaci.org/stanford-hapishane-deneyi-944

Kur’an. Fatiha Suresi, Ayet 1.

Felsefe Sözlüğü. (2008). “Habermas, Jürgen”, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Marksist Düşünce Sözlüğü.(2012). “Gramsci Antonyo”, İstanbul: İletişim Yayınları.

Marksist Düşünce Sözlüğü.(2012). “Hegemonya”, İstanbul: İletişim Yayınları.

Psikoloji Sözlüğü. (2000). “Ayna Benlik”, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Sargut, A. (2018). Siyasal istikrar ve hükümet sistemleri ilişkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSo- nucYeni.jsp

 


Sosyoloji Sözlüğü. (2009). “Ayna Benliği”, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Sosyoloji Sözlüğü. (2009). “Eleştirel Kuram”, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Sosyoloji Sözlüğü. (2009). “Hegemonya”, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

TDK. Sözlüğü. “Vasi”, http://www.tdk.gov.tr/in- dex.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK. GTS.5b5796ba699891.22233640 (20.06.2018).


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.