Roma Hukukunda Exceptio Doli Generalıs

Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: İpek Sevda SÖĞÜT
ISBN: 9789753685641
150,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İpek Sevda SÖĞÜT
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Roma Hukukunda Exceptio Doli Generalıs

Dr. Öğretim Üyesi İpek Sevda SÖĞÜT

2020/03 1. Baskı, 362 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-975-368-564-1


ÖNSÖZ          V


İÇİNDEKİLER          IX


KISALTMALAR       XIII


GİRİŞ: KONUNUN TAKDİMİ, SINIRLANDIRILMASI VE


ÇALIŞMANIN METODOLOJİSİ ÜZERİNE          1


BİRİNCİ BÖLÜM


Exceptio Doli Generalis (Genel Hile Def’i)’in Kavramsal Çerçevesi


Roma Hukukunda Def’i (Exceptio)nin İki Yönlü Karakteri Üzerine 5

1.1. “Exceptio” nun Maddi Karakteri 6


1.2. “Exceptio”nun Şekli Karakteri    13


1.3. Ius Civile’ye Göre (Ipso Iure) ve Def’i Yolu İle (Ope Exceptionis)


Karşıtlığı Hakkında        23


1.4. “Exceptio”nun Türleri    28


1.4.1. Def’i (Exceptio) Türlerine Genel Bir Bakış 28


1.4.2. Ius Civile ve Ius Honorarium Olarak Ayrılan Def’iler        29


1.4.3. Hakkaniyet (Aequitas) Temelli Def’iler      36


Roma Hukukunda “Dolus” Kavramı ve Görünümleri 43

2.1. Edebi ve Hukuki Metinlerde “Dolus” Kavramı    44


2.1.1. Edebi Metinlerde “Dolus” Kavramı           44


2.1.2. Hukuki Metinlerde “Dolus” Kavramı         48  


2.2. Roma Hukukunda “Dolus” Kavramının Görünümleri      60


2.2.1. Hakkın Doğumundan Önceki Hile/ Gelmekteki Hile (Dolus


Praeteritus) Kavramı         61


2.2.2. Halihazırdaki Hile (Dolus Praesens) Kavramı        64


2.3. Hukuki İşlem Yapmaya Neden Olan Hile (Dolus Causam Dans) ve Farklı Şartlarla Hukuki İşlem Yapmaya Neden Olan Hile (Dolus


Incidens) Kavramları      66


“Dolus”a Karşı Tanınan Hukuki Koruma Vasıtaları 70

3.1. Hile Davası (Actio Doli) 71


3.2. Hile Klozu (Clausula Doli)        76


3.3. Eski Hale İade (In Integrum Restitutio Dolum)    85


3.4. Hile Def’i (Exceptio Doli) ve Hile Sebebiyle Karşı Koyma


(Replicatio Doli) 87


3.5. Hile Def’inin (Exceptio Doli) İki Türüne Kısa Bir Bakış: Genel Hile Def’i (Exceptio Doli Generalis) ve Özel Hile Def’i (Exceptio Doli


Specialis) 95


Roma Hukuku Geleneğinde “Exceptio Doli Generalis” Kavramı 101

4.1. Exceptio Doli Generalis ve Quintus Mucius Scaevola’nun Asya


Edictum’u          101


4.2. Aquilius Gallus’tan Labeo’ya Exceptio Doli Generalis’ in Genel


Karakteri ve Niteliği       107


4.3. Klasik Hukukçuların Görüşlerinde Exceptio Doli Generalis ve


Hakkın Kötüye Kullanılması Hakkında Notlar     112


“Exceptio Doli Generalis” in Fonksiyonları 120

5.1. Exceptio Doli Generalis ve Hakkaniyet (Aequitas)          121


5.2. İyi niyet (Bona Fides) Yaptırımı Olarak Exceptio Doli Generalis 124


5.3. Dürüstlük Kuralı Yaptırımı Olarak Exceptio Doli Generalis        127


5.4. Exceptio Doli Generalis ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı  131


İKİNCİ BÖLÜM


Exceptio Doli Generalis (Genel Hile Def’i)’in Borçlar Hukukunda


Uygulanması


Exceptio Doli Generalis’e Sözleşme İlişkilerinde Başvurulan Haller 137

6.1. Exceptio Doli Generalis’in Pactum’ların Yorumundaki Rolü ve      


Exceptio Pacti Conventi ile Yarışması     137


6.2. Exceptio Doli Generalis ve Ceza Koşulu (Stipulatio Poenae)       156


6.3. Sözleşme İlişkileri Bakımından Hapis Hakkı (Ius Retentionis) ve


Exceptio Doli Generalis 164 


6.4. Bağışlama (Donatio)’nın İptalinde Exceptio Doli Generalis’in Rolü        168


6.5. Borç İçin Kesin Vade Tespiti Anlaşması (Constitutum Debiti) ve


Exceptio Doli Generalis 172


Sebepsiz Zenginleşme Oluşturabilecek Durumlarda Exceptio Doli

Generalis’in Uygulanması   174


7.1. Hukuki İlişkinin Sebebinin Bulunmayışı veya Hükümsüzlüğü Halinde


Exceptio Doli Generalis’in Rolü 174    


7.2. Kendi Malını Bilmeyerek Satın Alma Durumunda Exceptio Doli


Generalis           192               


7.3.Taraflar Arasındaki Ekonomik Dengeyi Yeniden Kurma Aracı Olarak


Exceptio Doli Generalis 195  


Haksız Fiiller Alanında Exceptio Doli Generalis 212

Alacaklının Temerrüdü (Mora Creditoris) Durumunda Exceptio Doli

    Generalis’in Rolü    221


Exceptio Doli Generalis ve Takas (Compensatio) 227

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Exceptio Doli Generalis (Genel Hile Def’i)’in Diğer Alanlarda


Uygulanması


Kişiler Hukuku ve Aile Hukukunda Exceptio Doli Generalis 233

11.1. Exceptio Doli Generalis’in Çeyiz (Dos) Üzerindeki Tasarruflara


İlişkin Rolü ve Dos’un İadesinde Hapis Hakkının (Ius Retentionis)


İleri Sürülmesinde Kullanımı Sorunsalı 234


11.2. Vasi (Tutor) ve Kayyım (Curator) Tasarruflarında Exceptio Doli


Generalis’in Rolü        242


11.3. Peculium Müessesesi ve Exceptio Doli Generalis        251


Miras Hukukunda Exceptio Doli Generalis 253

12.1. Mirasçılara Karşı Exceptio Doli Generalis’in Rolü       255


12.2. Muayyen Mal Vasiyetinde Exceptio Doli Generalis’in Rolü     264


12.3. Ölüme Bağlı Bağışlamalarda Exceptio Doli Generalis’in Rolü 279


12.4. Fideicommissum a Debitore Relictum ve Exceptio Doli Generalis        284


Eşya Hukukunda Exceptio Doli Generalis 286

13.1. Başkasına Ait Malın Satılması Durumunda Exceptio Doli


Generalis’in Rolü       286


13.2. Başkasına Ait Malın Rehin Verilmesi Durumunda Exceptio Doli


Generalis’in Rolü        296


13.3. İyi niyetli Zilyedin Yaptığı Masraflar Bakımından Hapis Hakkı


(Ius Retentionis) ve Exceptio Doli Generalis   299             


13.4. Arzi İrtifak Hakları ve Exceptio Doli Generalis 311


13.5. İntifa Hakkı ve Exceptio Doli Generalis          317


SONUÇ          319


LATİNCE METİN DİZİNİ    323


KAYNAKÇA 331


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar