Prof. Dr. Rıza Ayhan’a Armağan

( 2 Cilt )
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Rıza AYHAN
ISBN: 9786050512069
680,00 TL 800,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Rıza AYHAN
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 2244

İÇİNDEKİLER

Takdim...........................................................................................................5

Hocamız Prof. Dr. Rıza Ayhan ....................................................................7

İÇİNDEKİLER ...........................................................................................17

Anı yazıları

Hocam ve Arkadaşım, Prof. Dr. Rıza Ayhan’a…

Prof. Dr. Baki ERDOĞAN .............................................................................1

Bir Yol Arkadaşlığı

Prof. Dr İhsan ERDOĞAN .............................................................................3

50 Yılın Ardından…

Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ ............................................................................7

Gazi’nin Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spora Bakış

Prof. Dr İmdat YARIM- Prof. Dr Ebru ÇETİN............................................13

Unutamadığım, Birçok Bakımdan Kendime Örnek Aldığım Çok Değerli

Hocam Prof. Dr. Rıza AYHAN’a…

Prof. Dr. Ahmet TÜRK.................................................................................21


Özel Hukuk

Adi Ortaklıkta Kambiyo Senedi Düzenleme Yetkisi

Prof. Dr. Şahin AKINCI ...............................................................................23

Negatif Sendika Hürriyeti: Taraf Sendika Üyesi Olmayanların Toplu İş

Sözleşmesinden Faydalanmasına Dair Anayasamahkemesi Kararı

Üzerinden Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Kadir ARICI ..................................................................................51

Res Katkı Payı Anlaşmasından Kaynaklanan Davalarda Yargı Yolu

Prof. Dr. Murat ATALI.................................................................................73

TBK m. 344/III Uyarınca Kira Bedelinin Belirlenmesinde Hakkaniyet

Ölçüsü

Prof. Dr Oğuz Sadık AYDOS.......................................................................89

XVIII

Anonim Ortaklıkta Başkanın Yönetim Kurulunu Toplantıya

Çağırmamasının Yaptırımı ve Toplantısız Karar Alınmasında Bazı

Sorunlar

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR.....................................................................97

Dijital Çağa Doğru Yeniden Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Ahmet BATTAL..........................................................................127

Savunma Sistem Çizimlerinin Eser Olarak Korunması

Prof. Dr Hayri BOZGEYİK........................................................................145

Yabancı Para Borcunda Faizin Hesaplanması ile İlgili Sorunlar

Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR.....................................................................157

Limited Ortaklıktan Çıkarılmak İstenen Ortak Genel Kurul Kararında

Oy Kullanabilir Mi

Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU........................................................................173

Banka Teminat Mektuplarında İhtiyati Tedbir Talepleri

Prof. Dr. Vahit DOĞAN .............................................................................185

Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşı İşçilerin Türkiye’de Açtıkları İşçi

Alacaklarına Dair Davalarda Milletlerarası Yetki ve Uygulanacak

Hukuk Meseleleri

Prof. Dr. Rifat ERTEN................................................................................211

Tacirlerin Ticareti Terk Etmesi ve Bu Durumun Sonuçları

Prof. Dr. Celal GÖLE .................................................................................261

Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Kavramları

Av.Prof. Dr. jur.İbrahim KAPLAN ............................................................275

Sigorta Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uygulanan Kurumsal Tahkim

Yargılamasının Yaygınlaştırılmasının Gerekliliği Üzerine

Prof. Dr Rauf KARASU – Arş. Gör. Temel GÜNER ................................299

Anonim Ortaklık Esas Sözleşmelerinde Belirlenen Nisap Düzenlemeleri

ve Bankacılık Kanunu M. 28 Hükmü, Elden Dolaştırma Suretiyle Karar

Alınmasına İlişkin Tk 394/ F.4 Hükmünün Farklı Yorumlanmasına

İmkân Tanır Mı ?

Prof. Dr. Arslan KAYA ..............................................................................331

Anonim Şirketlerde Hukuki Sorumluluk Davalarının Dava Şartı

Arabuluculuğa Elverişliliği Problemi

Prof. Dr. Mustafa İsmail KAYA- Dr. Öğr. Üyesi Burçak TATLI..............339

Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali

Haklarına İlişkin Oylamada Üye Pay Sahipleri Oy Hakkından Yoksun

Mudur?

Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN-Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çağrı ZENGİN....379

XIX

Yargıtay Kararları Işığında Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda

Şirket Varlığının Toptan Satışına İlişkin Genel Kurul Kararında

Uygulanacak Nisap

Prof. Dr. Ömer KORKUT...........................................................................399

Türk Hukuk Öğretisi ve Yargıtay Kararları Çerçevesinde Tescilli

Markanın Korunmasında Kümülatif Uygulamanın Mümkün Olup

Olmadığı Sorunu

Prof. Dr. Şafak NARBAY- Arş. Gör. Halil Doğan KÜÇÜKAYDIN.........423

Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Haklı Sebeple Fesih Davası

Dolayısıyla Şirketten Ayrılması

Prof. Dr. Mehmet ÖZDAMAR...................................................................453

Anonim Şirketin Hukuki İşlemlerde Fiili Organ Tarafından Temsil

Edilip Edilemeyeceği Sorunu

Prof. Dr. Hasan PULAŞLI..........................................................................491

İşçinin Özen Borcu ve Hukuki Sorumluluğu

Prof. Dr.E.Tuncay SENYEN KAPLAN .....................................................523

Karar Değerlendirilmesi: Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Yardımcı

Elemanlar Bakımından Aile Hekimlerinin İşveren Sıfatının Belirlenmesi

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER - Dr. Öğr. Üyesi Hasan KAYIRGAN........555

TK Sisteminde Görünüşe Güven Sorumluluğu

Prof. Dr.Ünal TEKİNALP ..........................................................................577

Istac Tahkiminde Hakem Kararları ve Elektronik İmza ile İmzalanması

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU ...............................................................585

Tazminatlarda Katma Değer Vergisi

Prof. Dr. Erol ULUSOY .............................................................................611

Yönetim Kurulu Üyesinin Şirketle İşlem Yapma Yasağına İlişkin Bazı

Sorunlar

Prof. Dr. Veliye YANLI .............................................................................629

Kiralananın Ayıpları Sebebiyle İrade Sakatlığı Hallerine Dayalı Olarak

Sözleşmenin İptali

Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM............................................................649

Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 27.01.2020 Tarih ve E. 2019/35817, K.

2020/415, Sayılı Sahte Çekle İlgili Kararı Üzerine Bir İnceleme

Prof. Dr. Şükrü YILDIZ..............................................................................661

Yargıtayın “Çiçek Sepeti” Kararı Perspektifinde Elektronik Ticarette

Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Sorumluluğuna İlişkin Değerlendirmeler

Doç. Dr. Mehmet Çelebi CAN....................................................................681

Öksüz Eserler Sorunu ve Çözümü Konusunda Bazı Yaklaşımlar

Doç. Dr. Ozan CAN- Arş. Gör. Ceren SAYIN...........................................709

XX

Alışveriş Merkezlerinde Ortak Giderlere İlişkin Hesap Verme

Yükümlülüğü

Doç. Dr. Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU ................................................745

Hesabına İşlem Yapılan veya Gizli Adi Şirket Ortağın Sorumluluğu

Üzerine Düşünceler

Doç. Dr. Kürşat GÖKTÜRK- Arş. Gör. Halil Doğan KÜÇÜKAYDIN.....763

Birden Fazla Unsur İçeren Markanın Esas (Baskın) Unsurunun

Belirlenmesinde Alman Federal Mahkemesince Kabul Edilen Tecrübe

Kuralları

Doç. Dr. Pelin KARAASLAN....................................................................785

Influencer’a Karşı Tüketicinin Korunması

Doç. Dr. A. Dilşad KESKİN.......................................................................811

Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmada “Denge” Kavramı

Doç. Dr. Mustafa KILIÇOĞLU- Av. Filiz KURU.....................................833

İşçilerin Covıd-19 Aşı Bilgileri, Hes Kodları ve Pcr Test Sonucu

Verilerinin İşverenler Tarafından İşlenmesinin Kişisel Verilerin

Korunması Bağlamında Değerlendirilmesi

Doç. Dr. A. Eda MANAV ÖZDEMİR- Seda T. MANAV DURSUN .......863

Mahreç İşareti Niteliği Taşıyan Coğrafi İşaretlerin Tescilinde Dayanılan

“Ün” Kavramı Hakkında

Doç. Dr. Burçak YILDIZ............................................................................901

Kamu İhale Sözleşmelerinde Fen ve Sanat Kural-Larına Aykırı, Eksik,

Hatalı veya Kusurlu İmalat Yapma Fiili ve Neticelerine İlişkin Bazı

Tespitler

Doç. Dr. Abdulkerim YILDIRIM- Dr. Öğr. Üy. Halim Alperen ÇITAK ..917

Tasfiye Halindeki Anonim Şirketlerde Genel Kurulun Yetkileri

Dr. Öğr. Bilge AYTUĞAR.........................................................................939

Türk ve Azerbaycan Hukukunda Viyana Satım Sözleşmesi (Cısg)

Hükümleri ile Mukayeseli Olarak Taşınır Satımlarında Ayıba Karşı

Tekeffül Sorumluluğunun Şartları

Dr. Öğr. Üyesi Hakim AZİZ.......................................................................963

Bono Bedelinin Tevdii ve Tevdiin Sonuçları

Dr. Öğr. Üyesi Hediye BAHAR SAYIN ....................................................999

Alman Anonim Şirketler Hukukunda Bağlı Nama Yazılı Paylar

Dr. Öğr. Üyesi Tamer BOZKURT............................................................1037

Adi Şirketlerde Temsilci Vasıtasıyla Kambiyo Taahhüdünde

Bulunulması

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ÇELİK .................................................................1111

XXI

Hükmî (Kıyasen) Çatma

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Fırat GÖZÜYEŞİL ..................................................1159

Ticaret Sicilinin Tutulmasından Devletin ve İlgili Odanın Sorumluluğu

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Özgün KARAAHMETOĞLU ............................... 1189

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 479. Maddesi Kapsamında

Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaza İlişkin Sınırlamalar

Dr. Öğr. Üyesi Hasan KARSLIOĞLU .......................................................1249

Fransız Hukukunda Müşteri Sırrını Saklama Yükümlülüğüne Aykırı

Hareket Eden Banka Tüzel Kişiliğinin Sözleşmesel Sorumluluğu*

Dr. Öğr. Üyesi İlknur KAYA......................................................................1279

Temerrüt Faizinin Belirlenmesine İlişkin Mevcut Sistemin Eleştirisi ve

Tamamen Değişken Bir Sistemin Benimsenmesi Gerekliliği

Dr. Öğr. Üyesi Esra KAŞAK / Dr. Öğr. Üyesi Fahri Erdem KAŞAK .......1303

Ticari İşletme Devrinde Sözleşmelerin Devrinin Franchise Sözleşmeleri

Bakımından Değerlendirilmes

Dr. Öğr. Üyesi Ş. Esra KİRAZ ....................................................................1335

Bağımsız Denetçinin Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarında Hazır

Bulunması Zorunluluğu ve Toplantılara Katılmamasının Alınan

Kararlar Üzerindeki Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Işık ÖZER ...........................................................................1365

Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Alan Adlarının Getirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih ÖZKAN .......................................................... 1393

Aile Konutu Niteliğindeki Taşınmaz Üzerinde Ayni Hak Kazanımında

Tapuya Güven İlkesinin Geçerliliği Meselesi

Dr. Öğr. Üyesi Fikriye Ceren SADİOĞLU .................................................1439

Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan TÜRE - Arş. Gör. Ali UÇAR ................................1475

Anonim Şirketlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Arabuluculuğa

Elverişliliği Üzerine Düşünceler

Dr. Öğr. Üyesi Ebru TÜZEMEN ATİK ......................................................1507

Slogan Markalarının Tescil Edilebilme Kriterler

Dr. Dilek İMİRLİOĞLU ............................................................................. 1555

Yönetim Kontrolü Değişikliği Nedeniyle Yapılan Zorunlu Pay Alım

Teklifine Katılabilecek Pay Sahiplerinin Kapsamının Sınırlandırılması

Sorunu

Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ...................................................................1571

Paya ve Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlamasından Doğan Hukuki

İlişkiler

Dr. H. Ebru TÖREMİŞ .................................................................................1611

XXII

Patent Konusu Buluşun Dolaylı Kullanımının Önlenmes

Döndü Deniz BİLİR- Dr. Ali Rıza KÖKER ............................................. 1641

Anglo-Sakson Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Sigorta

Sözleşmelerinin Yorumunda Contra Proferentem İlkesinin Uygulanması

Arş. Gör. Elif AKINCI .............................................................................1665

Covıd-19 Tedbirlerinin Kara Taşıma Hukuku Alanındaki İfa Engelleri

Bakımından Değerlendiril-Mesi

Arş. Gör.Yasemin AŞLAR ÜÇYILDIZ ..................................................1697

Ticari İşletmenin Devri Sözleşmesinin Kapsamı ve Kiracılık Hakkının

Devir Kapsamına Dâhil Olması Karşısında Kiraya Verenin Yazılı

Rızasının Aranması Sorunu

Arş. Gör.Cansu CİNDORUK AYHAN ...................................................1731

Reklam Yapım Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk

Arş. Gör. Aslıhan ÇOBAN ......................................................................1763

Corporate Complıance Kavramının ve Complıance Organizasyonunun

Anonim Şirket Menfaati Açısından Değerlendirilmesi

Arş. Gör.Gözde Sena ERGİNBAY ......................................................... 1789

Sermaye Piyasası Kanunu Md. 2/2’nin Anlamı

Arş. Gör. Mehmet Arif TUĞ ....................................................................1817

Lisanslı Depoculuk Sisteminde Ürün Senetlerinin Kıymetli Evrak ve

Menkul Kıymet Kavramları Bakımından İncelenmesi

Arş. Gör. Emre YOLCU ...........................................................................1833

Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Davası (TTK

m. 437/5)

Av. Çiğdem CEYLAN ..............................................................................1885

Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Anlaş-Masının Türk Hukuku

Bakımından Geçerliliği ve İcrası

Av. Mine ERCEVAHİR ..........................................................................1911

Senaryo ve Sinema Eserindeki Tiplemenin Korunması İle Konuya

İlişkin Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 20.11.2019, E. 2019/285,

K.2019/7339 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi

Av. Fethi MERDİVAN ........................................................................... 1933

XXIII


Kamu Hukuku

Toplumsal Kalkınmada Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü ve Önemi

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ ..........................................................................1945

İdarenin Kusur Sorumluluğunda “Görev Kusuru” Karmaşası

Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ ...............................................................2011

Loncaların Hukuki Denetiminin Ceza Hukuku Boyutu Üzerine

Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Osmanlı ve İngiliz Loncaları

Prof. Dr. Gül AKYILMAZ .......................................................................2045

Fon Alacağı Kavramı

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ.....................................................................2115

Vergi Kaçakçılığı Suçunun Soruşturması ve Kovuşturması Sırasında

Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Prof. Dr. Mahmut KOCA.........................................................................2137

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Aş’nin Yönetim Organlarında Görev

Yapan Kişilerin Ceza Sorumluluğu

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ ........................................................................2163

Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle

Aşılması

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN- Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ – Dr. Öğr. Üyesi Ali

Şahin KILIÇ ............................................................................................. 2175

Tefecilik Suçu (TCK m. 241)

Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ ......................................................................2201

Tax Advantages For (Partıcularly) Women In Tax Law

Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ ................................................. 2223

Asistanları olarak, Hocamız Prof. Dr. Rıza Ayhan’a atfedilen bu armağan kitabının takdim yazısını hazırlarken, Hocamızın doğum tarihi olan 1953’den bugüne kadar, hayat yolundaki duruş ve ferasetinin emaresi mahiyetindeki her an ve oluşa şahit olamamanın bedbahtlığını hissettik. Lakin aynı zamanda Hocamızın, asistanları olarak hayatına dâhil olduğumuz andan itibaren, babacan ve sevecen tavrıyla tecrübelerini sehâvet ile bizlerle paylaştığını müşahede ediyoruz. “Rıza Hoca’nın asistanı” olmanın ve kendileriyle aynı çalışma ortamında bulunmanın, bizler için bir şans olduğunu, meslekî ve akademik hayatımızın her anında defaâtle gördük ve görmeye devam ediyoruz. Evvelâ Hocamız, gerektiğinde inisiyatif almaktan geri durmayan, kararlı ve heyecanlı bir Türk milliyetçisidir. Attığı her adımda ve aldığı her kararda, bu faziletin izlerini görmek ve sezmek mümkündür. Nitekim meslekî ve akademik hayatında, çok sevdiği akademik faaliyetlerinden uzaklaşmak pahasına üstlendiği idarî vazifeler, bu mümtaz vasfın birer nişanesi ve gereği olarak telakki edilebilir. Nitekim Hocamızın memleketimize, bir bilim adamı, bir öğretim üyesi ve bir idareci olarak çok çeşitli kademelerde hizmetleri olmuştur. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde ticaret hukuku asistanı olarak başladığı akademik ve meslekî hayatına, Selçuk Üniversitesinde öğretim üyesi, Gazi Üniversitesinde öğretim üyesi ve rektör, Merkez Bankası ve Kredi Yurtlar Kurumunda idarecilik vazifelerinden sonra Başkent Üniversitesinde öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Asistanları olarak Hocamızdan hangi hususlarda feyz aldığımız konuşulacak olursa; şüphesiz ki kendilerinin ilminden herkes kendi idrâk, seciye ve istidâdı dairesinde nasiplenmiştir. Ticaret hukuku ve hukukun alt dallarından başka ve hatta daha ziyade, hukuk metodolojisi hakkında Hocamız ile çalışmak büyük bir keyif ve sonu gelmeyen bir öğrenme sürecini ifade ediyor. Bu, şüphesiz ki ehemmiyet arz ediyor; lakin Hocamızın vakar ve ciddiyete eşlik eden nezaketi ve hoşgörüsü, bize insanî ve müsbet hasletlerin her zaman ve her devirde esas olduğunu tekraren hatırlatmaktadır. Bu takdim yazısını, Hocamızın yetiştirdiği, bugün itibariyle akademisyen, avukat, hâkim ve savcı, bürokrat ve özel sektörde çalışan binlerce öğrencisi adına kaleme aldık. Ancak kelimeler, şükran ve saygımızı ifade etme noktasında şüphesiz ki yeterli olmayacaktır. V Bu Armağan, Hocamıza ithaf edilmiş anı yazıları ve akademik makalelerden müteşekkildir. Bu Armağan’a yazıları ve eserleri ile katkıda bulunan hocalarımıza ve araştırmacılara; yayımında emeği geçen Yetkin Yayınevi yöneticisi Muharrem BAŞER ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Bilvesile Rıza Hocamıza, sağlık, afiyet ve ilim ile dolu bir ömür dileriz.

Prof. Dr. Mehmet ÖZDAMAR

Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR

Doç. Dr. Kürşat GÖKTÜRK

Doç. Dr. Mehmet Çelebi CAN

Dr. Öğr. Üyesi Esra KAŞAK

Dr. Öğr. Üyesi F. Fırat GÖZÜYEŞİL

Dr. Öğr. Üyesi Bilge AYTUĞAR

Arş. Gör. Gözde Sena ERGİNBAY

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.