Roma Hukukunda Soybağı Kurulmamış Çocuğun Hukuki Durumu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Sevil YILDIZ
ISBN: 9786050505399
38,25 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Sevil YILDIZ
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Roma Hukukunda Soybağı Kurulmamış Çocuğun Hukuki Durumu

Ar. Gör. Sevil YILDIZ

2020/03 1. Baskı, 149 Sayfa

ISBN 978-605-05-0539-9


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR13

KAYNAKÇA15

İNCELENEN METİNLER26

GİRİŞ31

BİRİNCİ BÖLÜM

ROMA HUKUKUNDA EVLENME

I.IUS CIVILE AİLESİ35

A.FAMILIA (AİLE) KAVRAMI35

B.STATUS FAMILIAE KAVRAMI41

C.AİLE ÜYELERİ42

1.Pater Familias42

a.Kavram42
b.Pater Familias'ın Aile Evlatları Üzerinde
Egemenlik Hakkı (Patria Potestas)45

2.Mater Familias52

a.Kavram52
b.Mater Familias’ın Aile İçindeki Yeri54
c.Mater Familias’ın Hukuki Durumu57
aa.Mater Familias Üzerindeki Vesayet57
bb.Mater Familias’ın Vasi Olma Hakkına
İlişkin Tarihsel Süreç61
cc.Mater Familias’ın Evlat Edinmesi62

3.Aile Evlatları63

a.Doğum Yoluyla Aileye Dahil Olanlar63
b.Evlat Edinme Yoluyla Aileye Dahil Olanlar64

4.Köleler67

II.IUS GENTIUM AİLESİ68

III.EVLENME70

A.KAVRAM70

B.EVLENMENİN İŞLEVLERİ74

C.EVLENMENİN ÖZELLİKLERİ76

D.EVLENMENİN HÜKÜMLERİ77

E.EVLENME ENGELLERİ80

1.Evlenmenin Mutlak Engelleri80

2.Evlenmenin Nisbi Engelleri87

IV.MANUS'LU VE MANUS'SUZ EVLENME94

V.EVLİLİĞİN SONA ERMESİ96

A.CONUBIUM EHLİYETİNİN KAYBI96

B.BOŞANMA97

1.Eski Hukuk Dönemi'nde Boşanma97

2.İmparatorluk Dönemi'nde Boşanma98

İKİNCİ BÖLÜM

FİİLÎ BİRLİKTELİKLER VE BU BİRLİKTELİKLERDEN DOĞAN ÇOCUKLARIN HUKUKÎ DURUMU

I.FİİLÎ BİRLİKTELİKLER101

A.CONTUBERNIUM101

B.CONCUBINATUS107

II.EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN
 ÇOCUKLARIN HUKUKÎ DURUMU115

A.ROMA DEVLETİ'NİN EVLİLİK BİRLİĞİNE
BAKIŞI116

B.EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN
ÇOCUKLARA ROMA TOPLUMUNUN BAKIŞI117

1.Çocuk Bakımından Evlilik Birliği İçinde
Doğumun Önemi
117

2.Anne Bakımından Evlilik Birliği İçinde
Doğumun Önemi
119

3.Baba Bakımından Evlilik Birliği İçindeki
Doğumun Önemi
121

III.FİİLÎ BİRLİKTELİKLERDEN DOĞAN
 ÇOCUKLARIN HUKUKÎ DURUMU122

A.KAVRAM122

B.FİİLÎ BİRLİKTELİKLERDEN DOĞAN
ÇOCUKLARA ESKİ HUKUK DÖNEMİNİN
BAKIŞI
126

C.FİİLÎ BİRLİKTELİKLERDEN DOĞAN
ÇOCUKLARA
İMPARATORLUK
HUKUKUNUN BAKIŞI129

1.Soybağının Düzeltilmesi129

2.Soybağının Reddine Olanak Sağlayan
Senato Kararı
135

3.Nafaka Yükümlülüğünün Getirilmesi136

4.Mirasçılık Hakkının Tanınması137

SONUÇ147


Roma Hukuku alanında çalışmak istediğimi, geleceğime, yaşamıma ve nasıl bir insan olmak istediğime dair fikirlerimin, sayesinde gelişeceği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdiğim ilk yıl, henüz birinci sınıfın ilk dönemi içinde fark etmiştim. Bir farkındalıktan da öte, içten içe, bundan sonraki yaşamımı Roma Hukuku alanında çalışarak geçireceğimden emindim. Fakülteden mezun olmayı sabırsızlıkla, sırf yüksek lisans öğrencisi olabilmek için bekledim. Yıllar içinde çok değerli hocalarım, arkadaşlarım, alana dair edindiğim her kitap, Roma Hukuku’nun büyüleyici dünyasına her adımda yaklaşıyor oluşum heyecanımı perçinledi. O zamanlar ancak hayalini kurabildiğim bu çalışmayı size sunarken hala aynı büyünün etkisinde, aynı heyecan içindeyim.

Çalışmamın, yüksek lisans eğitimim neticesinde tez olarak sunduğum, hocalarımın takdiriyle mezuniyete hak kazanmamı sağlayan ilk ürünümün, tez formundan kitap formuna dönüştürülmüş, yer yer eklemeler yapılmışsa da öz itibariyle büyük bir değişikliğe uğramamış halini takdirinize sunmaktayım.

İlk olmanın heyecanı yanında sancısını da yoğun hissettiğim, zaman zaman yolumu yönümü kaybettiğim süreç boyunca danışmanlığımı üstlenerek bana yol gösteren, içtenlikle verdiği desteğe her zaman minnettar kalacağım hocam Prof. Dr. Ahmet Nadi Günal’a,

Yüksek lisans sürecimin bana kazandırdığı, en çok ihtiyacım olan zamanlarda çalışmaya devam edebilme gücünü sayesinde tekrar tekrar bulduğum hocam Prof. Dr. Haluk Emiroğlu’na,

Öğrenciliğimin ilk yıllarından itibaren Roma Hukuku’na olan ilgimi bilen ve benim de her zaman yanımda olduğunu bildiğim hocam Doç. Dr. Kadir Gürten’e,

Çalışmama özenle yaklaşıp zamanını ve ışık tutan fikirlerini esirgemeyen hocam Doç Dr. Eşref Küçük’e,

Benim için Roma Hukuku kürsüsünü bir aile kılan, kimi zaman telaşla kimi zaman neşeyle kendilerine koştuğum çeşitli üniversitelerden çok değerli kürsü arkadaşlarıma,

Roma Hukuku’na yöneldiğim ilk yıllardan itibaren; umudumdan çok umutsuzluğumun, neşemden çok tedirginliğimin, en az azmim kadar hayal kırıklıklarımın, kaygılarımın sancılarını doğrudan yaşayan annem Leyla Sarısoy ve babam Kenan Yıldız’a, zaman zaman üstüme geldiğini hissettiğim duvarları tuttukları, beni korudukları için,

Kardeşim Türkay Yıldız’a çocukluğundan beri aslında tek başına görmesi gereken ilgiyi, sevgiyi ve sabrı bencillik etmeden benimle paylaştığı ve şimdi artık bir yetişkin olarak dayanağım olduğu için,

Çalışmalarımın yoğunluğunda yeteri kadar yanlarında olamasam da kalabalık aileme anlayışları ve bana verdikleri güven için,

Ve bir gün ansızın çıkıp gelen, evimi ev olarak beni sorumluluk sahibi bir yetişkin olarak tamamlayan, geceler boyu benimle çalışan kara çaydanlığım, güzel kedim Yuri’ye sevgili mırıltıları için

Saygılarımı, minnettarlığımı sunar ve onlara bütün içtenliğimle teşekkür ederim.

Aksaray, B. : Roma Hukukunda Kadının Hak ve Fiil Eh-liyeti, İstanbul 2012.

Altop, S. : “Arra Sponsalicia” İÜHFM (1996), C. 55, Sa. 1-2, s. 369-388.

Ariès, P./Duby, G.

(Çev. Turhan Ilgaz) : Özel Hayatın Tarihi I, Roma İmparatorlu-ğundan 1000 Yılına, İstanbul 2006.

Ayiter, K. : Roma Hukuku Dersleri, Aile Hukuku, An-kara 1963.

Bauman, R. A. : Women and Politics in Ancient Rome, London and New York 1992 [Bauman, Women].

Bauman, R. A. : Human Rights in Ancient Rome, London and New York 2000 [Bauman, Human Rights].

Berger, A. : Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1991.

Berki, Ş. : “Romada Aile Hukuku”, AÜHFD (1957), C. 14, Sa. 1-4, s. 111-121 [Berki, Aile].

Berki, Ş. : “Roma’da Borçların Kaynakları” AÜHFD (1950), C. 7, Sa. 3, s. 378-413.

Berki, Ş. : Roma Hukuku, Ankara 1949 [Berki, Roma Hukuku].

Berki, Ş. : “Roma’da Miras Hukuku”, AÜHFD, C. 10, Sa. 1, s. 542-576 [Berki, Miras].

Buckland, W. W. : A Text-Book of Roman Law From Augus-tus to Justinian, Cambridge 1963 [Buck-land, Text-Book].

Buckland, W. W. : A Manual of Roman Private Law, Cambridge 2011 [Buckland, Private].

16

Buckland, W. W. : Roman Law and Common Law a Compari-son in Outline, Cambridge 1936 [Buckland, Common Law].

Burdick, W. L. : The Principles Of Roman Law And Their Relation To Modern Law, New York 2012.

Corbier, M. : “Child Exposure and Abandonment”, Childhood, Class, and Kin in The Roman World, s. 52-73, New York 2001 [Corbier, Child].

Corbier, M. : “Divorce and Adoption as Roman Familial Strategies”, Marriage, Divorce, and Child-ren in Ancient Rome (ed. By Beryl Rawson), s. 47-78, New York 1991 [Cor-bier, Strategies].

Colognesi Capogrossi, L.

(Çev. Özcan Karadeniz

Çelebican) : “Roma Egemenliği: Yurttaşlık ve Kölelik”, AÜHFD (1993), C.43, Sa. 1-4, s. 299-311.

Couch, A. J.

(Çev. İpek Sevda Söğüt) : “Roma’nın Eski Hukuk Dönemi’nde Kadın”, Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, İs-tanbul 2010, C. II, s. 1491-1504.

Crook, J. A. : “Femine Inadequacy and the Senatus Con-sultum Velleianum”, The Family in Ancient Rome: New Perspectives (ed. By Beryl Rawson), Great Britain 1986, s. 83-92 [Crook, Inadequacy].

Crook, J. A. : Law and Life of Rome, Great Britain 1967 [Crook, Life].

Crook, J. A. : “Women In Roman Succession” The Fa-mily in Ancient Rome: New Perspectives (ed. By Beryl Rawson), Great Britain 1986, s. 58-82 [Crook, Succession].

Dural, M./Öğüz, T./

Gümüş, M. : Türk Özel Hukuku Cilt II Aile Hukuku, İstanbul 2016.

17

Diakov, V./Kovalev, S.

(Çev. Özdemir İnce) : İlkçağ Tarihi Cilt:2 Roma, İstanbul 2015.

Di Marzo, S.

(Çev. Ziya Umur) : Roma Hukuku, İstanbul 1959.

Elal, Ç. : “Roma Hukukunda Hak Ehliyeti Çerçeve-sinde Çocuk”, Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Armağan, İstanbul 2011, s. 77-92.

Emiroğlu, H. : “Roma Klasik Hukuk Dönemi’nde Mal Rejimi”, AÜHFD (2001), C. 50, Sa. 3, s. 175-183 [Emiroğlu, Mal Rejimi].

Emiroğlu, H. : Ius Gentium – Kavimler Hukuku, İstanbul 2007 [Emiroğlu, Ius Gentium].

Emiroğlu, H. : Roma Hukukunda Kadının Durumu, Anka-ra 2003 [Emiroğlu, Kadının Durumu].

Erdoğmuş, B. : Roma Borçlar Hukuku Dersleri, İstanbul 2006.

Erdoğmuş, B. : “Roma Hukukunda Nişanlanma”, Argu-mentum (1991), Yıl 2, Sa. 16, s. 238-240 [Erdoğmuş, Nişanlanma].

Evans Grubbs, J. : “Illegitimacy and Inheritance Disputes in the Late Roman Empire”, Inheritance, Law and Religions in the Ancient and Mediaevel Worlds, s. 25-50, Paris 2014 [Evans Grubbs, Illegimacy].

Evans Grubbs, J. : “Making the Private Public: Illegitimacy and Incest in Roman Law”, Public and Pri-vate in Ancient Mediterranean Law and Re-ligion (ed. By. Ando, Clifford/Rüpke, Jörg), s.115-141, Berlin/Munich/Boston 2015 [Evans Grubbs, Private Public].

Evans Grubbs, J. : “Promoting Pietas Through Roman Law”, A Companion to Families in The Greek And Roman Worlds (Ed. By Beryl Rawson), s. 377-392, Oxford 2011 [Evans Grubbs, Pietas].

18

Evans Grubbs, J. : Women and the Law in The Roman Empi-re: A sourcebook on Marriage, Divorce and Widowhood, London and New York 2002 [Evans Grubbs, Sourcebook].

Frier, B./

McGinn T. A. J. : A Casebook on Roman Family Law, New York 2004.

Gardner, J. F. : Being A Roman Citizen, London and New York 1993 [Gardner, Citizen].

Gardner, J. F. : Family and Familia in Roman Law and Life, Oxford 1998 [Gardner, Family].

Gardner, J. F.

(Çev. Salim Korkmaz): Roma Mitleri, Ankara 2012 [Gardner, Mitler].

Gardner, J. F. : Women in Roman Law and Society, Lon-don and New York 2015 [Gardner, Wo-men].

Gardner, J. F. : “Nearest And Dearest: Liability To Inheri-tance Tax In Roman Families”, Childhood, Class, and Kin in The Roman World, s. 205-220, New York 2001 [Gardner, Inhe-riance].

Gardner, J. F./

Wiedemann, T. : The Roman Household- A Sourcebook, New York 1996.

Gaudemet, J.

(Çev. Bülent Tahiroğlu): “Roma İmparatorluğunda Kadının Hukukî Durumu”, MHAD (1972), C. 6, Sa. 9, s. 205-230.

Gençcan, Ö. U. : Aile Hukuku, Ankara 2011.

Gönenç, F. İ. : Roma Hukukunda Kadın, İstanbul 2010. [Gönenç, Kadın]

Gönenç, F. İ. : “Roma Hukukunda Boşanma (Divortium)”, AÜEHFD (2003), C. 7, Sa. 1-2, s. 645- 654 [Gönenç, Boşanma].

19

Gönenç, F. İ. : “Toplumsal Cinsiyet ve Roma Hukukunda Kadın”, Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Ar-mağan, İstanbul 2011, s. 105-111 [Gönenç, Armağan].

Günal, N. : “Roma Miras Hukukuna Genel Bir Bakış Ve Vasiyet Yolu İle Miras”, AÜHFD (1995), C.44, Sa. 1-4, s. 425-442.

Günal, N./

Küçükgüngör, E. : “Roma Hukukunda İkametgah Kavramı”, AÜHFD (1997), C. 46, Sa. 1, s. 121-127.

Güneş Ceylan, S. : Roma Hukukunda Evlenme (Matrimonium), Ankara 2008 [Güneş Ceylan, Evlenme].

Güneş Ceylan, S. : Roma Hukukundan Günümüze Velayet-Vesayet Hukuku, Ankara 2004 [Güneş Ceylan, Velayet-Vesayet].

Gürten, K. : Roma Hukuku’nda Crimen Kavramı, Anka-ra 2016.

Honig, R.

(Çev. Şemseddin Talip) : Roma Hukuku Dersleri, İstanbul 1938.

İpek, N. : “Actio Rerum Amotarum”, MÜHF-HAD 2010, C. 16, S. 3-4, s. 195-215 [İpek, Rerum Amotarum].

İpek, N. : “Arkaik ve Klasik Dönem Roma Ailesinde Çocuk ve Yenidoğan Bebeğin Terk Edilme-si Meselesi”, MÜHF-HAD, İstanbul 2017, C. 23, Sa. 2, s. 295-360 [İpek, Çocuk].

İpek, N. : “Concubinatus” YÜHFD 2008, C.5 S.2 s. 15-37 [İpek, Concubinatus].

İpek, N. : “Roma Hukukunda Hısımlık”, MÜHF-HAD, C. 21 Sa. 1 s. 167-203 [İpek, Hısım-lık]

İpek, N. : “Roma Hukukunda Nişanlanma (Sponsa-lia)”, Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Arma-ğan, İstanbul 2011, s. 113-133 [İpek, Spon-salia].

20

İpek, N. : “Roma Hukukunda Yardım Nafakası Yü-kümlülüğü” MÜHF-HAD 2013, C. 19, S.3 s. 277-290 [İpek, Nafaka].

Karadeniz

Çelebican, Ö. : Roma Hukuku, Tarihi Kaynaklar-Genel Kavramlar-Kişiler Hukuku-Hakların Ko-runması, Ankara 2014 [Karadeniz Çelebi-can, Tarihi Kaynaklar].

Karadeniz

Çelebican, Ö. : Roma Hukukunda ‘Peculium’ Müessesesi, AÜHFD 1968, C. 25, Sa. 3-4, s. 175-194 [Karadeniz Çelebican, Peculium].

Kılıçoğlu, A. : Aile Hukuku, Ankara 2016.

Koschaker, P./

Ayiter, K. : Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, Ankara 1983.

Levy-Bruhl, H.

(Çev. Hüseyin Nail) : “Eski Roma Aile Hukukunda İki Cereyan”, İÜHFM 1940, C. 6, Sa. 1, s. 146- 155.

Lindsay, H. : “Adoption and Heirship in Greece and Ro-me”, A Companion to Families in The Greek And Roman Worlds (Ed. By Beryl Rawson), s.346-360, Oxford 2011.

Marcus Aurelius

(Çev. Şadan Karadeniz): Düşünceler, İstanbul 2017. HİZA

McDougall, S. : Royal Bastards: The Birth of Illegitimacy 800-1230, Oxford 2017.

McGinn, T. A. J. : Prostitution Sexuality and the Law in Anci-ent Rome, New York 2003.

McWilliam, J. : “Children Among The Dead” Childhood, Class, and Kin in The Roman World, s. 74-98, New York 2001.

Mutluay, N. : Yunan ve Roma Uygarlığında Çocuk, An-kara 2007.

Oğuzoğlu, C. : Roma Hukuku, Ankara 1959.

21

Öncül, A. : “Roma Hukukunda Origo Kavramının De-ğişimi”, Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Ar-mağan, İstanbul 2011, s. 187-195.

Özkan, E. B. : “Yasalar ve Gelenekler Işığında Arkaik Ve Klasik Dönem Yunan Ve Cumhuriyet Dö-nemi Romalı Kadınların Aile Hayatı”, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, İstanbul 2017, C. II, Sa. 15, s. 1-25.

Öztan, B. : Aile Hukuku, Ankara 2015.

Özuğur, A. İ. : Türk Medeni Kanununun Yeni Düzenleme-leri ile Açıklamalı - İçtihatlı Velayet - Vesayet - Soybağı ve Evlat Edinme Huku-ku Aile Mahkemeleri, Ankara 2003.

Palaz Erdemir, H. : “Roma Vatandaş Hukukunun Konusu Ola-rak Kadın”, İstanbul ÜEFTD, Sa. 63 (2016), s. 1-26.

Paribeni, R.

(Çev. Şemseddin Talip): “Roma Hukukunda Aile Kurumu I”, İÜHFM (1935), C. 1, Sa. 1, s. 79-96 [Paribeni, Aile I].

Paribeni, R.

(Çev. Şemseddin Talip): “Roma Hukukunda Aile Kurumu II”, İÜHFM (1935),C. 1, Sa. 2, s. 232-246 [Paribeni, Aile II].

Paribeni, R.

(Çev. Şemseddin Talip): “Roma Hukukunda Aile Kurumu III”, İÜHFM (1935), C. 1, Sa. 3, s. 373-388 [Paribeni, Aile III].

Parkin, T. : “On Becoming A Parent In Later Life: From Augustus to Antonio Agustín via St Augustine”, Childhood, Class, and Kin in The Roman World, s. 221-234, New York 2001.

Pugliese, G.

(Çev. Ziya Umur) : “Roma Ailesine Tarihi Bir Bakış”, İÜHFM (1956), C. 22, Sa. 1-4, s. 339-349.

22

Rado-Basman, T. : “Eski Roma Hukukunda Bazı Evlenme Şekilleri”, İÜHFM (1942), C. 8, Sa. 3-4, s. 530-544.

Rado, T. : Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku, İstanbul 2016 [Rado, Borçlar].

Rawson, B. : Children and Childhood in Roman Italy, New York 2003 [Rawson, Children].

Rawson, B. : “Adult-child Relationships In Roman Society” Marriage, Divorce, And Children In Ancient Rome, New York 1991, s. 7-30 [Rawson, Adult-Child].

Rawson, B. : “The Roman Family” The Family in Ancient Rome: New Perspectives ( ed. By Beryl Rawson), Great Britain 1986, s. 1-57 [Rawson, Family].

Scheidell, W. : “Monogamy and Polygyny” A Companion To Families In The Greek And Roman Worlds (Ed. By Beryl Rawson), s. 108-115, Oxford 2011.

Schulz, F. : Classical Roman Law, Oxford 1954.

Schwarz, A. B.

(Çev. Türkan

Rado Basman) : Roma Hukuku Dersleri, Cilt I Tarihi Kısım ve Umumi Doktrinler, İstanbul 1943.

Somer, P. : “Dar Anlamda Roma Aile Hukukunun Esasları”, Maltepe ÜHFD (2002), Sa. 2, s. 155-180.

Söğütlü Erişgin, Ö. : “Klasik Dönem Hukukçularında bir ‘Açık Değer’ olarak Utilitas Publica”, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 369-389 [Söğütlü Erişgin, Utilitas Publica].

Söğütlü Erişgin, Ö. : “Roma Hukukunda Hamile Kadın Kölenin (Partus Ancillae) Hukuksal Yazgısı Hak-kında”, AÜHFD 2012, C. 61, Sa. 4, s. 1407-1436 [Söğütlü Erişgin, Partus An-cillae].

23

Söğütlü Erişgin , Ö. : “Roma Toplumunda Kadının Kanunu”, İnÜHFD (2013), C. 4, Sa. 2, s. 1-31 [Söğüt-lü Erişgin, Kadının Konumu].

Söğütlü Erişgin , Ö. : Roma Kamu Hukuku, Ankara 2017 [Söğütlü Erişgin, Kamu].

Söğütlü Erişgin , Ö. : “Patricius Pleb Sınıfı Mücadelesi ve Bu Mücadelenin Roma Özel Hukukunun Geli-şimine Etkisinin Genel Hatları”, Prof. Dr. Ejder YILMAZ’a Armağan , Ankara 2014, C. 2, s. 1753- 1779 [Söğütlü Erişgin, Ar-mağan].

Stocquart, É.

(Translated by

Birkan, T.A.) : “Marriage in Roman Law” Yale Law Jour-nal, vol. 16 (1907), Sa. 5, s. 303-327.

Tahan, D. : “Roma Hukukunda Manuslu Evlilikler”, Mecmua, Ankara 2008, s. 409-422.

Tahiroğlu, B. : Roma Hukukunda Furtum, İstanbul 1975.

Tahiroğlu, B./

Erdoğmuş, B. : Roma Hukuku Dersleri: Tarihi Giriş/ Hu-kuk Tarihi/ Genel Kavramlar/Usul Hukuku, İstanbul 2010.

Tamer Güven, D. : “Roma Hukukunda Kadının Mirasçılığı”, İÜHFM (1999), C. 57, Sa. 1-2, s. 225-240.

Tamer, D. : “Roma’da Cinsel Suçların Yargılanması”, Türk ve İtalyan Karşılaştırmalı Ceza Huku-ku-1 : Türk ve Roma Hukuku’nun Güncel Sorunları, s. 123-135, İstanbul 2013 [Ta-mer, Cinsel Suçların Yargılanması].

Tamer, D. : Augustus Çağında Cinsel Suçlar ve Lex Iulia De Adulteriis Coercendis, İstanbul 2007 [ Tamer, Cinsel Suçlar].

Tekin, O. : Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstan-bul 2016.

24

Thomas, Y.

(Çev. Ahmet Fethi) : “Roma Hukukunda Cinsiyet Ayrımı” Ka-dınların Tarihi: Ana Tanrıçalardan Hristi-yan Azizelere, İstanbul 2005, 99-150.

Türkoğlu Özdemir, G.: “Roma Hukukunda Actio De Peculio”, Do-kuz Eylül ÜHFD (2005), C. 7, Sa. 2, s. 103-136 [Türkoğlu Özdemir, Actio Peculio].

Türkoğlu Özdemir, G.: Roma Hukukunda Infamia (Şerefsizlik), Ankara 2008 [Türkoğlu Özdemir, Infamia].

Türkoğlu Özdemir, G.: “Roma Hukukunda Senatus Consultum Vellaeanum” İstanbul Kültür ÜHFD (2005), C.4, Sa. 1-2, 199-223 [Türkoğlu Özdemir, SC Vellaeanum].

Umur, Z. : Roma Hukuku Lügatı, İstanbul 1983 [Umur, Lügat].

Umur, Z. : Roma Hukuku Tarihi Girişi-Kaynaklar-Umumi Mevhumlar Hakların Himayesi, İs-tanbul 1982 [Umur, Tarihi Giriş].

Umur, Z. : Roma Miras Hukukunun Ana Hatları, İÜHFD (1965), C. 1, Sa. 1-4, s. 159-195 [Umur, Miras].

Üskül Engin, Z. Ö./

Karaman, B. : “Roma İmparatorluğu ve Hukukunda Aile-nin Toplumsal Temelleri”, Galatasaray ÜHFD (2006), C. 1, s. 255-313.

Ventura, M. : Roma Hukuku: Birinci Cilt, Giriş- Roma Hukukunun Dış Tarihi- Usul, İstanbul 1934.

Villers, R.

(Çev. Bülent Tahiroğlu): “Roma Hukukunda Cumhuriyet Devri So-nuna Kadar Kadının Hukukî Durumu”, İÜHFM (1974), C. 39, s. 427-438.

Villey, M.

(Çev. Bülent Tahiroğlu): Roma Hukuku Güncelliği, İstanbul 2017.

Watson, A. : Roman Law And Comparative Law, Athens And London 1991 [Watson, Comparative Law].

25

Watson, A. : The Spirit of Roman Law, Georgia 2008 [Watson, Spirit].

Weaver, P. : “Reconstructing Lower-Class Roman Familia”, Childhood, Class, and Kin in The Roman World, s. 101-114, New York 2001.

Willinski, A.

(Çev. Belgin Erdoğmuş): “Roma Ceza Hukuku ve Ceza Usul Huku-kuna Bir Kuş Bakışı” Dicle Üniversitesi HFD 1983, C. 1, Sa. 1, s. 329-335.

ÇEVRİMİÇİ KAYNAKLAR

http://thelatinlibrary.com/

http://ulusaltezmerkezi.com/

https://www.academia.edu

https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/

LATİNCE METİNLER İÇİN YARARLANILAN KAYNAKLAR

Cicero

(Çev. C. Cengiz Çevik) : Yükümlülükler Üzerine, İstanbul 2017.

Gaius

(Çev, Türkan Rado) : Institutiones (Borçlar Kısmı), İstanbul 1959.

Iustinianus

(Çev. Ziya Umur) : Institutiones, İstanbul 1968.

Iuvelianus

(Çev. Çiğdem Dürüşken-

Erdal Alova) : Yergiler- Saturae, İstanbul 2006.

Watson, A. : The Digest of Justinian Volume 1, Phila-delphia 1998 [Watson, Vol I].

Watson, A. : The Digest of Justinian Volume 2, Phila-delphia 1998 [Watson, Vol II].

Watson, A. : The Digest of Justinian Volume 3, Phila-delphia 1998 [Watson, Vol III].

26

Watson, A. : The Digest of Justinian Volume 4, Phila-delphia 1998 [Watson, Vol IV].

İNCELENEN METİNLER

GAIUS INSTITUTIONES Sayfa Numarası

Gaius Inst. 1.102 ................................................................................. 66

Gaius Inst. 1.104 ................................................................................. 66

Gaius Inst. 1.107 ................................................................................. 65

Gaius Inst. 1.190 ................................................................................. 60

Gaius Inst. 1.192 ................................................................................. 58

Gaius Inst. 1.48 ................................................................................... 46

Gaius Inst. 1.57 ................................................................................. 131

Gaius Inst. 1.62 ................................................................................... 82

Gaius Inst. 1.63 ................................................................................... 76

Gaius Inst. 1.67 ................................................................................. 134

Gaius Inst. 1.84 ................................................................................. 104

Gaius Inst. 1.85 ................................................................................. 105

Gaius Inst. 1.99 ................................................................................... 65

DIGESTA

D. 1.1.1.2 (Ulpianus libro primo institutionum) ...................... 71

D. 1.1.1.3 (Ulpianus libro primo institutionum) ...................... 72

D. 1.5.19 (Celsus libro 29 digestorum) ............................... 124

D. 1.5.24 (Ulpianus libro 27 ad Sabinum) ............................ 127

D. 1.5.26 (Iulianus libro 69 digestorum) .............................. 138

D. 1.6.8 pr. (Ulpianus libro 26 ad Sabinum) .............................. 84

D. 10.2 (Ulpianus liber singularis ragularum) ..................... 63

D. 10.2.20.2 (Ulpianus libro 19 ad edictum) ............................... 50

D. 15. 1. 7. 1 (Ulpianus libro 29 ad edictum) ............................... 51

D. 17.2.65.16 (Paulus libro 32 ad edictum) ................................... 50

D. 2.4.5 (Paulus libro quarto ad edictum) ............................. 69

D. 23.2.1 (Modestinus libro primo regularum) ...................... 71

27

Sayfa Numarası

D. 23.2.16.1 (Paulus libro 35 ad edictum) ................................... 85

D. 23.2.16.2 (Paulus libro 35 ad edictum) ................................... 87

D. 23.2.2 (Paulus libri rigesimo quinto ad edictum) .............. 84

D. 23.2.22 (Celsus libro quinto decimo digestorum) ............... 72

D. 23.2.3 (Paulus libro primo ad Sabinum) ............................ 85

D. 23.2.38.pr. (Paulus libro secundo sententiarum) ....................... 92

D. 23.2.65.1 (Paulus libro septimo responsorum) ....................... 91

D. 23.2.9 pr. (Ulpinaus vincensimo sexto ad Sabinum) .............. 85

D. 23.3.39 pr. (Ulpianus libro 33 ad edictum) ............................. 106

D. 24.1.32.13 (Ulpianus libro trigesimo tertio ad Sabinum) ......... 72

D. 25.2.1 (Paulus libro septimo ad Sabinum) ......................... 56

D. 25.2.15 pr. (Ulpianus libro 34 ad edictum) ............................... 73

D. 25.3.1 (Ulpianus libro 34 ad edictum) ............................. 136

D. 25.3.4 (Paulus libro secundo sententiarum) ....................... 75

D. 25.3.5. 2 (Ulpianus libro secundo de officio consulis) .......... 50

D. 25.3.5.4 (Ulpianus libro secundo de officio consulis) ........ 137

D. 25.4.1.10 (Ulpianus libro 24 ad edictum) ............................. 136

D. 25.7.1.1 (Ulpianus libro secundo ad legem Iuliam ed Papiam) ............................................................ 110

D. 25.7.1.3 (Ulpianus libro secundo ad legem Iuliam et Papiam) ............................................................. 112

D. 25.7.1.4 (Ulpianus libro secundo ad legem Iuliam et Papiam) ............................................................. 113

D. 25.7.3.1 (Marcianus libro duedecimo institutionum) ......... 110

D. 25.7.3.pr. (Marcianus libro 12 institutionum) ....................... 112

D. 25.7.4 (Paulus libro 19 responsorum) .............................. 111

D. 26.1.16.pr. (Gaius Edictum Provinciale lib. 12) ....................... 61

D. 3.2.11 pr. (Ulpianus libro sexto ad edictum) ........................... 88

D. 3.2.11.1 (Ulpianus libro sexto ad edictum) ........................... 93

D. 38.8.4 (Ulpianus libro sexto regularum) .......................... 139

D. 40.2.14.1 (Marcianus libro quatro regularum) ...................... 103

D. 43.30.3.6 (Ulpianus libro 71 ad edictum) ............................... 54

D. 48.5.11.pr. (Papinianus libro secundo de adulteriis) ................. 54

28

Sayfa Numarası

D. 48.5.30(29).1 (Ulpianus libro quarto de adulteriis) ....................... 91

D. 48.5.39 (38) (Papinianus libro 36 quaestionum) ......................... 82

D. 48.5.6.1 (Papinianus libro primo de adulteriis) .................. 109

D. 49.15.12.3 (Tryphoninus libro quatro disputationum) .............. 86

D. 49.15.25 (Marcianus libro 14 institutionum) ....................... 125

D. 50.1.3 (Ulpianus libro 25 ad Sabinum) .............................. 52

D. 50.16.144 (Paulus libro decimo ad legem Iuliam et Papiam) ............................................................. 107

D. 50.16.195.2 (Ulpianus edictum lib. 46) ...................................... 36

D. 50.16.195.3 (Ulpianus libro 46 ad edictum) ............................... 39

D. 50.16.46.I (Ulpianus libro 59 ad edictum) ............................... 54

D. 50.16.51 (Gaius libro 23 ad edictum provinciale) ................. 55

D. 50.17.30 (Ulpianus libro 36 ad Sabinum) .............................. 72

D. 6.1.15.3 (Ulpianus libro 16 ad edictum) ............................. 102

D.38.10.10.2 (Paulus Lib. Singulari de gradibus et adfinibus et nominibus eorum) ........................... 69

CODEX

Cod 5.35.2 (The Emperors Valentinian, Theodosius, and Arcadius to Tatian, Praetorian Prefect) ............ 62

Cod. 5.1.5 (Imperatores Leo et Anthemius AA. Erythrio pp.) . 92

Cod. 5.11.7.2 (Imperator Justinianus) ........................................... 50

Cod. 5.26.1 (Imperator Constantinus) ...................................... 114

Cod. 5.27.1 (Imperator Constantinus) ...................................... 144

Cod. 5.27.11.4 (Imperator Iustinianus) ......................................... 116

Cod. 5.27.9.pr. (Imperator Iustinianus) ......................................... 132

Cod. 5.4.26.2 (Imperator Iustinianus) ........................................... 82

Cod. 5.4.4 (Imperator Alexander Severus) ............................. 112

Cod. 5.4.6 (Imperator Gordianus) ............................................ 91

Cod. 5.5.2 (Imperatores Diocletianus, Maximianus) ............... 77

Cod. 5.5.7 (Imperatores Valentinianus, Marcianus)................. 89

Cod. 7.15.3.2 (Imperator Iustinianus) ......................................... 114

Cod. 9.13.1.2 (Imperator Iustinianus) ........................................... 93

29

IUSTINIANUS INSTITUTIONES Sayfa Numarası

Iustinianus Inst. 1.10 ......................................................................... 85

Iustinianus Inst. 1.10.1 ...................................................................... 81

Iustinianus Inst. 1.10.12 .................................................................. 124

Iustinianus Inst. 1.11 ......................................................................... 65

Iustinianus Inst. 1.22 ......................................................................... 83

Iustinianus Inst. 1.8.2 ........................................................................ 52

Iustinianus Inst. 1.9.1 ........................................................................ 71

Iustinianus Inst. 3.3.2 ...................................................................... 120

Iustinianus Inst. 3.3.4 ...................................................................... 120

Iustinianus Inst. 3.3.7 ...................................................................... 141

Iustinianus Inst. 3.4.3 ...................................................................... 142

Iustinianus Inst. 1.4 ......................................................................... 126

DİĞER

XII Levha Kanunu V. 4 ..................................................................... 138

Cicero De Oficiis 1.17......................................................................... 96

Seneca Ep. 5.47.14 .............................................................................. 35

Tertillianus De Exhortatione Castitatis 12 .......................................... 57

Cod. Th. 3.17.4 .................................................................................... 62

Novellae 89.IV .................................................................................. 133

Iuvenalis Saturae VI. 224 .................................................................... 55

Iuvenalis Saturae V. 14.70-75 ........................................................... 118

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar