Rekabet Hukuku Dersleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
ISBN: 9789754648164
20,40 TL 24,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cevdet İlhan GÜNAY
Baskı Tarihi 2014/02
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

RE042
Rekabet Hukuku Dersleri
Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY
2014/02 Baskı, 194 Sayfa
ISBN 978-975-464-816-4

Genel olarak pazar ekonomisi; ekonominin merkezi bir karar biriminin yönlendirmesine bırakılmadığı bir sistemdir. Pazar ekonomisinde, pazarın piyasa dinamikleri tarafından şekillendirilmesi söz konusudur. Bu nedenle ekonomik birimlerin yönlendirilmesi ve koordinasyonu, arz ve talep miktarının belirlenmesi, malların fiyatlarının oluşumu, miktar, kalite ve diğer şartlara ilişkin bilginin elde edilmesi, pazarda gerçekleşmekte ve piyasalar tarafından yönetilmektedir. Kapitalist sistemin temelini rekabet oluşturmaktadır. Rekabet hukuku da, kapitalist sistemin yaşayabilmesi için rekabetçi ortamının devam etmesini amaçlamaktadır.

Rekabet Hukukunun amacını, rekabeti kurmak ve korumak olarak belirtilebiliriz. Teşebbüsler arasındaki rekabet bağımsız bir idari otorite olan Rekabet Kurumu ve Rekabet Kurulu tarafından korunmaktadır. Uzun bir süredir bağımsız bir idari otorite olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Rekabet Kurumu, kuruluşundan bu yana 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un uygulanmasını sağlamaktadır. Anılan Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmekte olan Kurum ve Kurul, aktif bir şekilde rekabet kültürünü geliştirme çabasını da göstermektedir. (Önsöz'den)

BİRİNCİ KISIM /  GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

I- REKABET HUKUKUNUN AMACI VE KONUSU
II- REKABET HUKUKUNUN NİTELİĞİ VE TANIMI
III- REKABET HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKMASI VE  GELİŞMESİ

İKİNCİ BÖLÜM / REKABET HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE İLKELERİ

I- REKABET HUKUKUNUN KAYNAKLARI

1- GENEL OLARAK

2- REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

3- İKİNCİL MEVZUAT

a) Yönetmelikler

b) Rekabet Kurulu Tebliğler

c) Kılavuzlar

d) Kararlar

II- REKABET HUKUKUNDA İLKELER

1- PERSE (YASAK) İLKESİ

2- RULE OF REASON (HAKLI NEDEN) İLKESİ

3- TÜKENME İLKESİ (PARALEL İTHALAT)

4- ETKİ İLKESİ

5- DE MİNİMİS KURALI

IV- REKABET HUKUKUNDA KAVRAMLAR

1- TEŞEBBÜS KAVRAMI

2- ANLAŞMA

3- UYUMLU EYLEM

a) Genel Olarak

2- Uyumlu Eylem Karinesi

İKİNCİ KISIM / REKABET İHLALLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM / ANLAŞMA-UYUMLU EYLEMLER İLE REKABET İHLALİ

I- GENEL OLARAK

II- FİYATLARIN VE DİĞER TİCARİ KOŞULLARIN TESPİTİ

 III- PAZAR PAYLAŞMA

IV- RAKİBİN DIŞLANMASI, RAKİPLERİN FAALİYETLERİNİN ZORLAŞTIRILMASI

V- EK YÜKÜMLÜLÜK KOYMAK

VI- MUAFİYET VE MENFİ TESPİT

1- GENEL OLARAK

2- MUAFİYET

a) Bireysel Muafiye

b) Grup Muafiyet

3- MENFİ TESPİT

İKİNCİ BÖLÜM / HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

I- GENEL OLARAK

II- HAKİM DURUMUN BELİRLENMES

1- GENEL OLARAK

2- HAKİM DURUMUN BELİRLENMESİNDE İLGİLİ PİYASA KAVRAM

a) İlgili Ürün Pazarı

aa) Genel Olarak

bb)   Talep İkamesi

cc) Arz ikamesi

b) İlgili Coğrafî Pazar

c) Dönem Yönünden İlgili Piyasa

3- TEŞEBBÜSLERİN PAZAR PAYI

a) Genel Olarak

b) Pazar Payı Oranı

c) Pazar Payının Süresi

d) Potansiyel Rekabet

 III- HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

1- GENEL OLARAK

2- RAKİPLERİN PİYASADAKİ FAALİYETLERİNİN  ZORLAŞTIRILMASI

3- MAL SATIŞININ DURDURULMASI

4- ALICILARA AYRIMCILIK YAPMA VE BAĞLAMA

5- PAZARA GİRİŞE ENGEL OLMA

6- AŞIRI FİYATLAMA-YIKICI FİYAT

7- SAHİP OLUNAN AVANTAJLAR İLE  PAZARA GİRİŞLERİ ENGELLEME

8- ÜRÜNÜ BAŞKA MALA BAĞLAMA, TEŞHİR,  SATIM FİYATI BELİRLEME

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / REKABET HUKUKUNDA YOĞUNLAŞMA

I- BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

1- GENEL OLARAK

2- BİRLEŞME.

a) Genel Olarak

b) Ticaret Hukuku Yönünden Birleşme

aa) Şirketlerin Birleşmesi

bb)   Ortakların Birleşme Sonrası Durumu  

c) Rekabet Hukuku Yönünden Birleşmeler

3- REKABET HUKUKUNDA DEVRALMA

II- BİRLEŞME ve DEVRALMANIN UNSURLARI
III- BİRLEŞME VE DEVRALMA TÜRLERİ

1- Yatay Birleşme ve Devralmalar

2- Dikey Birleşme ve Devralmalar

3- AYKIRI BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

IV- YOĞUNLAŞMANIN DENETLENMESİNDE REKABET HUKUKU UYGULAMALARI

 V- ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA DEVİRLER

VI- İZNE TABİ BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

VII- BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN BİLDİRİLMESİ

ÜÇÜNCÜ KISIM / REKABET İHLALLERİNİN ENGELLENMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM / REKABET KURULUNUN İNCELEME USULÜ

I- REKABET KURUMU’NUN HUKUKİ YAPISI

II- REKABET KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ

1- GENEL OLARAK.

2- ARAŞTIRMA, SORUŞTURMA VE SAVUNMA

İKİNCİ BÖLÜM / REKABET KURULUNUN YAPTIRIMLARI

I- İDARÎ PARA CEZALARI

1- GENEL OLARAK.

II- PARA CEZASININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

III- PARA CEZASININ VERİLME KOŞULLARI

1- KANUNUN AYNI MADDESİNİN BİRDEN  FAZLA İHLALİ

2- PARA CEZASININ HESAPLANMASINDA CİRO-  YURTDIŞI SATIŞLARI

3- PARA CEZASI HESAPLANMASINA ESAS ALINACAK YIL CİROSU

4- İDARİ PARA CEZASINDA LEHE OLAN  KANUNUN UYGULANMASI

    IV- REKABET KURULU KARARLARINA KARŞI YARGI YOLU

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / REKABET İHLALİNİN ÖZEL HUKUKTA SONUÇLARI

 I- GENEL OLARAK

 II- TAZMİNAT DAVALARI

1- GENEL OLARAK

2- GEÇERSİZLİK YAPTIRIMI

2- TAZMİNAT ESASLARI

REKABET HUKUKU VİZE SINAV SORULARI

KAYNAKÇA

Akıncı, Müslüm: “Ekonomik Kamu Düzeni ve Rekabet Kurumu”, Rekabet Dergisi, Sa: 5, Ocak-Şubat-Mart 2001

Arkan, Sabih: “Haksız Rekabet ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri Arasındaki İlişki”, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara-2003

Aslan, İ. Yılmaz: Rekabet Hukuku, B.2, Ekin Kitabevi, Bursa, 2001

Aslan, İ. Yılmaz: “Rekabet Kurulu’nun BİAK Kararı Üzerine Düşünceler” Rekabet Dergisi, Haziran 2000, C.1, Sa.2, s.32-33.

Aslan, İ. Yılmaz: Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Türkiye İş Bankası Vakfı-Hukuk Fakültesi, Cebeci/Ankara, 1992

Aslan, İ. Yılmaz: Rekabet Hukuku ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Ekin Kitabevi, Bursa 1997

Aslan, İ. Yılmaz: Rekabet Hukuku, Teori-Uygulama-Mevzuat, B.4, Ekin Kitabevi, Bursa, 2007

Aşçıoğlu Öz, Gamze: Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması, Rekabet Kurumu, Lisansüstü Tez Serisi No: 4, Ankara-2000

Aydemir, Salim: Konglomera Birleşmeler Portföy Etkileri ve EX-Ante Kontrol, Rekabet Kurumu, Uzmanlık Tezleri Serisi No: 66, Yayın No: 0174, Ankara-2005

Dinler, Zeynel: Mikro Ekonomi, B.14, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2002

Ekdi, Barış: Hakim Durumda Bulunan Teşebbüslerin Dikey Anlaşmalar Yoluyla Piyasayı Kapatması, Rekabet Kurumu Lisansüstü Tez Serisi No: 16, Ankara-2009

Erbek, Özge: Rekabet Kanununda Soruşturma Usulü, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2002

Erdem, Ercüment: “Türk-İsviçre Rekabet Hukuklarında Birleşme ve Devralmalar”, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65 Yaş Günü Armağanı, İstanbul-1999

Erdem, H. Ercüment: “Yoğunlaşmaların Kontrolünde Taahhüt ve Şartlı İzin”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi C. XXV sa.4’’ten Ayrı Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (T. İş Bankası A.Ş. Vakfı)

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 14, Yetkin Yayınları 2012, Ankara

Esin, Arif: Rekabet Hukuku, ESC Yayınları, İstanbul 1998

Gülergün, E. Cenk: “Türkiye İçin Yoğunlaşma Kontrolü Modeli” Rekabet Politikası ve Yoğunlaşmaların (Birleşme/Devralmaların) Kontrolü, 4 Mart 2003-Ankara, Rekabet Kurumu, Yayın No: 0139, s.183-222.

Gürkaynak, Gönenç: “4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslak Metin İçin Bir Deneme: Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar-Hakim Durumun Kötüye Kullanılması” 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Bu Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslak Sempozyumu, 7-8 Ekim 2005, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara.

Gürzumar, Osman Berat: “4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesine Aykırı Sözleşmelerin Tabi Olduğu Geçersizlik Rejimi”, Rekabet Dergisi, Sa: 12, Ekim-Kasım-Aralık 2002

Güven, Pelin: Rekabet Hukuku, Yetkin Yayınevi, B.2, Ankara-2008

Güven, Pelin: Türk Rekabet Hukuku ve Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmaların Denetlenmesi, B.2, Yetkin Yayınları, Ankara-2003,

Güven, Pelin: Rekabet Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, Ankara-2009

Ilıcak, Ali: Sherman Antitröst Yasasının Ortaya Çıkışı Yanılsamalar ve Gerçekler, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri.

İnan Nurkut: Türk Rekabet Hukuku ve Rekabet Kurumu Uygulamaları Semineri, Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası, Bodrum 16-19 Mayıs 1998.

Kalkan, Ekrem: Demand Estimation, Relevant Market Definition And Identification Of Market Power In Turkısh Beverage Industry, Rekabet Kurumu, Lisansüstü Tez Serisi No: 17, Ankara 2010

Karacan, Ali İhsan: Şirket Birleşmelerinin Türk Ekonomisi Yönünden Önemi, 9 Mart 2000, İstanbul

Kilciler, Mertaşk: AT ve Türk Rekabet Hukuklarında Grup Muafiyeti, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Toplulukları (Hukuk) Anabilim Dalı, Ankara,2002

Korkmaz, Olgu Hikmet: 4054 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları ve Yargısal Korunma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2002.

Oğuzman, Kemal – Barlas, Nami: Medeni Hukuk, B.13, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, 2006, İstanbul

Özsunay, Ergun: Kartel Hukuku, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3361, Hukuk Fakültesi Yayın No: 694, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1985

Öztunalı, Aydın: Yatay Yoğunlaşmalarda Tek Teşebbüs Hakimiyeti, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve AB Mevzuatı Uygulamaları, Rekabet Kurumu, Uzmanlık Tezleri Serisi No: 9, Yayın    No: 0090, Ankara-2003,

Poroy-Tekinalp-Çomoğlu: Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, B.8, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul-2000, s.106.

Porter, Michael E.: Competitive Strategy, (Rekabet Stratejisi, Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri), Çev. Gülen Ulubilgen, Sistem Yayıncılık, Eylül 2009

Rekabet El Kitabı, Rekabet Kurumu Yayını, B.2, Ankara-2010

Sanlı, Kerem Cem: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen Yasaklayıcı Hükümler ve Bu Hükümlere Aykırı Sözleşme ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Geçersizliği, Rekabet Kurumu, Lisansüstü Tez Serisi No: 3, Yayın No: 0049, Ankara-2000.

Selçuk, İlmutluhan: “Mukayeseli Olarak AB ve ABD’de Yoğunlaşmaların Kontrolü”, Rekabet Kurumu Uzmanlığa Yükseltme Tezi, 4 Mart 2003

Tekinalp, Gülören - Tekinalp Ünal: Avrupa Birliği Hukuku, B.2, Beta Basın Yayım Dağıtım, İstanbul-2000

Tekinalp, Ünal: “Avrupa Topluluğunun Hukuki ve İktisadi Sorunları”, “Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşmasının 85 ve 86. Maddeleri Anlamında -İşletme-Kavramı”, İktisat ve Maliye 1980, C: 26, S: 11,  s. 455.

Töre, Nahit: Türk Rekabet Hukuku ve Rekabet Kurumu Uygulamaları Semineri, Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası, Bodrum 16-19 Mayıs 1998

Türk, Hikmet Sami: Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Türkiye İş Bankası Vakfı-Hukuk Fakültesi, Yayın No: 185, Haziran 1986,

Usta, Murat: Bağımsız İdari Otorite Sistemi İçinde Rekabet Kurulu ve Rekabet Uygulamaları, Ankara-2007

Yasaman, Hamdi: Anonim Ortaklıkların Birleşmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Türkiye İş Bankası Vakfı-Hukuk Fakültesi, Yayın No: 205, Ankara-1987

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar